Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0245(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0448/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0448/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 17/01/2019 - 10.11

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0041

Pieņemtie teksti
PDF 212kWORD 62k
Ceturtdiena, 2019. gada 17. janvāris - Strasbūra
Eiropas Kodoldrošuma instruments, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu *
P8_TA(2019)0041A8-0448/2018

Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru izveido Eiropas Kodoldrošuma instrumentu, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu (COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0462),

—  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 203. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0315/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A8-0448/2018),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
(2a)  Tādējādi saistībām kodoldrošības, ieroču neizplatīšanas un kodoldrošuma jomā, kā arī ilgtspējīgas attīstības mērķiem un vispārējām Savienības interesēm vajadzētu būt ļoti svarīgām, plānojot darbības saskaņā ar šo regulu.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3. apsvērums
(3)  Šīs programmas, kuras nosaukums ir “Eiropas Kodoldrošuma instruments, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu”, mērķim vajadzētu būt veicināt efektīvu un rezultatīvu kodoldrošumu, pretradiācijas aizsardzību un efektīvu un rezultatīvu kodolgarantiju piemērošanu trešās valstīs, balstoties uz Savienībā veiktajās darbībās gūto pieredzi.
(3)  Šīs programmas, kuras nosaukums ir “Eiropas Kodoldrošuma instruments, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu” (turpmāk tekstā “instruments”), mērķim vajadzētu būt veicināt efektīvu un rezultatīvu kodoldrošumu, pretradiācijas aizsardzību un efektīvu un rezultatīvu kodolgarantiju piemērošanu trešās valstīs, balstoties uz Savienībā spēkā esošo tiesisko regulējumu un paraugprakses apmaiņu.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
(3a)  Instrumentam nekādā veidā nevajadzētu veicināt kodolenerģijas izmantošanu trešās valstīs un Savienībā, bet vajadzētu jo īpaši būt vērstam uz kodoldrošuma standartu uzlabošanu visā pasaulē, vienlaikus veicinot augsta līmeņa pretradiācijas aizsardzību un efektīvu un lietderīgu kodolgarantiju piemērošanu kodolmateriāliem.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)
(3b)  Kodolavārijas Černobiļas atomelektrostacijā 1986. gadā un Fukušimas Daiči atomelektrostacijā 2011. gadā ir skaidri parādījušas, ka kodolavārijām ir postošas globālas sekas gan attiecībā uz iedzīvotājiem, gan vidi. Tas skaidri liecina par vajadzību paredzēt visaugstākos kodoldrošuma standartus un kodolgarantijas un īstenot pastāvīgus centienus šo standartu un kodolgarantiju uzlabošanai visā pasaulē, kā arī par vajadzību Kopienai iesaistīties šo mērķu atbalstīšanā trešās valstīs. Minētajiem standartiem un kodolgarantijām būtu jāatspoguļo jaunākā prakse, jo īpaši pārvaldības un regulatīvās neatkarības jomā.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
4. apsvērums
(4)  Šī regula ir daļa no regulējuma, kas paredzēts sadarbības plānošanai, un tai būtu jāpapildina saskaņā ar [KASSSI regulu] finansētie kodolenerģijas sadarbības pasākumi.
(4)  Šī regula ir daļa no regulējuma, kas paredzēts sadarbības plānošanai, un tai būtu jāpapildina saskaņā ar [KASSSI regulu] finansētie kodolenerģijas sadarbības pasākumi, uz kuriem attiecas Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 209. un 212. pants un 322. panta 1. punkts.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
(5a)  Kopiena ir Konvencijas par kodoldrošību (1994) un Kopējās lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas apsaimniekošanas konvencijas (1997) puse.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)
(5b)  Pārredzamība un sabiedrības informētība saistībā ar kodoldrošumu, kodolgarantijām, ekspluatācijas pārtraukšanas un atkritumu apsaimniekošanas darbībām, kas paredzētas, piemēram, Orhūsas konvencijā (1998), ir svarīgs elements, lai novērstu radioaktīvo materiālu negatīvo ietekmi uz iedzīvotājiem un vidi, un tādēļ būtu jānodrošina šā instrumenta īstenošanā.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
6. apsvērums
(6)  Kopienai saskaņā ar Euratom līguma 10. nodaļu būtu jāturpina cieši sadarboties ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru (SAEA) attiecībā uz kodoldrošumu un kodolgarantijām, lai sekmētu II sadaļas 3. un 7. nodaļas mērķu sasniegšanu.
(6)  Kopienai saskaņā ar Euratom līguma 10. nodaļu būtu jāturpina cieši sadarboties ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru (SAEA) attiecībā uz kodoldrošumu un kodolgarantijām, lai sekmētu II sadaļas 3. un 7. nodaļas mērķu sasniegšanu. Tai jāturpina sadarbība ar citām augstu novērtētām starptautiskām organizācijām šajā jomā, piemēram, ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju / Kodolenerģijas aģentūru, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un Ziemeļu dimensijas vides partnerību, kuru mērķi kodoldrošuma jomā ir līdzīgi Kopienas mērķiem. Saskaņotība, papildināmība un sadarbība starp šo instrumentu un minētajām organizācijām un to programmām var palielināt kodoldrošuma pasākumu tvērumu, efektivitāti un lietderību visā pasaulē. Būtu jāizvairās no nevajadzīgas dublēšanās un pārklāšanās.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
(6a)  Lai pastāvīgi uzlabotu kodoldrošumu un Savienības regulējumu šajā jomā, Padome pieņēma Padomes Direktīvas 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom un 2013/59/Euratom. Šīs direktīvas, kā arī augstie kodoldrošuma un ekspluatācijas pārtraukšanas darbību standarti Kopienā kalpo kā pamatnostādnes darbībām, kuras finansē saskaņā ar šo instrumentu, un motivē trešās valstis, kuras sadarbojas, ieviest noteikumus un standartus, kas nodrošina tādu pašu kodoldrošuma līmeni.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)
(6b)  Instrumentam būtu arī jāveicina starptautiskā sadarbība, kuras pamatā ir konvencijas par kodoldrošumu un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Partnervalstis būtu jāmudina kļūt par minēto konvenciju pusēm, jo tas ļautu veikt minēto valstu sistēmu periodisku salīdzinošo izvērtēšanu, piedaloties SAEA. Salīdzinošās izvērtēšanas sniedz ārēju skatījumu uz pašreizējo situāciju un problēmām kodoldrošuma jomā trešās valstīs, ko var izmantot, plānojot augsta līmeņa Savienības atbalstu. Instrumenta īstenošanā var palīdzēt augstu novērtētu starptautisko kodolenerģijas aģentūru vērtējums, tām veicot salīdzinošo izvērtēšanu un par rezultātiem ziņojot potenciālajiem instrumenta labuma guvējiem. Šādu salīdzinošo izvērtēšanu konstatējumi un ieteikumi, ko dara pieejamus valstu iestādēm, var arī palīdzēt par prioritāti izvirzīt konkrētus atbalsta pasākumus attiecīgajām trešām valstīm.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
6.c apsvērums (jauns)
(6c)  Kodoldrošuma un kodoldrošības jēdzieni ir nesaraujami saistīti, jo nepilnības kodoldrošuma jomā, piemēram, drošas ekspluatācijas procesos, var novest pie kodoldrošības riskiem, savukārt kodoldrošības riski, jo īpaši jaunie riski, piemēram, kiberdrošības jomā, var radīt jaunas problēmas attiecībā uz kodoldrošumu. Tādējādi Savienības kodoldrošības darbībām trešās valstīs, kā noteikts Regulas ... [2018/0243(COD (KASSSI)] II pielikumā, un darbībām, ko finansē ar šo instrumentu, vajadzētu būt saskaņotām un savstarpēji papildinošām.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
7. apsvērums
(7)  Šajā instrumentā būtu jāparedz darbības minēto mērķu atbalstam, un tam būtu jāturpina darbības, kuras iepriekš guva atbalstu no Regulas (Euratom) Nr. 237/201424 saistībā ar kodoldrošumu un kodolgarantijām trešās valstīs, jo īpaši valstīs, kas grasās pievienoties ES, kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs.
(7)  Šajā instrumentā būtu jāparedz darbības minēto mērķu atbalstam, un tam būtu jāturpina darbības, kuras iepriekš guva atbalstu no Regulas (Euratom) Nr. 237/201424 saistībā ar kodoldrošumu, radioaktīvo atkritumu drošu apsaimniekošanu, bijušo ar kodolenerģijas izmantošanu saistīto objektu drošu ekspluatācijas pārtraukšanu un sanāciju un kodolgarantijām trešās valstīs, jo īpaši valstīs, kas grasās pievienoties ES, kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs, kā arī kaimiņvalstīs ... [2018/0243(COD), KASSSI regulas] izpratnē. Lai īstenotu visaugstākos kodoldrošuma standartus un konstatētu trūkumus pašreizējos drošības pasākumos, ar instrumentu varētu palīdzēt kodolnozares regulatīvajām iestādēm veikt pašreizējo iekārtu un patlaban būvniecības stadijā esošu kodolektrostaciju visaptverošu riska un drošības novērtējumu (“noturības testi”), pamatojoties uz Kopienas acquis par kodoldrošumu un radioaktīvajiem atkritumiem, ieteikumu īstenošanu un attiecīgo pasākumu uzraudzību. Komisijai būtu regulāri jāinformē Eiropas Parlaments par tām darbībām kodoldrošuma jomā, kas tiek veiktas trešās valstīs, un par to īstenošanā paveikto.
_______________
_________________
24 Padomes 2013. gada 13. decembra Regula (Euratom) Nr. 237/2014, ar ko izveido Instrumentu sadarbībai kodoldrošības jomā (OV L 77, 15.3.2014., 109. lpp.).
24 Padomes 2013. gada 13. decembra Regula (Euratom) Nr. 237/2014, ar ko izveido Instrumentu sadarbībai kodoldrošības jomā (OV L 77, 15.3.2014., 109. lpp.).
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
(7a)  Saskaņā ar LESD 3. pantu Savienības mērķis ir uzlabot iedzīvotāju labklājību. Šis instruments dod Savienībai iespēju ilgtspējīgi uzlabot cilvēku vispārējo sociāli ekonomisko un veselības stāvokli gan Savienības teritorijā, gan ārpus tās robežām. Ar šo instrumentu finansētie projekti būtu arī jāsaskaņo ar Savienības iekšējo un ārējo politiku, piemēram, sekmējot tādu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu kā “Laba veselība un labklājība” un “Tīrs ūdens un sanitārija”. Pašam instrumentam būtu jāatbilst labas pārvaldības principiem un tādējādi jāveicina ilgtspējīgas attīstības mērķa “Miers, taisnīgums un spēcīgas iestādes” sasniegšana.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)
(7b)  Ar šo instrumentu būtu jācenšas palīdzēt valstīm, kuras saņem finansiālu atbalstu saskaņā ar šo regulu, izpildīt saistības, kas izriet no asociācijas, partnerības un sadarbības nolīgumiem ar Savienību un Kodolieroču neizplatīšanas līguma, un apņemties ievērot attiecīgās starptautiskās konvencijas, ievērot kodoldrošuma un pretradiācijas aizsardzības standartus, kā arī apņemties īstenot attiecīgos ieteikumus un pasākumus, ievērojot augstākos pārredzamības un atklātības standartus.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
7.c apsvērums (jauns)
(7c)  Šim instrumentam, izmantojot tā finansētos projektus, būtu pilnībā jāatbalsta kodoldrošuma un kodolgarantiju pasākumi, kā arī jāuzlabo iedzīvotāju veselības stāvoklis trešās valstīs, jo īpaši attiecībā uz tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo netālu no kodolenerģijas iekārtām un/vai urāna ieguves vietām, tostarp pasākumi attiecībā uz bijušo urāna raktuvju teritoriju drošu sanāciju trešās valstīs, jo īpaši Vidusāzijā un Āfrikā, jo pašlaik aptuveni 18 % no pasaules urāna piegādēm nodrošina Dienvidāfrika, Nigēra un Namībija.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
7.d apsvērums (jauns)
(7d)  Šim instrumentam vajadzētu būt vērstam uz to, lai valstis, kas saņem finansiālu atbalstu saskaņā ar šo regulu, turpinātu sekmēt demokrātijas principus, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī ievērot saistības, kas izriet no Espo un Orhūsas konvencijām.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
8. apsvērums
(8)  Šo regulu vajadzētu īstenot, balstoties uz apspriešanos – attiecīgā gadījumā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm – un dialogu ar partnervalstīm.
(8)  Šo regulu vajadzētu īstenot, balstoties uz apspriešanos – attiecīgā gadījumā ar Savienības un dalībvalstu kompetentajām iestādēm, piemēram, Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupu, – un dialogu ar partnervalstīm. Šāda apspriešanās jo īpaši būtu jāveic daudzgadu indikatīvo programmu izstrādes gaitā un pirms to pieņemšanas. Ja šāda dialoga rezultātā netiek novērstas Savienības bažas par kodoldrošumu, šajā regulā paredzētais ārējais finansējums nebūtu jāpiešķir.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)
(8a)  Jāveicina individuāla un diferencēta pieeja valstīm, kas saņem atbalstu no šī instrumenta. Instrumenta izmantošanai vajadzētu balstīties uz atbalstu saņemošo valstu īpašo vajadzību novērtējumu, kā arī novērtējumu par paredzamo kopējo šā instrumenta sniegto devumu, jo īpaši attiecībā uz strukturālajām izmaiņām attiecīgajās valstīs.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)
(8b)  Dalībvalstu regulatīvajām iestādēm, tehniskās palīdzības organizācijām, kodolinženierijas uzņēmumiem un kodolenerģijas iekārtām vajadzētu būt nepieciešamajai zinātībai un speciālajām zināšanām par visaugstāko kodoldrošuma un pretradiācijas aizsardzības standartu īstenošanu dažādās dalībvalstu regulatīvajās sistēmās, un tas var būt noderīgs atbalsta avots partnervalstīm, kuras sāk šādu pasākumus veikšanu savās valsts regulatīvajās un rūpniecības sistēmās.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
9. apsvērums
(9)  Kad vien tas ir iespējams un lietderīgi, Kopienas ārējās darbības rezultāti būtu jāuzrauga un jānovērtē, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem, pārredzamiem, katrai konkrētajai valstij paredzētiem izmērāmiem rādītājiem, kuri pielāgoti instrumenta īpatnībām un mērķiem un kuru pamatā, vēlams, ir partnervalsts rezultātu sistēma.
(9)  Kopienas ārējās darbības rezultāti būtu jāuzrauga un jānovērtē, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem, pārredzamiem, katrai konkrētajai valstij paredzētiem izmērāmiem rādītājiem, kuri pielāgoti instrumenta īpatnībām un mērķiem un kuru pamatā, vēlams, ir partnervalsts rezultātu sistēma. Minētajiem rādītājiem vajadzētu būt orientētiem uz sniegumu un rezultātiem, lai būtu iespējams prasīt saņēmēju valstu lielāku atbildību un pārskatbildību pret Savienību un dalībvalstīm saistībā ar sasniegtajiem rezultātiem drošības uzlabošanas pasākumu īstenošanā.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
10. apsvērums
(10)  Savienībai un Kopienai būtu jācenšas pēc iespējas efektīvāk izmantot pieejamos resursus, lai optimizētu savas ārējās darbības ietekmi. Tas būtu jāpanāk, nodrošinot Savienības ārējās finansēšanas instrumentu saskaņotību un papildināmību, kā arī veidojot sinerģijas ar citām Savienības politikas jomām un programmām. Lai apvienotie intervences pasākumi būtu pēc iespējas ietekmīgāki un ar tiem varētu sasniegtu kopēju mērķi, šai regulai vajadzētu pieļaut finansējuma apvienošanu ar citām Savienības programmām, ciktāl ieguldījums nesedz vienas un tās pašas izmaksas.
(10)  Savienībai un Kopienai būtu jācenšas pēc iespējas optimālāk un efektīvāk izmantot pieejamos resursus un jātiecas uzlabot izdevumu izmantošanu un kvalitāti, lai optimizētu savas ārējās darbības ietekmi. Tas būtu jāpanāk, nodrošinot Savienības ārējās finansēšanas instrumentu saskaņotību un papildināmību, kā arī veidojot sinerģijas ar citām Savienības politikas jomām un programmām, piemēram, Euratom pētniecības un mācību programmām. Lai apvienotie intervences pasākumi būtu pēc iespējas ietekmīgāki un ar tiem varētu sasniegt kopēju mērķi, šai regulai vajadzētu pieļaut finansējuma apvienošanu ar citām Savienības programmām, ciktāl ieguldījums nesedz vienas un tās pašas izmaksas.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
14. apsvērums
(14)  Šīs regulas finansēšanas veidi un īstenošanas metodes būtu jāizvēlas atkarībā no iespējām ar tiem sasniegt konkrētos darbību mērķus un gūt rezultātus, īpaši ņemot vērā kontroles izmaksas, administratīvo slogu un paredzamo neatbilstības risku. Šajā saistībā vajadzētu apsvērt iespēju izmantot fiksētas summas, vienotas likmes un vienības izmaksas, kā arī finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām, kā tas minēts Finanšu regulas 125. panta 1. punktā.
(14)  Šīs regulas finansēšanas veidi un īstenošanas metodes būtu jāizvēlas atkarībā no iespējām ar tiem sasniegt konkrētos darbību mērķus un gūt rezultātus, īpaši ņemot vērā kontroles izmaksas, administratīvo slogu un paredzamo neatbilstības risku, vienlaikus ņemot vērā arī to pieejamību potenciālajiem partneriem un spēju nodrošināt juridisko noteiktību. Šajā saistībā vajadzētu apsvērt iespēju izmantot fiksētas summas, vienotas likmes un vienības izmaksas, kā arī finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām, kā tas minēts Finanšu regulas 125. panta 1. punktā.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)
(15a)  Lai efektīvi un savlaicīgi veicinātu visaugstāko kodoldrošuma standartu īstenošanu trešās valstīs, lēmumu pieņemšanas un sarunu vešanas procesiem Komisijā un ar trešām valstīm jābūt efektīviem un ātriem.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts
1.  Šīs regulas mērķis ir papildināt tos kodolenerģijas sadarbības pasākumus, ko finansē saskaņā ar [KASSSI regulu], lai jo īpaši atbalstītu augsta līmeņa kodoldrošību, pretradiācijas aizsardzību un piemērotu efektīvas un iedarbīgas kodolgarantijas trešās valstīs, pamatojoties uz Kopienā veiktām darbībām un saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.
1.  Šīs regulas mērķis ir papildināt tos kodolenerģijas sadarbības pasākumus, ko finansē saskaņā ar [KASSSI regulu], lai jo īpaši atbalstītu augsta līmeņa kodoldrošību, pretradiācijas aizsardzību un piemērotu efektīvas un iedarbīgas kodolgarantijas trešās valstīs, pamatojoties uz Kopienā pastāvošo tiesisko regulējumu un paraugpraksi un ievērojot šīs regulas noteikumus, kā arī palīdzot nodrošināt kodolmateriālu izmantošanu pilnībā civiliem mērķiem un līdz ar to iedzīvotāju un vides aizsardzību. Īstenojot minēto mērķi, ar šo regulu cenšas arī atbalstīt pārredzamības īstenošanu trešo valstu iestāžu lēmumu pieņemšanā attiecībā uz kodolmateriāliem.
Saskaņā ar šo regulu īstenotās Savienības sadarbības kodoldrošuma un kodolgarantiju jomā nolūks nav veicināt kodolenerģijas izmantošanu.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
(a)  veicināt efektīva kodoldrošuma kultūru un īstenot visaugstākos kodoldrošuma un pretradiācijas aizsardzības standartus, kā arī nepārtraukti uzlabot kodoldrošumu;
(a)  veicināt efektīva kodoldrošuma kultūru un pārvaldību, pastāvīgu kodoldrošuma uzlabošanu un īstenot visaugstākos kodoldrošuma un pretradiācijas aizsardzības standartus, ko Kopienā un starptautiskā mērogā piemēro attiecīgajām darbībām kodolenerģijas jomā;
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
(b)  nodrošināt atbildīgu un drošu izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, kodoliekārtu un bijušo kodolobjektu dezekspluatāciju un atveseļošanu;
(b)  nodrošināt atbildīgu un drošu izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu, tostarp izlietotās degvielas, apsaimniekošanu, sākot no šo atkritumu rašanās līdz galīgajai likvidēšanai (t. i., priekšapstrādi, apstrādi, pārstrādi, uzglabāšanu un likvidēšanu), un bijušo kodoliekārtu un kodolobjektu, kā arī ar urāna raktuvēm saistīto ieguves vietu un jūrā nogremdēto radioaktīvo priekšmetu un materiālu drošu un efektīvu dezekspluatāciju un atveseļošanu;
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
(c)  izveidot efektīvas un lietderīgas kodolgarantiju sistēmas.
(c)  izveidot efektīvas, lietderīgas un pārredzamas kodolmateriālu drošības garantijas.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
(ca)  veicināt vispārējo pārredzamību un atkātību trešo valstu iestāžu darbībā, kā arī sabiedrības informētību un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos saistībā ar kodoliekārtu drošumu un efektīvu radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas praksi saskaņā ar attiecīgajām starptautiskajām konvencijām un instrumentiem;
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)
(cb)  izmantot šā instrumenta īstenošanā gūtās zināšanas un veiktās darbības, lai pastiprinātu politisko ietekmi starptautiskajās organizācijās enerģētikas un drošības jomā.
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
1.  Īstenojot šo regulu, nodrošina konsekvenci, sinerģiju un papildināmību ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX KASSSI, citām Savienības ārējās darbības programmām, citām attiecīgajām Savienības politikas jomām un programmām, kā arī saskaņotību ar politiku attīstības jomā.
1.  Īstenojot šo regulu, nodrošina konsekvenci, sinerģiju un papildināmību ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX KASSSI, citām Savienības ārējās darbības programmām, citām attiecīgajām Savienības politikas jomām un tiesību aktiem, piemēram, Direktīvām 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom un 2013/59/Euratom, Savienības mērķiem, vērtībām un programmām, piemēram, Eiropas Atomenerģijas kopienas Pētniecības un mācību programmu, kas papildina programmu “Apvārsnis Eiropa”, kā arī saskaņotību ar politiku attīstības jomā.
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Komisijai jākoordinē sava sadarbība ar trešām valstīm un ar starptautiskām organizācijām, kurām ir līdzīgi mērķi, jo īpaši ar SAEA un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) / Kodolenerģijas aģentūru (NEA). Minētā koordinācija ļaus Kopienai un attiecīgajām organizācijām izvairīties no jebkādas pasākumu un finansējuma dublēšanās attiecībā uz trešām valstīm. Komisija sava uzdevuma izpildē iesaista arī dalībvalstu kompetentās iestādes un Eiropas dalībniekus, tādējādi izmantojot Eiropas zinātības kvalitāti kodoldrošuma un kodolgarantiju jomā.
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa
Šīs regulas īstenošanai piešķirtais finansējums laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam ir 300 miljoni EUR pašreizējās cenās.
Šīs regulas īstenošanai piešķirtais finansējums laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam ir 266 miljoni EUR pastāvīgajās cenās.
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa
Šīs regulas īstenošanas vispārējo politikas satvaru veido asociācijas nolīgumi, partnerības un sadarbības nolīgumi, daudzpusēji nolīgumi un citi nolīgumi, kas veido juridiski saistošas attiecības ar partnervalstīm, kā arī Eiropadomes secinājumi un Padomes secinājumi, samitos pieņemtas deklarācijas vai secinājumi pēc augstākā līmeņa sanāksmēm ar partnervalstīm, Komisijas paziņojumi vai Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos kopīgi paziņojumi.
Šīs regulas īstenošanas vispārējo politikas satvaru veido Kopienas acquis attiecībā uz kodoldrošumu un drošu izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, asociācijas nolīgumi, partnerības un sadarbības nolīgumi, daudzpusēji nolīgumi un citi nolīgumi, kas veido juridiski saistošas attiecības ar partnervalstīm, kā arī Eiropadomes secinājumi un Padomes secinājumi, samitos pieņemtas deklarācijas vai secinājumi pēc augstākā līmeņa sanāksmēm ar partnervalstīm, Komisijas paziņojumi vai Komisijas un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos kopīgi paziņojumi.
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
2.  Daudzgadu indikatīvo programmu nolūks ir nodrošināt saskaņotu sistēmu sadarbības veidošanai starp Kopienu un attiecīgajām trešām valstīm vai reģioniem atbilstīgi Kopienas vispārējam mērķim un darbības jomai, mērķiem, principiem un politikai, pamatojoties uz 5. pantā minēto politikas satvaru.
2.  Daudzgadu indikatīvo programmu nolūks ir nodrošināt saskaņotu sistēmu sadarbības veidošanai starp Kopienu un attiecīgajām trešām valstīm, reģioniem vai starptautiskajām organizācijām atbilstīgi Kopienas vispārējam mērķim un darbības jomai, mērķiem, principiem un politikai, pamatojoties uz 5. pantā minēto politikas satvaru.
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts
3.   Daudzgadu indikatīvās programmas ir vispārējais sadarbības pamats, un tajās nosaka Kopienas mērķus šīs regulas aptvertajai sadarbībai, ņemot vērā attiecīgo valstu vajadzības, Kopienas prioritātes, starptautisko situāciju un attiecīgo trešo valstu darbības. Daudzgadu indikatīvajās programmās norāda arī sadarbības pievienoto vērtību un to, kā izvairīties no dublēšanās ar citām programmām un iniciatīvām, jo īpaši tām, ko īsteno starptautiskas organizācijas, kurām ir līdzīgi mērķi, un lielākie līdzekļu devēji.
3.   Daudzgadu indikatīvās programmas ir vispārējais sadarbības pamats, un tajās nosaka Kopienas mērķus šīs regulas aptvertajai sadarbībai, ņemot vērā attiecīgo valstu vajadzības un apstākļus, Kopienas prioritātes, starptautisko situāciju un attiecīgo trešo valstu darbības. Daudzgadu indikatīvajās programmās norāda arī sadarbības pievienoto vērtību un to, kā izvairīties no dublēšanās ar citām programmām un iniciatīvām, jo īpaši tām, ko īsteno starptautiskas organizācijas, kurām ir līdzīgi mērķi, un lielākie līdzekļu devēji.
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a  Daudzgadu indikatīvo programmu mērķis ir palīdzēt valstīm, kuras saņem finansiālu atbalstu saskaņā ar šo regulu, izpildīt saistības, kas izriet no nolīgumiem ar Savienību un Kodolieroču neizplatīšanas līguma, apņemties ievērot attiecīgās starptautiskās konvencijas, ievērot kodoldrošuma un pretradiācijas aizsardzības standartus, kā arī apņemties īstenot attiecīgos ieteikumus un pasākumus, ievērojot visaugstākos pārredzamības un atklātuma standartus.
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
6. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a  Daudzgadu indikatīvajās programmās jānosaka kvalitatīvas un neatkarīgas uzraudzības sistēma, lai paaugstinātu partnervalstu kodoldrošuma līmeni. Minētajās programmās varētu ietvert noteikumus, ar ko atbalsta kodolnozari regulējošo iestāžu darbu, tām veicot kodolenerģijas iekārtu visaptverošus riska un drošuma novērtējumus (“noturības testus”), pamatojoties uz Kopienas acquis par kodoldrošumu un radioaktīvajiem atkritumiem, kā arī no minētajiem noturības testiem izrietošo ieteikumu īstenošanu un attiecīgo pasākumu piemērošanas uzraudzību, piemēram, pievienošanās valstīs, kandidātvalstīs, potenciālajās kandidātvalstīs un valstīs, uz ko attiecas Eiropas kaimiņattiecību politika.
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts
5.  Daudzgadu indikatīvās programmas balstās uz dialogu ar partnervalstīm vai reģioniem.
5.  Daudzgadu indikatīvās programmas balstās uz dialogu ar partnervalstīm vai reģioniem. Programmu izstrādes gaitā un pirms to pieņemšanas Komisijai būtu jāapspriežas ar Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupu (ENSREG) un attiecīgā gadījumā ar attiecīgajām dalībvalstu iestādēm.
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts
6.  Komisija pieņem daudzgadu indikatīvās programmas saskaņā ar 13. panta 2. punktā paredzēto pārbaudes procedūru. Komisija, ievērojot to pašu procedūru, pārskata un vajadzības gadījumā atjaunina minētās indikatīvās programmas.
6.  Komisija pieņem daudzgadu indikatīvās programmas saskaņā ar 13. panta 2. punktā paredzēto pārbaudes procedūru. Komisija tās vidusposmā pārskata un, ievērojot to pašu procedūru, vajadzības gadījumā groza un atjaunina minētās indikatīvās programmas.
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
(a)  rīcības plāniem, individuāliem pasākumiem un atbalsta pasākumiem, kuriem piešķirtais Savienības finansējums nepārsniedz 10 miljonus EUR;
(a)  individuāliem pasākumiem un atbalsta pasākumiem, kuriem piešķirtais Savienības finansējums nepārsniedz 10 miljonus EUR;
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
(b)  izdevumus, kas saistīti ar informācijas un komunikācijas darbību nodrošināšanu, tostarp komunikācijas stratēģiju un korporatīvās komunikācijas izstrādi un Savienības politisko prioritāšu redzamības nodrošināšanu.
(b)  izdevumus, kas saistīti ar informācijas un komunikācijas darbību nodrošināšanu, tostarp komunikācijas stratēģiju un korporatīvās komunikācijas izstrādi un Savienības politisko prioritāšu, mērķu un vērtību redzamības nodrošināšanu.
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)
11.a pants
Kritēriji, ko piemēro starptautiskajai sadarbībai kodoldrošuma jomā
1.   Kopēju izpratni un savstarpēju nolīgumu starp trešo valsti un Kopienu apstiprina, izmantojot oficiālu pieprasījumu Komisijai, kas nozīmē attiecīgās valsts valdības saistību uzņemšanos.
2.   Trešām valstīm, kuras vēlas sadarboties ar Kopienu, ir jābūt Kodolieroču neizplatīšanas līguma dalībvalstīm un jāparaksta šā līguma papildu protokols vai nolīgums par kodolgarantijām ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru, lai nodrošinātu ticamu pārliecību par to, ka deklarētie kodolmateriāli netiek novirzīti no miermīlīgām kodolenerģētikas darbībām un šajā valstī kopumā neatrodas nedeklarēti kodolmateriāli un netiek veiktas nedeklarētas darbības. Tām pilnībā jāpiekrīt drošuma pamatprincipiem, kas noteikti SAEA drošības standartos, un jākļūst par attiecīgo konvenciju, piemēram, Konvencijas par kodoldrošību un Kopējās lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas apsaimniekošanas konvencijas, līgumslēdzējām pusēm vai arī jābūt veikušām pasākumus, kuri apliecina stingru apņemšanos pievienoties šīm konvencijām. Aktīvas sadarbības gadījumā šīs saistības izvērtē katru gadu, ņemot vērā valstu ziņojumus un citus dokumentus par attiecīgo konvenciju īstenošanu. Pamatojoties uz šādu izvērtējumu, pieņem lēmumu par sadarbības turpināšanu. Ārkārtas gadījumos izņēmuma kārtā minētos principus var piemērot elastīgi.
3.   Lai nodrošinātu un uzraudzītu šajā regulā paredzēto sadarbības mērķu īstenošanu, attiecīgā trešā valsts piekrīt veikto darbību izvērtēšanai saskaņā ar 2. punktu. Ar šo izvērtēšanu nodrošina uzraudzību un pārbaudi, vai tiek īstenoti tie mērķi, par kuriem panākta vienošanās, un tas var būt nosacījums Kopienas ieguldījuma maksājumu turpināšanai.
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts
1.  Uzraudzība, ziņošana un izvērtēšana notiek saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX/XXX KASSSI 31. panta 2., 4., 5. un 6. punktu, 32. un 36. pantu.
1.  Uzraudzība, ziņošana un izvērtēšana notiek saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX/XXX KASSSI 31. panta 2., 4., 5. un 6. punktu, 32. un 36. pantu. Īpašos izvērtējumus, kas minēti Regulas (ES) Nr. XXX/XXX [KASSSI] 32. panta 2. punktā un ir saistīti ar kodoldrošumu, pretradiācijas aizsardzību un kodolgarantijām, pēc apspriešanās ar ENSREG apspriež Eiropas instrumenta starptautiskajai sadarbībai kodoldrošuma jomā komitejā un iesniedz Eiropas Parlamentam.
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
(a)  sagatavoto, ieviesto un/vai pārskatīto tiesību aktu un normatīvo aktu skaits un
(a)   sagatavoto, ieviesto un/vai pārskatīto tiesību aktu un normatīvo aktu skaits un to sekmīga īstenošana, kā arī ietekme uz kodoldrošuma standartiem un kodolgarantijām attiecīgajās valstīs, tostarp ietekme uz iedzīvotājiem un vidi;
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
(b)  visaugstākajiem kodoldrošuma standartiem atbilstošu iekārtu projekta, koncepcijas vai priekšizpētes pētījumu skaits.
(b)   visaugstākajiem kodoldrošuma standartiem atbilstošu iekārtu projekta, koncepcijas vai priekšizpētes pētījumu skaits un šo pētījumu rezultātu sekmīga ieviešana.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
(ba)  kodoldrošums, pretradiācijas aizsardzība un efektīvi un lietderīgi kodolgarantiju uzlabošanas pasākumi, pamatojoties uz visaugstākajiem kodoldrošuma, pretradiācijas aizsardzības un kodolgarantiju standartiem, tostarp starptautiskas salīdzinošās pārskatīšanas rezultātiem, ko īsteno kodoliekārtās;
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)
12.a pants
Pārredzamība
Komisija un trešās valstis, kas sadarbojas ar Savienību saskaņā ar šo instrumentu, nodrošina, ka nepieciešamā informācija saistībā ar kodoldrošuma pasākumiem, kas šajās trešās valstīs tiek veikti ar instrumenta palīdzību un saistībā ar šo valstu kodoldrošuma standartiem kopumā, tiek sniegta darbiniekiem un plašai sabiedrībai, īpašu uzmanību pievēršot vietējām pašvaldību iestādēm, iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām kodoliekārtas tuvumā. Šis pienākums ietver arī nodrošināšanu, ka kompetentā regulatīvā iestāde un licenciāti sniedz informāciju savās kompetences jomās. Informāciju sabiedrībai dara pieejamu saskaņā ar attiecīgiem tiesību aktiem un starptautiskiem instrumentiem ar noteikumu, ka tā neapdraud citas svarīgākas intereses, piemēram, drošību, kā noteikts attiecīgos tiesību aktos vai starptautiskos instrumentos.
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika