Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2161(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0415/2018

Texte depuse :

A8-0415/2018

Dezbateri :

PV 16/01/2019 - 26
CRE 16/01/2019 - 26

Voturi :

PV 17/01/2019 - 10.13

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0043

Texte adoptate
PDF 166kWORD 60k
Joi, 17 ianuarie 2019 - Strasbourg
Raport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții
P8_TA(2019)0043A8-0415/2018

Rezoluția Parlamentului European din 17 ianuarie 2019 referitoare la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții (2018/2161(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Raportul de activitate pe 2017 al Băncii Europene de Investiții (BEI) intitulat „Impactul în viitor”,

–  având în vedere Raportul financiar pe 2017 și Raportul statistic pe 2017 ale BEI,

–  având în vedere raportul BEI din 2018 intitulat „Operațiunile BEI în interiorul Uniunii Europene, 2017: rezultate și impact”,

–  având în vedere raportul BEI din 2018 intitulat „Operațiunile BEI în exteriorul Uniunii Europene, 2017: finanțare cu impact global”,

–  având în vedere Raportul pe 2017 privind sustenabilitatea al Grupului BEI,

–  având în vedere articolele 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 și 309 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Protocolul nr. 5 privind statutul BEI anexat la tratat,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2014, intitulată „Un Plan de investiții pentru Europa” (COM(2014)0903),

—  având în vedere politica BEI privind jurisdicțiile slab reglementate, netransparente și necooperante (politica JNC), publicată în 15 decembrie 2010 și addendumul la politica JNC publicat în 8 aprilie 2014,

–  având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru comerț internațional (A8-0415/2018),

A.  întrucât obiectivul principal al BEI este de a oferi finanțare pe termen lung și cunoștințe de specialitate pentru proiecte, precum și de a mobiliza investiții suplimentare pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor UE;

B.  întrucât BEI este singura bancă deținută de către statele membre ale UE și care reprezintă interesele acestora;

C.  întrucât BEI este considerată a fi componenta financiară a UE și cea mai importantă instituție pentru susținerea investițiilor publice și private în cadrul acesteia, peste 90 % din împrumuturile sale având loc în cadrul Uniunii;

D.  întrucât activitățile de creditare ale BEI sunt finanțate în principal prin intermediul emisiunii de obligațiuni pe piețele de capital internaționale;

E.  întrucât programul anual de finanțare al BEI se ridică la aproximativ 60 de miliarde EUR;

F.  întrucât 33 % și 37 % dintre obligațiunile BEI emise în 2017 și, respectiv, 2016 au fost emise în dolari americani;

G.  întrucât obligațiunile BEI au cea mai ridicată calitate a creditului, iar cele trei agenții principale de rating de credit au acordat BEI ratingul AAA, datorită faptului, printre altele, că se află în proprietatea statelor membre și unei gestionări conservatoare a riscurilor care contribuie la un portofoliu de credite solid, cu numai 0,3 % credite neperformante;

H.  întrucât instrumentele financiare și garanțiile bugetare ar putea crește impactul bugetului UE;

I.  întrucât BEI este partenerul firesc al UE în executarea instrumentelor financiare, în strânsă cooperare cu instituțiile financiare naționale, regionale sau multilaterale;

J.  întrucât BEI joacă, de asemenea, un rol important în afara UE prin intermediul activităților sale de creditare externă, în calitate de cel mai mare creditor și debitor multilateral din lume;

K.  întrucât BEI continuă să consolideze integrarea europeană, rolul său dovedindu-se a fi și mai important de la începutul crizei financiare, în 2008;

L.  întrucât prioritățile BEI stabilite în Planul operațional al băncii (POB) pentru perioada 2017-2019 se axează pe obiectivele strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în domeniile energiei, transportului și mobilității, sănătății, dezvoltării infrastructurii rurale și întreprinderilor agricole, întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) și întreprinderilor cu capitalizare medie, mediului și inovării;

M.  întrucât Grupul BEI ar trebui să mențină o bonitate ridicată, ca atu fundamental al modelului său de afaceri, și un portofoliu de active de înaltă calitate, solid, cu proiecte de investiții robuste în cadrul Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) și toate instrumentele financiare din portofoliul său,

Realizările BEI din ultimii 60 de ani

1.  felicită BEI pentru 60 de ani de operațiuni de succes, timp în care a investit 1 100 de miliarde EUR și a finanțat 11 800 de proiecte în 160 de țări, devenind cel mai mare creditor multilateral mondial;

2.  salută faptul că activitatea de creditare a grupului BEI în cadrul UE aprobată în perioada 2015-2016 va sprijini investiții în valoare de 544 de miliarde EUR, va adăuga 2,3 % la PIB și va crea 2,25 milioane de locuri de muncă până în 2020; îndeamnă BEI să își intensifice în continuare activitățile pentru a contribui la o creștere durabilă și pe termen lung;

3.  evidențiază oportunitățile pe care le oferă BEI de a modela piețele în conformitate cu obiectivele de politică ale UE; recunoaște că BEI are capacitatea de a efectua investiții contraciclice pentru a combate subdezvoltarea și recesiunea generată de criza financiară și dificultățile în ceea ce privește accesul la finanțare pentru IMM-uri și proiectele inovatoare;

4.  subliniază rolul important al BEI în calitate de bancă a UE, aceasta fiind singura instituție financiară internațională deținută integral de statele membre ale UE și care este orientată în întregime de politicile și standardele UE;

5.  solicită BEI să își consolideze activitățile de consiliere și, în acest sens, împreună cu Comisia, statele membre și instituțiile financiare naționale de promovare oficiale, să remedieze deficiențele sistemice care împiedică anumite regiuni sau țări să valorifice pe deplin activitățile financiare ale BEI;

6.  subliniază că 700 000 de IMM-uri ar urma să beneficieze de un acces mai bun la finanțare și constată că Departamentul pentru economie al BEI și Centrul Comun de Cercetare al Comisiei estimează că operațiunile FEIS au venit deja în sprijinul a peste 750 000 de locuri de muncă, această cifră urmând să ajungă la 1,4 milioane până în 2020 și că planul Juncker a crescut deja cu 0,6 % PIB-ul UE, preconizându-se o creștere suplimentară a acestuia de 1,3 % până în 2020;

7.  salută lansarea de către BEI a inițiativei pentru reziliența economică, vizând să ajute țările din Balcanii de Vest și vecinătatea sudică a UE să răspundă provocărilor reprezentate de migrația neregulamentară și de strămutarea forțată; solicită creșterea finanțării pentru această inițiativă și intensificarea implicării BEI în aceste regiuni pentru a sprijini acțiunile umanitare, crearea de locuri de muncă, creșterea economică și îmbunătățirea infrastructurilor; salută, în această privință, aprobarea primelor proiecte ale Planului european de investiții externe în Africa (PIE) și așteaptă cu interes consolidarea rolului BEI;

8.  subliniază faptul că numai în 2017, a fost aprobat un număr record de 901 proiecte, din care peste 78 de miliarde EUR au fost alocate pentru inovare, mediu, infrastructură și IMM-uri;

9.  subliniază activitățile BEI care sprijină coeziunea economică și socială și care au implicat o finanțare de peste 200 de miliarde EUR pentru regiuni în ultimii 10 ani;

Observații generale

10.  salută pașii parcurși de BEI pentru a măsura mai bine impactul investițiilor sale, spre deosebire de furnizarea exclusivă de date referitoare la volumele cantitative ale finanțărilor;

11.  reamintește faptul că BEI a răspuns la criză prin extinderea semnificativă a activităților sale; consideră că aceasta a jucat un rol pozitiv în reducerea deficitului negativ de investiții; îndeamnă BEI să acorde o atenție deosebită riscului de retragere a creditării pentru investițiile private acum când condițiile economice revin la normal;

12.  subliniază faptul că activitățile BEI au fost esențiale pentru redresarea economică și restabilirea nivelurilor de investiții în urma crizei, care continuă să fie inegale între statele membre și între regiuni, precum și între sectoare; invită BEI să investească în continuare în statele membre ale UE pentru a contribui la redresarea lor economică; evidențiază faptul că ar trebui să se pună un accent special pe finanțarea sectoarelor inovării și infrastructurii, unde decalajul în materie de investiții este deosebit de grav;

13.  observă că aproape o treime din finanțarea acordată de BEI este în dolari americani, expunând astfel banca unor potențiale sancțiuni din partea SUA; solicită BEI să înceapă să reducă progresiv finanțarea pe care o acordă în dolari americani;

14.  observă că BEI este auditată anual de Curtea de Conturi Europeană; ia act de dezbaterea referitoare la posibilitatea de a introduce supravegherea operațiunilor sale de creditare de către BCE; avertizează că acest lucru ar putea avea un impact major asupra naturii, funcționării și guvernanței BEI;

Inovare și competențe

15.  recunoaște că BEI acordă prioritate inovării și competențelor pentru a stimula creșterea și a asigura competitivitatea pe termen lung Europei, cu împrumuturi în valoare de 13,9 miliarde EUR în 2017, printre altele pentru 7,4 milioane de conexiuni digitale de mare viteză și pentru instalarea a 36,8 milioane de contoare inteligente;

Mediu și durabilitate

16.  salută faptul că, în 2017, BEI a acordat împrumuturi în valoare de 16,6 miliarde EUR pentru proiecte care sprijină obiectivele sale de politică de mediu, finanțând proiecte în domenii precum protecția mediului, energia din surse regenerabile, eficiența energetică, biodiversitatea, aerul curat, apa curată, gestionarea apei și deșeurilor și transporturile durabile, și a angajat în favoarea climei peste 25 % din totalul creditelor în toate domeniile sale de politică publică, depășindu-și astfel angajamentul inițial cu 3,2 %;

17.  subliniază că instituțiile UE ar trebui să ofere un exemplu în ceea ce privește finanțele sustenabile; recunoaște statutul BEI ca cel mai mare emitent de obligațiuni ecologice la nivel mondial și că obligațiunile sale de sensibilizare la problemele climatice oferă investitorilor o legătură transparentă cu proiectele privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică care beneficiază de veniturile rezultate din emisiunea obligațiunilor ecologice de către BEI, pe baza sistemului BEI de raportare a beneficiilor climatice ale proiectelor, inclusiv a indicatorilor de impact, precum emisiile de gaze cu efect de seră evitate, nivelurile absolute de emisii, economiile de energie și instalațiile suplimentare de producere a electricității;

18.  salută, în acest sens, prima emisiune de către BEI a obligațiunilor de conștientizare a sustenabilității în valoare de 500 de milioane EUR, care va fi dedicată proiectelor cu impact ridicat, pentru a sprijini obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, asigurând în același timp încrederea investitorilor responsabili din punct de vedere social, prin intermediul unor standarde riguroase în materie de transparență și piață;

19.  salută faptul că BEI și-a atins obiectivul de 25 % în materie de finanțare pentru climă; constată cu îngrijorare că, spre deosebire de BEI, Comisia nu și-a atins obiectivul de 20 %;

20.  salută elaborarea inițiativei „Finanțare inteligentă pentru clădiri inteligente”, prin care se urmărește ca investițiile în proiectele din domeniul eficienței energetice în clădiri rezidențiale să devină mai atractive pentru investitorii privați prin utilizarea inteligentă a granturilor UE ca garanții; salută faptul că BEI a început de curând să investească în locuințele sociale;

21.  recomandă BEI să adopte o strategie energetică care să fie pe deplin compatibilă cu obiectivele Acordului de la Paris, luând în considerare dovezile cercetării și recomandările din raportul Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) referitoare la impactul unei încălziri globale cu 1,5 °C în comparație cu nivelurile din perioada pre-industrială și traiectoriile aferente emisiilor globale de gaze cu efect de seră, în contextul consolidării răspunsului global la amenințarea generată de schimbările climatice, al dezvoltării durabile și al eforturilor de a elimina sărăcia;

22.  invită EIB să continue să acorde împrumuturi pentru a sprijini obiectivele politicii energetice europene;

23.  solicită BEI să continue să sprijine proiectele care au legătură cu schimbările climatice și protecția mediului, având în vedere faptul că UE este unul dintre semnatarii Acordului de la Paris și reamintind angajamentul asumat de UE de a-și reduce emisiile cu cel puțin 40 % până în 2030;

24.  subliniază importanța finanțării acordate de BEI pentru dezvoltarea capacității de producție a energiei din surse regenerabile și pentru îmbunătățirea eficienței energetice în sectoare precum industria și transporturile;

25.  invită BEI să colaboreze cu micii actori de pe piață și cu cooperativele comunitare pentru a grupa proiectele la scară redusă din domeniul energiilor regenerabile, permițându-le astfel să devină eligibile pentru finanțare din partea BEI;

Infrastructură

26.  subliniază sprijinul acordat de BEI în favoarea unei infrastructuri sigure și eficiente pentru aprovizionarea cu energie, transporturi și zone urbane, exprimat prin semnarea de împrumuturi în valoare de 18 miliarde EUR în sprijinul obiectivului său de politică a infrastructurii și prin acordarea unei sume de peste 22 de miliarde EUR în împrumuturi urbane în 2017;

27.  invită EIB să mențină acordarea de împrumuturi în vederea sprijinirii obiectivelor politicii energetice europene;

IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie

28.  salută sprijinul puternic acordat de Grupul BEI pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie cu o investiție totală de 29,6 miliarde EUR, care a avut un impact pozitiv asupra a 287 000 de întreprinderi care angajează 3,9 milioane de persoane;

29.  reamintește că, potrivit BEI, societățile mari au de două ori mai multe șanse să fie inovatoare decât IMM-urile, iar societățile tinere inovatoare au o probabilitate cu 50 % mai mare decât alte societăți de a face obiectul unor constrângeri în materie de credite; îndeamnă BEI să sprijine societățile mai mici prin credite mai mici, pentru a avea un impact mai mare asupra unei părți mai mari din economia europeană;

30.  având în vedere rolul esențial al IMM-urilor, consideră că strategia BEI privind IMM-urile ar trebui să includă consolidarea capacităților sale administrative și de consiliere pentru a furniza informații și asistență tehnică IMM-urilor în ceea ce privește dezvoltarea și solicitarea de finanțare;

31.  salută cele zece standarde stabilite în Manualul social și de mediu al BEI, care servesc drept o condiție prealabilă pentru participarea la operațiunile de creditare ale BEI, inclusiv în domenii precum prevenirea și reducerea poluării, biodiversitate și ecosisteme, standardele legate de climă, patrimoniul cultural, relocarea involuntară, drepturile și interesele grupurilor vulnerabile, standardele de muncă, sănătatea publică și la locul de muncă, siguranța și securitatea și implicarea părților interesate;

Vizibilitate, transparență și comunicare

32.  îndeamnă BEI și părțile sale interesate să ia în considerare reformele necesare pentru a asigura democratizarea guvernanței sale și o transparență și o durabilitate sporite ale operațiunilor sale;

33.  solicită BEI să își intensifice eforturile în materie de comunicare; consideră că este important ca BEI să comunice cu cetățenii UE pentru a explica mai bine obiectivele politicilor sale; consideră, în acest sens, că ar trebui inițiat un proces de reflecție pentru a consolida capacitățile de finanțare ale BEI ca modalitate, printre altele, de a ilustra în mod concret contribuția UE la viața cotidiană a cetățenilor săi;

34.  ia act cu îngrijorare de creșterea continuă a cheltuielilor administrative generale, generată în principal de creșterea costurilor legate de personal; avertizează cu privire la riscul unei creșteri suplimentare a raportului cheltuieli/venituri pentru baza de capital a BEI; solicită BEI să mențină o disciplină în materie de costuri, să păstreze simplitatea și eficiența structurii sale de conducere și să prevină evoluția către o structură de conducere cu foarte multe cadre superioare;

35.  ia act de recentele îmbunătățiri în materie de transparență, cum ar fi publicarea procesului verbal al Consiliul său de administrație și publicarea tabelului comparativ al indicatorilor pentru proiectele sprijinite de garanția din cadrul FEIS și a expunerii de motive a comitetului independent de investiții din decizia sa, în conformitate cu regulamentul revizuit; recunoaște că o bancă nu poate divulga informații sensibile din punct de vedere comercial;

36.  reamintește că politica Grupului BEI în materie de transparență se bazează pe o prezumție de divulgare și că oricine poate avea acces la documentele și informațiile Grupului; invită BEI să sporească și mai mult transparența, de exemplu prin publicarea proceselor-verbale detaliate și prin accesul la informații atât pe plan intern, pentru Parlament și celelalte instituții, cât și pentru public, în special în ceea ce privește sistemul de contractare și subcontractare, rezultatele investigațiilor interne și selecția, monitorizarea și evaluarea activităților și programelor;

37.  consideră că, printre provocările cu care se confruntă BEI, supravegherea adecvată este crucială; are convingerea că, având în vedere rolul și structura instituțională a băncii, este necesară o structură de supraveghere;

38.  ia act de revizuirea politicii și a procedurilor mecanismului pentru tratarea plângerilor în cadrul BEI; reamintește poziția sa privind mecanismul pentru tratarea plângerilor în cadrul BEI, astfel cum este exprimată în Rezoluția sa din 3 mai 2018 referitoare la raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2016(1); îndeamnă BEI să consolideze independența și eficiența biroului responsabil de mecanismul de tratare a plângerilor și să ia în continuare măsuri pentru a reduce birocrația, a crește capacitatea sa de analiză macroeconomică și a îmbunătăți gradul de reprezentare a femeilor în poziții de conducere;

39.  salută faptul că fișele de măsurare a rezultatelor pentru proiectele de investiții acoperite de garanția UE trebuie să fie furnizate acum Parlamentului la cererea acestuia;

40.  subliniază necesitatea unui nivel ridicat de transparență în cazul intermediarilor financiari utilizați de BEI (în special bănci comerciale, dar și instituții de microfinanțare și cooperative), pentru a asigura faptul că împrumuturile intermediate fac obiectul acelorași cerințe în materie de transparență ca și celelalte tipuri de credite;

41.  salută Inițiativa BEI privind reziliența economică (ERI) ca parte a reacției comune a UE la criza migrației și refugiaților, care pune accentul pe abordarea cauzelor profunde ale migrației; insistă asupra unei coordonări strânse și a complementarității cu Planul de investiții externe al UE; constată că, până în prezent, cele 26 de proiecte din cadrul Inițiativei privind reziliența economică și investiții în valoare de 2,8 miliarde EUR vor aduce beneficii pentru peste 1 500 de întreprinderi mici și cu capitalizare medie, contribuind la susținerea a peste 100 000 de locuri de muncă;

42.  solicită BEI să ia toate măsurile necesare pe baza lecțiilor învățate din experiența FEIS, pentru a maximiza rezultatele viitorului program InvestEU, acordând o atenție specială inegalităților regionale și sociale și statelor membre cel mai puternic afectate de criza economică;

43.  salută creșterea finanțării Inițiativei privind reziliența economică pentru țările din vecinătatea sudică și din Balcanii de Vest în valoare de 6 miliarde EUR pe o perioadă de cinci ani începând din octombrie 2016, în plus față de cele 7,5 miliarde EUR deja avute în vedere, precum și atenția acordată infrastructurii durabile și vitale;

44.  subliniază importanța dezvoltării rezilienței economice în țările gazdă și în țările de tranzit prin sprijinirea creării de locuri de muncă și a construcției de infrastructuri necesare pentru populația locală, precum și pentru populația strămutată; salută faptul că comunitățile de refugiați pot beneficia, de asemenea, de oportunități de a-și dezvolta autonomia și de a trăi în demnitate; subliniază că investițiile în reziliența economică ar trebui să contribuie la îmbunătățirea gradului de pregătire a regiunilor la viitoarele șocuri externe și la îmbunătățirea stabilității în țările fragile;

45.  ia act de cea de-a treia aniversare a FEIS și îi recunoaște realizările, salutând investițiile în valoare de 335 de miliarde EUR mobilizate în întreaga Uniune de la aprobarea Regulamentului FEIS [Regulamentul (UE) nr. 2015/1017](2) de către colegiuitori, conform căruia au fost aprobate 898 de operațiuni în cele 28 de state membre, două treimi din acestea fiind obținute din resurse private, depășind obiectivul inițial de 315 miliarde EUR stabilit în 2015; atrage atenția asupra deciziei Consiliului European și a Parlamentului European de prelungire a duratei FEIS și de extindere a capacității sale la 500 de miliarde EUR până la sfârșitul anului 2020;

46.  subliniază necesitatea de a accelera eforturile pentru a crea o uniune a piețelor de capital, permițând, astfel, BEI să se concentreze cu adevărat pe eliminarea lacunelor în cazul în care există disfuncționalități ale pieței și să acorde finanțare pentru proiecte cu un grad ridicat de risc;

47.  reamintește că a recunoscut necesitatea de a asigura continuitatea în sprijinul mecanismelor bazate pe cerere, cum ar fi FEIS, care sprijină investiții pe termen lung în economia reală, mobilizează investiții private și generează un impact macroeconomic semnificativ, precum și locuri de muncă în sectoare care sunt importante pentru viitorul Uniunii după actualul CFM;

48.  încurajează instituirea în timp util a unei inițiative de continuare pentru perioada de după 2020 pentru a asigura continuitatea necesară, care ar trebui să includă învățămintele desprinse din FEIS și să păstreze principalii factori de succes;

49.  consideră că Grupul BEI a jucat un rol esențial în succesul FEIS, fiind singurul interlocutor pentru beneficiari și intermediari și partenerul exclusiv pentru executare; consideră că în orice viitor program InvestEU, pentru a evita duplicarea, BEI este partenerul firesc al UE pentru îndeplinirea misiunilor bancare (trezorerie, gestionarea activelor, evaluarea riscurilor) în legătură cu implementarea instrumentelor financiare;

50.  solicită o intensificare a cooperării dintre Grupul BEI și băncile și instituțiile naționale de promovare și solicită BEI să își consolideze în continuare activitatea cu acestea pentru a-și asigura o rază largă de acțiune și a dezvolta în continuare activitățile de consultanță și asistența tehnică în vederea sprijinirii unui echilibru geografic pe termen lung; remarcă actuala paletă largă de experiențe asociată proiectelor FEIS; sprijină și încurajează continuarea schimbului de bune practici dintre BEI și statele membre, pentru a asigura creșterea eficienței economice în viitor;

Acordarea de credite în afara UE

51.  salută rolul important al BEI în finanțarea acordată în afara UE prin intermediul activităților sale de creditare externă; subliniază gestionarea eficientă de către BEI a mandatului de acordare a împrumuturilor externe, confirmată de o evaluare independentă în iunie 2018, care recunoaște importanța și eficacitatea acesteia în acordarea de finanțare din partea UE țărilor terțe la un cost minim pentru bugetul Uniunii; solicită Curții de Conturi Europene să elaboreze un raport special privind performanțele activităților de creditare externă ale BEI și alinierea acestora la politicile UE;

52.  consideră că BEI ar trebui să continue să joace un rol de lider în instituirea unor viitoare mecanisme de finanțare ale UE pentru țări terțe, asigurând în același timp că acestea respectă interesele antreprenorilor locali care doresc să înființeze întreprinderi locale, adesea întreprinderi mici și microîntreprinderi, cu scopul de a contribui înainte de toate la economia locală, care constituie o prioritate în deciziile de creditare ale BEI;

53.  consideră că BEI ar trebui să își mențină activitățile de politică externă actuale, inclusiv prin intermediul unor instrumente precum mandatele de împrumut către o țară terță; salută gestionarea de către BEI a Facilității de investiții pentru țările ACP, care sprijină în principal proiecte ce promovează dezvoltarea sectorului privat; subliniază, în acest sens, că este esențial ca rolul central al BEI în calitate de instrument financiar bilateral al UE, să fie reflectat puternic în arhitectura post-2020 pentru finanțarea acordată în afara Uniunii;

54.  consideră că activitățile BEI trebuie să fie aplicate în deplină concordanță cu celelalte politici și activități ale Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 7 din TFUE și cu Carta drepturilor fundamentale;

55.  accentuează că este important ca BEI să prezinte anual rapoarte referitoare la operațiunile sale desfășurate în afara Uniunii în ceea ce privește respectarea principiului coerenței politicilor care călăuzește acțiunea externă a Uniunii, a Agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă și a Acordului de la Paris privind schimbările climatice;

56.  reamintește BEI că trebuie să acționeze în concordanță cu mandatul său în materie de dezvoltare în temeiul mandatului de acordare a împrumuturilor externe pentru a garanta că investițiile din țările în curs de dezvoltare furnizează veniturile corespunzătoare autorităților fiscale locale;

57.  ia act de faptul că jumătate din toate operațiunile de creditare ale BEI acordate în temeiul mandatului de acordare a împrumuturilor externe vizează intermediarii financiari locali cu scopul de a stimula microcreditele și solicită BEI să furnizeze informații mai bune și mai sistematice cu privire la fondurile atrase de intermediarii săi financiari;

58.  reamintește că activitățile BEI trebuie să reflecte politicile interne și externe ale Uniunii; subliniază că condițiile sale de creditare ar trebui să faciliteze atingerea obiectivelor de politică vizate și, în special, dezvoltarea regiunilor periferice ale Uniunii prin promovarea creșterii economice și a ocupării forței de muncă; solicită BEI să acorde mai multe resurse mecanismelor prin care se furnizează asistență tehnică și consiliere financiară autorităților locale și regionale în faza premergătoare aprobării proiectelor, pentru a îmbunătăți accesibilitatea și participarea tuturor statelor membre, în special a celor cu numărul cel mai scăzut de proiecte aprobate;

59.  solicită BEI să investească semnificativ în tranziția ecologică în țările din vecinătatea estică;

60.  invită BEI să își intensifice eforturile de a furniza finanțare la nivel mondial pentru a-și diversifica investițiile în eficiența energetică, în energia din surse regenerabile și în economia circulară, care necesită un răspuns mai larg, ce depășește granițele naționale, se extinde la mai multe regiuni, unități administrative și întreprinderi mici și impune să se renunțe la finanțarea unor proiecte care generează riscuri grave pentru mediu și resursele naturale;

61.  subliniază importanța activităților de finanțare ale BEI în vecinătatea estică; solicită BEI să crească împrumuturile acordate țărilor din vecinătatea estică pentru a sprijini investițiile în țările care aplică acorduri de asociere cu UE;

Respectarea obligațiilor fiscale

62.  salută cadrul de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului adoptat de BEI în ianuarie 2018, care stabilește principiile esențiale de reglementare a combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului și aspectele asociate în materie de integritate pentru activitățile Grupului BEI;

63.  salută progresul realizat de BEI în adoptarea celor mai înalte standarde pentru a preveni frauda fiscală, evaziunea fiscală, spălarea de bani și finanțarea terorismului, precum și evitarea obligațiilor fiscale și planificarea fiscală agresivă, prin aplicarea deplină a politicilor și standardelor UE, de exemplu, a listei UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; solicită, în acest sens, BEI să pună capăt cooperării cu intermediarii, țările și jurisdicțiile care se află pe lista respectivă; subliniază necesitatea absolută ca BEI să dea dovadă de vigilență în mod constant și să își adapteze acțiunile la realitatea acestor practici aflată mereu în schimbare;

64.  încurajează BEI să continue să aplice o diligență sporită în fiecare operațiune în care au fost identificați factori de risc mai ridicat, cum ar fi o legătură cu o jurisdicție necooperantă (JNC), indicatori de risc fiscal și operațiuni cu structuri multijurisdicționale complexe, indiferent de existența legăturilor cu JNC;

65.  subliniază că este important să se asigure o înaltă calitate a informațiilor privind beneficiarii finali și să se prevină în mod eficient tranzacțiile cu intermediari financiari, cum ar fi băncile comerciale și firmele de investiții, cu precedente negative în materie de transparență, fraudă, corupție, criminalitate organizată și spălare de bani;

66.  salută faptul că BEI ține seama de impactul fiscal în țările în care se face investiția și de modul în care investiția contribuie la dezvoltarea economică, la crearea de locuri de muncă și la reducerea inegalităților;

67.  solicită BEI să își intensifice eforturile în materie de comunicare; consideră că este important să comunice cu cetățenii UE pentru a explica mai bine obiectivele politicilor sale și a ilustra astfel în mod concret contribuția UE la viața cotidiană a cetățenilor săi;

68.  se așteaptă ca BEI să-și alinieze politicile interne astfel încât să reflecte cadrul juridic nou-adoptat pentru a combate evitarea obligațiilor fiscale, în plus față de combaterea evaziunii fiscale, astfel cum se explică amănunțit în Comunicarea Comisiei din 21 martie 2018 privind noile cerințe împotriva evitării obligațiilor fiscale în legislația UE care reglementează în special operațiunile de finanțare și de investiții (C(2018)1756);

69.  încurajează cooperarea BEI cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și cu autoritățile naționale, pentru a preveni fraudele și spălarea banilor;

Brexit

70.  îndeamnă negociatorii Brexit să ajungă la un acord privind retragerea treptată a Regatului Unit din portofoliul BEI constituit cu participarea acestei țări, rambursarea capitalului subscris de către Regatul Unit și continuarea garanțiilor acordate BEI și activelor sale în Regatul Unit; subliniază că ratingul AAA al BEI nu trebuie să fie afectat de retragerea Regatului Unit din UE;

71.  solicită o soluție echitabilă pentru personalul britanic al BEI;

72.  salută dezvoltarea unor platforme de investiții regionale pentru a remedia deficiențele pieței și a răspunde nevoilor specifice fiecărei țări;

73.  subliniază din nou necesitatea de a reduce distribuția geografică inegală a finanțării acordate de BEI, întrucât 70 % din aceasta a fost alocată în 2017 unui număr de șase state membre, în pofida faptului că unul dintre obiectivele BEI este coeziunea economică și socială în Uniune; solicită, în schimb, o distribuție geografică dinamică, echitabilă și transparentă între statele membre a proiectelor și a investițiilor, acordând o atenție deosebită regiunilor mai puțin dezvoltate;

o
o   o

74.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2018)0198.
(2) JO L 169, 1.7.2015, p. 1.

Ultima actualizare: 13 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate