Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0245(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0448/2018

Texte depuse :

A8-0448/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/01/2019 - 10.11

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0041

Texte adoptate
PDF 203kWORD 64k
Joi, 17 ianuarie 2019 - Strasbourg
Instrumentul european pentru securitate nucleară care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională *
P8_TA(2019)0041A8-0448/2018

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 ianuarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom (COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0462),

—  având în vedere articolul 203 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0315/2018),

—  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0448/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)
(2a)  Prin urmare, angajamentele privind siguranța nucleară, neproliferarea și securitatea nucleară, precum și obiectivele de dezvoltare durabilă și interesele generale ale Uniunii ar trebui să joace un rol vital în orientarea programării acțiunilor în temeiul prezentului regulament.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Obiectivul prezentului program denumit „Instrumentul european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom” ar trebui să fie de a promova instituirea unei securități nucleare eficace și eficiente, radioprotecția și aplicarea unor controale de garanții nucleare eficiente și eficace asupra materialelor nucleare în țările terțe, pe baza activităților desfășurate pe plan intern în Uniune.
(3)  Obiectivul prezentului program denumit „Instrumentul european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom” (denumit în continuare „Instrumentul”) ar trebui să fie de a promova instituirea unei securități nucleare eficace și eficiente, radioprotecția și aplicarea unor controale de garanții nucleare eficiente și eficace asupra materialelor nucleare în țările terțe, pe baza cadrelor de reglementare și a partajării celor mai bune practici din cadrul Uniunii.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
(3a)  Instrumentul nu ar trebui, în niciun caz, să promoveze utilizarea energiei nucleare în țările terțe și în Uniune, ci ar trebui să se concentreze în special pe îmbunătățirea standardelor de securitate nucleară la nivel mondial, promovând în același timp un nivel ridicat de protecție împotriva radiațiilor și aplicarea unor garanții eficace și eficiente pentru materialele nucleare.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)
(3b)  Accidentele nucleare de la centralele nucleare de la Cernobîl din 1986 și Fukushima Daiichi din 2011 au demonstrat în mod clar că accidentele nucleare au consecințe globale devastatoare pentru cetățeni și mediu. Acest fapt subliniază necesitatea celor mai înalte standarde de securitate nucleară, a garanțiilor și a eforturilor continue de îmbunătățire a acestor standarde și garanții la nivel global, precum și a angajamentului Comunității de a sprijini aceste obiective în țările terțe. Aceste standarde și garanții ar trebui să reflecte practicile cele mai avansate, în special în ceea ce privește guvernanța și autonomia de reglementare.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Prezentul regulament face parte din cadrul elaborat pentru planificarea cooperării și ar trebui să completeze măsurile de cooperare în domeniul nuclear care sunt finanțate în temeiul [Regulamentului privind IVCDCI].
(4)  Prezentul regulament face parte din cadrul elaborat pentru planificarea cooperării și ar trebui să completeze măsurile de cooperare în domeniul nuclear care sunt finanțate în temeiul [Regulamentului privind IVCDCI], care intră sub incidența Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, în special a articolelor 209 şi 212 și a articolului 322 alineatul (1).
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  Comunitatea este membră a Convenției privind securitatea nucleară (1994) și a Convenției comune privind securitatea managementului combustibilului uzat și securitatea managementului deșeurilor radioactive (1997).
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)
(5b)  Transparența și informarea publicului în legătură cu securitatea nucleară, garanțiile, dezafectarea instalațiilor și activitățile de gestionare a deșeurilor, după cum se prevede, de exemplu, în Convenția de la Aarhus (1998), reprezintă un element important de prevenire a efectelor negative ale materialelor radioactive asupra cetățenilor și a mediului și, prin urmare, ele ar trebui garantate în cadrul acestui Instrument.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Comunitatea ar trebui să continue cooperarea strânsă, în conformitate cu capitolul 10 din Tratatul Euratom, cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), în ceea ce privește securitatea nucleară și controlul de garanții nucleare, pentru promovarea obiectivelor prevăzute la titlul II capitolele 3 și 7.
(6)  Comunitatea ar trebui să continue cooperarea strânsă, în conformitate cu capitolul 10 din Tratatul Euratom, cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), în ceea ce privește securitatea nucleară și controlul de garanții nucleare, pentru promovarea obiectivelor prevăzute la titlul II capitolele 3 și 7. Ea ar trebui să coopereze în continuare cu alte organizații internaționale cu o reputație foarte bună în domeniu, cum ar fi Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică/Agenția pentru Energie Nucleară, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Parteneriatul de Mediu pentru Dimensiunea Nordică, care urmăresc obiective similare de securitate nucleară cu cele ale Comunității. Coerența, complementaritatea și cooperarea între Instrument și aceste organizații și programele lor pot extinde domeniul de aplicare, eficiența și eficacitatea măsurilor de securitate nucleară la nivel mondial. Ar trebui evitate suprapunerile și duplicatele.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)
(6a)  Pentru a îmbunătăți în mod continuu securitatea nucleară și pentru a consolida reglementarea în acest domeniu la nivelul Uniunii, Consiliul a adoptat Directivele 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom și 2013/59/Euratom ale Consiliului. Aceste directive, alături de standardele ridicate vizând siguranța nucleară și dezafectările în Comunitate, servesc drept orientare pentru acțiunile finanțate în cadrul Instrumentului și motivează țările terțe care cooperează să implementeze reglementări și standarde cu același nivel de siguranță.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)
(6b)  Instrumentul ar trebui să promoveze, de asemenea, cooperarea internațională pe baza convențiilor privind securitatea nucleară și gestionarea deșeurilor radioactive. Țările partenere ar trebui să fie încurajate să devină părți la convențiile respective, permițând o evaluare inter pares periodică asistată de AIEA a sistemelor lor naționale. Evaluările inter pares oferă o viziune externă asupra situației și provocărilor legate de securitatea nucleară în țările terțe, care poate fi utilizată în programarea sprijinului la nivel înalt al Uniunii. Instrumentul poate beneficia de evaluările agențiilor internaționale în domeniul energiei nucleare, cu o bună reputaţie, care efectuează evaluări inter pares, prezentând rapoarte către potențialii beneficiari ai Instrumentului. Constatările și recomandările unor astfel de evaluări inter pares puse la dispoziția autorităților naționale pot fi, de asemenea, utile în stabilirea priorităților în ceea ce privește măsurile concrete de sprijin pentru țările terțe în cauză.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 6 c (nou)
(6c)  Conceptele de siguranță nucleară și de securitate nucleară sunt legate în mod indisolubil, deoarece lipsa siguranței nucleare, de exemplu în procesele de operare în condiții de siguranță, poate conduce la riscuri de securitate nucleară, iar riscurile de securitate nucleară, în special riscurile noi, de exemplu în securitatea cibernetică, pot conduce la noi provocări în materie de siguranță nucleară. Prin urmare, activitățile Uniunii în materie de siguranță nucleară în țările terțe, astfel cum sunt prevăzute în anexa II la Regulamentul ... [COD nr. 2018/0243 (IVDCI)] și activitățile finanțate prin intermediul Instrumentului ar trebui să fie coerente și complementare.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Prezentul instrument ar trebui să prevadă acțiuni de sprijinire a acestor obiective și să se bazeze pe acțiunile sprijinite anterior în temeiul Regulamentului (Euratom) nr. 237/201424 referitoare la securitatea nucleară și controlul de garanții nucleare în țările terțe, în special în țările în curs de aderare, țările candidate și țările potențial candidate.
(7)  Prezentul Instrument ar trebui să prevadă acțiuni de sprijinire a acestor obiective și să se bazeze pe acțiunile sprijinite anterior în temeiul Regulamentului (Euratom) nr. 237/201424 referitoare la securitatea nucleară, gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor radioactive, dezafectarea în condiții de siguranță și reabilitarea fostelor amplasamente nucleare și controlul de garanții nucleare în țările terțe, în special în țările în curs de aderare, țările candidate și țările potențial candidate, precum și în spațiul de vecinătate, în înţelesul ... [COD 2018/0243, IVDCI]. În scopul punerii în aplicare a celor mai înalte standarde de securitate nucleară și pentru detectarea deficiențelor măsurilor de siguranță existente, Instrumentul ar putea sprijini organismele de reglementare în domeniul nuclear în efectuarea unor evaluări cuprinzătoare ale riscurilor și securității („teste de stres”) ale instalațiilor existente și ale centralelor nucleare în curs de construire, bazate pe acquis-ul comunitar privind securitatea nucleară și deșeurile radioactive, pe punerea în aplicare a recomandărilor și pe monitorizarea măsurilor relevante. Parlamentul European ar trebui să fie informat în mod regulat de către Comisie cu privire la activitățile desfășurate în țările terțe în domeniul securității nucleare și la stadiul implementării lor.
_______________
_________________
24 Regulamentul (Euratom) nr. 237/2014 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind instituirea unui instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară (JO L 77, 15.3.2014, p. 109).
24 Regulamentul (Euratom) nr. 237/2014 al Consiliului din 13 decembrie 2013 privind instituirea unui instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară (JO L 77, 15.3.2014, p. 109).
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  În conformitate cu articolul 3 din TFUE, obiectivul Uniunii este acela de a crește bunăstarea cetățenilor săi. Acest Instrument oferă Uniunii posibilitatea de a îmbunătăți în mod sustenabil situația socioeconomică și sănătatea persoanelor la nivel mondial, în interiorul și în afara granițelor sale. Proiectele finanțate prin Instrument ar trebui, de asemenea, să fie coerente cu politicile interne și externe ale Uniunii, contribuind, de exemplu, la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, cum ar fi sănătatea și bunăstarea, apa curată și salubrizarea. Instrumentul în sine ar trebui să urmeze principiile bunei guvernări și să contribuie prin aceasta la obiectivul de dezvoltare durabilă pentru pace, justiție și instituții solide.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 7 b (nou)
(7b)  Instrumentul ar trebui să vizeze implicarea țărilor care primesc asistență financiară în temeiul prezentului regulament pentru a susține angajamentele care decurg din acordurile de asociere, parteneriat și cooperare cu Uniunea, Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, să respecte convențiile internaționale relevante, standardele de securitate nucleară și de protecție împotriva radiațiilor și să se angajeze să pună în aplicare recomandările și măsurile relevante, în condițiile celor mai înalte standarde de transparență și publicitate.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 7 c (nou)
(7c)  Acest Instrument ar trebui, prin intermediul proiectelor finanțate de acesta, să sprijine pe deplin măsurile privind securitatea nucleară și garanțiile nucleare, precum și îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor din țările terțe, în special a celor care locuiesc în apropierea instalațiilor nucleare și/sau a zonelor miniere de uraniu, inclusiv reabilitarea în condiții de siguranță a fostelor amplasamente a minelor de uraniu din țările terțe, în special în Asia Centrală și în Africa, unde, în prezent, aproximativ 18 % din aprovizionarea globală cu uraniu provine din Africa de Sud, Niger și Namibia.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 7 d (nou)
(7d)  Acest instrument ar trebui să vizeze angajarea țărilor care beneficiază de asistență financiară în temeiul prezentului regulament în direcția consolidării principiilor democratice, a statului de drept și a drepturilor omului și a respectării angajamentelor care decurg din Convențiile de la Espoo și Aarhus.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se bazeze pe consultarea, acolo unde este cazul, cu autoritățile relevante ale statelor membre și pe dialogul cu țările partenere.
(8)  Punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se bazeze pe consultarea, acolo unde este cazul, cu autoritățile relevante ale Uniunii și statelor membre, cum ar fi Grupul european de reglementare pentru securitatea nucleară și pe dialogul cu țările partenere. Această consultare ar trebui să aibă loc, în special, în cursul elaborării și înaintea adoptării programelor orientative multianuale. Dacă un astfel de dialog nu permite găsirea unei soluții la preocupările Uniunii în materie de securitate nucleară, nu ar trebui acordată finanțarea externă în temeiul prezentului regulament.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)
(8a)  Ar trebui promovată o abordare individuală și diferențiată față de țările care beneficiază de sprijin prin acest Instrument. Utilizarea Instrumentului ar trebui să se bazeze pe evaluarea nevoilor specifice ale țărilor care primesc sprijin, precum și pe beneficiile globale preconizate ale Instrumentului, în special pe schimbările structurale din țările respective.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)
(8b)  Organismele de reglementare ale statelor membre, organizațiile de asistență tehnică, întreprinderile de inginerie nucleară și serviciile de energie nucleară au expertiza și know-how-ul necesare în ceea ce privește punerea în aplicare a celor mai înalte standarde de securitate nucleară și de protecție împotriva radiațiilor într-o varietate de sisteme de reglementare ale statelor membre, ceea ce poate constitui o sursă utilă de sprijin pentru țările partenere care își propun să facă același lucru în cadrele lor de reglementare și industriale naționale.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Ori de câte ori este posibil și adecvat, rezultatele acțiunii externe a Comunității ar trebui să fie monitorizate și evaluate pe baza unor indicatori definiți în prealabil, transparenți, specifici fiecărei țări și măsurabili, adaptați particularităților și obiectivelor instrumentului și, de preferință, bazați pe cadrul de rezultate al țării partenere.
(9)  Rezultatele acțiunii externe a Comunității ar trebui să fie monitorizate și evaluate pe baza unor indicatori definiți în prealabil, transparenți, specifici fiecărei țări și măsurabili, adaptați particularităților și obiectivelor instrumentului și, de preferință, bazați pe cadrul de rezultate al țării partenere. Indicatorii ar trebui să fie orientaţi spre performanță și să vizeze obținerea de rezultate, pentru a impune țărilor beneficiare să își asume o responsabilitate și o răspundere mai mari față de Uniune și statele membre în ceea ce privește rezultatele obținute în cadrul punerii în aplicare a măsurilor de îmbunătățire a siguranței.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Uniunea și Comunitatea ar trebui să urmărească un nivel maxim de eficiență în utilizarea resurselor disponibile, pentru a optimiza impactul acțiunii lor externe. Acest lucru ar trebui să fie obținut prin intermediul coerenței și al complementarității între instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, precum și prin crearea de sinergii cu alte politici și programe ale Uniunii. Pentru a maximiza impactul acțiunilor combinate în vederea atingerii unui obiectiv comun, prezentul regulament ar trebui să permită combinarea formelor de finanțare cu alte programe ale Uniunii, atât timp cât contribuțiile nu acoperă aceleași costuri.
(10)  Uniunea și Comunitatea ar trebui să urmărească un nivel maxim de eficiență și optim în utilizarea resurselor disponibile și ar trebui să urmărească să-și îmbunătățească implementarea și calitatea cheltuielilor, pentru a optimiza impactul acțiunii lor externe. Acest lucru ar trebui să fie obținut prin intermediul coerenței și al complementarității între instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, precum și prin crearea de sinergii cu alte politici și programe ale Uniunii, cum ar fi programele de cercetare și formare ale Euratom. Pentru a maximiza impactul acțiunilor combinate în vederea atingerii unui obiectiv comun, prezentul regulament ar trebui să permită combinarea formelor de finanțare cu alte programe ale Uniunii, atât timp cât contribuțiile nu acoperă aceleași costuri.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute în prezentul regulament ar trebui alese în funcție de capacitatea lor de a îndeplini obiectivele specifice ale acțiunilor și de a produce rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile aferente controalelor, sarcina administrativă și eventualul risc de neconformitate. Ar trebui să fie avută în vedere utilizarea sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a costurilor unitare, precum și finanțarea care nu este legată de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.
(14)  Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute în prezentul regulament ar trebui alese în funcție de capacitatea lor de a îndeplini obiectivele specifice ale acțiunilor și de a produce rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile aferente controalelor, sarcina administrativă și eventualul risc de neconformitate, ținând cont în același timp de accesibilitatea acestora pentru potențialii parteneri și de capacitatea lor de a crea securitate juridică. Ar trebui să fie avută în vedere utilizarea sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a costurilor unitare, precum și finanțarea care nu este legată de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
(15a)  Pentru a încuraja aplicarea celor mai înalte standarde de securitate nucleară în țările terțe, procesele decizionale și de negociere din cadrul Comisiei și cu țările terțe trebuie să fie eficiente și rapide.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1
1.  Obiectivul prezentului regulament este de a completa activitățile de cooperare din domeniul nuclear care sunt finanțate în temeiul [Regulamentului privind IVCDCI], în special pentru a sprijini promovarea unui nivel ridicat de securitate nucleară și de radioprotecție, precum și aplicarea unor controale de garanții nucleare eficace și eficiente asupra materialelor nucleare în țările terțe, pe baza activităților din cadrul Comunității și în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.
1.  Obiectivul prezentului regulament este de a completa activitățile de cooperare din domeniul nuclear care sunt finanțate în temeiul [Regulamentului privind IVCDCI], în special pentru a sprijini promovarea unui nivel ridicat de securitate nucleară și de radioprotecție, precum și aplicarea unor controale de garanții nucleare eficace și eficiente asupra materialelor nucleare în țările terțe, pe baza cadrelor de reglementare și a celor mai bune practici din cadrul Comunității și în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, și pentru a contribui la asigurarea unei utilizări exclusiv civile a materialelor nucleare și prin aceasta, a protecției cetățenilor și a mediului. În cadrul acestui obiectiv, prezentul regulament urmărește, de asemenea, să sprijine punerea în aplicare a transparenței în procesul de luare a deciziilor în domeniul nuclear de către autoritățile țărilor terțe.
Cooperarea asigurată de Uniune în domeniul securității și al garanțiilor nucleare în temeiul prezentului regulament nu are ca scop promovarea energiei nucleare.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a
(a)  promovarea unei culturi a securității nucleare eficace și punerea în aplicare a celor mai înalte standarde de securitate nucleară și de radioprotecție, precum și îmbunătățirea continuă a securității nucleare;
(a)  promovarea unei culturi și a unei guvernanțe eficace a securității nucleare și îmbunătățirea continuă a securității nucleare, precum și punerea în aplicare a celor mai înalte standarde de securitate nucleară și de radioprotecție existente la nivel comunitar și internațional pentru activitățile nucleare în cauză;
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b
(b)  gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, precum și dezafectarea și reabilitarea fostelor amplasamente și instalații nucleare;
(b)  gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a deșeurilor radioactive, de la generare până la eliminarea finală, inclusiv a combustibilului uzat (respectiv pretratarea, tratarea, prelucrarea, depozitarea și eliminarea), precum și dezafectarea și reabilitarea eficiente și în condiții de siguranță a fostelor amplasamente și instalații nucleare, precum și a amplasamentelor tradiționale legate de extracția de uraniu sau de obiecte și materiale radioactive scufundate;
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c
(c)  instituirea unor sisteme de control de garanții eficiente și eficace.
(c)  instituirea unor garanții eficiente, eficace și transparente pentru materialul nuclear;
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c a (nouă)
(ca)  încurajarea promovării transparenței și deschiderii totale a autorităților din țările terțe, precum și a informării și participării publice la procesele decizionale legate de securitatea instalațiilor nucleare și de practicile eficace de gestionare a deșeurilor radioactive, în conformitate cu convențiile și instrumentele internaționale relevante;
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c b (nouă)
(cb)  folosirea cunoștințelor și a acțiunilor aferente Instrumentului pentru a dobândi influență politică în organizațiile internaționale în domeniul energiei și securității;
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
1.  În punerea în aplicare a prezentului regulament, se asigură atât consecvența, sinergia și complementaritatea cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX privind IVCDCI, cu alte programe care se înscriu în acțiunea externă a Uniunii și cu alte politici și programe relevante ale Uniunii, cât și coerența politicilor din domeniul dezvoltării.
1.  În punerea în aplicare a prezentului regulament, se asigură atât consecvența, sinergia și complementaritatea cu Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX privind IVCDCI, cu alte programe care se înscriu în acțiunea externă a Uniunii și cu alte politici și acte legislative relevante ale Uniunii, cum ar fi Directiva 2009/71/Euratom, Directiva 2011/70/Euratom și Directiva 2013/59/Euratom, obiectivele și valorile Uniunii și programele Uniunii, cum ar fi Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice de completare a programului Orizont Europa, precum și coerența politicilor pentru dezvoltare.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Comisia coordonează cooperarea cu țările terțe, cu organizațiile internaționale care au obiective similare, în special AIEA și OCDE/AEN. Această coordonare va permite Comunității și organizațiilor în cauză să evite orice suprapunere a acțiunilor și finanțărilor în țări terțe. De asemenea, Comisia implică autoritățile competente ale statelor membre și operatorii europeni în îndeplinirea acestei sarcini, crescând astfel calitatea expertizei europene în domeniul securității nucleare și al garanțiilor nucleare.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în perioada 2021-2027 este de 300 de milioane EUR în prețuri curente.
Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în perioada 2021-2027 este de 266 de milioane EUR în prețuri constante.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1
Acordurile de asociere, acordurile de parteneriat și cooperare, acordurile multilaterale și alte acorduri prin care se stabilește o relație cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic cu țările partenere, precum și concluziile Consiliului European și concluziile Consiliului, declarațiile summiturilor sau concluziile reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, comunicările Comisiei sau comunicările comune ale Comisiei și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate constituie cadrul general de politică pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.
Acquis-ul comunitar privind securitatea nucleară și gestionarea în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, acordurile de asociere, acordurile de parteneriat și cooperare, acordurile multilaterale și alte acorduri prin care se stabilește o relație cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic cu țările partenere, precum și concluziile Consiliului European și concluziile Consiliului, declarațiile summiturilor sau concluziile reuniunilor la nivel înalt cu țările partenere, comunicările Comisiei sau comunicările comune ale Comisiei și ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate constituie cadrul general de politică pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
2.  Programele indicative multianuale au drept scop asigurarea unui cadru coerent pentru cooperarea dintre Comunitate și țara terță sau regiunea parteneră în cauză, în conformitate cu scopul general și domeniul de aplicare, cu obiectivele, principiile și politica Comunității și pe baza cadrului de politică menționat la articolul 5.
2.  Programele indicative multianuale au drept scop asigurarea unui cadru coerent pentru cooperarea dintre Comunitate și țara terță, regiunea parteneră sau organizația internațională în cauză, în conformitate cu scopul general și domeniul de aplicare, cu obiectivele, principiile și politica Comunității și pe baza cadrului de politică menționat la articolul 5.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
3.   Programele indicative multianuale constituie fundamentul general pentru cooperare și stabilesc obiectivele Comunității pentru cooperarea în temeiul prezentului regulament, ținând seama de nevoile țărilor vizate, de prioritățile Comunității, de situația internațională și de activitățile țărilor terțe respective. De asemenea, programele indicative multianuale precizează valoarea adăugată a cooperării și modul de evitare a suprapunerii cu alte programe și inițiative, în special cele ale organizațiilor internaționale care urmăresc obiective similare și ale marilor donatori.
3.   Programele indicative multianuale constituie fundamentul general pentru cooperare și stabilesc obiectivele Comunității pentru cooperarea în temeiul prezentului regulament, ținând seama de nevoile și circumstanțele țărilor vizate, de prioritățile Comunității, de situația internațională și de activitățile țărilor terțe respective. De asemenea, programele indicative multianuale precizează valoarea adăugată a cooperării și modul de evitare a suprapunerii cu alte programe și inițiative, în special cele ale organizațiilor internaționale care urmăresc obiective similare și ale marilor donatori.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Programele orientative multianuale au scopul de a angaja țările care beneficiază de asistență financiară în temeiul prezentului regulament să respecte angajamentele care decurg din acordurile cu Uniunea și Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare, să se angajeze să respecte convențiile internaționale relevante, standardele de securitate nucleară și de protecție împotriva radiațiilor și să se angajeze să pună în aplicare recomandările și măsurile relevante, în condițiile celor mai înalte standarde de transparență și publicitate.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Programele indicative multianuale ar trebui să stabilească un cadru pentru o supraveghere calificată și independentă, pentru a mări nivelul de securitate nucleară a țărilor partenere. Ele ar putea include dispoziții care să sprijine autoritățile de reglementare în domeniul nuclear în efectuarea unor evaluări cuprinzătoare ale riscurilor și securității („teste de stres”) instalațiilor nucleare, pe baza acquis-ului comunitar în domeniul securității nucleare și al deșeurilor radioactive, precum și în punerea în aplicare a recomandărilor care decurg din aceste teste de stres și din monitorizarea aplicării măsurilor relevante, de exemplu în țările în curs de aderare, în țările candidate, în țările potențial candidate și în țările vizate de politica europeană de vecinătate.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5
5.  Programele indicative multianuale sunt bazate pe un dialog cu țările sau regiunile partenere.
5.  Programele indicative multianuale sunt bazate pe un dialog cu țările sau regiunile partenere. În procesul de elaborare și înainte de adoptarea programelor, Comisia ar trebui să consulte Grupul european de reglementare pentru securitatea nucleară (ENSREG) și, dacă este cazul, autoritățile naționale competente ale statelor membre.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6
6.  Comisia adoptă programele indicative multianuale în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2). Conform aceleiași proceduri, Comisia revizuiește și, dacă este necesar, actualizează respectivele programe indicative.
6.  Comisia adoptă programele indicative multianuale în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2). Comisia le evaluează la jumătatea perioadei și, conform aceleiași proceduri, dacă este necesar, revizuiește și actualizează respectivele programe indicative.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
(a)  planurile de acțiune, măsurile individuale și măsurile de sprijin pentru care finanțarea din partea Uniunii nu depășește 10 milioane EUR;
(a)  măsurile individuale și măsurile de sprijin pentru care finanțarea din partea Uniunii nu depășește 10 milioane EUR;
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b
(b)  cheltuieli legate de informare și de comunicare, inclusiv elaborarea de strategii de comunicare și comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii și vizibilitatea acestor priorități.
(b)  cheltuieli legate de informare și de comunicare, inclusiv elaborarea de strategii de comunicare și de comunicare instituțională a priorităților politice, scopurile și valorile Uniunii, precum și vizibilitatea acestora.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)
Articolul 11a
Criterii aplicabile cooperării internaționale în materie de securitate nucleară
1.   O înțelegere comună și un acord reciproc între țara terță și Comunitate sunt confirmate printr-o solicitare oficială adresată Comisiei, prin care guvernul respectiv își asumă obligații.
2.   Țările terțe care doresc să coopereze cu Comunitatea sunt membre ale Tratatului de neproliferare a armelor nucleare și ar trebui să aibă un protocol adițional sau un acord de garanții nucleare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică suficiente pentru a oferi garanții credibile că materialele nucleare declarate nu sunt folosite decât pentru activitățile nucleare pașnice și că nu există materiale sau activități nucleare nedeclarate în statul respectiv. Aceste țări subscriu pe deplin la principiile fundamentale de securitate, astfel cum sunt prevăzute în standardele de securitate ale AIEA, și sunt părți la convențiile relevante, precum Convenția privind securitatea nucleară din 1994 și Convenția comună privind securitatea managementului combustibilului uzat și securitatea managementului deșeurilor radioactive sau au luat măsuri care demonstrează un angajament ferm de aderare la convențiile respective. În cazul unei cooperări active, acest angajament se evaluează anual, ținând seama de rapoartele naționale și de alte documente privind implementarea convențiilor relevante. Pe baza evaluării respective, se ia o decizie privind continuarea cooperării. În cazuri de urgență, se dă dovadă în mod excepțional de flexibilitate la aplicarea acestor principii.
3.   Pentru a asigura și monitoriza conformitatea cu obiectivele de cooperare din prezentul regulament, țara terță beneficiară acceptă evaluarea acțiunilor întreprinse în temeiul alineatului (2). Evaluarea permite monitorizarea și verificarea conformității cu obiectivele convenite și poate fi o condiție pentru continuarea plății contribuției Comunității.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
(1)  Monitorizarea, raportarea și evaluarea se efectuează în conformitate cu articolul 31 alineatele (2), (4), (5) și (6), precum și cu articolele 32 și 36 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX privind IVCDCI.
(1)  Monitorizarea, raportarea și evaluarea se efectuează în conformitate cu articolul 31 alineatele (2), (4), (5) și (6), precum și cu articolele 32 și 36 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX privind IVCDCI. După consultarea ENSREG, în cadrul comisiei Instrumentului european pentru cooperarea internațională în materie de securitate nucleară se discută evaluări specifice, menționate la articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXX privind IVCDCI, legate de securitatea nucleară, protecția și garanțiile împotriva radiațiilor, care se prezintă Parlamentului European.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a
(a)  numărul de acte juridice și de acte de reglementare elaborate, introduse și/sau revizuite; și
(a)   numărul de acte juridice și de acte de reglementare elaborate, introduse și/sau revizuite și punerea lor în aplicare cu succes, precum și impactul acestora asupra standardelor și garanțiilor de securitate nucleară în țările respective, inclusiv impactul asupra cetățenilor și mediului;
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b
(b)  numărul de studii de proiectare, de concept sau de fezabilitate în vederea înființării unor instalații care să fie conforme cu cele mai înalte standarde de securitate nucleară.
(b)   numărul de studii de proiectare, de concept sau de fezabilitate în vederea înființării unor instalații care să fie conforme cu cele mai înalte standarde de securitate nucleară și aplicarea reușită a rezultatelor acestor studii.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b a (nouă)
(ba)  siguranța nucleară, protecția împotriva radiațiilor și măsuri de protecție eficiente și efective, bazate pe cele mai înalte standarde de securitate nucleară, protecție împotriva radiațiilor și garanții nucleare, inclusiv rezultate internaționale ale evaluărilor reciproce, aplicate în instalații nucleare.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)
Articolul 12a
Transparență
Comisia și țările terțe care cooperează cu Uniunea în cadrul acestui Instrument se asigură că informațiile necesare privind măsurile de siguranță nucleară întreprinse în aceste țări terțe cu ajutorul Instrumentului și în ceea ce privește standardele lor de siguranță nucleară în general sunt puse la dispoziția lucrătorilor și a publicului larg, acordând o atenție specială autorităților locale, populației și părților interesate aflate în vecinătatea unei instalații nucleare. Această obligație cuprinde și garanția că autoritatea de reglementare competentă și deținătorii de licențe furnizează informații în domeniile lor de competență. Informațiile sunt puse la dispoziția publicului în conformitate cu legislația și instrumentele internaționale relevante, cu condiția ca acest fapt să nu pună în pericol alte interese prioritare, precum securitatea, recunoscute prin legislația și instrumentele internaționale relevante.
Ultima actualizare: 13 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate