Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2170(REG)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0462/2018

Pateikti tekstai :

A8-0462/2018

Debatai :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Balsavimas :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0046

Priimti tekstai
PDF 212kWORD 59k
Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 31 d. - Briuselis
Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimai
P8_TA(2019)0046A8-0462/2018

2019 m. sausio 31 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, taikomų I antraštinės dalies 1 ir 4 skyriams, V antraštinės dalies 3 skyriui, VII antraštinės dalies 4 ir 5 skyriams, VIII antraštinės dalies 1 skyriui, XII antraštinei daliai, XIV antraštinei daliai ir II priedui (2018/2170(REG))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 226 ir 227 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A8-0462/2018),

1.  nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2.  nusprendžia, kad šie pakeitimai įsigalioja pirmą kitos mėnesinės sesijos dieną, išskyrus pakeitimus, kuriais 3e dalies antra pastraipa įtraukiama į 11 straipsnį, ir Europos Parlamento narių tinkamo elgesio vykdant savo pareigas kodekso 6 ir 7 punktus, taip pat 196 ir 204 straipsnių pakeitimus, kurie įsigalioja pirmosios mėnesinės sesijos po kitų rinkimų į Europos Parlamentą, kurie turi įvykti 2019 m., pradžioje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.

Dabartinis tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio pavadinimas
Parlamento narių finansiniai interesai ir elgesio normos
Elgesio normos
Pakeitimas 2
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 1 dalis
1.  Parlamentas priima taisykles dėl Parlamento narių finansinių interesų skaidrumo elgesio kaip kodeksą, kuris priimamas visų Parlamento narių balsų dauguma ir pridedamas prie šių Darbo tvarkos taisyklių4.
Išbraukta.
Šios taisyklės negali kitaip kliudyti ar riboti galimybės Parlamento nariui, vykdyti savo įgaliojimus ir su jais susijusią politinę ar kitokią veiklą.
______________
4 Žr. I priedą.
Pakeitimas 3
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 2 dalis
2.  Parlamento nariai turėtų taikyti nuolatinę praktiką, pagal kurią būtų susitinkama tik su interesų grupių atstovais, užsiregistravusiais skaidrumo registre, sudarytame Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimu dėl skaidrumo registro5.
Išbraukta.
______________
5 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimas dėl skaidrumo registro, skirto organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems kuriant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką (OL L 277, 2014 9 19, p. 11).
Pakeitimas 4
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Parlamento narių elgesys paremtas abipuse pagarba ir Sutartyse, ypač Pagrindinių teisių chartijoje, apibrėžtomis vertybėmis bei principais ir pagarba Parlamentui ir jis neturi trukdyti sklandžiam Parlamento darbui, kenkti saugumui ir tvarkai Parlamento patalpose ar Parlamento įrangos veikimui. Be to, jis neturi trukdyti sklandžiam Parlamento darbui, kenkti saugumui ir tvarkai Parlamento patalpose ar Parlamento įrangos veikimui.
Parlamento narių elgesys paremtas abipuse pagarba ir Sutartyse, ypač Pagrindinių teisių chartijoje, apibrėžtomis vertybėmis bei principais. Parlamento nariai turi gerbti Parlamento orumą ir nekenkti jo reputacijai.
Pakeitimas 5
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Vykstant diskusijoms Parlamente, Parlamento nariai neturi naudoti įžeidžiančios, rasistinės ar ksenofobiškos kalbos, neturi elgtis įžeidžiančiai, rasistiškai ar ksenofobiškai ir nedemonstruoja atitinkamų plakatų ar transparantų.
Išbraukta.
Pakeitimas 6
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa
Parlamento nariai laikosi Parlamento nustatytų darbo su konfidencialia informacija taisyklių.
Išbraukta.
Pakeitimas 7
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa
Nesilaikant šių reikalavimų ir taisyklių, gali būti taikomos priemonės pagal 165, 166 ir 167 straipsnius.
Išbraukta.
Pakeitimas 8
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Parlamento nariai neturi trukdyti sklandžiam Parlamento darbui ir neturi trukdyti užtikrinti saugumą ir palaikyti tvarką Parlamento patalpose ar kenkti jo įrangos veikimui.
Pakeitimas 9
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Parlamento nariai neturi trikdyti sklandžios Parlamento plenarinės sesijos darbo tvarkos ir privalo susilaikyti nuo netinkamo elgesio. Jie negali demonstruoti reklamjuosčių.
Pakeitimas 10
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 3 c dalis (nauja)
3c.  Parlamento plenarinių posėdžių salėje vykstančiose diskusijose Parlamento nariai neturi vartoti įžeidžiančios kalbos.
Pakeitimas 11
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 3 c dalies (nauja) išaiškinimas
Vertinant, ar Parlamento diskusijose Parlamento nario vartojama kalba yra įžeidžianti, turėtų būti atsižvelgiama, be kita ko, į įžvelgiamus kalbėtojo ketinimus, tai, kaip klausytojai reaguoja į kalbėtojo pareiškimą, tai, kiek ta kalba kenkia Parlamento orumui ir reputacijai, ir į atitinkamo Parlamento nario žodžio laisvę. Pavyzdžiui, įžeidžiančia kalba pagal šį straipsnį įprastai būtų laikoma šmeižikiška kalba, neapykantą kurstanti kalba ir diskriminacijos, visų pirma bet kuriuo Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje nurodytu pagrindu, kurstymas.
Pakeitimas 12
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 3 d dalis (nauja)
3d.  Parlamento nariai turi laikytis Parlamento nustatytų darbo su konfidencialia informacija taisyklių.
Pakeitimas 13
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 3 e dalis (nauja)
3e.  Parlamento nariai turi susilaikyti nuo bet kokios formos psichologinio ar seksualinio priekabiavimo ir laikytis Europos Parlamento narių tinkamo elgesio vykdant savo pareigas kodekso, kuris pridedamos prie šių Darbo tvarkos taisyklių1a.
Parlamento nariai negali būti renkami į jokias pareigas Parlamente ar viename iš jo organų, skiriami pranešėjais ar oficialios delegacijos nariais arba dalyvauti tarpinstitucinėse derybose, jei jie nėra pasirašę su šiuo kodeksu susijusios deklaracijos.
____________________
1a Biuro 2018 m. liepos 2 d. priimtas Europos Parlamento narių tinkamo elgesio vykdant savo pareigas kodeksas tampa vienu iš šių Darbo tvarkos taisyklių priedų.
Pakeitimas 14
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 4 dalis
4.  Taikant šį straipsnį neturi būti kitaip ribojamas Parlamento diskusijų gyvybingumas ar suvaržoma Parlamento narių žodžio laisvė.
Išbraukta.
Šio straipsnio taikymas grindžiamas visapusiška pagarba Parlamento narių teisėms, apibrėžtoms Sąjungos pirminėje teisėje ir Parlamento narių statute.
Taikant šį straipsnį remiamasi skaidrumo principu ir užtikrinama, kad Parlamento nariai būtų supažindinami su visomis šios srities nuostatomis, individualiai informuojant apie jų teises ir pareigas.
Pakeitimas 15
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 5 dalis
5.  Jei Parlamento nario įdarbintas asmuo arba kitas asmuo, kuriam jis padėjo patekti į Parlamento patalpas ar suteikė prieigą prie Parlamento įrangos, nesilaiko 3 dalyje nurodytų elgesio normų, 166 straipsnyje numatytos nuobaudos prireikus gali būti taikomos atitinkamam Parlamento nariui.
5.  Jei Parlamento nariui dirbantis asmuo arba kitas asmuo, kuriam jis padėjo patekti į Parlamento patalpas ar suteikė prieigą prie Parlamento įrangos, nesilaiko šiame straipsnyje nustatytų elgesio normų, toks elgesys prireikus gali būti priskirtas atitinkamam Parlamento nariui.
Pakeitimas 16
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Taikant šį straipsnį neturi būti kitaip ribojamas Parlamento diskusijų gyvybingumas ar suvaržoma Parlamento narių žodžio laisvė.
Pakeitimas 17
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 5 b dalis (nauja)
5b.  Šis straipsnis mutatis mutandis taikomas Parlamento organams, komitetams ir delegacijoms.
Pakeitimas 18
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 6 dalis
6.  Kvestoriai nustato maksimalų padėjėjų, kuriuos gali užregistruoti kiekvienas Parlamento narys, skaičių.
Išbraukta.
Pakeitimas 19
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnio 7 dalis
7.  Buvusių Parlamento narių elgesio kodeksą, teises ir privilegijas savo sprendimu tvirtina Biuras. Visiems buvusiems Parlamento nariams galioja vienodos nuostatos.
Išbraukta.
Pakeitimai 20 ir 75
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 a straipsnis (naujas)
11a straipsnis
Parlamento narių finansiniai interesai ir skaidrumo registras
1.  Parlamentas įtvirtina Parlamento narių finansinių interesų skaidrumą reglamentuojančias taisykles elgesio kodekse, kuris priimamas visų Parlamento narių balsų dauguma ir pridedamas prie šių Darbo tvarkos taisyklių1a.
Tos taisyklės negali kitaip kliudyti ar riboti galimybės Parlamento nariui vykdyti savo įgaliojimus ar su jais susijusią politinę ar kitokią veiklą.
2.  Parlamento nariai turėtų taikyti nuolatinę praktiką, pagal kurią būtų susitinkama tik su interesų grupių atstovais, užsiregistravusiais skaidrumo registre, sudarytame Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimu dėl skaidrumo registro1b.
3.  Parlamento nariai turėtų skelbti internete informaciją apie visus numatytus posėdžius su interesų grupių atstovais, įtrauktais į skaidrumo registrą. Nedarant poveikio I priedo 4 straipsnio 6 dalies taikymui, pranešėjai, šešėliniai pranešėjai ir komitetų pirmininkai kiekvieno pranešimo atveju internete skelbia informaciją apie visus numatytus posėdžius su interesų grupių atstovais, įtrauktais į skaidrumo registrą. Biuras užtikrina, kad Parlamento interneto svetainėje būtų sukurta reikiama informacinė infrastruktūra.
4.  Biuras užtikrina, kad Parlamento interneto svetainės Parlamento narių tinklalapyje būtų sukurta reikiama informacinė infrastruktūra tiems Parlamento nariams, kurie pagal taikytinas Europos Parlamento narių statuto ir jo įgyvendinimo taisyklių nuostatas pageidauja savo iniciatyva paskelbti auditą ar patvirtinimą, kad bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką jie panaudojo laikydamiesi taikytinų Europos Parlamento narių statuto ir jo įgyvendinimo taisyklių normų.
5.  Šios taisyklės negali kitaip kliudyti ar riboti galimybės Parlamento nariams vykdyti savo įgaliojimus ar su jais susijusią politinę ar kitokią veiklą.
6.  Buvusių Parlamento narių elgesio kodeksą, teises ir privilegijas savo sprendimu tvirtina Biuras. Visiems buvusiems Parlamento nariams galioja vienodos nuostatos.
__________________
1a Žr. I priedą.
1b 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimas dėl skaidrumo registro, skirto organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems kuriant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką (OL L 277, 2014 9 19, p. 11).
Pakeitimas 88
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
32 straipsnio 5 dalis
5.   Apie frakcijos sukūrimą pareiškimu pranešama Parlamento pirmininkui. Tame pareiškime nurodomas frakcijos pavadinimas, jos nariai ir biuro sudėtis. Pareiškimą pasirašo visi tos frakcijos nariai.
5.  Apie frakcijos sukūrimą pareiškimu pranešama Parlamento pirmininkui. Tame pareiškime:
–  nurodomas frakcijos pavadinimas,
–  pateikiama politinė deklaracija, kurioje nustatytas frakcijos tikslas, ir
–  nurodomi frakcijos narių ir biuro narių vardai ir pavardės.
Visi tos frakcijos nariai pareiškimo priede raštu deklaruoja, kad jie laikosi tų pačių politinių pažiūrų.
Pakeitimas 21
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Jungtinių ir kitų neoficialių grupių veikla turi būti visiškai skaidri ir tos grupės negali vykdyti jokios veiklos, kuri galėtų būti painiojama su oficialia Parlamento arba jo organų veikla. Jos negali trečiosiose šalyse organizuoti renginių, kurie sutaptų su oficialių Parlamento organų, įskaitant oficialias rinkimų stebėjimo delegacijas, komandiruotėmis.
Pakeitimas 22
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
34 straipsnio 2 dalis
2.  Tokių grupių veikla turi būti visiškai skaidri ir jos negali vykdyti jokios veiklos, kuri galėtų būti painiojama su oficialia Parlamento arba jo valdymo organų veikla. Jeigu paisoma sąlygų, kurios nustatytos pagal Biuro priimtas šių grupių steigimą reglamentuojančias taisykles, frakcijos gali palengvinti šių grupių veiklą, teikdamos joms logistinę paramą.
2.  Jeigu paisoma sąlygų, kurios nustatytos Parlamento priimtose tokių grupių steigimą reglamentuojančiose vidaus taisyklėse, frakcijos gali palengvinti šių grupių veiklą, teikdamos joms logistinę paramą.
Pakeitimas 23
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
34 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Kitos neoficialios grupės taip pat privalo iki kito mėnesio pabaigos deklaruoti bet kokią pinigais ar natūra gaunamą paramą, kurios Parlamento nariai individualiai nedeklaruoja vykdydami I priede nustatytas jų pareigas.
Pakeitimas 24
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
34 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Tik skaidrumo registre registruoti interesų grupių atstovai gali dalyvauti Parlamento patalpose organizuojamoje jungtinės grupės ar kitos neoficialios grupės veikloje, pvz., dalyvauti jungtinės grupės ar kitos neoficialios grupės posėdžiuose ar renginiuose, teikti toms grupėms paramą arba kartu su jomis organizuoti renginius.
Pakeitimas 25
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
34 straipsnio 4 dalis
4.  Kvestoriai tvarko 3 dalyje nurodytų deklaracijų registrą. Šis registras skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Kvestoriai tvirtina su šiomis deklaracijomis susijusią tvarką ir užtikrina, kad šis straipsnis būtų veiksmingai įgyvendinamas.
4.  Kvestoriai tvarko 3 dalyje nurodytų deklaracijų registrą. Kvestoriai tvirtina su šiomis deklaracijomis ir jų skelbimu Parlamento interneto svetainėje susijusią tvarką.
Pakeitimas 26
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
34 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Kvestoriai užtikrina, kad šis straipsnis būtų veiksmingai įgyvendinamas.
Pakeitimas 27
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
128 straipsnio 4 dalis
4.  Klausimą Parlamente gali pateikti vienasklausimo pateikėjų. Į klausimą atsako asmuo, kuriam jis skirtas.
4.  Klausimą Parlamente gali pateikti klausimo teikėjųanksto paskirtas Parlamento narys. Jei šis Parlamento narys nedalyvauja, klausimas anuliuojamas. Į klausimą atsako asmuo, kuriam jis skirtas.
Pakeitimas 28
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
130 straipsnio 1 dalis
1.  Kiekvienas Parlamento narys pagal Darbo tvarkos taisyklių priede išdėstytus kriterijus gali pateikti klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui-Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, į kuriuos atsakoma raštu27. Už tokių klausimų turinį atsako tik jų teikėjai.
1.  Kiekvienas Parlamento narys, frakcija arba komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių priede išdėstytus kriterijus27 gali pateikti klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, į kuriuos atsakoma raštu. Už tokių klausimų turinį atsako tik jų teikėjai.
________________________
____________________
27 Žr. II priedą.
27 Žr. II priedą.
Pakeitimas 29
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
130 straipsnio 2 dalis
2.  Klausimai pateikiami Parlamento pirmininkui. Dėl klausimo priimtinumo sprendžia Parlamento pirmininkas. Parlamento pirmininko sprendimas nėra grindžiamas vien tik 1 dalyje nurodyto priedo nuostatomis, bet ir apskritai Darbo tvarkos taisyklių nuostatomis. Klausimo teikėjui pranešama apie motyvuotą Parlamento pirmininko sprendimą.
2.  Klausimai pateikiami elektronine forma Parlamento pirmininkui. Dėl klausimo priimtinumo sprendžia Parlamento pirmininkas. Parlamento pirmininko sprendimas nėra grindžiamas vien tik 1 dalyje nurodyto priedo nuostatomis, bet ir apskritai Darbo tvarkos taisyklių nuostatomis. Klausimo teikėjui pranešama apie motyvuotą Parlamento pirmininko sprendimą.
Pakeitimas 30
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
130 straipsnio 3 dalis
3.  Klausimai pateikiami elektronine forma. Kiekvienas narys per trijų mėnesių nepertraukiamą laikotarpį gali pateikti ne daugiau kaip dvidešimt klausimų.
3.  Kiekvienas Parlamento narys, frakcija arba komitetas per trijų mėnesių nepertraukiamą laikotarpį gali pateikti ne daugiau kaip dvidešimt klausimų. Į klausimus adresatas paprastai atsako per šešias savaites nuo klausimų perdavimo jam dienos. Vis dėlto kiekvienas Parlamento narys, frakcija arba komitetas kas mėnesį gali vieną iš savo klausimų nurodyti kaip prioritetinį klausimą ir į šį klausimą adresatas turi atsakyti per tris savaites nuo to klausimo perdavimo jam dienos.
Pakeitimas 31
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
130 straipsnio 5 dalis
5.  Jei per tris savaites (prioritetinio klausimo atveju) arba šešias savaites (neprioritetinio klausimo atveju) nuo tada, kai klausimas perduodamas adresatui, pastarasis į jį negali atsakyti, klausimo teikėjo prašymu šis klausimas gali būti įrašomas į artimiausio atsakingo komiteto posėdžio darbotvarkę.
5.  Jei per 3 dalyje nustatytą terminą adresatas į klausimą neatsako, atsakingas komitetas gali nuspręsti jį įrašyti į savo artimiausio posėdžio darbotvarkę.
Pakeitimas 32
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
130 straipsnio 6 dalis
6.  Kiekvienas Parlamento narys per mėnesį gali pateikti po vieną prioritetinį klausimą.
Išbraukta.
Pakeitimas 33
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
130 straipsnio 7 dalis
7.  Klausimai ir atsakymai, įskaitant bet kokius susijusius priedus, skelbiami Parlamento interneto svetainėje.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 34
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
130 a straipsnis
130a straipsnis
Išbraukta.
Siauresnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu
1.   Siauresnės apimties klausimus, kuriuos sudaro klausimai, į kuriuos atsakoma raštu, Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip penki procentai visų Parlamento narių, siekdami suteikti Parlamentui informaciją konkrečiai nustatyta tema.
Tokie klausimai pateikiami Pirmininkui. Jeigu klausimai atitinka bendrąsias šių Darbo tvarkos taisyklių nuostatas ir šių Darbo tvarkos taisyklių priede28, nustatytus kriterijus, Pirmininkas paprašo klausimo adresatą atsakyti per dvi savaites; Pirmininkas gali pratęsti šį terminą, pasikonsultavęs su klausimo pateikėjais.
2.  Klausimai ir atsakymai skelbiami Parlamento interneto svetainėje.
_____________________
28 Žr. II priedą.
Pakeitimas 35
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
130 b straipsnio pavadinimas
Platesnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama
Išplėstiniai paklausimai, į kuriuos atsakoma raštu
Pakeitimas 36
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
130 b straipsnio 1 dalis
1.  Platesnės apimties klausimus, kuriuos sudaro klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama, Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip penki procentai visų Parlamento narių. Į klausimą galima įtraukti trumpą aiškinamąjį pareiškimą.
1.  Išplėstinius paklausimus sudaro klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir kuriuos Tarybai, Komisijai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai teikia frakcija.
Tokie klausimai pateikiami Pirmininkui raštu. Jeigu klausimai atitinka bendrąsias šių Darbo tvarkos taisyklių nuostatas ir šių Darbo tvarkos taisyklių priede29, nustatytus kriterijus, Pirmininkas nedelsdamas informuoja klausimo adresatą apie klausimą ir paprašo klausimo adresatą informuoti, ar į klausimą bus atsakyta ir, jei taip, kada tai bus padaryta.
_____________________
29 Žr. II priedą.
Pakeitimas 37
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
130 b straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Išplėstinis paklausimas turi būti bendros svarbos ir pateikiamas raštu Parlamento pirmininkui. Jis negali viršyti 500 žodžių. Jeigu išplėstinis paklausimas atitinka apskritai šių Darbo tvarkos taisyklių nuostatas, Parlamento pirmininkas nedelsdamas jį perduoda adresatui, kad šis į jį atsakytų raštu.
Pakeitimas 38
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
130 b straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.   Kasmet gali būti pateikiama ne daugiau kaip 30 išplėstinių paklausimų. Pirmininkų sueiga užtikrina, kad išplėstiniai paklausimai frakcijoms būtų paskirstomi sąžiningai ir kad nė viena frakcija nepateiktų daugiau kaip vieno paklausimo per mėnesį.
Pakeitimas 39
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
130 b straipsnio 1 c dalis (nauja)
1c.  Jeigu adresatas į paklausimą neatsako per šešias savaites nuo paklausimo perdavimo jam dienos, šis paklausimas jo autoriaus prašymu įrašomas į galutinį Parlamento darbotvarkės projektą pagal 149 straipsnyje nustatytą tvarką ir laikantis 3a dalies nuostatų.
Pakeitimas 40
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
130 b straipsnio 2 dalis
2.  Gavus raštišką atsakymą, platesnės apimties klausimas įtraukiamas į Parlamento darbotvarkės projektą pagal 149 straipsnyje numatytą procedūrą. Privaloma surengti diskusijas, jeigu to prašo komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip penki procentai Parlamento narių.
2.  Gavus raštišką atsakymą, išplėstinis paklausimas įtraukiamas į galutinį Parlamento darbotvarkės projektą pagal 149 straipsnyje nustatytą tvarką ir laikantis 3a dalies nuostatų, jeigu to prašo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os).
Pakeitimas 41
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
130 b straipsnio 3 dalis
3.  Jeigu klausimo adresatas atsisako atsakyti į klausimą arba neatsako į klausimą per tris savaites, klausimas įtraukiamas į darbotvarkės projektą. Privaloma surengti diskusijas, jeigu to prašo komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip penki procentai Parlamento narių. Prieš diskusiją galima suteikti leidimą vienam iš klausimo pateikėjų paaiškinti papildomas klausimo pateikimo priežastis.
Išbraukta.
Pakeitimas 42
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
130 b straipsnio 3 a dalis
3a.  Tos pačios mėnesinės sesijos metu negali būti svarstomi daugiau kaip trys išplėstiniai paklausimai. Jeigu per tą pačią mėnesinę sesiją prašoma surengti diskusijas dėl daugiau kaip trijų išplėstinių paklausimų, Pirmininkų sueiga įtraukia juos į galutinį darbotvarkės projektą tokia eilės tvarka, kokia gavo tuos prašymus surengti diskusijas.
Pakeitimas 43
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
130 b straipsnio 4 dalis
4.   Klausimą Parlamente gali pateikti vienasklausimo pateikėjų. Atsako vienas atitinkamos institucijos narys.
4.  Išplėstinį paklausimą Parlamente teikia autoriaus arba prašančiųjų surengti diskusijas pagal 2 dalįanksto paskirtas Parlamento narys. Jeigu šis Parlamento narys nedalyvauja, išplėstinis paklausimas anuliuojamas. Į paklausimą atsako asmuo, kuriam jis skirtas.
123 straipsnio 2–5 dalys dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos pateikimo ir balsavimo dėl jų taikomos mutatis mutandis.
123 straipsnio 2–8 dalys dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų pateikimo ir balsavimo dėl jų taikomos mutatis mutandis.
Pakeitimas 44
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
130 b straipsnio 5 dalis
5.  Tokie klausimai, o taip pat ir atsakymai į juos skelbiami Parlamento interneto svetainėje.
5.  Tokie paklausimai ir atsakymai į juos skelbiami Parlamento interneto svetainėje.
Pakeitimas 45
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
165 straipsnio 1 dalis
1.  Parlamento pirmininkas paragina laikytis tvarkos Parlamento narį, kuris trukdo sklandžiam posėdžio darbui ar kurio elgesys nesuderinamas su atitinkamomis 11 straipsnio nuostatomis.
1.  Parlamento pirmininkas paragina laikytis tvarkos Parlamento narį, kuris pažeidžia 11 straipsnio 3b arba 3c dalyje nustatytas elgesio normas.
Pakeitimas 46
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
165 straipsnio 2 dalis
2.  Jei nusižengimas kartojasi, Parlamento pirmininkas antrą kartą paragina Parlamento narį laikytis tvarkos, ir šis įspėjimas įrašomas į protokolą.
2.  Jei pažeidimas kartojasi, Parlamento pirmininkas antrą kartą paragina Parlamento narį laikytis tvarkos, ir šis įspėjimas įrašomas į protokolą.
Pakeitimas 47
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
165 straipsnio 3 dalis
3.  Jei trukdoma toliau ar padaromi nauji nusižengimai, Parlamento pirmininkas gali iš Parlamento nario atimti teisę kalbėti bei išprašyti jį iš salės neleisdamas dalyvauti likusioje plenarinio posėdžio dalyje. Ypač rimtais atvejais Parlamento pirmininkas gali atitinkamą Parlamento narį išprašyti iš salės neleisdamas dalyvauti likusioje plenarinio posėdžio dalyje nedelsdamas ir be antrojo įspėjimo. Generalinis sekretorius, pasitelkdamas į pagalbą salės tvarkdarius ir, jei būtina, Parlamento Apsaugos tarnybą, nedelsdamas pasirūpina, kad tokios drausminės priemonės būtų vykdomos.
3.  Jei elgesio normos pažeidžiamos toliau ar padaromi nauji pažeidimai, Parlamento pirmininkas gali iš Parlamento nario atimti teisę kalbėti bei išprašyti jį iš salės neleisdamas dalyvauti likusioje plenarinio posėdžio dalyje. Ypač rimtais atvejais Parlamento pirmininkas gali atitinkamą Parlamento narį išprašyti iš salės neleisdamas dalyvauti likusioje plenarinio posėdžio dalyje nedelsdamas ir be antrojo įspėjimo. Generalinis sekretorius, pasitelkdamas į pagalbą salės tvarkdarius ir, jei būtina, Parlamento Apsaugos tarnybą, nedelsdamas pasirūpina, kad tokios drausminės priemonės būtų vykdomos.
Pakeitimas 48
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
165 straipsnio 5 dalis
5.  Parlamento pirmininkas gali liepti nutraukti tiesioginę plenarinio posėdžio transliaciją, jei Parlamento narys savo kalba arba elgesiu ką nors šmeižia, reiškia rasistines ar ksenofobines mintis.
5.  Parlamento pirmininkas gali nuspręsti nutraukti tiesioginę plenarinio posėdžio transliaciją, jei Parlamento narys pažeidžia 11 straipsnio 3b arba 3c dalį.
Pakeitimas 49
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
165 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa
Parlamento pirmininkas gali nuspręsti iš posėdžio garso ir vaizdo įrašų ištrinti Parlamento nario kalbos dalis, kuriose kas nors šmeižiamas, reiškiamos rasistinės ar ksenofobinės mintys.
Parlamento pirmininkas gali nuspręsti iš posėdžio garso ir vaizdo įrašų ištrinti Parlamento nario kalbos dalis, kuriomis pažeidžiama 11 straipsnio 3b arba 3c dalis.
Pakeitimas 50
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
166 straipsnio 1 dalis
1.  Rimto trukdymo posėdžio darbui ir sutrikimų Parlamento darbe atvejais, kai pažeidžiami 11 straipsnyje nustatyti principai, Parlamento pirmininkas priima motyvuotą sprendimą, kuriuo skiriama atitinkama nuobauda.
1.  Šiurkštaus 11 straipsnio 3a–5b dalių pažeidimo atvejais Parlamento pirmininkas priima motyvuotą sprendimą, kuriuo pažeidimą padariusiam Parlamento nariui skiriama atitinkama nuobauda pagal šį straipsnį.
Kai pažeidžiama 11 straipsnio 3b arba 3c dalis, Parlamento pirmininkas gali priimti motyvuotą sprendimą pagal šį straipsnį, nepriklausomai nuo to, ar atitinkamam Parlamento nariui buvo anksčiau skirta 165 straipsnyje nustatyta kuri nors neatidėliotina priemonė, ar ne.
Kai pažeidžiama 11 straipsnio 3e dalis, Parlamento pirmininkas gali priimti motyvuotą sprendimą pagal šį straipsnį tik tada, jeigu pagal taikytiną vidaus administracinę priekabiavimo atvejų nagrinėjimo ir jo prevencijos procedūrą buvo nustatyta, kad būta priekabiavimo.
Parlamento pirmininkas gali skirti nuobaudą Parlamento nariui tais atvejais, kuriais pagal šias Darbo tvarkos taisykles arba Biuro pagal 25 straipsnį priimtą sprendimą numatyta taikyti šį straipsnį.
Prieš priimdamas sprendimą, Parlamento pirmininkas atitinkamo nario paprašo raštu pateikti pastabas. Ypatingais atvejais Parlamento pirmininkas gali atitinkamą narį pakviesti pateikti savo pastabas žodžiu.
Atitinkamam nariui apie tą sprendimą pranešama registruotu laišku arba, skubiais atvejais, per kurjerius.
Po to, kai apie tą sprendimą pranešama atitinkamam Parlamento nariui, apie jam paskirtą nuobaudą Parlamento pirmininkas paskelbia Parlamentui. Informuojami valdymo organų, komitetų ar delegacijų, kuriems tas Parlamento narys priklauso, pirmininkai.
Kai spendimas dėl nuobaudos tampa galutiniu, jis skelbiamas matomoje Parlamento interneto svetainės vietoje ir ten lieka likusią parlamentinės kadencijos dalį.
Pakeitimas 51
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
166 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Prieš priimdamas sprendimą, Parlamento pirmininkas atitinkamo nario paprašo raštu pateikti pastabas. Parlamento pirmininkas gali nuspręsti atitinkamą narį pakviesti pateikti savo pastabas žodžiu, jei tai daryti tikslingiau.
Atitinkamam Parlamento nariui apie sprendimą skirti nuobaudą pranešama registruotu laišku arba skubiais atvejais per kurjerius.
Po to, kai apie tą sprendimą pranešama atitinkamam Parlamento nariui, apie jam paskirtą nuobaudą Parlamento pirmininkas paskelbia Parlamentui. Informuojami valdymo organų, komitetų ar delegacijų, kuriems tas Parlamento narys priklauso, pirmininkai.
Kai sprendimas dėl nuobaudos tampa galutiniu, jis skelbiamas matomoje Parlamento interneto svetainės vietoje ir ten lieka likusią Parlamento kadencijos dalį.
Pakeitimas 52
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
166 straipsnio 2 dalis
2.  Įvertinant konkretų elgesį, būtina atsižvelgti į jo išskirtinį, pasikartojantį ar nuolatinį pobūdį, taip pat ir į jo šiurkštumo laipsnį.
2.  Įvertinant konkretų elgesį, būtina atsižvelgti į jo išskirtinį, pasikartojantį ar nuolatinį pobūdį, taip pat ir į jo šiurkštumo laipsnį. Atitinkamais atvejais taip pat atsižvelgiama į galimą žalą Europos Parlamento orumui ir reputacijai.
Reikėtų skirti matomo pobūdžio elgesį, kuris gali būti toleruojamas, jeigu juo niekas neįžeidžiamas ar neapšmeižiamas, kuris nėra rasistinis ar ksenofobinis ir neperžengia leistinų ribų, ir elgesį, kuriuo aktyviai trikdoma Parlamento veikla.
Pakeitimas 53
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
166 straipsnio 4 dalis
4.  3 dalies b–e punktuose nustatytos priemonės gali būti padvigubintos, jei nusižengiama pakartotinai arba jei Parlamento narys atsisako laikytis priemonių, kurių imtasi pagal 165 straipsnio 3 dalį.
4.  3 dalies b–e punktuose nustatytos priemonės gali būti padvigubintos, jei pažeidžiama pakartotinai arba jei Parlamento narys atsisako laikytis priemonių, kurių imtasi pagal 165 straipsnio 3 dalį.
Pakeitimas 54
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
174 straipsnio 7 dalis
7.  Parlamento pirmininkas gali pasiūlyti balsuoti dėl kitų pakeitimų vienu metu, jei pakeitimai vienas kitą papildo, jeigu frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašo atskiro balsavimo arba balsavimo dalimis. Pakeitimų autoriai taip pat gali pasiūlyti balsuoti dėl visų pakeitimų vienu metu, kai jų pakeitimai papildo vienas kitą.
7.  Parlamento pirmininkas gali pasiūlyti balsuoti dėl kitų pakeitimų vienu metu, jei pakeitimai vienas kitą papildo, jeigu frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašo atskiro balsavimo arba balsavimo dalimis. Pakeitimų autoriai taip pat gali pasiūlyti balsuoti dėl savo pakeitimų.
Pakeitimas 55
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
174 straipsnio 10 dalis
10.  Dėl pakeitimų, dėl kurių prašoma balsuoti vardiniu būdu, vyksta atskiras balsavimas.
10.  Pakeitimai, dėl kurių prašoma balsuoti vardiniu būdu, teikiami balsuoti atskirai nuo kitų pakeitimų.
Pakeitimas 56
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
177 straipsnio išaiškinimas
Bet koks šio straipsnio pažeidimas bus laikomas rimtu trukdymu posėdžio darbui pagal 166 straipsnio 1 dalį ir sukels tame straipsnyje nurodytas teisines pasekmes.
Bet koks šio straipsnio pažeidimas laikomas šiurkščiu 11 straipsnio 3b dalies pažeidimu.
Pakeitimas 57
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
196 straipsnis
196 straipsnis
196 straipsnis
Nuolatinių komitetų sudarymas
Nuolatinių komitetų sudarymas
Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas sudaro nuolatinius komitetus. Jų įgaliojimai nustatomi Darbo tvarkos taisyklių priede52. Tas priedas priimamas balsavusiųjų balsų dauguma. Šių komitetų nariai skiriami naujai išrinkto Parlamento pirmos mėnesinės sesijos metu ir perrenkami po dvejų su puse metų.
Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas sudaro nuolatinius komitetus. Jų atsakomybės sritys nustatomos viename iš Darbo tvarkos taisyklių priedų52. Tas priedas priimamas balsavusiųjų balsų dauguma. Šių komitetų nariai skiriami naujai išrinkto Parlamento pirmos mėnesinės sesijos metu.
Nuolatinių komitetų įgaliojimai taip pat gali būti tvirtinami skirtingu nei komitetų sudarymo metu.
Nuolatinių komitetų atsakomybės sritys taip pat gali būti iš naujo nustatomos ne komitetų sudarymo metu.
_________________
_________________
52 Žr. V priedą.
52 Žr. V priedą.
Pakeitimas 58
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
204 straipsnio 1 dalis
1.  Per pirmąjį komiteto posėdį, vykstantį po komiteto narių paskyrimo pagal 199 straipsnį, komitetas išsirenka biurą, kurį sudaro pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai, renkami atskirais balsavimais iš tikrųjų to komiteto narių. Sprendimą dėl to, kiek pirmininko pavaduotojų bus renkama, priima Parlamentas, atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą. Parlamento įvairovė turi būti atspindima kiekvieno komiteto biuro sudėtyje; neleidžiama, kad biurą sudarytų vien vyrai arba vien moterys arba kad visi pirmininko pavaduotojai būtų iš tos pačios valstybės nares.
1.  Per pirmąjį komiteto posėdį, vykstantį po komiteto narių paskyrimo pagal 199 straipsnį ir po dvejų su puse metų, komitetas išsirenka biurą, kurį sudaro pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai, renkami atskirais balsavimais iš tikrųjų to komiteto narių. Sprendimą dėl to, kiek pirmininko pavaduotojų bus renkama, priima Parlamentas, atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą. Parlamento įvairovė turi būti atspindima kiekvieno komiteto biuro sudėtyje; neleidžiama, kad biurą sudarytų vien vyrai arba vien moterys arba kad visi pirmininko pavaduotojai būtų iš tos pačios valstybės narės.
Pakeitimas 59
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
210 a straipsnio pavadinimas
Komiteto susipažinimo su Parlamento gauta konfidencialia informacija procedūra
Komiteto susipažinimo su konfidencialia informacija uždarame posėdyje procedūra
Pakeitimas 60
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
210 a straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Kai komiteto pirmininkas paskelbia, kad bus taikoma konfidencialumo procedūra, posėdyje leidžiama dalyvauti tik komiteto nariams ir pareigūnams bei ekspertams, kuriuos iš anksto paskyrė pirmininkas ir kurių dalyvavimas posėdyje yra tikrai būtinas.
Kai komiteto pirmininkas pareiškia, kad turi būti taikoma konfidenciali procedūra, rengiamas uždaras posėdis ir jame gali dalyvauti tik komiteto nariai, įskaitant ir pavaduojančius narius. Komitetas, vadovaudamasis taikytinais tarpinstituciniais teisės aktais, gali nuspręsti, kad kiti Parlamento nariai gali dalyvauti posėdyje pagal 206 straipsnio 3 dalį. Posėdyje taip pat gali dalyvauti asmenys, kuriuos komiteto pirmininkas, laikydamasis visų Konfidencialios informacijos tvarkymo Europos Parlamente taisyklėse nustatytų apribojimų, nurodė kaip atitinkančius principą „būtina žinoti“. Norint susipažinti su slaptumo žyma „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“ ir aukštesnio lygio slaptumo žyma pažymėta įslaptinta informacija arba tuo atveju, jei esama tarpinstituciniuose teisės aktuose nustatytų specialių apribojimų dėl susipažinimo su informacija, gali būti taikomi papildomi apribojimai.
Pakeitimas 61
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
210 a straipsnio 4 dalis
4.  Ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os), pritaikę konfidencialumo procedūrą, gali pateikti prašymą išnagrinėti, ar nebuvo pažeistas slaptumas. Šis prašymas gali būti įrašytas į kito komiteto posėdžio darbotvarkę. Jei tam pritaria dauguma komiteto narių, komitetas gali nuspręsti klausimą perduoti Parlamento pirmininkui svarstyti toliau pagal 11 ir 166 straipsnius.
4.  Ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os), pritaikę konfidencialumo procedūrą, gali pateikti prašymą išnagrinėti, ar nebuvo pažeistas slaptumas; tai nedaro poveikio taikytinoms taisyklėms dėl konfidencialumo pažeidimo. Šis prašymas gali būti įrašytas į kito komiteto posėdžio darbotvarkę. Jei tam pritaria dauguma komiteto narių, komitetas gali nuspręsti klausimą perduoti Parlamento pirmininkui svarstyti toliau pagal 11 ir 166 straipsnius.
Pakeitimas 62
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
211 straipsnio pavadinimas
Viešieji svarstymai, susiję su piliečių iniciatyvomis
Viešieji svarstymai ir diskusijos dėl piliečių iniciatyvų
Pakeitimas 63
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
211 straipsnio 7 a dalis (nauja)
7a.  Parlamentas rengia diskusijas dėl piliečių iniciatyvos, paskelbtos atitinkamame registre pagal Reglamento (ES) Nr. 211/2011 10 straipsnio 1 dalies a punktą, kitoje mėnesinėje sesijoje po viešojo svarstymo ir, įtraukdamas šias diskusijas į savo darbotvarkę, nusprendžia, ar diskusijos turi būti užbaigiamos rezoliucijos priėmimu. Diskusijos nebaigiamos rezoliucijos priėmimu, jei šios ar artimiausios mėnesinės sesijos posėdyje yra numatytas pranešimas tuo pačiu ar panašiu klausimu, nebent dėl ypatingų priežasčių Parlamento pirmininkas pasiūlytų priešingai. Jei Parlamentas nusprendžia diskusijas užbaigti rezoliucijos priėmimu, už atitinkamą klausimą atsakingas komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiančio Parlamento narių skaičius gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos. 123 straipsnio 3–8 dalys dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos pateikimo ir balsavimo dėl jų taikomos mutatis mutandis.
Pakeitimas 76
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
211 straipsnio 8 dalis
8.  Jei Komisija nepateikia pasiūlymo dėl teisės akto dėl pagal Reglamento (ES) Nr. 211/2011 9 straipsnį sėkmingai pateiktos piliečių iniciatyvos per 12 mėnesių laikotarpį nuo dienos, kurią pateikia teigiamą nuomonę dėl tos iniciatyvos ir komunikate nustato veiksmus, kurių ji rengiasi imtis, už atitinkamą sritį atsakingas komitetas, pasikonsultavęs su piliečių iniciatyvos organizatoriais, gali surengti klausymą ir prireikus pradėti 46 straipsnyje nustatytą procedūrą, siekiant pasinaudoti Parlamento teise prašyti Komisijos pateikti atitinkamą pasiūlymą.
8.  Komisijai pateikus komunikatą, kuriame išdėstomos teisinės ir politinės išvados dėl konkrečios piliečių iniciatyvos, Parlamentas įvertina veiksmus, kurių ėmėsi Komisija, parengusi šį komunikatą. Jei Komisija nepateikia atitinkamo pasiūlymo dėl piliečių iniciatyvos, už atitinkamą sritį atsakingas komitetas, pasikonsultavęs su piliečių iniciatyvos organizatoriais, gali surengti klausymą. Be to, Parlamentas gali nuspręsti, ar surengti plenarinio posėdžio diskusijas ir ar užbaigti šias diskusijas rezoliucijos priėmimu. Mutatis mutandis taikoma 211 straipsnio 7a dalyje nustatyta tvarka. Parlamentas taip pat gali nuspręsti pasinaudoti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsniu jam suteikta teise ir atitinkamai pradėti 46 straipsnyje nustatytą procedūrą.
Pakeitimas 64
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
223 a straipsnio pavadinimo išnaša
61 223a straipsnis taikomas tik Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams, kaip nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 2 straipsnio 3 ir 4 dalyse. Žr. taip pat 224 ir 225 straipsnių išnašas.
61 223a straipsnis taikomas tik Europos politinėms partijoms ir Europos politiniams fondams, kaip nustatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 2 straipsnio 3 ir 4 dalyse.
Pakeitimas 65
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
223 a straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.   Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 10 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą ne mažiau kaip 50 piliečių grupė gali pateikti pagrįstą prašymą, kuriuo Parlamentas raginamas prašyti atlikti 2 dalyje nurodytą patikrinimą. Šio pagrįsto prašymo negali nei teikti, nei pasirašyti Parlamento nariai. Jame turi būti pateikti pakankami faktiniai įrodymai, patvirtinantys, kad atitinkama Europos politinė partija ar Europos politinis fondas neatitinka 2 dalyje nurodytų sąlygų.
Parlamento pirmininkas priimtinus piliečių grupių prašymus perduoda komitetui, atsakingam už tolesnį prašymų nagrinėjimą.
Išnagrinėjęs prašymą (tai turi būti atlikta per keturis mėnesius nuo tos dienos, kai Parlamento pirmininkas perduoda prašymą), atsakingas komitetas jį sudarančių narių balsų dauguma, atstovaujančia ne mažiau kaip trims frakcijoms, gali pateikti pasiūlymą patenkinti prašymą ir apie tai pranešti Parlamento pirmininkui.
Piliečių grupė informuojama apie nagrinėjimo komitete rezultatus.
Gavęs komiteto pasiūlymą, Parlamento pirmininkas perduoda prašymą Parlamentui.
Perdavus tokį prašymą, Parlamentas balsavusiųjų dauguma nusprendžia, ar teikti prašymą Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijai.
Komitetas priima tokių piliečių grupių prašymų tvarkymo gaires.
Pakeitimas 89/rev
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
228 a straipsnis (naujas)
228a straipsnis
Lyčių aspekto integravimas
Biuras priima lyčių lygybės veiksmų planą, kuriuo siekiama į visą Parlamento veiklą visais lygmenimis ir visais etapais įtraukti lyčių aspektą. Šio lyčių lygybės veiksmų plano stebėsena vykdoma du kartus per metus, o peržiūra – bent kas penkerius metus.
Pakeitimas 66
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
229 straipsnio 3 dalis
Šios nuostatos netaikomos peticijoms ir pareiškimams, dėl kurių nebūtinas sprendimas.
Šios nuostatos netaikomos peticijoms, piliečių iniciatyvoms ir pareiškimams, dėl kurių nebūtinas sprendimas.
Pakeitimas 67
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
II priedo pavadinimas
PAGAL 130, 130A, 130B, 131 IR 131A STRAIPSNIUS TEIKIAMIEMS KLAUSIMAMS, Į KURIUOS ATSAKOMA RAŠTU, TAIKOMI KRITERIJAI
PAGAL 130, 131 IR 131A STRAIPSNIUS TEIKIAMIEMS KLAUSIMAMS, Į KURIUOS ATSAKOMA RAŠTU, TAIKOMI KRITERIJAI
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika