Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0244(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0480/2018

Внесени текстове :

A8-0480/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/01/2019 - 9.8

Приети текстове :

P8_TA(2019)0053

Приети текстове
PDF 279kWORD 102k
Четвъртък, 31 януари 2019 г. - Брюксел
Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между ЕС, Гренландия и Дания *
P8_TA(2019)0053A8-0480/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. относно предложението за решение на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна („Решение за отвъдморско асоцииране“) (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0461),

—  като взе предвид член 203 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0379/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по развитие (A8-0480/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за решение
Съображение 6
(6)  В това ново решение следва да се изтъкнат особеностите на сътрудничеството с Гренландия, като например целта да се запазят тесните и трайни връзки между Съюза, Гренландия и Дания, признанието на геостратегическото положение на Гренландия, значението на диалога относно политиките между Гренландия и Съюза, наличието на споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Гренландия и потенциалното сътрудничество по въпросите, свързани с Арктика. То следва да отговори на глобалните предизвикателства, като даде възможност за разработването на проактивна програма и за преследването на взаимните интереси, по-специално нарастващото въздействие на изменението на климата върху човешката дейност и околната среда, морския транспорт, природните ресурси, включително суровините и рибните запаси, както и научните изследвания и иновациите.
(6)  В това ново решение следва да се изтъкнат особеностите на сътрудничеството с Гренландия. През 2003 г. Съветът постигна съгласие, че бъдещите отношения на Съюза с Гренландия след 2006 г. ще се базират на всестранно партньорство с оглед постигане на устойчиво развитие, което ще включва специфични споразумения в областта на риболова, договорени съобразно общите правила и принципи за подобни споразумения. Също така съвместната декларация на Европейския съюз, от една страна, и правителството на Гренландия и правителството на Дания, от друга страна, относно отношенията между Европейския съюз и Гренландия, подписана в Брюксел на 19 март 2015 г., припомни историческите, политическите, икономическите и културните връзки между Съюза и Гренландия и подчерта необходимостта от укрепване на отношенията и сътрудничеството въз основата на взаимни интереси. Следователно партньорството в рамките на настоящото ново решение следва да бъде насочено към запазване на тесните и трайни връзки между Съюза, Гренландия и Дания и следва да допринесе за справяне с глобалните предизвикателства, като даде възможност за разработването на динамична програма и за преследването на взаимните интереси. В това ново решение следва да се подчертаят особеностите на сътрудничеството с Гренландия, като същевременно бъде признато геостратегическото положение на Гренландия, значението на политическия диалог между Гренландия и Съюза, наличието на споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Гренландия и потенциалното сътрудничество по арктическите въпроси. То следва да вземе предвид по-специално нарастващото въздействие на изменението на климата върху човешката дейност и околната среда, морския транспорт, природните ресурси, включително суровините и рибните запаси, както и научните изследвания и иновациите.
Изменение 2
Предложение за решение
Съображение 16
(16)  Като отразява значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за включването на действията по климата в политиките на Съюза и за постигането на обща цел 25 % от разходите на бюджета на Съюза да подпомагат постигането на целите в областта на климата. Действията по настоящата програма се очаква да допринесат с 20 % от общия финансов пакет на програмата с цели в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на изпълнението на програмата и преразгледани в контекста на процесите на междинната оценка и преглед.
(16)  Като отразява значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за включването на действията по климата в политиките на Съюза и за постигането на обща цел 25 % от разходите на бюджета на Съюза да подпомагат постигането на целите в областта на климата. Действията по настоящата програма се очаква да допринесат с 30 % от общия финансов пакет на програмата с цели в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на изпълнението на програмата и преразгледани в контекста на процесите на междинната оценка и преглед.
Изменение 3
Предложение за решение
Съображение 18
(18)  Съюзът и ОСТ признават особеното значение на образованието и на професионалното обучение като лост за устойчивото развитие на ОСТ.
(18)  Съюзът и ОСТ признават особеното значение на образованието и на професионалното обучение като лост за устойчивото развитие на ОСТ, по-специално в териториите, където общото ниво на образование е доста ниско.
Изменение 4
Предложение за решение
Съображение 19
(19)  В асоциирането между Съюза и ОСТ следва да се взема под внимание и да се допринася за опазването на културното разнообразие и културната идентичност на ОСТ.
(19)  В асоциирането между Съюза и ОСТ следва да се взема под внимание и да се допринася за опазването на културното разнообразие и културната идентичност на ОСТ. Следва също така да се отделя особено внимание и да се допринася за насърчаването и зачитането на правата на коренните населения на ОСТ.
Изменение 5
Предложение за решение
Съображение 20
(20)  Търговията и свързаното с търговията сътрудничество между Съюза и ОСТ следва да допринесат за постигането на целта за устойчиво икономическо развитие, социално развитие и опазване на околната среда.
(20)  Търговията и свързаното с търговията сътрудничество между Съюза и ОСТ следва да допринесат за постигането на целта за устойчиво икономическо развитие, социално развитие и опазване на околната среда, по модела на целите за устойчиво развитие.
Изменение 6
Предложение за решение
Съображение 21
(21)  Настоящото решение следва да осигури по-гъвкави правила за произход, включително нови възможности за кумулация на произхода. Кумулацията следва да бъде възможна не само с ОСТ и държави, сключили споразумение за икономическо партньорство (СИП), но при определени условия и за продукти с произход от държави, с които Съюзът прилага споразумение за свободна търговия, както и за продукти, които подлежат на безмитен и освободен от квоти внос в Съюза съгласно „общата система за преференции“ на Съюза, отново при определени условия. Тези условия са необходими, за да се предотврати заобикаляне на въведените мерки в областта на търговията и да се гарантира правилното функциониране на договореностите за кумулация.
(21)  Настоящото решение следва да осигури по-гъвкави правила за произход, включително нови възможности за кумулация на произхода. Кумулацията следва да бъде възможна не само с ОСТ и държави, сключили споразумение за икономическо партньорство (СИП), но при определени условия и за продукти с произход от държави, с които Съюзът прилага споразумение за свободна търговия, както и за продукти, които подлежат на безмитен и освободен от квоти внос в Съюза съгласно „общата система за преференции“ на Съюза, отново при определени условия. Тези условия са необходими за създаването на по-стабилен търговски съюз, който да е в състояние да предотврати заобикалянето на въведените мерки в областта на търговията и да гарантира правилното функциониране на договореностите за кумулация.
Изменение 7
Предложение за решение
Съображение 25
(25)  Сътрудничеството в областта на финансовите услуги между Съюза и ОСТ следва да допринесе за изграждането на по-сигурна, по-стабилна, по-прозрачна финансова система, която е от съществено значение за подобряването на световната финансова стабилност и подкрепянето на устойчивия растеж. Усилията в тази област следва да бъдат насочени към съгласуване с международно приетите стандарти и сближаване на законодателството на ОСТ с достиженията на правото на Съюза в областта на финансовите услуги. Следва да се отдели достатъчно внимание на укрепването на административния капацитет на органите на ОСТ, включително в областта на надзора.
(25)  Сътрудничеството в областта на финансовите услуги между Съюза и ОСТ следва да има за цел провеждането на борба с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, за да се допринесе за изграждането на по-сигурна, по-стабилна, по-прозрачна финансова система, която е от съществено значение за подобряването на световната финансова стабилност и подкрепянето на устойчивия растеж. Усилията в тази област следва да бъдат насочени към съгласуване с международно приетите стандарти и сближаване на законодателството на ОСТ с достиженията на правото на Съюза в областта на финансовите услуги. Следва да се отдели достатъчно внимание на укрепването на административния капацитет на органите на ОСТ, включително в областта на надзора.
Изменение 8
Предложение за решение
Съображение 32
(32)  Настоящото решение се позовава, когато е необходимо, на [Регламента за ИССРМС] (Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество) за целите на изпълнението на сътрудничеството, като по този начин гарантира съгласуваност в управлението на всички инструментите.
заличава се
Изменение 9
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1
1.  С настоящото решение се установява асоциирането на отвъдморските страни и територии (ОСТ) към Съюза („асоциирането“), което представлява партньорство на основание на член 198 от ДФЕС, чиято цел е да насърчава устойчивото развитие на ОСТ и да популяризира стойностите и стандартите на Съюза по света.
1.  С настоящото решение се установява асоциирането на отвъдморските страни и територии (ОСТ) към Съюза („асоциирането“), което представлява партньорство на основание на член 198 от ДФЕС, чиято цел е да насърчава устойчивото развитие на ОСТ и да популяризира ценностите, принципите и стандартите на Съюза по света.
Изменение 10
Предложение за решение
Член 3 – параграф 1
1.  Асоциирането между Съюза и OCT се основава на цели, принципи и ценности, споделяни от OCT, държавите членки, с които те са свързани, и Съюза.
1.  Асоциирането между Съюза и OCT се основава на цели, принципи и ценности, споделяни от OCT, държавите членки, с които те са свързани, и Съюза. То допринася за постигането на целите за устойчиво развитие, определени в Програмата до 2030 г., и за изпълнението на Парижкото споразумение относно изменението на климата.
Изменение 11
Предложение за решение
Член 3 – параграф 3
3.  При прилагане на настоящото решение партньорите се водят от принципите на прозрачност, субсидиарност и необходимост от ефикасност и отдават едно и също значение и на трите стълба на устойчивото развитие на OCT: икономическо развитие, социално развитие и опазване на околната среда.
3.  При прилагане на настоящото решение партньорите се водят от принципите на прозрачност, субсидиарност и необходимост от ефикасност и отдават едно и също значение и на трите стълба на устойчивото развитие на OCT: икономическо развитие, социално и културно развитие и опазване на околната среда.
Изменение 12
Предложение за решение
Член 3 – параграф 4
4.  Общата цел на настоящото решение е да се способства за икономическото и социалното развитие на ОСТ и да се създадат тесни икономически връзки между тях и Съюза като цяло. Асоциирането е насочено към постигането на посочената обща цел чрез подобряване на конкурентоспособността на OCT, укрепване на устойчивостта на OCT, намаляване на тяхната уязвимост по отношение на икономиката и околната среда и насърчаване на сътрудничество между тях и други партньори.
4.  В съответствие с член 3, параграф 5 и член 21 от Договора за Европейския съюз и член 198 от Договора за функционирането на Европейския съюз, общата цел на настоящото решение е да се способства за икономическото и социалното развитие на ОСТ и да се създадат тесни икономически връзки между тях и Съюза като цяло.
Изменение 13
Предложение за решение
Член 3 – параграф 5 – буква a
a)  да насърчи и подкрепи сътрудничеството с ОСТ,
заличава се
Изменение 14
Предложение за решение
Член 3 – параграф 5 – буква б
б)  да се осигурят подкрепа и сътрудничество на Гренландия, за да се справи с основните си предизвикателства, като например издигането на равнището на образование, и да се допринесе за капацитета на администрацията на Гренландия да формулира и осъществява национални политики.
б)  да се помогне на OCT да се справят с основните предизвикателства, пред които са изправени, включително равнището на образованието в Гренландия;
Изменение 15
Предложение за решение
Член 3 – параграф 5 – буква б a (нова)
ба)  да се засили устойчивостта на ОСТ, като се намали тяхната икономическа и екологична уязвимост;
Изменение 16
Предложение за решение
Член 3 – параграф 5 – буква б б (нова)
бб)  да се подобри конкурентоспособността на ОСП, включително социалните стандарти;
Изменение 17
Предложение за решение
Член 3 – параграф 5 – буква б в (нова)
бв)  да се насърчи сътрудничеството на ОСТ с други партньори.
Изменение 18
Предложение за решение
Член 3 – параграф 6
6.  При преследването на тези цели в рамките на асоциирането се зачитат основните принципи на свобода, демокрация, правата на човека и основните свободи, принципите на правовата държава, добро управление и устойчиво развитие, като всички те са общи за OCT и държавите членки, с които те са свързани.
6.  При преследването на тези цели в рамките на асоциирането се зачитат основните принципи на демокрация, основан на правата подход, обхващащ всички права на човека и основните свободи, принципите на правовата държава, добро управление и устойчиво развитие, като всички те са общи за OCT и държавите членки, с които те са свързани. Същото се отнася и за принципа за недопускане на дискриминация, основана на пол, раса, етнически произход, религия, увреждания, възраст или сексуална ориентация, както и за равенство между половете.
Изменение 19
Предложение за решение
Член 4 – алинея 1 а (нова)
Поради ограничения административен и човешки капацитет на ОСТ, Комисията взема надлежно това предвид в процеса на програмиране и изпълнение, и по-специално при приемането на своите насоки.
Изменение 20
Предложение за решение
Член 5 — параграф 2 — буква а
(a)  икономическата диверсификация на икономиките на OCT, включително задълбочаване на тяхното интегриране в световната и регионалните икономики; в конкретния случай на Гренландия — необходимостта от повишаване на уменията на работната сила;
(a)  устойчивата икономическа диверсификация на икономиките на OCT, включително задълбочаване на тяхното интегриране в световната и регионалните икономики; в конкретния случай на Гренландия — необходимостта от повишаване на уменията на работната сила;
Изменение 21
Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 – буква a а (нова)
aa)   насърчаване на качествен социален модел;
Изменение 22
Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 – буква д
д)  насърчаване на ограничаването на рисковете от бедствия;
д)  насърчаване на ограничаването на рисковете от бедствия, като се отчитат приоритетите, определени в Рамковата програма от Сендай за периода 2015 – 2030 г.;
Изменение 23
Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 – буква з а (нова)
за)  въпроси, свързани с Карибите и Тихоокеанския басейн.
Изменение 24
Предложение за решение
Член 7 – параграф 2
2.  За тази цел Съюзът и OCT могат да обменят информация и най-добри практики или да установяват други форми на тясно сътрудничество и координация с други партньори в контекста на участието на OCT в регионални и международни организации, като това става чрез международни споразумения, доколкото е целесъобразно.
2.  За тази цел Съюзът и OCT могат да обменят информация и най-добри практики или да установяват други форми на тясно сътрудничество и координация с други партньори в контекста на участието на OCT в регионални и международни организации, като това става чрез международни споразумения, доколкото е целесъобразно, за да допринесат за хармоничното интегриране на ОСТ в съответните им географски зони.
Изменение 25
Предложение за решение
Член 7 – параграф 3
3.  Асоциирането цели да подпомогне сътрудничеството между OCT и други партньори в областите на сътрудничество, посочени в част II и част III от настоящото решение. В това отношение целта на асоциирането е да се насърчи сътрудничеството между OCT и най-отдалечените райони, посочени в член 349 от ДФЕС, съседните им държави от АКТБ и трети държави и територии, които не са сред държавите от АКТБ. За постигане на тази цел Съюзът подобрява координацията и полезните взаимодействия между съответните програми на Съюза. Съюзът също се стреми да асоциира ОСТ към формите на диалог, които провежда със съседните им държави, независимо дали са, или не са държави или територии от АКТБ, както и с най-отдалечените региони, ако е приложимо.
3.  Асоциирането цели да подпомогне сътрудничеството между OCT и други партньори в областите на сътрудничество, посочени в част II и част III от настоящото решение. В това отношение целта на асоциирането е да се насърчи сътрудничеството между OCT и най-отдалечените райони, посочени в член 349 от ДФЕС, съседните им държави от АКТБ и трети държави и територии, които не са сред държавите от АКТБ. За постигане на тази цел Съюзът подобрява координацията и полезните взаимодействия между съответните програми на Съюза. Съюзът асоциира ОСТ към формите на диалог, които провежда със съседните им държави, независимо дали са, или не са държави или територии от АКТБ, както и с най-отдалечените региони, ако е приложимо, като им предоставя статут на наблюдатели.
Изменение 26
Предложение за решение
Член 7 – параграф 4 – буква aа (нова)
aа)  укрепване на капацитета на ОСТ да оказват влияние върху приемането на регионални стратегии, които да отчитат техните специфични характеристики, потенциала им и европейската им перспектива;
Изменение 27
Предложение за решение
Член 9 – заглавие
Специално третиране
Специално третиране на изолираните OCT
Изменение 28
Предложение за решение
Член 9а (нов)
Член 9a
Специално третиране на най-слабо развитите ОСТ
1.  При асоциирането се взема под внимание фактът, че OCT се различават помежду си от гледна точка на степента на развитие и структурните ограничения.
2.  По отношение на най-слабо развитите OCT се въвежда режим на специално третиране.
3.  С оглед да се помогне на най-слабо развитите OCT да наваксат забавянето на своето развитие и да се справят с постоянните структурни ограничения, техните специфични характеристики се вземат надлежно предвид при определянето на размера на финансовата помощ и условията, с които тя е обвързана.
4.  Най-слабо развитите ОСТ са Уолис и Футуна.
Изменение 29
Предложение за решение
Член 10 – параграф 1
1.  Асоциирането се основава на широк диалог и консултации по въпроси от взаимен интерес между OCT, държавите членки, с които те са свързани, и Комисията, както и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), ако е целесъобразно.
1.  Асоциирането се основава на широк диалог и консултации по въпроси от взаимен интерес между OCT, държавите членки, с които те са свързани, Комисията и Европейския парламент, както и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), ако е целесъобразно.
Изменение 30
Предложение за решение
Член 12 – заглавие
Отговорности на неправителствените участници
Отговорности на гражданското общество и на неправителствените участници
Изменение 31
Предложение за решение
Член 12 – параграф 1
1.  Неправителствените участници могат да имат роля в обмена на информация и в консултациите относно сътрудничеството, и по-специално в подготовката и изпълнението на помощи, проекти или програми за сътрудничество. Възможно е да им се делегират известни правомощия за финансово управление с цел изпълнение на такива проекти или програми, така че да се подкрепят местни инициативи за развитие.
1.  Гражданското общество, частният сектор и неправителствените участници могат да имат роля в обмена на информация и в консултациите относно сътрудничеството, и по-специално в подготовката и изпълнението на помощи, проекти или програми за сътрудничество. Възможно е да им се делегират известни правомощия за финансово управление с цел изпълнение на такива проекти или програми, така че да се подкрепят местни инициативи за развитие.
Изменение 32
Предложение за решение
Член 13 – параграф 3
3.  Диалогът позволява на OCT да участват изцяло в осъществяването на асоциирането.
3.  Диалогът позволява на OCT да участват изцяло в осъществяването на асоциирането, а също така и при изготвянето и прилагането на регионалните стратегии на Съюза в зоните, в които се намират ОСТ.
Изменение 33
Предложение за решение
Член 13 – параграф 4
4.  Диалогът се съсредоточава, наред с другото, върху конкретни въпроси в областта на политиките, които са от взаимен интерес или от общо значение за постигането на целите на асоциирането.
4.  Диалогът се съсредоточава, наред с другото, върху конкретни въпроси в областта на политиките, които са от взаимен интерес или от общо значение за постигането както на целите на асоциирането, така и на целите за устойчиво развитие.
Изменение 34
Предложение за решение
Член 13 – параграф 5
5.  По-специално диалогът с Гренландия предоставя основа за широко сътрудничество и диалог в области, засягащи inter alia енергетиката, изменението на климата и околната среда, природните ресурси, включително суровините и рибните запаси, морския транспорт, научните изследвания и иновациите, както и арктическото измерение на тези въпроси.
5.  По-специално диалогът с Гренландия предоставя основа за широко сътрудничество и диалог в области, засягащи inter alia образованието, енергетиката, изменението на климата и околната среда, природата, природните ресурси, включително суровините и рибните запаси, морския транспорт, научните изследвания и иновациите, както и арктическото измерение на тези въпроси.
Изменение 35
Предложение за решение
Член 13 – параграф 5 а (нов)
5а.  Диалогът с ОСТ от Карибския регион има за цел по-специално да укрепи европейската стратегия в Карибския регион и да осигури сътрудничество по въпросите, свързани с биологичното разнообразие, изменението на климата, устойчивото управление на ресурсите, предотвратяването и управлението на риска от бедствия, социалното измерение и насърчаването на доброто управление, по-конкретно в областта на данъчното облагане и борбата с организираната престъпност.
Изменение 36
Предложение за решение
Член 13 – параграф 5 б (нов)
5б.  Диалогът с ОСТ от Тихоокеанския регион има за цел по-специално изготвянето и прилагането на амбициозна европейска стратегия в Тихоокеанския регион чрез засилване на европейското присъствие, както и осигуряването на сътрудничество по социалните въпроси, въпросите за устойчивото управление на морските и сухоземните ресурси, изменението на климата, енергетиката, околната среда и синята икономика.
Изменение 37
Предложение за решение
Член 14 – параграф 1 – буква а
a)  форумът за диалог ОСТ—ЕС („форум ОСТ—ЕС“) заседава веднъж годишно, като събира органи на ОСТ, представители на държавите членки и Комисията. По целесъобразност към форума ОСТ—ЕС се асоциират членове на Европейския парламент, представители на ЕИБ и представители на най-отдалечените райони;
a)  форумът за политически диалог ОСТ—ЕС („форум ОСТ—ЕС“) заседава веднъж годишно, като събира органи на ОСТ, представители на държавите членки, Комисията, председателството на Съвета и Европейския парламент. По целесъобразност към форума ОСТ—ЕС се асоциират Асоциацията на ОСТ (OCTA), представители на ЕИБ, представители на най-отдалечените райони и представители на трети държави или на територии, съседни на ОСТ;
Изменение 38
Предложение за решение
Член 14 – параграф 1 – буква б
б)  Комисията, OCT и държавите членки, с които последните са свързани, провеждат редовни тристранни консултации. Тези консултации се организират най-малко три пъти годишно по инициатива на Комисията или по искане на OCT и държавите членки, с които те са свързани;
б)  Комисията, OCT и държавите членки, с които последните са свързани, провеждат редовни тристранни консултации. Тези консултации се организират най-малко четири пъти годишно по инициатива на Комисията или по искане на OCT и държавите членки, с които те са свързани;
Изменение 39
Предложение за решение
Част II – глава 1 – заглавие
ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА, ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА, ОКЕАНИТЕ И НАМАЛЯВАНЕТО НА БЕДСТВИЯТА
ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА, ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА, ОКЕАНИТЕ И НАМАЛЯВАНЕТО НА РИСКОВЕТЕ ОТ БЕДСТВИЯ
Изменение 40
Предложение за решение
Член 15 – алинея 1 – уводна част
В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на околната среда, изменението на климата и ограничаването на рисковете от бедствия може да е свързано със следното:
В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на околната среда, изменението на климата, ограничаването на рисковете от бедствия и подобряването на устойчивостта може да е свързано със следното:
Изменение 41
Предложение за решение
Член 15 – алинея 1 – буква в
в)  насърчаване на устойчивото използване и ефективността на ресурсите и окуражаване на отделянето на икономическия растеж от влошаването на околната среда; и
в)  насърчаване на устойчивото използване и ефективността на ресурсите с оглед постигане на нисковъглеродна икономика, основана на стратегии за справедлив преход; и
Изменение 42
Предложение за решение
Член 16 – алинея 1 – буква д a (нова)
да)   справяне с проблемите, свързани с влошаването на качеството на земите, включително повишаването на морското равнище и замърсяването на почвата.
Изменение 43
Предложение за решение
Член 17 – алинея 1
В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на устойчивото управление на горите може да е свързано с насърчаване на опазването и устойчивото управление на горите, включително тяхната роля за опазване на околната среда от ерозия и контрол на опустиняването, залесяване и управление на износа на дървен материал.
В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на устойчивото управление на горите може да е свързано с насърчаване на опазването и устойчивото управление на горите, включително тяхната роля за опазване на околната среда от ерозия и контрол на опустиняването, залесяване и управление на износа на дървен материал, както и за борба с незаконната сеч.
Изменение 44
Предложение за решение
Член 18 – алинея 1 – буква б
б)  съгласуване на икономическите и социалните дейности, например рибарство и аквакултури, туризъм, морски транспорт и селско стопанство, с потенциала на морските и крайбрежните зони от гледна точка на енергия от възобновяеми източници и суровини, като същевременно се отчитат последиците от изменението на климата и човешките дейности.
б)  съгласуване на икономическите и социалните дейности, например рибарство и аквакултури, туризъм, морски транспорт и устойчиво селско стопанство, с потенциала на морските и крайбрежните зони от гледна точка на енергия от възобновяеми източници и суровини, като същевременно се отчитат последиците от изменението на климата и човешките дейности.
Изменение 45
Предложение за решение
Член 23 – алинея 1 – буква в
в)  развитието и укрепването на опазването на околната среда;
в)  развитието и укрепването на правата на човека, социалната закрила и опазването на околната среда;
Изменение 46
Предложение за решение
Член 24 – алинея 1 – буква б
б)  допринасяне за усилията на държавите партньори да изпълняват своите ангажименти в областта на изменението на климата в съответствие с Парижкото споразумение относно изменението на климата;
б)  допринасяне за усилията на държавите партньори да изпълняват своите ангажименти в областта на изменението на климата в съответствие с Парижкото споразумение относно изменението на климата и целите за устойчиво развитие;
Изменение 47
Предложение за решение
Част II – глава 4 – заглавие
МЛАДЕЖ, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ, БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ И ПРОДОВОЛСТВЕНА СИГУРНОСТ
МЛАДЕЖ, ЖЕНИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ, БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ И ПРОДОВОЛСТВЕНА СИГУРНОСТ
Изменение 48
Предложение за решение
Член 32 – параграф 2 а (нов)
2а.  Съюзът и ОСТ си сътрудничат, за да гарантират активно ангажиране на младите хора на пазара на труда с цел избягване на младежката безработица.
Изменение 49
Предложение за решение
Член 32 а (нов)
Член 32 a
Равенство между половете
1.  Съюзът се стреми да насърчава равенството между половете в ОСТ, овластяването на жените и равните политически и икономически възможности за жените.
2.  Асоциирането има за цел да защитава правата на жените и момичетата, включително срещу всички форми на насилие.
3.  Асоциирането има за цел също така да насърчава овластяването на жените, особено в ролята им на участници в устойчивото развитие и в икономическата и финансовата сфера.
Всички инициативи следва да включват измерението, свързано с пола.
Изменение 50
Предложение за решение
Член 33 – параграф 1 – буква б
б)  подпомагане на OCT при определяне и прилагане на политики в сферата на образованието и професионалното обучение.
б)  подпомагане на OCT при определяне и прилагане на политики в сферата на образованието и професионалното обучение; и
Изменение 51
Предложение за решение
Член 33 — параграф 1 — буква б а (нова)
ба)   подкрепа за участието и достъпа на ОСТ до програма „Еразъм +“ чрез насърчаване и увеличаване на мобилността на потенциалните бенефициенти от и към ОСТ.
Изменение 52
Предложение за решение
Член 38 – заглавие
Сценични изкуства
Изящни изкуства
Изменение 53
Предложение за решение
Член 38 – алинея 1 – уводна част
В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на сценичните изкуства може да е свързано със следното:
В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на изящните изкуства може да е свързано със следното:
Изменение 54
Предложение за решение
Член 38 – алинея 1 – буква а
a)  улесняване на повече контакти между изпълнителите на сценични изкуства в области като професионален обмен и обучение, включително участие в прослушвания, развитие на мрежи и насърчаване на работата в мрежа;
a)  улесняване на повече контакти между изпълнителите на изящни изкуства в области като професионален обмен и обучение, включително участие в прослушвания, развитие на мрежи и насърчаване на работата в мрежа чрез подходяща финансова подкрепа;
Изменение 55
Предложение за решение
Член 38 – алинея 1 – буква a а (нова)
aа)  популяризиране на художествените продукции от ОСТ в Съюза;
Изменение 56
Предложение за решение
Член 39 – алинея 1 – уводна част
В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на материалното и нематериалното културно наследство и историческите паметници цели да създаде условия за насърчаване на обмена на експертен опит и най-добри практики чрез:
В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на материалното и нематериалното културно наследство и историческите паметници цели да създаде условия за насърчаване на обмена на експертен опит и най-добри практики и за устойчиво оползотворяване на обектите чрез:
Изменение 57
Предложение за решение
Член 39 – алинея 1 – буква г a (нова)
га)  подобряване на знанията, опазването и оползотворяването на материалното и нематериалното културно наследство на ОСТ.
Изменение 58
Предложение за решение
Част II – глава 6 – заглавие
БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА
Изменение 59
Предложение за решение
Член -40 а (нов)
Член -40а
Насърчаване на принципите на правовата държава
1.  Асоциирането има за цел да насърчава принципите на демокрацията, правовата държава и зачитането на правата на човека и основните свободи, върху които се основава, чрез диалог и сътрудничество между Съюза и ОСТ.
2.  Като аванпост на Съюза, ОСТ са основен фактор за разпространението на ценностите и принципите на Съюза в съответните им региони.
Изменение 60
Предложение за решение
Член 41 – заглавие
Борба с организираната престъпност, трафика на хора, сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация на деца, тероризма и корупцията
Борба със и предотвратяване на организираната престъпност, трафика на хора, сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация на деца, тероризма и корупцията
Изменение 61
Предложение за решение
Член 41 – параграф 1 – уводна част
1.  В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на борбата с организираната престъпност може да включва:
1.  В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на борбата със и предотвратяването на организираната престъпност може да включва:
Изменение 62
Предложение за решение
Член 42 а (нов)
Член 42a
Договаряне на търговски споразумения с трети държави
Когато преговорите по споразумения в областта на търговията или рибарството с трети държави заплашват да причинят сериозни щети на регионалната интеграция или на чувствителни сектори на ОСТ, Комисията извършва оценка на въздействието, като взема предвид кумулативното въздействие на тези споразумения върху икономиките на ОСТ. След като бъде извършен този анализ, Комисията предава резултатите от него на Европейския парламент, на Съвета и на държавните и местните органи на ОСТ преди сключването на въпросните международни споразумения.
Изменение 63
Предложение за решение
Член 53 – параграф 2
2.  Свързаното с търговията сътрудничество има за цел да подпомага крайните цели на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и изпълнението на Парижкото споразумение. То може да обхваща и сътрудничество по други свързани с търговията многостранни споразумения в областта на околната среда, като например Конвенцията по международната търговия със застрашени видове.
2.  Свързаното с търговията сътрудничество има за цел да подпомага крайните цели на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), изпълнението на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие. То може да обхваща и сътрудничество по други свързани с търговията многостранни споразумения в областта на околната среда, като например Конвенцията по международната търговия със застрашени видове.
Изменение 64
Предложение за решение
Член 59 – алинея 1 – параграф 4
4.  помощ, предоставена чрез държавни ресурси от ОСТ, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, доколкото има значително отрицателно въздействие върху търговията или инвестициите
заличава се
Изменение 65
Предложение за решение
Член 70 – алинея 1
Съюзът и OCT полагат максимални усилия, за да гарантират, че на тяхна територия са въведени и се прилагат договорените на международно равнище стандарти за регулиране и надзор в сектора на финансовите услуги и за борба с укриването и избягването на данъци. Такива международни стандарти са, наред с другото, „Основни принципи на ефективния банков надзор“ на Базелския комитет, „Основни принципи в областта на застраховането“ на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи, „Цели и принципи на правната уредба на ценните книжа“ на Международната организация на комисиите за ценни книжа, „Споразумение за обмен на информация по данъчни въпроси“ на ОИСР, „Декларация относно прозрачността и обмена на информация за данъчни цели“ на Г-20 и „Ключови характеристики на ефективните режими за преструктуриране на финансови институции“ на Съвета за финансова стабилност.
Съюзът и OCT полагат максимални усилия, за да гарантират, че на тяхна територия са въведени и се прилагат договорените на международно равнище стандарти за регулиране и надзор в сектора на финансовите услуги и за борба с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци. Такива международни стандарти са, наред с другото, „Основни принципи на ефективния банков надзор“ на Базелския комитет, „Основни принципи в областта на застраховането“ на Международната асоциация на застрахователните надзорни органи, „Цели и принципи на правната уредба на ценните книжа“ на Международната организация на комисиите за ценни книжа, „Споразумение за обмен на информация по данъчни въпроси“ на ОИСР, „Декларация относно прозрачността и обмена на информация за данъчни цели“ на Г-20 и „Ключови характеристики на ефективните режими за преструктуриране на финансови институции“ на Съвета за финансова стабилност, а така също и Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и протоколите към нея.
Изменение 66
Предложение за решение
Член 72 – алинея 1 – буква а
a)  адекватни финансови ресурси и подходяща техническа помощ, насочена към укрепване на капацитета на OCT да формулират и прилагат стратегически и регулаторни рамки;
a)  адекватни финансови ресурси и подходяща техническа помощ в рамките на настоящето решение, насочена към укрепване на капацитета на OCT да формулират и прилагат стратегически и регулаторни рамки;
Изменение 67
Предложение за решение
Член 72 – алинея 1 – буква б
б)  дългосрочно финансиране за насърчаване на растежа на частния сектор;
б)  дългосрочно финансиране в рамките на настоящето решение за насърчаване на растежа на частния сектор;
Изменение 68
Предложение за решение
Член 72 – алинея 1 – буква в
в)  когато е целесъобразно, други програми на Съюза могат да допринасят за действия, установени съгласно настоящото решение, при условие че финансирането не покрива едни и същи разходи. Настоящото решение може също така да допринася за мерки, въведени по линия на други програми на Съюза, при условие че финансирането не покрива едни и същи разходи. В такъв случай в работната програма, обхващаща тези действия, се определя кой набор от правила се прилага.
в)  допълнително финансиране по линия на други програми на Съюза, които могат да допринасят за действия, установени съгласно настоящото решение, при условие че финансирането не покрива едни и същи разходи. В такъв случай в работната програма, обхващаща тези действия, се определя кой набор от правила се прилага.
Изменение 69
Предложение за решение
Член 72 – алинея 1 а (нова)
Настоящото решение може също така да допринася за мерки, въведени по линия на други програми на Съюза, при условие че финансирането не покрива едни и същи разходи. В такъв случай в работната програма, обхващаща тези действия, се определя кой набор от правила да се прилага.
Изменение 70
Предложение за решение
Член 73 – параграф 1
1.  Общият финансов пакет за програмата за периода 2021—2027 г. е 500 000 000 EUR по текущи цени.
1.  Общият финансов пакет за програмата за периода 2021—2027 г. е 669 000 000 EUR по текущи цени.
Изменение 71
Предложение за решение
Член 74 – алинея 1 – буква а
a)  Програмирана помощ „програмирана помощ“ означава безвъзмездна помощ, предоставена на OCT за финансиране на териториални, регионални и междурегионални стратегии и приоритети, определени в програмните документи;
a)  Програмирана помощ „програмирана помощ“ означава безвъзмездна помощ, предоставена на OCT за финансиране на териториални, регионални и междурегионални стратегии и приоритети, по целесъобразност, определени в програмните документи;
Изменение 72
Предложение за решение
Член 74 – алинея 1 – буква ж
ж)  „междурегионално разпределение“ означава сума — в рамките на регионалното разпределение, предназначена за програмираната помощ с цел финансиране на стратегии и приоритети на междурегионално сътрудничество с участието на поне една OCT и един или няколко от най-отдалечените райони, посочени в член 349 от ДФЕС, и/или на една или няколко от държавите от АКТБ, и/или една или няколко други държави или територии.
ж)  „междурегионално разпределение“ означава сума — в рамките на регионалното разпределение, предназначена за програмираната помощ с цел финансиране на стратегии и приоритети на междурегионално сътрудничество с участието на субектите, посочени в член 82 от настоящото решение.
Изменение 73
Предложение за решение
Член 74 а (нов)
Член 74 а
Общ принцип
Освен ако в настоящото решение не е изрично предвидено, финансовата помощ от Съюза се предоставя в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета1a („Финансовия регламент“) и съгласно целите и принципите на настоящото решение.
___________________
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
Изменение 74
Предложение за решение
Член 75 – параграф 3 – буква а
a)  се предоставя при надлежно отчитане на съответните географски, социални и културни характеристики на OCT, както и техния специфичен потенциал;
a)  се предоставя при надлежно отчитане на съответните демографски, географски, икономически и финансови, екологични, социални и културни характеристики на OCT, както и техния специфичен потенциал;
Изменение 75
Предложение за решение
Член 75 – параграф 4 а (нов)
4а.  Финансирането от Съюза може да се предоставя чрез видовете финансиране, предвидени във Финансовия регламент, и по-специално чрез:
a)  безвъзмездни средства;
б)  договори за възлагане на обществени поръчки за услуги, доставки или строителни работи;
в)  бюджетна помощ;
г)  вноски в доверителни фондове, създадени от Комисията, в съответствие с член 234 от Финансовия регламент;
д)  финансови инструменти;
е)  бюджетни гаранции;
ж)  смесено финансиране;
з)  финансова помощ;
и)  външни експерти, получаващи възнаграждение.
В контекста на програмираната помощ, финансовата помощ от Съюза е главно под формата на бюджетна подкрепа за ОСТ.
Финансовата помощ на Съюза може също така да се предоставя съгласно Финансовия регламент чрез вноски към международни, регионални или национални фондове, като тези, които са създадени или управлявани от ЕИБ, от държавите членки, от партньорските държави и региони или от международни организации, с цел привличане на съвместно финансиране от множество донори или към фондове, създадени от един или повече донори за целите на съвместното изпълнение на проекти.
Финансовата помощ на Съюза се изпълнява от Комисията съгласно разпоредбите на Финансовия регламент, пряко от службите на Комисията, делегациите на Съюза и изпълнителните агенции, при споделено управление с държавите членки или косвено, чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на субекти, посочени във Финансовия регламент. Тези субекти гарантират съответствието с външната политика на Съюза и могат да поверяват задачи по изпълнението на бюджета на други субекти при условия, равностойни на условията, прилагани спрямо Комисията.
Финансираните действия могат да бъдат изпълнявани чрез успоредно или съвместно съфинансиране. При паралелно съфинансиране действието се разделя на редица ясно определими компоненти, като всеки от тях се финансира от различни партньори, които предоставят съфинансиране по такъв начин, че крайното използване на финансирането да може винаги да се идентифицира. При съвместно финансиране общите разходи за действието се разделят между партньорите, които предоставят съфинансирането, и ресурсите се обединяват по такъв начин, че вече не е възможно да се идентифицира източникът на финансиране за дадена дейност, извършена като част от действието. В такива случаи, при последващото публикуване на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства и на договорите за обществени поръчки, както е посочено в член 38 от Финансовия регламент, се спазват правилата на отговорния субект, когато това е целесъобразно.
Финансирането от Съюза нито подлежи на специфични данъци, мита или такси, нито води до събирането на такива.
Изменение 76
Предложение за решение
Член 75 а (нов)
Член 75 а
Пренасяния, годишни вноски, бюджетни кредити за поети задължения, повторни плащания и приходи, генерирани от финансови инструменти
1.  В допълнение към член 12, параграф 2 от Финансовия регламент, неизползваните бюджетни кредити за поети задължения и за плащания съгласно настоящото решение се пренасят автоматично и за тях могат да бъдат поети задължения до 31 декември на следващата финансова година. Пренесената сума се използва първа през следващата финансова година. Комисията информира Европейския парламент и Съвета за пренесените бюджетни кредити за поети задължения в съответствие с член 12, параграф 6 от Финансовия регламент.
2.  В допълнение към правилата по член 15 от Финансовия регламент относно повторното предоставяне на бюджетни кредити, бюджетните кредити за поети задължения, съответстващи на сумата на отменените бюджетни кредити в резултат на пълното или частично неизпълнение на дадена дейност съгласно настоящото решение, се възстановяват по първоначалния бюджетен ред. Позоваванията на член 15 от Финансовия регламент в член 12, параграф 1, буква б) от Регламента за определяне на многогодишната финансова рамка се разбират като включващи позоваване на настоящия параграф за целите на настоящото решение.
3.  Бюджетните задължения за дейности, които надхвърлят една финансова година, могат да се разпределят за няколко години под формата на годишни вноски, в съответствие с член 112, параграф 2 от Финансовия регламент.
Член 114, параграф 2, алинея 3 от Финансовия регламент не се прилага за тези многогодишни действия. Комисията автоматично отменя всяка част от бюджетно задължение за действие, която до 31 декември на петата година след годината на поемане на бюджетното задължение не е била използвана с цел предварително финансиране или извършване на междинни плащания или за която не е представен заверен отчет за извършени разходи, нито искане за плащане.
Параграф 2 от този член се прилага също така за годишните вноски.
Изменение 77
Предложение за решение
Член 76 – алинея 1 – буква б
б)  институционално развитие, изграждане на капацитет и включване на аспектите, свързани с околната среда;
б)  институционално развитие, изграждане на капацитет и включване на аспектите, свързани с околната среда, равенството между половете и доброто управление;
Изменение 78
Предложение за решение
Член 77 – параграф 2
2.  Съюзът подпомага усилията на OCT да съберат надеждни статистически данни в тези области.
2.  Съюзът подпомага усилията на OCT да съберат надеждни и публично достъпни статистически данни в тези области.
Изменение 79
Предложение за решение
Член 77 – параграф 3
3.  Съюзът може да подпомага усилията на ОСТ за подобряване на съпоставимостта на техните макроикономически показатели.
3.  Съюзът може да подпомага усилията на ОСТ за подобряване на съпоставимостта на техните макроикономически показатели, по-специално чрез улесняване на анализите за БВП на ОСТ с паритет на покупателната способност, ако има такъв.
Изменение 80
Предложение за решение
Член 78 – параграф 1
1.  По инициатива на Комисията финансирането от Съюза може да покрива разходи за подкрепа на прилагането на решението и за постигането на неговите цели, включително за административна подкрепа, свързана с подготовката, последващите действия, мониторинга, контрола, одита и оценката, които са необходими за посоченото прилагане, както и разходи в централата и в делегациите на Съюза за административната подкрепа, необходима за програмата и за управлението на операциите, финансирани по силата на настоящото решение, включително информационни и комуникационни действия и институционални информационни и технологични системи.
1.  По инициатива на Комисията финансирането от Съюза може да покрива разходи за подкрепа на прилагането на решението и за постигането на неговите цели, включително за административна подкрепа, свързана с подготовката, последващите действия, мониторинга, контрола, одита и оценката, които са необходими за посоченото прилагане.
Изменение 81
Предложение за решение
Член 79
Член 79
заличава се
Общ принцип
Освен ако е предвидено друго в настоящото решение, финансовата помощ на Съюза се осъществява в съответствие с целите и принципите на настоящото решение, Финансовия регламент и [Регламента за ИССРМС], и по-специално дял II, глава I, с изключение на член 13, член 14, параграфи 1 и 4 и член 15, глава III, с изключение на член 21, параграф 1, параграф 2, букви а) и б) и параграф 3, и глава V, с изключение на член 31, параграфи 1, 4, 6 и 9 и член 32, параграф 3. Процедурата, предвидена в член 80 от настоящото решение, не се прилага по отношение на случаите, посочени в член 21, параграф 2, буква в) от [Регламента за ИССРМС].
Изменение 82
Предложение за решение
Член 79 а (нов)
Член 79 а
Приемане на програмни документи
1.  В рамките на партньорството между Съюза и ОСТ, органите на ОСТ отговарят за изготвянето и приемането на секторните политики в основните области на сътрудничество, посочени в част II на настоящото решение, и осигуряват подходящи последващи действия.
Въз основа на това всяка ОСТ изготвя и представя програмен документ за устойчивото развитие на своята територия. Този програмен документ осигурява съгласувана рамка за сътрудничеството между Съюза и съответната ОСТ, като се зачитат предметът и приложното поле, целите, принципите и политиките на Съюза.
Всеки програмен документ съдържа:
—  кратко представяне на политическия, икономическия, социалния, културния и екологичния контекст на ОСТ;
—  кратко описание на стратегията на ОСТ за устойчиво развитие („Програмата до 2030“), където са определени приоритетите на ОСТ и начините, по които ОСТ възнамерява да допринесе за реализацията на целите за устойчиво развитие;
—  приоритетните области, избрани за финансиране от Съюза;
—  специфичните цели;
—  очакваните резултати;
—  ясни и конкретни показатели за изпълнение;
—  индикативно разпределение на финансовите средства както на общо ниво, така и по приоритетни области;
—  ориентировъчен график.
2.  Програмният документ се основава на придобития опит и на най-добрите практики и се базира на провеждането на консултации и диалог с гражданското общество, местните органи и други участници, с цел да се гарантира подходящо участие от тяхна страна и последващо вземане предвид на индикативния програмен документ.
3.  Органите на всяка ОСТ, съответната държава членка, с която е свързана тази ОСТ, и Комисията разменят мнения относно проекта на програмния документ. Органите на ОСТ отговарят за финализирането на програмния документ. Комисията уточнява в насоките начините за програмиране за ОСТ по начин, който да позволява бързо одобряване на програмните документи.
4.  След финализирането Комисията прави оценка на програмния документ, за да провери дали той съответства на целите на настоящото решение и на съответните политики на Съюза, както и дали съдържа необходимите елементи за приемането на годишното решение за финансиране. Органите на ОСТ предоставят необходимата информация за извършването на тази оценка, включително резултатите от евентуалните проучвания за осъществимост.
5.  Програмният документ се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 88, параграф 5 от настоящото решение.
Посочената процедура се прилага също и при съществени преразглеждания, които водят до значително изменение на стратегията или на програмирането ѝ.
Процедурата по разглеждане не се прилага за несъществени изменения на индикативния програмен документ, които целят технически корекции, пренасочване на средства в рамките на индикативните разпределения за всяка приоритетна област или увеличаване или намаляване на размера на първоначалните индикативни средства с по-малко от 20%, при условие че тези изменения не засягат приоритетните области и целите, посочени в индикативния програмен документ. Комисията съобщава тези несъществени изменения на Европейския парламент и на Съвета в срок от един месец от датата на приемане на съответното решение.
Изменение 83
Предложение за решение
Член 79 б (нов)
Член 79 б
Планове за действие и мерки
1.  Комисията приема годишни или многогодишни планове за действие или мерки. Мерките могат да бъдат под формата на индивидуални мерки, специални мерки, мерки за подпомагане или извънредни мерки за помощ. За всяко действие в плановете за действие и мерките се посочват преследваните цели, очакваните резултати и основните дейности, начините на изпълнение, бюджетът и евентуалните разходи, свързани с подкрепата.
2.  Плановете за действие се основават на програмните документи.
3.  Плановете за действие и мерките се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 88, параграф 5 от настоящото решение. Процедурата, посочена в параграф 1, не се изисква по отношение на:
a)  планове за действие, индивидуални мерки и мерки за подкрепа, за които финансирането от Съюза не надвишава 10 милиона евро;
б)  технически изменения, при условие че тези изменения не засягат съществено целите на съответния план за действие или съответната мярка, като например:
i)  промяна на метода за изпълнение;
ii)  преразпределяне на средствата между действията, съдържащи се в даден план за действие;
iii)  увеличаване или намаляване на бюджета на плановете за действие или на мерките с не повече от 20% от първоначалния бюджет и без да се надхвърля сумата от 10 милиона евро.
При плановете за действие и многогодишните мерки праговете, посочени в параграф 3, буква а) и буква б), подточка iii), се прилагат на годишна основа. Европейският парламент и държавите членки се уведомяват относно плановете за действие и мерките, приети съгласно настоящия параграф, с изключение на извънредните мерки за помощ, както и относно техническите изменения, в срок от един месец след приемането им.
4.  Преди да приеме или удължи действието на извънредните мерки за помощ в размер до 20 000 000 EUR, Комисията информира Съвета относно тяхното естество и цели и относно предвидените финансови суми. Комисията информира Съвета, преди да направи значителни и съществени промени във вече приетите извънредни мерки за помощ. При планирането и последващото изпълнение на тези мерки Комисията взема предвид стратегическия подход, приет от Съвета по този въпрос, като следи за запазване на съгласуваността на външната дейност на Съюза. Комисията надлежно и своевременно информира Европейския парламент за планирането и изпълнението на извънредните мерки за помощ съгласно настоящия член, включително за предвидените финансови средства, и информира също така Европейския парламент за направени значителни промени или удължавания на срока за тази помощ.
5.  При надлежно обосновани наложителни причини за спешност, като например кризи, включително природни или предизвикани от човека бедствия, непосредствена заплаха за демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека или основните свободи, Комисията може да приема планове за действие и мерки или изменения на съществуващи планове за действие и мерки, в съответствие с процедурата, посочена в член 88, параграф 5.
Изменение 84
Предложение за решение
Член 80
Член 80
заличава се
Приемане на многогодишни индикативни програми, планове за действие и мерки
Комисията приема по силата на настоящото решение под формата на „единен програмен документ“ многогодишни индикативни програми, посочени в член 12 от [Регламента за ИССРМС] заедно със съответните планове за действие и мерки, посочени в член 19 от [Регламента за ИССРМС] в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 88, параграф 5 от настоящото решение. Тази процедура се прилага и по отношение на прегледите, посочени в член 14, параграф 3 от [Регламента за ИССРМС], с които значително се изменя съдържанието на многогодишната индикативна програма.
В случая на Гренландия плановете за действие и мерките, посочени в член 19 от [Регламента за ИССРМС], могат да бъдат приети отделно от многогодишните индикативни програми.
Изменение 85
Предложение за решение
Член 81 – параграф 1
1.  Публичните органи на OCT имат право да получават финансовата помощ, предвидена в настоящото решение.
1.  Публичните органи на всички OCT имат право да получават финансовата помощ, предвидена в настоящото решение.
Изменение 86
Предложение за решение
Член 81 – параграф 2 – буква д
д)  участници в децентрализирано сътрудничество и други неправителствени организации от OCT и Съюза с цел да се създадат условия за предприемане на икономически, културни, социални и образователни проекти и програми в OCT в рамките на децентрализирано сътрудничество, както е описано в член 12 от настоящото решение.
д)  участници в децентрализирано сътрудничество и други неправителствени организации от OCT и Съюза с цел да се създадат условия за предприемане на икономически, екологични, културни, социални и образователни проекти и програми в OCT в рамките на децентрализирано сътрудничество, както е описано в член 12 от настоящото решение.
Изменение 87
Предложение за решение
Член 82 – параграф 1 – буква в – подточка iii
iii)  една или повече регионални организации, в които членуват OCT;
iii)  една или повече регионални организации или сдружения, в които членуват OCT;
Изменение 88
Предложение за решение
Член 83 – параграф 1
1.  Физически лица от OCT съгласно определението в член 50 и, където е приложимо, съответните публични и/или частни организации и институции в OCT, имат право да участват във и да получават финансиране от програми на Съюза, предмет на правилата и целите на програмите и евентуални договорености, приложими по отношение на държавите членки, с които са свързани тези OCT.
1.  Физически лица от OCT съгласно определението в член 50 и, където е приложимо, съответните публични и/или частни организации и институции в OCT, имат право да участват във всички програми на Съюза, включително фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, и да получават финансиране от тези програми, при спазване на правилата и целите на програмите и евентуални договорености, приложими по отношение на държавите членки, с които са свързани тези OCT.
Изменение 89
Предложение за решение
Член 83 – параграф 2 а (нов)
2 а.  Комисията осигурява ефективен и ефикасен достъп на ОСТ до всички програми и инструменти за сътрудничество на Съюза с други държави, като при необходимост предвижда конкретни мерки.
Освен това Комисията гарантира прозрачността на информацията и видимостта на поканите за представяне на предложения, отправени по различните програми на Съюза, чрез актуален портал за достъп, предназначен за ОСТ.
Изменение 90
Предложение за решение
Член 83 – параграф 3
3.  ОСТ докладват на Комисията относно това участие в програмите на Съюза всяка година, считано от 2022 г.
3.  Въз основана информацията, предадена от ОСТ, Комисията изготвя годишен доклад за участието на ОСТ в програмите на Съюза.
Изменение 91
Предложение за решение
Член 86 – алинея 2
За да се осигури ефективна оценка на напредъка на настоящото решение по отношение на изпълнението на неговите цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 87, за да изменя член 3 от приложение I с цел преразглеждане или допълване на показателите, когато това бъде счетено за необходимо, и допълване на настоящото решение с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка.
За да се осигури ефективна оценка на напредъка на настоящото решение по отношение на изпълнението на неговите цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 87, с цел определяне на показателите за изпълнение, предвидени в член 3 от приложение I, или преразглеждане или допълване на показателите, когато това бъде счетено за необходимо, и допълване на настоящото решение с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка.
Изменение 92
Предложение за решение
Член 87 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 86, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 01 януари 2021 г. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 86, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 01 януари 2021 г. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. Съветът съобщава решението си на Европейския парламент.
Изменение 93
Предложение за решение
Член 87 – параграф 4
4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта на Съвета.
4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта на Съвета и на Европейския парламент.
Изменение 94
Предложение за решение
Член 87 – параграф 5
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 86, влиза в сила единствено ако Съветът не представи възражение в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Съвета или ако преди изтичането на този срок Съветът e уведомил Комисията, че няма да представи възражения. Посоченият срок може да бъде удължен с два месеца по инициатива на Съвета.
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 86, влиза в сила единствено ако Съветът не представи възражение в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Съвета или ако преди изтичането на този срок Съветът e уведомил Комисията, че няма да представи възражения. Посоченият срок може да бъде удължен с два месеца по инициатива на Съвета. Ако Съветът възнамерява да внесе възражение, той информира за това Европейския парламент в разумен срок, преди да вземе окончателното решение, като посочва делегирания акт, срещу който възнамерява да възрази, както и евентуалните причини за възражението.
Изменение 95
Предложение за решение
Член 90 – алинея 1
Настоящото решение се прилага в съответствие с Решение 2010/427/ЕС на Съвета.
Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност осигурява цялостната политическа координация на външната дейност на Съюза, като гарантира единството, съгласуваността и ефективността на външната дейност на Съюза.
__________________
46 Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (OВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30).
Изменение 96
Предложение за решение
Член 92 – алинея 2
Решението се прилага от 1 януари 2021 г.
Решението се прилага от 1 януари 2021 г. и срокът на действието му изтича на 31 декември 2027 г.
Изменение 97
Предложение за решение
Приложение I – член 1 – параграф 1 – уводна част
1.  За целите на настоящото решение за седемгодишния период от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. общият размер на финансовата помощ от Съюза от 500 милиона евро в текущи цени се разпределя, както следва:
1.  За целите на настоящото решение за седемгодишния период от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. общият размер на финансовата помощ от Съюза от 669 милиона евро в текущи цени се разпределя, както следва:
Изменение 98
Предложение за решение
Приложение I – член 1 – параграф 1 – буква а
a)  сума в размер на 159 милиона евро под формата на безвъзмездни средства за подпомагане, което може да бъде разпределено за двустранни програми за дългосрочно развитие на ОСТ с изключение на Гренландия, по-конкретно за финансиране на инициативите, посочени в документа за програмиране. Тази сума се разпределя въз основа на нуждите и резултатите на ОСТ в съответствие със следните критерии: когато това е уместно, в документа за програмиране се обръща особено внимание на действията, целящи засилване на управлението и институционалния капацитет на отвъдморските страни и територии бенефициери, и когато е подходящо, на вероятния график за предвидените действия. При разпределянето на тази сума се вземат предвид числеността на населението, размерът на брутния вътрешен продукт (БВП), размерът на средствата, отпуснати в предходни периоди, и ограниченията, произтичащи от географската изолираност на ОСТ, съгласно посоченото в член 9 от настоящото решение;
a)  81% под формата на безвъзмездни средства за подпомагане, което може да бъде разпределено за двустранни програми за дългосрочно развитие на всички ОСТ, по-конкретно за финансиране на инициативите, посочени в документа за програмиране.
Тази сума се разпределя въз основа на нуждите и резултатите на ОСТ в съответствие със следните критерии: числеността на населението, размерът на брутния вътрешен продукт (БВП) чрез брутния вътрешен продукт по паритет на покупателната способност (БВП по ППС), при наличието на такива данни, размерът на средствата, отпуснати в предходни периоди, ограниченията, произтичащи от географската изолираност на ОСТ, съгласно посоченото в член 9 от настоящото решение, ниското равнище на развитие на ОСТ, посочено в член 9а от настоящото решение, размерът на териториите и предизвикателствата, свързани с климата и околната среда.
4% за Аруба
1,5% за Бонер
5% за Кюрасао
48% за Гренландия
10,75% за Нова Каледония
10,85% за Френска Полинезия
1,2% за Саба
2% за Сен Бартелеми
0,8% за Синт Еустациус
7,5% за Сен Пиер и Микелон
2,5% за Синт Мартен
0,4% за Френските южни и антарктически територии
5,5% за Уолис и Футуна
Изменение 99
Предложение за решение
Приложение I – член 1 – параграф 1 – буква б
б)  сума в размер на 225 милиона евро под формата на безвъзмездни средства за подпомагане, което може да бъде разпределено за двустранните програми за дългосрочно развитие на Гренландия, по-конкретно за финансиране на инициативата, посочена в документа за програмиране;
заличава се
Изменение 100
Предложение за решение
Приложение I – член 1 – параграф 1 – буква в
в)  сума в размер на 81 милиона евро се отпуска за подпомагане на регионалните програми на ОСТ, 15 милиона от които може да подкрепят междурегионални операции, доколкото Гренландия отговаря на условията за допустимост само за междурегионалните операции. Това сътрудничество ще се осъществява в координация с член 7 от настоящото решение, по-специално във връзка с областите от взаимен интерес, посочени в член 5 от настоящото решение, и чрез консултация посредством посочените в член 14 от настоящото решение форми на партньорството ЕС—ОСТ. Стремежът е тези средства да се координират с други съответни финансови програми и инструменти на Съюза и по-специално най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС;
в)  12% се отпускат за подпомагане на регионалните програми на ОСТ, 30 милиона от които може да подкрепят междурегионални операции, доколкото Гренландия отговаря на условията за допустимост само за междурегионалните операции. Това сътрудничество ще се осъществява в координация с член 7 от настоящото решение, по-специално във връзка с областите от взаимен интерес, посочени в член 5 от настоящото решение, и чрез консултация посредством посочените в член 14 от настоящото решение форми на партньорството ЕС—ОСТ. Стремежът е тези средства да се координират с други съответни финансови програми и инструменти на Съюза и по-специално най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС;
Изменение 101
Предложение за решение
Приложение I – член 1 – параграф 1 – буква г
г)  сума в размер на 22 милиона евро за проучвания или мерки за техническа помощ за всички ОСТ и Гренландия, в съответствие с член 78 от настоящото решение49 ;
г)  3,5% за проучвания или мерки за техническа помощ за всички ОСТ и Гренландия, в съответствие с член 78 от настоящото решение;
__________________
49 От тази сума 9,725 милиона евро са заделени за покриване от страна на Комисията на техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС, непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
Изменение 102
Предложение за решение
Приложение І – член 1 – параграф 1 – буква д – уводна част
д)  сума от 13 милиона евро за неразпределени средства за всички ОСТ и Гренландия inter alia:
д)  3,5% за неразпределени средства за всички ОСТ и Гренландия inter alia:
Изменение 103
Предложение за решение
Приложение I – член 1 – параграф 2
2.  Комисията, след преглед, може да реши да разпредели неразпределените средства, посочени в настоящия член.
2.  Комисията, след извършване на преглед до 2025 г., може да реши, след консултации с държавите членки и Европейския парламент, да разпредели неразпределените средства, посочени в настоящия член.
Изменение 104
Предложение за решение
Приложение I – член 3 – алинея 1 – уводна част
Постигането на целите, определени в член 3.5 от решението, се измерва:
В съответствие с целите за устойчиво развитие, ще бъде изготвен списък с ключови показатели за ефективност съгласно процедурата по член 86, който ще се използва за подпомагане на оценката за степента, в която Съюзът е допринесъл за постигането на целите, определени в член 3.5 от настоящото решение.
Изменение 105
Предложение за решение
Приложение I – член 3 – алинея 1 – точка 1
1.  за ОСТ с изключение на Гренландия с износа на стоки и услуги като процент от БВП и общите държавни приходи като процент от БВП;
заличава се
Изменение 106
Предложение за решение
Приложение I – член 3 – алинея 1 – точка 2
2.  за Гренландия, с износа на стоки и услуги като процент от БВП и процента на сектора на рибарството от общия износ.
заличава се
Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност