Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0245(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0448/2018

Teksty złożone :

A8-0448/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/01/2019 - 10.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0041

Teksty przyjęte
PDF 220kWORD 64k
Czwartek, 17 stycznia 2019 r. - Strasburg
Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej *
P8_TA(2019)0041A8-0448/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom (COM(2018)0462) – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0462),

—  uwzględniając art. 203 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0315/2018),

—  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0448/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)
(2a)  W związku z tym zobowiązania dotyczące jądrowego bezpieczeństwa fizycznego, nieproliferacji i bezpieczeństwa jądrowego, jak również cele zrównoważonego rozwoju oraz ogólne interesy Unii powinny odgrywać istotną rolę w kierowaniu programowaniem działań wynikających z niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  Celem programu „Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom” powinno być propagowanie ustanowienia skutecznego i sprawnego bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz stosowania sprawnych i skutecznych zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich w oparciu o działania własne na obszarze Unii.
(3)  Celem programu „Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom” („Instrument”) powinno być propagowanie ustanowienia skutecznego i sprawnego bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz stosowania sprawnych i skutecznych zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich w oparciu o ramy regulacyjne i wymianę najlepszych praktyk istniejących na obszarze Unii.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)
(3a)  Instrument nie powinien w żaden sposób promować stosowania energii jądrowej w państwach trzecich i w Unii, natomiast powinien skupiać się w szczególności na podnoszeniu standardów bezpieczeństwa jądrowego na świecie, propagując wysokiej jakości ochronę radiologiczną oraz stosowanie sprawnych i skutecznych zabezpieczeń materiałów jądrowych.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)
(3b)  Awarie jądrowe w elektrowniach jądrowych w Czarnobylu w 1986 r. i Fukushima Daiichi w 2011 r. wyraźnie pokazały, że awarie jądrowe mają katastrofalne konsekwencje o zasięgu globalnym dla obywateli i środowiska. Podkreśla to konieczność zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz nieustannych wysiłków na rzecz podnoszenia tych standardów i zabezpieczeń na całym świecie, a także zaangażowania Wspólnoty we wspieranie celów w tym zakresie w państwach trzecich. Te standardy i zabezpieczenia powinny odzwierciedlać najnowocześniejsze praktyki, w szczególności w zakresie zarządzania i niezależności regulacyjnej.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Niniejsze rozporządzenie stanowi część ram prawnych, których celem jest planowanie współpracy, i powinno uzupełniać te środki współpracy w zakresie energii jądrowej, które są finansowane na podstawie [rozporządzenia ISWMR].
(4)  Niniejsze rozporządzenie stanowi część ram prawnych, których celem jest planowanie współpracy, i powinno uzupełniać te środki współpracy w zakresie energii jądrowej, które są finansowane na podstawie [rozporządzenia ISWMR], wchodzącego w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 209 i 212 oraz art. 322 ust. 1.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)  Wspólnota należy do Konwencji bezpieczeństwa jądrowego (1994 r.) i Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi (1997 r.).
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)
(5b)  Przejrzystość i informowanie opinii publicznej w zakresie działań związanych z bezpieczeństwem jądrowym, zabezpieczeniami materiałów jądrowych, likwidacją i gospodarowaniem odpadami jądrowymi, wymagane np. przez konwencję z Aarhus (1998), to ważny element zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu materiałów promieniotwórczych na obywateli i środowisko, który należy w związku z tym zagwarantować w ramach Instrumentu.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Wspólnota powinna kontynuować ścisłą współpracę, zgodnie z rozdziałem 10 Traktatu Euratom, z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń materiałów jądrowych w odniesieniu do realizacji jego celów zawartych w tytule II, rozdziały 3 i 7.
(6)  Wspólnota powinna kontynuować ścisłą współpracę, zgodnie z rozdziałem 10 Traktatu Euratom, z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń materiałów jądrowych w odniesieniu do realizacji jego celów zawartych w tytule II, rozdziały 3 i 7. Powinna ona dalej współpracować z innymi uznawanymi organizacjami międzynarodowymi w tej dziedzinie, takimi jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju / Agencja Energii Jądrowej, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz partnerstwo na rzecz środowiska w ramach wymiaru północnego, które dążą do osiągnięcia podobnych celów w obszarze bezpieczeństwa jądrowego co Wspólnota. Spójność, komplementarność i współpraca między Instrumentem a tymi organizacjami i ich programami może zwiększyć zakres, wydajność i skuteczność środków bezpieczeństwa jądrowego na całym świecie. Należy unikać niepotrzebnego powielania i nakładania się działań.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)
(6a)  W celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa jądrowego i wzmocnienia regulacji w tej dziedzinie w Unii Rada przyjęła dyrektywy Rady 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom i 2013/59/Euratom. Dyrektywy te, a także wysokie standardy bezpieczeństwa jądrowego i likwidacji we Wspólnocie służą jako wytyczne dla działań finansowanych w ramach Instrumentu i motywują współpracujące państwa trzecie do wdrażania przepisów i standardów o takim samym poziomie bezpieczeństwa.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)
(6b)  Instrument powinien również wspierać współpracę międzynarodową opartą na konwencjach dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi. Należy zachęcać kraje partnerskie, aby stały się stronami tych konwencji, umożliwiając w ten sposób okresową wzajemną ocenę ich systemów krajowych przeprowadzaną przy wsparciu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Wzajemne oceny zapewniają zewnętrzny obraz aktualnej sytuacji i wyzwań związanych z bezpieczeństwem jądrowym w państwach trzecich, który można wykorzystać w programowaniu wsparcia unijnego na wysokim szczeblu. Przeglądy przeprowadzane przez renomowane międzynarodowe agencje energii jądrowej, które dokonują wzajemnych ocen, przekazując informacje potencjalnym beneficjentom Instrumentu, mogą przynieść korzyści Instrumentowi. Przedstawione w takich wzajemnych ocenach ustalenia i zalecenia, które są udostępniane organom krajowym, mogą być również pomocne przy nadawaniu priorytetu konkretnym środkom wspierającym przeznaczonym dla zainteresowanych państw trzecich.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 c (nowy)
(6c)  Bezpieczeństwo jądrowe i jądrowe bezpieczeństwo fizyczne to pojęcia, które są ze sobą nierozerwalnie związane, ponieważ niedociągnięcia pod względem bezpieczeństwa jądrowego, np. w odniesieniu do bezpiecznej eksploatacji, mogą prowadzić do zagrożeń dotyczących jądrowego bezpieczeństwa fizycznego, a zagrożenia dotyczące jądrowego bezpieczeństwa fizycznego, zwłaszcza zagrożenia nowego typu, np. w zakresie cyberbezpieczeństwa, mogą powodować nowe wyzwania dotyczące bezpieczeństwa jądrowego. W związku z tym działania Unii w zakresie jądrowego bezpieczeństwa fizycznego w państwach trzecich określone w załączniku II do rozporządzenia 2018/0243 (ISWMR) oraz działania finansowane w ramach Instrumentu powinny być spójne i komplementarne.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
(7)  Instrument powinien obejmować działania wspierające te cele i opierać się na działaniach poprzednio wspieranych zgodnie z rozporządzeniem (Euratom) nr 237/201424 w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich, szczególnie w krajach przystępujących, krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących.
(7)  Instrument powinien obejmować działania wspierające te cele i opierać się na działaniach poprzednio wspieranych zgodnie z rozporządzeniem (Euratom) nr 237/201424 w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, bezpiecznego gospodarowania odpadami promieniotwórczymi, bezpiecznej likwidacji i remediacji byłych terenów obiektów jądrowych oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich, szczególnie w krajach przystępujących, krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących, jak również na obszarze objętym polityką sąsiedztwa w rozumieniu ... [COD 2018/0243, ISWMR]. W celu wdrożenia najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego oraz w celu wykrycia niedociągnięć w istniejących środkach bezpieczeństwa Instrument mógłby wspierać organy regulacyjne ds. bezpieczeństwa jądrowego w przeprowadzaniu kompleksowych ocen ryzyka i bezpieczeństwa („testów wytrzymałościowych”) istniejących oraz budowanych elektrowni jądrowych, w oparciu o wspólnotowy dorobek prawny w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych, we wdrażaniu zaleceń oraz monitorowaniu odpowiednich środków. Parlament Europejski powinien być regularnie informowany przez Komisję o działaniach w zakresie bezpieczeństwa jądrowego podejmowanych w państwach trzecich oraz o stanie ich realizacji.
_______________
_________________
24 Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 237/2014 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 109).
24 Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 237/2014 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 109).
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)
(7a)  Zgodnie z art. 3 TFUE celem Unii jest poprawa dobrobytu jej narodów. Instrument daje Unii możliwość trwałej poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej i zdrowotnej ludzi na całym świecie, w Unii i poza jej granicami. Projekty finansowane w ramach Instrumentu powinny także być spójne z polityką wewnętrzną i zewnętrzną Unii, np. przyczyniając się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, takich jak dobre zdrowie i dobrostan, czysta woda i warunki sanitarne. Sam instrument powinien być zgodny z zasadami dobrych rządów, a przez to przyczyniać się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju w zakresie pokoju, sprawiedliwości i silnych instytucji.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 b (nowy)
(7b)  Instrument powinien mieć na celu skłonienie państw otrzymujących pomoc finansową na podstawie niniejszego rozporządzenia do utrzymania zobowiązań wynikających z układów o stowarzyszeniu, umów o partnerstwie i umów o współpracy zawartych z Unią oraz z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, jak również do zobowiązania się do przestrzegania odpowiednich konwencji międzynarodowych i standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz wdrożenia odpowiednich zaleceń i środków zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie przejrzystości i jawności.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 c (nowy)
(7c)  Poprzez projekty finansowane w jego ramach Instrument powinien w pełni wspierać środki bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczenia materiałów jądrowych, a także poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców państw trzecich, zwłaszcza tych mieszkających w pobliżu elektrowni jądrowych i/lub obszarów wydobycia uranu, w tym bezpieczną remediację terenów byłych kopalni uranu w państwach trzecich, w szczególności w Azji Środkowej i w Afryce, ponieważ obecnie około 18 % światowych dostaw uranu pochodzi z Republiki Południowej Afryki, Nigru i Namibii.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 d (nowy)
(7d)  Instrument powinien mieć na celu skłonienie państw otrzymujących pomoc finansową na podstawie niniejszego rozporządzenia do dalszego przestrzegania zasad demokracji, praworządności i praw człowieka oraz zobowiązań wynikających z konwencji z Espoo i Aarhus.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Wdrożenie niniejszego rozporządzenia powinno być oparte, w odpowiednich przypadkach, na konsultacjach z właściwymi organami państw członkowskich oraz na dialogu z krajami partnerskimi.
(8)  Wdrożenie niniejszego rozporządzenia powinno być oparte, w stosownych przypadkach, na konsultacjach z właściwymi organami Unii i państw członkowskich, takich jak Europejska Grupa Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego, oraz na dialogu z krajami partnerskimi. Takie konsultacje powinny w szczególności odbywać się w trakcie opracowywania wieloletnich programów indykatywnych i przed ich przyjęciem. Jeżeli taki dialog nie doprowadzi do rozproszenia obaw Unii związanych z bezpieczeństwem jądrowym, nie można przyznać finansowania zewnętrznego na mocy niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)
(8a)  Należy promować indywidualne, zróżnicowane podejście do państw otrzymujących wsparcie w ramach Instrumentu. Wykorzystanie Instrumentu powinno opierać się na ocenie szczególnych potrzeb państw otrzymujących wsparcie, a także na oczekiwanych ogólnych korzyściach płynących z Instrumentu, w szczególności na zmianach strukturalnych w danych państwach.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 b (nowy)
(8b)  Organy regulacyjne państw członkowskich, organizacje wsparcia technicznego, przedsiębiorstwa zajmujące się inżynierią jądrową i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej sektora energii jądrowej dysponują niezbędną wiedzą fachową i know-how w zakresie wdrażania najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w różnych systemach regulacyjnych państw członkowskich, co może być przydatnym źródłem wsparcia dla krajów partnerskich, które zamierzają wdrożyć takie standardy w krajowych ramach regulacyjnych i przemysłowych.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Jeżeli jest to możliwe i stosowne, rezultaty działań zewnętrznych Wspólnoty należy monitorować i oceniać na podstawie uprzednio zdefiniowanych, przejrzystych, właściwych dla danego państwa i mierzalnych wskaźników, dostosowanych do specyfiki i celów Instrumentu oraz w oparciu o ramy dotyczące wyników stosowane w kraju partnerskim.
(9)  Rezultaty działań zewnętrznych Wspólnoty należy monitorować i oceniać na podstawie uprzednio zdefiniowanych, przejrzystych, właściwych dla danego państwa i mierzalnych wskaźników, dostosowanych do specyfiki i celów Instrumentu oraz w oparciu o ramy dotyczące wyników stosowane w kraju partnerskim. Wskaźniki te powinny być ukierunkowane na osiąganie celów i wyniki, aby wymóc na państwach beneficjentach większą odpowiedzialność i rozliczalność wobec Unii i państw członkowskich w odniesieniu do osiągniętych wyników wdrażania środków poprawy bezpieczeństwa.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Unia i Wspólnota powinny dążyć do jak najskuteczniejszego wykorzystania dostępnych zasobów w celu optymalizacji wpływu prowadzonych przez nie działań zewnętrznych. Cel ten należy osiągnąć za sprawą spójności i komplementarności unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, a także tworzenia synergii z innymi politykami i programami unijnymi. Aby zmaksymalizować wpływ połączonych interwencji na osiągnięcie wspólnych celów, niniejsze rozporządzenie powinno umożliwiać połączenie finansowania z innymi programami Unii, o ile ich wkłady nie dotyczą tych samych kosztów.
(10)  Unia i Wspólnota powinny dążyć do optymalnego i jak najskuteczniejszego wykorzystania dostępnych zasobów oraz do poprawy wdrażania i jakości wydatkowania w celu optymalizacji wpływu prowadzonych przez nie działań zewnętrznych. Cel ten należy osiągnąć za sprawą spójności i komplementarności unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, a także tworzenia synergii z innymi politykami i programami unijnymi, takimi jak programy badawczo-szkoleniowe Euratom. Aby zmaksymalizować wpływ połączonych interwencji na osiągnięcie wspólnych celów, niniejsze rozporządzenie powinno umożliwiać połączenie finansowania z innymi programami Unii, o ile ich wkłady nie dotyczą tych samych kosztów.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  Rodzaje finansowania oraz metody wykonywania określone w tym rozporządzeniu są wybierane na podstawie ich zdolności do realizacji szczegółowych celów działań i osiągania rezultatów, z uwzględnieniem w szczególności kosztów kontroli, obciążenia administracyjnego oraz przewidywanego ryzyka braku zgodności. Dotyczy to wzięcia pod uwagę korzystania z kwot ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także finansowania niepowiązanego z kosztami, o których mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego.
(14)  Rodzaje finansowania oraz metody wykonywania określone w tym rozporządzeniu są wybierane na podstawie ich zdolności do realizacji szczegółowych celów działań i osiągania rezultatów, z uwzględnieniem w szczególności kosztów kontroli, obciążenia administracyjnego oraz przewidywanego ryzyka braku zgodności, a jednocześnie ich dostępności dla potencjalnych partnerów i ich zdolności do zapewnienia pewności prawnej. Dotyczy to wzięcia pod uwagę korzystania z kwot ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także finansowania niepowiązanego z kosztami, o których mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)
(15a)  Aby wspierać skuteczne i terminowe wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego w państwach trzecich, procesy decyzyjne i negocjacyjne w Komisji i z państwami trzecimi muszą być skuteczne i szybkie.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
1.  Celem niniejszego rozporządzenia jest uzupełnienie tych działań na rzecz współpracy w zakresie energii jądrowej, które są finansowane na podstawie [rozporządzenia ISWMR], przede wszystkim w celu wsparcia propagowania wysokiej jakości bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz stosowania sprawnych i skutecznych zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich w oparciu o działania na obszarze Wspólnoty oraz zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
1.  Celem niniejszego rozporządzenia jest uzupełnienie tych działań na rzecz współpracy w zakresie energii jądrowej, które są finansowane na podstawie [rozporządzenia ISWMR], przede wszystkim w celu wsparcia propagowania wysokiej jakości bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz stosowania sprawnych i skutecznych zabezpieczeń materiałów jądrowych w państwach trzecich w oparciu o ramy regulacyjne i najlepsze praktyki na obszarze Wspólnoty oraz zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, wspomagając również zapewnienie wykorzystywania materiałów jądrowych wyłącznie do celów cywilnych, a tym samym ochrony obywateli i środowiska. W ramach tego celu niniejsze rozporządzenie dąży również do zapewnienia przejrzystości procesu podejmowania decyzji dotyczących energii jądrowej przez organy państw trzecich.
Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń materiałów jądrowych, prowadzona przez Unię Europejską na mocy niniejszego rozporządzenia, nie ma na celu promowania energii jądrowej.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a
a)  propagowanie skutecznej kultury bezpieczeństwa jądrowego i wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jak również stała poprawa bezpieczeństwa jądrowego;
a)  propagowanie skutecznej kultury bezpieczeństwa jądrowego i zarządzania bezpieczeństwem jądrowym, stała poprawa bezpieczeństwa jądrowego, a także wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obowiązujących we Wspólnocie i na szczeblu międzynarodowym w odniesieniu do odpowiednich działań w dziedzinie energii jądrowej;
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b
b)  odpowiedzialne i bezpieczne zarządzanie wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz likwidacja remediacja byłych terenów obiektów jądrowych i samych obiektów jądrowych;
b)  odpowiedzialne i bezpieczne postępowanie z odpadami promieniotwórczymi, od ich wytworzenia do trwałego składowania, w tym z wypalonym paliwem jądrowym, (tj. wstępna obróbka, obróbka, przetwarzanie, przechowywanie i składowanie), bezpieczna i skuteczna likwidacja oraz remediacja byłych terenów obiektów jądrowych i samych obiektów jądrowych oraz nieczynnych kopalni uranu lub zatopionych obiektów i materiałów promieniotwórczych;
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c
c)  ustanowienie sprawnych skutecznych systemów zabezpieczeń.
c)  ustanowienie sprawnych, skutecznych i przejrzystych zabezpieczeń materiałów jądrowych.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
ca)  zachęcanie do promowania ogólnej przejrzystości i otwartości organów państw trzecich oraz upubliczniania informacji i uczestnictwa w procesach decyzyjnych dotyczących bezpieczeństwa instalacji jądrowych i skutecznych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami promieniotwórczymi, zgodnie z odpowiednimi konwencjami i instrumentami międzynarodowymi;
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c b (nowa)
cb)  wykorzystanie wiedzy i działań w ramach Instrumentu do wywierania wpływu politycznego w organizacjach międzynarodowych w obszarze energii i bezpieczeństwa;
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Podczas wdrażania niniejszego rozporządzenia zapewnia się zgodność, synergię i komplementarność z rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX ISWMR, innymi programami Unii w zakresie działań zewnętrznych i innymi odnośnymi politykami i programami Unii, a także spójność polityk na rzecz rozwoju.
1.  Podczas wdrażania niniejszego rozporządzenia zapewnia się zgodność, synergię i komplementarność z rozporządzeniem (UE) nr XXX/XXX ISWMR, innymi programami Unii w zakresie działań zewnętrznych i innymi odnośnymi politykami i aktami ustawodawczymi Unii, takimi jak dyrektywy 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom i 2013/59/Euratom, celami i wartościami Unii oraz takimi programami jak program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający program „Horyzont Europa”, a także spójność polityk na rzecz rozwoju.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Komisja koordynuje swoją współpracę z państwami trzecimi i z organizacjami międzynarodowymi realizującymi podobne cele, zwłaszcza z MAEA i OECD/NEA. Koordynacja ta umożliwi Wspólnocie i zainteresowanym organizacjom uniknięcie powielania działań i finansowania wobec państw trzecich. Komisja włącza również właściwe organy państw członkowskich i operatorów europejskich w realizację swoich zadań, w ten sposób wykorzystując jakość europejskiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń materiałów jądrowych.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1
Pula środków finansowych na realizację niniejszego rozporządzenia na lata 2021–2027 wynosi 300 mln EUR w cenach bieżących.
Pula środków finansowych na realizację niniejszego rozporządzenia na lata 2021–2027 wynosi 266 mln EUR w cenach stałych.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1
Ogólne ramy polityki do celów wdrażania niniejszego rozporządzenia obejmują układy o stowarzyszeniu, umowy o partnerstwie i współpracy, umowy wielostronne oraz inne umowy ustanawiające prawnie wiążące stosunki z krajami partnerskimi, a także konkluzje Rady Europejskiej, konkluzje Rady, oświadczenia przyjęte podczas szczytów lub wnioski ze spotkań na wysokim szczeblu z krajami partnerskimi, komunikaty Komisji lub wspólne komunikaty Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
Ogólne ramy polityki do celów wdrażania niniejszego rozporządzenia obejmują wspólnotowy dorobek prawny w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i bezpiecznego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, układy o stowarzyszeniu, umowy o partnerstwie i współpracy, umowy wielostronne oraz inne umowy ustanawiające prawnie wiążące stosunki z krajami partnerskimi, a także konkluzje Rady Europejskiej, konkluzje Rady, oświadczenia przyjęte podczas szczytów lub wnioski ze spotkań na wysokim szczeblu z krajami partnerskimi, komunikaty Komisji lub wspólne komunikaty Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
2.  Celem wieloletnich programów indykatywnych jest dostarczanie spójnych ram współpracy między Wspólnotą a zainteresowanymi państwami trzecimi lub regionami, zgodnych z ogólnym celem i zakresem oraz zasadami i polityką Wspólnoty oraz opartych na ramach polityki, o których mowa w art. 5.
2.  Celem wieloletnich programów indykatywnych jest dostarczanie spójnych ram współpracy między Wspólnotą a zainteresowanymi państwami trzecimi, regionami lub organizacjami międzynarodowymi, zgodnych z ogólnym celem i zakresem oraz zasadami i polityką Wspólnoty oraz opartych na ramach polityki, o których mowa w art. 5.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3
3.   Wieloletnie programy indykatywne stanowią ogólną podstawę współpracy i określają cele współpracy Wspólnoty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, mając na względzie potrzeby zainteresowanych państw, priorytety Wspólnoty, sytuację międzynarodową oraz działania zainteresowanych państw trzecich. Wieloletnie programy indykatywne wskazują również wartość dodaną współpracy oraz pokazują, jak uniknąć powielania działań przez programy i inicjatywy, szczególnie te prowadzone przez organizacje międzynarodowe mające podobne cele i podobnych głównych darczyńców.
3.   Wieloletnie programy indykatywne stanowią ogólną podstawę współpracy i określają cele współpracy Wspólnoty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, mając na względzie potrzeby i sytuację zainteresowanych państw, priorytety Wspólnoty, sytuację międzynarodową oraz działania zainteresowanych państw trzecich. Wieloletnie programy indykatywne wskazują również wartość dodaną współpracy oraz pokazują, jak uniknąć powielania działań przez programy i inicjatywy, szczególnie te prowadzone przez organizacje międzynarodowe mające podobne cele i podobnych głównych darczyńców.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Wieloletnie programy indykatywne mają na celu skłonienie państw otrzymujących pomoc finansową na podstawie niniejszego rozporządzenia, by przestrzegały zobowiązań wynikających z umów zawartych z Unią oraz z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, a także by zobowiązały się do poszanowania odpowiednich konwencji międzynarodowych i standardów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz do wdrożenia odpowiednich zaleceń i środków zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie przejrzystości i jawności.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Wieloletnie programy indykatywne powinny określać ramy wykwalifikowanego i niezależnego nadzoru w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego krajów partnerskich. Mogą one zawierać postanowienia mające na celu wspieranie organów regulacyjnych ds. bezpieczeństwa jądrowego w przeprowadzaniu kompleksowych ocen ryzyka i bezpieczeństwa („testów wytrzymałościowych”) elektrowni jądrowych w oparciu o wspólnotowy dorobek prawny w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych, we wdrażaniu zaleceń wynikających z takich testów wytrzymałościowych oraz monitorowaniu stosowania odpowiednich środków, np. w krajach przystępujących, krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących, a także w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5
5.  Wieloletnie programy indykatywne opierają się na dialogu z krajami lub regionami partnerskimi.
5.  Wieloletnie programy indykatywne opierają się na dialogu z krajami lub regionami partnerskimi. W trakcie opracowywania programów i przed ich przyjęciem Komisja powinna przeprowadzić konsultacje z Europejską Grupą Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego oraz, w stosownych przypadkach, z odpowiednimi organami krajowymi państw członkowskich.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6
6.  Komisja przyjmuje wieloletnie programy indykatywne zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2. Zgodnie z tą samą procedurą Komisja dokonuje przeglądu tych programów indykatywnych oraz w razie konieczności aktualizuje je.
6.  Komisja przyjmuje wieloletnie programy indykatywne zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 13 ust. 2. Komisja dokonuje śródokresowego przeglądu tych programów indykatywnych oraz – zgodnie z tą samą procedurą – w razie konieczności zmienia je i aktualizuje.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a
a)  planów działania, środków indywidualnych i środków wspierających, w przypadku których finansowanie unijne nie przekracza kwoty 10 mln EUR;
a)  środków indywidualnych i środków wspierających, w przypadku których finansowanie unijne nie przekracza kwoty 10 mln EUR;
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b
b)  wydatki związane z realizacją działań informacyjnych i komunikacyjnych, w tym na opracowanie strategii komunikacyjnych i komunikację instytucjonalną dotyczącą politycznych priorytetów Unii oraz ich eksponowanie.
b)  wydatki związane z realizacją działań informacyjnych i komunikacyjnych, w tym na opracowanie strategii komunikacyjnych i komunikację instytucjonalną dotyczącą politycznych priorytetów, celów i wartości Unii oraz ich eksponowanie.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)
Artykuł 11a
Kryteria mające zastosowanie do międzynarodowej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego
1.   Wspólne zrozumienie i wzajemne porozumienie między danym państwem trzecim a Wspólnotą są potwierdzone formalnym wnioskiem skierowanym do Komisji i zawierającym stosowne zobowiązanie rządu tego państwa.
2.   Państwa trzecie pragnące współpracować ze Wspólnotą uczestniczą w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i muszą posiadać protokół dodatkowy lub umowę o zabezpieczeniach z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, wystarczające do wiarygodnego zapewnienia niestosowania zadeklarowanych materiałów jądrowych do innych celów niż pokojowe działania związane z energią jądrową oraz braku niezgłoszonych materiałów jądrowych lub działań w tym państwie jako całości. Muszą one uznawać w pełni podstawowe zasady bezpieczeństwa określone w standardach bezpieczeństwa MAEA, a także muszą być stronami odpowiednich konwencji, takich jak Konwencja bezpieczeństwa jądrowego i Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, lub muszą podjąć kroki dowodzące zdecydowanego dążenia do przystąpienia do tych konwencji. W przypadku aktywnej współpracy zobowiązanie to będzie poddawane ocenie rocznej, z uwzględnieniem sprawozdań krajowych i innych dokumentów dotyczących wdrażania odpowiednich konwencji. W oparciu o taką ocenę podejmowana jest decyzja dotycząca kontynuowania współpracy. W sytuacji nadzwyczajnej istnieje możliwość – w ramach wyjątku – elastycznego stosowania tych zasad.
3.   Aby możliwe było zapewnienie i monitorowanie zgodności z celami współpracy w ramach niniejszego rozporządzenia, dane państwo trzecie aprobuje przeprowadzanie oceny działań podjętych zgodnie z ust. 2. Ocena ta umożliwia monitorowanie i sprawdzenie przestrzegania uzgodnionych celów, a także może być warunkiem dalszego wypłacania środków przez Wspólnotę.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
1.  Monitoring, sprawozdawczość i ocena przeprowadzane są zgodnie z art. 31 ust. 2, 4, 5 i 6 oraz art. 32 i 36 rozporządzenia (UE) nr XXX/XXX ISWMR.
1.  Monitoring, sprawozdawczość i ocena przeprowadzane są zgodnie z art. 31 ust. 2, 4, 5 i 6 oraz art. 32 i 36 rozporządzenia (UE) nr XXX/XXX ISWMR. Wyniki szczegółowych ocen, o których mowa w art. 32 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr XXX/XXX ISWMR, dotyczących bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i środków ochrony są konsultowane z Europejską Grupą Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego, a następnie omawiane przez Komitet ds. Europejskiego Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego i przedstawiane Parlamentowi Europejskiemu.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a
a)  liczba sporządzonych, wprowadzonych lub zmienionych aktów prawnych i regulacyjnych; oraz
a)   liczba sporządzonych, wprowadzonych lub zmienionych aktów prawnych i regulacyjnych oraz ich pomyślne wdrożenie, a także ich wpływ na standardy bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczenia materiałów jądrowych w danych państwach, w tym wpływ na obywateli i środowisko;
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b
b)  liczba badań projektowych, weryfikacji poprawności projektu lub studiów wykonalności w kontekście ustanawiania obiektów zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa jądrowego.
b)   liczba badań projektowych, weryfikacji poprawności projektu lub studiów wykonalności w kontekście ustanawiania obiektów zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa jądrowego i pomyślne wdrożenie wyników tych badań.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
ba)  bezpieczeństwo jądrowe, ochrona przed promieniowaniem oraz sprawne i skuteczne środki poprawy zabezpieczeń, oparte na najwyższych standardach bezpieczeństwa jądrowego, ochrony przed promieniowaniem i zabezpieczeń materiałów jądrowych, w tym na wynikach międzynarodowej wzajemnej oceny, wdrożone w obiektach jądrowych.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)
Artykuł 12a
Przejrzystość
Komisja i państwa trzecie współpracujące z Unią w ramach niniejszego Instrumentu zapewniają udostępnianie niezbędnych informacji dotyczących środków bezpieczeństwa jądrowego podejmowanych w tych państwach trzecich przy wsparciu Instrumentu oraz ogólnie w związku z ich standardami bezpieczeństwa jądrowego pracownikom i ogółowi społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem władz lokalnych, ludności i zainteresowanych stron w pobliżu obiektów jądrowych. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie, aby właściwy organ regulacyjny i posiadacze licencji udzielali informacji w zakresie swoich kompetencji. Informacje są udostępniane publicznie zgodnie z właściwym ustawodawstwem oraz instrumentami międzynarodowymi, pod warunkiem że nie narusza to innych nadrzędnych interesów, takich jak ochrona bezpieczeństwa, uznanych we właściwym ustawodawstwie i w instrumentach międzynarodowych.
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności