Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0244(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0480/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0480/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 31/01/2019 - 9.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0053

Hyväksytyt tekstit
PDF 231kWORD 81k
Torstai 31. tammikuuta 2019 - Bryssel
Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet unionin sekä Grönlannin ja Tanskan välillä *
P8_TA(2019)0053A8-0480/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 31. tammikuuta 2019 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä (”MMA-assosiaatiopäätös”) (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0461),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 203 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0379/2018),

—  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kehitysvaliokunnan mietinnön (A8-0480/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Tässä uudessa päätöksessä olisi korostettava Grönlannin kanssa tehtävän yhteistyön erityispiirteitä, joita ovat esimerkiksi tavoite säilyttää läheiset ja kestävät suhteet unionin, Grönlannin ja Tanskan välillä, Grönlannin geostrategisen aseman tunnustaminen, Grönlannin ja unionin välisen vuoropuhelun tärkeys, unionin ja Grönlannin välinen kalastuskumppanuussopimus ja mahdollinen yhteistyö arktiseen alueeseen liittyvissä kysymyksissä. Mahdollistamalla ennakoivan agendan laatimisen ja yhteisten etujen edistämisen uuden päätöksen pitäisi vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin, joita ovat erityisesti ilmastonmuutoksen lisääntyvä vaikutus ihmisen toimintaan ja ympäristöön, meriliikenne, luonnonvarat, mukaan luettuina raaka-aineet ja kalavarat, sekä tutkimus ja innovointi.
(6)  Tässä uudessa päätöksessä olisi korostettava Grönlannin kanssa tehtävän yhteistyön erityispiirteitä. Neuvosto päätti vuonna 2003, että unionin tulevat suhteet Grönlantiin vuoden 2006 jälkeen perustuisivat kestävään kehitykseen tähtäävälle kokonaisvaltaiselle kumppanuussuhteelle, johon sisältyy tällaisia sopimuksia koskevien yleisten sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti neuvoteltu erityinen kalastussopimus. Brysselissä 19. maaliskuuta 2015 allekirjoitetussa Euroopan unionin ja Grönlannin ja Tanskan hallitusten yhteisessä julkilausumassa Euroopan unionin ja Grönlannin suhteista palautettiin mieliin historialliset, poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset siteet unionin ja Grönlannin välillä ja korostettiin tarvetta vahvistaa suhteita ja yhteistyötä yhteisten etujen pohjalta. Tämän uuden päätöksen mukaisella kumppanuudella olisi siis pyrittävä säilyttämään läheiset ja kestävät suhteet unionin, Grönlannin ja Tanskan välillä, sen olisi mahdollistettava maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaaminen dynaamisen asialistan avulla sekä yhteisten etujen löytäminen. Päätöksessä olisi korostettava Grönlannin kanssa tehtävän yhteistyön erityispiirteitä ja siinä olisi tunnustettava Grönlannin geostrateginen asema, Grönlannin ja unionin välisen poliittisen vuoropuhelun tärkeys, unionin ja Grönlannin välinen kalastusalan kumppanuussopimus ja mahdollinen yhteistyö arktisissa kysymyksissä. Siinä olisi erityisesti otettava huomioon ilmastonmuutoksen lisääntyvä vaikutus ihmisen toimintaan ja ympäristöön, meriliikenne, luonnonvarat, mukaan luettuina raaka-aineet ja kalavarat, sekä tutkimus ja innovointi.
Tarkistus 2
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  On tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, minkä vuoksi tällä ohjelmalla edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista unionin eri politiikkoihin sekä sen yleistavoitteen saavuttamista, että 25 prosentilla unionin talousarvion menoista tuettaisiin ilmastotavoitteita. Tämän ohjelman mukaisten toimien odotetaan edistävän tavoitetta, jonka mukaan 20 prosenttia ohjelman kokonaismäärärahasta kohdennetaan ilmastotavoitteisiin. Asianomaiset toimet yksilöidään ohjelman täytäntöönpanon aikana, ja niitä tarkastellaan uudelleen väliarviointi- ja tarkistusprosesseissa.
(16)  On tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, minkä vuoksi tällä ohjelmalla edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista unionin eri politiikkoihin sekä sen yleistavoitteen saavuttamista, että 25 prosentilla unionin talousarvion menoista tuettaisiin ilmastotavoitteita. Tämän ohjelman mukaisten toimien odotetaan edistävän tavoitetta, jonka mukaan 30 prosenttia ohjelman kokonaismäärärahasta kohdennetaan ilmastotavoitteisiin. Asianomaiset toimet yksilöidään ohjelman täytäntöönpanon aikana, ja niitä tarkastellaan uudelleen väliarviointi- ja tarkistusprosesseissa.
Tarkistus 3
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Unioni ja MMA:t tunnustavat yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen suuren merkityksen MMA:iden kestävän kehityksen edistäjänä.
(18)  Unioni ja MMA:t tunnustavat yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen suuren merkityksen MMA:iden kestävän kehityksen edistäjänä erityisesti alueilla, joilla väestön yleinen koulutustaso on melko matala.
Tarkistus 4
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Unionin ja MMA:iden välisessä assosiaatiossa olisi otettava huomioon MMA:iden kulttuurisen moninaisuuden ja identiteetin suojelu ja edistettävä sitä.
(19)  Unionin ja MMA:iden välisessä assosiaatiossa olisi otettava huomioon MMA:iden kulttuurisen moninaisuuden ja identiteetin suojelu ja edistettävä sitä. Assosiaatiossa olisi tämän vuoksi kiinnitettävä erityistä huomiota MMA:iden alkuperäiskansojen oikeuksiin ja myötävaikutettava niiden edistämiseen ja kunnioittamiseen.
Tarkistus 5
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Unionin ja MMA:iden välisen kaupan alan ja kauppaan liittyvän yhteistyön olisi edistettävä kestävän kehityksen tavoitetta taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä sekä ympäristönsuojelussa.
(20)  Unionin ja MMA:iden välisen kaupan alan ja kauppaan liittyvän yhteistyön olisi edistettävä kestävän kehityksen tavoitetta taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä sekä ympäristönsuojelussa kestävän kehityksen tavoitteiden mallin mukaisesti.
Tarkistus 6
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 21 kappale
(21)  Tässä päätöksessä olisi säädettävä joustavammista alkuperäsäännöistä, mukaan lukien uudet mahdollisuudet alkuperäkumulaatioon. Kumulaation olisi oltava mahdollinen paitsi MMA:iden ja talouskumppanuussopimusmaiden kanssa myös tietyin edellytyksin silloin, kun on kyse tuotteista, jotka ovat peräisin maista, joihin unioni soveltaa vapaakauppasopimusta, ja tuotteista, jotka hyötyvät tulli- ja kiintiövapaasta pääsystä unioniin unionin yleisen tullietuusjärjestelmän perusteella. Nämä edellytykset ovat tarpeen kauppaa koskevien toimenpiteiden kiertämisen estämiseksi ja kumulaatiojärjestelyjen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.
(21)  Tässä päätöksessä olisi säädettävä joustavammista alkuperäsäännöistä, mukaan lukien uudet mahdollisuudet alkuperäkumulaatioon. Kumulaation olisi oltava mahdollinen paitsi MMA:iden ja talouskumppanuussopimusmaiden kanssa myös tietyin edellytyksin silloin, kun on kyse tuotteista, jotka ovat peräisin maista, joihin unioni soveltaa vapaakauppasopimusta, ja tuotteista, jotka hyötyvät tulli- ja kiintiövapaasta pääsystä unioniin unionin yleisen tullietuusjärjestelmän perusteella. Nämä edellytykset ovat tarpeen unionin vahvistamiseksi kaupan osalta, jotta se voi estää kauppaa koskevien toimenpiteiden kiertämisen ja varmistaa kumulaatiojärjestelyjen moitteettoman toiminnan.
Tarkistus 7
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Unionin ja MMA:iden välisen rahoituspalveluyhteistyön avulla olisi edistettävä turvallisemman, vakaamman ja avoimemman rahoitusjärjestelmän luomista, mikä on olennaista maailman finanssimarkkinoiden vakauden parantamiseksi ja kestävän kasvun lujittamiseksi. Tällä alalla toteutettavat toimet olisi keskitettävä lähentymiseen kansainvälisesti sovittuihin normeihin ja MMA:iden lainsäädännön lähentämiseen rahoituspalveluja koskevaan unionin säännöstöön. Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä MMA:iden viranomaisten, valvonta-ala mukaan lukien, hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseen.
(25)  Unionin ja MMA:iden välisen rahoituspalveluyhteistyön avulla olisi pyrittävä torjumaan veropetoksia, verovilppiä ja veronkiertoa, jotta voidaan edistää turvallisemman, vakaamman ja avoimemman rahoitusjärjestelmän luomista, mikä on olennaista maailman finanssimarkkinoiden vakauden parantamiseksi ja kestävän kasvun lujittamiseksi. Tällä alalla toteutettavat toimet olisi keskitettävä lähentymiseen kansainvälisesti sovittuihin normeihin ja MMA:iden lainsäädännön lähentämiseen rahoituspalveluja koskevaan unionin säännöstöön. Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä MMA:iden viranomaisten, valvonta-ala mukaan lukien, hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseen.
Tarkistus 8
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 32 kappale
(32)  Tässä päätöksessä olisi tarvittaessa viitattava [NDICI-asetukseen] (naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline) yhteistyön toteuttamiseksi ja siten varmistettava välineiden hallinnon johdonmukaisuus.
Poistetaan.
Tarkistus 9
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta
1.  Tällä päätöksellä perustetaan merentakaisten maiden ja alueiden (MMA:t) assosiaatio unioniin, jäljempänä ’assosiaatio’, joka muodostaa SEUT-sopimuksen 198 artiklaan perustuvan kumppanuuden, jolla tuetaan MMA:iden kestävää kehitystä ja edistetään unionin arvoja ja normeja maailmanlaajuisesti.
1.  Tällä päätöksellä perustetaan merentakaisten maiden ja alueiden (MMA:t) assosiaatio unioniin, jäljempänä ’assosiaatio’, joka muodostaa SEUT-sopimuksen 198 artiklaan perustuvan kumppanuuden, jolla tuetaan MMA:iden kestävää kehitystä ja edistetään unionin arvoja, periaatteita ja normeja maailmanlaajuisesti.
Tarkistus 10
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Unionin ja MMA:iden välinen assosiaatio perustuu MMA:iden, niiden jäsenvaltioiden, joihin ne ovat sidoksissa, ja unionin yhteisiin tavoitteisiin, periaatteisiin ja arvoihin.
1.  Unionin ja MMA:iden välinen assosiaatio perustuu MMA:iden, niiden jäsenvaltioiden, joihin ne ovat sidoksissa, ja unionin yhteisiin tavoitteisiin, periaatteisiin ja arvoihin. Se edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista sellaisina kuin ne on määritelty Agenda 2030 -asiakirjassa ja Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa.
Tarkistus 11
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta
3.  Tämän päätöksen täytäntöönpanossa kumppaneita ohjaavat läpinäkyvyyttä, toissijaisuutta ja tehokkuuden tarvetta koskevat periaatteet, ja kumppanit myös pyrkivät toteuttamaan MMA:iden kestävän kehityksen kolmea pilaria: talouden kehitys, sosiaalinen kehitys ja ympäristönsuojelu.
3.  Tämän päätöksen täytäntöönpanossa kumppaneita ohjaavat läpinäkyvyyttä, toissijaisuutta ja tehokkuuden tarvetta koskevat periaatteet, ja kumppanit myös pyrkivät toteuttamaan MMA:iden kestävän kehityksen kolmea pilaria: talouden kehitys, sosiaalinen ja kulttuurinen kehitys ja ympäristönsuojelu.
Tarkistus 12
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 4 kohta
4.  Tämän päätöksen yleisenä tavoitteena on edistää MMA:iden taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja vahvistaa läheiset taloudelliset suhteet niiden ja koko unionin välille. Assosiaatiolla pyritään saavuttamaan kyseinen yleistavoite parantamalla MMA:iden kilpailukykyä, parantamalla niiden selviytymiskykyä, vähentämällä niiden talouden ja ympäristön haavoittuvuutta ja edistämällä niiden ja muiden kumppanien välistä yhteistyötä.
4.  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdan ja 21 artiklan mukaisesti sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 198 artiklan mukaisesti tämän päätöksen yleisenä tavoitteena on edistää MMA:iden taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja vahvistaa läheiset taloudelliset suhteet niiden ja koko unionin välille.
Tarkistus 13
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 5 kohta – a alakohta
a)  edistää ja tukea yhteistyötä MMA:iden kanssa,
Poistetaan.
Tarkistus 14
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 5 kohta – b alakohta
b)  tukea Grönlantia ja tehdä sen kanssa yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi sen suurimpiin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi koulutustason parantaminen, ja edistää Grönlannin hallinnon valmiuksia laatia ja toteuttaa kansallisia politiikkoja.
b)  auttaa MMA:ita löytämään ratkaisut niiden suurimpiin haasteisiin, mukaan luettuna Grönlannin osalta koulutustaso;
Tarkistus 15
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  parantaa MMA:iden selviytymiskykyä vähentämällä niiden talouden ja ympäristön haavoittuvuutta;
Tarkistus 16
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 5 kohta – b b alakohta (uusi)
b b)  parantaa MMA:iden kilpailukykyä sosiaaliset normit mukaan luettuina;
Tarkistus 17
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)
b c)  edistää MMA:iden yhteistyötä muiden kumppanien kanssa.
Tarkistus 18
Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 6 kohta
6.  Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi assosiaatiossa kunnioitetaan perusperiaatteita, joita ovat vapaus, demokratia, ihmisoikeudet ja perusvapaudet, oikeusvaltioperiaate, hyvä hallintotapa ja kestävä kehitys, jotka kaikki ovat yhteisiä MMA:ille ja niille jäsenvaltioille, joihin ne ovat sidoksissa.
6.  Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi assosiaatiossa kunnioitetaan perusperiaatteita, joita ovat demokratia, oikeuteen perustuva lähestymistapa, johon kuuluvat kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet, oikeusvaltioperiaate, hyvä hallintotapa ja kestävä kehitys, jotka kaikki ovat yhteisiä MMA:ille ja niille jäsenvaltioille, joihin ne ovat sidoksissa. Sama koskee sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kieltoa ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä.
Tarkistus 19
Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 a alakohta (uusi)
Koska MMA:iden hallinnolliset ja inhimilliset valmiudet ovat rajalliset, komissio ottaa tämän asianmukaisesti huomioon ohjelmointi- ja täytäntöönpanoprosessissa ja erityisesti suuntaviivojensa hyväksymisen yhteydessä.
Tarkistus 20
Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  MMA:iden talouksien monipuolistaminen, mukaan lukien niiden yhdentyminen edelleen maailmantalouteen ja alueellisiin talouksiin; Grönlannin osalta tarve parantaa työvoiman ammattitaitoa;
a)  MMA:iden talouksien kestävä monipuolistaminen, mukaan lukien niiden yhdentyminen edelleen maailmantalouteen ja alueellisiin talouksiin; Grönlannin osalta tarve parantaa työvoiman ammattitaitoa;
Tarkistus 21
Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)   korkealaatuisen sosiaalisen mallin edistäminen;
Tarkistus 22
Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – e alakohta
e)  katastrofiriskin vähentämisen edistäminen;
e)  katastrofiriskin vähentämisen edistäminen ottaen huomioon Sendain kehyksessä 2015–2030 määritetyt painopisteet;
Tarkistus 23
Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)
h a)  Karibian ja Tyynenmeren alueeseen liittyvät kysymykset.
Tarkistus 24
Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 2 kohta
2.  Tätä tarkoitusta varten unioni ja MMA:t voivat vaihtaa tietoja ja parhaita käytäntöjä tai luoda muunlaisen tiiviin yhteistyö- ja koordinointitavan muiden kumppanien kanssa MMA:iden osallistuessa alueellisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, soveltuvin osin kansainvälisten sopimusten perusteella.
2.  Tätä tarkoitusta varten unioni ja MMA:t voivat vaihtaa tietoja ja parhaita käytäntöjä tai luoda muunlaisen tiiviin yhteistyö- ja koordinointitavan muiden kumppanien kanssa MMA:iden osallistuessa alueellisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, soveltuvin osin kansainvälisten sopimusten perusteella, jotta voidaan tukea MMA:iden sulavaa integroitumista maantieteellisiin ympäristöihinsä.
Tarkistus 25
Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 3 kohta
3.  Assosiaation tavoitteena on tukea MMA:iden ja muiden kumppanien välistä yhteistyötä tämän päätöksen II ja III osassa määritellyillä yhteistyöaloilla. Tältä osin assosiaation tavoitteena on edistää MMA:iden ja SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettujen syrjäisimpien alueiden ja niiden naapurimaiden, jotka voivat olla AKT-valtioita ja muita kuin AKT-valtioita ja -alueita, välistä yhteistyötä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi unioni parantaa asiaankuuluvien ohjelmiensa välistä koordinointia ja synergioita. Unioni pyrkii myös ottamaan MMA:t mukaan foorumeihinsa, joissa käydään vuoropuhelua naapurimaiden kanssa, ovatpa ne AKT-valtioita tai muita kuin AKT-valtioita tai -alueita, ja tarvittaessa syrjäisimpien alueiden kanssa.
3.  Assosiaation tavoitteena on tukea MMA:iden ja muiden kumppanien välistä yhteistyötä tämän päätöksen II ja III osassa määritellyillä yhteistyöaloilla. Tältä osin assosiaation tavoitteena on edistää MMA:iden ja SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettujen syrjäisimpien alueiden ja niiden naapurimaiden, jotka voivat olla AKT-valtioita ja muita kuin AKT-valtioita ja -alueita, välistä yhteistyötä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi unioni parantaa asiaankuuluvien ohjelmiensa välistä koordinointia ja synergioita. Unioni ottaa MMA:t mukaan foorumeihinsa, joissa käydään vuoropuhelua naapurimaiden kanssa, ovatpa ne AKT-valtioita tai muita kuin AKT-valtioita tai -alueita, ja syrjäisimpien alueiden kanssa, ja ehdottaa niille tarvittaessa tarkkailijan asemaa.
Tarkistus 26
Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)  MMA:iden niiden valmiuksien vahvistaminen, joilla ne vaikuttavat sellaisten alueellisten strategioiden hyväksymiseen, joissa otetaan huomioon MMA:iden erityispiirteet, niiden mahdollisuudet ja MMA:iden eurooppalainen näkökulma;
Tarkistus 27
Ehdotus päätökseksi
9 artikla – otsikko
Erityiskohtelu
Erityiskohtelu eristyneille MMA:ille
Tarkistus 28
Ehdotus päätökseksi
9 aartikla (uusi)
9 a artikla
Erityiskohtelu vähiten kehittyneille MMA:ille
1.  Assosiaatiossa otetaan huomioon MMA:iden monimuotoisuus niiden kehitystaso ja rakenteelliset rajoitteet huomioon ottaen.
2.  Vähiten kehittyneiden MMA:iden osalta otetaan käyttöön erityiskohtelu.
3.  Jotta vähiten kehittyneet MMA:t voisivat kuroa kiinni viivästyksensä kehityksessä ja voittaa pysyvät rakenteelliset esteensä, niiden erityispiirteet on otettava asianmukaisesti huomioon määriteltäessä rahoitusavun määrää ja sitä koskevia edellytyksiä.
4.  Vähiten kehittyneenä MMA:na pidetään Wallis ja Futunaa.
Tarkistus 29
Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta
1.  Assosiaatio perustuu laajaan vuoropuheluun ja kuulemisiin yhteistä etua koskevista kysymyksistä MMA:iden, niiden jäsenvaltioiden, joihin ne ovat sidoksissa, ja komission sekä tarvittaessa Euroopan investointipankin (EIP) välillä.
1.  Assosiaatio perustuu laajaan vuoropuheluun ja kuulemisiin yhteistä etua koskevista kysymyksistä MMA:iden, niiden jäsenvaltioiden, joihin ne ovat sidoksissa, ja komission, Euroopan parlamentin sekä tarvittaessa Euroopan investointipankin (EIP) välillä.
Tarkistus 30
Ehdotus päätökseksi
12 artikla – otsikko
Valtiosta riippumattomien toimijoiden tehtävät
Kansalaisyhteiskunnan ja valtiosta riippumattomien toimijoiden tehtävät
Tarkistus 31
Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 1 kohta
1.  Valtiosta riippumattomat toimijat voivat osallistua yhteistyötä koskevaan tietojenvaihtoon ja kuulemisiin erityisesti valmisteltaessa ja täytäntöönpantaessa yhteistyöhön perustuvaa apua, hankkeita tai ohjelmia. Niille voidaan siirtää varainhoitoon liittyvää toimivaltaa paikallisia kehitysaloitteita tukevien hankkeiden tai ohjelmien toteuttamiseksi.
1.  Kansalaisyhteiskunta, yksityissektori ja valtiosta riippumattomat toimijat voivat osallistua yhteistyötä koskevaan tietojenvaihtoon ja kuulemisiin erityisesti valmisteltaessa ja täytäntöönpantaessa yhteistyöhön perustuvaa apua, hankkeita tai ohjelmia. Niille voidaan siirtää varainhoitoon liittyvää toimivaltaa paikallisia kehitysaloitteita tukevien hankkeiden tai ohjelmien toteuttamiseksi.
Tarkistus 32
Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 3 kohta
3.  Vuoropuhelun johdosta MMA:t voivat osallistua täysimääräisesti assosiaation täytäntöönpanoon.
3.  Vuoropuhelun johdosta MMA:t voivat osallistua täysimääräisesti assosiaation täytäntöönpanoon mutta myös unionin alueellisten strategioiden määrittelemiseen ja toteuttamiseen alueilla, joilla MMA:t sijaitsevat.
Tarkistus 33
Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 4 kohta
4.  Vuoropuhelussa keskitytään muun muassa tiettyihin yhteistä etua koskeviin tai assosiaation tavoitteiden saavuttamisen kannalta yleisesti merkittäviin poliittisiin kysymyksiin.
4.  Vuoropuhelussa keskitytään muun muassa tiettyihin yhteistä etua koskeviin tai sekä assosiaation tavoitteiden että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta yleisesti merkittäviin poliittisiin kysymyksiin.
Tarkistus 34
Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 5 kohta
5.  Grönlannin kanssa käytävä vuoropuhelu tarjoaa erityisesti perustan laajalle yhteistyölle ja vuoropuhelulle aloilla, jotka koskevat muun muassa energiaa, ilmastonmuutosta ja ympäristöä, luonnonvaroja, mukaan lukien raaka-aineet ja kalakannat, meriliikennettä, tutkimusta ja innovointia sekä arktista ulottuvuutta näissä kysymyksissä.
5.  Grönlannin kanssa käytävä vuoropuhelu tarjoaa erityisesti perustan laajalle yhteistyölle ja vuoropuhelulle aloilla, jotka koskevat muun muassa koulutusta, energiaa, ilmastonmuutosta ja ympäristöä, luontoa, luonnonvaroja, mukaan lukien raaka-aineet ja kalakannat, meriliikennettä, tutkimusta ja innovointia sekä arktista ulottuvuutta näissä kysymyksissä.
Tarkistus 35
Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Karibian alueen MMA:iden kanssa käytävän vuoropuhelun avulla pyritään erityisesti vahvistamaan unionin strategiaa Karibian alueella ja tekemään yhteistyötä biologiseen monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään hoitoon, katastrofiriskien ehkäisemiseen ja hallintaan, sosiaaliseen ulottuvuuteen sekä hyvän hallintotavan edistämiseen varsinkin verotukseen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvissä kysymyksissä.
Tarkistus 36
Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 5 b kohta (uusi)
5 b.  Tyynenmeren alueen MMA:iden kanssa käytävän vuoropuhelun avulla määritellään ja pannaan täytäntöön erityisesti kunnianhimoinen unionin strategia Tyynenmeren alueella vahvistamalla Euroopan unionin läsnäoloa ja tekemällä yhteistyötä muun muassa sosiaalisten kysymysten, meren ja maan resurssien kestävän hallinnan, ilmastonmuutoksen, energian, ympäristön ja sinisen talouden aloilla.
Tarkistus 37
Ehdotus päätökseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  unionin ja MMA:iden välisellä keskustelufoorumilla, jäljempänä ’MMA–EU-foorumi’, kokoontuvat vuosittain MMA:iden viranomaiset, jäsenvaltioiden edustajat ja komissio. Euroopan parlamentin jäsenet, EIP:n edustajat ja syrjäisimpien alueiden edustajat osallistuvat tarvittaessa MMA–EU-foorumiin;
a)  unionin ja MMA:iden välisellä poliittisen vuoropuhelun foorumilla, jäljempänä ’MMA–EU-foorumi’, kokoontuvat vuosittain MMA:iden viranomaiset, jäsenvaltioiden edustajat, komissio, neuvoston puheenjohtajavaltio ja Euroopan parlamentti. Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio (OCTA), EIP:n edustajat ja syrjäisimpien alueiden edustajat sekä MMA:iden naapurina olevien kolmansien maiden tai alueiden edustajat osallistuvat tarvittaessa MMA–EU-foorumiin;
Tarkistus 38
Ehdotus päätökseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  komissio, MMA:t ja jäsenvaltiot, joihin ne ovat sidoksissa, järjestävät säännöllisesti kolmikantaneuvotteluja. Näitä neuvotteluja järjestetään ainakin kolme kertaa vuodessa komission aloitteesta tai MMA:iden ja niiden jäsenvaltioiden, joihin ne ovat sidoksissa, pyynnöstä;
b)  komissio, MMA:t ja jäsenvaltiot, joihin ne ovat sidoksissa, järjestävät säännöllisesti kolmikantaneuvotteluja. Näitä neuvotteluja järjestetään ainakin neljä kertaa vuodessa komission aloitteesta tai MMA:iden ja niiden jäsenvaltioiden, joihin ne ovat sidoksissa, pyynnöstä;
Tarkistus 39
Ehdotus päätökseksi
II osa – 1 luku – otsikko
YMPÄRISTÖKYSYMYKSET, ILMASTONMUUTOS, VALTAMERET JA KATASTROFIEN VÄHENTÄMINEN
YMPÄRISTÖKYSYMYKSET, ILMASTONMUUTOS, VALTAMERET JA KATASTROFIRISKIN VÄHENTÄMINEN
Tarkistus 40
Ehdotus päätökseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Assosiaation puitteissa tehtävä ympäristönsuojelun, ilmastonmuutoksen ja katastrofiriskin vähentämisen alan yhteistyö voi koskea seuraavia:
Assosiaation puitteissa tehtävä ympäristönsuojelun, ilmastonmuutoksen, katastrofiriskin vähentämisen ja selviytymiskyvyn parantamisen alan yhteistyö voi koskea seuraavia:
Tarkistus 41
Ehdotus päätökseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  kestävän resurssien käytön ja resurssitehokkuuden sekä talouskasvun ja ympäristön tilan huonontumisen välisen kytköksen katkaisemisen edistäminen; ja
c)  kestävän resurssien käytön ja resurssitehokkuuden edistäminen, jotta saadaan aikaan oikeudenmukaista siirtymää koskeviin strategioihin perustuva vähähiilinen talous; ja
Tarkistus 42
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
e a)   maaperän heikkenemiseen liittyviin ongelmiin, kuten merenpinnan nousuun ja maaperän saastumiseen, puuttuminen.
Tarkistus 43
Ehdotus päätökseksi
17 artikla – 1 kohta
Assosiaation puitteissa tehtävä kestävän metsänhoidon alan yhteistyö voi käsittää metsien suojelun ja kestävän hoidon edistämisen, mukaan lukien puiden tehtävä ympäristön suojelemisessa eroosiolta ja aavikoitumiselta, metsittäminen ja puun viennin hallinnointi.
Assosiaation puitteissa tehtävä kestävän metsänhoidon alan yhteistyö voi käsittää metsien suojelun ja kestävän hoidon edistämisen, mukaan lukien puiden tehtävä ympäristön suojelemisessa eroosiolta ja aavikoitumiselta, metsittäminen ja puun viennin hallinnointi sekä laittomien hakkuiden torjuminen.
Tarkistus 44
Ehdotus päätökseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  taloudellisten ja sosiaalisten toimintojen kuten kalastuksen, vesiviljelyn, matkailun, meriliikenteen ja maatalouden yhteensovittaminen meri- ja rannikkoalueiden potentiaalin kanssa uusiutuvien energialähteiden ja raaka-aineiden osalta ottaen huomioon ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnan vaikutukset.
b)  taloudellisten ja sosiaalisten toimintojen kuten kalastuksen, vesiviljelyn, matkailun, meriliikenteen ja kestävän maatalouden yhteensovittaminen meri- ja rannikkoalueiden potentiaalin kanssa uusiutuvien energialähteiden ja raaka-aineiden osalta ottaen huomioon ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnan vaikutukset.
Tarkistus 45
Ehdotus päätökseksi
23 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  ympäristönsuojelun kehittäminen ja vahvistaminen;
c)  ihmisoikeuksien, sosiaalisen suojelun ja ympäristönsuojelun kehittäminen ja vahvistaminen;
Tarkistus 46
Ehdotus päätökseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  kumppaneiden avustaminen niiden pyrkiessä täyttämään ilmastonmuutokseen liittyvät sitoumuksensa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti;
b)  kumppaneiden avustaminen niiden pyrkiessä täyttämään ilmastonmuutokseen liittyvät sitoumuksensa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti ja saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet;
Tarkistus 47
Ehdotus päätökseksi
II osa – 4 luku – otsikko
NUORISO, YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS, TERVEYDENHUOLTO, TYÖLLISYYS, SOSIAALITURVA, ELINTARVIKETURVALLISUUS JA ELINTARVIKETURVA
NUORISO, NAISET, YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS, TERVEYDENHUOLTO, TYÖLLISYYS, SOSIAALITURVA, ELINTARVIKETURVALLISUUS JA ELINTARVIKETURVA
Tarkistus 48
Ehdotus päätökseksi
32 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Unioni ja MMA:t tekevät yhteistyötä sen varmistamiseksi, että nuoret osallistuvat aktiivisesti työmarkkinoille, jotta voidaan torjua nuorisotyöttömyyttä.
Tarkistus 49
Ehdotus päätökseksi
32 aartikla (uusi)
32 a artikla
Sukupuolten tasa-arvo
1.  Unioni varmistaa, että edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja oikeudenmukaista kohtelua MMA:issa samoin kuin naisten vaikutusvaltaa ja yhtäläisiä poliittisia ja taloudellisia mahdollisuuksia.
2.  Assosiaation tavoitteena on suojella naisten ja tyttöjen oikeuksia etenkin kaikkia väkivallan muotoja vastaan.
3.  Assosiaation tavoitteena on myös edistää naisten vaikutusvaltaa, erityisesti heidän roolissaan kestävän kehityksen toimijoina sekä talous- ja rahoitusympäristössä.
Kaikkiin aloitteisiin on sisällytettävä sukupuoliulottuvuus.
Tarkistus 50
Ehdotus päätökseksi
33 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  MMA:iden tukeminen koulutus- ja ammattikoulutuspolitiikan määrittelyssä ja toteutuksessa.
b)  MMA:iden tukeminen koulutus- ja ammattikoulutuspolitiikan määrittelyssä ja toteutuksessa; ja
Tarkistus 51
Ehdotus päätökseksi
33 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)   tuen antaminen MMA:iden osallistumiselle ja pääsylle Erasmus+-ohjelmaan edistämällä ja lisäämällä sen mahdollisten edunsaajien liikkuvuutta MMA:ista ja MMA:ihin.
Tarkistus 52
Ehdotus päätökseksi
38 artikla – otsikko
Esittävät taiteet
Taide
Tarkistus 53
Ehdotus päätökseksi
38 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Assosiaation puitteissa tehtävä esittävien taiteiden alan yhteistyö voi koskea seuraavia:
Assosiaation puitteissa tehtävä taidealan yhteistyö voi koskea seuraavia:
Tarkistus 54
Ehdotus päätökseksi
38 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  esittävien taiteiden harjoittajien välisten yhteyksien lisäämisen helpottaminen, mukaan lukien ammatillinen vaihto ja koulutus, osallistuminen esiintymiskokeisiin, verkkojen kehittäminen sekä verkottumisen edistäminen;
a)  taiteen harjoittajien välisten yhteyksien lisäämisen helpottaminen, mukaan lukien ammatillinen vaihto ja koulutus, osallistuminen esiintymiskokeisiin, verkkojen kehittäminen sekä verkottumisen edistäminen riittävän taloudellisen tuen avulla;
Tarkistus 55
Ehdotus päätökseksi
38 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
a a)  MMA:iden taiteellisen tuotannon edistäminen unionissa;
Tarkistus 56
Ehdotus päätökseksi
39 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Assosiaation puitteissa tehtävän aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön ja historiallisten muistomerkkien suojeluun liittyvän alan yhteistyön tavoitteena on edistää asiantuntemuksen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa seuraavin toimin:
Assosiaation puitteissa tehtävän aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön ja historiallisten muistomerkkien suojeluun liittyvän alan yhteistyön tavoitteena on edistää asiantuntemuksen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä kohteiden kestävää hyödyntämistä seuraavin toimin:
Tarkistus 57
Ehdotus päätökseksi
39 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
d a)  MMA:iden aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä koskevan tietämyksen parantaminen ja sen säilyttäminen ja arvostuksen nostaminen;
Tarkistus 58
Ehdotus päätökseksi
II osa – 6 luku – otsikko
JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN TORJUNTA
OIKEUSVALTION EDISTÄMINEN
Tarkistus 59
Ehdotus päätökseksi
-40 a artikla (uusi)
-40 a artikla
Oikeusvaltion edistäminen
1.  Assosiaation tavoitteena on sen perustana olevien demokratian, oikeusvaltion sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen periaatteiden edistäminen unionin ja MMA:iden välisen vuoropuhelun ja yhteistyön avulla.
2.  MMA:t ovat unionin etuvartioasemina merkittäviä toimijoita unionin arvojen ja periaatteiden levittämisessä omilla alueillaan.
Tarkistus 60
Ehdotus päätökseksi
41 artikla – otsikko
Järjestäytyneen rikollisuuden, ihmiskaupan, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston, terrorismin ja korruption torjunta
Järjestäytyneen rikollisuuden, ihmiskaupan, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston, terrorismin ja korruption torjunta ja ennaltaehkäisy
Tarkistus 61
Ehdotus päätökseksi
41 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Assosiaation puitteissa tehtävä yhteistyö järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alalla voi koskea seuraavia:
1.  Assosiaation puitteissa tehtävä yhteistyö järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan ja ennaltaehkäisyn alalla voi koskea seuraavia:
Tarkistus 62
Ehdotus päätökseksi
42 aartikla (uusi)
42 a artikla
Kauppasopimusten neuvotteleminen kolmansien maiden kanssa
Jos kolmansien maiden kanssa käytävät kauppaneuvottelut tai kalastussopimuksia koskevat neuvottelut aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vakavia haittoja alueelliselle yhdentymiselle tai MMA:iden herkille aloille, komissio toteuttaa vaikutustenarvioinnin ja ottaa siinä huomioon kyseisten sopimusten kumulatiivisen vaikutuksen MMA:iden talouksiin. Arvioinnin jälkeen komissio toimittaa sen tulokset Euroopan parlamentille, neuvostolle ja MMA:iden hallinto- ja paikallisviranomaisille ennen asianomaisten kansainvälisten sopimusten tekemistä.
Tarkistus 63
Ehdotus päätökseksi
53 artikla – 2 kohta
2.  Kauppaan liittyvän yhteistyön tavoitteena on tukea ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) perimmäisiä tavoitteita ja Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa. Yhteistyö voi laajentua koskemaan myös kauppaan liittyviä monenvälisiä ympäristösopimuksia, kuten villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimusta.
2.  Kauppaan liittyvän yhteistyön tavoitteena on tukea ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) perimmäisiä tavoitteita, Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa ja kestävän kehityksen tavoitteita. Yhteistyö voi laajentua koskemaan myös kauppaan liittyviä monenvälisiä ympäristösopimuksia, kuten villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimusta.
Tarkistus 64
Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
4.  MMA:n valtion varoista myöntämä tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, siltä osin kuin sillä on huomattavan kielteinen vaikutus kauppaan tai investointeihin.
Poistetaan.
Tarkistus 65
Ehdotus päätökseksi
70 artikla – 1 kohta
Unioni ja MMA:t pyrkivät parhaansa mukaan varmistamaan, että rahoituspalvelualan sääntelyä ja valvontaa sekä veropetosten ja veronkierron torjuntaa koskevat kansainvälisesti sovitut normit pannaan täytäntöön ja että näitä normeja sovelletaan niiden alueella. Näitä kansainvälisesti sovittuja normeja ovat muun muassa Baselin komitean pankkivalvonnan perusperiaate, kansainvälisen vakuutusvalvojien järjestön vakuuttamisen perusperiaatteet, kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön arvopaperikaupan sääntelyn tavoitteet ja periaatteet, OECD:n sopimus tietojenvaihdosta veroasioissa, G20-ryhmän julkilausuma verotusta koskevasta avoimuudesta ja tietojenvaihdosta, finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän rahoituslaitosten kriisinratkaisujärjestelmien avaintekijät.
Unioni ja MMA:t pyrkivät parhaansa mukaan varmistamaan, että rahoituspalvelualan sääntelyä ja valvontaa sekä veropetosten, verovilpin ja veronkierron torjuntaa koskevat kansainvälisesti sovitut normit pannaan täytäntöön ja että näitä normeja sovelletaan niiden alueella. Näitä kansainvälisesti sovittuja normeja ovat muun muassa Baselin komitean pankkivalvonnan perusperiaate, kansainvälisen vakuutusvalvojien järjestön vakuuttamisen perusperiaatteet, kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön arvopaperikaupan sääntelyn tavoitteet ja periaatteet, OECD:n sopimus tietojenvaihdosta veroasioissa, G20-ryhmän julkilausuma verotusta koskevasta avoimuudesta ja tietojenvaihdosta, finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän rahoituslaitosten kriisinratkaisujärjestelmien avaintekijät sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus ja sen pöytäkirjat.
Tarkistus 66
Ehdotus päätökseksi
72 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  antamalla riittävät taloudelliset resurssit ja asianmukaista teknistä apua, jolla pyritään parantamaan MMA:iden valmiuksia laatia strategia- ja sääntelykehyksiä ja panna ne täytäntöön;
a)  antamalla tämän päätöksen puitteissa riittävät taloudelliset resurssit ja asianmukaista teknistä apua, jolla pyritään parantamaan MMA:iden valmiuksia laatia strategia- ja sääntelykehyksiä ja panna ne täytäntöön;
Tarkistus 67
Ehdotus päätökseksi
72 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  antamalla pitkäkestoista rahoitusta yksityissektorin kasvun edistämiseen;
b)  antamalla tämän päätöksen puitteissa pitkäkestoista rahoitusta yksityissektorin kasvun edistämiseen;
Tarkistus 68
Ehdotus päätökseksi
72 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  muista unionin ohjelmista voidaan tarvittaessa myöntää tämän päätöksen nojalla toteutettavien toimien rahoitusta, kunhan näillä rahoitusosuuksilla ei kateta samoja kustannuksia. Tämän päätöksen nojalla voidaan myös osallistua muiden unionin ohjelmien perusteella toteutettavien toimien rahoitukseen, kunhan näillä rahoitusosuuksilla ei kateta samoja kustannuksia. Näissä tapauksissa kyseisiä toimia koskevissa työohjelmissa määritetään, mitä sääntöjä noudatetaan.
c)  lisärahoitus muista unionin ohjelmista mahdollistaa tämän päätöksen nojalla toteutettavien toimien rahoitukseen osallistumisen, kunhan näillä rahoitusosuuksilla ei kateta samoja kustannuksia. Näissä tapauksissa kyseisiä toimia koskevissa työohjelmissa määritetään, mitä sääntöjä noudatetaan.
Tarkistus 69
Ehdotus päätökseksi
72 artikla – 1 a kohta (uusi)
Tämän päätöksen nojalla voidaan myös osallistua muiden unionin ohjelmien perusteella toteutettavien toimien rahoitukseen, kunhan näillä rahoitusosuuksilla ei kateta samoja kustannuksia. Näissä tapauksissa kyseisiä toimia koskevissa työohjelmissa määritetään, mitä sääntöjä noudatetaan.
Tarkistus 70
Ehdotus päätökseksi
73 artikla – 1 kohta
1.  Ohjelman määrärahat kaudella 2021–2027 ovat 500 000 000 euroa käypinä hintoina.
1.  Ohjelman määrärahat kaudella 2021–2027 ovat 669 000 000 euroa käypinä hintoina.
Tarkistus 71
Ehdotus päätökseksi
74 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  ’ohjelmoitavalla avulla’ MMA:ille ohjelma-asiakirjoissa vahvistettujen hallintoalue- tai aluekohtaisten ja alueensisäisten strategioiden ja painopisteiden rahoittamiseen kohdennettua apua, jota ei makseta takaisin;
a)  ’ohjelmoitavalla avulla’ MMA:ille ohjelma-asiakirjoissa tarvittaessa vahvistettujen hallintoalue- tai aluekohtaisten ja alueensisäisten strategioiden ja painopisteiden rahoittamiseen kohdennettua apua, jota ei makseta takaisin;
Tarkistus 72
Ehdotus päätökseksi
74 artikla – 1 kohta – g alakohta
g)  ’alueensisäisellä määrärahalla’ aluekohtaiseen määrärahaan sisältyvää ohjelmoitavan avun määrää, jolla rahoitetaan sellaisia alueen sisällä toteutettavia yhteistyöstrategioita ja painopisteitä, joihin osallistuu vähintään yksi MMA ja yksi tai useampi SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuista syrjäisimmistä alueista ja/tai yksi tai useampi AKT-valtio ja/tai yksi tai useampi muu kuin AKT-valtio tai -alue.
g)  ’alueensisäisellä määrärahalla’ aluekohtaiseen määrärahaan sisältyvää ohjelmoitavan avun määrää, jolla rahoitetaan sellaisia alueen sisällä toteutettavia yhteistyöstrategioita ja painopisteitä, jotka koskevat tämän päätöksen 82 artiklassa tarkoitettuja yhteisöjä.
Tarkistus 73
Ehdotus päätökseksi
74 bartikla (uusi)
74 a artikla
Yleiset periaatteet
Jollei tässä päätöksessä toisin säädetä, unionin rahoitustuki pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/10461 a (varainhoitoasetus) ja tämän päätöksen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.
___________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).
Tarkistus 74
Ehdotus päätökseksi
75 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)  pannaan täytäntöön ottaen asianmukaisesti huomioon MMA:iden maantieteelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset ominaispiirteet samoin kuin niiden erityiset voimavarat;
a)  pannaan täytäntöön ottaen asianmukaisesti huomioon MMA:iden väestökehitykseen liittyvät, maantieteelliset, taloudelliset ja rahoitukselliset, ympäristöä koskevat, sosiaaliset ja kulttuuriset ominaispiirteet samoin kuin niiden erityiset voimavarat;
Tarkistus 75
Ehdotus päätökseksi
75 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Unionin rahoitusta voidaan myöntää varainhoitoasetuksen mukaisissa muodoissa, joita ovat erityisesti
a)  avustukset;
b)  palvelujen, tavaroiden ja rakennusurakoiden hankintasopimukset;
c)  budjettituki;
d)  rahoitusosuudet komission varainhoitoasetuksen 234 artiklan mukaisesti perustamiin erityisrahastoihin;
e)  rahoitusvälineet;
f)  talousarviotakuut;
g)  rahoitusta yhdistävät toimet;
h)  rahoitusapu;
i)  palkatut ulkopuoliset asiantuntijat.
Ohjelmoitavan avun osalta unionin rahoitustuki myönnetään pääasiassa MMA:ille tarkoitetun budjettituen muodossa.
Varainhoitoasetuksen mukaisesti unionin rahoitusapua voidaan antaa myös rahoitusosuuksina kansainvälisiin, alueellisiin tai kansallisiin rahastoihin, joita esimerkiksi EIP, jäsenvaltiot tai kumppanimaat ja -alueet tai kansainväliset järjestöt ovat perustaneet tai joita ne hallinnoivat, osarahoituksen saamiseksi useammalta tuenantajalta, taikka rahastoihin, joita yksi tai useampi tuenantaja on perustanut hankkeiden yhteistä täytäntöönpanoa varten.
Unionin rahoitusavun täytäntöönpanosta vastaa varainhoitoasetuksen mukaisesti komissio joko suoraan, jolloin täytäntöönpanijoita ovat komission osastot, unionin edustustot ja toimeenpanovirastot hallinnoiden yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, tai välillisesti antamalla talousarvion toteutustehtäviä varainhoitoasetuksessa luetelluille yhteisöille. Nämä yhteisöt varmistavat johdonmukaisuuden unionin ulkoisen toiminnan kanssa, ja ne voivat antaa talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä muille yhteisöille edellytyksin, jotka vastaavat komissioon sovellettavia edellytyksiä.
Rahoitetut toimet voidaan toteuttaa rinnakkaisessa tai yhdistetyssä osarahoituksessa. Rinnakkaisessa osarahoituksessa toimi jaetaan helposti tunnistettavissa oleviin osiin, joista kutakin rahoittaa osarahoitukseen osallistuva kumppani siten, että rahoituksen lopullinen kohde on aina yksilöitävissä. Yhdistetyssä osarahoituksessa toimen kokonaiskustannukset jaetaan osarahoitukseen osallistuvien kumppaneiden kesken ja varat yhdistetään siten, ettei toimen yksittäisten toimintojen rahoituslähde ole enää yksilöitävissä. Tällöin varainhoitoasetuksen 38 artiklassa tarkoitetussa avustuksia ja hankintasopimuksia koskevien tietojen julkaisemisessa jälkikäteen on noudatettava valtuutettuun yhteisöön mahdollisesti sovellettavia sääntöjä.
Unionin rahoitus ei saa johtaa erityisten verojen, tullien tai muiden maksujen muodostumiseen tai niiden kantoon.
Tarkistus 76
Ehdotus päätökseksi
75 aartikla (uusi)
75 a artikla
Määrärahojen siirtäminen, vuotuiset erät, maksusitoumusmäärärahat, palautukset ja rahoitusvälineiden tuottamat tulot
1.  Sen lisäksi, mitä säädetään varainhoitoasetuksen 12 artiklan 2 kohdassa, tämän päätöksen käyttämättömät maksusitoumus- ja maksumäärärahat siirretään ilman eri toimenpiteitä seuraavalle varainhoitovuodelle ja niitä voidaan sitoa sen vuoden joulukuun 31 päivään saakka. Varainhoitovuodelta toiselle siirretty määrä käytetään seuraavana varainhoitovuonna ensin. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle varainhoitoasetuksen 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti siirrettävistä maksusitoumusmäärärahoista.
2.  Sen lisäksi, mitä varainhoitoasetuksen 15 artiklassa säädetään määrärahojen ottamisesta uudelleen käyttöön, osuus, joka vastaa osittain tai kokonaan toteutumatta jääneisiin, tähän päätökseen perustuviin toimiin osoitettujen maksusitoumusmäärärahojen määrää, otetaan talousarviomenettelyssä uudelleen käyttöön alkuperäisessä budjettikohdassa. Monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevien viittausten varainhoitoasetuksen 15 artiklaan katsotaan tätä päätöstä sovellettaessa sisältävän viittauksen tähän kohtaan.
3.  Useamman kuin yhden varainhoitovuoden aikana toteutettavia toimia koskevat talousarviositoumukset voidaan jakaa usealle eri varainhoitovuodelle vuotuisiksi eriksi varainhoitoasetuksen 112 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Tällaisiin monivuotisiin toimiin ei sovelleta varainhoitoasetuksen 114 artiklan 2 kohdan kolmatta alakohtaa. Komissio vapauttaa ilman eri toimenpiteitä toimen talousarviositoumuksen osat, joita ei ole talousarviositoumuksen tekovuotta seuraavan viidennen vuoden joulukuun 31 päivään mennessä käytetty ennakkorahoitukseen tai välimaksuihin tai joista ei ole esitetty todennettua menoilmoitusta tai maksupyyntöä.
Tämän artiklan 2 kohtaa sovelletaan myös vuotuisiin eriin.
Tarkistus 77
Ehdotus päätökseksi
76 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  instituutioiden ja valmiuksien kehittäminen sekä ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen;
b)  instituutioiden ja valmiuksien kehittäminen sekä ympäristö-, sukupuoli- ja hyvää hallintotapaa koskevien näkökohtien huomioon ottaminen;
Tarkistus 78
Ehdotus päätökseksi
77 artikla – 2 kohta
2.  Unioni tukee MMA:iden pyrkimyksiä kehittää luotettavia tilastotietoja kyseisillä aloilla.
2.  Unioni tukee MMA:iden pyrkimyksiä kehittää luotettavia, julkisesti saatavilla olevia tilastotietoja kyseisillä aloilla.
Tarkistus 79
Ehdotus päätökseksi
77 artikla – 3 kohta
3.  Unioni voi tukea MMA:ita niiden pyrkimyksissä parantaa makrotaloudellisten indikaattoriensa vertailtavuutta.
3.  Unioni voi tukea MMA:ita niiden pyrkimyksissä parantaa makrotaloudellisten indikaattoriensa vertailtavuutta, erityisesti helpottamalla MMA:iden ostovoimakorjattujen bruttokansantuotteiden, jos niistä on saatavilla tietoja, analyysejä.
Tarkistus 80
Ehdotus päätökseksi
78 artikla – 1 kohta
1.  Komission aloitteesta unionin rahoitus voi kattaa tukimenot päätöksen täytäntöönpanemiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien hallinnollinen tuki, joka liittyy täytäntöönpanon kannalta tarvittaviin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimiin, sekä päätoimipaikassa ja unionin edustustoissa aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät ohjelman tarvitsemaan hallinnolliseen tukeen, ja tämän päätöksen nojalla rahoitettujen toimien hallinnoimiseksi, mukaan lukien tiedotus- ja viestintätoimet sekä yritysten tietotekniset ja teknologiset järjestelmät.
1.  Komission aloitteesta unionin rahoitus voi kattaa tukimenot päätöksen täytäntöönpanemiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien hallinnollinen tuki, joka liittyy täytäntöönpanon kannalta tarvittaviin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimiin.
Tarkistus 81
Ehdotus päätökseksi
79 artikla
79 artikla
Poistetaan.
Yleiset periaatteet
Jollei tässä päätöksessä toisin säädetä, unionin rahoitusapu pannaan täytäntöön tämän päätöksen tavoitteiden ja periaatteiden, varainhoitoasetuksen ja [NDICI-asetuksen] ja erityisesti sen II osaston I luvun mukaisesti lukuun ottamatta 13 artiklaa, 14 artiklan 1 kohtaa, 14 artikla 4 kohtaa ja 15 artiklaa, III luvun mukaisesti lukuun ottamatta 21 artiklan 1 kohtaa, 21 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaa ja 21 artiklan 3 kohtaa sekä V luvun mukaisesti lukuun ottamatta 31 artiklan 1 kohtaa, 31 artiklan 4 kohtaa, 31 artiklan 6 kohtaa, 31 artiklan 9 kohtaa ja 32 artiklan 3 kohtaa. Tämän päätöksen 80 artiklassa säädettyä menettelyä ei sovelleta [NDICI-asetuksen] 21 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin tapauksiin.
Tarkistus 82
Ehdotus päätökseksi
79 bartikla (uusi)
79 a artikla
Ohjelma-asiakirjojen vahvistaminen
1.  MMA:iden viranomaiset vastaavat unionin ja MMA:iden kumppanuuden puitteissa alakohtaisten politiikkojen laatimisesta ja hyväksymisestä tämän päätöksen II osassa tarkoitetuilla yhteistyön tärkeimmillä aloilla ja varmistavat niiden asianmukaiset jatkotoimet.
Tältä pohjalta kukin MMA valmistelee ja esittelee ohjelma-asiakirjan alueensa kestävää kehitystä varten. Ohjelma-asiakirjassa toimitetaan unionin ja kyseisen MMA:n yhteistyötä koskeva johdonmukainen kehys, jossa noudatetaan yleistä tavoitetta ja soveltamisalaa sekä unionin tavoitteita, periaatteita ja politiikkoja.
Kussakin ohjelma-asiakirjassa määritellään
–  MMA:n poliittisen, taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja ympäristöä koskevan kontekstin lyhyt esittely;
–  lyhyt kuvaus MMA:n kestävän kehityksen strategiasta (Agenda 2030), jossa määritellään MMA:n prioriteetit sekä se, miten se aikoo edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista;
–  unionin rahoitusta saaviksi valitut ensisijaiset alat;
–  erityistavoitteet;
–  odotetut tulokset;
–  selkeät ja yksilöidyt tulosindikaattorit;
–  määrärahojen ohjeellinen kohdentaminen sekä kokonaisuudessaan että kunkin ensisijaisen alan osalta;
–  alustava aikataulu.
2.  Ohjelma-asiakirjassa on nojauduttava kokemuksiin ja parhaisiin käytäntöihin, ja sen on perustuttava kansalaisyhteiskunnan, paikallisviranomaisten ja muiden toimijoiden kuulemisiin ja niiden kanssa käytävään vuoropuheluun, jotta voidaan varmistaa niiden asianmukainen osallistuminen ja siitä seuraava suuntaa-antava ohjelma-asiakirja.
3.  Kunkin MMA:n viranomaisten, jäsenvaltion, johon se on sidoksissa, ja komission välillä käydään näkemystenvaihtoa ohjelma-asiakirjan luonnoksesta. MMA:iden viranomaiset vastaavat ohjelma-asiakirjan viimeistelystä. Komissio täsmentää suuntaviivoissa MMA:iden ohjelmasuunnittelua koskevat yksityiskohtaiset säännöt siten, että ohjelma-asiakirjat voidaan hyväksyä nopeasti.
4.  Viimeistelyn jälkeen komissio arvioi, vastaako ohjelma-asiakirja tämän päätöksen tavoitteita ja unionin asiaan liittyviä politiikkoja, ja sisältääkö se kaikki ne osatekijät, joita vuotuisen rahoituspäätöksen hyväksyminen edellyttää. MMA:iden viranomaiset toimittavat tätä arviointia varten kaikki tarvittavat tiedot, toteutettavuustutkimusten tulokset mukaan luettuina.
5.  Ohjelma-asiakirja hyväksytään tämän päätöksen 88 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Kyseistä menettelyä sovelletaan myös laajoihin uudelleentarkasteluihin, joiden seurauksena strategiaa tai ohjelmasuunnittelua mukautetaan merkittävästi.
Tarkastelumenettelyä ei sovelleta suunta-antavan ohjelma-asiakirjan vähäisiin muutoksiin, kuten teknisiin mukautuksiin, varojen uudelleenkohdentamiseen painopistealan suuntaa antavien määrärahojen puitteissa tai alustavien suuntaa antavien määrärahojen lisäämiseen tai vähentämiseen alle 20 prosentilla, edellyttäen että nämä muutokset eivät vaikuta suuntaa-antavassa ohjelma-asiakirjassa vahvistettuihin painopistealoihin ja tavoitteisiin. Komissio ilmoittaa tällaisista vähäisistä muutoksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhden kuukauden kuluessa asianomaisen päätöksen hyväksymisestä.
Tarkistus 83
Ehdotus päätökseksi
79 bartikla (uusi)
79 b artikla
Toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet
1.  Komissio hyväksyy vuotuiset tai monivuotiset toimintasuunnitelmat tai toimenpiteet. Toimenpiteet voivat olla yksittäisiä toimenpiteitä, erityistoimenpiteitä, tukitoimenpiteitä tai poikkeuksellisia avustustoimenpiteitä. Toimintasuunnitelmissa ja toimenpiteissä yksilöidään kunkin toimen osalta tavoitteet, odotetut tulokset ja tärkeimmät toiminnot, täytäntöönpanomenetelmät, talousarvio ja niihin mahdollisesti liittyvät tukimenot.
2.  Toimintasuunnitelmat perustuvat ohjelma-asiakirjoihin.
3.  Toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet hyväksytään tämän päätöksen 88 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä ei tarvitse noudattaa seuraavia varten:
a)  toimintasuunnitelmat, yksittäiset toimenpiteet ja tukitoimenpiteet, joita unioni rahoittaa enintään 10 000 000 eurolla;
b)  tekniset muutokset edellyttäen, että tällaiset muutokset eivät merkittävällä tavalla vaikuta asianomaisen toimintasuunnitelman tai toimenpiteen tavoitteisiin, kuten
i)  täytäntöönpanomenetelmän muutos;
ii)  varojen kohdentaminen uudelleen toimintaohjelmaan sisältyvien toimien välillä;
iii)  toimintasuunnitelmien tai toimenpiteiden talousarvion korottaminen tai supistaminen enintään 20 prosentilla niiden alkuperäisestä talousarviosta ylittämättä kuitenkaan 10 000 000 euron määrää.
Monivuotisten toimintasuunnitelmien ja toimenpiteiden tapauksessa 3 kohdan a alakohdan ja b alakohdan iii alakohdassa tarkoitettuja rajoja sovelletaan vuosittain. Tämän kohdan nojalla hyväksytyt toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet lukuun ottamatta poikkeuksellisia avustustoimenpiteitä ja teknisiä muutoksia on toimitettava Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille yhden kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä.
4.  Ennen kustannuksiltaan enintään 20 000 000 euron poikkeuksellisten avustustoimenpiteiden hyväksymistä tai jatkamista komissio toimittaa neuvostolle tiedot toimenpiteiden luonteesta, tavoitteista ja suunnitellusta rahoituksen määrästä. Komissio ilmoittaa neuvostolle ennakkoon merkittävistä muutoksista, joita se aikoo tehdä jo hyväksyttyihin poikkeuksellisiin avustustoimenpiteisiin. Unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuden varmistamiseksi komissio ottaa tällaisia toimenpiteitä suunnitellessaan ja toteuttaessaan huomioon neuvoston poliittisen lähestymistavan asiaan. Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille asianmukaisesti ja hyvissä ajoin tämän artiklan mukaisten poikkeuksellisten avustustoimenpiteiden suunnittelusta ja täytäntöönpanosta, mukaan lukien suunnitellusta rahoituksen määrästä, ja ilmoittaa Euroopan parlamentille myös tehdessään kyseiseen apuun merkittäviä muutoksia tai jatkaessaan sen voimassaoloa.
5.  Asianmukaisesti perustelluista erittäin kiireellisistä syistä, jollaisia ovat esimerkiksi kriisit mukaan luettuina luonnon tai ihmisen aiheuttamat katastrofit tai tilanteet, joissa demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet tai perusvapaudet ovat välittömästi uhattuina, komissio voi 88 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksyä toimintasuunnitelmia ja toimenpiteitä tai muutoksia voimassa oleviin toimintasuunnitelmiin ja toimenpiteisiin.
Tarkistus 84
Ehdotus päätökseksi
80 artikla
80 artikla
Poistetaan.
Suuntaa-antavien monivuotisten ohjelmien, toimintasuunnitelmien ja toimenpiteiden hyväksyminen
Komissio hyväksyy tämän päätöksen nojalla ”yhtenäisinä ohjelma-asiakirjoina” [NDICI-asetuksen] 12 artiklassa tarkoitetut suuntaa-antavat monivuotiset ohjelmat ja niihin liittyvät, asetuksen 19 artiklassa tarkoitetut toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet tämän päätöksen 88 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Samaa menettelyä sovelletaan myös [NDICI-asetuksen] 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tarkistuksiin, joiden vaikutuksesta suuntaa-antavat monivuotiset ohjelmat muuttuvat merkittävästi.
Grönlannin osalta [NDICI-asetuksen] 19 artiklassa tarkoitetut toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet voidaan hyväksyä erillään suuntaa-antavista monivuotisista ohjelmista.
Tarkistus 85
Ehdotus päätökseksi
81 artikla – 1 kohta
1.  MMA:iden viranomaisille voidaan myöntää tämän päätöksen mukaista rahoitustukea.
1.  Kaikkien MMA:iden viranomaisille voidaan myöntää tämän päätöksen mukaista rahoitustukea.
Tarkistus 86
Ehdotus päätökseksi
81 artikla – 2 kohta – e alakohta
e)  MMA:iden ja unionin hajautetun yhteistyön toimijat ja muut valtiosta riippumattomat toimijat, jotta ne voisivat toteuttaa taloudellisia, sosiaalisia sekä kulttuuri- ja koulutusalan hankkeita ja ohjelmia MMA:issa osana tämän päätöksen 12 artiklassa tarkoitettua hajautettua yhteistyötä.
e)  MMA:iden ja unionin hajautetun yhteistyön toimijat ja muut valtiosta riippumattomat toimijat, jotta ne voisivat toteuttaa taloudellisia, ympäristöä koskevia, sosiaalisia sekä kulttuuri- ja koulutusalan hankkeita ja ohjelmia MMA:issa osana tämän päätöksen 12 artiklassa tarkoitettua hajautettua yhteistyötä.
Tarkistus 87
Ehdotus päätökseksi
82 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta
iii)  yksi tai useampi sellainen alueellinen elin, joiden jäseninä on MMA:ita;
iii)  yksi tai useampi sellainen alueellinen elin tai yksi tai useampi sellainen yhdistys, joiden jäseninä on MMA:ita;
Tarkistus 88
Ehdotus päätökseksi
83 artikla – 1 kohta
1.  MMA:n luonnolliset henkilöt, siten kuin heidät on määritelty 50 artiklassa, ja soveltuvin osin MMA:n asiaankuuluvat julkiset ja/tai yksityiset elimet ja laitokset voivat osallistua unionin ohjelmiin ja saada niistä rahoitusta ohjelmien sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon MMA on sidoksissa.
1.  MMA:n luonnolliset henkilöt, siten kuin heidät on määritelty 50 artiklassa, ja soveltuvin osin MMA:n asiaankuuluvat julkiset ja/tai yksityiset elimet ja laitokset voivat osallistua kaikkiin unionin ohjelmiin, myös Euroopan unionin solidaarisuusrahastoon, ja saada niistä rahoitusta ohjelmien sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon MMA on sidoksissa.
Tarkistus 89
Ehdotus päätökseksi
83 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Komissio varmistaa, että MMA:t saavat tosiasiallisesti ja tehokkaasti käyttöönsä kaikki unionin ohjelmat ja yhteistyövälineet muiden maiden kanssa ja että tarvittaessa toteutetaan erityistoimenpiteitä.
Lisäksi komissio varmistaa unionin eri ohjelmien yhteydessä käynnistettävien ehdotuspyyntöjen avoimuuden ja näkyvyyden omistamalla MMA:ille ajantasaistettavan portaalin.
Tarkistus 90
Ehdotus päätökseksi
83 artikla – 3 kohta
3.  MMA:iden on raportoitava komissiolle tällaisesta osallistumisesta unionin ohjelmiin joka vuosi vuodesta 2022 alkaen.
3.  MMA:iden toimittamien tietojen perusteella komissio laatii vuotuisen kertomuksen MMA:iden osallistumisesta unionin ohjelmiin.
Tarkistus 91
Ehdotus päätökseksi
86 artikla – 2 kohta
Jotta edistymistä tämän päätöksen toteuttamisessa voidaan arvioida suhteessa tavoitteisiin, komissiolla on valta antaa 87 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä I olevaa 3 artiklaa indikaattorien tarkistamiseksi tai täydentämiseksi tarvittaessa ja täydennetään tätä päätöstä seuranta- ja arviointikehyksen käyttöönottoa koskevilla säännöksillä.
Jotta edistymistä tämän päätöksen toteuttamisessa voidaan arvioida suhteessa tavoitteisiin, komissiolla on valta antaa 87 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritellään liitteessä I olevassa 3 artiklassa tarkoitetut tulosindikaattorit tai tarkistetaan tai täydennetään niitä tarvittaessa ja täydennetään tätä päätöstä seuranta- ja arviointikehyksen käyttöönottoa koskevilla säännöksillä.
Tarkistus 92
Ehdotus päätökseksi
87 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2021 viiden vuoden ajaksi 86 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
2.  Siirretään komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2021 viiden vuoden ajaksi 86 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. Neuvosto antaa päätöksestään tiedon Euroopan parlamentille.
Tarkistus 93
Ehdotus päätökseksi
87 artikla – 4 kohta
4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi neuvostolle.
4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi neuvostolle ja Euroopan parlamentille.
Tarkistus 94
Ehdotus päätökseksi
87 artikla – 5 kohta
5.  Edellä olevan 86 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos neuvosto on ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittanut komissiolle, että se ei vastusta säädöstä. Neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
5.  Edellä olevan 86 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos neuvosto on ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittanut komissiolle, että se ei vastusta säädöstä. Neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. Jos neuvosto aikoo vastustaa delegoitua säädöstä, se ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä ja kertoo, mitä delegoitua säädöstä se aikoo vastustaa, sekä vastustamisen syyt.
Tarkistus 95
Ehdotus päätökseksi
90 artikla – 1 kohta
Tätä päätöstä sovelletaan neuvoston päätöksen 2010/427/EU46 mukaisesti.
Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja varmistaa unionin ulkoisen toiminnan yleisen poliittisen koordinoinnin sekä unionin ulkoisen toiminnan yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden ja vaikuttavuuden.
__________________
46 Neuvoston päätös 2010/427/EU, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30).
Tarkistus 96
Ehdotus päätökseksi
92 artikla – 2 kohta
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 ja sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2027.
Tarkistus 97
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 artikla – 1 kohta – johdanto-osa
1.  Unionin rahoitusavun 500 000 000 euron kokonaismäärä käypinä hintoina 1. tammikuuta 2021 ja 31. joulukuuta 2027 väliselle seitsenvuotiskaudelle tämän päätöksen soveltamistarkoituksessa jakautuu seuraavasti:
1.  Unionin rahoitusavun 669 000 000 euron kokonaismäärä käypinä hintoina 1. tammikuuta 2021 ja 31. joulukuuta 2027 väliselle seitsenvuotiskaudelle tämän päätöksen soveltamistarkoituksessa jakautuu seuraavasti:
Tarkistus 98
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  159 000 000 euroa avustuksina kaikille MMA:ille Grönlantia lukuun ottamatta pitkän aikavälin kehitystyöhön tarkoitettuun ohjelmoitavaan kahdenväliseen tukeen erityisesti ohjelma-asiakirjassa mainittujen aloitteiden rahoittamiseen. Tämä määrä kohdennetaan MMA:iden tarpeiden ja saavutusten perusteella seuraavia perusteita noudattaen. Ohjelma-asiakirjassa on tarvittaessa kiinnitettävä erityistä huomiota toimiin, joiden tarkoituksena on vahvistaa tukea saavien MMA:iden hallintoa ja institutionaalisia valmiuksia, sekä suunniteltujen toimien todennäköiseen aikatauluun silloin kun tällä on merkitystä. Tätä määrää jaettaessa on otettava huomioon asukasmäärä, bruttokansantuote (BKT), aiemmin myönnetyt määrärahat ja tämän päätöksen 9 artiklassa tarkoitetut maantieteellisestä eristyneisyydestä johtuvat erityisongelmat.
a)  81 prosenttia avustuksina kaikille MMA:ille pitkän aikavälin kehitystyöhön tarkoitettuun ohjelmoitavaan kahdenväliseen tukeen erityisesti ohjelma-asiakirjassa mainittujen aloitteiden rahoittamiseen.
Tämä määrä kohdennetaan MMA:iden tarpeiden ja saavutusten perusteella seuraavia perusteita noudattaen: asukasmäärä, ostovoimakorjattu bruttokansantuote (BKT), jos se on saatavilla, aiemmin myönnetyt määrärahat ja tämän päätöksen 9 artiklassa tarkoitetut maantieteellisestä eristyneisyydestä, tämän päätöksen 9 a artiklassa tarkoitettujen MMA:iden heikosta kehitystasosta, alueiden koosta sekä ilmasto- ja ympäristöhaasteista johtuvat erityisongelmat.
4 % Aruballe
1,5 % Bonairelle
5 % Curaçaolle
48 % Grönlannille
10,75 % Uudelle-Kaledonialle
10,85 % Ranskan Polynesialle
1,2 % Saballe
2 % Saint Barthélémylle
0,8 % Sint Eustatiusille
7,5 % Saint Pierre ja Miquelonille
2,5 % Sint Maartenille
0,4 % Ranskan eteläisille ja antarktisille alueille
5,5 % Wallis ja Futunalle
Tarkistus 99
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  225 000 000 euroa avustuksina Grönlannille pitkän aikavälin kehitystyöhön tarkoitettuun ohjelmoitavaan kahdenväliseen tukeen erityisesti ohjelma-asiakirjassa mainittujen aloitteiden rahoittamiseen.
Poistetaan.
Tarkistus 100
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  81 000 000 euroa MMA:iden alueellisten ohjelmien tukemiseen. Tästä määrästä 15 000 000 eurolla voitaisiin tukea alueen sisäisiä toimia; Grönlanti voi saada tukea vain alueen sisäisistä toimista. Tätä yhteistyötä toteutetaan koordinoidusti tämän päätöksen 7 artiklan kanssa, ottaen erityisesti huomioon tämän päätöksen 5 artiklassa tarkoitetut yhteisen edun mukaiset alat sekä konsultoimalla tämän päätöksen 14 artiklassa tarkoitettujen EU:n ja MMA:iden kumppanuutta edistävien järjestelyjen yhteydessä. Varojen käyttöä koordinoidaan unionin muiden rahoitusohjelmien ja -välineiden kanssa ja erityisesti SEUT-sopimuksen 349 artiklassa mainittujen syrjäisimpien alueiden kanssa.
c)  12 prosenttia MMA:iden alueellisten ohjelmien tukemiseen. Tästä määrästä 30 000 000 eurolla voitaisiin tukea alueen sisäisiä toimia; Grönlanti voi saada tukea vain alueen sisäisistä toimista. Tätä yhteistyötä toteutetaan koordinoidusti tämän päätöksen 7 artiklan kanssa, ottaen erityisesti huomioon tämän päätöksen 5 artiklassa tarkoitetut yhteisen edun mukaiset alat sekä konsultoimalla tämän päätöksen 14 artiklassa tarkoitettujen EU:n ja MMA:iden kumppanuutta edistävien järjestelyjen yhteydessä. Varojen käyttöä koordinoidaan unionin muiden rahoitusohjelmien ja -välineiden kanssa ja erityisesti SEUT-sopimuksen 349 artiklassa mainittujen syrjäisimpien alueiden kanssa.
Tarkistus 101
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  22 000 000 euroa kaikille MMA:ille, Grönlanti mukaan luettuna, tutkimuksiin tai teknisen avun toimiin tämän päätöksen 78 artiklan mukaisesti49.
d)  3,5 prosenttia kaikille MMA:ille, Grönlanti mukaan luettuna, tutkimuksiin tai teknisen avun toimiin tämän päätöksen 78 artiklan mukaisesti.
__________________
49 Tästä määrästä varataan komissiolle 9 725 000 euroa, joilla katetaan tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot, epäsuora ja suora tutkimustoiminta.
Tarkistus 102
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 artikla – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale
e)  13 000 000 euroa kaikille MMA:ille, Grönlanti mukaan luettuna, tarkoitettuun kohdentamattomien varojen rahastoon, varoilla muun muassa
e)  3,5 prosenttia kaikille MMA:ille, Grönlanti mukaan luettuna, tarkoitettuun kohdentamattomien varojen rahastoon, varoilla muun muassa
Tarkistus 103
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 1 artikla – 2 kohta
2.  Komissio voi arvioinnin perusteella päättää kohdentaa tässä artiklassa tarkoitetut kohdentamattomat varat.
2.  Komissio voi ennen vuotta 2025 suoritettavan arvioinnin perusteella päättää jäsenvaltioita ja Euroopan parlamenttia kuultuaan kohdentaa tässä artiklassa tarkoitetut kohdentamattomat varat.
Tarkistus 104
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Päätöksen 3 artiklan 5 kohdassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamista mitataan
Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti laaditaan 86 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen luettelo keskeisistä tulosindikaattoreista, joita käytetään sen arvioimisessa, missä määrin unioni on edistänyt tämän päätöksen 3 artiklan 5 kohdassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamista.
Tarkistus 105
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1.  MMA:iden osalta, Grönlantia lukuun ottamatta, tavaroiden ja palvelujen viennillä, % suhteessa BKT:hen, ja valtioiden kokonaistuloilla, % suhteessa BKT:hen;
Poistetaan.
Tarkistus 106
Ehdotus päätökseksi
Liite I – 3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
2.  Grönlannin osalta tavaroiden ja palvelujen viennillä, % suhteessa BKT:hen, ja kalastuksen prosenttiosuudella kokonaisviennistä.
Poistetaan.
Päivitetty viimeksi: 13. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö