Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2161(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0415/2018

Ingivna texter :

A8-0415/2018

Debatter :

PV 16/01/2019 - 26
CRE 16/01/2019 - 26

Omröstningar :

PV 17/01/2019 - 10.13

Antagna texter :

P8_TA(2019)0043

Antagna texter
PDF 160kWORD 53k
Torsdagen den 17 januari 2019 - Strasbourg
Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet
P8_TA(2019)0043A8-0415/2018

Europaparlamentets resolution av den 17 januari 2019 om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (2018/2161(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av verksamhetsrapporten för 2017 från Europeiska investeringsbanken (EIB) ”Impact into the Future”,

–  med beaktande av EIB:s resultatrapport för 2017 och statistiska rapport för 2017,

–  med beaktande av EIB:s rapport från 2018 om verksamheten inom EU ”EIB operations inside the European Union 2017: Results and Impact”,

–  med beaktande av EIB:s rapport från 2018 om verksamheten utanför EU ”The EIB outside the European Union – 2017: Financing with global impact”,

–  med beaktande av EIB-gruppens hållbarhetsrapport för 2017,

–  med beaktande av artiklarna 5, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 och 309 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och dess protokoll nr 5 om EIB:s stadga,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 november 2014 En investeringsplan för Europa (COM(2014)0903),

–  med beaktande av EIB:s policy gentemot svagt reglerade, icke-transparenta och samarbetsovilliga jurisdiktioner (NCJ-policyn), som offentliggjordes den 15 december 2010, och tillägget till NCJ-policyn, som offentliggjordes den 8 april 2014,

–  med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för internationell handel (A8-0415/2018), och av följande skäl:

A.  EIB:s främsta syfte är att tillhandahålla långsiktig finansiering och sakkunskap för projekt och att mobilisera ytterligare investeringar i syfte att bidra till att EU:s mål uppnås.

B.  EIB är den enda bank som ägs av EU:s medlemsstater och företräder deras intressen.

C.  EIB anses vara EU:s finansiella arm och nyckelinstitutionen för att upprätthålla offentliga och privata investeringar i unionen. Över 90 % av EIB:s utlåning sker inom unionen.

D.  EIB:s utlåningsverksamhet finansieras huvudsakligen genom emission av obligationer på de internationella kapitalmarknaderna.

E.  EIB:s årliga finansieringsprogram uppgår till omkring 60 miljarder euro.

F.  Av de EIB-obligationer som emitterades under 2017 och 2016 var 33 % respektive 37 % i US-dollar.

G.  EIB:s obligationer är av högsta kreditkvalitet och EIB har ett kreditbetyg på AAA från de tre största kreditvärderingsinstituten på grund av bland annat dess medlemsstatsägande och dess konservativa riskhantering, vilket resulterar i en solid låneportfölj, med endast 0,3 % nödlidande lån.

H.  Finansieringsinstrument och budgetgarantier skulle kunna öka effekten av EU:s budget.

I.  EIB är den naturliga partnern för EU att genomföra finansieringsinstrument i nära samarbete med nationella, regionala eller multilaterala finansiella institutioner.

J.  EIB spelar också en viktig roll utanför EU genom sin externa utlåningsverksamhet och är världens största multilaterala upplånare och långivare.

K.  EIB fortsätter att stärka den europeiska integrationen och dess roll har blivit ännu viktigare sedan finanskrisens början 2008.

L.  EIB:s prioriteringar enligt verksamhetsplanen för 2017–2019 är inriktade på Europa 2020-målen för smart och hållbar tillväxt för alla på områdena energi, transport och rörlighet, hälsa, utveckling av landsbygdens infrastruktur och stöd till jordbruksföretag, små och medelstora företag och midcap-företag, miljö och innovation.

M.  EIB-gruppen bör hålla en hög kreditvärdighet som en grundläggande tillgång i sin affärsmodell och en högkvalitativ och solid tillgångsportfölj med sunda investeringsprojekt inom ramen för Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och alla finansieringsinstrument i portföljen.

EIB:s resultat under de senaste 60 åren

1.  Europaparlamentet gratulerar EIB till 60 års framgångsrika insatser, under vilka EIB har investerat 1,1 biljoner euro och finansierat 11 800 projekt i 160 länder i egenskap av världens största multilaterala upplånare och långivare.

2.  Europaparlamentet välkomnar att EIB-gruppens utlåning inom EU som godkändes under perioden 2015–2016 kommer att stödja investeringar på 544 miljarder euro, höja BNP med 2,3 % och skapa 2,25 miljoner arbetstillfällen fram till 2020. EIB uppmanas med eftertryck att ytterligare stärka sin verksamhet när det gäller att bidra till långsiktig och hållbar tillväxt.

3.  Europaparlamentet framhåller EIB:s möjligheter att forma marknaderna i linje med EU:s politiska mål. Parlamentet erkänner EIB:s kapacitet att investera kontracykliskt för att ta itu med underutveckling och recession till följd av finanskrisen och svårigheter att få tillgång till finansiering för små och medelstora företag och innovativa projekt.

4.  Europaparlamentet understryker den viktiga roll som EIB spelar i egenskap av EU:s bank, som är den enda internationella finansiella institution som helt och hållet ägs av EU:s medlemsstater och som fullt ut styrs av EU:s politik och standarder.

5.  Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av EIB:s rådgivande verksamhet och uppmanar EIB, tillsammans med kommissionen, medlemsstaterna och nationella officiella finansiella finansinstitut, att ta itu med systemrelaterade brister som hindrar vissa regioner eller länder från att dra full nytta av EIB:s finansiella verksamhet.

6.  Europaparlamentet betonar att 700 000 små och medelstora företag kommer att gynnas av förbättrad tillgång till finansiering, och noterar att EIB:s ekonomiska avdelning och kommissionens gemensamma forskningscentrum uppskattar att Efsis transaktioner redan har gett stöd till mer än 750 000 arbetstillfällen, ett antal som lär öka till 1,4 miljoner arbetstillfällen fram till 2020, och att Junckerplanen redan har höjt EU:s BNP med 0,6 % och förväntas höja EU:s BNP med ytterligare 1,3 % fram till 2020.

7.  Europaparlamentet välkomnar EIB:s införande av initiativet för ekonomisk resiliens som hjälper länderna på västra Balkan och EU:s södra grannskap att ta itu med de utmaningar som irreguljär migration och tvångsförflyttningar innebär. Parlamentet efterlyser ökad finansiering till detta initiativ och ett starkare engagemang från EIB i dessa regioner i syfte att främja humanitära insatser, jobbskapande, ekonomisk tillväxt och infrastrukturförbättringar. Parlamentet välkomnar i detta avseende godkännandet av den externa investeringsplanens första projekt i Afrika och ser fram emot en mer framträdande roll för EIB.

8.  Europaparlamentet påpekar att under 2017 har det rekordstora antalet 901 projekt godkänts, varav mer än 78 miljarder euro för innovation, miljö, infrastruktur och små och medelstora företag.

9.  Europaparlamentet understryker att EIB:s verksamhet till stöd för ekonomisk och social sammanhållning bestod av finansiering på mer än 200 miljarder euro till regioner under de senaste 10 åren.

Allmänna anmärkningar

10.  Europaparlamentet välkomnar de steg som EIB har vidtagit för att bättre mäta effekterna av sina investeringar snarare än att endast tillhandahålla uppgifter på grundval av kvantitativa finansieringsvolymer.

11.  Europaparlamentet påminner om att EIB har reagerat på krisen genom att utöka sin verksamhet betydligt. Parlamentet anser att EIB har spelat en positiv roll för att minska det negativa investeringsgapet. EIB uppmanas att ägna extra uppmärksamhet åt risken för att privata investeringar trängs ut nu när de ekonomiska villkoren normaliseras.

12.  Europaparlamentet betonar att EIB:s verksamhet var avgörande för att ta itu med återhämtnings- och investeringsnivåerna efter krisen, vilka fortfarande skiljer sig mellan medlemsstater och regioner liksom sektorer. EIB uppmanas att fortsätta att investera i EU-länderna i syfte att bidra till deras ekonomiska återhämtning. Parlamentet betonar att särskild tonvikt bör läggas vid finansiering inom innovations- och infrastruktursektorer där investeringsgapet är särskilt allvarligt.

13.  Europaparlamentet noterar att nästan en tredjedel av finansieringen av EIB är denominerad i dollar, vilket utsätter banken för potentiella amerikanska sanktioner. EIB uppmanas att successivt börja minska sin finansiering i US-dollar.

14.  Europaparlamentet noterar att EIB årligen revideras av Europeiska revisionsrätten. Parlamentet noterar debatten om möjligheten att införa tillsyn över ECB:s utlåning. Parlamentet varnar för att detta kan få stora konsekvenser för EIB:s karaktär, funktion och styrning.

Innovation och kompetens

15.  Europaparlamentet konstaterar att EIB prioriterar innovation och kompetens för att driva på tillväxten och säkra Europas konkurrenskraft på lång sikt, med lån på 13,9 miljarder euro 2017 till bland annat 7,4 miljoner digitala höghastighetsförbindelser och installation av 36,8 miljoner smarta mätare.

Miljö och hållbarhet

16.  Europaparlamentet välkomnar att EIB under 2017 lånade ut 16,6 miljarder euro till projekt som stöder dess miljöpolitiska mål och finansierade projekt på området för miljöskydd, förnybar energi, energieffektivitet, biodiversitet, ren luft, rent vatten, vatten- och avfallshantering samt hållbara transporter och åtog sig att bevilja klimatlån som uppgår till mer än 25 % av den totala utlåningen inom alla sina offentliga politikområden, vilket är 3,2 % mer än dess ursprungliga åtagande.

17.  Europaparlamentet betonar den roll som förebild som EU-institutionerna bör spela när det gäller att göra finanser hållbara. Parlamentet erkänner EIB:s ställning som världens största utfärdare av gröna obligationer och konstaterar att dessa instrument för ökad medvetenhet om klimatsituationen erbjuder investerare en transparent länk till projekt för förnybar energi som drar nytta av intäkterna från emissionerna av EIB:s gröna obligationer och bygger på EIB:s rapporteringssystem för klimatfördelarna med projekt inklusive effektindikatorer som minskade utsläpp av växthusgaser, absoluta utsläppsnivåer, sparad energiförbrukning och ytterligare kraftgenereringskapacitet.

18.  Europaparlamentet välkomnar i detta avseende EIB:s första emission av obligationer för hållbar utveckling, som uppgår till 500 miljoner euro och som kommer att gå till projekt med hög genomslagskraft till stöd för FN:s mål för hållbar utveckling, samtidigt som man säkerställer förtroendet hos socialt ansvarstagande investerare med hjälp av rigorösa transparens- och marknadsstandarder.

19.  Europaparlamentet välkomnar att EIB uppnådde sitt klimatrelevanta finansieringsmål på 25 %. Parlamentet noterar med oro att kommissionen däremot inte uppnådde målet på 20 %.

20.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av initiativet om smart finansiering för smarta byggnader, vars syfte är att göra investeringar i energieffektivitetsprojekt i bostadshus mer attraktiva för privata investerare genom intelligent användning av EU-bidrag som en garanti. Parlamentet välkomnar att EIB nyligen har börjat investera i subventionerade bostäder.

21.  Europaparlamentet rekommenderar EIB att anta en energistrategi som är helt förenlig med Parisavtalets mål, med beaktande av forskningsresultat och rekommendationer från IPCC:s rapport om den globala uppvärmningens effekter på 1,5 °C över de förindustriella nivåerna och därmed sammanhängande globala utsläpp av växthusgaser, i syfte att stärka de globala insatserna mot hotet från klimatförändringar, hållbar utveckling och ansträngningar för att utrota fattigdom.

22.  Europaparlamentet uppmanar EIB att behålla lånen till stöd för målen för den europeiska energipolitiken.

23.  Europaparlamentet uppmanar EIB att fortsätta att genomföra projekt med anknytning till klimatförändring och miljöskydd, givet att EU är en av parterna i Parisavtalet, och påminner om EU:s åtagande att minska sina utsläpp med minst 40 % till 2030.

24.  Europaparlamentet betonar betydelsen av EIB-finansiering på området för utveckling av förnybar energikapacitet och förbättring av energieffektiviteten inom sektorer som industri och transport.

25.  Europaparlamentet uppmanar EIB att arbeta med små marknadsaktörer och lokala kooperativ för att utföra paketering av småskaliga projekt för förnybar energi, så att de kan bli berättigade till EIB-finansiering.

Infrastruktur

26.  Europaparlamentet framhäver att EIB stöder en säker och effektiv infrastruktur för energiförsörjning, transporter och stadsområden, vilket framgår av att EIB under 2017 har undertecknat lån till ett värde av 18 miljarder euro för att stödja sina infrastrukturpolitiska mål och ge mer än 22 miljarder euro i lån till stadsområden.

27.  Europaparlamentet uppmanar EIB att behålla lånen till stöd för målen för den europeiska energipolitiken.

Små och medelstora företag och midcap-företag

28.  Europaparlamentet välkomnar EIB-gruppens starka stöd till små och medelstora företag och midcap-företag, med en total investering på 29,6 miljarder euro, vilket har fått en positiv inverkan på 287 000 företag som sysselsätter 3,9 miljoner personer.

29.  Europaparlamentet påminner om att enligt EIB är stora företag dubbelt så benägna som små och medelstora företag att bli innovatörer medan innovativa unga företag är 50 % mer benägna än andra företag att vara kreditbegränsade. EIB uppmanas att stödja mindre företag med mindre lån för ett större genomslag på ett större tvärsnitt av den europeiska ekonomin.

30.  Europaparlamentet anser, med tanke på de små och medelstora företagens centrala roll, att EIB:s strategi för små och medelstora företag bör omfatta en förstärkning av den administrativa och rådgivande kapaciteten för att ge information och tekniskt stöd till små och medelstora företag som utvecklar och ansöker om finansiering.

31.  Europaparlamentet välkomnar de tio standarder som fastställs i EIB:s handbok för miljöfrågor och sociala frågor och som är en förutsättning för att få delta i EIB:s utlåningstransaktioner, bland annat inom områdena förebyggande och reduktion av föroreningar, biologisk mångfald och ekosystem, klimatstandarder, kulturarv, ofrivillig vidarebosättning, utsatta gruppers rättigheter och intressen, arbetsnormer, arbetsmiljö, folkhälsa, säkerhet och trygghet samt intressentengagemang.

Synlighet, transparens och kommunikation

32.  Europaparlamentet uppmanar enträget EIB och dess intressenter att överväga de reformer som krävs för att säkerställa demokratisering av dess styrning, ökad transparens och hållbarhet i dess verksamhet.

33.  Europaparlamentet uppmanar EIB att öka sina ansträngningar när det gäller kommunikation. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att samarbeta med EU‑medborgarna för att bättre förklara målet med dess politik. Parlamentet anser i detta avseende att man bör inleda en diskussion om att förstärka EIB:s finansieringskapacitet, bland annat som ett sätt att konkret visa hur EU kan bidra till medborgarnas dagliga liv.

34.  Europaparlamentet noterar med oro att de allmänna administrativa utgifterna fortsatte att öka, främst till följd av ökade personalrelaterade kostnader. Parlamentet varnar för den risk som en ytterligare ökning av förhållandet mellan kostnader och intäkter innebär för EIB:s kapitalbas. Parlamentet uppmanar EIB att iaktta kostnadsdisciplin, hålla sin ledningsstruktur slank och effektiv och se till att EIB inte utvecklar en topptung ledningsstruktur.

35.  Europaparlamentet välkomnar de förbättringar av transparensen som uppnåtts, till exempel offentliggörandet av protokollen från EIB-rådet och av resultattavlan över indikatorer för projekt som stöds av Efsi-garantin och av den oberoende investeringskommitténs motivering för sitt beslut, i enlighet med den ändrade förordningen. Parlamentet förstår att en bank inte kan röja kommersiellt känsliga uppgifter.

36.  Europaparlamentet påminner om att EIB-gruppens transparenspolicy bygger på grundtanken att information ska göras tillgänglig och att alla kan få tillgång till EIB‑gruppens handlingar och information. Parlamentet uppmanar EIB att ytterligare öka transparensen, till exempel genom att offentliggöra detaljerade protokoll och ge tillgång till information både internt, till Europaparlamentet och andra institutioner, liksom till allmänheten, särskilt med avseende på upphandlings- och underleverantörssystemet, resultaten av interna utredningar samt urval, övervakning och utvärdering av verksamhet och program.

37.  Europaparlamentet anser att bland de utmaningar som EIB står inför är lämplig övervakning av avgörande betydelse. Parlamentet anser att det med tanke på bankens roll och institutionella struktur krävs en tillsynsstruktur.

38.  Europaparlamentet noterar översynen av policyn och förfarandena kring EIB:s mekanism för klagomålshantering. Parlamentet påminner om sin ståndpunkt om EIB:s mekanism för klagomål i sin resolution av den 3 maj 2018 om årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2016(1). EIB uppmanas med eftertryck att verkställa att avdelningen för klagomålshantering är oberoende och fungerar effektivt, och att vidta ytterligare åtgärder för att minska byråkratin, öka sin kapacitet för makroekonomisk analys och förbättra könsfördelningen på de högre befattningarna.

39.  Europaparlamentet välkomnar att resultatmätningar för investeringsprojekt som omfattas av EU-garantin nu på begäran måste överlämnas till parlamentet.

40.  Europaparlamentet betonar behovet av en hög transparensnivå från andra finansiella mellanhänder som EIB utnyttjar (i synnerhet affärsbanker, men även mikrofinansinstitut och kooperativ), i syfte att säkerställa att lån som går genom mellanhänder omfattas av samma krav på transparens som andra typer av lån.

41.  Europaparlamentet välkomnar EIB:s initiativ för ekonomisk resiliens (ERI) som ett led i EU:s gemensamma reaktion på migrations- och flyktingkrisen, med fokus på att ta itu med de underliggande orsakerna till migration. Parlamentet insisterar på nära samordning och komplementaritet med EU:s externa investeringsplan. Parlamentet noterar att 26 ERI-projekt och 2,8 miljarder euro i investeringar förväntas komma mer än 1 500 mindre företag och midcap-företag till godo, något som bidrar till att upprätthålla mer än 100 000 arbetstillfällen.

42.  Europaparlamentet uppmanar EIB att vidta alla nödvändiga åtgärder med utgångspunkt i erfarenheterna från Efsi för att maximera resultaten av det kommande InvestEU‑programmet och därvid särskilt uppmärksamma regionala och sociala ojämlikheter och de medlemsstater som drabbats av den ekonomiska krisen.

43.  Europaparlamentet välkomnar att ERI-finansieringen för det södra grannskapsområdet och västra Balkan ökat med 6 miljarder euro under en femårsperiod från och med oktober 2016, utöver de 7,5 miljarder euro som redan planerats, liksom att fokus ligger på hållbar och viktig infrastruktur.

44.  Europaparlamentet understryker vikten av att utveckla den ekonomiska resiliensen i mottagar- och transitländerna genom att stödja jobbskapande och uppbyggnad av den infrastruktur som lokalbefolkningen och den fördrivna befolkningen behöver. Parlamentet gläder sig över att flyktingsamhällena också kan dra nytta av möjligheterna att utveckla sitt oberoende och leva ett värdigt liv. Parlamentet betonar att investeringarna i ekonomisk resiliens bör bidra till att förbättra regionernas beredskap för framtida externa chocker, och även till ökad stabilitet i instabila länder.

45.  Europaparlamentet noterar Efsis tredje årsdag och ger sitt erkännande till dess resultat och välkomnar de investeringar på 335 miljarder euro som mobiliserats i hela unionen sedan medlagstiftarnas antagande av Efsi-förordningen (förordning (EU) nr 2015/1017)(2), inom vars ram 898 insatser har godkänts i de 28 medlemsstaterna, varav två tredjedelar kom från privata resurser, vilket överträffat det ursprungliga målet på 315 miljarder euro som fastställdes 2015. Parlamentet uppmärksammar Europeiska rådets och Europaparlamentets beslut om att förlänga dess löptid och dess kapacitet till 500 miljarder euro i slutet av 2020.

46.  Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att påskynda arbetet med att skapa en kapitalmarknadsunion som gör det möjligt för EIB att verkligen fokusera på att fylla de luckor där det finns marknadsmisslyckanden och tillhandahålla finansiering för projekt med hög risk.

47.  Europaparlamentet erinrar om sitt erkännande av behovet av kontinuitet i stödet till efterfrågestyrda mekanismer, t.ex. Efsi som stöder långsiktiga investeringar i den reala ekonomin, mobiliserar privata investeringar och genererar en väsentlig makroekonomisk effekt och arbetstillfällen i sektorer som är viktiga för unionens framtid utöver den nuvarande fleråriga budgetramen.

48.  Europaparlamentet uppmuntrar till att det i god tid inrättas ett nytt uppföljningsinitiativ för perioden efter 2020 för att skapa den kontinuitet som krävs, där man tar fasta på de lärdomar som dragits av Efsi och behåller viktiga framgångsfaktorer.

49.  Europaparlamentet anser att EIB-gruppen har varit nyckeln till Efsis framgångar som den enda samtalspartnern för stödmottagare och mellanhänder och den enda genomförandepartnern. För alla framtida Invest EU-program anser parlamentet att EIB, för att undvika dubbelarbete, ska vara den naturliga partnern att utföra bankuppgifter (likviditetsförvaltning, förvaltning av tillgångar, riskbedömning) i samband med genomförandet av finansieringsinstrument.

50.  Europaparlamentet efterlyser ett intensifierat samarbete från EIB-gruppen med nationella utvecklingsbanker och utvecklingsinstitutioner och uppmanar EIB att fortsätta att stärka sitt arbete med dessa banker och institutioner för att verkligen nå ut och vidareutveckla den rådgivande verksamheten och det tekniska biståndet i syfte att stödja en långsiktig geografisk balans. Parlamentet konstaterar att väldigt skilda erfarenheter gjorts med Efsi-projekt. Parlamentet stöder och uppmuntrar till ytterligare utbyte av bästa praxis mellan EIB och medlemsstaterna i syfte att säkerställa ytterligare ekonomisk effektivitet.

Utlåning till länder utanför EU

51.  Europaparlamentet välkomnar EIB:s viktiga roll för finansieringen utanför EU genom sin externa utlåningsverksamhet. Parlamentet betonar särskilt EIB:s effektiva förvaltning av det externa utlåningsmandatet, vilket har bekräftats av en oberoende utvärdering i juni 2018, som erkänner dess relevans och effektivitet när det gäller att tillhandahålla finansiering från EU till tredjeländer till en minimal kostnad för unionens budget. Parlamentet begär att revisionsrätten utarbetar en särskild rapport om resultaten och förenligheten med EU-politiken av EIB:s externa utlåning.

52.  Europaparlamentet anser att EIB bör fortsätta att spela en ledande roll när det gäller att inrätta EU:s framtida finansieringsmekanismer till tredjeländer, samtidigt som det säkerställs att det är de lokala företagares intressen som önskar etablera lokala företag, ofta mikroföretag och små företag, i syfte att i första hand bidra till den lokala ekonomin, vilka prioriteras i EIB:s utlåningsbeslut.

53.  Europaparlamentet anser att EIB bör upprätthålla sin befintliga utrikespolitiska verksamhet, bland annat genom instrument såsom mandat för utlåning från tredjeländer. Parlamentet välkomnar EIB:s förvaltning av AVS-investeringsanslaget, som huvudsakligen består av projekt för att främja utvecklingen av den privata sektorn. I detta sammanhang understryker parlamentet att det är avgörande att EIB:s centrala roll, såsom EU:s bilaterala finansiella arm, kommer att återspeglas tydligt i strukturen efter 2020 för finansiering utanför unionen.

54.  Europaparlamentet anser att EIB:s verksamhet måste utföras i full överensstämmelse med Europeiska unionens övriga politik och verksamheter, i linje med artikel 7 i EUF‑fördraget och stadgan om de grundläggande rättigheterna.

55.  Europaparlamentet betonar vikten av årlig rapportering från EIB:s sida om verksamheten utanför unionen med avseende på överensstämmelsen med de allmänna principerna för unionens yttre åtgärder, Agenda 2030 för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar.

56.  Europaparlamentet påminner om att EIB måste agera i enlighet med utvecklingsmandatet inom ramen för sitt externa utlåningsmandat för att säkerställa att investeringar i utvecklingsländer ger de intäkter de ska till lokala skattemyndigheter.

57.  Europaparlamentet noterar det faktum att hälften av EIB:s alla lånetransaktioner inom ramen för det externa utlåningsmandatet går till lokala finansiella mellanhänder i syfte att främja mikrokrediter, och ber EIB att tillhandahålla mer fullständig och systematisk information om de finansiella mellanhändernas vidareutlåning.

58.  Europaparlamentet påminner om att EIB:s verksamhet måste spegla unionens interna och externa politik. Parlamentet understryker att dess utlåningsvillkor bör främja uppnåendet av dessa mål och i synnerhet utveckling av unionens perifera regioner genom att gynna tillväxt och sysselsättning. Parlamentet uppmanar EIB att på ett kraftigt förstärka arrangemangen för att erbjuda tekniskt bistånd och finansiell rådgivning till lokala och regionala myndigheter under den fas som föregår projektgodkännandet, så att tillgången underlättas och så att samtliga medlemsstater involveras, i synnerhet de medlemsstater som uppvisar lägre resultat i fråga om godkända projekt.

59.  Europaparlamentet uppmanar EIB att göra omfattande investeringar i miljöomställningen i länderna i det östliga partnerskapet.

60.  Europaparlamentet uppmanar EIB att öka sina ansträngningar för att tillhandahålla global finansiering för att diversifiera sina investeringar i energieffektivitet, förnybar energi och den cirkulära ekonomin, för vilka det krävs ett tillvägagångssätt som går längre än den nationella räckvidden, dvs. till regioner, offentliga enheter och mindre företag, och begär att finansiering dras tillbaka från projekt som medför allvarliga risker för miljön och naturresurserna.

61.  Europaparlamentet betonar vikten av EIB:s finansieringsverksamhet i östra grannskapet. Parlamentet uppmanar EIB att öka sin utlåning till det östra grannskapet för att stödja investeringar i länder som genomför associeringsavtal med EU.

Skattemoral

62.  Europaparlamentet välkomnar den ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som antogs av EIB i januari 2018 och som fastställer de viktigaste principerna för att reglera AML-CFT och därmed sammanhängande integritetsaspekter i EIB-gruppens verksamhet.

63.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som EIB har gjort för att anta högsta möjliga standarder i syfte att förebygga skattebedrägeri, skatteundandragande, penningtvätt och terrorismfinansiering, liksom skatteflykt och aggressiv skatteplanering, genom en fullständig tillämpning av EU:s politik och standarder, t.ex. EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner för skatteändamål. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang EIB att avsluta samarbetet med mellanhänder, länder och jurisdiktioner som förekommer på denna förteckning. Parlamentet understryker att det är absolut nödvändigt att EIB ständigt är vaksam och anpassar sina åtgärder till den ständigt föränderliga utvecklingen när det gäller dessa metoder.

64.  Europaparlamentet uppmuntrar EIB att fortsätta att göra en förbättrad due diligence‑granskning av varje transaktion med högre identifierade riskfaktorer, såsom en potentiell länk till icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, skatteriskindikatorer och transaktioner med komplexa system med flera jurisdiktioner oberoende av om det finns en icke samarbetsvillig jurisdiktion.

65.  Europaparlamentet betonar vikten av att säkerställa en hög kvalitet på informationen om slutmottagarna och effektivt förhindra transaktioner med finansiella mellanhänder såsom affärsbanker och värdepappersföretag med negativ historik i fråga om transparens, bedrägeri, korruption, organiserad brottslighet och penningtvätt.

66.  Europaparlamentet välkomnar att EIB tar hänsyn till skatteeffekterna i de länder där investeringar görs och till hur dessa investeringar bidrar till ekonomisk utveckling, jobbskapande och minskad ojämlikhet.

67.  Europaparlamentet uppmanar EIB att öka sina ansträngningar när det gäller kommunikation. Parlamentet anser att det är avgörande att samarbeta med EU‑medborgarna så EIB bättre kan förklara målen för sin politik och därmed konkret illustrera EU:s bidrag till medborgarnas dagliga liv.

68.  Europaparlamentet förväntar sig att EIB anpassar sin interna politik så att den återspeglar de nyligen antagna rättsliga ramarna för att bekämpa skatteflykt, utöver kampen mot skatteundandragande, i enlighet med vad som anges i kommissionens publikation av den 21 mars 2018 som behandlar nya skatteflyktskrav i EU-lagstiftning (”New requirements against tax avoidance in EU legislation governing in particular financing and investment operations”) (C(2018)1756).

69.  Europaparlamentet uppmuntrar EIB:s samarbete med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och med nationella myndigheter för att förhindra bedrägerier och penningtvätt.

Brexit

70.  Europaparlamentet uppmanar brexitförhandlarna att nå en överenskommelse om Förenade kungarikets gradvisa utfasning från den EIB-portfölj som byggts upp med Förenade kungarikets deltagande, om återbetalningen av Förenade kungarikets inbetalda kapital och om en fortsättning på det skydd som beviljats EIB och dess tillgångar i Förenade kungariket. Parlamentet betonar att EIB:s AAA-kreditbetyg inte får påverkas av Förenade kungarikets utträde ur EU.

71.  Europaparlamentet efterlyser en rättvis lösning för de brittiska tjänstemännen vid EIB.

72.  Europaparlamentet välkomnar utvecklingen av regionala investeringsplattformar för att ta itu med marknadsbrister och landsspecifika behov.

73.  Europaparlamentet betonar på nytt behovet av att minska den ojämna geografiska fördelningen av EIB:s finansiering, eftersom 70 % av den tilldelades sex medlemsstater 2017, trots att ett av EIB:s mål är ekonomisk och social sammanhållning i unionen. Parlamentet efterlyser i stället en dynamisk, rättvis och transparent geografisk fördelning av projekt och investeringar mellan medlemsstaterna, med särskilt fokus på mindre utvecklade regioner.

o
o   o

74.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter, P8_TA(2018)0198.
(2) EUT L 169, 1.7.2015, s. 1.

Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy