Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2170(REG)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0462/2018

Předložené texty :

A8-0462/2018

Rozpravy :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Hlasování :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0046

Přijaté texty
PDF 220kWORD 66k
Čtvrtek, 31. ledna 2019 - Brusel
Změny jednacího řádu Evropského parlamentu
P8_TA(2019)0046A8-0462/2018

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 31. ledna 2019 o změnách jednacího řádu Evropského parlamentu týkajících se: hlavy I kapitol 1 a 4; hlavy V kapitoly 3; hlavy VII kapitol 4 a 5; hlavy VIII kapitoly 1; hlavy XII; hlavy XIV a přílohy II (2018/2170(REG))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 226 a 227 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0462/2018),

1.  rozhoduje o změně jednacího řádu, jak je uvedeno níže;

2.  rozhoduje, že změny vstoupí v platnost prvního dne příštího dílčího zasedání s výjimkou změn, jimiž se do článku 11 vkládají odst. 3e druhý pododstavec a body 6 a 7 Kodexu vhodného chování pro poslance Evropského parlamentu při plnění jejich povinností, jakož i změn článků 196 a 204, které vstoupí v platnost zahájením prvního dílčího zasedání po příštích volbách do Evropského parlamentu, které se mají uskutečnit v roce 2019;

3.  pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Platné znění   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – název
Finanční zájmy poslanců a pravidla chování
Pravidla chování
Pozměňovací návrh 2
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – odst. 1
1.  Parlament stanoví pravidla pro transparentnost finančních zájmů poslanců prostřednictvím kodexu chování přijatého většinou všech poslanců, který je přílohou k tomuto jednacímu řádu4.
vypouští se
Tato pravidla nesmí jinak narušovat nebo omezovat výkon mandátu poslanců nebo výkon s ním spojených politických či jiných činností.
______________
4 Viz příloha I
Pozměňovací návrh 3
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – odst. 2
2.  Poslanci by měli zavést ustálenou praxi setkávat se pouze se zástupci zájmových skupin, kteří jsou zaregistrováni v rejstříku transparentnosti, zřízeném na základě dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o rejstříku transparentnosti5.
vypouští se
______________
5 Dohoda ze dne 16. dubna 2014 mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o rejstříku transparentnosti pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné, jež se podílejí na tvorbě a provádění politik EU (Úř. věst. L 277, 19.9.2014, s. 11).
Pozměňovací návrh 4
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1
Chování poslanců se vyznačuje vzájemnou úctou, vychází z hodnot a zásad vymezených ve Smlouvách a zejména v Listině základních práv a musí ctít důstojnost Parlamentu. Dále nesmí ohrozit řádný chod parlamentní činnosti, udržování bezpečnosti a pořádku v prostorách Parlamentu nebo fungování jeho zařízení.
Chování poslanců se vyznačuje vzájemnou úctou a vychází z hodnot a zásad vymezených ve Smlouvách a zejména v Listině základních práv. Poslanci dbají na důstojnost Parlamentu a neohrožují jeho dobrou pověst.
Pozměňovací návrh 5
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2
Při parlamentních rozpravách se poslanci nesmí uchylovat k hanlivým, rasistickým nebo xenofobním výrokům či chování a nesmí vyvěšovat transparenty.
vypouští se
Pozměňovací návrh 6
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 3
Poslanci dodržují pravidla Parlamentu pro nakládání s důvěrnými informacemi.
vypouští se
Pozměňovací návrh 7
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 4
Nedodržení těchto zásad a pravidel může vést k použití opatření v souladu s články 165, 166 a 167.
vypouští se
Pozměňovací návrh 8
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)
3a.  Poslanci nesmí narušovat řádný chod parlamentní činnosti ani bezpečnost a pořádek v prostorách Parlamentu či fungování jeho zařízení.
Pozměňovací návrh 9
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – odst. 3 b (nový)
3b.  Poslanci nesmí narušovat řádný průběh jednání v plenárním sále a zdržují se veškerého nevhodného jednání. Nesmějí vyvěšovat transparenty.
Pozměňovací návrh 10
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – odst. 3 c (nový)
3c.  Při plenárních rozpravách v jednacím sále se poslanci nesmí vyjadřovat urážlivě.
Pozměňovací návrh 11
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – odst. 3 c (nový) – výklad
Při posuzování, zda je vyjádření poslance v rozpravě v Parlamentu urážlivé, je třeba přihlížet mimo jiné k zjistitelnému úmyslu mluvčího, vnímání jeho vyjádření veřejností, rozsahu újmy na důstojnosti a dobré pověsti Parlamentu a svobodě projevu dotčeného poslance. Urážlivými vyjádřeními ve smyslu v tohoto článku jsou v normálním případě například pomluvy, nenávistné slovní projevy a podněcování k diskriminaci, zejména k diskriminaci motivované důvody uvedenými v článku 21 Listiny základních práv.
Pozměňovací návrh 12
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – odst. 3 d (nový)
3d.  Poslanci dodržují pravidla Parlamentu pro nakládání s důvěrnými informacemi.
Pozměňovací návrh 13
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – odst. 3 e (nový)
3e.  Poslanci se zdržují veškerého psychického nebo sexuálního obtěžování a dodržují Kodex vhodného chování pro poslance Evropského parlamentu při plnění jejich povinností, který je přílohou k tomuto jednacímu řádu1a.
Pokud poslanec nepodepsal prohlášení týkající se tohoto kodexu, nemůže být zvolen do žádné funkce v Parlamentu nebo v jeho orgánech, nemůže být jmenován zpravodajem, a nemůže se účastnit oficiální delegace ani interinstitucionálních jednání.
____________________
1aKodex vhodného chování pro poslance Evropského parlamentu při plnění jejich povinností, přijatý předsednictvem dne 2. července 2018, bude připojen k tomuto jednacímu řádu jako příloha.
Pozměňovací návrh 14
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – odst. 4
4.  Uplatňování tohoto článku nesmí nijak omezovat živost a bezprostřednost parlamentních rozprav nebo svobodu projevu poslanců.
vypouští se
Při uplatňování tohoto článku se plně dodržují výsadní práva poslanců vymezená v primárním právu Unie a ve statutu poslanců.
Uplatňování tohoto článku vychází ze zásady transparentnosti a zaručuje, že příslušná ustanovení jsou oznámena poslancům, kteří jsou osobně informováni o svých právech a povinnostech.
Pozměňovací návrh 15
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – odst. 5
5.  Pokud osoba, kterou poslanec zaměstnává, nebo jiná osoba, které poslanec umožnil přístup do prostor Parlamentu či k jeho zařízení, poruší pravidla chování stanovená v odstavci 3, mohou být dotčenému poslanci případně uloženy sankce stanovené v článku 166.
5.  Pokud osoba, která pracuje pro poslance, nebo jiná osoba, které poslanec umožnil přístup do prostor Parlamentu či k jeho zařízení, poruší pravidla chování stanovená v tomto článku, může být za chování této osoby činěn zodpovědným dotčený poslanec.
Pozměňovací návrh 16
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)
5a.  Uplatňování tohoto článku nesmí nijak omezovat živost a bezprostřednost parlamentních rozprav ani svobodu projevu poslanců.
Pozměňovací návrh 17
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – odst. 5 b (nový)
5b.  Toto ustanovení platí obdobně pro orgány, výbory a delegace Parlamentu.
Pozměňovací návrh 18
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – odst. 6
6.  Kvestoři určí maximální počet asistentů, které může každý poslanec zaregistrovat.
vypouští se
Pozměňovací návrh 19
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 – odst. 7
7.  Pravidla chování a práva a výsady bývalých poslanců se stanoví rozhodnutím předsednictva. S bývalými poslanci nesmí být zacházeno rozdílným způsobem.
vypouští se
Pozměňovací návrhy 20 a 75
Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 11 a (nový)
Článek 11a
Finanční zájmy poslanců a rejstřík transparentnosti
1.  Parlament stanoví pravidla pro transparentnost finančních zájmů poslanců prostřednictvím kodexu chování přijatého většinou všech poslanců, který je přílohou k tomuto jednacímu řádu.
Tato pravidla nesmí jinak narušovat nebo omezovat výkon mandátu poslanců nebo výkon s ním spojených politických či jiných činností.
2.  Poslanci by měli zavést ustálenou praxi setkávat se pouze se zástupci zájmových skupin, kteří jsou zaregistrováni v rejstříku transparentnosti, zřízeném na základě dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o rejstříku transparentnosti.
3.  Poslanci by měli zveřejňovat na internetu všechny plánované schůze s představiteli zájmových skupin, na něž se vztahuje rejstřík transparentnosti. Aniž je dotčen čl. 4 odst. 6 přílohy I, je povinností zpravodajů, stínových zpravodajů a předsedů výborů zveřejňovat u každé zprávy na internetu veškerá plánovaná setkání s představiteli zájmových skupin, na něž se vztahuje rejstřík transparentnosti. Předsednictvo zajistí, aby na internetových stránkách Parlamentu byla potřebná infrastruktura.
4.  Předsednictvo zajistí nezbytnou infrastrukturu na oddíle internetových stránek Parlamentu vyhrazeném pro poslance, kde budou moci poslanci, kteří si tak budou přát, zveřejnit dobrovolný audit nebo potvrzení dle příslušných ustanovení statutu poslanců a jeho prováděcích opatření osvědčující, že způsob, jakým využívají příspěvek na všeobecné výdaje, je v souladu s příslušnými ustanoveními statutu poslanců a jeho prováděcích opatření.
5.  Tato pravidla nesmí jinak narušovat nebo omezovat výkon mandátu poslanců nebo výkon s ním spojených politických či jiných činností.
;
6.  Pravidla chování a práva a výsady bývalých poslanců se stanoví rozhodnutím předsednictva. S bývalými poslanci nesmí být zacházeno rozdílným způsobem.
__________________
1aViz příloha I
1bDohoda ze dne 16. dubna 2014 mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o rejstříku transparentnosti pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné, jež se podílejí na tvorbě a provádění politik EU (Úř. věst. L 277, 19.9.2014, s. 11).
Pozměňovací návrh 88
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 32 – odst. 5
5.   Vytvoření politické skupiny je oznámeno předsedovi formou prohlášení. Toto prohlášení musí obsahovat název skupiny, jména jejích členů a jména členů jejího předsednictva. Musí být podepsáno všemi členy skupiny.
5.  Vytvoření politické skupiny je oznámeno předsedovi formou prohlášení. Toto prohlášení obsahuje:
–  název skupiny,
–  politické prohlášení uvádějící účel skupiny,
–  jména jejích členů a členů jejího předsednictva.
Všichni členové skupiny v příloze písemně uvedou, že sdílí stejné politické přesvědčení..
Pozměňovací návrh 21
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)
1a.  Meziskupiny a jiná neoficiální seskupení musí vyvíjet svou činnost zcela transparentně a nesmí se podílet na žádné činnosti, která by mohla vést k záměně s oficiálními činnostmi Parlamentu nebo jeho orgánů. Nesmí pořádat akce ve třetích zemí ve stejnou dobu jako pracovní cesta oficiálního orgánu Parlamentu, včetně oficiálních delegací pro sledování průběhu voleb.
Pozměňovací návrh 22
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 34 – odst. 2
2.  Tato seskupení musí být při svých činnostech zcela transparentní a nesmí vyvíjet žádnou činnost, která by mohla vést k záměně s oficiálními činnostmi Parlamentu nebo jeho orgánů. Jsou-li dodrženy podmínky stanovené v předpisech přijatých předsednictvem o vytváření těchto seskupení, mohou politické skupiny usnadňovat činnost těchto seskupení tím, že jim poskytují logistickou podporu.
2.  Jsou-li dodrženy podmínky stanovené ve vnitřních předpisech Parlamentu o vytváření těchto seskupení, může politická skupina usnadňovat činnost těchto seskupení tím, že jim poskytuje logistickou podporu.
Pozměňovací návrh 23
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)
Jiná neoficiální seskupení poslanců jsou rovněž povinna předložit do konce následujícího měsíce prohlášení o veškeré finanční nebo hmotné podpoře, kterou poslanci neuvedli ve svých individuálních prohlášeních podle přílohy I.
Pozměňovací návrh 24
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 34 – odst. 3 a (nový)
3a.  Na činnostech meziskupiny nebo jiného neoficiálního uskupení pořádaných v prostorách Parlamentu, jako je například účast na schůzích nebo akcí meziskupin nebo jiných neoficiálních uskupení, poskytování podpory těmto meziskupinám či neoficiálním uskupením a spolupořádání jejich akcí, se smějí podílet pouze představitelé zájmových skupin, kteří jsou registrováni v Rejstříku transparentnosti.
Pozměňovací návrh 25
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 34 – odst. 4
4.  Kvestoři vedou rejstřík prohlášení uvedených v odstavci 3. Rejstřík je zveřejněn na internetové stránce Parlamentu. Kvestoři stanoví podrobná pravidla pro tato prohlášení a zajistí dodržování tohoto článku.
4.  Kvestoři vedou rejstřík prohlášení uvedených v odstavci 3. Kvestoři stanoví podrobná pravidla pro tato prohlášení a jejich zveřejňování na internetových stránkách Parlamentu.
Pozměňovací návrh 26
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 34 – odst. 4 a (nový)
4a.  Kvestoři dbají na řádné uplatňování toto ustanovení.
Pozměňovací návrh 27
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 128 – odst. 4
4.  Otázku může v Parlamentu přednést jeden z tazatelů. Adresát odpoví.
4.  Otázku přednese v Parlamentu poslanec, jehož předem určí tazatelé. Pokud tento poslanec není přítomen, otázka není brána v potaz. Adresát odpoví.
Pozměňovací návrh 28
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 130 – odst. 1
1.  Kterýkoli poslanec může položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku otázku k písemnému zodpovězení v souladu s kritérii uvedenými v příloze jednacího řádu27. Za obsah otázek jsou odpovědní výhradně jejich autoři.
1.  Kterýkoli poslanec, politická skupina nebo výbor může položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku otázku k písemnému zodpovězení v souladu s kritérii uvedenými v příloze jednacího řádu27. Za obsah otázek jsou odpovědní výhradně jejich autoři.
________________________
____________________
27 Viz příloha II.
27 Viz příloha II.
Pozměňovací návrh 29
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 130 – odst. 2
2.  Otázky se předkládají předsedovi. Záležitosti týkající se přípustnosti otázky řeší předseda. Rozhodnutí předsedy nevychází výlučně z ustanovení přílohy, na která odkazuje odstavec 1, nýbrž z ustanovení jednacího řádu obecně. Odůvodněné rozhodnutí předsedy se oznámí tazateli.
2.  Otázky se předkládají v elektronické podobě předsedovi. Záležitosti týkající se přípustnosti otázky řeší předseda. Rozhodnutí předsedy nevychází výlučně z ustanovení přílohy, na která odkazuje odstavec 1, nýbrž z ustanovení jednacího řádu obecně. Odůvodněné rozhodnutí předsedy se oznámí tazateli.
Pozměňovací návrh 30
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 130 – odst. 3
3.  Otázky se předkládají v elektronické podobě. Každý poslanec může předložit nejvýše dvacet otázek v průběhu jednotlivého tříměsíčního období.
3.  Kterýkoli poslanec, politická skupina nebo výbor může předložit nejvýše dvacet otázek v průběhu jednotlivého tříměsíčního období. Adresát má na odpověď zpravidla šest měsíců od jejich postoupení. Kterýkoli poslanec, politická skupina nebo výbor však může každý měsíc označit jednu ze svých otázek za prioritní otázku, kterou má adresát zodpovědět do tří týdnů od postoupení.
Pozměňovací návrh 31
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 130 – odst. 5
5.  Nemůže-li adresát otázku zodpovědět ve lhůtě tří týdnů (prioritní otázky) nebo šesti týdnů (neprioritní otázky) od jejího zaslání adresátovi, může být na žádost jejího autora zařazena na pořad jednání příští schůze příslušného výboru.
5.  Pokud adresát otázku nezodpoví ve lhůtě uvedené v odstavci 3, příslušný výbor může otázku zařadit na pořad jednání své příští schůze.
Pozměňovací návrh 32
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 130 – odst. 6
6.  Každý poslanec může vznést jednu prioritní otázku měsíčně.
vypouští se
Pozměňovací návrh 33
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 130 – odst. 7
7.  Otázky a všechny odpovědi, včetně jejich příslušných příloh, na tyto otázky se zveřejňují na internetových stránkách Parlamentu.
7.  Otázky a odpovědi, včetně jejich příslušných příloh, na tyto otázky se zveřejňují na internetových stránkách Parlamentu.
Pozměňovací návrh 34
Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 130a
Článek 130 a
vypouští se
Méně závažné interpelace k písemnému zodpovězení
1.   V případě méně závažných interpelací, které spočívají v otázkách k písemnému zodpovězení, mohou být Rada, Komise nebo místopředseda Komise / vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku požádáni politickou skupinou nebo poslanci, kteří tvoří nejméně pět procent všech poslanců Parlamentu, aby podali Parlamentu informace ke konkrétně vymezeným tématům.
Otázky jsou předkládány předsedovi, který v případě, že jsou tyto otázky obecně v souladu s jednacím řádem a splňují kritéria stanovená v příloze tohoto jednacího řádu28, požádá adresáta, aby odpověděl ve lhůtě dvou týdnů. Předseda může tuto lhůtu po konzultaci s tazateli prodloužit.
2.  Otázky a odpovědi se zveřejňují na internetových stránkách Parlamentu.
_____________________
28 Viz příloha II.
Pozměňovací návrh 35
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 130b – název
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení
Pozměňovací návrh 36
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 130b – odst. 1
1.  V případě závažných interpelací, které spočívají v otázkách k písemnému zodpovězení s rozpravou, mohou být tyto otázky předloženy Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku výborem, politickou skupinou nebo poslanci, kteří tvoří nejméně pět procent všech poslanců Parlamentu. Otázky mohou obsahovat stručné vysvětlující prohlášení.
1.  Závažné interpelace spočívají v otázkách k písemnému zodpovězení, které Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku pokládá výbor nebo politická skupina.
Otázky jsou předkládány písemně předsedovi, který v případě, že jsou tyto otázky obecně v souladu s jednacím řádem a splňují kritéria stanovená v příloze tohoto jednacího řádu29, o otázce bezodkladně informuje adresáta a požádá jej, aby uvedl, zda a do kdy na ni odpoví.
_____________________
29 Viz příloha II.
Pozměňovací návrh 37
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 130b – odst. 1 a (nový)
1a.   Závažné interpelace se týkají otázek obecného zájmu a jsou předloženy písemně předsedovi. Jejich délka je nejvýše 500 slov. Pokud je závažná interpelace obecně v souladu s ustanoveními jednacího řádu, předseda ji neprodleně předá adresátovi, který na ni písemně odpoví.
Pozměňovací návrh 38
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 130b – odst. 1 b (nový)
1b.   Každý rok může být podáno nejvýše 30 závažných interpelací. Konference předsedů zajistí vyvážené rozdělení těchto interpelací mezi politické skupiny; žádná z politických skupin nemůže předložit více než jednu měsíčně.
Pozměňovací návrh 39
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 130b – odst. 1 c (nový)
1c.  Pokud adresát nezodpoví závažnou interpelaci do šesti týdnů od postoupení, je interpelace na žádost autora zařazena na konečný návrh pořadu jednání Parlamentu v souladu s postupem podle článku 149 a v souladu s odstavcem 3b.
Pozměňovací návrh 40
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 130b – odst. 2
2.  Po obdržení písemné odpovědi je závažná interpelace zařazena do návrhu pořadu jednání Parlamentu v souladu s postupem stanoveným v článku 149. Rozprava se uskuteční, pokud o to požádá výbor, politická skupina nebo poslanci, kteří tvoří nejméně pět procent všech poslanců Parlamentu.
2.  Po obdržení písemné odpovědi je závažná interpelace na žádost poslanců nebo politické skupiny nebo skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty zařazena na konečný návrh pořadu jednání Parlamentu v souladu s postupem stanoveným v článku 149 a v souladu s odstavcem 3a.
Pozměňovací návrh 41
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 130b – odst. 3
3.  Odmítne-li adresát na otázku odpovědět nebo neodpoví-li do tří týdnů, je otázka zařazena do návrhu pořadu jednání. Rozprava se uskuteční, pokud o to požádá výbor, politická skupina nebo poslanci, kteří tvoří nejméně pět procent všech poslanců Parlamentu. Před rozpravou může být jednomu tazateli umožněno uvést dodatečné důvody pro předložení otázky.
vypouští se
Pozměňovací návrh 42
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 130b – odst. 3 a
3a.  Počet závažných interpelací, o nichž se jedná v průběhu téhož dílčího zasedání, nesmí překročit tři. Pokud je u více než tří závažných interpelací v průběhu téhož dílčího zasedání požadována rozprava, Konference předsedů zařadí tyto interpelace na konečný návrh pořadu jednání v pořadí, v němž žádosti o rozpravu obdržela.
Pozměňovací návrh 43
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 130b – odst. 4
4.   Otázku může v Parlamentu přednést jeden z tazatelů. Odpoví na ni jeden člen příslušného orgánu.
4.  Závažnou interpelaci přednese Parlamentu poslanec, kterého předem určí autor nebo poslanci žádající o rozpravu v souladu s odstavcem 2. Není-li tento poslanec přítomen, závažná interpelace není brána v potaz. Adresát odpoví.
Ustanovení čl. 123 odst. 2 až 5 týkající se předkládání návrhů usnesení a hlasování o nich se použijí obdobně.
Ustanovení čl. 123 odst. 2 až 8 týkající se předkládání návrhů usnesení a hlasování o nich se použijí obdobně.
Pozměňovací návrh 44
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 130b – odst. 5
5.  Tyto otázky, jakož i odpovědi na ně, se zveřejňují na internetových stránkách Parlamentu.
5.  Tyto interpelace, jakož iodpovědi na ně, se zveřejňují na internetových stránkách Parlamentu.
Pozměňovací návrh 45
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 165 – odst. 1
1.  Předseda napomene každého poslance, který narušuje řádný chod jednání nebo se chová způsobem neslučitelným s příslušnými ustanoveními článku 11.
1.  Předseda napomene každého poslance, který poruší pravidla chování stanovené v čl. 11 odst. 3b nebo 3c.
Pozměňovací návrh 46
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 165 – odst. 2
2.  Jestliže se provinění opakuje, předseda poslance napomene podruhé a tato skutečnost je zanesena do zápisu ze zasedání.
2.  Jestliže se porušení pravidel opakuje, předseda poslance napomene podruhé a tato skutečnost je zanesena do zápisu ze zasedání.
Pozměňovací návrh 47
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 165 – odst. 3
3.  Jestliže narušování pořádku pokračuje nebo se opakuje, může předseda odebrat poslanci slovo a vykázat jej z jednacího sálu pro zbytek denního zasedání. V mimořádně závažném případě může předseda rovněž přikročit k vykázání poslance po zbytek denního zasedání okamžitě a bez druhého napomenutí. Generální tajemník neprodleně zajistí výkon tohoto disciplinárního opatření za pomoci služby v sále a v případě potřeby za pomoci bezpečnostní služby Parlamentu.
3.  Jestliže porušování pravidel pokračuje nebo se opakuje,, může předseda odebrat poslanci slovo a vykázat jej z jednacího sálu pro zbytek denního zasedání. V mimořádně závažném případě může předseda rovněž přikročit k vykázání poslance po zbytek denního zasedání okamžitě a bez druhého napomenutí. Generální tajemník neprodleně zajistí výkon tohoto disciplinárního opatření za pomoci služby v sále a v případě potřeby za pomoci bezpečnostní služby Parlamentu.
Pozměňovací návrh 48
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 165 – odst. 5
5.  Předseda může přerušit přímý přenos ze zasedání, pokud se některý z poslanců dopustí hanlivých, rasistických nebo xenofobních výroků nebo chování.
5.  Předseda může přerušit přímý přenos ze zasedání, pokud některý z poslanců poruší čl. 11 odst. 3b nebo 3c.
Pozměňovací návrh 49
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 165 – odst. 6 – pododstavec 1
Předseda může nařídit vymazání částí projevů poslance, v nichž se vyskytují hanlivé, rasistické nebo xenofobní výroky, z audiovizuálního záznamu jednání.
Předseda může nařídit vymazání částí projevů poslance, které jsou v rozporu s čl. 11 odst. 3b nebo 3c, z audiovizuálního záznamu jednání.
Pozměňovací návrh 50
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 166 – odst. 1
1.  V případě závažného narušení pořádku nebo chodu Parlamentu, při němž došlo k porušení zásad vymezených v článku 11, předseda přijme odůvodněné rozhodnutí o uložení přiměřené sankce.
1.  V případě závažného porušení čl. 11 odst. 3a až 5b předseda přijme odůvodněné rozhodnutí o uložení přiměřené sankce v souladu s tímto článkem.
Ve vztahu k čl. 11 odst. 3b nebo 3c může předseda přijmout odůvodněné rozhodnutí podle tohoto článku, a to i pokud již bylo vůči dotčenému poslanci přijato okamžité opatření ve smyslu článku 165.
Ve vztahu k čl. 11 odst. 3e může předseda přijmout odůvodněné rozhodnutí podle tohoto článku až poté, co bylo v souladu s příslušnými interními administrativními postupy pro obtěžování a jeho prevenci zjištěno, že došlo k obtěžování.
Předseda může uložit poslanci sankci v případech, kdy se podle ustanovení tohoto jednacího řádu nebo podle rozhodnutí přijatého předsednictvem podle článku 25 použije tento článek.
Před přijetím rozhodnutí vyzve předseda dotčeného poslance k předložení písemných připomínek. Ve výjimečných případech může předseda uspořádat slyšení dotčeného poslance.
Toto rozhodnutí je oznámeno dotčenému poslanci doporučeným dopisem nebo v naléhavých případech prostřednictvím služby v sále.
Poté, co bylo rozhodnutí oznámeno dotčenému poslanci, oznámí předseda v Parlamentu sankci uloženou poslanci. Předsedové orgánů, výborů a delegací, jejichž členem je dotčený poslanec, jsou rovněž informováni.
Jakmile je sankce uložena s konečnou platností, musí být zveřejněna, a to po celý zbytek daného volebního období, na dobře viditelném místě internetových stránek Parlamentu.
Pozměňovací návrh 51
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 166 – odst. 1 a (nový)
1a.  Před přijetím rozhodnutí vyzve předseda dotčeného poslance k předložení písemných připomínek. Předseda může namísto toho svolat ústní slyšení, pokud je to vhodnější.
Rozhodnutí o uložení sankce je oznámeno dotčenému poslanci doporučeným dopisem nebo v naléhavých případech prostřednictvím služby v sále.
Poté, co bylo rozhodnutí oznámeno dotčenému poslanci, oznámí předseda v Parlamentu sankci uloženou poslanci. Předsedové orgánů, výborů a delegací, jejichž členem je dotčený poslanec, jsou rovněž informováni.
Jakmile je sankce uložena s konečnou platností, musí být zveřejněna, a to po celý zbytek daného volebního období, na dobře viditelném místě internetových stránek Parlamentu.
Pozměňovací návrh 52
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 166 – odst. 2
2.  Při posuzování nevhodného chování poslanců je nutno brát v úvahu, zda je toto chování ojedinělé, opakované či soustavné, a zvažovat míru jeho závažnosti.
2.  Při posuzování nevhodného chování poslanců je nutno brát v úvahu, zda je toto chování ojedinělé, opakované či soustavné, a zvažovat míru jeho závažnosti. Rovněž se případně přihlédne k možné újmě na důstojnosti a dobré pověsti Parlamentu.
Je třeba rozlišovat mezi projevy vizuální povahy, které lze tolerovat, pokud nejsou urážlivé, hanlivé, rasistické či xenofobní, zachovávají rozumnou míru a nevyvolávají konflikty, a mezi těmi, které aktivně narušují parlamentní činnost.
Pozměňovací návrh 53
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 166 – odst. 4
4.  V případě, že k narušování pořádku dochází opakovaně nebo se poslanec odmítá podřídit opatření přijatému podle čl. 165 odst. 3, mohou být sankce stanovené v odst. 3 písm. b) až e) zdvojnásobeny.
4.  V případě, že k porušování pravidel dochází opakovaně nebo se poslanec odmítá podřídit opatření přijatému podle čl. 165 odst. 3, mohou být sankce stanovené v odst. 3 písm. b) až e) zdvojnásobeny.
Pozměňovací návrh 54
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 174 – odst. 7
7.  Předseda může dát hlasovat o několika pozměňovacích návrzích najednou, pokud se tyto návrhy vzájemně doplňují, nepožádá-li politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty o oddělené nebo dílčí hlasování. Autoři pozměňovacích návrhů mohou rovněž navrhnout hlasování najednou, pokud se jejich návrhy vzájemně doplňují.
7.  Předseda může dát hlasovat o několika pozměňovacích návrzích najednou, pokud se tyto návrhy vzájemně doplňují, nepožádá-li politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty o oddělené nebo dílčí hlasování. Autoři pozměňovacích návrhů mohou rovněž navrhnout, aby se o jejich pozměňovacích návrzích hlasovalo najednou.
Pozměňovací návrh 55
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 174 – odst. 10
10.  O pozměňovacích návrzích, u nichž bylo požádáno o jmenovité hlasování, se hlasuje jednotlivě.
10.  O pozměňovacích návrzích, u nichž bylo požádáno o jmenovité hlasování, se hlasuje odděleně od ostatních pozměňovacích návrhů.
Pozměňovací návrh 56
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 177 – interpelace
Jakékoli porušení tohoto článku se považuje za závažný případ narušení pořádku ve smyslu čl. 166 odst. 1 a má právní následky popsané v uvedeném článku.
Jakékoli porušení tohoto článku se považuje za závažné porušení čl. 11 odst. 3b.
Pozměňovací návrh 57
Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 196
Článek 196
Článek 196
Zřizování stálých výborů
Zřizování stálých výborů
Na návrh Konference předsedů zřídí Parlament stálé výbory. Jejich působnost je vymezena v příloze jednacího řádu52. Tato příloha se přijímá většinou odevzdaných hlasů. Jejich členové jsou jmenováni během prvního dílčího zasedání, které následuje po novém zvolení Parlamentu, a pak znovu po dvou a půl letech.
Na návrh Konference předsedů zřídí Parlament stálé výbory. Jejich působnost je vymezena v příloze jednacího řádu52. Tato příloha se přijímá většinou odevzdaných hlasů. Jejich členové jsou jmenováni během prvního dílčího zasedání, které následuje po novém zvolení Parlamentu.
Působnost stálých výborů může být vymezena rovněž v jiné době než při zřizování výboru.
Působnost stálých výborů může být nově vymezena rovněž v jiné době než při zřizování výboru.
_________________
_________________
52 Viz příloha V.
52 Viz příloha V.
Pozměňovací návrh 58
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 204 – odst. 1
1.  Na první schůzi výboru po jmenování členů výboru podle článku 199 zvolí výbor odděleným hlasováním předsednictvo složené z předsedy výboru a místopředsedů výborů, kteří jsou zvoleni z řádných členů tohoto výboru. O počtu místopředsedů výborů, jež mají být zvoleni, rozhodne Parlament na návrh Konference předsedů. Ve složení předsednictva každého výboru se musí odrážet rozmanitost Parlamentu. Není přípustné, aby bylo předsednictvo složeno pouze z mužů či pouze z žen nebo aby všichni místopředsedové pocházeli z téhož členského státu.
1.  Na první schůzi výboru po jmenování členů výboru podle článku 199 a opětovně po dvou a půl letech zvolí výbor odděleným hlasováním předsednictvo složené z předsedy výboru a místopředsedů výborů, kteří jsou zvoleni z řádných členů tohoto výboru. O počtu místopředsedů výborů, jež mají být zvoleni, rozhodne Parlament na návrh Konference předsedů. Ve složení předsednictva každého výboru se musí odrážet rozmanitost Parlamentu. Není přípustné, aby bylo předsednictvo složeno pouze z mužů či pouze z žen nebo aby všichni místopředsedové pocházeli z téhož členského státu.
Pozměňovací návrh 59
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 210a – název
Postup při přístupu členů výboru k důvěrným informacím, které Parlament obdržel
Postup při přístupu členů výboru k důvěrným informacím na neveřejné schůzi výboru
Pozměňovací návrh 60
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 210a – odst. 3 – pododstavec 1
Jakmile předseda výboru prohlásí, že se použije důvěrný postup, smí se zúčastnit schůze jen ti členové výboru, úředníci a odborníci, které předem určí předseda výboru a jejichž přítomnost je naprosto nezbytná.
Jakmile předseda výboru prohlásí, že se použije důvěrný postup, je schůze neveřejná a smí se jí zúčastnit jen členové a náhradníci výboru. Výbor může v souladu s příslušným interinstitucionálním právním rámcem povolit účast na schůzi jiným poslancům podle čl. 206 odst. 3. Schůze se rovněž mohou zúčastnit osoby, které předem určí předseda výboru, neboťpotřebují příslušné informace pro výkon svých povinností, s ohledem na omezení stanovená předpisy o nakládání s důvěrnými informacemi v Parlamentu. Pokud je vyžadován přístup k utajovaným informacím na úrovni CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a vyšší nebo přístup podléhá specifickým omezením na základě interinstitucionálního právního rámce, mohou být uplatněna další omezení.
Pozměňovací návrh 61
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 210a – odst. 4
4.  Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty ve výboru, který použil důvěrný postup, mohou požádat o projednání, zda došlo k porušení důvěrnosti. Tato žádost může být zařazena na pořad jednání příští schůze výboru. Výbor může rozhodnout většinou hlasů svých členů, že daná věc bude postoupena předsedovi Parlamentu k dalšímu projednání podle článků 11 a 166.
4.  Aniž by byly dotčeny předpisy o porušení důvěrnosti z celkového hlediska, poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty ve výboru, který použil důvěrný postup, mohou požádat o projednání, zda došlo k porušení důvěrnosti. Tato žádost může být zařazena na pořad jednání příští schůze výboru. Výbor může rozhodnout většinou hlasů svých členů, že daná věc bude postoupena předsedovi Parlamentu k dalšímu projednání podle článků 11 a 166.
Pozměňovací návrh 62
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 211 – název
Veřejná slyšení o občanských iniciativách
Veřejná slyšení a rozpravy o občanských iniciativách
Pozměňovací návrh 63
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 211 – odst. 7 a (nový)
7a.  Na dílčím zasedání následujícím po veřejném slyšení uskuteční Parlament rozpravu o občanské iniciativě zveřejněné v registru podle čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 211/2011 a při zařazení rozpravy na pořad jednání rozhodne, zda bude rozprava zakončena přijetím usnesení. Rozprava není zakončena usnesením, pokud je na pořadu téhož nebo příštího dílčího zasedání zpráva o stejném nebo podobném tématu, nepředloží-li předseda z mimořádných důvodů jiný návrh. Zakončí-li Parlament rozpravu usnesením, může věcně příslušný výbor, politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty podat návrh usnesení. Ustanovení čl. 123 odst. 3 až 8 týkající se předkládání návrhů usnesení a hlasování o nich se použijí obdobně.
Pozměňovací návrh 76
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 211 – odst. 8
8.  Nepředloží-li Komise v návaznosti na občanskou iniciativu, která jí byla úspěšně předložena podle článku 9 nařízení (EU) č. 211/2011, návrh právního aktu do dvanácti měsíců poté, co k ní vydala kladné stanovisko a ve sdělení uvedla opatření, která hodlá učinit, může věcně příslušný výbor ve spolupráci s organizátory občanské iniciativy uspořádat slyšení a v případě potřeby zahájit postup podle článku 46 jednacího řádu s cílem uplatnit právo Parlamentu žádat Komisipředložení příslušného návrhu.
8.  V návaznosti na sdělení Komise, kterým se stanoví její právní a politické závěry ohledně konkrétní občanské iniciativy, posoudí Parlament opatření, která Komise v důsledku tohoto sdělení učinila. Nepředloží-li Komise k občanské iniciativě odpovídající návrh, může věcně příslušný výbor ve spolupráci s organizátory občanské iniciativy uspořádat slyšení. Parlament může dále rozhodnout, zda uskuteční rozpravu v plénu a zda bude tato rozprava zakončena přijetím usnesení. Postup podle čl. 211 odst. 7a jednacího řádu se použije obdobně. Parlament může rovněž rozhodnout, že využije práva, které mu uděluje článek 225 Smlouvyfungování Evropské unie, a zahájí tak postup podle článku 46 jednacího řádu.
Pozměňovací návrh 64
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 223a – název – poznámka pod čarou
61 Článek 223a se vztahuje pouze na evropské politické strany a evropské politické nadace ve smyslu čl. 2 odst. 3 a 4 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. Viz rovněž poznámky pod čarou u článků 224 a 225.
61 Článek 223a se vztahuje pouze na evropské politické strany a evropské politické nadace ve smyslu čl. 2 odst. 3 a 4 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.
Pozměňovací návrh 65
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 223a – odst. 2 a (nový)
2a.   Na základě čl. 10 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 může skupina nejméně 50 občanů předložit odůvodněnou žádost, aby Parlament požádal o ověření podle odstavce 2. Tuto odůvodněnou žádost nesmí iniciovat ani podepsat poslanci Parlamentu. Žádost musí obsahovat závažné důkazy, že daná evropská politická strana nebo evropské politická nadace nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2.
Předseda předá přípustné žádosti podané skupinou občanů příslušnému výboru k dalšímu posouzení.
Po tomto posouzení, které proběhne do čtyř měsíců poté, co předseda žádosti výboru postoupil, může příslušný výbor většinou všech svých členů zastupujících alespoň tři politické skupiny rozhodnout o předložení návrhu na přijetí opatření na základě žádost a informovat o tom předsedu.
Skupina občanů je informována o závěru, k němuž výbor dospěl.
Po obdržení návrhu výboru předseda oznámí žádost Parlamentu.
Po tomto oznámení Parlament většinou odevzdaných hlasů rozhodne, zda bude podána žádost Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace.
Výbor přijme pokyny pro vyřizování těchto žádostí podaných skupinami občanů.
Pozměňovací návrh 89/rev
Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 228 a (nový)
Článek 228a
Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů
Předsednictvo přijme akční plán v oblasti rovnosti pohlaví, jehož cílem je začlenění genderového rozměru do všech činností Parlamentu na všech úrovních a ve všech fázích. Akční plán v oblasti rovnosti pohlaví je dvakrát ročně monitorován a alespoň každých pět let podléhá přezkumu.
Pozměňovací návrh 66
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 229 – odst. 3
Tato ustanovení se nevztahují na petice a sdělení, která nevyžadují rozhodnutí.
Tato ustanovení se nevztahují na petice, občanské iniciativy a sdělení, která nevyžadují rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 67
Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha II – název
KRITÉRIA PRO OTÁZKY A INTERPELACE K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ PODLE ČLÁNKŮ 130, 130A, 130B, 131 A 131A JEDNACÍHO ŘÁDU
KRITÉRIA PRO OTÁZKY A INTERPELACE K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ PODLE ČLÁNKŮ 130, 131 a 131A JEDNACÍHO ŘÁDU
Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí