Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0244(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0480/2018

Předložené texty :

A8-0480/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 31/01/2019 - 9.8

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0053

Přijaté texty
PDF 270kWORD 76k
Čtvrtek, 31. ledna 2019 - Brusel
Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi EU, Grónskem a Dánskem *
P8_TA(2019)0053A8-0480/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 31. ledna 2019 o návrhu rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0461),

–  s ohledem na článek 203 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0379/2018),

—  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A8-0480/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6
(6)  Toto nové rozhodnutí by mělo zdůraznit specifika spolupráce s Grónskem, jako je cíl zachování úzkého a trvalého svazku mezi Unií, Grónskem a Dánskem, potvrzení geostrategické pozice Grónska, význam dialogu o politice mezi Grónskem a Unií, existence dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Unií a Grónskem a možná spolupráce v otázkách týkajících se Arktidy. Mělo by reagovat na globální výzvy a umožnit vytvoření proaktivní agendy a sledování společných zájmů, zejména pokud jde o čím dále větší dopad změny klimatu na lidskou činnost a na životní prostředí, námořní dopravu, přírodní zdroje, včetně nerostných surovin a rybí populace, jakož i výzkum a inovace.
(6)  Toto nové rozhodnutí by mělo zdůraznit specifika spolupráce s Grónskem. Rada v roce 2003 souhlasila, že budoucí vztah mezi Unií a Grónskem po roce 2006 bude založen na komplexním partnerství pro udržitelný rozvoj, které bude zahrnovat zvláštní dohodu o rybolovu sjednanou podle obecných pravidel a zásad platných pro takové dohody. Společné prohlášení Evropské unie na jedné straně a vlády Grónska a vlády Dánska na straně druhé o vztazích mezi Evropskou unií a Grónskem podepsané v Bruselu dne 19. března 2015 připomnělo historické, politické, hospodářské a kulturní vazby mezi Unií a Grónskem a zdůraznilo potřebu dále posilovat vztahy a spolupráci na základě společných zájmů. Partnerství založené na tomto novém rozhodnutí by tudíž mělo usilovat o zachování úzkých a trvalých vazeb mezi Unií, Grónskem a Dánskem a mělo by pomoci překonat globální výzvy tím, že umožní vytvoření dynamického programu a nalezení společných zájmů. Rozhodnutí by mělo zdůraznit specifika spolupráce s Grónskem a uznat geostrategickou pozici Grónska, význam politického dialogu mezi Grónskem a Unií, existenci dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Unií a Grónskem a možnou spolupráci v arktických otázkách. Mělo by zejména zohlednit stále větší dopad změny klimatu na lidskou činnost a na životní prostředí, námořní dopravu, přírodní zdroje, včetně nerostných surovin a rybí populace, jakož i výzkum a inovace.
Pozměňovací návrh 2
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16
(16)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů v rámci rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že akce podle tohoto programu přispějí 20 % ze svého celkového finančního krytí na cíle v oblasti klimatu. Relevantní akce budou identifikovány během provádění programu a znovu posouzeny v rámci hodnocení v polovině období a postupů přezkumu.
(16)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů v rámci rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že akce podle tohoto programu přispějí 30 % ze svého celkového finančního krytí na cíle v oblasti klimatu. Relevantní akce budou identifikovány během provádění programu a znovu posouzeny v rámci hodnocení v polovině období a postupů přezkumu.
Pozměňovací návrh 3
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18
(18)  Unie a ZZÚ uznávají obzvláštní význam vzdělávání a odborné přípravy jakožto páky pro udržitelný rozvoj ZZÚ.
(18)  Unie a ZZÚ uznávají obzvláštní význam vzdělávání a odborné přípravy jakožto páky pro udržitelný rozvoj ZZÚ, zejména na územích, kde je obecná vzdělanost obyvatelstva spíše nízká.
Pozměňovací návrh 4
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 19
(19)  Přidružení ZZÚ k Unii by mělo zohledňovat a podporovat zachování kulturní rozmanitosti a identity ZZÚ.
(19)  Přidružení ZZÚ k Unii by mělo zohledňovat a podporovat zachování kulturní rozmanitosti a identity ZZÚ. Mělo by také věnovat zvláštní pozornost právům původních obyvatel ZZÚ a napomáhat prosazování a respektování těchto práv.
Pozměňovací návrh 5
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 20
(20)  Obchod mezi Unií a ZZÚ a jejich spolupráce související s obchodem by měly přispívat k cíli udržitelného hospodářského, sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí.
(20)  Obchod mezi Unií a ZZÚ a jejich spolupráce související s obchodem by měly přispívat k cíli udržitelného hospodářského, sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí v souladu s cíli udržitelného rozvoje.
Pozměňovací návrh 6
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 21
(21)  Toto rozhodnutí by mělo stanovit pružnější pravidla původu včetně nových možností pro kumulaci původu. Kumulace by měla být možná nejen se ZZÚ a zeměmi, s nimiž byla uzavřena dohoda o hospodářském partnerství (EPA), nýbrž za jistých okolností i pro produkty pocházející ze zemí, s nimiž Unie uplatňuje dohodu o volném obchodu, a s výhradou určitých podmínek také pro produkty, které jsou do Unie dováženy bez kvót a s nulovým clem v rámci unijního systému všeobecných celních preferencí. Tyto podmínky jsou nezbytné k tomu, aby se zabránilo obcházení obchodních opatření a u opatření pro kumulaci se zajistilo náležité fungování.
(21)  Toto rozhodnutí by mělo stanovit pružnější pravidla původu včetně nových možností pro kumulaci původu. Kumulace by měla být možná nejen se ZZÚ a zeměmi, s nimiž byla uzavřena dohoda o hospodářském partnerství (EPA), nýbrž za jistých okolností i pro produkty pocházející ze zemí, s nimiž Unie uplatňuje dohodu o volném obchodu, a s výhradou určitých podmínek také pro produkty, které jsou do Unie dováženy bez kvót a s nulovým clem v rámci unijního systému všeobecných celních preferencí. Tyto podmínky jsou nezbytné pro odolnější obchodní unii schopnou zabránit obcházení obchodních opatření a zajistit u opatření pro kumulaci náležité fungování.
Pozměňovací návrh 7
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 25
(25)  Spolupráce v oblasti finančních služeb mezi Unií a ZZÚ by měla přispět k vybudování bezpečnějšího, zdravějšího a transparentnějšího finančního systému, který je zásadní pro posílení globální finanční stability a pro podporu udržitelného růstu. Úsilí v této oblasti by se mělo soustřeďovat na sbližování s mezinárodně dohodnutými normami a na sbližování právních předpisů ZZÚ s unijním acquis týkajícím se finančních služeb. Náležitá pozornost by se měla věnovat posilování správní kapacity orgánů ZZÚ, včetně orgánů v oblasti dohledu.
(25)  Spolupráce v oblasti finančních služeb mezi Unií a ZZÚ by se měla snažit řešit daňové podvody a úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem, a tak přispět k vybudování bezpečnějšího, zdravějšího a transparentnějšího finančního systému, který je zásadní pro posílení globální finanční stability a pro podporu udržitelného růstu. Úsilí v této oblasti by se mělo soustřeďovat na sbližování s mezinárodně dohodnutými normami a na sbližování právních předpisů ZZÚ s unijním acquis týkajícím se finančních služeb. Náležitá pozornost by se měla věnovat posilování správní kapacity orgánů ZZÚ, včetně orgánů v oblasti dohledu.
Pozměňovací návrh 8
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 32
(32)  Toto rozhodnutí by mělo v příslušných případech odkazovat na [nařízení o NDICI] (nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci) pro účely provádění spolupráce, a zajistit tak soudržnost při řízení jednotlivých nástrojů.
vypouští se
Pozměňovací návrh 9
Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1
1.  Tímto rozhodnutím se zakládá přidružení zámořských zemí a území (dále též „ZZÚ“) k Unii (dále jen „přidružení“), které představuje partnerství založené na článku 198 SFEU, jež má podporovat udržitelný rozvoj v ZZÚ a šířit hodnoty a normy Unie v okolním světě.
1.  Tímto rozhodnutím se zakládá přidružení zámořských zemí a území (dále též „ZZÚ“) k Unii (dále jen „přidružení“), které představuje partnerství založené na článku 198 SFEU, jež má podporovat udržitelný rozvoj v ZZÚ a šířit hodnoty, zásady a normy Unie v okolním světě.
Pozměňovací návrh 10
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1
1.  Přidružení ZZÚ k Unii se zakládá na sdílených cílech, zásadách a hodnotách ZZÚ, členských států, s nimiž jsou ZZÚ spojeny, a Unie.
1.  Přidružení ZZÚ k Unii se zakládá na sdílených cílech, zásadách a hodnotách ZZÚ, členských států, s nimiž jsou ZZÚ spojeny, a Unie. Přispívá k dosažení cílů udržitelného rozvoje definovaných v Agendě 2030 a k provádění Pařížské dohody o klimatu.
Pozměňovací návrh 11
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3
3.  Při provádění tohoto rozhodnutí se partneři řídí zásadami transparentnosti, subsidiarity a potřebné účinnosti a věnují se stejnou měrou všem třem pilířům udržitelného rozvoje ZZÚ: hospodářskému rozvoji, sociálnímu rozvoji a ochraně životního prostředí.
3.  Při provádění tohoto rozhodnutí se partneři řídí zásadami transparentnosti, subsidiarity a potřebné účinnosti a věnují se stejnou měrou všem třem pilířům udržitelného rozvoje ZZÚ: hospodářskému rozvoji, sociálnímu a kulturnímu rozvoji a ochraně životního prostředí.
Pozměňovací návrh 12
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 4
4.  Obecným cílem tohoto rozhodnutí je podpora hospodářského a sociálního rozvoje ZZÚ a navázání úzkých hospodářských vztahů mezi nimi a Unií jako celkem. Přidružení sleduje tento obecný cíl posilováním konkurenceschopnosti ZZÚ, zvyšováním jejich odolnosti, omezováním jejich ekonomické a environmentální zranitelnosti a podporou spolupráce mezi nimi a jinými partnery.
4.  V souladu s čl. 3 odst. 5 a článkem 21 Smlouvy o Evropské unii a s článkem 198 Smlouvy o fungování Evropské unie je obecným cílem tohoto rozhodnutí podpora hospodářského a sociálního rozvoje ZZÚ a navázání úzkých hospodářských vztahů mezi nimi a Unií jako celkem.
Pozměňovací návrh 13
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 5 – písm. a
a)  posilovat a podporovat spolupráci se ZZÚ;
vypouští se
Pozměňovací návrh 14
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 5 – písm. b
b)  podporovat Grónsko a spolupracovat s ním při řešení jeho největších problémů, jako je zvyšování úrovně vzdělání, a přispět ke kapacitě veřejné správy Grónska, aby mohla vytvářet a provádět vnitrostátní politiky.
b)  podporovat ZZÚ a spolupracovat s nimi při řešení jejich největších problémů, včetně úrovně vzdělání v případě Grónska;
Pozměňovací návrh 15
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 5 – písm. b a (nové)
ba)  posilovat odolnost ZZÚ tím, že sníží jejich hospodářskou a environmentální zranitelnost;
Pozměňovací návrh 16
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 5 – písm. b b (nové)
bb)  posilovat konkurenceschopnost ZZÚ, včetně sociálních standardů;
Pozměňovací návrh 17
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 5 – písm. b c (nové)
bc)  podporovat spolupráci ZZÚ s dalšími partnery.
Pozměňovací návrh 18
Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 6
6.  Při sledování těchto cílů respektuje přidružení základní zásady jako svobodu, demokracii, lidská práva a základní svobody, právní stát, řádnou správu věcí veřejných a udržitelný rozvoj, které jsou všechny zámořským zemím a územím a členským státům, s nimiž jsou ZZÚ spojeny, společné.
6.  Při sledování těchto cílů respektuje přidružení základní zásady jako demokracii, přístup založený na právu, který zahrnuje všechna lidská práva a základní svobody, právní stát, řádnou správu věcí veřejných a udržitelný rozvoj, které jsou všechny zámořským zemím a územím a členským státům, s nimiž jsou ZZÚ spojeny, společné. Totéž platí pro zásadu zákazu diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace a zásadu rovnosti mužů a žen.
Pozměňovací návrh 19
Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – pododstavec 1 a (nový)
Komise v procesu plánování a provádění, zejména při přijímání svých obecných pokynů, náležitě zohlední omezenou správní a personální kapacitu ZZÚ.
Pozměňovací návrh 20
Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a
a)  hospodářská diverzifikace ekonomik ZZÚ včetně jejich další integrace do světového a regionálního hospodářství; ve specifickém případě Grónska potřeba zvýšit kvalifikaci jeho pracovní síly;
a)  udržitelná diverzifikace ekonomik ZZÚ včetně jejich další integrace do světového a regionálního hospodářství; ve specifickém případě Grónska potřeba zvýšit kvalifikaci jeho pracovní síly;
Pozměňovací návrh 21
Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a a (nové)
aa)   podpora vysoce kvalitního sociálního modelu;
Pozměňovací návrh 22
Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 – písm. e
e)  podpora snižování rizika katastrof;
e)  podpora snižování rizika katastrof s přihlédnutím k prioritám definovaným v sendajském rámci pro období 2015–2030;
Pozměňovací návrh 23
Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 – písm. h a (nové)
ha)  otázky týkající se Karibiku a Tichomoří.
Pozměňovací návrh 24
Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 2
2.  Za tímto účelem si Unie a ZZÚ mohou vyměňovat informace a osvědčené postupy nebo v rámci účasti ZZÚ v regionálních a mezinárodních organizacích navazovat jakoukoli jinou formu úzké spolupráce a koordinace s jinými partnery, v příslušných případech prostřednictvím mezinárodních dohod.
2.  Za tímto účelem si Unie a ZZÚ mohou vyměňovat informace a osvědčené postupy nebo v rámci účasti ZZÚ v regionálních a mezinárodních organizacích navazovat jakoukoli jinou formu úzké spolupráce a koordinace s jinými partnery, v příslušných případech prostřednictvím mezinárodních dohod, aby přispěly k hladké integraci ZZÚ do jejich zeměpisného prostředí.
Pozměňovací návrh 25
Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 3
3.  Přidružení usiluje o podporu spolupráce mezi ZZÚ a jinými partnery v oblastech spolupráce vytyčených v částech II a III tohoto rozhodnutí. Cílem přidružení je v tomto směru podpora spolupráce mezi ZZÚ a nejvzdálenějšími regiony uvedenými v článku 349 SFEU a sousedními státy AKT a státy a územími mimo AKT. V zájmu dosažení tohoto cíle zlepší Unie koordinaci a využívání synergií mezi příslušnými programy Unie. Unie rovněž ve vhodných případech usiluje o přidružení ZZÚ ve svých instancích dialogu s jejich sousedními zeměmi, ať se jedná o státy AKT nebo státy nebo území mimo AKT, a s nejvzdálenějšími regiony.
3.  Přidružení usiluje o podporu spolupráce mezi ZZÚ a jinými partnery v oblastech spolupráce vytyčených v částech II a III tohoto rozhodnutí. Cílem přidružení je v tomto směru podpora spolupráce mezi ZZÚ a nejvzdálenějšími regiony uvedenými v článku 349 SFEU a sousedními státy AKT a státy a územími mimo AKT. V zájmu dosažení tohoto cíle zlepší Unie koordinaci a využívání synergií mezi příslušnými programy Unie. Unie přidruží ZZÚ ve svých instancích dialogu s jejich sousedními zeměmi, ať se jedná o státy AKT nebo státy nebo území mimo AKT, a s nejvzdálenějšími regiony, případně navrhne udělit jim status pozorovatele.
Pozměňovací návrh 26
Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 4 – písm. a a (nové)
aa)  na posílení schopností ZZÚ ovlivňovat přijímání regionálních strategií zohledňujících jejich specifika, jejich potenciál a evropskou perspektivu ZZÚ;
Pozměňovací návrh 27
Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – název
Zvláštní zacházení
Zvláštní zacházení s izolovanými ZZÚ
Pozměňovací návrh 28
Návrh rozhodnutí
Článek 9 a (nový)
Článek 9 a
Zvláštní zacházení s nejméně rozvinutými ZZÚ
1.  Přidružení zohledňuje různorodost ZZÚ, co se týče úrovně rozvoje a strukturálních omezení.
2.  Zavede se zvláštní zacházení pro nejméně rozvinuté ZZÚ.
3.  Aby se nejméně rozvinutým ZZÚ umožnilo dohnat jejich zpoždění z hlediska rozvoje a čelit trvalým strukturálním omezením, bude se při určování objemu finanční pomoci a podmínek s ní spojených řádně přihlížet k jejich zvláštnostem.
4.  Za nejméně rozvinuté se považují ostrovy Wallis a Futuna.
Pozměňovací návrh 29
Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1
1.  Přidružení se zakládá na obšírném dialogu a konzultacích o otázkách společného zájmu mezi ZZÚ, členskými státy, s nimiž jsou ZZÚ spojeny, Komisí a v příslušných případech i Evropskou investiční bankou (EIB).
1.  Přidružení se zakládá na obšírném dialogu a konzultacích o otázkách společného zájmu mezi ZZÚ, členskými státy, s nimiž jsou ZZÚ spojeny, Komisí aEvropským parlamentem, a v příslušných případech i Evropskou investiční bankou (EIB).
Pozměňovací návrh 30
Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – název
Úkoly nevládních aktérů
Úkoly občanské společnosti a nevládních aktérů
Pozměňovací návrh 31
Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 1
1.  Nevládní aktéři mohou zastávat úlohu při výměně informací a při konzultacích o spolupráci, a zejména při přípravě a provádění pomoci, projektů nebo programů spolupráce. K provádění takových projektů či programů na ně mohou být přeneseny pravomoci k finančnímu řízení za účelem podpory iniciativ pro místní rozvoj.
1.  Občanská společnost, soukromý sektor a nevládní aktéři mohou zastávat úlohu při výměně informací a při konzultacích o spolupráci, a zejména při přípravě a provádění pomoci, projektů nebo programů spolupráce. K provádění takových projektů či programů na ně mohou být přeneseny pravomoci k finančnímu řízení za účelem podpory iniciativ pro místní rozvoj.
Pozměňovací návrh 32
Návrh rozhodnutí
Čl. 13 – odst. 3
3.  Dialog umožňuje ZZÚ plnou účast na provádění přidružení.
3.  Dialog umožňuje ZZÚ plnou účast na provádění přidružení, ale také při vymezování a provádění regionálních strategií Evropské unie v oblastech, ve kterých se nacházejí ZZÚ.
Pozměňovací návrh 33
Návrh rozhodnutí
Čl. 13 – odst. 4
4.  Dialog se zaměřuje mimo jiné na konkrétní politické otázky společného zájmu nebo obecného významu pro dosažení cílů přidružení.
4.  Dialog se zaměřuje mimo jiné na konkrétní politické otázky společného zájmu nebo obecného významu pro dosažení jak cílů přidružení, tak cílů udržitelného rozvoje.
Pozměňovací návrh 34
Návrh rozhodnutí
Čl. 13 – odst. 5
5.  Dialog s Grónskem zejména poskytne základ pro rozsáhlou spolupráci a dialog v oblastech, které se týkají mimo jiné energie, změny klimatu a životního prostředí, přírodních zdrojů, včetně surovin a rybích populací, námořní dopravy, výzkumu a inovací a také arktické dimenze uvedených otázek.
5.  Dialog s Grónskem zejména poskytne základ pro rozsáhlou spolupráci a dialog v oblastech, které se týkají mimo jiné vzdělávání, energie, změny klimatu a životního prostředí, přírody, přírodních zdrojů, včetně surovin a rybích populací, námořní dopravy, výzkumu a inovací a také arktické dimenze uvedených otázek.
Pozměňovací návrh 35
Návrh rozhodnutí
Čl. 13 – odst. 5 a (nový)
5a.  Dialog s karibskými ZZÚ slouží zejména k posílení evropské strategie v karibské oblasti a ke spolupráci v otázkách souvisejících s biologickou rozmanitostí, změnou klimatu, udržitelným řízením zdrojů, prevencí a řízením rizika katastrof a sociálním rozměrem, jakož i s podporou řádné správy, obzvláště v oblasti daní a boje proti organizovanému zločinu.
Pozměňovací návrh 36
Návrh rozhodnutí
Čl. 13 – odst. 5 b (nový)
5b.  Dialog s tichomořskými ZZÚ slouží zejména k vymezení a provádění ambiciózní evropské strategie v oblasti Tichomoří prostřednictvím posílení evropské přítomnosti a ke spolupráci, zejména v sociálních otázkách, otázkách udržitelného řízení mořských i suchozemských zdrojů, změny klimatu, energie, životního prostředí a „modré ekonomiky“.
Pozměňovací návrh 37
Návrh rozhodnutí
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a
a)  fórum ZZÚ-EU pro dialog (dále jen „fórum ZZÚ-EU“) s každoročními schůzkami orgánů ZZÚ, zástupců členských států a Komise. Fóra ZZÚ-EU se v příslušných případech účastní členové Evropského parlamentu, zástupci EIB a zástupci nejvzdálenějších regionů;
a)  fórum ZZÚ-EU pro politický dialog (dále jen „fórum ZZÚ-EU“) s každoročními schůzkami orgánů ZZÚ, zástupců členských států, Komise, předsednictví Rady a Evropského parlamentu. Fóra ZZÚ-EU se v příslušných případech účastní Sdružení ZZÚ (OCTA), zástupci EIB a zástupci nejvzdálenějších regionů, třetích zemí nebo sousedních území ZZÚ;
Pozměňovací návrh 38
Návrh rozhodnutí
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b
b)  Komise, ZZÚ a členské státy, s nimiž jsou ZZÚ spojeny, pravidelně vedou třístranné konzultace. Tyto konzultace se konají alespoň třikrát do roka z podnětu Komise nebo na žádost ZZÚ a členských států, s nimiž jsou ZZÚ spojeny;
b)  Komise, ZZÚ a členské státy, s nimiž jsou ZZÚ spojeny, pravidelně vedou třístranné konzultace. Tyto konzultace se konají alespoň čtyřikrát do roka z podnětu Komise nebo na žádost ZZÚ a členských států, s nimiž jsou ZZÚ spojeny;
Pozměňovací návrh 39
Návrh rozhodnutí
Část II – kapitola 1 – název
ENVIRONMENTÁLNÍ OTÁZKY, ZMĚNA KLIMATU, OCEÁNY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA KATASTROF
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 40
Návrh rozhodnutí
Čl. 15 – pododstavec 1 – návětí
V rámci přidružení se může spolupráce v oblasti životního prostředí, změny klimatu a snižování rizika katastrof týkat:
V rámci přidružení se může spolupráce v oblasti životního prostředí, změny klimatu, snižování rizika katastrof týkat a zlepšování odolnosti:
Pozměňovací návrh 41
Návrh rozhodnutí
Čl. 15 – pododstavec 1 – písm. c
c)  propagování udržitelného a účinného využívání zdrojů a vybízení k oddělení hospodářského růstu od poškozování životního prostředí a
c)  propagování udržitelného a účinného využívání zdrojů, které směřuje k dosažení nízkouhlíkové ekonomiky na základě spravedlivých strategií přechodu; a
Pozměňovací návrh 42
Návrh rozhodnutí
Čl. 16 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)
ea)   řešení otázek spojených s degradací půdy, včetně stoupající hladiny moří a kontaminace půdy,
Pozměňovací návrh 43
Návrh rozhodnutí
Čl. 17 – pododstavec 1
Spolupráce v oblasti udržitelného obhospodařování lesů se v rámci přidružení může týkat podpory ochrany a udržitelného obhospodařování lesů včetně jejich úlohy, pokud jde o ochranu životního prostředí před erozí a omezování desertifikace, jakož i zalesňování a řízeného vývozu dřeva.
Spolupráce v oblasti udržitelného obhospodařování lesů se v rámci přidružení může týkat podpory ochrany a udržitelného obhospodařování lesů včetně jejich úlohy, pokud jde o ochranu životního prostředí před erozí a omezování desertifikace, jakož i zalesňování a řízeného vývozu dřeva a boje proti nezákonné těžbě dřeva.
Pozměňovací návrh 44
Návrh rozhodnutí
Čl. 18 – pododstavec 1 – písm. b
b)  navozování souladu mezi hospodářskými a sociálními činnostmi, jako jsou rybolov a akvakultura, cestovní ruch, námořní doprava i zemědělství, a potenciálem, který skýtají mořské a pobřežní zóny z hlediska obnovitelných zdrojů energie a surovin, s přihlédnutím k dopadům změny klimatu a činnosti člověka.
b)  navozování souladu mezi hospodářskými a sociálními činnostmi, jako jsou rybolov a akvakultura, cestovní ruch, námořní doprava i udržitelné zemědělství, a potenciálem, který skýtají mořské a pobřežní zóny z hlediska obnovitelných zdrojů energie a surovin, s přihlédnutím k dopadům změny klimatu a činnosti člověka.
Pozměňovací návrh 45
Návrh rozhodnutí
Čl. 23 – pododstavec 1 – písm. c
c)  rozvoj a posílení ochrany životního prostředí;
c)  rozvoj a posílení lidských práv, sociální ochrany a ochrany životního prostředí;
Pozměňovací návrh 46
Návrh rozhodnutí
Čl. 24 – pododstavec 1 – písm. b
b)  přispívání k úsilí partnerských zemí dostát svým závazkům v oblasti změny klimatu v souladu s Pařížskou dohodou;
b)  přispívání k úsilí partnerských zemí dostát svým závazkům v oblasti změny klimatu v souladu s Pařížskou dohodou a cíli udržitelného rozvoje;
Pozměňovací návrh 47
Návrh rozhodnutí
Část II – kapitola 4 – název
MLÁDEŽ, VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÁ PŘÍPRAVA, ZDRAVÍ, ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, BEZPEČNOST POTRAVIN A POTRAVINOVÉ ZABEZPEČENÍ
MLÁDEŽ, ŽENY, VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÁ PŘÍPRAVA, ZDRAVÍ, ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, BEZPEČNOST POTRAVIN A POTRAVINOVÉ ZABEZPEČENÍ
Pozměňovací návrh 48
Návrh rozhodnutí
Čl. 32 – odst. 2 a (nový)
2a.  Unie a ZZÚ spolupracují s cílem zajistit aktivní účast mladých lidí na trhu práce, a bojovat tak proti nezaměstnanosti mladých.
Pozměňovací návrh 49
Návrh rozhodnutí
Článek 32 a (nový)
Článek 32 a
Rovnost mužů a žen
1.  Unie podporuje rovné a spravedlivé zacházení pro muže a ženy ze ZZÚ a rovněž emancipaci žen a rovné politické a ekonomické příležitosti pro ženy.
2.  Cílem přidružení je chránit práva žen a dívek, zejména bojovat proti všem formám násilí.
3.  Přidružení rovněž usiluje o podporu emancipace žen, zejména v jejich úloze aktérů udržitelného rozvoje a v ekonomickém a finančním prostředí.
Do všech iniciativ bude nutné začlenit genderové hledisko.
Pozměňovací návrh 50
Návrh rozhodnutí
Čl. 33 – odst. 1 – písm. b
b)  podpory ZZÚ při definování a provádění politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.
b)  podpory ZZÚ při definování a provádění politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy; a
Pozměňovací návrh 51
Návrh rozhodnutí
Čl. 33 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)   podpory zapojení ZZÚ do programu Erasmus+ a jejich přístupu k tomuto programu, prostřednictvím podporování a zvyšování mobility jeho potenciálních příjemců směrem ze ZZÚ a do nich;
Pozměňovací návrh 52
Návrh rozhodnutí
Čl. 38 – název
Scénická umění
Krásná umění
Pozměňovací návrh 53
Návrh rozhodnutí
Čl. 38 – pododstavec 1 – návětí
V rámci přidružení se spolupráce v oblasti scénického umění může týkat:
V rámci přidružení se spolupráce v oblasti krásných umění může týkat:
Pozměňovací návrh 54
Návrh rozhodnutí
Čl. 38 – pododstavec 1 – písm. a
a)  usnadňování intenzivnějších kontaktů mezi umělci věnujícími se scénické tvorbě prostřednictvím odborných výměn a přípravy, včetně účasti na konkurzech, rozvíjení sítí a podpory jejich vytváření;
a)  usnadňování intenzivnějších kontaktů mezi umělci věnujícími se krásným uměním prostřednictvím odborných výměn a přípravy, včetně účasti na konkurzech, rozvíjení sítí a podpory jejich vytváření prostřednictvím přiměřené finanční podpory;
Pozměňovací návrh 55
Návrh rozhodnutí
Čl. 38 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)
aa)  propagace umělecké tvorby ZZÚ v Unii;
Pozměňovací návrh 56
Návrh rozhodnutí
Čl. 39 – pododstavec 1 – návětí
V rámci přidružení usiluje spolupráce v oblasti ochrany hmotného i nehmotného kulturního dědictví a historických památek o podporu výměn poznatků a osvědčených postupů prostřednictvím:
V rámci přidružení usiluje spolupráce v oblasti ochrany hmotného i nehmotného kulturního dědictví a historických památek o podporu výměn poznatků a osvědčených postupů a o udržitelné využití potenciálu těchto míst prostřednictvím:
Pozměňovací návrh 57
Návrh rozhodnutí
Čl. 39 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)
da)  rozvíjení znalostí o hmotném a nehmotném kulturním dědictví ZZÚ a jeho ochrany a zhodnocování.
Pozměňovací návrh 58
Návrh rozhodnutí
Část II – kapitola 6 – název
BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI
PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍHO STÁTU
Pozměňovací návrh 59
Návrh rozhodnutí
Článek - 40 a (nový)
Článek -40a
Prosazování právního státu
1.  Cílem přidružení je prostřednictvím dialogu a spolupráce mezi Unií a ZZÚ prosazovat zásady demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod, na nichž je založeno.
2.  ZZÚ jakožto výspa Unie hrají vedoucí úlohu v šíření hodnot a zásad Evropské unie v příslušných regionech.
Pozměňovací návrh 60
Návrh rozhodnutí
Čl. 41 – název
Boj proti organizované trestné činnosti, obchodu s lidmi, pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí, terorismu a korupci
Boj proti organizované trestné činnosti, obchodu s lidmi, pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí, terorismu a korupci a předcházení těmto jevům
Pozměňovací návrh 61
Návrh rozhodnutí
Čl. 41 – odst. 1 – návětí
1.  Spolupráce v oblasti boje proti organizované trestné činnosti může v rámci přidružení zahrnovat:
1.  Spolupráce v oblasti boje proti organizované trestné činnosti a předcházení této činnosti může v rámci přidružení zahrnovat:
Pozměňovací návrh 62
Návrh rozhodnutí
Článek 42 a (nový)
Článek 42a
Sjednávání obchodních dohod se třetími zeměmi
Pokud u jednání o obchodní nebo rybolovné dohodě s třetími zeměmi hrozí, že může způsobit vážnou újmu regionální integraci nebo vážně poškodit citlivá odvětví ZZÚ, provede Komise posouzení dopadu, přičemž zohlední kumulativní dopad těchto dohod na ekonomiky ZZÚ. Po dokončení posouzení dopadu zašle Komise jeho výsledky Evropskému parlamentu, Radě a vládním a místním orgánům ZZÚ předtím, než budou dané mezinárodní dohody uzavřeny.
Pozměňovací návrh 63
Návrh rozhodnutí
Čl. 53 – odst. 2
2.  Cílem spolupráce související s obchodem je podporovat základní cíle Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a provádění Pařížské dohody. Může se také rozšířit a zahrnovat spolupráci související s obchodem v rámci jiných mnohostranných environmentálních dohod, jako je Úmluva o obchodu s ohroženými druhy.
2.  Cílem spolupráce související s obchodem je podporovat základní cíle Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje. Může se také rozšířit a zahrnovat spolupráci související s obchodem v rámci jiných mnohostranných environmentálních dohod, jako je Úmluva o obchodu s ohroženými druhy.
Pozměňovací návrh 64
Návrh rozhodnutí
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 4
4.  podpory poskytované ZZÚ ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky, pokud mají významný negativní vliv na obchod nebo investice.
vypouští se
Pozměňovací návrh 65
Návrh rozhodnutí
Čl. 70 – pododstavec 1
Unie a ZZÚ v co největší míře zajistí, aby byly na jejich území zavedeny a uplatňovány mezinárodně dohodnuté normy pro regulaci a dohled v sektoru finančních služeb a pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Takovými mezinárodně dohodnutými standardy jsou mimo jiné „Základní zásady pro účinný bankovní dohled“ Basilejského výboru pro bankovní dohled, „Základní zásady a metodika pojišťovnictví“ Mezinárodní asociace orgánů pro dozor v pojišťovnictví, „Cíle a principy regulace cenných papírů“ Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry, „Dohoda o výměně informací o daňových záležitostech“ OECD, „Prohlášení o transparentnosti a výměně informací pro daňové účely“ G20 a „Klíčové atributy účinných režimů řešení problémů pro finanční instituce“ Rady pro finanční stabilitu.
Unie a ZZÚ v co největší míře zajistí, aby byly na jejich území zavedeny a uplatňovány mezinárodně dohodnuté normy pro regulaci a dohled v sektoru finančních služeb a pro boj proti daňovým podvodům a únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Takovými mezinárodně dohodnutými standardy jsou mimo jiné „Základní zásady pro účinný bankovní dohled“ Basilejského výboru pro bankovní dohled, „Základní zásady a metodika pojišťovnictví“ Mezinárodní asociace orgánů pro dozor v pojišťovnictví, „Cíle a principy regulace cenných papírů“ Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry, „Dohoda o výměně informací o daňových záležitostech“ OECD, „Prohlášení o transparentnosti a výměně informací pro daňové účely“ G20 a „Klíčové atributy účinných režimů řešení problémů pro finanční instituce“ Rady pro finanční stabilitu nebo Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a její protokoly.
Pozměňovací návrh 66
Návrh rozhodnutí
Čl. 72 – pododstavec 1 – písm. a
a)  poskytne přiměřené finanční zdroje a vhodnou technickou pomoc za účelem posílení kapacit ZZÚ pro tvorbu a provádění strategických a regulačních rámců;
a)  poskytne podle tohoto rozhodnutí přiměřené finanční zdroje a vhodnou technickou pomoc za účelem posílení kapacit ZZÚ pro tvorbu a provádění strategických a regulačních rámců;
Pozměňovací návrh 67
Návrh rozhodnutí
Čl. 72 – pododstavec 1 – písm. b
b)  poskytne dlouhodobé financování na podporu růstu soukromého sektoru;
b)  poskytne podle tohoto rozhodnutí dlouhodobé financování na podporu růstu soukromého sektoru;
Pozměňovací návrh 68
Návrh rozhodnutí
Čl. 72 – pododstavec 1 – písm. c
c)  v příslušných případech mohou na opatření stanovená v tomto rozhodnutí přispět jiné programy Unie, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Toto rozhodnutí může rovněž přispět na opatření stanovená v rámci jiných programů Unie, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. V tomto případě pracovní program zahrnující tato opatření upřesní, který soubor pravidel se uplatní.
c)  poskytne dodatečné financování prostřednictvím jiných programů Unie umožňujících přispět na opatření stanovená v tomto rozhodnutí, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. V tomto případě pracovní program zahrnující tato opatření upřesní, který soubor pravidel se uplatní.
Pozměňovací návrh 69
Návrh rozhodnutí
Čl. 72 – pododstavec 1 a (nový)
Toto rozhodnutí může rovněž přispět na opatření stanovená v rámci jiných programů Unie, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. V tomto případě pracovní program zahrnující tato opatření upřesní, který soubor pravidel se uplatní.
Pozměňovací návrh 70
Návrh rozhodnutí
Čl. 73 – odst. 1
1.  Finanční krytí pro program na období 2021–2027 činí 500 000 000 EUR v běžných cenách.
1.  Finanční krytí pro program na období 2021–2027 činí 669 000 000 EUR v běžných cenách.
Pozměňovací návrh 71
Návrh rozhodnutí
Čl. 74 – pododstavec 1 – písm. a
a)  „programovatelnou podporou“ nevratná podpora přidělená ZZÚ na financování územních, regionálních nebo intraregionálních strategií a priorit vymezených v programových dokumentech;
a)  „programovatelnou podporou“ nevratná podpora přidělená ZZÚ na financování územních, regionálních nebo intraregionálních strategií a priorit případně vymezených v programových dokumentech;
Pozměňovací návrh 72
Návrh rozhodnutí
Čl. 74 – pododstavec 1 – písm. g
g)  „intraregionálním přídělem“ částka v rámci regionálního přídělu přidělená jako programovatelná podpora na financování strategií a priorit intraregionální spolupráce týkajících se alespoň jedné ZZÚ a jednoho či více nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 SFEU a/nebo jednoho či více států AKT a/nebo jednoho či více států nebo území mimo AKT.
g)  „intraregionálním přídělem“ částka v rámci regionálního přídělu přidělená jako programovatelná podpora na financování strategií a priorit intraregionální spolupráce týkajících se subjektů uvedených v článku 82 tohoto rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 73
Návrh rozhodnutí
Článek 74 a (nový)
Článek 74a
Obecná zásada
Není-li v tomto rozhodnutí uvedeno jinak, provádí se finanční pomoc Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/10461a („finanční nařízení“) a s cíli a zásadami tohoto rozhodnutí.
___________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).
Pozměňovací návrh 74
Návrh rozhodnutí
Čl. 75 – odst. 3 – písm. a
a)  se provádí s patřičným ohledem na zeměpisné, sociální a kulturní charakteristiky ZZÚ i na jejich specifický potenciál;
a)  se provádí s patřičným ohledem na demografické, zeměpisné, ekonomické a finanční, environmentální, sociální a kulturní charakteristiky ZZÚ i na jejich specifický potenciál;
Pozměňovací návrh 75
Návrh rozhodnutí
Čl. 75 – odst. 4 a (nový)
4a.  Finanční pomoc Unie může být poskytována prostřednictvím druhů financování uvedených ve finančním nařízení, a zejména prostřednictvím:
a)  grantů;
b)  veřejných zakázek na služby, dodávky nebo stavební práce;
c)  rozpočtové podpory;
d)  příspěvků do svěřeneckých fondů zřízených Komisí v souladu s článkem 234 finančního nařízení;
e)  finančních nástrojů;
f)  rozpočtových záruk;
g)  smíšeného financování;
h)  finanční pomoci;
i)  placených externích odborníků.
V rámci programovatelné podpory má finanční pomoc Unie převážně formu rozpočtové podpory pro ZZÚ.
Finanční pomoc Unie může být rovněž poskytována, v souladu s finančním nařízením, formou příspěvků do mezinárodních, regionálních a vnitrostátních fondů, například těch, které byly založeny nebo jsou řízeny EIB, členskými státy nebo partnerskými zeměmi a regiony nebo mezinárodními organizacemi, s cílem získat pro společné financování více dárců, nebo do fondů zřízených jedním nebo více dárci za účelem společného provádění projektů.
Finanční pomoc Unie provádí Komise podle finančního nařízení přímo prostřednictvím útvarů Komise, delegací Unie a výkonných agentur, v rámci sdíleného řízení s členskými státy nebo nepřímo tak, že úkoly plnění rozpočtu pověří subjekty uvedené ve finančním nařízení. Tyto subjekty zajistí soudržnost s vnější politikou Unie a mohou pověřit úkoly plnění rozpočtu jiné subjekty za obdobných podmínek, jaké platí pro Komisi.
Financované akce mohou být prováděny souběžným nebo sdíleným spolufinancováním. V případě souběžného spolufinancování je akce rozdělena do několika zřetelně odlišitelných dílčích složek, z nichž každou financuje jiný partner takovým způsobem, že konečné použití finančních prostředků lze vždy identifikovat. V případě sdíleného spolufinancování sdílejí partneři celkové náklady na akci a zdroje se slučují takovým způsobem, že již není možné identifikovat zdroj prostředků financujících konkrétní činnost provedenou jako součást akce. V takovém případě musí být zveřejňování grantů a veřejných zakázek ex post, jak je stanoveno v článku 38 finančního nařízení, v souladu s případnými pravidly, kterými se řídí pověřený subjekt.
Na financování Unie se nevztahují zvláštní daně, cla ani poplatky a poskytnutí této pomoci nevede k jejich výběru.
Pozměňovací návrh 76
Návrh rozhodnutí
Článek 75 a (nový)
Článek 75a
Přenesené prostředky, roční splátky, prostředky na závazky, zpětné úhrady a příjmy vytvářené finančními nástroji
1.  Kromě ustanovení čl. 12 odst. 2 finančního nařízení se prostředky na závazky a na platby podle tohoto nařízení přenášejí automaticky a mohou být přiděleny na závazky do 31. prosince následujícího rozpočtového roku. Přenesené částky se prioritně použijí v následujícím rozpočtovém roce. Komise informuje Evropský parlament a Radu o přenesených prostředcích na závazky v souladu s čl. 12 odst. 6 finančního nařízení.
2.  Nad rámce pravidel stanovených v článku 15 finančního nařízení, jenž se týká opětovného poskytnutí prostředků, se prostředky na závazky odpovídající objemu, v jakém bylo přidělení prostředků na závazek zrušeno v důsledku úplného či částečného neuskutečnění akce podle tohoto nařízení, opětovně poskytnou ve prospěch původní rozpočtové položky. Má se za to, že odkazy na článek 15 finančního nařízení v čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec, zahrnují odkaz na tento odstavec pro účely tohoto rozhodnutí.
3.  Rozpočtové závazky na akce trvající déle než jeden rozpočtový rok mohou být rozděleny na roční splátky v průběhu několika let v souladu s čl. 112 odst. 2 finančního nařízení.
Čl. 114 odst. 2 třetí pododstavec finančního nařízení se na tyto víceleté akce nevztahuje. Komise automaticky zruší kteroukoli část rozpočtového závazku na akci, která do 31. prosince pátého roku po roce, v němž byl rozpočtový závazek přijat, nebyla použita k předběžnému financování ani k provedení průběžných plateb nebo u níž nebyl předložen certifikovaný výkaz výdajů ani žádost o platbu.
Odstavec 2 tohoto článku se použije rovněž na roční splátky.
Pozměňovací návrh 77
Návrh rozhodnutí
Čl. 76 – pododstavec 1 – písm. b
b)  institucionální rozvoj, budování kapacit a integraci hledisek životního prostředí;
b)  institucionální rozvoj, budování kapacit a integraci hledisek životního prostředí, rovné postavení žen a mužů a řádnou správu věcí veřejných;
Pozměňovací návrh 78
Návrh rozhodnutí
Čl. 77 – odst. 2
2.  Unie podpoří úsilí ZZÚ o získávání spolehlivých statistických údajů o těchto oblastech.
2.  Unie podpoří úsilí ZZÚ o získávání spolehlivých veřejně dostupných statistických údajů o těchto oblastech.
Pozměňovací návrh 79
Návrh rozhodnutí
Čl. 77 – odst. 3
3.  Unie může ZZÚ podporovat v jejich úsilí o zlepšení srovnatelnosti jejich makroekonomických ukazatelů.
3.  Unie může ZZÚ podporovat v jejich úsilí o zlepšení srovnatelnosti jejich makroekonomických ukazatelů zejména usnadněním analýz HDP ZZÚ s paritou kupní síly, pokud jsou k dispozici.
Pozměňovací návrh 80
Návrh rozhodnutí
Čl. 78 – odst. 1
1.  Z podnětu Komise může financování Unií pokrýt výdaje na provádění tohoto rozhodnutí a na dosažení jeho cílů, včetně administrativní podpory spojené s přípravnými, návaznými, monitorovacími, kontrolními auditorskými a hodnotícími činnostmi nezbytnými pro provádění, jakož i výdaje v ústředí a v delegacích Unie na administrativní podporu potřebnou pro program a k řízení operací financovaných podle tohoto rozhodnutí, včetně informačních a komunikačních kampaní a systémů informačních technologií na úrovni organizace.
1.  Z podnětu Komise může financování Unií pokrýt výdaje na provádění tohoto rozhodnutí a na dosažení jeho cílů, včetně administrativní podpory spojené s přípravnými, návaznými, monitorovacími, kontrolními auditorskými a hodnotícími činnostmi nezbytnými pro provádění.
Pozměňovací návrh 81
Návrh rozhodnutí
Článek 79
Článek 79
vypouští se
Obecná zásada
Není-li v tomto rozhodnutí uvedeno jinak, provádí se finanční pomoc Unie v souladu s cíli a zásadami tohoto rozhodnutí, finančním nařízením a [nařízením o NDICI], a to zejména s hlavou II kapitolou I s výjimkou článku 13, čl. 14 odst. 1 a 4, článku 15, kapitolou III s výjimkou čl. 21 odst. 1, odst. 2 písm. a) a b) a odst. 3 a kapitolou V s výjimkou čl. 31 odst. 1, 4, 6 a 9 a čl. 32 odst. 3. Postup stanovený v článku 80 tohoto rozhodnutí se nevztahuje na případy uvedené v čl. 21 odst. 2 písm. c) [nařízení o NDICI].
Pozměňovací návrh 82
Návrh rozhodnutí
Článek 79 a (nový)
Článek 79a
Schvalování programových dokumentů
1.  Orgány ZZÚ v rámci partnerství přebírají odpovědnost za vytváření a přijímání odvětvových politik v hlavních oblastech spolupráce uvedených v části II tohoto rozhodnutí a zajišťují také odpovídající následná opatření.
Na tomto základě každá ZZÚ připraví a předloží programový dokument pro udržitelný rozvoj svého území. Cílem tohoto programového dokumentu je poskytovat soudržný rámec pro spolupráci mezi Unií a ZZÚ, který je v souladu s celkovým účelem a oblastí působnosti, cíli, zásadami a politikami Unie.
Každý programový dokument zahrnuje:
–  stručnou prezentaci politické, hospodářské, sociální, kulturní a environmentální situace ZZÚ;
–  stručný popis strategie udržitelného rozvoje (Agenda 2030) ZZÚ, v níž jsou stanoveny priority pro ZZÚ a způsob, jakým hodlá přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje;
–  prioritní oblasti zvolené pro financování z prostředků Unie;
–  specifické cíle;
–  očekávané výsledky;
–  jasné a konkrétní ukazatele výkonnosti;
–  orientační finanční příděly, a to jak celkové, tak i pro jednotlivé prioritní oblasti;
–  orientační harmonogram.
2.  Programový dokument vychází ze zkušeností a osvědčených postupů a je založen na konzultacích a dialogu s občanskou společností, místními orgány a dalšími aktéry s cílem zaručit, aby byli dostatečně zapojeni a aby orientační programový dokument následně přijali za svůj.
3.  Návrh programového dokumentu mezi sebou konzultují orgány každé ZZÚ, členský stát, s nímž je tato ZZÚ spojena, a Komise. Finalizaci programového dokumentu provedou orgány ZZÚ. Komise v pokynech určených pro ZZÚ upřesní pravidla programování, aby bylo možné programové dokumenty rychle schvalovat.
4.  Po jeho dokončení Komise programový dokument posoudí a rozhodne, zda odpovídá cílům tohoto rozhodnutí, zda je v souladu s příslušnými politikami Unie a zda obsahuje všechny prvky požadované za účelem přijetí ročního rozhodnutí o financování. Pro účely tohoto posouzení poskytnou orgány ZZÚ veškeré nezbytné informace, včetně výsledků případných studií proveditelnosti.
5.  Programový dokument se schvaluje přezkumným postupem podle čl. 88 odst. 5 tohoto rozhodnutí.
Tento postup se rovněž použije pro zásadní přezkumy, v jejichž důsledku dojde k výrazné změně strategie nebo programování.
Přezkumný postup se nepoužije pro méně podstatné změny programového dokumentu, kterými se například provádějí technické úpravy, přerozdělují finanční prostředky v rámci orientačních přídělů na jednotlivé prioritní oblasti nebo se zvyšuje či snižuje objem počátečního orientačního přídělu o méně než 20 %, a to za předpokladu, že tyto změny nemají vliv na prioritní oblasti a cíle stanovené v orientačním programovém dokumentu. Takové nikoli podstatné změny sdělí Komise do jednoho měsíce od přijetí příslušného rozhodnutí Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 83
Návrh rozhodnutí
Článek 79 b (nový)
Článek 79b
Akční plány a opatření
1.  Komise přijme roční nebo víceleté akční plány nebo opatření. Opatření mohou mít formu jednotlivých opatření, zvláštních opatření, podpůrných opatření nebo mimořádných opatření pomoci. Akční plány a opatření stanoví pro každou akci sledované cíle, očekávané výsledky a hlavní činnosti, způsoby provádění, rozpočet a veškeré příslušné výdaje na podporu.
2.  Akční plány jsou založeny na programových dokumentech.
3.  Akční plány a opatření se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 88 odst. 5 tohoto rozhodnutí. Postup uvedený v odstavci 1 se nevyžaduje v případě:
a)  akčních plánů, jednotlivých opatření a podpůrných opatření, u nichž financování z prostředků Unie nepřekračuje 10 000 000 EUR;
b)  technických změn, pokud tyto změny nemají podstatný vliv na cíle dotčeného akčního plánu nebo opatření, jako jsou:
i)  změna způsobu provádění;
ii)  přerozdělení prostředků mezi různé akce uvedené ve stejném akčním plánu;
iii)  zvýšení či snížení rozpočtu akčních plánů a opatření nejvýše o 20 % původního rozpočtu, přičemž jejich rozpočet nepřekročí 10 000 000 EUR.
V případě víceletých akčních plánů a opatření se finanční limity uvedené v odst. 3 písm. a) a b) bodě iii) uplatňují každoročně. Akční plány a opatření přijaté podle tohoto odstavce, s výjimkou mimořádných opatření pomoci a technických změn, se sdělují Evropskému parlamentu a členským státům ve lhůtě jednoho měsíce od jejich přijetí.
4.  Před přijetím nebo prodloužením mimořádných opatření pomoci nepřekračujících 20 000 000 EUR informuje Komise Radu o jejich povaze a cílech a předpokládaných finančních částkách. Komise informuje Radu dříve, než přistoupí k zásadním změnám mimořádných opatření pomoci, která již byla přijata. V zájmu soudržnosti vnější činnosti Unie zohlední Komise strategický přístup přijatý Radou v rámci příslušné politiky, a to při plánování i následném provádění těchto opatření. Komise včas řádně informuje Evropský parlament o plánování a provádění mimořádných opatření pomoci podle tohoto článku, mimo jiné o plánovaných finančních částkách, a rovněž informuje Evropský parlament o zásadních změnách nebo prodlouženích této pomoci.
5.  V případě náležitě opodstatněných závažných a naléhavých důvodů, jako jsou krize, včetně přírodních nebo člověkem způsobených katastrof, nebo bezprostředního ohrožení demokracie, právního státu, lidských práv nebo základních svobod, může Komise přijmout akční plány a opatření nebo změny existujících akčních plánů a opatření v souladu s postupem uvedeným v čl. 88 odst. 5.
Pozměňovací návrh 84
Návrh rozhodnutí
Článek 80
Článek 80
vypouští se
Přijímání víceletých orientačních programů, akčních plánů a opatření
Komise přijímá na základě tohoto rozhodnutí víceleté orientační programy uvedené v článku 12 [nařízení o NDICI], ve formě „jednotných programových dokumentů“, s odpovídajícími akčními plány a opatřeními uvedenými v článku 19 [nařízení o NDICI] přezkumným postupem podle čl. 88 odst. 5 tohoto rozhodnutí. Tento postup se vztahuje rovněž na přezkumy uvedené v čl. 14 odst. 3 [nařízení NDICI], v jejichž důsledku dochází k podstatné změně obsahu víceletého orientačního programu.
V případě Grónska mohou být akční plány a opatření uvedené v článku 19 [nařízení o NDICI] přijímány odděleně od víceletých orientačních programů.
Pozměňovací návrh 85
Návrh rozhodnutí
Čl. 81 – odst. 1
1.  K získání finanční podpory podle tohoto rozhodnutí jsou způsobilé orgány veřejné správy ZZÚ.
1.  K získání finanční podpory podle tohoto rozhodnutí jsou způsobilé orgány veřejné správy všech ZZÚ.
Pozměňovací návrh 86
Návrh rozhodnutí
Čl. 81 – odst. 2 – písm. e
e)  aktéři decentralizované spolupráce a ostatní nestátní aktéři ze ZZÚ a z Unie s cílem umožnit jim provádět hospodářské, kulturní, sociální a vzdělávací projekty a programy v ZZÚ v rámci decentralizované spolupráce uvedené v článku 12 tohoto rozhodnutí.
e)  aktéři decentralizované spolupráce a ostatní nestátní aktéři ze ZZÚ a z Unie s cílem umožnit jim provádět hospodářské, environmentální, kulturní, sociální a vzdělávací projekty a programy v ZZÚ v rámci decentralizované spolupráce uvedené v článku 12 tohoto rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 87
Návrh rozhodnutí
Čl. 82 – odst. 1 – písm. c – bod iii
iii)  jeden či více regionálních subjektů, jichž jsou ZZÚ členy;
iii)  jeden či více regionálních subjektů nebo sdružení, jichž jsou ZZÚ členy;
Pozměňovací návrh 88
Návrh rozhodnutí
Čl. 83 – odst. 1
1.  Fyzické osoby ze ZZÚ podle definice v článku 50, a případně i příslušné veřejné a/nebo soukromé instituce a orgány v ZZÚ jsou způsobilé k účasti v programech Unie a k získání finančních prostředků z těchto programů, s výhradou pravidel a cílů těchto programů a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je ZZÚ spojena.
1.  Fyzické osoby ze ZZÚ podle definice v článku 50, a případně i příslušné veřejné a/nebo soukromé instituce a orgány v ZZÚ jsou způsobilé k účasti ve všech programech Unie, včetně Fondu solidarity Evropské unie, a k získání finančních prostředků z těchto programů, s výhradou pravidel a cílů těchto programů a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je ZZÚ spojena.
Pozměňovací návrh 89
Návrh rozhodnutí
Čl. 83 – odst. 2 a (nový)
2a.  Komise v případě potřeby stanoví zvláštní opatření, která zajistí účinný a efektivní přístup ZZÚ ke všem programům a nástrojům spolupráce Unie s třetími zeměmi.
Komise navíc zajistí transparentnost informací a zviditelnění výzev k předkládání návrhů v rámci různých programů Unie prostřednictvím aktualizovaného portálu věnovaného ZZÚ.
Pozměňovací návrh 90
Návrh rozhodnutí
Čl. 83 – odst. 3
3.  Počínaje rokem 2022 podávají ZZÚ jednou ročně Komisi zprávu o této účasti v programech Unie.
3.  Komise na základě informací od ZZÚ vypracuje jednou ročně zprávu o účasti ZZÚ v programech Unie.
Pozměňovací návrh 91
Návrh rozhodnutí
Čl. 86 – pododstavec 2
Za účelem zajištění účinného posouzení pokroku dosaženého v provádění tohoto rozhodnutí při plnění jeho cílů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 87, pokud jde o změnu článku 3 přílohy I za účelem přezkumu nebo doplnění ukazatelů, je-li to považováno za nezbytné, a doplnění tohoto rozhodnutí o ustanovení týkající se zavedení rámce pro monitorování a hodnocení.
Za účelem zajištění účinného posouzení pokroku dosaženého v provádění tohoto rozhodnutí při plnění jeho cílů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 87 za účelem stanovení ukazatelů výkonnosti dle článku 3 přílohy I nebo jejich přezkumu či doplnění, je-li to považováno za nezbytné, a doplnění tohoto rozhodnutí o ustanovení týkající se zavedení rámce pro monitorování a hodnocení.
Pozměňovací návrh 92
Návrh rozhodnutí
Čl. 87 – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 86 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 1. ledna 2021. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 86 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 1. ledna 2021. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. Rada o svém rozhodnutí informuje Evropský parlament.
Pozměňovací návrh 93
Návrh rozhodnutí
Čl. 87 – odst. 4
4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí Radě.
4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí Radě a Evropskému parlamentu.
Pozměňovací návrh 94
Návrh rozhodnutí
Čl. 87 – odst. 5
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 86 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jí byl tento akt oznámen, nebo pokud Rada před uplynutím této lhůty informuje Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 86 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jí byl tento akt oznámen, nebo pokud Rada před uplynutím této lhůty informuje Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. Pokud Rada hodlá vznést námitku, informuje Evropský parlament v přiměřené lhůtě před tím, než přijme konečné rozhodnutí, přičemž uvede, proti kterému aktu v přenesené pravomoci hodlá námitku vznést, a důvody této námitky.
Pozměňovací návrh 95
Návrh rozhodnutí
Čl. 90 – pododstavec 1
Toto rozhodnutí se uplatňuje v souladu s rozhodnutím Rady 2010/427/EU46.
Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zajišťuje jednotu, soudržnost a účinnost vnější činnosti Unie, a tím celkovou politickou koordinaci vnější činnosti Unie.
__________________
46 Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30).
Pozměňovací návrh 96
Návrh rozhodnutí
Čl. 92 – pododstavec 2
Použije se ode dne 1. ledna 2021.
Použije se ode dne 1. ledna 2021 a platnost skončí 31. prosince 2027.
Pozměňovací návrh 97
Návrh rozhodnutí
Příloha I – čl. 1 – odst. 1 – návětí
1.  Pro účely tohoto rozhodnutí se celková částka finanční pomoci Unie ve výši 500 000 000 EUR v běžných cenách na sedmileté období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027 rozdělí následovně:
1.  Pro účely tohoto rozhodnutí se celková částka finanční pomoci Unie ve výši 669 000 000 EUR v běžných cenách na sedmileté období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027 rozdělí následovně:
Pozměňovací návrh 98
Návrh rozhodnutí
Příloha I – čl. 1 – odst. 1 – písm. a
a)  159 000 000 EUR ve formě grantů na dvoustrannou programovatelnou podporu dlouhodobého rozvoje ZZÚ kromě Grónska, zejména na financování iniciativ uvedených v programovém dokumentu. Tato částka se přidělí na základě potřeb a výkonnosti ZZÚ podle těchto kritérií: programový dokument v příslušných případech odpovídajícím způsobem věnuje zvláštní pozornost opatřením zaměřeným na posilování správy věcí veřejných a kapacit institucí v přijímajících ZZÚ a případnému harmonogramu zamýšlených opatření. Přidělení této částky zohledňuje počet obyvatel, výši hrubého domácího produktu (HDP), výši předchozích přídělů a omezení zapříčiněná zeměpisnou izolací ZZÚ, jak je uvedeno v článku 9 tohoto rozhodnutí.
a)  81% ve formě grantů na dvoustrannou programovatelnou podporu dlouhodobého rozvoje všech ZZÚ, zejména na financování iniciativ uvedených v programovém dokumentu.
Tato částka se přidělí na základě potřeb a výkonnosti ZZÚ podle těchto kritérií: počet obyvatel, výše hrubého domácího produktu (HDP) prostřednictvím HDP vyjádřeného v paritě kupní síly, je-li k dispozici, výše předchozích přídělů a omezení zapříčiněná zeměpisnou izolací ZZÚ, jak je uvedeno v článku 9 tohoto rozhodnutí, nízká úroveň rozvoje ZZÚ uvedených v novém článku 9a tohoto rozhodnutí, velikost území a otázky klimatu a životního prostředí.
4 % pro Arubu
1,5 % pro Bonaire
5 % pro Curaçao
48 % pro Grónsko
10,75 % pro Novou Kaledonii
10,85 % pro Francouzskou Polynésii
1,2 % pro Sabu
2 % pro Svatého Bartoloměje
0,8 % pro Sint Eustatius,
7,5 % pro Saint-Pierre a Miquelon
2,5 % pro Sint Maarten
0,4 % pro Francouzská jižní a antarktická území
5,5 % pro Wallis a Futunu
Pozměňovací návrh 99
Návrh rozhodnutí
Příloha I – čl. 1 – odst. 1 – písm. b
b)  225 000 000 EUR ve formě grantů na bilaterální programovatelnou podporu dlouhodobého rozvoje Grónska, zejména na financování iniciativ uvedených v programovém dokumentu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 100
Návrh rozhodnutí
Příloha I – čl. 1 – odst. 1 – písm. c
c)  81 000 000 EUR se přidělí na podporu regionálních programů ZZÚ, z čehož 15 000 000 EUR by mohlo jít na podporu intraregionálních operací, přičemž Grónsko je způsobilé pouze pro intraregionální operace. Tato spolupráce bude provedena v koordinaci s článkem 7 tohoto rozhodnutí, a to s přihlédnutím k oblastem společného zájmu uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí a na základě konzultací v rámci instancí partnerství EU-ZZÚ uvedených v článku 14 tohoto rozhodnutí. Mělo by se usilovat o koordinaci s jinými příslušnými finančními programy a nástroji Unie a zejména s nejvzdálenějšími regiony uvedenými v článku 349 SFEU.
c)  12 % se přidělí na podporu regionálních programů ZZÚ, z čehož 30 000 000 EUR by mohlo jít na podporu intraregionálních operací, přičemž Grónsko je způsobilé pouze pro intraregionální operace. Tato spolupráce bude provedena v koordinaci s článkem 7 tohoto rozhodnutí, a to s přihlédnutím k oblastem společného zájmu uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí a na základě konzultací v rámci instancí partnerství EU-ZZÚ uvedených v článku 14 tohoto rozhodnutí. Mělo by se usilovat o koordinaci s jinými příslušnými finančními programy a nástroji Unie a zejména s nejvzdálenějšími regiony uvedenými v článku 349 SFEU.
Pozměňovací návrh 101
Návrh rozhodnutí
Příloha I – čl. 1 – odst. 1 – písm. d
d)  22 000 000 EUR na studie nebo opatření technické pomoci pro všechny ZZÚ včetně Grónska v souladu s čl. 78 tohoto rozhodnutí49.
d)  3,5 % na studie nebo opatření technické pomoci pro všechny ZZÚ včetně Grónska v souladu s čl. 78 tohoto rozhodnutí.
__________________
49 9 725 000 EUR z této částky je vyhrazeno pro Komisi, aby z nich pokrývala technickou a/nebo správní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU, nepřímého výzkumu, přímého výzkumu.
Pozměňovací návrh 102
Návrh rozhodnutí
Příloha I – čl. 1 – odst. 1 – písm. e – návětí
e)  13 000 000 EUR do nepřidělených prostředků pro všechny ZZÚ včetně Grónska mimo jiné na:
e)  3,5 % do nepřidělených prostředků pro všechny ZZÚ včetně Grónska mimo jiné na:
Pozměňovací návrh 103
Návrh rozhodnutí
Příloha I – čl. 1 – odst. 2
2.  Po provedení přezkumu může Komise rozhodnout o přidělení jakýchkoli nepřidělených prostředků uvedených v tomto článku.
2.  Po přezkumu provedeném před rokem 2025 může Komise po konzultaci s členskými státy a Evropským parlamentem rozhodnout o přidělení jakýchkoli nepřidělených prostředků uvedených v tomto článku.
Pozměňovací návrh 104
Návrh rozhodnutí
Příloha I – čl. 3 – pododstavec 1 – návětí
Dosažení cílů stanovených v čl. 3 odst. 5 tohoto rozhodnutí se bude měřit na základě:
V souladu s cíli udržitelného rozvoje bude podle postupu stanoveného v článku 86 vypracován seznam klíčových výkonnostních ukazatelů, který pomůže posoudit, do jaké míry Unie přispěla k dosažení cílů stanovených v čl. 3 odst. 5 tohoto rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 105
Návrh rozhodnutí
Příloha I – čl. 3 – pododstavec 1 – bod 1
1.  u ZZÚ kromě Grónska vývozu zboží a služeb jako % HDP a celkových příjmů státního rozpočtu jako % HDP;
vypouští se
Pozměňovací návrh 106
Návrh rozhodnutí
Příloha I – čl. 3 – pododstavec 1 – bod 2
2.  u Grónska vývozu zboží a služeb jako % HDP a procentuálního podílu odvětví rybolovu na celkovém vývozu.
vypouští se
Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí