Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2170(REG)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0462/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0462/2018

Keskustelut :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Äänestykset :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0046

Hyväksytyt tekstit
PDF 189kWORD 59k
Torstai 31. tammikuuta 2019 - Bryssel
Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttaminen
P8_TA(2019)0046A8-0462/2018

Euroopan parlamentin päätös 31. tammikuuta 2019 Euroopan parlamentin työjärjestyksenosan I lukujen 1 ja 4, osan V luvun 3, osan VII lukujen 4 ja 5, osan VIII luvun 1, osan XII, osan XIV ja liitteen II muuttamisesta (2018/2170(REG))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 226 ja 227 artiklan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0462/2018),

1.  päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2.  päättää, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä, lukuun ottamatta muutoksia, joilla lisätään toinen alakohta 11 artiklan 3 e kohtaan ja 6 ja 7 kohdat sääntöihin Euroopan parlamentin jäsenten asianmukaisesta käyttäytymisestä edustajantoimensa hoitamisessa, sekä 196 ja 204 artiklaan tehtyjä muutoksia, jotka tulevat voimaan, kun Euroopan parlamentin vuoden 2019 vaalien jälkeen pidettävä ensimmäinen istunto julistetaan alkaneeksi;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – otsikko
Jäsenten taloudelliset sidonnaisuudet ja käyttäytymissäännöt
Käyttäytymissäännöt
Tarkistus 2
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – 1 kohta
1.  Parlamentti vahvistaa säännöt jäsentensä taloudellisten sidonnaisuuksien julkisuudesta jäsentensä äänten enemmistöllä hyväksyttyjen ja tämän työjärjestyksen liitteenä olevien menettelysääntöjen muodossa4.
Poistetaan.
Säännöillä ei voida muuten haitata tai rajoittaa jäsenen edustajantoimen hoitamista tai siihen liittyvää poliittista tai muuta toimintaa.
______________
4 Katso liite I.
Tarkistus 3
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenten olisi omaksuttava järjestelmällinen käytäntö, jonka mukaan he tapaavat ainoastaan Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisellä sopimuksella avoimuusrekisteristä perustettuun avoimuusrekisteriin rekisteröityjä edunvalvojia5.
Poistetaan.
______________
5 Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välinen sopimus, tehty 16 päivänä huhtikuuta 2014, avoimuusrekisteristä unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuville organisaatioille ja itsenäisille ammatinharjoittajille (EUVL L 277, 19.9.2014, s. 11).
Tarkistus 4
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Jäsenten käyttäytymisen tulee ilmentää keskinäistä kunnioitusta, perustua perussopimuksissa ja erityisesti perusoikeuskirjassa määritettyihin arvoihin ja periaatteisiin ja kunnioittaa parlamentin arvokkuutta. Sen ei myöskään tule häiritä parlamentin toiminnan sujuvuutta, turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämistä parlamentin tiloissa tai parlamentin välineiden toimintaa.
Jäsenten käyttäytymisen tulee ilmentää keskinäistä kunnioitusta ja perustua perussopimuksissa ja erityisesti perusoikeuskirjassa määritettyihin arvoihin ja periaatteisiin. Jäsenten on kunnioitettava parlamentin arvokkuutta, eikä heidän tule vahingoittaa sen mainetta.
Tarkistus 5
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Parlamentin keskusteluissa jäsenten on pidättäydyttävä loukkaavasta, rasistisesta tai muukalaisvihamielisestä kielenkäytöstä ja käyttäytymisestä, eivätkä he saa pitää niiden yhteydessä esillä banderolleja.
Poistetaan.
Tarkistus 6
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
Jäsenten on noudatettava parlamentin määräyksiä luottamuksellisten tietojen käsittelystä.
Poistetaan.
Tarkistus 7
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – 3 kohta – 4 alakohta
Näiden sääntöjen ja määräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa 165, 166 ja 167 artiklan mukaisiin toimenpiteisiin.
Poistetaan.
Tarkistus 8
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Jäsenten ei tule häiritä parlamentin toiminnan sujuvuutta, turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämistä parlamentin tiloissa tai parlamentin välineiden toimintaa.
Tarkistus 9
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b.  Jäsenten ei tule aiheuttaa häiriötä istuntosalissa, ja heidän on pidättäydyttävä asiattomasta käytöksestä. Jäsenten ei tule pitää esillä banderolleja.
Tarkistus 10
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – 3 c kohta (uusi)
3 c.  Parlamentin täysistuntokeskusteluissa jäsenten on pidättäydyttävä loukkaavasta kielenkäytöstä.
Tarkistus 11
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – 3 c kohta (uusi) – tulkinta
Arvioitaessa, onko jäsenen kielenkäyttö täysistuntokeskustelussa loukkaavaa, olisi otettava huomioon muun muassa tunnistettavissa olevat puhujan pyrkimykset, yleisön puhujan sanoista saama käsitys, se, missä määrin ne vahingoittavat parlamentin arvokkuutta ja mainetta, sekä kyseisen jäsenen sananvapaus. Esimerkiksi herjaaminen, vihapuhe ja yllyttäminen syrjintään erityisesti perusoikeuskirjan 21 artiklassa mainittujen syiden perusteella olisi katsottava tyypillisesti tässä artiklassa tarkoitetuksi loukkaavaksi kielenkäytöksi.
Tarkistus 12
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – 3 d kohta (uusi)
3 d.  Jäsenten on noudatettava parlamentin määräyksiä luottamuksellisten tietojen käsittelystä.
Tarkistus 13
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – 3 e kohta (uusi)
3 e.  Jäsenten on pidättäydyttävä kaikenlaisesta työpaikkakiusaamisesta ja sukupuolisesta häirinnästä ja noudatettava Euroopan parlamentin jäsenten asianmukaista käyttäytymistä edustajantoimensa hoitamisessa koskevia sääntöjä, jotka ovat tämän työjärjestyksen liitteenä1 a.
Jäsentä ei voida valita parlamentin tai sen elinten luottamustehtäviin, nimittää esittelijäksi tai lausunnon valmistelijaksi tai valita osallistumaan viralliseen valtuuskuntaan tai toimielinten välisiin neuvotteluihin, jos hän ei ole allekirjoittanut näihin sääntöihin liittyvää ilmoitusta.
____________________
1 a Puhemiehistön 2 päivänä heinäkuuta 2018 hyväksymät säännöt Euroopan parlamentin jäsenten asianmukaisesta käyttäytymisestä edustajantoimensa hoitamisessa otetaan työjärjestyksen liitteeksi.
Tarkistus 14
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – 4 kohta
4.  Tämän artiklan soveltaminen ei saa muuten rajoittaa parlamentin keskustelujen eloisuutta eikä jäsenten sananvapautta.
Poistetaan.
Artiklaa sovellettaessa kunnioitetaan täysimääräisesti unionin primaarioikeudessa ja jäsenten asemaa koskevissa säännöissä määriteltyjä jäsenten oikeuksia.
Artiklan soveltaminen pohjautuu avoimuusperiaatteeseen ja sillä taataan, että jäsenille tiedotetaan kaikista voimassaolevista avoimuutta koskevista määräyksistä ja että heille tiedotetaan henkilökohtaisesti heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
Tarkistus 15
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – 5 kohta
5.  Jos henkilö, jonka jäsen on ottanut palvelukseensa, tai muu henkilö, jolle jäsen on järjestänyt pääsyn parlamentin tiloihin tai sen välineiden käyttöoikeuden, rikkoo 3 kohdan mukaisia käyttäytymissääntöjä, asianomaiselle jäsenelle voidaan tarpeen mukaan määrätä 166 artiklassa määrätyt seuraamukset.
5.  Jos henkilö, joka tekee töitä jäsenelle, tai muu henkilö, jolle jäsen on järjestänyt pääsyn parlamentin tiloihin tai sen välineiden käyttöoikeuden, rikkoo tässä artiklassa vahvistettuja käyttäytymissääntöjä, tämä voidaan katsoa asianomaisen jäsenen syyksi.
Tarkistus 16
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Tämän artiklan soveltaminen ei saa muuten rajoittaa parlamentin keskustelujen eloisuutta eikä jäsenten sananvapautta.
Tarkistus 17
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – 5 b kohta (uusi)
5 b.  Tätä artiklaa sovelletaan parlamentin elimiin, valiokuntiin ja valtuuskuntiin soveltuvin osin.
Tarkistus 18
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – 6 kohta
6.  Kvestorit päättävät jäsenen valtuutettavissa olevien avustajien enimmäismäärän.
Poistetaan.
Tarkistus 19
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 artikla – 7 kohta
7.  Entisiin jäseniin sovellettavat menettelysäännöt, erioikeudet ja vapaudet vahvistetaan puhemiehistön päätöksellä. Entisiä jäseniä kohdellaan tasavertaisesti.
Poistetaan.
Tarkistukset 20 ja 75
Euroopan parlamentin työjärjestys
11 aartikla (uusi)
11 a artikla
Jäsenten taloudelliset sidonnaisuudet ja avoimuusrekisteri
1.  Parlamentti vahvistaa säännöt jäsentensä taloudellisten sidonnaisuuksien julkisuudesta jäsentensä äänten enemmistöllä hyväksyttävien ja tämän työjärjestyksen liitteeksi1 a sisällytettävien menettelysääntöjen muodossa.
Säännöillä ei voida muuten haitata tai rajoittaa jäsenen edustajantoimen hoitamista tai siihen liittyvää poliittista tai muuta toimintaa.
2.  Jäsenten olisi omaksuttava järjestelmällinen käytäntö, jonka mukaan he tapaavat ainoastaan Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisellä sopimuksella avoimuusrekisteristä1 b perustettuun avoimuusrekisteriin rekisteröityneitä edunvalvojia.
3.  Jäsenten olisi julkistettava verkossa kaikki suunnitellut tapaamiset avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvien edunvalvojien kanssa. Rajoittamatta liitteessä I olevan 4 artiklan 6 kohdan soveltamista esittelijöiden ja valmistelijoiden, varjoesittelijöiden ja valmistelijoiden sekä valiokuntien puheenjohtajien on julkistettava verkossa kunkin mietinnön osalta kaikki suunnitellut tapaamiset avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvien edunvalvojien kanssa. Puhemiehistö huolehtii tarvittavasta infrastruktuurista parlamentin verkkosivustolla.
4.  Puhemiehistö tarjoaa tarvittavan infrastruktuurin jäsenten verkkosivulla parlamentin verkkosivustolla niille jäsenille, jotka haluavat julkistaa sovellettavien jäsenten asemaa koskevien sääntöjen ja niiden soveltamisohjeiden mukaisesti vapaaehtoisen tarkastuksen tai vahvistuksen, jonka mukaan he ovat yleistä kulukorvausta käyttäessään noudattaneet sovellettavia jäsenten asemaa koskevia sääntöjä ja niiden soveltamisohjeita.
5.  Näillä säännöillä ei voida muuten haitata tai rajoittaa jäsenen edustajantoimen hoitamista tai siihen liittyvää poliittista tai muuta toimintaa.
6.  Entisiin jäseniin sovellettavat menettelysäännöt ja entisten jäsenten erioikeudet ja vapaudet vahvistetaan puhemiehistön päätöksellä. Entisiä jäseniä kohdellaan tasavertaisesti.
__________________
1 a Katso liite I.
1 b Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välinen sopimus, tehty 16 päivänä huhtikuuta 2014, avoimuusrekisteristä unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuville organisaatioille ja itsenäisille ammatinharjoittajille (EUVL L 277, 19.9.2014, s. 11).
Tarkistus 88
Euroopan parlamentin työjärjestys
32 artikla – 5 kohta
5.   Poliittisen ryhmän muodostamisesta ilmoitetaan puhemiehelle. Ilmoituksessa mainitaan ryhmän nimi ja sen jäsenten sekä sen työvaliokunnan jäsenten nimet. Kaikkien ryhmän jäsenten on allekirjoitettava ilmoitus.
5.   Poliittisen ryhmän muodostamisesta ilmoitetaan puhemiehelle. Ilmoituksessa mainitaan
–  ryhmän nimi,
–  poliittinen julistus, jossa esitetään ryhmän päämäärät, ja
–  sen jäsenten sekä sen työvaliokunnan jäsenten nimet.
Kaikkien ryhmän jäsenten on ilmoitettava kirjallisesti julistuksen liitteessä, että heidän poliittiset kantansa ovat yhteneviä.
Tarkistus 21
Euroopan parlamentin työjärjestys
34 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Laajennettujen työryhmien samoin kuin muiden epävirallisten ryhmittymien on toimittava täysin avoimesti, eivätkä ne saa harjoittaa toimintaa, joka saatettaisiin sekoittaa parlamentin tai sen elinten viralliseen toimintaan. Ne eivät saa järjestää kolmansissa maissa tapahtumia samanaikaisesti parlamentin virallisten elinten, viralliset vaalitarkkailuvaltuuskunnat mukaan luettuina, virkamatkojen kanssa.
Tarkistus 22
Euroopan parlamentin työjärjestys
34 artikla – 2 kohta
2.  Tällaisten ryhmittymien on toimittava täysin avoimesti, eivätkä ne saa harjoittaa toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa sekaannusta suhteessa parlamentin tai sen elinten viralliseen toimintaan. Poliittiset ryhmät voivat edistää niiden toimintaa tarjoamalla logistista tukea edellyttäen, että tällaisten ryhmittymien perustamista koskevissa puhemiehistön antamissa säännöissä asetettuja ehtoja noudatetaan.
2.  Poliittinen ryhmä voi edistää tällaisten ryhmittymien toimintaa tarjoamalla logistista tukea edellyttäen, että tällaisten ryhmittymien perustamista koskevissa parlamentin sisäisissä säännöissä asetettuja ehtoja noudatetaan.
Tarkistus 23
Euroopan parlamentin työjärjestys
34 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Myös muiden epävirallisten ryhmittymien on aina ilmoitettava viimeistään seuraavan kuukauden lopussa kaikki rahana tai luontoisetuna annettu tuki, jota yksittäiset jäsenet eivät ole ilmoittaneet liitteessä I esitettyjen velvollisuuksiensa mukaisesti.
Tarkistus 24
Euroopan parlamentin työjärjestys
34 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Ainoastaan avoimuusrekisteriin rekisteröityneet edunvalvojat voivat osallistua parlamentin tiloissa järjestettyyn laajennettujen työryhmien tai muiden epävirallisten ryhmittymien toimintaan esimerkiksi osallistumalla laajennetun työryhmän tai muun epävirallisen ryhmittymän kokouksiin tai tapahtumiin, tarjoamalla niille tukea tai osallistumalla näiden tapahtumien järjestämiseen.
Tarkistus 25
Euroopan parlamentin työjärjestys
34 artikla – 4 kohta
4.  Kvestorit pitävät yllä rekisteriä 3 kohdassa tarkoitetuista ilmoituksista. Rekisteri julkaistaan parlamentin verkkosivustolla. Kvestorit laativat yksityiskohtaiset säännöt ilmoittamista varten ja varmistavat tämän artiklan tehokkaan täytäntöönpanon.
4.  Kvestorit pitävät yllä rekisteriä 3 kohdassa tarkoitetuista ilmoituksista. Kvestorit laativat yksityiskohtaiset säännöt ilmoitusten jättämisestä ja niiden julkaisemisesta parlamentin verkkosivustolla.
Tarkistus 26
Euroopan parlamentin työjärjestys
34 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Kvestorit varmistavat tämän artiklan tehokkaan täytäntöönpanon.
Tarkistus 27
Euroopan parlamentin työjärjestys
128 artikla – 4 kohta
4.  Yksi kysymyksen laatijoista voi esitellä kysymyksen parlamentissa. Vastaanottaja vastaa kysymykseen.
4.  Kysymyksen laatijoiden etukäteen nimeämä jäsen esittelee kysymyksen parlamentissa. Jos kyseinen jäsen ei ole paikalla, kysymys raukeaa. Vastaanottaja vastaa kysymykseen.
Tarkistus 28
Euroopan parlamentin työjärjestys
130 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia kysymyksiä tämän työjärjestyksen liitteenä olevien kriteerien mukaisesti27. Kysymyksen laatija kantaa täyden vastuun kysymyksen sisällöstä.
1.  Jäsenet, poliittiset ryhmät tai valiokunnat voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia kysymyksiä tämän työjärjestyksen liitteenä olevien kriteerien mukaisesti27. Kysymyksen laatija kantaa täyden vastuun kysymyksen sisällöstä.
________________________
____________________
27 Katso liite II.
27 Katso liite II.
Tarkistus 29
Euroopan parlamentin työjärjestys
130 artikla – 2 kohta
2.  Kysymykset annetaan puhemiehelle. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa puhemies ratkaisee, otetaanko kysymys käsiteltäväksi. Puhemiehen päätös ei perustu yksinomaan 1 kohdassa mainittuun liitteeseen vaan työjärjestyksen määräyksiin yleensä. Puhemiehen perustellusta päätöksestä ilmoitetaan kysymyksen esittäjälle.
2.  Kysymykset annetaan puhemiehelle sähköisessä muodossa. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa puhemies ratkaisee, otetaanko kysymys käsiteltäväksi. Puhemiehen päätös ei perustu yksinomaan 1 kohdassa mainittuun liitteeseen vaan työjärjestyksen määräyksiin yleensä. Puhemiehen perustellusta päätöksestä ilmoitetaan kysymyksen esittäjälle.
Tarkistus 30
Euroopan parlamentin työjärjestys
130 artikla – 3 kohta
3.  Kysymykset esitetään sähköisessä muodossa. Jäsen voi esittää enintään kaksikymmentä kysymystä kullakin kolmen kuukauden jaksolla.
3.  Jäsen, poliittinen ryhmä tai valiokunta voi esittää enintään kaksikymmentä kysymystä kullakin kolmen kuukauden jaksolla. Vastaanottaja vastaa kysymykseen yleensä kuuden viikon kuluessa siitä, kun kysymys on toimitettu vastaanottajalle. Jäsenet, poliittiset ryhmät tai valiokunnat voivat kuitenkin joka kuukausi nimetä yhden kysymyksistään ensisijaiseksi kysymykseksi, johon vastaanottajan on vastattava kolmen viikon kuluessa siitä, kun kysymys on toimitettu vastaanottajalle.
Tarkistus 31
Euroopan parlamentin työjärjestys
130 artikla – 5 kohta
5.  Jos vastaanottaja ei pysty vastaamaan kysymykseen kolmen viikon (ensisijaiset kysymykset) tai kuuden viikon (muut kuin ensisijaiset kysymykset) kuluessa siitä, kun se on toimitettu vastaanottajalle, se voidaan kysymyksen laatijan sitä pyytäessä ottaa asiasta vastaavan valiokunnan seuraavan kokouksen esityslistalle.
5.  Jos vastaanottaja ei vastaa kysymykseen 3 kohdassa vahvistetussa määräajassa, asiasta vastaava valiokunta voi päättää ottaa sen seuraavan kokouksensa esityslistalle.
Tarkistus 32
Euroopan parlamentin työjärjestys
130 artikla – 6 kohta
6.  Jokainen jäsen voi antaa käsiteltäväksi yhden ensisijaisen kysymyksen kuukaudessa.
Poistetaan.
Tarkistus 33
Euroopan parlamentin työjärjestys
130 artikla – 7 kohta
7.  Kysymykset ja vastaukset sekä vastausten mahdolliset liitteet julkaistaan parlamentin verkkosivustolla.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 34
Euroopan parlamentin työjärjestys
130 aartikla
130 a artikla
Poistetaan.
Kirjallisesti vastattavat toissijaiset tiedustelut
1.   Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle toissijaisia tiedusteluja, jotka koostuvat kirjallisesti vastattavista kysymyksistä ja joissa pyydetään antamaan parlamentille tietoja erityisesti valituista aiheista.
Kysymykset annetaan puhemiehelle, joka varmistaa, että ne ovat tämän työjärjestyksen yleisten määräysten mukaisia ja täyttävät työjärjestyksen liitteessä28 vahvistetut kriteerit, ja pyytää vastaanottajaa vastaamaan kahden viikon kuluessa. Puhemies voi jatkaa tätä määräaikaa kysymyksen laatijoita kuultuaan.
2.  Kysymykset ja vastaukset julkaistaan parlamentin verkkosivustolla.
_____________________
28 Katso liite II.
Tarkistus 35
Euroopan parlamentin työjärjestys
130 bartikla – otsikko
Kirjallisesti vastattavat ensisijaiset tiedustelut, joista keskustellaan
Kirjallisesti vastattavat ensisijaiset tiedustelut
Tarkistus 36
Euroopan parlamentin työjärjestys
130 bartikla – 1 kohta
1.  Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ensisijaisia tiedusteluja, jotka koostuvat kirjallisesti vastattavista kysymyksistä, joista keskustellaan. Kysymyksiin voidaan liittää lyhyet perustelut.
1.  Ensisijaiset tiedustelut koostuvat kirjallisesti vastattavista kysymyksistä, jotka poliittinen ryhmä on esittänyt neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle.
Kysymykset annetaan kirjallisina puhemiehelle, joka varmistaa, että ne ovat tämän työjärjestyksen yleisten määräysten mukaisia ja täyttävät työjärjestyksen liitteessä29 vahvistetut kriteerit, sekä ilmoittaa kysymyksestä viipymättä vastaanottajalle ja pyytää tätä ilmoittamaan, vastataanko siihen ja jos vastataan, niin milloin.
_____________________
29 Katso liite II.
Tarkistus 37
Euroopan parlamentin työjärjestys
130 bartikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Ensisijaisella tiedustelulla on oltava yleistä merkitystä, ja se toimitetaan puhemiehelle kirjallisena. Sen on oltava enintään 500 sanan pituinen. Jos ensisijainen tiedustelu on yleisesti ottaen työjärjestyksen määräysten mukainen, puhemies toimittaa sen välittömästi vastaanottajalle kirjallista vastausta varten.
Tarkistus 38
Euroopan parlamentin työjärjestys
130 bartikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.   Vuodessa voidaan esittää enintään kolmekymmentä ensisijaista tiedustelua. Puheenjohtajakokous varmistaa, että ensisijaiset tiedustelut jakautuvat tasapuolisesti poliittisten ryhmien kesken ja että yksikään poliittinen ryhmä ei esitä enempää kuin yhden ensisijaisen tiedustelun kuukaudessa.
Tarkistus 39
Euroopan parlamentin työjärjestys
130 bartikla – 1 c kohta (uusi)
1 c.  Jos vastaanottaja ei vastaa ensisijaiseen tiedusteluun kuuden viikon kuluessa siitä, kun se on toimitettu vastaanottajalle, tiedustelu otetaan sen laatijan pyynnöstä parlamentin lopulliseen esityslistaluonnokseen 149 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ja 3 a kohdan mukaisesti.
Tarkistus 40
Euroopan parlamentin työjärjestys
130 bartikla – 2 kohta
2.  Kun on saatu kirjallinen vastaus, ensisijainen tiedustelu otetaan parlamentin esityslistaluonnokseen 149 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen. Asiasta on järjestettävä keskustelu, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää.
2.  Kun on saatu kirjallinen vastaus ja jos vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä sitä pyytää, ensisijainen tiedustelu otetaan parlamentin lopulliseen esityslistaluonnokseen 149 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ja 3 a kohdan mukaisesti.
Tarkistus 41
Euroopan parlamentin työjärjestys
130 bartikla – 3 kohta
3.  Jos vastaanottaja kieltäytyy vastaamasta kysymykseen tai ei vastaa siihen kolmen viikon kuluessa, kysymys otetaan esityslistaluonnokseen. Asiasta on järjestettävä keskustelu, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Ennen keskustelua yksi kysymyksen laatijoista voi saada luvan esittää lisäperusteita kysymyksen tueksi.
Poistetaan.
Tarkistus 42
Euroopan parlamentin työjärjestys
130 bartikla – 3 a kohta
3 a.  Yhden istuntojakson aikana voidaan keskustella enintään kolmesta ensisijaisesta tiedustelusta. Jos useammasta kuin kolmesta ensisijaisesta tiedustelusta pyydetään keskustelua saman istuntojakson aikana, puheenjohtajakokous ottaa ne lopulliseen esityslistaluonnokseen siinä järjestyksessä kuin se on vastaanottanut niitä koskevat pyynnöt.
Tarkistus 43
Euroopan parlamentin työjärjestys
130 bartikla – 4 kohta
4.   Yksi kysymyksen laatijoista voi esitellä kysymyksen parlamentissa. Yksi asianomaisen toimielimen jäsenistä vastaa kysymykseen.
4.  Laatijan tai 2 kohdan mukaisesti keskustelua pyytäneiden etukäteen nimeämä jäsen esittelee ensisijaisen tiedustelun parlamentissa. Jos kyseinen jäsen ei ole paikalla, ensisijainen tiedustelu raukeaa. Vastaanottaja vastaa kysymykseen.
Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 123 artiklan 2–5 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.
Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 123 artiklan 2–8 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.
Tarkistus 44
Euroopan parlamentin työjärjestys
130 bartikla – 5 kohta
5.  Kysymykset ja vastaukset niihin julkaistaan parlamentin verkkosivustolla.
5.  Ensisijaiset tiedustelut ja vastaukset niihin julkaistaan parlamentin verkkosivustolla.
Tarkistus 45
Euroopan parlamentin työjärjestys
165 artikla – 1 kohta
1.  Puhemies kehottaa jäsentä, joka häiritsee istunnon asianmukaista kulkua tai jonka käyttäytyminen ei ole 11 artiklan asiaa koskevien määräysten mukaista, palaamaan järjestykseen.
1.  Puhemies kehottaa jäsentä, joka rikkoo 11 artiklan 3 b tai 3 c kohdassa vahvistettuja käyttäytymissääntöjä, palaamaan järjestykseen.
Tarkistus 46
Euroopan parlamentin työjärjestys
165 artikla – 2 kohta
2.  Jos rikkomus toistuu, puhemies kehottaa toisen kerran jäsentä palaamaan järjestykseen, ja asia merkitään istuntopöytäkirjaan.
2.  Jos rikkominen toistuu, puhemies kehottaa toisen kerran jäsentä palaamaan järjestykseen, ja asia merkitään istuntopöytäkirjaan.
Tarkistus 47
Euroopan parlamentin työjärjestys
165 artikla – 3 kohta
3.  Jos häirintä jatkuu tai jäsen rikkoo sääntöjä uudelleen, puhemies voi kieltää jäsentä käyttämästä puheenvuoroa ja poistaa hänet istuntosalista istunnon loppuajaksi. Jos tapaus on erityisen vakava, puhemies voi poistaa jäsenen istuntosalista istunnon loppuajaksi myös ilman toista kehotusta palata järjestykseen. Pääsihteeri huolehtii viipymättä parlamentin vahtimestareiden ja tarvittaessa turvallisuushenkilöstön avustuksella, että tällaiset järjestyksenpidolliset toimenpiteet pannaan täytäntöön.
3.  Jos rikkominen jatkuu tai jäsen rikkoo sääntöjä uudelleen, puhemies voi kieltää jäsentä käyttämästä puheenvuoroa ja poistaa hänet istuntosalista istunnon loppuajaksi. Jos tapaus on erityisen vakava, puhemies voi poistaa jäsenen istuntosalista istunnon loppuajaksi myös ilman toista kehotusta palata järjestykseen. Pääsihteeri huolehtii viipymättä parlamentin vahtimestareiden ja tarvittaessa turvallisuushenkilöstön avustuksella, että tällaiset järjestyksenpidolliset toimenpiteet pannaan täytäntöön.
Tarkistus 48
Euroopan parlamentin työjärjestys
165 artikla – 5 kohta
5.  Puhemies voi päättää keskeyttää istunnon suoran lähetyksen tapauksessa, jossa jonkin jäsenen kielenkäyttö tai käyttäytyminen on loukkaavaa, rasistista tai muukalaisvihamielistä.
5.  Puhemies voi päättää keskeyttää istunnon suoran lähetyksen tapauksessa, jossa joku jäsenistä rikkoo 11 artiklan 3 b tai 3 c kohtaa.
Tarkistus 49
Euroopan parlamentin työjärjestys
165 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
Puhemies voi määrätä poistettavaksi keskustelujen audiovisuaalisesta tallenteesta ne jonkin jäsenen puheenvuoron osat, joissa käytetään loukkaavaa, rasistista tai muukalaisvihamielistä kieltä.
Puhemies voi määrätä poistettavaksi keskustelujen audiovisuaalisesta tallenteesta ne jäsenen puheenvuoron osat, jotka ovat 11 artiklan 3 b tai 3 c kohdan vastaisia.
Tarkistus 50
Euroopan parlamentin työjärjestys
166 artikla – 1 kohta
1.  Vakavissa järjestyshäiriötapauksissa tai jos jäsen häiritsee parlamentin toimintaa 11 artiklassa määriteltyjen periaatteiden vastaisesti, puhemies tekee perustellun päätöksen asianmukaisen seuraamuksen määräämisestä.
1.  Vakavissa 11 artiklan 3 a–5 b kohdan rikkomistapauksissa, puhemies tekee perustellun päätöksen asianmukaisen seuraamuksen määräämisestä kyseiselle jäsenelle tämän artiklan mukaisesti.
Kun kyseessä on 11 artiklan 3 b tai 3 c kohta, puhemies voi tehdä tämän artiklan mukaisen perustellun päätöksen riippumatta siitä, onko kyseiseen jäseneen kohdistettu aiemmin 165 artiklassa tarkoitettu välitön toimenpide.
Kun kyseessä on 11 artiklan 3 e kohta, puhemies voi tehdä tämän artiklan mukaisen perustellun päätöksen ainoastaan sen jälkeen, kun työpaikkahäirintä on todettu tapahtuneeksi työpaikkahäirintää ja sen ehkäisemistä koskevan sisäisen hallinnollisen menettelyn mukaisesti.
Puhemies voi määrätä jäsenelle seuraamuksen tapauksissa, joissa joko työjärjestyksessä tai puhemiehistön työjärjestyksen 25 artiklan mukaisesti hyväksymässä päätöksessä niin määrätään, tämän artiklan soveltamiseksi.
Puhemies pyytää asianomaista jäsentä esittämään kirjallisia huomautuksia ennen päätöksen tekemistä. Puhemies voi poikkeuksellisesti päättää järjestää asianomaisen jäsenen suullisen kuulemisen.
Päätöksestä ilmoitetaan kyseiselle jäsenelle kirjatulla kirjeellä tai kiireellisissä tapauksissa vahtimestarien välityksellä.
Kun kyseiselle jäsenelle on ilmoitettu päätöksestä, puhemies ilmoittaa kaikista jäsenelle määrätyistä seuraamuksista parlamentissa. Asiasta ilmoitetaan niiden parlamentin elinten, valiokuntien ja valtuuskuntien puheenjohtajille, joihin jäsen kuuluu.
Kun seuraamuksesta tulee lopullinen, se pidetään näkyvästi julkaistuna parlamentin verkkosivustolla vaalikauden jäljellä olevan ajan.
Tarkistus 51
Euroopan parlamentin työjärjestys
166 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Puhemies kehottaa kyseistä jäsentä esittämään kirjallisia huomautuksia ennen päätöksen tekemistä. Puhemies voi tämän sijasta päättää järjestää suullisen kuulemisen, jos hän pitää sitä asianmukaisempana.
Päätöksestä määrätä seuraamus ilmoitetaan kyseiselle jäsenelle kirjatulla kirjeellä tai kiireellisissä tapauksissa vahtimestarien välityksellä.
Kun kyseiselle jäsenelle on ilmoitettu päätöksestä, puhemies ilmoittaa kaikista jäsenelle määrätyistä seuraamuksista parlamentissa. Asiasta ilmoitetaan niiden parlamentin elinten, valiokuntien ja valtuuskuntien puheenjohtajille, joihin jäsen kuuluu.
Kun seuraamuksesta tulee lopullinen, se pidetään näkyvästi julkaistuna parlamentin verkkosivustolla vaalikauden jäljellä olevan ajan.
Tarkistus 52
Euroopan parlamentin työjärjestys
166 artikla – 2 kohta
2.  Käyttäytymisen arvioinnissa on otettava huomioon, onko se ollut tilapäistä, toistuvaa vai jatkuvaa, sekä sen vakavuusaste.
2.  Käyttäytymisen arvioinnissa on otettava huomioon, onko se ollut tilapäistä, toistuvaa vai jatkuvaa, sekä sen vakavuusaste. Tapauksen mukaan otetaan myös huomioon parlamentin arvokkuudelle ja maineelle mahdollisesti aiheutunut vahinko.
On erotettava toisistaan yhtäältä näkyvyyttä tavoittelevat toimet, jotka voidaan hyväksyä, kunhan ne eivät ole loukkaavia, panettelevia, rasistisia tai muukalaisvihamielisiä ja pysyvät kohtuuden rajoissa, ja toisaalta toimet, joilla häiritään aktiivisesti parlamentin toimintaa.
Tarkistus 53
Euroopan parlamentin työjärjestys
166 artikla – 4 kohta
4.  Edellä 3 kohdan b–e alakohdassa vahvistetut toimenpiteet voidaan määrätä kaksinkertaisina, jos rikkomus toistuu tai jos jäsen kieltäytyy noudattamasta 165 artiklan 3 kohdan mukaisesti toteutettua toimenpidettä.
4.  Edellä 3 kohdan b–e alakohdassa vahvistetut toimenpiteet voidaan määrätä kaksinkertaisina, jos rikkominen toistuu tai jos jäsen kieltäytyy noudattamasta 165 artiklan 3 kohdan mukaisesti toteutettua toimenpidettä.
Tarkistus 54
Euroopan parlamentin työjärjestys
174 artikla – 7 kohta
7.  Puhemies voi äänestyttää muista tarkistuksista yhtenä ryhmänä, jos ne täydentävät toisiaan, jollei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ole pyytänyt erillistä äänestystä tai kohta kohdalta -äänestystä. Tarkistusten laatijat voivat myös ehdottaa äänestystä yhtenä ryhmänä, jos heidän tarkistuksensa ovat toisiaan täydentäviä.
7.  Puhemies voi äänestyttää muista tarkistuksista yhtenä ryhmänä, jos ne täydentävät toisiaan, jollei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ole pyytänyt erillistä äänestystä tai kohta kohdalta -äänestystä. Tarkistusten laatijat voivat myös ehdottaa, että heidän tarkistuksistaan äänestetään yhtenä ryhmänä.
Tarkistus 55
Euroopan parlamentin työjärjestys
174 artikla – 10 kohta
10.  Tarkistuksista, joista on pyydetty nimenhuutoäänestystä, toimitetaan erillinen äänestys.
10.  Tarkistuksista, joista on pyydetty nimenhuutoäänestystä, toimitetaan muista tarkistuksista erillinen äänestys.
Tarkistus 56
Euroopan parlamentin työjärjestys
177 artikla – tulkinta
Tämän artiklan rikkominen on 166 artiklan 1 kohdan mukainen vakava järjestyshäiriö, jonka oikeudelliset seuraamukset esitetään kyseisessä artiklassa.
Tämän artiklan rikkomista pidetään 11 artiklan 3 b kohdan vakavana rikkomisena.
Tarkistus 57
Euroopan parlamentin työjärjestys
196 artikla
196 artikla
196 artikla
Pysyvien valiokuntien asettaminen
Pysyvien valiokuntien asettaminen
Parlamentti asettaa puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta pysyviä valiokuntia. Niiden toimivalta määritellään tämän työjärjestyksen liitteessä52. Liite hyväksytään annettujen äänten enemmistöllä. Valiokuntiin nimitetään jäsenet uuden parlamentin vaalia seuraavan ensimmäisen istuntojakson aikana ja tämän jälkeen uudelleen kahden ja puolen vuoden kuluttua.
Parlamentti asettaa puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta pysyviä valiokuntia. Niiden toimivalta määritellään tämän työjärjestyksen liitteessä52. Liite hyväksytään annettujen äänten enemmistöllä. Valiokuntiin nimitetään jäsenet uuden parlamentin vaalia seuraavan ensimmäisen istuntojakson aikana.
Pysyvän valiokunnan toimivalta voidaan määritellä muulloinkin kuin valiokunnan asettamisen yhteydessä.
Pysyvän valiokunnan tehtävät voidaan määritellä uudelleen muulloinkin kuin valiokunnan asettamisen yhteydessä.
_________________
_________________
52 Katso liite V.
52 Katso liite V.
Tarkistus 58
Euroopan parlamentin työjärjestys
204 artikla – 1 kohta
1.  Ensimmäisessä kokouksessa, jonka valiokunta pitää sen jälkeen kun sen jäsenet on nimitetty 199 artiklan mukaisesti, valiokunta valitsee puheenjohtajiston, joka koostuu puheenjohtajasta sekä valiokuntaan kuuluvien varsinaisten jäsenten keskuudesta eri äänestyskierroksilla valittavista varapuheenjohtajista. Parlamentti päättää valittavien varapuheenjohtajien määrästä puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta. Parlamentin moninaisuuden on näyttävä kunkin valiokunnan puheenjohtajistossa. Puheenjohtajistossa ei saa olla pelkästään naisia tai miehiä, eivätkä varapuheenjohtajat saa olla kaikki samasta jäsenvaltiosta.
1.  Ensimmäisessä kokouksessa, jonka valiokunta pitää sen jälkeen kun sen jäsenet on nimitetty 199 artiklan mukaisesti, ja jälleen kahden ja puolen vuoden kuluttua valiokunta valitsee puheenjohtajiston, joka koostuu puheenjohtajasta sekä valiokuntaan kuuluvien varsinaisten jäsenten keskuudesta eri äänestyskierroksilla valittavista varapuheenjohtajista. Parlamentti päättää valittavien varapuheenjohtajien määrästä puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta. Parlamentin moninaisuuden on näyttävä kunkin valiokunnan puheenjohtajistossa. Puheenjohtajistossa ei saa olla pelkästään naisia tai miehiä, eivätkä varapuheenjohtajat saa olla kaikki samasta jäsenvaltiosta.
Tarkistus 59
Euroopan parlamentin työjärjestys
210 aartikla – otsikko
Menettely, jota noudattaen valiokunta voi tutustua parlamentin vastaanottamiin luottamuksellisiin tietoihin
Menettely, jota noudattaen valiokunta voi tutustua luottamuksellisiin tietoihin suljetuin ovin pidettävässä valiokunnan kokouksessa
Tarkistus 60
Euroopan parlamentin työjärjestys
210 aartikla – 3 kohta – 1 alakohta
Kun valiokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, että sovelletaan luottamuksellista menettelyä, kokoukseen voivat osallistua vain valiokunnan jäsenet sekä virkamiehet ja asiantuntijat, jotka puheenjohtaja on etukäteen nimennyt ja joiden läsnäolo on ehdottoman välttämätöntä.
Kun valiokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, että sovelletaan luottamuksellista menettelyä, kokous pidetään suljetuin ovin ja siihen voivat osallistua vain valiokunnan jäsenet, varajäsenet mukaan luettuina. Valiokunta voi päättää sovellettavia toimielinten välisiä oikeudellisia puitteita noudattaen, että muut jäsenet voivat osallistua kokoukseen 206 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Kokoukseen voivat osallistua myös ne henkilöt, jotka puheenjohtaja on etukäteen nimennyt ja joilla on tiedonsaantitarve, ja tässä noudatetaan asianmukaisesti sovellettavia rajoituksia, jotka perustuvat luottamuksellisten tietojen käsittelyä parlamentissa koskeviin sääntöihin. Kun kyseessä on sellaisiin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin tutustuminen, joiden luokitus on vähintään CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, tai jos toimielinten välisissä oikeudellisissa puitteissa määrätään tietoihin tutustumista koskevista erityisistä rajoituksista, voidaan soveltaa muitakin rajoituksia.
Tarkistus 61
Euroopan parlamentin työjärjestys
210 aartikla – 4 kohta
4.  Valiokunnassa vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voi pyytää salassapitovelvollisuuden rikkomista koskevan tapauksen käsittelyä. Pyyntö voidaan ottaa valiokunnan seuraavan kokouksen esityslistalle. Valiokunta voi jäsentensä enemmistöllä päättää antaa asian puhemiehen käsiteltäväksi jatkotarkastelua varten 11 ja 166 artiklan mukaisesti.
4.  Rajoittamatta sovellettavien luottamuksellisuuden suojan rikkomista koskevien sääntöjen soveltamista yleensä valiokunnassa vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voi pyytää luottamuksellisuuden suojan rikkomista koskevan tapauksen käsittelyä. Pyyntö voidaan ottaa valiokunnan seuraavan kokouksen esityslistalle. Valiokunta voi jäsentensä enemmistöllä päättää antaa asian puhemiehen käsiteltäväksi jatkotarkastelua varten 11 ja 166 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 62
Euroopan parlamentin työjärjestys
211 artikla – otsikko
Kansalaisaloitteita koskevat julkiset kuulemiset
Kansalaisaloitteita koskevat julkiset kuulemiset ja keskustelut
Tarkistus 63
Euroopan parlamentin työjärjestys
211 artikla – 7 a kohta (uusi)
7 a.  Parlamentti keskustelee kansalaisaloitteista, jotka on julkaistu asiaa koskevassa rekisterissä asetuksen (EU) N:o 211/2011 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, julkista kuulemista seuraavalla istuntojaksolla ja päättää ottaessaan keskustelun esityslistalle, esittääkö se keskustelun päätteeksi päätöslauselman vai ei. Keskustelun päätteeksi ei esitetä päätöslauselmaa, jos samaa tai samankaltaista aihetta koskeva mietintö on määrä käsitellä samalla tai seuraavalla istuntojaksolla, ellei puhemies poikkeuksellisin perustein ehdota toisin. Jos parlamentti päättää esittää keskustelun päätteeksi päätöslauselman, asiasisällöstä vastaava valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen. Päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättämistä ja niistä äänestämistä koskevia 123 artiklan 3–8 kohdan määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.
Tarkistus 76
Euroopan parlamentin työjärjestys
211 artikla – 8 kohta
8.  Siinä tapauksessa, että komissio ei anna ehdotusta säädökseksi sille asetuksen (EU) N:o 211/2011 9 artiklan mukaisesti asianmukaisesti toimitetusta kansalaisaloitteesta 12 kuukauden kuluessa siitä, kun se on antanut asiasta myönteisen lausunnon ja ilmoittanut tiedonannossa toimista, jotka se aikoo toteuttaa, asiasisällöstä vastaava valiokunta voi järjestää kuulemisen kansalaisaloitteen järjestäjien kanssa ja tarvittaessa käynnistää 46 artiklan mukaisen menettelyn, jotta parlamentti voi käyttää oikeuttaan pyytää komissiota tekemään asianmukainen ehdotus.
8.  Sen jälkeen kun komissio on antanut tiedonannon, jossa se esittää oikeudelliset ja poliittiset johtopäätöksensä tietystä kansalaisaloitteesta, parlamentti arvioi komission tämän tiedonannon johdosta toteuttamia toimia. Siinä tapauksessa, että komissio ei anna asianmukaista ehdotusta kansalaisaloitteesta, asiasisällöstä vastaava valiokunta voi järjestää kuulemisen kansalaisaloitteen järjestäjien kanssa Lisäksi parlamentti voi päättää, käydäänkö asiasta täysistuntokeskustelu ja esittääkö se keskustelun päätteeksi päätöslauselman. Edellä 211 artiklan 7 a kohdassa määrättyä menettelyä sovelletaan soveltuvin osin. Parlamentti voi myös päättää käyttää sille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklassa annettua oikeutta ja käynnistää työjärjestyksen 46 artiklan mukaisen menettelyn.
Tarkistus 64
Euroopan parlamentin työjärjestys
223 aartikla – otsikko – alaviite
61 223 a artiklaa sovelletaan ainoastaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 2 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja Euroopan tason poliittisiin säätiöihin. Katso myös 224 ja 225 artiklan alaviitteet.
61 223 a artiklaa sovelletaan ainoastaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 2 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja Euroopan tason poliittisiin säätiöihin.
Tarkistus 65
Euroopan parlamentin työjärjestys
223 aartikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 10 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla vähintään 50 kansalaisesta koostuva ryhmä voi esittää perustellun pyynnön, jossa parlamenttia kehotetaan pyytämään 2 kohdassa mainittua tarkistamista. Jäsenet eivät voi panna aloitetta perustellusta pyynnöstä vireille tai allekirjoittaa sitä. Siihen on sisällyttävä olennaista tosiseikkoihin perustuvaa näyttöä siitä, että kyseinen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö ei täytä 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä.
Puhemies toimittaa ne kansalaisten ryhmien esittämät pyynnöt, jotka voidaan ottaa käsiteltäväksi, edelleen asiasta vastaavalle valiokunnalle lähempää tarkastelua varten.
Asiasta vastaavan valiokunnan olisi tarkasteltava pyyntöä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun puhemies on sen sille toimittanut, ja tämän jälkeen se voi vähintään kolmea poliittista ryhmää edustavalla jäsentensä enemmistöllä antaa ehdotuksen jatkotoimista ja ilmoittaa tästä puhemiehelle.
Kansalaisten ryhmälle ilmoitetaan valiokuntatarkastelun lopputuloksesta.
Kun puhemies saa valiokunnan ehdotuksen, hän ilmoittaa pyynnöstä parlamentille.
Ilmoituksen jälkeen parlamentti päättää annettujen äänten enemmistöllä, esitetäänkö pyyntö Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavalle viranomaiselle.
Valiokunta hyväksyy tällaisten kansalaisten ryhmien esittämien pyyntöjen käsittelyä koskevat ohjeet.
Tarkistus 89/rev
Euroopan parlamentin työjärjestys
228 aartikla (uusi)
228 a artikla
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen
Puhemiehistö hyväksyy sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan toimintasuunnitelman, jolla pyritään sisällyttämään sukupuolinäkökulma kaikkeen parlamentin toimintaan kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa. Sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevaa toimintasuunnitelmaa on seurattava kahden vuoden välein ja tarkistettava vähintään viiden vuoden välein.
Tarkistus 66
Euroopan parlamentin työjärjestys
229 artikla – 3 kohta
Nämä määräykset eivät koske vetoomuksia ja tekstejä, joista ei tehdä päätöksiä.
Nämä määräykset eivät koske vetoomuksia, kansalaisaloitteita ja tekstejä, joista ei tehdä päätöksiä.
Tarkistus 67
Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite II – otsikko
130, 130 A, 130 B, 131 JA 131 A ARTIKLAN MUKAISIA KIRJALLISESTI VASTATTAVIA KYSYMYKSIÄ JA TIEDUSTELUJA KOSKEVAT KRITEERIT
130, 131 JA 131 A ARTIKLAN MUKAISIA KIRJALLISESTI VASTATTAVIA KYSYMYKSIÄ JA TIEDUSTELUJA KOSKEVAT KRITEERIT
Päivitetty viimeksi: 13. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö