Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2170(REG)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0462/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0462/2018

Viták :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Szavazatok :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0046

Elfogadott szövegek
PDF 220kWORD 80k
2019. január 31., Csütörtök - Brüsszel
A Parlament eljárási szabályzatának módosítása
P8_TA(2019)0046A8-0462/2018

Az Európai Parlament 2019. január 31-i határozata a Parlament eljárási szabályzatának következőket érintő módosításáról: az I. cím 1. és 4. fejezete; az V. cím 3. fejezete; a VII. cím 4. és 5. fejezete; a VIII. cím 1. fejezete; a XII. cím; a XIV. cím és a II. melléklet (2018/2170(REG))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 226. és 227. cikkére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A8-0462/2018),

1.  úgy határoz, hogy az alábbiak szerint módosítja eljárási szabályzatát;

2.  úgy határoz, hogy a módosítások a következő plenáris ülés első napján lépnek hatályba, kivéve a 11. cikk (3e) bekezdésének második albekezdését és az Európai Parlament képviselőinek megfelelő munkahelyi magatartására vonatkozó kódex 6. és 7. pontját beillesztő módosítások, valamint a 196. és a 204. cikkhez fűzött módosítások, amelyek a 2019-ben tartandó európai parlamenti választásokat követő első plenáris ülés megnyitásakor lépnek hatályba;

3.  utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Hatályos szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – cím
A képviselők pénzügyi érdekeltségei és magatartási szabályok
Magatartási szabályok
Módosítás 2
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 1 bekezdés
1.  A Parlament a képviselők pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó átláthatósági szabályokat határoz meg az összes képviselő többségével elfogadott magatartási kódex formájában, amelyet mellékletként csatolni kell ezen eljárási szabályzathoz4.
törölve
Az említett szabályok más módon nem hátráltathatják vagy korlátozhatják a képviselőt hivatali tevékenysége, illetve bármely ehhez kapcsolódó politikai vagy egyéb tevékenysége gyakorlásában.
______________
4 Lásd az I. mellékletet.
Módosítás 3
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 2 bekezdés
2.  A képviselőknek be kell vezetniük azt a következetes gyakorlatot, hogy csak az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti, az átláthatósági nyilvántartásról szóló megállapodással5 létrehozott átláthatósági nyilvántartásba felvett érdekképviselőkkel tárgyalnak.
törölve
______________
5 2014. április 16-i megállapodás az Európai Parlament és a Bizottság között az átláthatósági nyilvántartásról az Európai Unió politikáinak kialakításában és végrehajtásában közreműködő szervek és önfoglalkoztató személyek számára (HL L 277., 2014.9.19., 11. o.).
Módosítás 4
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
A képviselők magatartását kölcsönös tiszteletnek kell jellemeznie, annak a Szerződésekben és különösen az Alapjogi Chartában meghatározott értékeken és elveken kell nyugodnia, és meg kell őriznie a Parlament méltóságát. Magatartásuk nem akadályozhatja továbbá a parlamenti munka zökkenőmentes végzését, a biztonság és rend fenntartását a Parlament épületeiben, vagy a Parlament berendezéseinek működését.
A képviselők magatartását kölcsönös tiszteletnek kell jellemeznie, annak a Szerződésekben és különösen az Alapjogi Chartában meghatározott értékeken és elveken kell nyugodnia. A képviselőknek tiszteletben kell tartaniuk a Parlament méltóságát, és nem sérthetik meg a Parlament hírnevét.
Módosítás 5
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
A képviselők a parlamenti viták során nem használhatnak rágalmazó, rasszista vagy idegengyűlölő nyelvezetet és nem tanúsíthatnak ilyen magatartást, továbbá nem mutathatnak fel transzparenseket.
törölve
Módosítás 6
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés
A képviselők betartják a bizalmas információk kezelésére vonatkozó parlamenti szabályokat.
törölve
Módosítás 7
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés
A fenti normák és szabályok be nem tartása a 165., 166. és 167. cikknek megfelelő intézkedések alkalmazásához vezethet.
törölve
Módosítás 8
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 3 a bekezdés (új)
3a.  A képviselők nem akadályozhatják a parlamenti munka zökkenőmentes végzését, a biztonság és rend fenntartását a Parlament épületeiben vagy a Parlament berendezéseinek működését.
Módosítás 9
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 3 b bekezdés (új)
3b.  A képviselők nem zavarhatják meg a rendet az ülésteremben, és tartózkodniuk kell a nem megfelelő magatartástól. A képviselők nem mutathatnak fel transzparenseket.
Módosítás 10
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 3 c bekezdés (új)
3c.  Az ülésteremben tartott parlamenti vitákban a képviselők nem használhatnak sértő nyelvezetet.
Módosítás 11
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 3 c bekezdés (új) – értelmezés
Annak megítélésekor, hogy valamely képviselő által a parlamenti vitában használt nyelvezet sértő-e, figyelembe kell venni többek között a felszólaló azonosítható szándékait, a kijelentés nyilvánosság általi felfogását, a Parlament méltóságát és hírnevét ért sérelem mértékét, valamint az érintett képviselő szólásszabadságát. E cikk értelmében általában „sértő nyelvezetnek” minősülne például a becsületsértő szóhasználat, a „gyűlöletbeszéd” és a hátrányos – különösen az Alapjogi Charta 21. cikkében említett bármely indokon alapuló – megkülönböztetésre való uszítás.
Módosítás 12
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 3 d bekezdés (új)
3d.  A képviselők betartják a bizalmas információk kezelésére vonatkozó parlamenti szabályokat.
Módosítás 13
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 3 e bekezdés (új)
3e.  A képviselőknek tartózkodniuk kell a pszichológiai vagy szexuális zaklatás minden típusától, és feladataik ellátása során tiszteletben kell tartaniuk az Európai Parlament képviselőinek megfelelő magatartására vonatkozó, ezen eljárási szabályzathoz mellékletként csatolt kódexet1a.
Ha a képviselő nem írja alá az e kódexszel kapcsolatos nyilatkozatot, akkor nem választható meg a Parlament vagy annak bármely szerve valamely tisztségére, nem nevezhető ki előadónak, illetve nem vehet részt hivatalos küldöttségben vagy intézményközi tárgyalásokon.
____________________
1a A megfelelő magatartás kódexe az európai parlamenti képviselők számára, amelyet az Elnökség 2018. július 2-án fogadott el, e szabályzat mellékletét képezi.
Módosítás 14
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 4 bekezdés
4.  E cikk alkalmazása egyéb módon nem korlátozhatja a parlamenti viták élénkségét, és a képviselők szólásszabadságát.
törölve
E cikk alkalmazása az Unió elsődleges joga és a képviselők statútuma szerinti képviselői előjogok teljes körű tiszteletben tartásán alapul.
E cikk alkalmazása az átláthatóság elvén alapul és garantálja, hogy a képviselők tudomására hozzák a tárgyban hozott intézkedéseket, és egyenként tájékoztassák őket jogaikról és kötelezettségeikről.
Módosítás 15
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 5 bekezdés
5.  Ha valamely képviselő alkalmazásában álló személy, illetve más olyan személy, aki a képviselő közbenjárására kapott hozzáférést a Parlament épületeihez vagy berendezéseihez, megsérti a (3) bekezdésben foglalt magatartási szabályokat, a 166. cikkben meghatározott szankciók adott esetben az érintett képviselővel szemben is kiszabhatók.
5.  Ha valamely képviselőnek dolgozó személy, illetve más olyan személy, aki a képviselő közbenjárására kapott hozzáférést a Parlament épületeihez vagy berendezéseihez, megsérti az e cikkben foglalt magatartási szabályokat, akkor e magatartás adott esetben az érintett képviselőnek felróható.
Módosítás 16
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 5 a bekezdés (új)
5a.  E cikk alkalmazása egyéb módon nem korlátozhatja a parlamenti viták élénkségét és a képviselők szólásszabadságát.
Módosítás 17
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 5 b bekezdés (új)
5b.  E cikk értelemszerűen alkalmazandó a Parlament szerveire, bizottságaira és küldöttségeire is.
Módosítás 18
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 6 bekezdés
6.  Az egyes képviselők által akkreditálható asszisztensek legmagasabb számát a quaestorok határozzák meg.
törölve
Módosítás 19
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 cikk – 7 bekezdés
7.  A magatartási kódexet, valamint a volt képviselők jogait és kiváltságait az Elnökség határozata állapítja meg. A volt képviselőkkel szemben nem alkalmazható megkülönböztető bánásmód.
törölve
Módosítás 20 és 75
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11 a cikk (új)
11a. cikk
A képviselők pénzügyi érdekeltségei és átláthatósági nyilvántartás
1.  A Parlament a képviselők pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó átláthatósági szabályokat állapít meg az összes képviselő többségével elfogadott magatartási kódex formájában, amelyet mellékletként csatolni kell ezen eljárási szabályzathoz1a.
Az említett szabályok más módon nem hátráltathatják vagy korlátozhatják a képviselőt hivatali tevékenysége, illetve bármely ehhez kapcsolódó politikai vagy egyéb tevékenysége gyakorlásában.
2.  A képviselőknek be kell vezetniük azt a következetes gyakorlatot, hogy csak az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti, az átláthatósági nyilvántartásról szóló megállapodással1b létrehozott átláthatósági nyilvántartásba felvett érdekképviselőkkel tárgyalnak.
3.  A képviselőknek az átláthatósági nyilvántartás alkalmazási körébe tartozó érdekképviselővel tervezett összes találkozójukat nyilvánosságra kell hozniuk az interneten. Az I. melléklet 4. cikke (6) bekezdésének sérelme nélkül, az előadók, az árnyékelőadók és a bizottsági elnökök minden jelentés esetében közzéteszik az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá tartozó érdekképviselőkkel tervezett minden találkozót. Az Elnökség a Parlament weboldalán biztosítja az ehhez szükséges infrastruktúrát.
4.  Az Elnökség a Parlament weboldalán a képviselők személyes online oldalán biztosítja a szükséges infrastruktúrát azon képviselők számára, akik a képviselői statútumban és annak végrehajtási rendelkezéseiben foglalt alkalmazandó szabályoknak megfelelően közzé kívánják tenni az önkéntes ellenőrzés eredményét vagy a megerősítést arra vonatkozóan, hogy a számukra juttatott általános költségtérítés megfelel a képviselői statútumban és annak végrehajtási intézkedéseiben foglalt alkalmazandó szabályoknak.
(5)  E szabályok más módon nem hátráltathatják vagy korlátozhatják a képviselőt hivatali tevékenysége, illetve bármely ehhez kapcsolódó politikai vagy egyéb tevékenysége gyakorlásában.
6.  A magatartási kódexet, valamint a volt képviselők jogait és kiváltságait az Elnökség határozata állapítja meg. A volt képviselőkkel szemben nem alkalmazható megkülönböztető bánásmód.
__________________
1a Lásd az I. mellékletet.
1b 2014. április 16-i megállapodás az Európai Parlament és a Bizottság között az átláthatósági nyilvántartásról az Európai Unió politikáinak kialakításában és végrehajtásában közreműködő szervezetek s önfoglalkoztató személyek számára (HL L 277., 2014.9.19., 11. o.).
Módosítás 88
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
32 cikk – 5 bekezdés
5.   Az Elnököt nyilatkozatban kell értesíteni a képviselőcsoport létrehozásáról. A nyilatkozatban meg kell határozni a csoport nevét, valamint tagjainak és elnökségi tagjainak nevét. A nyilatkozatot a képviselőcsoport minden tagjának alá kell írnia.
5.  Az Elnököt nyilatkozatban kell értesíteni a képviselőcsoport létrehozásáról. A nyilatkozatban meg kell határozni:
–  a csoport nevét,
–  egy, a képviselőcsoport célját meghatározó politikai nyilatkozatot, valamint
–  a képviselőcsoport tagjainak és elnökségi tagjainak nevét.
A nyilatkozat mellékletében a képviselőcsoport minden tagjának írásban nyilatkoznia kell arról, hogy közös a politikai hovatartozásuk.
Módosítás 21
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
34 cikk – 1 a bekezdés (új)
1a.  A közös munkacsoportok és egyéb nem hivatalos csoportosulások fellépéseinek teljesen átláthatóknak kell lenniük, és nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely összetéveszthető a Parlament és szervei hivatalos tevékenységeivel. Nem szervezhetnek olyan eseményeket harmadik országokban, amelyek egybeesnek valamely hivatalos parlamenti szerv, például hivatalos választási megfigyelő küldöttség kiküldetésével.
Módosítás 22
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
34 cikk – 2 bekezdés
2.  E csoportosulások fellépéseinek teljesen átláthatónak kell lenniük és nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely a Parlament és szervei hivatalos tevékenységeivel összetéveszthető. A létrehozásukra vonatkozóan az Elnökség által elfogadott szabályok tiszteletben tartása mellett a képviselőcsoportok logisztikai támogatást nyújtva elősegíthetik tevékenységüket.
2.  Az ilyen csoportosulások létrehozására vonatkozó parlamenti belső szabályok tiszteletben tartása mellett egy képviselőcsoport logisztikai támogatást nyújtva elősegítheti azok tevékenységét.
Módosítás 23
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
34 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
Egyéb nem hivatalos csoportosulások a következő hónap végéig ugyancsak kötelesek nyilatkozni bármely olyan – pénzbeli vagy természetbeni – támogatásról, amelyet a képviselők egyedileg, az I. melléklet szerinti kötelezettségeikkel összhangban nem jelentettek be.
Módosítás 24
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
34 cikk – 3 a bekezdés (új)
3a.  Csak az átláthatósági nyilvántartásba bejegyzett érdekképviselők vehetnek részt a közös munkacsoportok vagy egyéb nem hivatalos csoportosulások által az Európai Parlament épületeiben szervezett tevékenységekben, például látogathatják, támogathatják vagy társ-házigazdagént lebonyolíthatják a közös munkacsoportok vagy egyéb nem hivatalos csoportosulások üléseit vagy rendezvényeit.
Módosítás 25
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
34 cikk – 4 bekezdés
4.  A quaestorok nyilvántartást vezetnek a (3) bekezdésben említett nyilatkozatokról. A nyilvántartást közzé kell tenni a Parlament honlapján. A quaestorok megállapítják az e nyilatkozatokra vonatkozó részletes szabályokat és biztosítják e cikk tényleges végrehajtását.
4.  A quaestorok nyilvántartást vezetnek a (3) bekezdésben említett nyilatkozatokról. A quaestorok részletes szabályokat fogadnak el ezekre a nyilatkozatokra és azoknak a Parlament honlapján való közzétételére vonatkozóan.
Módosítás 26
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
34 cikk – 4 a bekezdés (új)
4a.  A quaestorok biztosítják e cikk hatékony végrehajtását.
Módosítás 27
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
128 cikk – 4 bekezdés
4.  A kérdést a plenáris ülésen a kérdésfeltevők egyike fejtheti ki. A kérdés címzettjének válaszolnia kell.
4.  A kérdést a plenáris ülésen a kérdésfeltevők által előzetesen kijelölt képviselőnek kell kifejtenie. Ha ez a képviselő nincs jelen, a kérdés érvényét veszti. A kérdés címzettjének válaszolnia kell.
Módosítás 28
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
130 cikk – 1 bekezdés
1.  Az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének bármely képviselő tehet fel írásbeli választ igénylő kérdéseket a mellékletben rögzített feltételeknek megfelelően27. A kérdések tartalmáért teljes mértékben a kérdés megfogalmazója felelős.
1.  Az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének bármely képviselő, képviselőcsoport vagy bizottság tehet fel írásbeli választ igénylő kérdéseket a mellékletben rögzített feltételeknek megfelelően27. A kérdések tartalmáért teljes mértékben a kérdés megfogalmazója felelős.
________________________
____________________
27 Lásd a II. mellékletet.
27 Lásd a II. mellékletet.
Módosítás 29
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
130 cikk – 2 bekezdés
2.  A kérdéseket az Elnökhöz kell benyújtani. A kérdés elfogadhatóságát érintő ügyekben az Elnök dönt. Az Elnök döntése nem kizárólag az (1) bekezdésben említett melléklet rendelkezésein, hanem általában ezen eljárási szabályzat rendelkezésein alapul. A kérdést benyújtó képviselőt értesíteni kell az Elnök döntéséről és annak indokairól.
2.  A kérdéseket elektronikus formában az Elnökhöz kell benyújtani. A kérdés elfogadhatóságát érintő ügyekben az Elnök dönt. Az Elnök döntése nem kizárólag az (1) bekezdésben említett melléklet rendelkezésein, hanem általában ezen eljárási szabályzat rendelkezésein alapul. A kérdést benyújtó képviselőt értesíteni kell az Elnök döntéséről és annak indokairól.
Módosítás 30
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
130 cikk – 3 bekezdés
3.  A kérdéseket elektronikus formátumban kell benyújtani. Minden képviselő három egymást követő hónap alatt legfeljebb húsz kérdést nyújthat be.
3.  Minden képviselő, képviselőcsoport vagy bizottság három egymást követő hónap alatt legfeljebb húsz kérdést nyújthat be. Főszabályként a kérdésre a címzettnek a kérdés részére való továbbításától számított hat héten belül kell válaszolnia. Ugyanakkor minden képviselő, képviselőcsoport vagy bizottság az általa feltett kérdések közül minden hónapban egyet „elsőbbségi kérdésként” jelölhet ki, és erre a címzettnek a kérdés részére való továbbításától számított három héten belül kell választ adnia.
Módosítás 31
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
130 cikk – 5 bekezdés
5.  Ha egy kérdést címzettje a neki való továbbítást követő (elsőbbséget élvező kérdés esetén) háromhetes, illetve (elsőbbséget nem élvező kérdés esetén) hathetes határidőn belül nem tud megválaszolni, a kérdést a megfogalmazó kérésére az illetékes bizottság következő ülésének napirendjére lehet tűzni.
5.  Ha egy kérdés címzettje a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem válaszol, akkor az illetékes bizottság dönthet úgy, hogy a kérdést a következő ülése napirendjére tűzi.
Módosítás 32
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
130 cikk – 6 bekezdés
6.  Egy képviselő havonta egy elsőbbséget élvező kérdést terjeszthet elő.
törölve
Módosítás 33
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
130 cikk – 7 bekezdés
7.  A kérdéseket és a válaszokat a válaszokhoz kapcsolódó mellékletekkel együtt közzé kell tenni a Parlament honlapján.
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 34
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
130a cikk
130a. cikk
törölve
Írásbeli választ igénylő kisebb interpellációk
1.   Bármely bizottság, képviselőcsoport vagy az összes képviselő legalább öt százaléka írásbeli választ igénylő kérdések formájában kisebb interpellációkat intézhet a Tanácshoz, a Bizottsághoz vagy a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez, amelyek kérhetik a Parlament tájékoztatását konkrétan megjelölt kérdésekben.
Ezeket a kérdéseket az Elnökhöz kell benyújtani, aki – amennyiben a kérdések általában összhangban vannak az eljárási szabályzattal, és megfelelnek az eljárási szabályzat mellékletében28 meghatározott feltételeknek – felkéri a címzettet, hogy két héten belül válaszoljon; az Elnök a kérdésfeltevővel egyeztetve meghosszabbíthatja ezt a határidőt.
2.  A kérdéseket és a válaszokat közzé kell tenni a Parlament honlapján.
_____________________
28 Lásd a II. mellékletet.
Módosítás 35
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
130b cikk – cím
Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk vitával
Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk
Módosítás 36
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
130b cikk – 1 bekezdés
1.  Bármely bizottság, képviselőcsoport vagy az összes képviselő legalább öt százaléka írásbeli választ igénylő kérdések formájában, amelyeket vita követ, nagyobb interpellációkat intézhet a Tanácshoz, a Bizottsághoz vagy a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez. A kérdésekhez rövid indokolást lehet fűzni.
1.  A nagyobb interpellációk írásbeli választ igénylő kérdésekből állnak, amelyeket egy képviselőcsoport a Tanácshoz, a Bizottsághoz vagy a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intéz.
Ezeket a kérdéseket az Elnökhöz kell benyújtani, aki – amennyiben a kérdések általában összhangban vannak az eljárási szabályzattal, és megfelelnek az eljárási szabályzat mellékletében29 meghatározott feltételeknek – haladéktalanul tájékoztatja a címzettet a kérdésről, és felkéri, hogy jelezze, megválaszolja-e a kérdést, és ha igen, mikor.
_____________________
29 Lásd a II. mellékletet.
Módosítás 37
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
130b cikk – 1 a bekezdés (új)
1a.   A nagyobb interpelláció általános érdeklődésre tart számot, és azt írásban kell benyújtani az Elnöknek. A nagyobb interpelláció terjedelme nem haladhatja meg az 500 szót. Amennyiben a nagyobb interpelláció általánosságban összhangban van az eljárási szabályzat rendelkezéseivel, az Elnök írásbeli válasz céljából haladéktalanul továbbítja azt a címzettnek.
Módosítás 38
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
130b cikk – 1 b bekezdés (új)
1b.   Évente legfeljebb 30 nagyobb interpellációra van lehetőség. Az Elnökök Értekezlete biztosítja az ilyen interpellációk méltányos elosztását a képviselőcsoportok között, és egyetlen képviselőcsoport sem nyújthat be havonta egynél többet.
Módosítás 39
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
130b cikk – 1 c bekezdés (új)
1c.  Ha a címzett a részére való megküldéstől számított hat héten belül nem válaszol a nagyobb interpellációra, az interpellációt a szerző kérésére a 149. cikkben előírt eljárással összhangban és a (3a) bekezdésre is tekintettel fel kell venni a Parlament végleges napirendtervezetébe.
Módosítás 40
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
130b cikk – 2 bekezdés
2.  Az írásbeli válasz kézhezvételekor a nagyobb interpellációt a 149. cikkben rögzített eljárásnak megfelelően fel kell venni a Parlament napirendtervezetébe. Amennyiben egy bizottság, képviselőcsoport vagy az összes képviselő legalább öt százaléka azt kéri, vitát kell tartani.
2.  Az írásbeli válasz kézhezvételekor, amennyiben legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport kéri, a nagyobb interpellációt a 149. cikkben rögzített eljárásnak megfelelően és a (3a) bekezdésre is tekintettel fel kell venni a Parlament végleges napirendtervezetébe.
Módosítás 41
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
130b cikk – 3 bekezdés
3.  Ha a címzett visszautasítja a kérdésre való válaszadást, vagy azt három héten belül nem válaszolja meg, a kérdést fel kell venni a napirendtervezetbe. Amennyiben egy bizottság, képviselőcsoport vagy az összes képviselő legalább öt százaléka azt kéri, vitát kell tartani. A vita előtt a kérdésfeltevők egyike engedélyt kaphat arra, hogy kiegészítő indokolást fűzzön a kérdéshez.
törölve
Módosítás 42
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
130b cikk – 3 a bekezdés
3a.  Az egyazon plenáris ülés során megvitatott nagyobb interpellációk száma nem haladhatja meg a hármat. Ha a vitákat egyazon plenáris ülés alkalmával több mint három nagyobb interpellációra vonatkozóan kérelmezik, akkor az Elnökök Értekezlete azokat a vita iránti kérelmek beérkezési sorrendjében veszi fel a végleges napirendtervezetbe.
Módosítás 43
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
130b cikk – 4 bekezdés
4.   A kérdést a plenáris ülésen a kérdésfeltevők egyike fejtheti ki. Az érintett intézmény egy tagja válaszol.
4.  A nagyobb interpellációt a plenáris ülésen a szerző által vagy a vitát a (2) bekezdéssel összhangban kérelmezők által előzetesen kijelölt képviselő fejti ki. Ha ez a képviselő nincs jelen, a nagyobb interpelláció érvényét veszti. A kérdés címzettjének válaszolnia kell.
A 123. cikk állásfoglalási indítványok előterjesztésére és a róluk tartott szavazásokra vonatkozó (2)–(5) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.
A 123. cikk állásfoglalási indítványok előterjesztésére és a róluk tartott szavazásokra vonatkozó (2)–(8) bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.
Módosítás 44
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
130b cikk – 5 bekezdés
5.  Ezeket a kérdéseket és a rájuk adott válaszokat közzé kell tenni a Parlament honlapján.
5.  Ezeket az interpellációkat és a rájuk adott válaszokat közzé kell tenni a Parlament honlapján.
Módosítás 45
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
165 cikk – 1 bekezdés
1.  Az Elnök az ülés zavartalan lebonyolítását akadályozó vagy a 11. cikk vonatkozó rendelkezéseibe ütköző magatartást tanúsító képviselőt rendreutasítja.
1.  Az Elnök a 11. cikk (3b) vagy (3c) bekezdésében meghatározott magatartási szabályokat megsértő képviselőt rendreutasítja.
Módosítás 46
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
165 cikk – 2 bekezdés
2.  Ismételt rendzavarás esetén az Elnök a képviselőt ismét rendreutasítja, és a rendreutasítás ténye rögzítésre kerül az ülés jegyzőkönyvében.
2.  Ismételt szabálysértés esetén az Elnök a képviselőt ismét rendreutasítja, és a rendreutasítás ténye rögzítésre kerül az ülés jegyzőkönyvében.
Módosítás 47
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
165 cikk – 3 bekezdés
3.  További vagy folytatódó rendzavarás esetén az Elnök megvonhatja a képviselőtől a szót és az ülés hátralévő részére az ülésteremből kizárhatja. Különösen súlyos rendbontás esetén az Elnök azonnal, második rendreutasítás nélkül is kizárhatja az érintett képviselőt az ülésteremből az ülés hátralévő részére. E fegyelmi intézkedés végrehajtásáról a teremőrök, és szükség esetén a Parlament biztonsági szolgálata segítségével a főtitkár haladéktalanul gondoskodik.
3.  Ha a szabálysértés folytatódik, vagy ha újabb szabálysértésre kerül sor, akkor az Elnök megvonhatja a képviselőtől a szót és az ülés hátralévő részére az ülésteremből kizárhatja. Különösen súlyos rendbontás esetén az Elnök azonnal, második rendreutasítás nélkül is kizárhatja az érintett képviselőt az ülésteremből az ülés hátralévő részére. E fegyelmi intézkedés végrehajtásáról a teremőrök, és szükség esetén a Parlament biztonsági szolgálata segítségével a főtitkár haladéktalanul gondoskodik.
Módosítás 48
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
165 cikk – 5 bekezdés
5.  Az Elnök elrendelheti az ülés élő közvetítésének megszakítását, amennyiben egy képviselő becsületsértő, rasszista vagy idegengyűlölő nyelvezetet használ vagy magatartást tanúsít.
5.  Az Elnök elrendelheti az ülés élő közvetítésének megszakítását, amennyiben egy képviselő megérti a 11. cikk (3b) vagy (3c) bekezdésében meghatározott magatartási szabályokat.
Módosítás 49
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
165 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
Az Elnök elrendelheti, hogy a parlamenti ülésről készített hang- és képfelvételekből töröljék valamely képviselő felszólalásának becsületsértő, rasszista vagy idegengyűlölő nyelvezetet tartalmazó részeit.
Az Elnök elrendelheti, hogy a parlamenti ülésről készített hang- és képfelvételekből töröljék valamely képviselő felszólalásának a 11. cikk (3b) vagy (3c) bekezdésében meghatározott magatartási szabályokat sértő részeit.
Módosítás 50
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
166 cikk – 1 bekezdés
1.  Súlyos rendbontás vagy a parlamenti munka megzavarása esetén – amely sérti a 11. cikkben meghatározott elveket – az Elnök a szankciót megállapító, indoklással ellátott határozatot hoz.
1.  A 11. cikk (3a)–(5b) bekezdésének súlyos megsértése esetén az Elnök e cikknek megfelelően az érintett képviselőt sújtó megfelelő szankciót megállapító, indoklással ellátott határozatot hoz.
A 11. cikk (3b) vagy (3c) bekezdésével kapcsolatban az Elnök e cikk alapján indokolással ellátott határozatot fogadhat el, függetlenül attól, hogy a 165. cikk szerinti azonnali intézkedést az érintett képviselő esetében korábban elrendelték-e.
A 11. cikk (3e) bekezdésével kapcsolatban az Elnök e cikk alapján csak a zaklatásra és annak megelőzésére vonatkozó belső adminisztratív eljárással összhangban megállapított zaklatás esetén fogadhat el indokolással ellátott határozatot.
Az Elnök büntetést róhat ki egy képviselőre olyan esetekben, amikor ezen eljárási szabályzat vagy az Elnökség által a 25. cikk alapján elfogadott határozat e cikk alkalmazását írja elő.
Az érintett képviselőt az Elnök felkéri írásos észrevételek benyújtására a határozat meghozatala előtt. Kivételes esetekben az Elnök elrendelheti az érintett képviselő szóbeli meghallgatását.
A határozatról az érintett képviselőt ajánlott levél vagy sürgős esetekben kézbesítő révén értesíteni kell.
Az értesítést követően az érintett képviselővel szemben kiszabott szankciót az Elnök a plenáris ülésen bejelenti. Azon szervek, bizottságok és küldöttségek elnöki tisztségét betöltő személyeket, amelyeknek a képviselő tagja, tájékoztatni kell.
A szankciót jogerőssé válását követően a parlamenti ciklus végéig a Parlament honlapján jól láthatóan közzé kell tenni és szerepeltetni kell.
Módosítás 51
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
166 cikk – 1 a bekezdés (új)
1a.  Az Elnök az érintett képviselőt felkéri írásos észrevételek benyújtására a határozat meghozatala előtt. Ha az megfelelőbb, akkor az Elnök ehelyett szóbeli meghallgatást rendelhet el.
A szankciót megállapító határozatról az érintett képviselőt ajánlott levél, vagy sürgős esetekben kézbesítő révén értesíteni kell.
Az értesítést követően az érintett képviselővel szemben kiszabott szankciót az Elnök a plenáris ülésen bejelenti. Azon szervek, bizottságok és küldöttségek elnöki tisztségét betöltő személyeket, amelyeknek a képviselő tagja, tájékoztatni kell..
A szankciót jogerőssé válását követően a parlamenti ciklus végéig a Parlament honlapján jól láthatóan közzé kell tenni és szerepeltetni kell.
Módosítás 52
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
166 cikk – 2 bekezdés
2.  A tanúsított magatartás értékelésekor annak súlyossága mellett figyelembe kell venni annak egyszeri, visszatérő vagy pedig állandó jellegét.
2.  A tanúsított magatartás értékelésekor annak súlyossága mellett figyelembe kell venni annak egyszeri, visszatérő vagy pedig állandó jellegét. Adott esetben figyelembe kell venni a Parlament méltóságát és hírnevét ért esetleges károkat is.
Meg kell különböztetni egymástól a vizuális jellegű megnyilvánulásokat – amelyek abban az esetben tolerálhatók, ha nem sértők, becsületsértők, rasszisták vagy idegengyűlölők és ésszerű határok között maradnak – a parlamenti tevékenység tevékeny megzavarásától.
Módosítás 53
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
166 cikk – 4 bekezdés
4.  A (3) bekezdés b)–e) pontjában foglalt intézkedések megduplázhatóak ismételt szabályszegés esetén, illetve amennyiben a képviselő megtagadja a 165. cikk (3) bekezdése szerint hozott rendelkezés teljesítését.
(A magyar változatot nem érinti).
Módosítás 54
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
174 cikk – 7 bekezdés
7.  Az Elnök más módosításokat is együttes szavazásra bocsáthat, ha kölcsönösen kiegészítik egymást, kivéve, ha egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő külön vagy részenkénti szavazást kért. A módosítások megfogalmazói is javasolhatnak ilyen együttes szavazást, ha módosításaik kölcsönösen kiegészítik egymást.
7.  Az Elnök más módosításokat is együttes szavazásra bocsáthat, ha kölcsönösen kiegészítik egymást, kivéve, ha egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő külön vagy részenkénti szavazást kért. A módosítások megfogalmazói is javasolhatnak együttes szavazást módosításaikról.
Módosítás 55
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
174 cikk – 10 bekezdés
10.  Az olyan módosításokról, amelyekre név szerinti szavazást kértek, egyenként kell szavazni.
10.  Az olyan módosításokról, amelyekre név szerinti szavazást kértek, az egyéb módosításoktól elkülönítve kell szavazni.
Módosítás 56
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
177 cikk – értelmezés
E cikk megsértése a 166. cikk (1) bekezdésében említett súlyos rendbontásnak minősül, amely az abban a cikkben említett jogkövetkezményeket vonja maga után.
E cikk bármely megsértése a 11. cikk (3b) bekezdése súlyos megsértésének minősül.
Módosítás 57
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
196 cikk
196. cikk
196. cikk
Állandó bizottságok létrehozása
Állandó bizottságok létrehozása
Az Elnökök Értekezletének javaslatára a Parlament állandó bizottságokat hoz létre. Ezek feladatait az eljárási szabályzat mellékletében52 határozzák meg. E mellékletet a leadott szavazatok többségével kell elfogadni. A bizottságok tagjait a Parlament újraválasztását követő első ülésen, majd azt követően két és fél év elteltével nevezik ki.
Az Elnökök Értekezletének javaslatára a Parlament állandó bizottságokat hoz létre. Ezek feladatait az eljárási szabályzat mellékletében52 határozzák meg. E mellékletet a leadott szavazatok többségével kell elfogadni. A bizottságok tagjait a Parlament újraválasztását követő első ülésen jelölik ki.
Az állandó bizottságok feladatai a bizottság felállításának időpontjától eltérő időpontban is meghatározhatók.
Az állandó bizottságok feladatai a bizottság felállításának időpontjától eltérő időpontban is újra meghatározhatók.
_________________
_________________
52 Lásd az V. mellékletet.
52 Lásd az V. mellékletet.
Módosítás 58
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
204 cikk – 1 bekezdés
1.  A bizottsági tagok 199. cikk alapján történő kinevezését követő első bizottsági ülésen a bizottság külön választási fordulók során elnökséget választ, amely a rendes tagjai közül megválasztott elnökből és alelnökökből áll. A megválasztandó alelnökök számát a Parlament határozza meg az Elnökök Értekezletének javaslata alapján. A Parlament sokszínűségének minden bizottság elnökségének összetételében tükröződnie kell; nem megengedhető, hogy egy elnökség csak férfiakból vagy csak nőkből álljon, vagy hogy valamennyi alelnök ugyanabból a tagállamból származzon.
1.  A bizottsági tagok 199. cikk alapján történő kinevezését követő első bizottsági ülésen, majd két és fél év elteltével ismét a bizottság külön választási fordulók során elnökséget választ, amely a rendes tagjai közül megválasztott elnökből és alelnökökből áll. A megválasztandó alelnökök számát a Parlament határozza meg az Elnökök Értekezletének javaslata alapján. A Parlament sokszínűségének minden bizottság elnökségének összetételében tükröződnie kell; nem megengedhető, hogy egy elnökség csak férfiakból vagy csak nőkből álljon, vagy hogy valamennyi alelnök ugyanabból a tagállamból származzon.
Módosítás 59
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
210a cikk – cím
A Parlamenthez beérkező bizalmas információk parlamenti bizottsági vizsgálatára vonatkozó eljárás
A Parlamenthez beérkező bizalmas információk zárt bizottsági ülésen történő parlamenti bizottsági vizsgálatára vonatkozó eljárás
Módosítás 60
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
210a cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
Ha a bizottság elnöke bizalmas eljárás alkalmazása mellett határozott, az ülésen csak a bizottság tagjai és az elnök által előre kijelölt azon tisztviselők és szakértők vehetnek részt, akiknek jelenléte szigorú értelemben véve szükséges.
Ha a bizottság elnöke bizalmas eljárás alkalmazása mellett határozott, akkor az ülést zárt ajtók mögött kell megtartani, és azon csak a bizottság tagjai és adott esetben póttagjai vehetnek részt. A bizottság az alkalmazandó intézményközi jogi kerettel összhangban dönthet úgy, hogy a 206. cikk (3) bekezdése értelmében más képviselők is részt vehetnek az ülésen. Az ülésen az elnök által előzetesen kijelölt olyan személyek is részt vehetnek, akiknek rendelkezniük kell a szükséges információkkal, a bizalmas információk Parlament általi kezelésére vonatkozó alkalmazandó szabályokból fakadó korlátozások kellő tiszteletben tartása mellett. A CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL és annál magasabb minősítésű adatok megtekintése tekintetében, illetve az intézményközi jogi keretből fakadó különleges hozzáférési korlátozások esetében további megszorítások is alkalmazhatók.
Módosítás 61
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
210a cikk – 4 bekezdés
4.  A bizalmas eljárást alkalmazó bizottságból legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport kérheti a titoktartási kötelezettség megsértésének vizsgálatát. E kérelem a következő bizottsági ülés napirendjére tűzhető. A bizottság tagjai többségével határozhat úgy, hogy a 11. és a 166. cikk értelmében az ügyet vizsgálat céljából az Elnök elé terjeszti.
4.  A titoktartási kötelezettség megszegésére általánosságban vonatkozó szabályok sérelme nélkül, a bizalmas eljárást alkalmazó bizottságból legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport kérheti a titoktartási kötelezettség megsértésének vizsgálatát. E kérelem a következő bizottsági ülés napirendjére tűzhető. A bizottság tagjai többségével határozhat úgy, hogy a 11. és a 166. cikk értelmében az ügyet vizsgálat céljából az Elnök elé terjeszti.
Módosítás 62
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
211 cikk – cím
A polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos közmeghallgatások
A polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos közmeghallgatások és viták
Módosítás 63
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
211 cikk – 7 a bekezdés (új)
7a.  A Parlament a 211/2011/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban a vonatkozó nyilvántartásban közzétett polgári kezdeményezésről a nyilvános meghallgatást követő plenáris ülésen vitát tart, és már a vita napirendre tűzésekor határoz arról, hogy a vitát állásfoglalással zárja-e majd le. A Parlament nem zárja le állásfoglalással a vitát, ha ugyanezen vagy a következő plenáris ülés napirendjén azonos vagy hasonló tárgyú jelentés szerepel, kivéve, ha az Elnök kivételes indokok alapján más javaslatot tesz. Ha a Parlament úgy határoz, hogy a vitát állásfoglalással zárja le, akkor a téma szerint illetékes bizottság, egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő állásfoglalási indítványt terjeszthet be. A 123. cikk (3)–(8) bekezdése az állásfoglalási indítványok előterjesztéséről és a róluk tartott szavazásokról értelemszerűen alkalmazandó.
Módosítás 76
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
211 cikk – 8 bekezdés
(8)  Amennyiben a Bizottság nem terjeszt elő jogi aktusra irányuló javaslatot a hozzá a 211/2011/EU rendelet 9. cikke szerint benyújtott sikeres európai polgári kezdeményezésről tizenkét hónapon belül azt követően, hogy arról kedvező véleményt nyilvánított és közleményben jelezte az ezzel kapcsolatban meghozni kívánt intézkedéseit, a téma szerint illetékes bizottság a polgári kezdeményezés szervezőivel konzultálva meghallgatást kezdeményezhet, és szükség esetén elindíthatja a 46. cikkben meghatározott eljárást a Parlament azon jogának gyakorlása érdekében, hogy felkérje a Bizottságot megfelelő javaslat benyújtására.
(8)  A Bizottságnak az adott polgári kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és politikai következtetéseit felvázoló közleményét követően, a Parlament értékeli a Bizottság által a közlemény eredményeként tett lépéseket. Amennyiben a Bizottság nem terjeszt elő megfelelő javaslatot a polgári kezdeményezésről, a téma szerint illetékes bizottság a polgári kezdeményezés szervezőivel konzultálva meghallgatást szervezhet. A Parlament ezen kívül dönthet arról, hogy tart-e plenáris vitát, és hogy a vitát állásfoglalással zárja-e le. A 211. cikk (7a) bekezdésben meghatározott eljárás értelemszerűen alkalmazandó. A Parlament dönthet úgy is, hogy él az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikke szerinti jogával, ezáltal elindítva az ezen eljárási szabályzat 46. cikkében meghatározott eljárást.
Módosítás 64
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
223a cikk – cím – lábjegyzet
61 A 223a. cikk csak az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 2. cikkének (3) és (4) bekezdése értelmében vett európai politikai pártokra és európai politikai alapítványokra alkalmazandó. Lásd még a 224. és a 225. cikkhez fűzött lábjegyzeteket.
61 A 223a. cikk csak az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 2. cikkének (3) és (4) bekezdése értelmében vett európai politikai pártokra és európai politikai alapítványokra alkalmazandó.
Módosítás 65
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
223a cikk – 2 a bekezdés (új)
2a.   Legalább 50 polgárból álló csoport a 1141/2014/EU, Euratom rendelet 10. cikke (3) bekezdésének első albekezdése alapján indokolással ellátott kérelmet nyújthat be, amelyben felkéri a Parlamentet a (2) bekezdésben említett ellenőrzés kérelmezésére. Ezt az indokolással ellátott kérelmet képviselők nem terjeszthetik be és nem írhatják alá. A kérelemnek alapos ténybeli bizonyítékot kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány nem felel meg a (2) bekezdésben említett feltételeknek.
Az Elnök a polgárok csoportjaitól származó elfogadható kérelmeket továbbítja a további vizsgálatért felelős bizottsághoz.
E vizsgálatot az Elnök általi továbbítástól számított négy hónapon belül le kell folytatni, és ezt követően az illetékes bizottság a tagjai többségével (akiknek legalább három képviselőcsoportot kell képviselniük) javaslatot terjeszthet elő a kérelemmel kapcsolatos további teendőkre vonatkozóan, és erről tájékoztatja az Elnököt.
A polgárok csoportját tájékoztatni kell a bizottság vizsgálatának eredményéről.
Az Elnök a bizottság javaslatának kézhezvétele után közleményben ismerteti a Parlamenttel a kérelmet.
E közleményt követően a Parlament a leadott szavazatok többségével határoz arról, hogy benyújt-e kérelmet az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatósághoz.
A bizottság iránymutatást fogad el a polgárok csoportjaitól származó ilyen kérelmek kezelésére vonatkozóan.
Módosítás 89/rev
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
228 a cikk (új)
228a. cikk
A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése
Az Elnökség elfogad egy, a nemek közötti egyenlőség szempontjait a Parlament valamennyi tevékenysége során, minden szinten és minden szakaszban érvényesítő cselekvési tervet. A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési tervet kétévente ellenőrizni kell és legalább ötévente felül kell vizsgálni.
Módosítás 66
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
229 cikk – 3 bekezdés
E rendelkezéseket a petíciókra és határozatot nem igénylő szövegekre nem kell alkalmazni.
E rendelkezéseket a petíciókra, polgári kezdeményezésekre és határozatot nem igénylő szövegekre nem kell alkalmazni.
Módosítás 67
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
II melléklet – cím
A 130., A 130A., A 130B., A 131. ÉS A 131A. CIKK SZERINTI, ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEKRE ÉS INTERPELLÁCIÓKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
A 130., A 131. ÉS A 131A. CIKK SZERINTI, ÍRÁSBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEKRE ÉS INTERPELLÁCIÓKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
Utolsó frissítés: 2019. december 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat