Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2170(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0462/2018

Ingivna texter :

A8-0462/2018

Debatter :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Omröstningar :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0046

Antagna texter
PDF 200kWORD 63k
Torsdagen den 31 januari 2019 - Bryssel
Ändringar av parlamentets arbetsordning
P8_TA(2019)0046A8-0462/2018

Europaparlamentets beslut av den 31 januari 2019 om ändringar av arbetsordningen vilka påverkar avdelning I kapitlen 1 och 4, avdelning V kapitel 3, avdelning VII kapitlen 4 och 5, avdelning VIII kapitel 1, avdelning XII, avdelning XIV samt bilaga II (2018/2170(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artiklarna 226 och 227 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A8-0462/2018).

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet beslutar att ändringarna ska träda i kraft den första dagen av nästa sammanträdesperiod med undantag av de ändringar som innebär införande av punkt 3e andra stycket i artikel 11 och punkterna 6 och 7 i Kod för lämpligt uppträdande för ledamöter av Europaparlamentet i utövandet av deras uppdrag samt ändringarna till artiklarna 196 och 204, som ska träda i kraft vid öppnandet av den första sammanträdesperioden efter nästa val till Europaparlamentet, som ska hållas 2019.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Nuvarande lydelse   Ändring
Ändring 1
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – rubriken
Ledamöternas ekonomiska intressen och uppföranderegler
Uppföranderegler
Ändring 2
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – punkt 1
1.  Parlamentet ska fastställa regler om öppenhet i fråga om ledamöternas ekonomiska intressen i form av en uppförandekod som ska antas av en majoritet av dess ledamöter och fogas som bilaga till arbetsordningen4.
utgår
Dessa regler får inte på annat sätt hindra eller begränsa en ledamots utövande av sitt mandat, politisk verksamhet eller annan verksamhet i förbindelse härmed.
______________
4 Se bilaga I.
Ändring 3
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – punkt 2
2.  Ledamöterna bör systematiskt tillämpa en praxis som innebär att de endast träffar företrädare för intressegrupper som är registrerade i det öppenhetsregister som inrättats genom avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om öppenhetsregistret5.
utgår
______________
5 Avtal av den 16 april 2014 mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om öppenhetsregistret för organisationer och egenföretagare som är involverade i utformning och genomförande av EU:s politik (EUT L 277, 19.9.2014, s. 11)
Ändring 4
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1
Ledamöternas uppträdande ska präglas av ömsesidig respekt baserad på de värderingar och principer som fastställs i fördragen, och särskilt i stadgan om de grundläggande rättigheterna, och ledamöterna ska slå vakt om parlamentets värdighet. Dessutom ska de uppträda på ett sätt som inte stör parlamentets arbete, undergräver säkerheten och ordningen i någon av parlamentets byggnader eller hindrar parlamentets utrustning från att fungera.
Ledamöternas uppträdande ska präglas av ömsesidig respekt och baseras på de värderingar och principer som fastställs i fördragen, och särskilt i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Ledamöterna ska slå vakt om parlamentets värdighet och får inte skada dess anseende.
Ändring 5
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2
Ledamöterna får inte i parlamentets debatter använda sådant språkbruk eller uppträda på sådant sätt som är ärekränkande, rasistiskt eller främlingsfientligt och får inte heller använda sig av banderoller.
utgår
Ändring 6
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 3
Ledamöterna ska följa parlamentets regler om behandling av konfidentiell information.
utgår
Ändring 7
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 4
Om dessa föreskrifter och regler inte respekteras får åtgärder i enlighet med artiklarna 165, 166 och 167 tillämpas.
utgår
Ändring 8
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)
3a.  Ledamöterna ska uppträda på ett sätt som inte stör parlamentets arbete, undergräver säkerheten och ordningen i någon av parlamentets byggnader eller hindrar parlamentets utrustning från att fungera.
Ändring 9
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – punkt 3b (ny)
3b.  Ledamöterna ska uppträda på ett sätt som inte stör ordningen i kammaren och även i övrigt avhålla sig från att uppträda på ett olämpligt sätt. De får inte använda sig av banderoller.
Ändring 10
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – punkt 3c (ny)
3c.  Ledamöterna får i parlamentets debatter i kammaren inte använda ett språk som innehåller stötande formuleringar.
Ändring 11
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – punkt 3c (ny) – tolkningen
Vid bedömningen av huruvida det språk som en ledamot använder i parlamentets debatter innehåller stötande formuleringar bör man beakta bland annat talarens identifierbara avsikter, hur allmänheten uppfattat uttalandet, i vilken utsträckning det skadar parlamentets värdighet och anseende samt den berörda ledamotens yttrandefrihet. Exempelvis skulle ärekränkande språkbruk, hatpropaganda och uppvigling till diskriminering – särskilt på någon av de grunder som avses i artikel 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna – normalt utgöra fall av stötande formuleringar i den mening som avses i denna artikel.
Ändring 12
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – punkt 3d (ny)
3d.  Ledamöterna ska följa parlamentets regler om behandling av konfidentiell information.
Ändring 13
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – punkt 3e (ny)
3e.  Ledamöterna ska avhålla sig från varje form av mobbning och sexuella trakasserier och ska respektera uppförandekoden The Code of Appropriate Behaviour for Members of the European Parliament in Exercising Their Duties (ej översatt till svenska), som fogats till denna arbetsordning som en bilaga1a.
En ledamot får inte väljas till en befattning inom Europaparlamentet eller dess organ, utses till föredragande eller delta i en officiell delegation eller i interinstitutionella förhandlingar om han eller hon inte har undertecknat förklaringen avseende den uppförandekoden.
____________________
1a Uppförandekoden The Code of Appropriate Behaviour for Members of the European Parliament in Exercising Their Duties (ej översatt till svenska), som antogs av presidiet den 2 juli 2018, ska fogas till denna arbetsordning som en bilaga.
Ändring 14
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – punkt 4
4.  Tillämpningen av denna artikel får inte på annat sätt vara till hinder för en livlig debatt i parlamentet eller begränsa ledamöternas yttrandefrihet.
utgår
Artikeln ska tillämpas med fullt iakttagande av ledamöternas befogenheter, i enlighet med vad som fastställs i unionens primärrätt och i ledamotsstadgan.
Artikeln ska tillämpas med iakttagande av öppenhetsprincipen och på ett sätt som klargör de gällande bestämmelserna för ledamöterna, och de ska informeras personligen om sina rättigheter och skyldigheter.
Ändring 15
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – punkt 5
5.  Om en person som är anställd av en ledamot, eller en annan person som har getts tillträde till parlamentets lokaler eller utrustning genom en ledamots försorg, inte följer uppförandereglerna i punkt 3, kan den berörda ledamoten vid behov bli föremål för de påföljder som föreskrivs i artikel 166.
5.  Om en person som arbetar för en ledamot, eller en annan person som har getts tillträde till parlamentets lokaler eller utrustning genom en ledamots försorg, inte följer uppförandereglerna i denna artikel, kan uppförandet i fråga vid behov läggas den berörda ledamoten till last.
Ändring 16
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – punkt 5a (ny)
5a.  Tillämpningen av denna artikel får inte på annat sätt vara till hinder för en livlig debatt i parlamentet eller begränsa ledamöternas yttrandefrihet.
Ändring 17
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – punkt 5b (ny)
5b.  Denna artikel ska i tillämpliga delar tillämpas på parlamentets organ, utskott och delegationer.
Ändring 18
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – punkt 6
6.  Kvestorerna ska besluta om det högsta antal assistenter som får registreras av varje ledamot.
utgår
Ändring 19
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11 – punkt 7
7.  Uppförandekod, rättigheter och privilegier för före detta ledamöter ska fastställas genom ett beslut av presidiet. Alla före detta ledamöter ska behandlas lika.
utgår
Ändring ar 20 och 75
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11a (ny)
Artikel 11a
Ledamöternas ekonomiska intressen och öppenhetsregistret
1.  Parlamentet ska fastställa regler om öppenhet i fråga om ledamöternas ekonomiska intressen i form av en uppförandekod som ska antas av en majoritet av dess ledamöter och fogas som bilaga till arbetsordningen1a.
Dessa regler får inte på annat sätt hindra eller begränsa en ledamots utövande av sitt mandat, politisk verksamhet eller annan verksamhet i förbindelse härmed.
2.  Ledamöterna bör systematiskt tillämpa en praxis som innebär att de endast träffar företrädare för intressegrupper som är registrerade i det öppenhetsregister som inrättats genom avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om öppenhetsregistret1b.
3.  Ledamöterna bör på internet offentliggöra alla planerade möten med företrädare för intressegrupper som omfattas av öppenhetsregistret. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.6 i bilaga I ska föredragande, skuggföredragande och utskottsordförande för varje betänkande på internet offentliggöra alla planerade möten med företrädare för intressegrupper som omfattas av öppenhetsregistret. Presidiet ska erbjuda nödvändig infrastruktur på parlamentets webbplats.
4.  Presidiet ska erbjuda nödvändig infrastruktur på ledamöternas onlinesidor på parlamentets webbplats för de ledamöter som vill offentliggöra en frivillig revision eller bekräftelse – i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i ledamotsstadgan och dess tillämpningsföreskrifter – av att deras användning av ersättningen för allmänna utgifter överensstämmer med de tillämpliga bestämmelserna i ledamotsstadgan och dess tillämpningsföreskrifter.
5.  Dessa regler får inte på annat sätt hindra eller begränsa en ledamots utövande av sitt mandat, politisk verksamhet eller annan verksamhet i förbindelse härmed.
6.  Uppförandekod, rättigheter och privilegier för före detta ledamöter ska fastställas genom ett beslut av presidiet. Alla före detta ledamöter ska behandlas lika.
__________________
1a Se bilaga I.
1b Avtal av den 16 april 2014 mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om öppenhetsregistret för organisationer och egenföretagare som är involverade i utformning och genomförande av EU:s politik (EUT L 277, 19.9.2014, s. 11)
Ändring 88
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 32 – punkt 5
5.   Bildandet av en politisk grupp ska anmälas till talmannen. Anmälan ska omfatta gruppens namn och namnen på dess medlemmar och dess ledning. Anmälan ska undertecknas av gruppens samtliga medlemmar.
5.   Bildandet av en politisk grupp ska anmälas till talmannen. Anmälan ska omfatta
–  gruppens namn,
–  en politisk förklaring med gruppens syfte,
–  namnen på dess medlemmar och dess ledning.
Gruppens samtliga medlemmar ska i en bilaga till anmälan skriftligen förklara att de är politiskt samhöriga.
Ändring 21
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny)
1a.  Full insyn ska medges i tvärpolitiska och andra inofficiella gruppers verksamhet, och dessa grupper får inte delta i verksamhet som skulle kunna leda till att förväxlingar sker med parlamentets eller dess organs officiella verksamhet. De får inte anordna evenemang i tredjeländer som sammanfaller med en tjänsteresa för ett officiellt parlamentsorgan, inklusive en officiell valövervakningsdelegation.
Ändring 22
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 34 – punkt 2
2.  Full insyn ska medges i sådana gruppers verksamhet, och dessa grupper får inte delta i verksamhet som skulle kunna leda till att förväxlingar sker med parlamentets eller dess organs officiella verksamhet. De politiska grupperna får, under förutsättning att villkoren i de bestämmelser som presidiet har antagit om inrättande av tvärpolitiska grupper eller andra inofficiella grupper är uppfyllda, underlätta dessa gruppers verksamhet genom att förse dem med logistiskt stöd.
2.  En politisk grupp får, under förutsättning att villkoren i parlamentets interna bestämmelser om inrättande av sådana grupper är uppfyllda, underlätta dessa gruppers verksamhet genom att förse dem med logistiskt stöd.
Ändring 23
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)
Andra inofficiella grupper ska också, senast vid utgången av efterföljande månad, redogöra för alla bidrag, både ekonomiska och andra, som ledamöterna inte har uppgett individuellt i enlighet med sina skyldigheter enligt bilaga I.
Ändring 24
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 34 – punkt 3a (ny)
3a.  Endast företrädare för intressegrupper som är registrerade i öppenhetsregistret får delta i tvärpolitiska och andra inofficiella gruppers verksamhet i parlamentets lokaler, till exempel genom att närvara vid en tvärpolitisk eller någon annan inofficiell grupps sammanträden eller evenemang, genom att erbjuda gruppen stöd eller genom att delta i anordnandet av gruppens evenemang.
Ändring 25
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 34 – punkt 4
4.  Kvestorerna ska ansvara för att ett register förs över de redogörelser som avses i punkt 3. Registret ska offentliggöras på Europaparlamentets webbplats. Kvestorerna ska anta närmare bestämmelser och villkor för redogörelserna och säkerställa att denna artikel verkligen efterlevs.
4.  Kvestorerna ska ansvara för att ett register förs över de redogörelser som avses i punkt 3. Kvestorerna ska anta närmare bestämmelser och villkor för redogörelserna och för deras offentliggörande på parlamentets webbplats.
Ändring 26
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 34 – punkt 4a (ny)
4a.  Kvestorerna ska säkerställa att denna artikel efterlevs i praktiken.
Ändring 27
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 128 – punkt 4
4.  En av frågeställarna får utveckla frågan i kammaren. Adressaten ska besvara frågan.
4.  En ledamot som utsetts i förväg av frågeställarna ska utveckla frågan i kammaren. Om den ledamoten inte är närvarande ska frågan utgå. Adressaten ska besvara frågan.
Ändring 28
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 130 – punkt 1
1.  Alla ledamöter får ställa frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i enlighet med de kriterier som fastställs i en bilaga till arbetsordningen27. Frågeställaren får själv avgöra vad frågorna ska handla om.
1.  Alla ledamöter, en politisk grupp eller ett utskott får ställa frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i enlighet med de kriterier som fastställs i en bilaga till arbetsordningen27. Frågeställaren får själv avgöra vad frågorna ska handla om.
________________________
____________________
27 Se bilaga II.
27 Se bilaga II.
Ändring 29
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 130 – punkt 2
2.  Frågorna ska inges till talmannen. I tveksamma fall ska talmannen avgöra om en fråga är tillåtlig eller inte. Talmannens beslut ska inte uteslutande grundas på bestämmelserna i den bilaga som avses i punkt 1 utan på bestämmelserna i denna arbetsordning i allmänhet. Talmannens motiverade beslut ska meddelas frågeställaren.
2.  Frågorna ska inges i elektroniskt format till talmannen. I tveksamma fall ska talmannen avgöra om en fråga är tillåtlig eller inte. Talmannens beslut ska inte uteslutande grundas på bestämmelserna i den bilaga som avses i punkt 1 utan på bestämmelserna i denna arbetsordning i allmänhet. Talmannens motiverade beslut ska meddelas frågeställaren.
Ändring 30
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 130 – punkt 3
3.  Frågorna ska inges i elektroniskt format. Varje ledamot får inge högst tjugo frågor under en löpande tremånadersperiod.
3.  Varje ledamot, politisk grupp eller utskott får inge högst tjugo frågor under en löpande tremånadersperiod. I regel ska frågorna besvaras av adressaten inom sex veckor efter översändandet till adressaten. Varje ledamot, politisk grupp eller utskott får emellertid varje månad beteckna en av sina frågor som ”prioriterad fråga”, och denna fråga ska besvaras av adressaten inom tre veckor efter översändandet till adressaten.
Ändring 31
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 130 – punkt 5
5.  Om en fråga inte kan besvaras av adressaten inom tre veckor (prioriterad fråga) eller sex veckor (icke-prioriterad fråga) efter översändandet till adressaten, får den på frågeställarens begäran föras upp på föredragningslistan till nästa sammanträde i det ansvariga utskottet.
5.  Om en fråga inte besvarats av adressaten inom den tidsfrist som anges i punkt 3 får det ansvariga utskottet besluta att föra upp den på föredragningslistan till sitt nästa sammanträde.
Ändring 32
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 130 – punkt 6
6.  Varje ledamot får ställa en prioriterad fråga per månad.
utgår
Ändring 33
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 130 – punkt 7
7.  Frågor, samt svar på dessa, inbegripet eventuella tillhörande bilagor, ska offentliggöras på parlamentets webbplats.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 34
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 130a
Artikel 130a
utgår
Mindre interpellationer för skriftligt besvarande
1.   Beträffande mindre interpellationer, som består av frågor för skriftligt besvarande, får rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik uppmanas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter att tillhandahålla parlamentet information om särskilda frågor.
Sådana frågor ska överlämnas till talmannen, som – under förutsättning att frågorna är förenliga med arbetsordningen i allmänhet och uppfyller de kriterier som fastställs i en bilaga till denna arbetsordning28 – ska be adressaten att svara inom två veckor. Talmannen får förlänga denna tidsfrist i samråd med frågeställarna.
2.  Frågor och svar ska offentliggöras på parlamentets webbplats.
_____________________
28 Se bilaga II.
Ändring 35
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 130b – rubriken
Större interpellationer för skriftligt besvarande med debatt
Större interpellationer för skriftligt besvarande
Ändring 36
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 130b – punkt 1
1.  Vid större interpellationer, bestående av frågor för skriftlig besvarande med debatt, får frågorna ställas till rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Frågorna får inkludera en kortfattad motivering.
1.  Större interpellationer ska bestå av frågor för skriftlig besvarande ställda till rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av en politisk grupp.
Sådana frågor ska överlämnas skriftligen till talmannen, som – under förutsättning att frågorna är förenliga med arbetsordningen i allmänhet och uppfyller de kriterier som fastställs i en bilaga till denna arbetsordning29 – omedelbart ska meddela frågans adressat och be denne ange huruvida frågan kommer att besvaras, och när detta i så fall kommer att ske.
_____________________
29 Se bilaga II.
Ändring 37
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 130b – punkt 1a (ny)
1a.   Den större interpellationen ska vara av allmänt intresse och ska överlämnas skriftligen till talmannen. Den får omfatta högst 500 ord. Under förutsättning att den större interpellationen är förenlig med bestämmelserna i denna arbetsordning i allmänhet, ska talmannen omedelbart skicka den till adressaten för skriftligt besvarande.
Ändring 38
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 130b – punkt 1b (ny)
1b.   Det får inte förekomma fler än 30 större interpellationer per år. Talmanskonferensen ska säkerställa en rättvis fördelning av sådana interpellationer mellan de politiska grupperna, och ingen politisk grupp får inge fler än en per månad.
Ändring 39
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 130b – punkt 1c (ny)
1c.  Om adressaten underlåter att besvara den större interpellationen inom sex veckor efter översändandet till adressaten, ska interpellationen på begäran av författaren föras upp på parlamentets slutgiltiga förslag till föredragningslista i enlighet med förfarandet i artikel 149, om inte annat följer av punkt 3a.
Ändring 40
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 130b – punkt 2
2.  Vid mottagande av det skriftliga svaret ska den större interpellationen föras upp på parlamentets förslag till föredragningslista i enlighet med förfarandet i artikel 149. En debatt måste hållas om ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter så begär.
2.  Vid mottagande av det skriftliga svaret ska den större interpellationen, på begäran av ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet, föras upp på parlamentets slutgiltiga förslag till föredragningslista i enlighet med förfarandet i artikel 149, om inte annat följer av punkt 3a.
Ändring 41
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 130b – punkt 3
3.  Om frågans adressat nekar att besvara frågan eller underlåter att göra det inom de kommande tre veckorna ska frågan föras upp på förslaget till föredragningslista. En debatt måste hållas om ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter så begär. Före debatten får en av frågeställarna ges tillåtelse att ange ytterligare motiveringar för frågan.
utgår
Ändring 42
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 130b – punkt 3a
3a.  De större interpellationer som debatteras under en och samma sammanträdesperiod får inte överskrida tre till antalet. Om debatter begärs för fler än tre större interpellationer under en och samma sammanträdesperiod ska talmanskonferensen inkludera dem i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista i den ordning den mottagit dessa begäranden om debatt.
Ändring 43
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 130b – punkt 4
4.   En av frågeställarna får utveckla frågan i kammaren. En ledamot av den berörda institutionen ska besvara frågan.
4.  En ledamot som utsetts i förväg av författaren, eller av dem som begär debatten i enlighet med punkt 2, ska utveckla den större interpellationen i kammaren. Om den ledamoten inte är närvarande ska den större interpellationen utgå. Adressaten ska besvara frågan.
Artikel 123.2-123.5, som avser ingivande av och omröstning om resolutionsförslag, ska tillämpas i tillämpliga delar.
Artikel 123.2–123.8, som avser ingivande av och omröstning om resolutionsförslag, ska tillämpas i tillämpliga delar.
Ändring 44
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 130b – punkt 5
5.  Dessa frågor, samt svaren på dem, ska offentliggöras på parlamentets webbplats.
5.  Dessa interpellationer, samt svaren på dem, ska offentliggöras på parlamentets webbplats.
Ändring 45
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 165 – punkt 1
1.  Varje ledamot som uppträder störande under ett sammanträde eller uppträder på ett sätt som strider mot tillämpliga bestämmelser i artikel 11 ska kallas till ordningen av talmannen.
1.  Varje ledamot som överträder de uppföranderegler som fastställs i artikel 11.3b eller 11.3c ska kallas till ordningen av talmannen.
Ändring 46
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 165 – punkt 2
2.  Om förseelsen upprepas ska talmannen en andra gång kalla ledamoten till ordningen, och saken ska föras till sammanträdesprotokollet.
2.  Om överträdelsen upprepas ska talmannen en andra gång kalla ledamoten till ordningen, och saken ska föras till sammanträdesprotokollet.
Ändring 47
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 165 – punkt 3
3.  Vid fortsatt störande uppträdande eller om ytterligare förseelser begås får talmannen förbjuda ledamoten att ta till orda eller uppmana ledamoten att lämna plenisalen för återstoden av sammanträdet. Vid synnerligen grova ordningsförseelser får talmannen omedelbart uppmana ledamoten att lämna plenisalen för återstoden av sammanträdet utan att dessförinnan än en gång ha återkallat till ordningen. Generalsekreteraren ska utan dröjsmål se till att denna disciplinära åtgärd verkställs med hjälp av vaktmästarna och vid behov med hjälp av parlamentets säkerhetstjänst.
3.  Vid fortsatt överträdelse eller om ytterligare överträdelser begås får talmannen förbjuda ledamoten att ta till orda eller uppmana ledamoten att lämna plenisalen för återstoden av sammanträdet. Vid synnerligen grova ordningsförseelser får talmannen omedelbart uppmana ledamoten att lämna plenisalen för återstoden av sammanträdet utan att dessförinnan än en gång ha återkallat till ordningen. Generalsekreteraren ska utan dröjsmål se till att denna disciplinära åtgärd verkställs med hjälp av vaktmästarna och vid behov med hjälp av parlamentets säkerhetstjänst.
Ändring 48
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 165 – punkt 5
5.  Talmannen får besluta att avbryta direktsändningen av sammanträdet om en ledamot uttrycker sig eller beter sig på ett förolämpande, rasistiskt eller främlingsfientligt sätt.
5.  Talmannen får besluta att avbryta direktsändningen av sammanträdet om en ledamot överträder artikel 11.3b eller 11.3c.
Ändring 49
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 165 – punkt 6 – stycke 1
Talmannen får besluta att från den audiovisuella upptagningen av förhandlingarna stryka de delar av en ledamots anförande som innehåller ett förolämpande, rasistiskt eller främlingsfientligt språkbruk.
Talmannen får besluta att från den audiovisuella upptagningen av förhandlingarna stryka de delar av en ledamots anförande som utgör en överträdelse av artikel 11.3b eller 11.3c.
Ändring 50
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 166 – punkt 1
1.  Vid grova fall av störande uppträdande eller försök att störa parlamentets överläggningar som står i strid med de principer som fastställs i artikel 11 ska talmannen fatta ett motiverat beslut om lämpliga påföljder.
1.  Vid grova fall av överträdelse av artikel 11.3a–11.5b ska talmannen fatta ett motiverat beslut om lämpliga påföljder för den berörda ledamoten i enlighet med denna artikel.
När det gäller artikel 11.3b eller 11.3c får talmannen fatta ett motiverat beslut enligt denna artikel oberoende av om omedelbara åtgärder i den mening som avses i artikel 165 tidigare vidtagits mot den berörda ledamoten.
När det gäller artikel 11.3e får talmannen fatta ett motiverat beslut enligt denna artikel endast efter det att trakasserier fastställts ha förekommit, i enlighet med det tillämpliga interna administrativa förfarandet avseende trakasserier och förebyggande och förhindrande av trakasserier.
Talmannen får ålägga en ledamot påföljder i fall där denna arbetsordning eller ett beslut av presidiet enligt artikel 25 föreskriver tillämpning av denna artikel.
Den berörda ledamoten ska av talmannen uppmanas att inkomma med skriftliga synpunkter innan beslutet antas. I undantagsfall får talmannen kalla till en muntlig utfrågning av den berörda ledamoten.
Den berörda ledamoten ska meddelas beslutet per rekommenderat brev eller, i brådskande fall, via vaktmästarna.
Varje påföljd för en ledamot ska tillkännages av talmannen i parlamentet efter att beslutet har meddelats den berörda ledamoten. Ordförandena för de organ, utskott och delegationer som ledamoten tillhör ska informeras.
När påföljden slutgiltigt fastställts ska den offentliggöras på ett synligt ställe på Europaparlamentets webbplats och förbli där under återstoden av valperioden.
Ändring 51
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 166 – punkt 1a (ny)
1a.  Den berörda ledamoten ska av talmannen uppmanas att inkomma med skriftliga synpunkter innan beslutet antas. Talmannen får kalla till en muntlig utfrågning i stället om det är lämpligare.
Den berörda ledamoten ska meddelas beslutet om påföljder per rekommenderat brev eller, i brådskande fall, via vaktmästarna.
Varje påföljd för en ledamot ska tillkännages av talmannen i kammaren efter att beslutet har meddelats den berörda ledamoten. Ordförandena för de organ, utskott och delegationer som ledamoten tillhör ska informeras.
När påföljden slutgiltigt fastställts ska den offentliggöras på ett synligt ställe på Europaparlamentets webbplats och förbli där under återstoden av valperioden.
Ändring 52
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 166 – punkt 2
2.  Hänsyn bör tas till om sådant uppträdande manifesterats vid enstaka eller upprepade tillfällen eller ständigt upprepas och hur allvarlig överträdelsen är.
2.  Hänsyn bör tas till om sådant uppträdande manifesterats vid enstaka eller upprepade tillfällen eller ständigt upprepas och hur allvarlig överträdelsen är. I tillämpliga fall ska hänsyn också tas till eventuell skada som parlamentets värdighet och anseende lidit.
Åtskillnad bör göras mellan å ena sidan synliga former av uppträdande, som kan tolereras under förutsättning att uppträdandet inte är kränkande, förolämpande, rasistiskt eller främlingsfientligt och håller sig inom rimliga gränser, och å andra sidan sådant som direkt stör den parlamentariska verksamheten.
Ändring 53
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 166 – punkt 4
4.  De åtgärder som anges i punkt 3 b–e får fördubblas vid upprepade överträdelser, eller om ledamoten vägrar att rätta sig efter en åtgärd som vidtagits enligt artikel 165.3.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 54
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 174 – punkt 7
7.  Talmannen får låta andra ändringsförslag gå till gemensam omröstning om de kompletterar varandra, såvida inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet begärt särskild eller delad omröstning. Författarna till ändringsförslag som kompletterar varandra har även rätt att föreslå en gemensam omröstning.
7.  Talmannen får låta andra ändringsförslag gå till gemensam omröstning om de kompletterar varandra, såvida inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet begärt särskild eller delad omröstning. Författarna till ändringsförslag har även rätt att föreslå en gemensam omröstning om sina ändringsförslag.
Ändring 55
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 174 – punkt 10
10.  Omröstning om ändringsförslag för vilka namnupprop har begärts ska förrättas separat.
10.  Omröstning om ändringsförslag för vilka namnupprop har begärts ska förrättas separat från andra ändringsförslag.
Ändring 56
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 177 – tolkningen
Alla överträdelser av denna artikel ska anses vara ett sådant grovt fall av störande uppträdande som avses i artikel 166.1 och ska få de rättsliga följder som anges i den artikeln.
Alla överträdelser av denna artikel ska anses vara en grov överträdelse av artikel 11.3b.
Ändring 57
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 196
Artikel 196
Artikel 196
Inrättande av ständiga utskott
Inrättande av ständiga utskott
Parlamentet ska på förslag från talmanskonferensen inrätta ständiga utskott. Utskottens ansvarsområden fastställs i en bilaga till denna arbetsordning52. Den bilagan ska antas med en majoritet av de avgivna rösterna. Utskottsledamöterna ska utses vid den första sammanträdesperioden efter nyval till parlamentet och på nytt två och ett halvt år därefter.
Parlamentet ska på förslag från talmanskonferensen inrätta ständiga utskott. Utskottens ansvarsområden fastställs i en bilaga till denna arbetsordning52. Den bilagan ska antas med en majoritet av de avgivna rösterna. Utskottsledamöterna ska utses vid den första sammanträdesperioden efter nyval till parlamentet.
Ständiga utskotts ansvarsområden kan fastställas vid en annan tidpunkt än när dessa utskott tillsätts.
Ständiga utskotts ansvarsområden kan också fastställas på nytt vid en annan tidpunkt än när dessa utskott tillsätts.
_________________
_________________
52 Se bilaga V.
52 Se bilaga V.
Ändring 58
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 204 – punkt 1
1.  Vid det första utskottssammanträdet efter det att utnämningen av utskottsledamöter har ägt rum enligt artikel 199 ska utskottet i separata omröstningar välja ett presidium bestående av en ordförande och flera vice ordförande från utskottets ordinarie ledamöter. Det antal vice ordförande som ska väljas ska fastställas av parlamentet på förslag från talmanskonferensen. Mångfalden i parlamentet ska återspeglas i varje utskotts presidiesammansättning; presidier som består endast av män eller endast av kvinnor ska inte vara tillåtna, och det ska inte heller vara tillåtet att alla vice ordförande kommer från en och samma medlemsstat.
1.  Vid det första utskottssammanträdet efter det att utnämningen av utskottsledamöter har ägt rum enligt artikel 199, och på nytt två och ett halvt år därefter, ska utskottet i separata omröstningar välja ett presidium bestående av en ordförande och flera vice ordförande från utskottets ordinarie ledamöter. Det antal vice ordförande som ska väljas ska fastställas av parlamentet på förslag från talmanskonferensen. Mångfalden i parlamentet ska återspeglas i varje utskotts presidiesammansättning; presidier som består endast av män eller endast av kvinnor ska inte vara tillåtna, och det ska inte heller vara tillåtet att alla vice ordförande kommer från en och samma medlemsstat.
Ändring 59
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 210a – rubriken
Förfarande för ett utskotts behandling av konfidentiella uppgifter som mottagits av Europaparlamentet
Förfarande för ett utskotts behandling av konfidentiella uppgifter under ett utskottssammanträde inom stängda dörrar
Ändring 60
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 210a – punkt 3 – stycke 1
Har utskottets ordförande väl förklarat att sekretessförfarandet ska tillämpas har endast utskottets ledamöter samt tjänstemän och sakkunniga som på förhand utsetts av ordföranden och vars närvaro är absolut nödvändig rätt att närvara vid sammanträdet.
Har utskottets ordförande väl förklarat att sekretessförfarandet ska tillämpas ska sammanträdet hållas inom stängda dörrar, varvid endast utskottets ledamöter, inbegripet suppleanterna, har rätt att närvara. Utskottet får, i överensstämmelse med den gällande, rättsligt bindande interinstitutionella ramen, besluta att andra ledamöter får närvara vid sammanträdet i enlighet med artikel 206(3). Även de personer som på förhand utsetts av ordföranden – på grund av att de för sin tjänsteutövning behöver känna till innehållet – har rätt att närvara vid sammanträdet, med vederbörlig respekt för eventuella inskränkningar till följd av gällande bestämmelser för parlamentets behandling av konfidentiella uppgifter. När det gäller behandling av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på nivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL och högre, eller i fall av specifika åtkomstbegränsningar som härrör från den rättsligt bindande interinstitutionella ramen, kan ytterligare inskränkningar vara tillämpliga.
Ändring 61
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 210a – punkt 4
4.  Ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet i det utskott som tillämpat sekretessförfarandet får begära en prövning av en överträdelse av tystnadsplikten. Denna begäran får föras upp på föredragningslistan för nästa utskottssammanträde. Med en majoritet av ledamöterna får utskottet besluta att förelägga talmannen frågan för ytterligare behandling enligt artiklarna 11 och 166.
4.  Utan att det påverkar gällande bestämmelser om överträdelser av tystnadsplikten i allmänhet får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet i det utskott som tillämpat sekretessförfarandet begära en prövning av en överträdelse av tystnadsplikten. Denna begäran får föras upp på föredragningslistan för nästa utskottssammanträde. Med en majoritet av ledamöterna får utskottet besluta att förelägga talmannen frågan för ytterligare behandling enligt artiklarna 11 och 166.
Ändring 62
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 211 – rubriken
Offentliga utfrågningar om medborgarinitiativ
Offentliga utfrågningar och debatter om medborgarinitiativ
Ändring 63
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 211 – punkt 7a (ny)
7a.  Parlamentet ska under en sammanträdesperiod efter den offentliga utfrågningen hålla en debatt om medborgarinitiativ som offentliggjorts i det för detta ändamål avsedda registret enligt artikel 10.1 a i förordning (EU) nr 211/2011, och ska när det för upp debatten på sin föredragningslista besluta huruvida debatten ska avslutas med att en resolution antas. Om inte talmannen på grund av särskilda omständigheter beslutar annorlunda, ska debatten inte avslutas med att en resolution antas när ett betänkande om samma eller ett liknande ämne ska tas upp under samma eller nästkommande sammanträdesperiod. Om kammaren beslutar att en debatt ska avslutas med antagandet av en resolution får det utskott som är ansvarigt för ärendet, en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet lägga fram ett resolutionsförslag. Artikel 123.3–123.8 om framläggande av och omröstning om resolutionsförslag ska tillämpas i tillämpliga delar.
Ändring 76
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 211 – punkt 8
8.  Om kommissionen, i fall där ett framgångsrikt medborgarinitiativ ingetts till den i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 211/2011, underlåter att lägga fram ett lagstiftningsförslag om medborgarinitiativet inom tolv månader efter utfärdandet av ett positivt yttrande över det och efter att i ett meddelande ha angett de åtgärder som den avser att vidta, får det utskott som är ansvarigt för ämnet i samråd med organisatörerna av medborgarinitiativet anordna en utfrågning och vid behov inleda det förfarande som fastställs i artikel 46 i arbetsordningen i syfte att utöva parlamentets rätt att anmoda kommissionen att lägga fram ett lämpligt förslag
8.  Till följd av ett kommissionsmeddelande med rättsliga och politiska slutsatser avseende ett specifikt medborgarinitiativ ska parlamentet bedöma de åtgärder som kommissionen har vidtagit med anledning av meddelandet i fråga. Om kommissionen underlåter att lägga fram ett lämpligt förslag om medborgarinitiativet får det utskott som är ansvarigt för ämnet i samråd med organisatörerna av medborgarinitiativet anordna en utfrågning. Parlamentet får också fatta beslut om huruvida det ska hållas en debatt i kammaren och huruvida debatten ska avslutas med att en resolution antas. Det förfarande som anges i artikel 211.7a ska tillämpas i tillämpliga delar. Parlamentet får också besluta att utöva sin rätt enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och därmed aktivera det förfarande som fastställs i artikel 46.
Ändring 64
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 223a – rubriken – fotnot
61 Artikel 223a ska enbart vara tillämplig på europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser i den mening som avses i artikel 2.3 och 2.4 i förordning (EU, Euratom) No 1141/2014. Se även fotnoterna till artiklarna 224 och 225..
61 Artikel 223a ska enbart vara tillämplig på europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser i den mening som avses i artikel 2.3 och 2.4 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014.
Ändring 65
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 223a – punkt 2a (ny)
2a.   På grundval av artikel 10.3 första stycket i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 får en grupp bestående av minst 50 medborgare inge en motiverad begäran genom vilken parlamentet uppmanas att begära den kontroll som nämns i punkt 2. Denna motiverade begäran får inte initieras eller undertecknas av ledamöter. Den ska innehålla konkreta belägg för att det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen i fråga inte uppfyller de villkor som avses i punkt 2.
Talmannen ska översända tillåtliga begäranden från grupper av medborgare till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.
Efter denna behandling, som bör äga rum inom fyra månader från det att talmannen hänskjutit ärendet, får det ansvariga utskottet med en majoritet av sina ledamöter, vilken ska företräda minst tre politiska grupper, lägga fram ett förslag om uppföljning av begäran samt underrätta talmannen om detta.
Gruppen av medborgare ska informeras om resultatet av utskottets behandling.
Så snart talmannen mottagit utskottets förslag ska han eller hon meddela parlamentet om begäran.
Efter ett sådant meddelande ska parlamentet med en majoritet av de avgivna rösterna avgöra huruvida en sådan begäran ska inges till myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.
Utskottet ska anta riktlinjer för hantering av sådana begäranden från grupper av medborgare.
Ändring 89/rev
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 228a (ny)
Artikel 228a
Jämställdhetsintegrering
Presidiet ska anta en jämställdhetshandlingsplan för integrering av ett jämställdhetsperspektiv i parlamentets alla verksamheter på alla nivåer och i alla stadier. Jämställdhetshandlingsplanen ska följas upp två gånger per år och ses över åtminstone vart femte år.
Ändring 66
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 229 – punkt 3
Dessa bestämmelser gäller inte framställningar och texter för vilka det inte är nödvändigt att fatta beslut.
Dessa bestämmelser gäller inte framställningar, medborgarinitiativ och texter för vilka det inte är nödvändigt att fatta beslut.
Ändring 67
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga II – rubriken
KRITERIER FÖR FRÅGOR OCH INTERPELLATIONER FÖR SKRIFTLIGT BESVARANDE ENLIGT ARTIKLARNA 130, 130A, 130B, 131 OCH 131A
KRITERIER FÖR FRÅGOR OCH INTERPELLATIONER FÖR SKRIFTLIGT BESVARANDE ENLIGT ARTIKLARNA 130, 131 OCH 131A
Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy