Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0414(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0018/2019

Ingivna texter :

A8-0018/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 31/01/2019 - 9.3

Antagna texter :

P8_TA(2019)0048

Antagna texter
PDF 117kWORD 42k
Torsdagen den 31 januari 2019 - Bryssel
Vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020 ***I
P8_TA(2019)0048A8-0018/2019
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 31 januari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020 (COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0817),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0506/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 14 januari 2019 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0018/2019), och av följande skäl:

A.  Ärendets brådska gör det befogat att gå vidare till omröstning före utgången av den tidsfrist på åtta veckor som fastställs i artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 31 januari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020
P8_TC1-COD(2018)0414

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/288.)

Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy