Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2170(REG)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0462/2018

Texte depuse :

A8-0462/2018

Dezbateri :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Voturi :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0046

Texte adoptate
PDF 212kWORD 70k
Joi, 31 ianuarie 2019 - Bruxelles
Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European
P8_TA(2019)0046A8-0462/2018

Decizia Parlamentului European din 31 ianuarie 2019 privind modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European în ceea ce privește: titlul I capitolele 1 și 4; titlul V capitolul 3; titlul VII capitolele 4 și 5; titlul VIII capitolul 1; titlul XII; titlul XIV și anexa II (2018/2170(REG))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 226 și 227 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0462/2018),

1.  hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2.  decide că modificările intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune, cu excepția modificărilor prin care se introduce la articolul 11 alineatul (3e) al doilea paragraf și prin care se introduc articolele 6 și 7 din Codul comportamentului corespunzător al deputaților în Parlamentul European în exercitarea funcțiilor lor, precum și a modificărilor aduse articolelor 196 și 204, care intră în vigoare la deschiderea primei perioade de sesiune care urmează următoarelor alegeri pentru Parlamentul European, programate în 2019;

3.  încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Textul în vigoare   Amendamentul
Amendamentul 1
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – titlu
Interesele financiare ale deputaților și regulile de conduită
Reguli de conduită
Amendamentul 2
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 1
(1)  Parlamentul elaborează norme în materie de transparență privind interesele financiare ale membrilor săi, sub forma unui cod de conduită adoptat cu majoritatea membrilor care îl compun și anexat la prezentul regulament4.
eliminat
Aceste norme nu pot, în schimb, să împiedice sau să limiteze exercitarea mandatului și a activităților politice sau de altă natură pe care le presupune acesta.
______________
4 A se vedea anexa I.
Amendamentul 3
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 2
(2)  Deputații ar trebui să adopte practica sistematică de a participa la reuniuni numai cu reprezentanții de interese care s-au înregistrat în Registrul de transparență instituit prin acordul dintre Parlamentul European și Comisia Europeană privind registrul de transparență5.
eliminat
______________
5 Acordul din 16 aprilie 2014 dintre Parlamentul European și Comisia Europeană privind registrul de transparență pentru organizațiile și persoanele care desfășoară activități independente implicate în procesul de elaborare și de punere în aplicare a politicilor Uniunii (JO L 277, 19.9.2014, p. 11).
Amendamentul 4
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1
Comportamentul deputaților este caracterizat de respect reciproc, se bazează pe valorile și principiile definite în tratate și, în special, în Carta drepturilor fundamentale și păstrează demnitatea Parlamentului. În plus, comportamentul deputaților nu trebuie să compromită buna desfășurare a lucrărilor parlamentare, menținerea securității și a ordinii în clădirile Parlamentului sau funcționarea echipamentelor Parlamentului.
Comportamentul deputaților este caracterizat de respectul reciproc și se bazează pe valorile și principiile definite în tratate și, în special, în Carta drepturilor fundamentale. Deputații respectă demnitatea Parlamentului și nu aduc prejudicii reputației sale.
Amendamentul 5
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2
În dezbaterile parlamentare, deputații nu adoptă comportamente și limbaje denigratoare, rasiste sau xenofobe și nici nu desfășoară pancarte.
eliminat
Amendamentul 6
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 3
Deputații respectă normele Parlamentului privind regimul aplicabil informațiilor confidențiale.
eliminat
Amendamentul 7
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 4
Nerespectarea acestor principii și norme poate conduce la aplicarea unor măsuri în conformitate cu articolele 165, 166 și 167.
eliminat
Amendamentul 8
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Deputații nu compromit buna desfășurare a lucrărilor parlamentare și nu compromit menținerea securității și a ordinii în clădirile Parlamentului sau funcționarea echipamentelor sale.
Amendamentul 9
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 3 b (nou)
(3b)  Deputații nu perturbă ordinea în sala de ședințe și se abțin de la orice comportament necorespunzător. Deputații nu afișează pancarte.
Amendamentul 10
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 3 c (nou)
(3c)  În cadrul dezbaterilor parlamentare din sala de ședințe, deputații nu folosesc un limbaj ofensator.
Amendamentul 11
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 3 c (nou) – interpretare
La evaluarea caracterului jignitor sau nu al limbajului folosit de către un deputat în cadrul unei dezbateri parlamentare ar trebui să se ia în considerare, printre altele, intențiile identificabile ale vorbitorului, percepția declarației de către public, măsura în care aceasta afectează demnitatea și reputația Parlamentului, precum și libertatea de exprimare a deputatului în cauză. De exemplu, limbajul defăimător, discursurile de incitare la ură și incitarea la discriminare, în special din orice motiv menționat la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale, ar constitui, în mod normal, cazuri de „limbaj ofensator” în sensul prezentului articol.
Amendamentul 12
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 3 d (nou)
(3d)  Deputații respectă normele Parlamentului referitoare la tratamentul informațiilor confidențiale.
Amendamentul 13
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 3 e (nou)
(3e)  Deputații se abțin de la orice tip de hărțuire psihologică sau sexuală și respectă Codul comportamentului corespunzător al deputaților în Parlamentul European în exercitarea funcțiilor lor, anexat la prezentul Regulament de procedură1a.
Deputații nu pot fi aleși în funcții în Parlament sau în organele acestuia, nu pot fi numiți raportori și nu pot participa la delegații oficiale sau la negocieri interinstituționale fără să fi semnat declarația aferentă codului respectiv.
____________________
1a Codul comportamentului corespunzător al deputaților în Parlamentul European în exercitarea funcțiilor lor, adoptat de Birou la 2 iulie 2018, devine una dintre anexele la prezentul Regulament de procedură.
Amendamentul 14
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 4
(4)  Aplicarea prezentului articol nu aduce, în schimb, atingere ritmului dezbaterilor parlamentare sau libertății de exprimare a deputaților.
eliminat
Aceasta se întemeiază pe respectul deplin al prerogativelor deputaților, astfel cum sunt definite în dreptul primar al Uniunii și în Statutul deputaților.
Aceasta are drept bază principiul transparenței și garantează că orice dispoziție în materie este adusă la cunoștința deputaților, care sunt informați în mod individual cu privire la drepturile și obligațiile lor.
Amendamentul 15
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 5
(5)  Dacă o persoană care este angajată de un deputat sau o altă persoană pentru care deputatul a obținut accesul în clădirile Parlamentului sau la echipamentele acestuia nu respectă regulile de conduită menționate la alineatul (3), sancțiunile stabilite la articolul 166 pot fi aplicate, atunci când este cazul, deputatului în cauză.
(5)  Dacă o persoană care lucrează pentru un deputat sau o altă persoană pentru care deputatul a obținut accesul în clădirile Parlamentului sau la echipamentele acestuia nu respectă regulile de conduită stabilite în cadrul prezentului articol, comportamentul respectiv poate fi imputabil, atunci când este cazul, deputatului în cauză.
Amendamentul 16
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)
(5a)  Aplicarea prezentului articol nu aduce, în schimb, atingere ritmului dezbaterilor parlamentare sau libertății de exprimare a deputaților.
Amendamentul 17
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 5 b (nou)
(5b)  Prezentul articol se aplică, mutatis mutandis, în organele, comisiile și delegațiile Parlamentului.
Amendamentul 18
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 6
(6)  Chestorii stabilesc numărul maxim de asistenți pe care îi poate acredita fiecare deputat.
eliminat
Amendamentul 19
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 – alineatul 7
(7)  Regulile de conduită, drepturile și privilegiile foștilor deputați sunt stabilite printr-o decizie a Biroului. Între foștii deputați nu se stabilește nicio diferență de tratament.
eliminat
Amendamentele 20 și 75
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11 a (nou)
Articolul 11a
Interesele financiare ale deputaților și Registrul de transparență
(1)  Parlamentul elaborează norme în materie de transparență privind interesele financiare ale membrilor săi, sub forma unui cod de conduită adoptat cu majoritatea membrilor care îl compun și anexat la prezentul regulament1a.
Aceste norme nu pot, în schimb, să împiedice sau să limiteze deputații în exercitarea mandatului lor și a activităților politice sau de altă natură pe care le presupune acesta.
(2)  Deputații ar trebui să adopte practica sistematică de a participa la reuniuni numai cu reprezentanții de interese care s-au înregistrat în Registrul de transparență instituit prin acordul dintre Parlamentul European și Comisia Europeană privind registrul de transparență1b.
(3)  Deputații ar trebui să publice online toate reuniunile programate cu reprezentanții grupurilor de interese care intră sub incidența Registrului de transparență. Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (6) din anexa I, raportorii, raportorii din umbră și președinții de comisie publică online, pentru fiecare raport, toate reuniunile programate cu reprezentanții grupurilor de interese care intră în domeniul de aplicare al registrului de transparență. Biroul pune la dispoziție infrastructura necesară pe site-ul Parlamentului.
(4)  Biroul pune la dispoziție infrastructura necesară pe pagina online a deputaților de pe site-ul Parlamentului pentru acei deputați care doresc să publice un audit voluntar sau o confirmare, în conformitate cu normele aplicabile ale Statutului deputaților și cu normele sale de aplicare, cu privire la faptul că indemnizația pentru cheltuieli generale a fost folosită de către aceștia în conformitate cu normele aplicabile ale Statutului deputaților și cu normele sale de aplicare.
(5)  Aceste norme nu pot, în schimb, să împiedice sau să limiteze exercitarea mandatului și a activităților politice sau de altă natură pe care le presupune acesta.
(6)  Regulile de conduită, drepturile și privilegiile foștilor deputați sunt stabilite printr-o decizie a Biroului. Între foștii deputați nu se aplică nicio diferență de tratament.
__________________
1a A se vedea anexa I.
1b Acordul din 16 aprilie 2014 dintre Parlamentul European și Comisia Europeană privind registrul de transparență pentru organizațiile și persoanele care desfășoară activități independente implicate în procesul de elaborare și de punere în aplicare a politicilor Uniunii (JO L 277, 19.9.2014, p. 11).
Amendamentul 88
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 32 – alineatul 5
5.   Constituirea unui grup politic trebuie adusă la cunoștința Președintelui printr-o declarație. În această declarație trebuie menționată denumirea grupului și numele membrilor, precum și componența biroului. Aceasta trebuie semnată de către toți membrii grupului respectiv.
5.   Constituirea unui grup politic trebuie adusă la cunoștința Președintelui printr-o declarație. În această declarație trebuie inclusă:
–  denumirea grupului,
–  o declarație politică, care stabilește scopul grupului, și
–  numele membrilor, precum și componența biroului.
Toți membrii grupului declară în scris, într-o anexă la declarație, că au aceleași afinități politice.
Amendamentul 21
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 34 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Intergrupurile, precum și alte grupări neoficiale sunt pe deplin transparente în acțiunile lor și nu se implică în activități care pot fi confundate cu activitățile oficiale ale Parlamentului sau ale organelor sale. Ele nu pot organiza evenimente în țări terțe care coincid cu o misiune a unui organism oficial al Parlamentului, inclusiv cu o delegație oficială de observare a alegerilor.
Amendamentul 22
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 34 – alineatul 2
(2)  Grupările de acest tip sunt pe deplin transparente în acțiunile lor și nu se pot implica în activități care pot genera confuzii în raport cu activitățile oficiale ale Parlamentului sau ale organelor sale. Sub rezerva respectării condițiilor prevăzute în normele privind constituirea unor astfel de grupări, astfel cum au fost adoptate de Birou, grupurile politice pot facilita activitățile intergrupurilor punându-le la dispoziție sprijin logistic.
(2)  Sub rezerva respectării condițiilor prevăzute în normele interne ale Parlamentului privind constituirea unor astfel de grupări, un grup politic le poate facilita activitățile punându-le la dispoziție sprijin logistic.
Amendamentul 23
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)
Și celelalte grupări neoficiale au obligația de a declara, până la sfârșitul lunii următoare, orice sprijin, în numerar sau în natură, pe care deputații nu l-au declarat în mod individual în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul anexei I.
Amendamentul 24
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 34 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Doar reprezentanții de interese care sunt înregistrați în Registrul de transparență pot participa la activitățile intergrupurilor sau ale unor grupări neoficiale organizate în clădirile Parlamentului, de exemplu participând la reuniuni sau evenimente ale intergrupului sau ale altor grupări neoficiale, oferind sprijin acestora sau fiind coorganizatori ai evenimentelor lor.
Amendamentul 25
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 34 – alineatul 4
(4)  Chestorii țin un registru al declarațiilor menționate la alineatul (3). Acest registru este publicat pe site-ul de internet al Parlamentului. Chestorii adoptă modalitățile referitoare la aceste declarații și asigură aplicarea efectivă a prezentului articol.
(4)  Chestorii țin un registru al declarațiilor menționate la alineatul (3). Chestorii adoptă modalitățile referitoare la aceste declarații și la publicarea lor pe site-ul Parlamentului.
Amendamentul 26
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 34 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  Chestorii asigură punerea în aplicare efectivă a prezentului articol.
Amendamentul 27
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 128 – alineatul 4
(4)  Unul dintre autorii întrebării poate dezvolta întrebarea. Destinatarul răspunde la aceasta.
(4)  Un deputat desemnat în avans de autorii întrebării prezintă întrebarea în plen. În cazul în care deputatul respectiv nu este prezent, întrebarea devine caducă. Destinatarul răspunde la aceasta.
Amendamentul 28
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 130 – alineatul 1
(1)  Orice deputat poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris, în conformitate cu criteriile stabilite într-o anexă la prezentul regulament27. Responsabilitatea pentru conținutul întrebărilor revine în totalitate autorilor acestora.
(1)  Orice deputat, grup politic sau comisie poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu solicitare de răspuns scris, în conformitate cu criteriile stabilite într-o anexă la prezentul regulament27. Responsabilitatea pentru conținutul întrebărilor revine în totalitate autorilor acestora.
________________________
____________________
27 A se vedea anexa II.
27 A se vedea anexa II.
Amendamentul 29
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 130 – alineatul 2
(2)  Întrebările sunt prezentate Președintelui. În cazul în care există îndoieli privind admisibilitatea unei întrebări, decizia aparține Președintelui. Președintele decide nu doar în temeiul dispozițiilor anexei menționate la alineatul (1), ci și în temeiul dispozițiilor Regulamentului de procedură în general. Decizia motivată a Președintelui este comunicată autorului întrebării.
(2)  Întrebările sunt prezentate Președintelui în format electronic. În cazul în care există îndoieli privind admisibilitatea unei întrebări, decizia aparține Președintelui. Președintele decide nu doar în temeiul dispozițiilor anexei menționate la alineatul (1), ci și în temeiul dispozițiilor Regulamentului de procedură în general. Decizia motivată a Președintelui este comunicată autorului întrebării.
Amendamentul 30
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 130 – alineatul 3
(3)  Întrebările sunt prezentate în format electronic. Fiecare deputat poate prezenta cel mult douăzeci de întrebări în decursul unei perioade de trei luni consecutive.
(3)  Fiecare deputat, grup politic sau comisie poate prezenta cel mult douăzeci de întrebări în decursul unei perioade de trei luni consecutive. De regulă, destinatarul răspunde întrebărilor în termen de șase săptămâni de la data la care i-au fost transmise. Cu toate acestea, orice deputat, grup politic sau comisie poate desemna, lunar, una dintre întrebările sale drept „întrebare prioritară”, la care destinatarul trebuie să răspundă în termen de trei săptămâni de la data la care i-a fost transmisă.
Amendamentul 31
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 130 – alineatul 5
(5)  În cazul în care destinatarul nu poate răspunde la o întrebare în termen de trei săptămâni (pentru întrebările prioritare) sau de șase săptămâni (pentru întrebările fără caracter prioritar) de la momentul în care este transmisă destinatarului, întrebarea se poate înscrie, la cererea autorului, pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a comisiei competente.
(5)  În cazul în care destinatarul nu a răspuns la o întrebare în termenul prevăzut la alineatul (3), comisia competentă poate decide să o plaseze pe ordinea de zi a următoarei sale reuniuni.
Amendamentul 32
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 130 – alineatul 6
(6)  Orice deputat poate adresa o întrebare prioritară o dată pe lună.
eliminat
Amendamentul 33
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 130 – alineatul 7
(7)  Întrebările se publică, însoțite de toate răspunsurile, inclusiv de eventuale anexe, pe site-ul de internet al Parlamentului.
(7)  Întrebările și răspunsurile, însoțite de eventualele lor anexe, se publică pe site-ul Parlamentului.
Amendamentul 34
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 130a
Articolul 130a
eliminat
Interpelări minore cu solicitare de răspuns scris
(1)   Prin interpelările minore, care constau în întrebări cu solicitare de răspuns scris, o comisie, un grup politic sau cel puțin cinci la sută dintre membrii care compun Parlamentul pot solicita Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să furnizeze Parlamentului informații cu privire la chestiuni specifice.
Aceste întrebări sunt prezentate Președintelui, care, sub rezerva conformității lor cu Regulamentul de procedură în general și cu criteriile prevăzute într-o anexă la Regulamentul de procedură28, solicită destinatarului să răspundă în termen de două săptămâni; Președintele poate extinde acest termen în urma consultării autorilor întrebărilor.
(2)  Întrebările se publică, însoțite de răspuns, pe site-ul de internet al Parlamentului.
_____________________
28 A se vedea anexa II.
Amendamentul 35
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 130b – titlu
Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere
Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris
Amendamentul 36
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 130b – alineatul 1
(1)  Interpelările majore constau în întrebări cu solicitare de răspuns scris și dezbatere care pot fi adresate de o comisie, un grup politic sau cel puțin cinci la sută dintre deputații care compun Parlamentul Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Întrebările pot include o scurtă expunere de motive.
(1)  Interpelările majore constau în întrebări cu solicitare de răspuns scris adresate de un grup politic Consiliului, Comisiei sau vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.
Aceste întrebări sunt prezentate în scris Președintelui, care, sub rezerva conformității lor cu Regulamentul de procedură în general și cu criteriile prevăzute într-o anexă la Regulamentul de procedură29, informează imediat destinatarul despre întrebare, solicitându-i să comunice dacă va răspunde și, în caz afirmativ, când.
_____________________
29 A se vedea anexa II.
Amendamentul 37
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 130b – alineatul 1 a (nou)
(1a)   Interpelările majore sunt de interes general și sunt prezentate Președintelui în scris. Ele nu depășesc 500 de cuvinte. Dacă interpelarea majoră respectă dispozițiile prezentului Regulament de procedură în general, Președintele o transmite imediat destinatarului în vederea obținerii unui răspuns în scris.
Amendamentul 38
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 130b – alineatul 1 b (nou)
(1b)   Se pot depune cel mult 30 de interpelări majore pe an. Conferința președinților asigură distribuirea echitabilă a acestor interpelări între grupurile politice și niciun grup politic nu prezintă mai mult de o interpelare majoră pe lună.
Amendamentul 39
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 130b – alineatul 1 c (nou)
(1c)  În cazul în care destinatarul nu răspunde în termen de șase săptămâni de la transmiterea interpelării majore, aceasta, la cererea autorului, este înscrisă pe proiectul definitiv de ordine de zi a Parlamentului în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 149 și cu respectarea dispozițiilor de la alineatul (3a).
Amendamentul 40
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 130b – alineatul 2
(2)  La primirea răspunsului scris, interpelarea majoră este înscrisă pe proiectul de ordine de zi a Parlamentului, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 149 din Regulamentul de procedură. Trebuie să se organizeze o dezbatere în cazul în care acest lucru este solicitat de o comisie, un grup politic sau cel puțin cinci la sută dintre membrii care compun Parlamentul.
(2)  La primirea răspunsului scris, dacă un număr de deputați sau un grup sau mai multe grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu o solicită, interpelarea majoră este înscrisă pe proiectul definitiv de ordine de zi a Parlamentului, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 149 și cu respectarea dispozițiilor de la alineatul (3a).
Amendamentul 41
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 130b – alineatul 3
(3)  Dacă destinatarul întrebării refuză să ofere un răspuns sau nu răspunde în trei săptămâni, întrebarea este înscrisă pe proiectul de ordine de zi. Trebuie să se organizeze o dezbatere în cazul în care acest lucru este solicitat de o comisie, un grup politic sau cel puțin cinci la sută dintre membrii care compun Parlamentul. Înainte de dezbatere, unul dintre autorii întrebării poate fi autorizat să expună motive suplimentare în sprijinul întrebării adresate.
eliminat
Amendamentul 42
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 130b – alineatul 3 a
(3a)  În cursul unei perioade de sesiune, nu se dezbat mai mult de trei interpelări majore. În cazul în care se solicită dezbaterea a mai mult de trei interpelări majore în cursul unei perioade de sesiune, Conferința președinților le include în proiectul definitiv de ordine de zi în ordinea în care a primit solicitările de dezbatere respective.
Amendamentul 43
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 130b – alineatul 4
(4)   Unul dintre autorii întrebării poate dezvolta întrebarea. Răspunsul este dat de un membru al instituției în cauză.
(4)  Un deputat desemnat în avans de către autor sau de către cei care solicită dezbaterea în conformitate cu alineatul (2) prezintă interpelarea majoră în plen. În cazul în care deputatul respectiv nu este prezent, interpelarea devine caducă. Destinatarul răspunde la aceasta.
Articolul 123 alineatele (2)-(5) privind depunerea și votarea propunerilor de rezoluție se aplică mutatis mutandis.
Articolul 123 alineatele (2)-(8) privind depunerea și votarea propunerilor de rezoluție se aplică mutatis mutandis.
Amendamentul 44
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 130b – alineatul 5
(5)  Întrebările de acest tip se publică, însoțite de răspuns, pe site-ul de internet al Parlamentului.
(5)  Interpelările de acest tip se publică, însoțite de răspuns, pe site-ul Parlamentului.
Amendamentul 45
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 165 – alineatul 1
(1)  Președintele cheamă la ordine orice deputat care aduce atingere bunei desfășurări a ședinței sau al cărui comportament nu este compatibil cu dispozițiile pertinente prevăzute la articolul 11.
(1)  Președintele cheamă la ordine orice deputat care încalcă regulile de conduită prevăzute la articolul 11 alineatele (3b) sau (3c).
Amendamentul 46
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 165 – alineatul 2
(2)  În caz de recidivă, Președintele cheamă deputatul respectiv din nou la ordine, iar acest fapt se consemnează în procesul-verbal.
(2)  În caz de repetare a încălcării, Președintele cheamă deputatul respectiv din nou la ordine, iar acest fapt se consemnează în procesul-verbal.
Amendamentul 47
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 165 – alineatul 3
(3)  Dacă perturbarea continuă, sau în cazul unei noi recidive, Președintele poate retrage dreptul la cuvânt deputatului respectiv și acesta sau aceasta poate fi exclus(ă) din sală de către Președinte pentru restul ședinței. De asemenea, în cazuri deosebit de grave, Președintele poate să recurgă la această ultimă măsură imediat, fără o a doua chemare la ordine. Secretarul General asigură, fără întârziere, punerea în aplicare a unei astfel de măsuri disciplinare cu ajutorul aprozilor și, dacă este necesar, al personalului de securitate al Parlamentului.
(3)  Dacă încălcarea continuă, sau în cazul unei noi încălcări, Președintele poate retrage dreptul la cuvânt deputatului respectiv și acesta sau aceasta poate fi exclus(ă) din sală de către Președinte pentru restul ședinței. De asemenea, în cazuri deosebit de grave, Președintele poate să recurgă la această ultimă măsură imediat, fără o a doua chemare la ordine. Secretarul General asigură, fără întârziere, punerea în aplicare a unei astfel de măsuri disciplinare cu ajutorul aprozilor și, dacă este necesar, al personalului de securitate al Parlamentului.
Amendamentul 48
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 165 – alineatul 5
(5)  Președintele poate hotărî întreruperea transmisiei în direct a ședinței în cazul în care un deputat folosește un limbaj sau are un comportament calomniator, rasist sau xenofob.
(5)  Președintele poate hotărî întreruperea transmisiei în direct a ședinței în cazul încălcării articolului 11 alineatele (3b) sau (3c) de către un deputat.
Amendamentul 49
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 165 – alineatul 6 – paragraful 1
Președintele poate decide să elimine din înregistrarea audiovizuală a lucrărilor acele părți din discursul unui deputat care conțin un limbaj calomniator, rasist sau xenofob.
Președintele poate decide să elimine din înregistrarea audiovizuală a lucrărilor acele părți din discursul unui deputat care încalcă articolul 11 alineatele (3b) sau (3c).
Amendamentul 50
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 166 – alineatul 1
(1)  În cazul în care un deputat tulbură ședința într-un mod grav sau perturbă lucrările Parlamentului încălcând principiile stabilite la articolul 11, Președintele adoptă o decizie motivată prin care pronunță sancțiunea corespunzătoare.
(1)  În cazul unei încălcări grave a articolului 11 alineatele (3a)-(5b), Președintele adoptă o decizie motivată prin care pronunță sancțiunea corespunzătoare cu privire la deputatul respectiv în conformitate cu prezentul articol.
În ceea ce privește articolul 11 alineatele (3b) sau (3c), Președintele poate adopta o decizie motivată în temeiul prezentului articol, indiferent dacă i-a fost aplicată sau nu anterior deputatului în cauză o măsură imediată în sensul articolului 165.
În ceea ce privește articolul 11 alineatul (3e), Președintele poate adopta o decizie motivată în temeiul prezentului articol numai după constatarea unui act de hărțuire în conformitate cu procedura administrativă internă aplicabilă privind hărțuirea și prevenirea acesteia.
Președintele poate sancționa un deputat în cazul în care prezentul regulament de procedură sau o decizie adoptată de Birou în conformitate cu articolul 25 prevăd aplicarea prezentului articol.
Deputatul în cauză este invitat de Președinte să prezinte observații în scris înainte de adoptarea deciziei. În cazuri excepționale, președintele poate lua decizia de a convoca o audiere a deputatului în cauză.
Decizia este notificată deputatului în cauză prin scrisoare recomandată sau, în cazurile urgente, prin aprozi.
După notificarea ei către deputatul în cauză, orice sancțiune impusă deputatului este anunțată de Președinte în Parlament, iar președinții organelor, ai comisiilor și ai delegațiilor din care face parte deputatul sunt și ei informați.
După ce sancțiunea devine definitivă, aceasta este publicată în mod vizibil pe site-ul Parlamentului pe întreaga durată a legislaturii.
Amendamentul 51
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 166 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Deputatul în cauză este invitat de Președinte să prezinte observații în scris înainte de adoptarea deciziei. În cazul în ar fi mai oportun, Președintele poate decide ca în loc de prezentarea de observații în scris să convoace o audiere orală.
Decizia de a aplica o sancțiune este notificată deputatului în cauză prin scrisoare recomandată sau, în cazurile urgente, prin aprozi.
După notificarea deciziei respective deputatului în cauză, orice sancțiune aplicată unui deputat este anunțată de Președinte în plen. Președinții organelor, ai comisiilor și ai delegațiilor din care face parte deputatul sunt și ei informați.
După ce sancțiunea devine definitivă, aceasta este publicată în mod vizibil pe site-ul Parlamentului pe întreaga durată a legislaturii.
Amendamentul 52
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 166 – alineatul 2
(2)  La aprecierea comportamentelor manifestate, se ia în considerare caracterul excepțional, recurent sau permanent, precum și gradul de gravitate al acestora.
(2)  La aprecierea comportamentelor manifestate, se ia în considerare caracterul excepțional, recurent sau permanent, precum și gradul de gravitate al acestora. De asemenea, se ține seama, dacă este cazul, de posibilele prejudicii aduse demnității și reputației Parlamentului.
Este necesar să se facă distincție între comportamentele de natură vizuală, care pot fi tolerate în măsura în care nu sunt injurioase, difamatoare, rasiste sau xenofobe și păstrează limite rezonabile, și cele care provoacă o perturbare activă a activității parlamentare.
Amendamentul 53
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 166 – alineatul 4
(4)  Măsurile prevăzute la alineatul (3) literele (b) - (e) pot fi dublate în caz de încălcare repetată sau în cazul în care deputatul refuză să se conformeze unei măsuri luate în temeiul articolului 165 alineatul (3).
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 54
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 174 – alineatul 7
(7)  Președintele poate supune la vot în bloc alte amendamente în cazul în care acestea sunt complementare, cu excepția cazului în care un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus au solicitat un vot separat sau pe părți. Și autorii de amendamente pot propune votarea în bloc, în cazul în care amendamentele lor sunt complementare.
(7)  Președintele poate supune la vot în bloc alte amendamente în cazul în care acestea sunt complementare, cu excepția cazului în care un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus au solicitat un vot separat sau pe părți. Și autorii de amendamente pot propune votarea în bloc în cazul propriilor amendamente.
Amendamentul 55
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 174 – alineatul 10
(10)  Un amendament pentru care se solicită votul prin apel nominal face obiectul unui vot separat.
(10)  Un amendament pentru care se solicită votul prin apel nominal face obiectul unui vot separat de alte amendamente.
Amendamentul 56
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 177 – interpretare
Orice încălcare a prezentului articol se va considera drept o perturbare gravă a ședinței, în sensul articolului 166 alineatul (1) și va avea consecințele juridice menționate la articolul respectiv.
Orice încălcare a prezentului articol este considerată o încălcare gravă a articolului 11 alineatul (3b).
Amendamentul 57
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 196
Articolul 196
Articolul 196
Constituirea comisiilor permanente
Constituirea comisiilor permanente
La propunerea Conferinței președinților, Parlamentul constituie comisii permanente. Responsabilitățile acestora sunt prevăzute într-o anexă la prezentul Regulament de procedură52 care se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate. Numirea membrilor acestor comisii are loc în timpul primei perioade de sesiune a Parlamentului nou-ales și, din nou, la încheierea unei perioade de doi ani și jumătate.
La propunerea Conferinței președinților, Parlamentul constituie comisii permanente. Responsabilitățile acestora sunt prevăzute într-o anexă la prezentul Regulament de procedură52 care se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate. Alegerea membrilor acestor comisii are loc în timpul primei perioade de sesiune a Parlamentului nou-ales.
Responsabilitățile comisiilor permanente pot fi definite la o dată diferită de data constituirii acestora.
Responsabilitățile comisiilor permanente pot fi redefinite și la o dată diferită de data constituirii acestora.
_________________
_________________
52 A se vedea anexa V.
52 A se vedea anexa V.
Amendamentul 58
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 204 – alineatul 1
(1)  La prima reuniune a comisiei după numirea membrilor comisiilor în conformitate cu articolul 199, comisia alege, dintre membrii titulari ai comisiei respective, un președinte și, în tururi de scrutin diferite, vicepreședinți care formează biroul comisiei. Numărul vicepreședinților care urmează a fi aleși este hotărât de către Parlament, în urma unei propuneri a Conferinței președinților. Diversitatea Parlamentul trebuie să se reflecte în componența biroului fiecărei comisii; nu se permite ca un birou să fie format exclusiv din bărbați sau din femei sau ca toți vicepreședinții să provină din același stat membru.
(1)  La prima reuniune a comisiei după numirea membrilor comisiilor în conformitate cu articolul 199 și, din nou, la doi ani și jumătate după această dată, comisia alege, dintre membrii titulari ai comisiei respective, un președinte și, în tururi de scrutin diferite, vicepreședinți, care formează biroul comisiei. Numărul vicepreședinților care urmează a fi aleși este hotărât de către Parlament, în urma unei propuneri a Conferinței președinților. Diversitatea Parlamentul trebuie să se reflecte în componența biroului fiecărei comisii; nu se permite ca un birou să fie format exclusiv din bărbați sau din femei sau ca toți vicepreședinții să provină din același stat membru.
Amendamentul 59
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 210a – titlu
Procedura pentru consultarea de către o comisie a documentelor confidențiale primite de Parlament
Procedura pentru consultarea de către o comisie a documentelor confidențiale în cadrul unei reuniuni a comisiei cu ușile închise
Amendamentul 60
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 210a – alineatul 3 – paragraful 1
În cazul în care președintele comisiei a declarat că se aplică procedura de confidențialitate, la reuniune asistă numai membrii comisiei, funcționarii și experții desemnați în prealabil de către președinte și a căror prezență este strict necesară.
În cazul în care președintele comisiei a declarat că se aplică procedura de confidențialitate, reuniunea se desfășoară cu ușile închise, iar la ea pot asista numai membrii comisiei, inclusiv membrii supleanți. Comisia poate decide, în conformitate cu cadrul juridic interinstituțional aplicabil, ca la reuniune să poată participa și alți deputați în conformitate cu articolul 206 alineatul (3). La reuniune pot participa și persoanele pe care președintele le-a desemnat în prealabil ca având „nevoia de a cunoaște”, respectând în mod corespunzător toate restricțiile care decurg din normele aplicabile privind tratamentul informațiilor confidențiale de către Parlament. În ceea ce privește consultarea informațiilor clasificate la nivelul CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL și la un nivel superior sau în cazul unor limitări specifice ale accesului care decurg din cadrul juridic interinstituțional, se pot aplica restricții suplimentare.
Amendamentul 61
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 210a – alineatul 4
(4)  Examinarea cazurilor de încălcare a confidențialității poate fi cerută de un număr de deputați sau un grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu în comisia care a deschis procedura de confidențialitate. Această cerere se poate înscrie pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a comisei. Cu majoritatea voturilor membrilor săi, comisia poate decide să transmită chestiunea Președintelui, în vederea unei examinări suplimentare în conformitate cu articolele 11 și 166.
(4)  Fără a aduce atingere normelor aplicabile cu privire la încălcarea confidențialității în general, examinarea cazurilor de încălcare a confidențialității poate fi cerută de un număr de deputați sau un grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu în comisia care a deschis procedura de confidențialitate. Această cerere se poate înscrie pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a comisei. Cu majoritatea voturilor membrilor săi, comisia poate decide să transmită chestiunea Președintelui, în vederea unei examinări suplimentare în conformitate cu articolele 11 și 166.
Amendamentul 62
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 211 – titlu
Audierile publice consacrate inițiativelor cetățenești
Audierile publice și dezbaterile consacrate inițiativelor cetățenești
Amendamentul 63
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 211 – alineatul 7 a (nou)
(7a)  Parlamentul organizează o dezbatere privind o inițiativă cetățenească publicată în registrul prevăzut în acest scop, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 211/2011, în cursul unei perioade de sesiune care urmează audierii publice și, atunci când înscrie dezbaterea pe ordinea sa de zi, decide dacă este cazul sau nu să încheie dezbaterea printr-o rezoluție. El nu încheie dezbaterea printr-o rezoluție în cazul în care un raport privind același subiect sau un subiect similar este prevăzut pentru perioada de sesiune în curs sau pentru perioada de sesiune următoare, cu excepția cazului în care Președintele formulează, din motive excepționale, alte propuneri. În cazul în care Parlamentul hotărăște încheierea unei dezbateri printr-o rezoluție, comisia competentă, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus pot depune o propunere de rezoluție. Articolul 123 alineatele (3)-(8) privind depunerea și votarea propunerilor de rezoluție se aplică mutatis mutandis.
Amendamentul 76
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 211 – alineatul 8
8.  În cazul în care Comisia nu prezintă o propunere pentru un act juridic privind o inițiativă cetățenească depusă cu succes în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 în termen de douăsprezece luni de la emiterea unui aviz pozitiv cu privire la aceasta și de la stabilirea, într-o comunicare, a acțiunilor pe care intenționează să le întreprindă, comisia competentă pentru subiectul în cauză poate să organizeze o audiere cu consultarea organizatorilor inițiativei cetățenești și, dacă este necesar,declanșeze procedura prevăzută la articolul 46 din Regulamentul de procedură cu scopul de a exercita dreptul Parlamentului de a solicita Comisiei să prezinte o propunere adecvată.
8.  În urma comunicării Comisiei prin care aceasta își prezintă concluziile juridice și politice cu privire la o anumită inițiativă cetățenească, Parlamentul evaluează acțiunile întreprinse de Comisie ca urmare a acestei comunicări. În cazul în care Comisia nu prezintă o propunere adecvată privind o inițiativă cetățenească, comisia competentă pentru subiectul în cauză poate să organizeze o audiere cu consultarea organizatorilor inițiativei cetățenești. De asemenea, Parlamentul poate decide dacă să organizeze sau nu o dezbatere în plen și dacă să închidă dezbaterea cu o rezoluție. Procedura prevăzută la articolul 211 alineatul (7a) se aplică mutatis mutandis. De asemenea, Parlamentul poate decide să își exercite dreptul care îi este conferit prin articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, activând astfel procedura prevăzută la articolul 46.
Amendamentul 64
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 223a – titlu - nota de subsol
61 Articolul 223a se aplică numai partidelor politice europene și fundațiilor politice europene în sensul articolului 2 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. A se vedea, de asemenea, notele de subsol de la articolele 224 și 225.
61 Articolul 223a se aplică numai partidelor politice europene și fundațiilor politice europene în sensul articolului 2 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.
Amendamentul 65
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 223a – alineatul 2 a (nou)
(2a)   În temeiul articolului 10 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, un grup de cel puțin 50 de cetățeni poate depune o cerere motivată prin care să invite Parlamentul să ceară verificarea menționată la alineatul (2). Această cerere motivată nu este lansată sau semnată de către deputați. Ea include probe concrete substanțiale care arată că partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză nu respectă condițiile menționate la alineatul (2).
Președintele înaintează cererile admisibile primite din partea grupurilor de cetățeni comisiei competente pentru examinarea suplimentară.
După examinare, care ar trebui să aibă loc în termen de patru luni de la sesizarea inițiată de Președinte, comisia competentă, cu majoritatea membrilor care o compun, care trebuie să reprezinte cel puțin trei grupuri politice, poate transmite o propunere de soluționare a cererii și informează Președintele în acest sens.
Grupul de cetățeni este informat cu privire la rezultatul examinării desfășurate de comisie.
După primirea propunerii comisiei, Președintele comunică Parlamentului cererea respectivă.
În urma acestei comunicări, Parlamentul hotărăște, cu majoritatea voturilor exprimate, dacă să transmită sau nu o cerere Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene.
Comisia adoptă orientări privind tratarea acestor cereri primite din partea unor grupuri de cetățeni.
Amendamentul 89/rev
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 228 a (nou)
Articolul 228a
Integrarea perspectivei de gen
Biroul adoptă un plan de acțiune pentru egalitatea de gen care urmărește să integreze o perspectivă de gen în toate activitățile Parlamentului, la toate nivelurile și în toate etapele. Planul de acțiune pentru egalitatea de gen este monitorizat de două ori pe an și revizuit cel puțin o dată la cinci ani.
Amendamentul 66
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 229 – paragraful 3
Aceste dispoziții nu se aplică în cazul petițiilor și textelor care nu necesită luarea unei decizii.
Aceste dispoziții nu se aplică în cazul petițiilor, al inițiativelor cetățenești și al textelor care nu necesită luarea unei decizii.
Amendamentul 67
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Anexa II – titlu
CRITERII PRIVIND ÎNTREBĂRILE ȘI INTERPELĂRILE CU SOLICITARE DE RĂSPUNS SCRIS ADRESATE ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 130, 130A, 130B, 131 ȘI 131A
CRITERII PRIVIND ÎNTREBĂRILE ȘI INTERPELĂRILE CU SOLICITARE DE RĂSPUNS SCRIS ADRESATE ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 130, 131 și 131A
Ultima actualizare: 13 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate