Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0245(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0448/2018

Ingivna texter :

A8-0448/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/01/2019 - 10.11

Antagna texter :

P8_TA(2019)0041

Antagna texter
PDF 192kWORD 57k
Torsdagen den 17 januari 2019 - Strasbourg
Ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete *
P8_TA(2019)0041A8-0448/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 januari 2019 om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget (COM(2018)0462) – C8–0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0462),

—  med beaktande av artikel 203 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0315/2018),

—  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0448/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
(2a)  Därför bör åtaganden som rör nukleärt fysiskt skydd, icke-spridning och kärnsäkerhet samt mål för hållbar utveckling och unionens övergripande intressen ha en central vägledande roll vid programplaneringen av åtgärderna enligt denna förordning.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  Målet med programmet det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete på grundval av Euratomfördraget bör vara att främja inrättandet av effektiv och ändamålsenlig kärnsäkerhet, strålskyddsnivå och tillämpning av en effektiv och ändamålsenlig säkerhetskontroll av kärnämnen i tredjeländer, med utgångspunkt i den egna verksamheten i unionen.
(3)  Målet med programmet det europeiska instrumentet för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete på grundval av Euratomfördraget (nedan kallat instrumentet) bör vara att främja inrättandet av effektiv och ändamålsenlig kärnsäkerhet, strålskyddsnivå och tillämpning av en effektiv och ändamålsenlig säkerhetskontroll av kärnämnen i tredjeländer, med utgångspunkt i regelverk och utbyte av bästa praxis i unionen.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
(3a)  Detta instrument bör inte på något sätt främja användning av kärnenergi i tredjeländer och i unionen, utan bör särskilt inriktas på att förbättra kärnsäkerhetsnormerna globalt och samtidigt främja en hög strålskyddsnivå och tillämpningen av en effektiv och ändamålsenlig säkerhetskontroll av kärnämnen.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)
(3b)  Kärnkraftsolyckorna i kärnkraftverken i Tjernobyl 1986 och Fukushima Daiichi 2011 har tydliggjort att kärnkraftsolyckor har förödande globala konsekvenser för människor och miljön. Detta belyser behovet av högsta möjliga kärnsäkerhetsnormer och kärnämneskontroller samt oavbrutna insatser för att förbättra dessa normer och kontroller globalt, och behovet av att Euratom engagerar sig till stöd för dessa mål i tredjeländer. Normerna och kontrollerna bör motsvara bästa möjliga praxis, särskilt i fråga om förvaltning och regleringsmässigt oberoende.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Denna förordning utgör en del av det ramverk som utformats för planeringen av samarbetet och bör komplettera de åtgärder som rör kärntekniskt samarbete som finansieras genom [förordningen om instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete].
(4)  Denna förordning utgör en del av det ramverk som utformats för planeringen av samarbetet och bör komplettera de åtgärder som rör kärntekniskt samarbete som finansieras genom [förordningen om instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete], som omfattas av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 209, 212 and 322.1.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(5a)  Euratom är medlem av konventionen om kärnsäkerhet (1994) och konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall (1997).
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)
(5b)  Öppenhet och information till allmänheten om kärnsäkerhet, kärnämneskontroll, avveckling och avfallshanteringsverksamhet enligt kraven exempelvis i Århuskonventionen (1998) är ett viktigt sätt att förhindra att radioaktivt material får negativa konsekvenser för människor och miljön och bör därför garanteras inom detta instrument.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Euratom bör fortsätta sitt nära samarbete, i enlighet med kapitel 10 i Euratomfördraget, med Internationella atomenergiorganet (IAEA) kring kärnsäkerhet och kärnämneskontroll, för att främja de mål som anges i avdelning II kapitel 3 och 7 i Euratomfördraget.
(6)  Euratom bör fortsätta sitt nära samarbete, i enlighet med kapitel 10 i Euratomfördraget, med Internationella atomenergiorganet (IAEA) kring kärnsäkerhet och kärnämneskontroll, för att främja de mål som anges i avdelning II kapitel 3 och 7 i Euratomfördraget. Euratom bör vidare samarbeta med andra väl ansedda internationella organisationer på området, såsom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling/Kärnenergibyrån, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling och miljöpartnerskapet för den nordliga dimensionen, vilka arbetar med samma kärnsäkerhetsmål som Euratom. Samstämmighet, komplementaritet och samarbete mellan detta instrument och dessa organisationer och deras program kan ge kärnsäkerhetsåtgärderna över hela världen ökad räckvidd, effektivitet och ändamålsenlighet. Onödigt dubbelarbete och onödiga överlappningar bör undvikas.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
(6a)  För att kontinuerligt förbättra kärnsäkerheten och skärpa regleringen på detta område i unionen har rådet antagit rådets direktiv 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom och 2013/59/Euratom. Dessa direktiv, liksom de höga kärnsäkerhets- och avvecklingsnormerna inom Euratom, bör tjäna som vägledning för åtgärder som finansieras genom detta instrument och motivera samarbetande tredjeländer att införa regleringar och normer med samma säkerhetsnivå.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)
(6b)  Instrumentet bör även främja internationellt samarbete på grundval av konventioner om kärnsäkerhet och hantering av radioaktivt avfall. Partnerländer bör uppmuntras att ansluta sig till dessa konventioner för att möjliggöra en IAEA-bistådd regelbunden kollegial granskning av deras nationella system. Kollegiala granskningar ger en utomstående bedömning av nuläget och utmaningar inom kärnsäkerhet i tredjeländer, vilket kan användas i programplaneringen för unionens stöd på hög nivå. Instrumentet kan dra nytta av granskningar från välrespekterade internationella kärnenergibyråer som genomför kollegiala granskningar och rapporterar till de potentiella stödmottagarna inom ramen för instrumentet. Slutsatser och rekommendationer i sådana kollegiala granskningar som tillgängliggörs för nationella myndigheter kan även vara till nytta för prioriteringen av konkreta stödåtgärder för berörda tredjeländer.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 6c (nytt)
(6c)  Begreppen kärnsäkerhet och nukleärt fysiskt skydd är nära förbundna, eftersom bristande kärnsäkerhet, t.ex. i fråga om säkra driftsprocesser, kan leda till risker för det fysiska skyddet och eftersom risker för det fysiska skyddet, i synnerhet nya risker inom t.ex. cybersäkerhet, kan sätta kärnsäkerheten på nya prov. Därför bör unionens verksamhet för nukleärt fysiskt skydd i tredjeländer enligt bilaga II till förordning nr ... [COD nr 2018/0243 (om instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete)] och verksamhet som finansieras genom detta instrument vara sammanhängande och komplettera varandra.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Detta instrument bör innehålla åtgärder för att stödja dessa mål och bygga vidare på de åtgärder som tidigare fått stöd genom förordning (Euratom) nr 237/201424 och som rör kärnsäkerhet och kärnämneskontroll i tredjeländer, särskilt anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater.
(7)  Detta instrument bör innehålla åtgärder för att stödja dessa mål och bygga vidare på de åtgärder som tidigare fått stöd genom förordning (Euratom) nr 237/201424 och som rör kärnsäkerhet, säker hantering av radioaktivt avfall, säker avveckling och sanering av tidigare kärntekniska förläggningsplatser och kärnämneskontroll i tredjeländer, särskilt anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidater, samt i grannskapsområdet enligt vad som avses i ... [COD 2018/0243, om instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete]. I syfte att tillämpa högsta möjliga kärnsäkerhetsnormer och upptäcka brister i befintliga säkerhetsåtgärder kan instrumentet stödja kärntekniska tillsynsorgan i att genomföra övergripande risk- och säkerhetsbedömningar (stresstester) av befintliga anläggningar och av kärnkraftverk som håller på att uppföras, på grundval av Euratoms regelverk om kärnsäkerhet och radioaktivt avfall, genomförandet av rekommendationer och övervakning av relevanta åtgärder. Kommissionen bör regelbundet underrätta Europaparlamentet om kärnsäkerhetsverksamheten i tredjeländer och om hur långt genomförandet har kommit.
_______________
_________________
24 Rådets förordning (Euratom) nr 237/2014 av den 13 december 2013 om inrättande av ett instrument för kärnsäkerhetssamarbete (EUT L 77, 15.3.2014, s. 109).
24 Rådets förordning (Euratom) nr 237/2014 av den 13 december 2013 om inrättande av ett instrument för kärnsäkerhetssamarbete (EUT L 77, 15.3.2014, s. 109).
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Enligt artikel 3 i EUF-fördraget har unionen som mål att främja folkens välfärd. Detta instrument ger unionen möjlighet att varaktigt förbättra den socioekonomiska och hälsomässiga situationen för människor globalt, inom och utanför unionens gränser. Projekt som finansieras via detta instrument bör även överensstämma med unionens inre och yttre politik, exempelvis genom att bidra till att nå målen för hållbar utveckling, såsom god hälsa och välbefinnande, rent vatten och sanitet. Instrumentet som sådant bör följa principerna om god förvaltning och därigenom bidra till utvecklingsmålet om fred, rättvisa och starka institutioner.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)
(7b)  Detta instrument bör ha som mål att få länder som mottar ekonomiskt stöd enligt denna förordning att upprätthålla de åtaganden som följer av associerings-, partnerskaps- och samarbetsavtalen med unionen, fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, förbinda sig till relevanta internationella konventioner, upprätthålla normer för kärnsäkerhet och strålskydd och förbinda sig att genomföra relevanta rekommendationer och åtgärder i enlighet med högsta möjliga normer i fråga om öppenhet och information till allmänheten.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 7c (nytt)
(7c)  Detta instrument bör, genom projekt som finansieras via det, till fullo stödja nukleära säkerhets- och kontrollåtgärder samt förbättra hälsosituationen för människor i tredjeländer, i synnerhet för dem som bor nära kärnkraftsanläggningar och/eller uranbrytningsområden, medräknat säker sanering av tidigare uranbrytningsplatser i tredjeländer, särskilt i Centralasien och Afrika, då runt 18 % av världens uranleveranser för närvarande kommer från Sydafrika, Niger och Namibia.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 7d (nytt)
(7d)  Detta instrument bör ha som mål att uppmuntra länder som mottar ekonomiskt stöd enligt denna förordning att främja demokratiska principer, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna och upprätthålla de åtaganden som följer av Esbo- och Århuskonventionerna.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Genomförandet av denna förordning bör bygga på samråd, i förekommande fall, med de berörda nationella myndigheterna i medlemsstaterna, och dialog med partnerländerna.
(8)  Genomförandet av denna förordning bör bygga på samråd, när så är lämpligt, med de berörda nationella myndigheterna i unionen och medlemsstaterna, såsom Europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering, ochdialog med partnerländerna. Sådana samråd bör i synnerhet äga rum under utarbetandet och innan antagandet av fleråriga vägledande program. Om en sådan dialog inte lyckas stilla unionens oro över kärnsäkerheten bör det externa stödet enligt denna förordning inte beviljas.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
(8a)  Ett individuellt, differentierat förhållningssätt bör intas till länder som får stöd via detta instrument. Användningen av instrumentet bör utgå från en bedömning av de särskilda behoven i länder som tar emot stödet och från instrumentets förväntade totala nytta, i synnerhet strukturförändringar i de berörda länderna.
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)
(8b)  Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, organisationer för tekniskt stöd, kärnteknikföretag och anläggningar för kärnenergi har nödvändig expertis och sakkunskap för att tillämpa de striktaste normerna för kärnsäkerhet och strålskydd i en rad olika regelverk i medlemsstaterna, vilket kan bli en nyttig källa till stöd till partnerländer som har för avsikt att göra detsamma i sina nationella regelverk och industriella kontexter.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  När det är möjligt och lämpligt bör resultaten av Euratoms yttre åtgärder övervakas och bedömas på grundval av på förhand fastställda, transparenta, landsspecifika och mätbara indikatorer som är anpassade till instrumentets särdrag och mål och helst på grundval av partnerlandets resultatram.
(9)  Resultaten av Euratoms yttre åtgärder bör övervakas och bedömas på grundval av på förhand fastställda, transparenta, landsspecifika och mätbara indikatorer som är anpassade till instrumentets särdrag och mål och helst på grundval av partnerlandets resultatram. Indikatorerna bör vara prestations- och resultatinriktade, så att mottagarländerna blir mer ansvars- och redovisningsskyldiga gentemot unionen och medlemsstaterna för resultaten av säkerhetsförbättrande åtgärder.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  Unionen och Euratom bör sträva efter att utnyttja de tillgängliga resurserna så effektivt som möjligt för att optimera effekterna av sina yttre åtgärder. Detta bör uppnås genom samstämmighet och komplementaritet mellan unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder samt genom skapande av synergieffekter med annan unionspolitik och andra unionsprogram. För att maximera effekten av samlade insatser för att uppnå ett gemensamt mål, bör denna förordning möjliggöra kombination av stöd med andra unionsprogram, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader.
(10)  Unionen och Euratom bör sträva efter att utnyttja de tillgängliga resurserna på ett optimalt och så effektivt sätt som möjligt och att förbättra genomförandet och kvaliteten på utgifterna för att optimera effekterna av sina yttre åtgärder. Detta bör uppnås genom samstämmighet och komplementaritet mellan unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder samt genom skapande av synergieffekter med annan unionspolitik och andra unionsprogram såsom Euratomprogram för forskning och utbildning. För att maximera effekten av samlade insatser för att uppnå ett gemensamt mål, bör denna förordning möjliggöra kombination av stöd med andra unionsprogram, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Valet av finansieringstyp och metod för genomförande inom ramen för denna förordning bör göras utifrån vad som är bäst för att uppnå åtgärdernas särskilda mål och leverera resultat. Hänsyn ska särskilt tas till kostnader för kontroller, administrativa bördor och förväntad risk för bristande efterlevnad. Detta bör inbegripa beaktande av användning av såväl klumpsummor, schablonsatser och enhetskostnader som finansiering som inte är kopplad till kostnader i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.
(14)  Valet av finansieringstyp och metod för genomförande inom ramen för denna förordning bör göras utifrån vad som är bäst för att uppnå åtgärdernas särskilda mål och leverera resultat, med särskild hänsyn till kostnader för kontroller, administrativa bördor och förväntad risk för bristande efterlevnad och med beaktande av hur tillgängliga de är för potentiella partner och huruvida de kan skapa rättslig säkerhet. Detta bör inbegripa beaktande av användning av såväl klumpsummor, schablonsatser och enhetskostnader som finansiering som inte är kopplad till kostnader i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)
(15a)  För att främja genomförandet av högsta möjliga kärnsäkerhetsnormer i tredjeländer på ett effektivt sätt och i god tid bör besluts- och förhandlingsprocesserna inom kommissionen och tillsammans med tredjeländer vara effektiva och snabba.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1
1.  Målet för denna förordning är att komplettera det kärntekniska samarbete som finansieras genom [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete], särskilt att främja en hög kärnsäkerhetsnivå, strålskydd och tillämpningen av en effektiv och ändamålsenlig säkerhetskontroll av kärnmaterial i tredjeländer, genom att bygga vidare på verksamheten inom Euratom, i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning.
1.  Målet för denna förordning är att komplettera det kärntekniska samarbete som finansieras genom [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete], särskilt att främja en hög kärnsäkerhetsnivå, strålskydd och tillämpningen av en effektiv och ändamålsenlig säkerhetskontroll av kärnämnen i tredjeländer, genom att bygga vidare på regelverk och bästa praxis inom Euratom, i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning, och genom att bidra till att säkerställa en rent civil användning av kärnämnen och därigenom skydda människor och miljön. Inom ramen för detta mål syftar denna förordning också till att stödja genomförandet av öppenhet när tredjelandsmyndigheter fattar kärnkraftsrelaterade beslut.
Unionens samarbete på området kärnsäkerhet och kärnämneskontroll i enlighet med denna förordning syftar inte till att främja kärnenergi.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a
(a)  Främjande av en verkningsfull kärnsäkerhetskultur och genomförande av de striktaste normerna i fråga om kärnsäkerhet och strålskydd, liksom kontinuerlig förbättring av kärnsäkerheten.
(a)  Främjande av en verkningsfull kärnsäkerhetskultur och -förvaltning, kontinuerlig förbättring av kärnsäkerheten, och genomförande av de striktaste normerna i fråga om kärnsäkerhet och strålskydd som finns inom Euratom och internationellt för relevant kärnteknisk verksamhet.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b
(b)  Ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, avveckling av befintliga kärntekniska anläggningar och sanering av tidigare kärntekniska förläggningsplatser.
(b)  Ansvarsfull och säker hantering av radioaktivt avfall alltifrån generering till slutförvaring, däribland använt kärnbränsle (d.v.s. förbehandling, behandling, bearbetning, lagring och slutförvaring), samt säker och effektiv avveckling av befintliga kärntekniska anläggningar och sanering av tidigare kärntekniska förläggningsplatser samt tidigare platser för uranbrytning eller radioaktiva föremål och material som sänkts.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c
(c)  Inrättande av effektiva och säkra skyddssystem.
(c)  Inrättande av effektiva, säkra och insynsvänliga säkerhetskontroller av kärnämnen.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ca (nytt)
(ca)  Uppmuntran till att främja allmän insyn och öppenhet hos myndigheter i tredjeländer samt information till allmänheten och deltagande i beslutsprocesser som rör säkerheten vid kärntekniska anläggningar och effektiva metoder för hantering av radioaktivt avfall, i enlighet med relevanta internationella konventioner och instrument.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led cb (nytt)
(cb)  Utnyttjande av kunskaper och insatser inom ramen för instrumentet för att stärka det politiska inflytandet i internationella organisationer på energi- och säkerhetsområdet.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  Vid genomförandet av denna förordning ska det säkerställas samstämmighet, synergieffekter och komplementaritet med förordning (EU) nr XXX/XXX om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, med andra program avseende unionens yttre åtgärder och med annan relevant unionspolitik och andra relevanta unionsprogram, samt en konsekvent politik för utveckling.
1.  Vid genomförandet av denna förordning ska det säkerställas samstämmighet, synergieffekter och komplementaritet med förordning (EU) nr XXX/XXX om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, med andra program avseende unionens yttre åtgärder, med annan relevant unionspolitik och andra relevanta rättsakter såsom direktiv 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom och 2013/59/Euratom, med unionens mål och värderingar och med program såsom Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram, som kompletterar Horisont Europa, samt en konsekvent politik för utveckling.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)
2a.  Kommissionen ska samordna sitt samarbete med tredjeländer med organisationer som eftersträvar likartade mål, särskilt IAEA och OECD/NEA. Samordningen ska göra det möjligt för Euratom och de berörda organisationerna att undvika överlappningar vid insatser och finansiering avseende tredjeländer. Kommissionen ska även involvera medlemsstaternas behöriga myndigheter och aktörerna i EU när den fullgör sin uppgift, så att man kan tillgodogöra sig av kvaliteten på sakkunskapen i Europa på området för kärnsäkerhet och kärnämneskontroll.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
Finansieringsramen för genomförandet av denna förordning för perioden 2021–2027 ska vara 300 miljoner EUR i löpande priser.
Finansieringsramen för genomförandet av denna förordning för perioden 2021–2027 ska vara 266 miljoner EUR i fasta priser.
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
Den övergripande politiska ramen för genomförandet av denna förordning ska utgöras av associeringsavtalen, partnerskaps- och samarbetsavtalen, de multilaterala avtalen och andra avtal om upprättande av en rättsligt bindande förbindelse med partnerländerna, samt Europeiska rådets slutsatser och rådets slutsatser, uttalanden och slutsatser från toppmöten eller högnivåmöten med partnerländerna, kommissionens meddelanden eller gemensamma meddelanden från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
Den övergripande politiska ramen för genomförandet av denna förordning ska utgöras av Euratoms regelverk med anknytning till kärnsäkerhet och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, associeringsavtalen, partnerskaps- och samarbetsavtalen, de multilaterala avtalen och andra avtal om upprättande av en rättsligt bindande förbindelse med partnerländerna, samt Europeiska rådets slutsatser och rådets slutsatser, uttalanden och slutsatser från toppmöten eller högnivåmöten med partnerländerna, kommissionens meddelanden eller gemensamma meddelanden från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
2.  De fleråriga vägledande programmen ska syfta till att tillhandahålla en enhetlig ram för samarbetet mellan Euratom och de berörda tredjeländerna eller regionerna, vilken är förenlig med Euratoms allmänna syfte och tillämpningsområde, mål, principer och policy och grundar sig på den politiska ram som avses i artikel 5.
2.  De fleråriga vägledande programmen ska syfta till att tillhandahålla en enhetlig ram för samarbetet mellan Euratom och de berörda tredjeländerna, regionerna eller internationella organisationerna, vilken är förenlig med Euratoms allmänna syfte och tillämpningsområde, mål, principer och policy och grundar sig på den politiska ram som avses i artikel 5.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
3.   De fleråriga vägledande programmen ska utgöra en allmän grund för samarbetet och ska ange Euratoms mål för samarbetet inom ramen för denna förordning, med beaktande av de berörda ländernas behov, Euratoms prioriteringar, det internationella läget och de respektive tredjeländernas verksamhet. De fleråriga vägledande programmen ska också ange samarbetets mervärde samt hur man undviker dubblering med andra program och initiativ, särskilt sådana som drivs av internationella organisationer med samma mål och stora givare.
3.   De fleråriga vägledande programmen ska utgöra en allmän grund för samarbetet och ska ange Euratoms mål för samarbetet inom ramen för denna förordning, med beaktande av de berörda ländernas behov och situation, Euratoms prioriteringar, det internationella läget och de respektive tredjeländernas verksamhet. De fleråriga vägledande programmen ska också ange samarbetets mervärde samt hur man undviker dubblering med andra program och initiativ, särskilt sådana som drivs av internationella organisationer med samma mål och stora givare.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)
3a.  De fleråriga vägledande programmen ska ha som mål att få länder som mottar ekonomiskt stöd enligt denna förordning att upprätthålla de åtaganden som följer av avtal med unionen och fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, förbinda sig till relevanta internationella konventioner, upprätthålla normer för kärnsäkerhet och strålskydd och förbinda sig att genomföra relevanta rekommendationer och åtgärder i enlighet med högsta möjliga normer för öppenhet och information till allmänheten.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)
4a.  De fleråriga vägledande programmen bör lägga fast en ram för kvalificerad och oberoende tillsyn för att höja kärnsäkerhetsnivån i partnerländerna. Programmen kan omfatta bestämmelser om stöd till nationella tillsynsmyndigheter för kärnsäkerhet som utför övergripande risk- och säkerhetsbedömningar (stresstester) av kärnkraftsanläggningar på grundval av Euratoms regelverk om kärnsäkerhet och radioaktivt avfall samt genomförandet av rekommendationer som grundar sig på stresstesterna och kontrollen av hur relevanta åtgärder tillämpas, exempelvis i anslutande länder, kandidatländer, potentiella kandidatländer samt i länder som ingår i den Europeiska grannskapspolitiken.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5
5.  De fleråriga vägledande programmen ska grunda sig på en dialog med de berörda partnerländerna eller regionerna.
5.  De fleråriga vägledande programmen ska grunda sig på en dialog med de berörda partnerländerna eller regionerna. Vid utarbetandet av program och innan programmen antas bör kommissionen samråda med Europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering (ENSREG) och i förekommande fall med relevanta nationella myndigheter i medlemsstaterna.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6
6.  Kommissionen ska anta dessa fleråriga vägledande program i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2. Kommissionen ska i enlighet med det förfarande som avses ovan se över och vid behov uppdatera dessa vägledande program.
6.  Kommissionen ska anta dessa fleråriga vägledande program i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2. Kommissionen ska i enlighet med det förfarande som avses ovan se över dessa vägledande program efter halva tiden och vid behov revidera och uppdatera dem.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led a
(a)  handlingsplaner, enskilda åtgärder och stödåtgärder för vilka det ekonomiska biståndet från unionen inte överstiger 10 miljoner EUR,
(a)  enskilda åtgärder och stödåtgärder för vilka det ekonomiska biståndet från unionen inte överstiger 10 miljoner EUR,
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b
(b)  Utgifter som har samband med informations- och kommunikationsinsatser, inbegripet utarbetande av kommunikationsstrategier samt förmedling av information från unionen om dess politiska prioriteringar.
(b)  Utgifter som har samband med informations- och kommunikationsinsatser, inbegripet utarbetande av kommunikationsstrategier samt förmedling av information från unionen om dess politiska prioriteringar, mål och värderingar.
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)
Artikel 11a
Kriterier för internationellt kärnsäkerhetssamarbete
1.   En gemensam tolkning och ett ömsesidigt avtal mellan ett tredjeland och Euratom ska bekräftas genom en officiell hänvändelse från landets regering till kommissionen.
2.   Tredjeländer som vill samarbeta med Euratom ska vara medlemmar av fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen och bör ha infört dess tilläggsprotokoll eller ett avtal om kärnämneskontroll som ingåtts med Internationella atomenergiorganet och som räcker för att ge trovärdiga garantier för att redovisat kärntekniskt material från fredlig kärnteknisk verksamhet inte sprids och för att kärntekniskt material eller kärnteknisk verksamhet som inte redovisats inte förekommer i landet. De ska fullt ut ansluta sig till de grundläggande säkerhetsprinciper som fastställs i IAEA:s säkerhetsnormer och vara parter i relevanta konventioner, såsom konventionen om kärnsäkerhet och konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall, eller ha inlett åtgärder som visar fast beslutsamhet att ansluta sig till dessa konventioner. Vid aktivt samarbete ska det åtagandet utvärderas årligen, med beaktande av nationella rapporter och annan dokumentation om genomförandet av relevanta konventioner. Med utgångspunkt i en sådan utvärdering ska ett beslut fattas om det fortsatta samarbetet. I brådskande fall ska det undantagsvis visas flexibilitet vid tillämpningen av dessa principer.
3.   För säkerställande och övervakning av att det berörda tredjelandet uppfyller målen för samarbetet i denna förordning ska landet godta att dess genomförda insatser utvärderas i enlighet med punkt 2. Utvärderingen ska möjliggöra uppföljning och kontroll av att de överenskomna målen uppfylls och kan ställas som villkor för fortsatta utbetalningar av Euratombidrag.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
(1)  Övervakning, rapportering och utvärdering ska ske i enlighet med artikel 31.2, 31.4, 31.5 och 31.6 samt artiklarna 32 och 36 i förordning (EU) nr XXX/XXX om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete.
(1)  Övervakning, rapportering och utvärdering ska ske i enlighet med artikel 31.2, 31.4, 31.5 och 31.6 samt artiklarna 32 och 36 i förordning (EU) nr XXX/XXX om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete. Specifika utvärderingar, som avses i artikel 32.2 i förordning (EU) nr XXX/XXX om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som rör kärnsäkerhet, strålskydd och kärnämneskontroll, ska, efter samråd med ENSREG, diskuteras i kommittén för det europeiska instrumentet för internationellt kärnsäkerhetssamarbete och läggas fram för Europaparlamentet.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led a
(a)  Antalet rättsakter och regleringsakter som utarbetats, lagts fram eller setts över.
(a)   Antalet rättsakter och regleringsakter som utarbetats, lagts fram eller setts över samt huruvida de genomförts med framgång och vilken inverkan de haft på kärnsäkerhetsnormerna och kärnämneskontrollerna i respektive land, däribland inverkan på människor och miljön.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led b
(b)  Antalet projekterings-, koncepts- eller genomförbarhetsstudier för konstruktion av anläggningar som följer de striktaste normerna för kärnsäkerhet.
(b)   Antalet projekterings-, koncepts- eller genomförbarhetsstudier för konstruktion av anläggningar som följer de striktaste normerna för kärnsäkerhet samt huruvida resultaten av dessa studier har omsatts i praktiken.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led ba (nytt)
(ba)  Kärnsäkerhet, strålskydd samt ändamålsenliga och effektiva åtgärder för förbättring av kärnämneskontroller på grundval av högsta möjliga normer för kärnsäkerhet, strålskydd och kärnämneskontroll, däribland resultat från internationella kollegiala granskningar som genomförts i kärntekniska anläggningar.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)
Artikel 12a
Öppenhet och insyn
Kommissionen och de tredjeländer som samarbetar med unionen inom ramen för detta instrument ska se till att nödvändig information om kärnsäkerhetsåtgärder som vidtagits i dessa tredjeländer med hjälp av instrumentet och om dessa länders kärnsäkerhetsnormer generellt finns tillgänglig för arbetstagare och för allmänheten, med särskild hänsyn till lokala myndigheter, lokalbefolkningen och berörda parter som befinner sig i närheten av en kärnteknisk anläggning. Denna skyldighet ska även omfatta säkerställandet av att den behöriga tillsynsmyndigheten och tillståndshavarna tillhandahåller information inom sitt behörighetsområde. Informationen ska göras tillgänglig för allmänheten i enlighet med relevant lagstiftning och internationella instrument, förutsatt att detta inte äventyrar andra överordnade intressen, såsom säkerheten, som är vedertagna enligt relevant lagstiftning eller internationella instrument.
Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy