Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0244(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0480/2018

Pateikti tekstai :

A8-0480/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 31/01/2019 - 9.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0053

Priimti tekstai
PDF 258kWORD 69k
Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 31 d. - Briuselis
Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija, apimanti ES, Grenlandijos ir Danijos santykius *
P8_TA(2019)0053A8-0480/2018

2019 m. sausio 31 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos ir Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos sprendimas) (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0461),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 203 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0379/2018),

—  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78 c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą (A8-0480/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis
(6)  naujajame sprendime turėtų būti pabrėžiamos bendradarbiavimo su Grenlandija ypatybės, kaip antai tikslas išsaugoti glaudžius ir ilgalaikius Sąjungos, Grenlandijos ir Danijos ryšius, taip pat turėtų būti pripažįstama Grenlandijos geografinė ir strateginė padėtis, Grenlandijos ir Sąjungos dialogo politikos klausimais svarba, Sąjungos ir Grenlandijos žuvininkystės partnerystės susitarimas ir galimas bendradarbiavimas Arkties klausimais. Naujasis sprendimas turėtų padėti spręsti visuotinius uždavinius, kad būtų galima parengti iniciatyvią darbotvarkę ir siekti abipusių interesų, visų pirma susijusių su didėjančiu klimato kaitos poveikiu žmogaus veiklai ir aplinkai, jūrų transportu, gamtiniais ištekliais, įskaitant žaliavas ir žuvų išteklius, taip pat su moksliniais tyrimais ir inovacijomis;
(6)  naujajame sprendime turėtų būti pabrėžiamos bendradarbiavimo su Grenlandija ypatybės. 2003 m. Taryba sutarė, kad būsimi Sąjungos ir Grenlandijos santykiai po 2006 m. bus grindžiami visapusiška partneryste siekiant tvaraus vystymosi, kurią įgyvendinant bus sudarytas specialus žvejybos susitarimas, dėl kurio bus susitarta vadovaujantis tokiems susitarimams nustatytomis bendrosiomis taisyklėmis ir principais. Be to, Europos Sąjungos ir Grenlandijos Vyriausybės bei Danijos Vyriausybės bendroje deklaracijoje dėl Europos Sąjungos ir Grenlandijos santykių, pasirašytoje Briuselyje 2015 m. kovo 19 d., buvo priminti istoriniai, politiniai, ekonominiai ir kultūriniai Sąjungos ir Grenlandijos ryšiai ir pabrėžta būtinybė stiprinti santykius ir bendradarbiavimą remiantis abipusiais interesais. Todėl partneryste pagal šį naująjį sprendimą turėtų būti siekiama išsaugoti glaudžius ir ilgalaikius Sąjungos, Grenlandijos ir Danijos ryšius ir ji turėtų padėti spręsti pasaulinius uždavinius, sudarant sąlygas plėtoti dinamišką darbotvarkę ir siekti abipusių interesų. Sprendime turėtų būti pabrėžiamos bendradarbiavimo su Grenlandija ypatybės, pripažįstant Grenlandijos geografinę ir strateginę padėtį, Grenlandijos ir Sąjungos dialogo politikos klausimais svarbą, Sąjungos ir Grenlandijos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą ir galimą bendradarbiavimą Arkties klausimais. Sprendime visų pirma turėtų būti atsižvelgiama į didėjantį klimato kaitos poveikį žmogaus veiklai ir aplinkai, jūrų transportui, gamtos ištekliams, įskaitant žaliavas ir žuvų išteklius, taip pat moksliniams tyrimams ir inovacijoms;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis
(16)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą ir atitinkamai laikantis Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, šia programa bus padedama įtraukti klimato politikos veiksmus į Sąjungos politikos sritis ir pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu susijusiems tikslams. Numatoma, kad veiksmais pagal šią programą 20 proc. jos bendrojo finansinio paketo bus skiriama su klimatu susijusiems tikslams. Atitinkami veiksmai bus nustatyti įgyvendinant programą ir dar kartą įvertinti atliekant jos laikotarpio vidurio vertinimą ir peržiūras;
(16)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą ir atitinkamai laikantis Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, šia programa bus padedama įtraukti klimato politikos veiksmus į Sąjungos politikos sritis ir pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu susijusiems tikslams. Numatoma, kad veiksmais pagal šią programą 30 proc. jos bendrojo finansinio paketo bus skiriama su klimatu susijusiems tikslams. Atitinkami veiksmai bus nustatyti įgyvendinant programą ir dar kartą įvertinti atliekant jos laikotarpio vidurio vertinimą ir peržiūras;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis
(18)  Sąjunga ir UŠT pripažįsta, kad švietimas ir profesinis mokymas yra ypač svarbūs UŠT darniam vystymuisi;
(18)  Sąjunga ir UŠT pripažįsta, kad švietimas ir profesinis mokymas yra ypač svarbūs UŠT darniam vystymuisi, visų pirma tose teritorijose, kuriose bendras išsilavinimo lygis yra gana žemas;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis
(19)  Sąjungos ir UŠT asociacijoje turėtų būti atsižvelgiama į UŠT kultūrų įvairovės ir tapatybių išsaugojimą ir padedama jo siekti;
(19)  Sąjungos ir UŠT asociacijoje turėtų būti atsižvelgiama į UŠT kultūrų įvairovės ir tapatybių išsaugojimą ir padedama jo siekti. Joje taip pat turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į UŠT čiabuvių gyventojų teises ir gerbiamos bei puoselėjamos jų teisės;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl sprendimo
20 konstatuojamoji dalis
(20)  Sąjungos ir UŠT prekyba ir su prekyba susijęs bendradarbiavimas turėtų padėti siekti darnaus ekonominio vystymosi, socialinio vystymosi ir aplinkosaugos tikslų;
(20)  Sąjungos ir UŠT prekyba ir su prekyba susijęs bendradarbiavimas turėtų padėti siekti darnaus ekonominio vystymosi, socialinio vystymosi ir aplinkosaugos tikslų, remiantis darnaus vystymosi tikslų modeliu;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl sprendimo
21 konstatuojamoji dalis
(21)  šiuo sprendimu turėtų būti nustatytos lankstesnės prekių kilmės taisyklės, įskaitant naujas kilmės kumuliacijos galimybes. Kumuliacija turėtų būti įmanoma ne tik su UŠT ir ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) šalimis, bet, tam tikromis sąlygomis, taip pat ir produktų, kilusių iš šalių, su kuriomis Sąjunga pasirašiusi ir taiko laisvosios prekybos susitarimus, atžvilgiu, taip pat produktų, įvežamų į Sąjungą be muitų ir be kvotų pagal Sąjungos bendrąją lengvatų sistemą, atžvilgiu (taip pat tam tikromis sąlygomis). Šios sąlygos yra būtinos siekiant prekybos taisyklių apėjimo prevencijos ir užtikrinant tinkamą kumuliacijos tvarkos taikymą;
(21)  šiuo sprendimu turėtų būti nustatytos lankstesnės prekių kilmės taisyklės, įskaitant naujas kilmės kumuliacijos galimybes. Kumuliacija turėtų būti įmanoma ne tik su UŠT ir ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) šalimis, bet, tam tikromis sąlygomis, taip pat ir produktų, kilusių iš šalių, su kuriomis Sąjunga pasirašiusi ir taiko laisvosios prekybos susitarimus, atžvilgiu, taip pat produktų, įvežamų į Sąjungą be muitų ir be kvotų pagal Sąjungos bendrąją lengvatų sistemą, atžvilgiu (taip pat tam tikromis sąlygomis). Šios sąlygos yra būtinos siekiant tvirtesnės prekybos sąjungos ir galinčios užtikrinti prekybos taisyklių apėjimo prevenciją ir užtikrinti tinkamą kumuliacijos tvarkos taikymą;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl sprendimo
25 konstatuojamoji dalis
(25)  Sąjungos ir UŠT bendradarbiavimas finansinių paslaugų srityje turėtų padėti kurti saugesnę, patikimesnę ir skaidresnę finansų sistemą, kuri yra svarbi didinant pasaulinį finansinį stabilumą ir remiant tvarų augimą. Šioje srityje reikėtų siekti pereiti prie patvirtintų tarptautinių standartų ir derinti UŠT teisės aktus su Sąjungos finansinių paslaugų acquis. Reikėtų skirti pakankamai daug dėmesio UŠT valdžios institucijų administracinių gebėjimų stiprinimui, taip pat priežiūros srityje;
(25)  Sąjungos ir UŠT bendradarbiavimas finansinių paslaugų srityje turėtų padėti kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu siekiant kurti saugesnę, patikimesnę ir skaidresnę finansų sistemą, kuri yra svarbi didinant pasaulinį finansinį stabilumą ir remiant tvarų augimą. Šioje srityje reikėtų siekti pereiti prie patvirtintų tarptautinių standartų ir derinti UŠT teisės aktus su Sąjungos finansinių paslaugų acquis. Reikėtų skirti pakankamai daug dėmesio UŠT valdžios institucijų administracinių gebėjimų stiprinimui, taip pat priežiūros srityje;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl sprendimo
32 konstatuojamoji dalis
(32)  kai reikia, įgyvendinant bendradarbiavimo nuostatas ir atitinkamai užtikrinant įvairių priemonių valdymo suderinamumą, šiame sprendime turėtų būti pateikiamos nuorodos į [KVTBP reglamentą] (Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę);
Išbraukta.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis
1.  Šiuo sprendimu nustatoma užjūrio šalių bei teritorijų (UŠT) ir Europos Sąjungos asociacija (toliau – asociacija) yra SESV 198 straipsniu pagrįsta partnerystė, kurios tikslas – remti darnų UŠT vystymąsi ir skatinti Sąjungos vertybių ir standartų įtvirtinimą platesniu pasauliniu mastu.
1.  Šiuo sprendimu nustatoma užjūrio šalių bei teritorijų (UŠT) ir Europos Sąjungos asociacija (toliau – asociacija) yra SESV 198 straipsniu pagrįsta partnerystė, kurios tikslas – remti darnų UŠT vystymąsi ir skatinti Sąjungos vertybių, principų ir standartų įtvirtinimą platesniu pasauliniu mastu.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis
1.  Sąjungos ir UŠT asociacija pagrįsta bendrais UŠT, valstybių narių, su kuriomis jos yra susijusios, ir Sąjungos tikslais, principais ir vertybėmis.
1.  Sąjungos ir UŠT asociacija pagrįsta bendrais UŠT, valstybių narių, su kuriomis jos yra susijusios, ir Sąjungos tikslais, principais ir vertybėmis. Ji padeda įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytus tvaraus vystymosi tikslus bei įgyvendinti Paryžiaus klimato susitarimą.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis
3.  Įgyvendindamos šį sprendimą partnerės vadovaujasi skaidrumo bei subsidiarumo principais ir veiksmingumo poreikiu, taip pat sprendžia trijų UŠT darnaus vystymosi ramsčių – ekonominio vystymosi, socialinio vystymosi ir aplinkos apsaugos – klausimus.
3.  Įgyvendindamos šį sprendimą partnerės vadovaujasi skaidrumo bei subsidiarumo principais ir veiksmingumo poreikiu, taip pat sprendžia trijų UŠT darnaus vystymosi ramsčių – ekonominio vystymosi, socialinio ir kultūrinio vystymosi ir aplinkos apsaugos – klausimus.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 4 dalis
4.  Bendrasis šio sprendimo tikslas – skatinti UŠT ekonominį ir socialinį vystymąsi bei įtvirtinti glaudžius UŠT ir Sąjungos kaip visumos ekonominius santykius. Asociacija šio bendrojo tikslo siekiama stiprinant UŠT konkurencingumą, didinant UŠT atsparumą, mažinant jų ekonomikos ir aplinkos pažeidžiamumą ir skatinant jų ir kitų partnerių bendradarbiavimą.
4.  Kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 21 straipsnyje bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 198 straipsnyje, bendrasis šio sprendimo tikslas – skatinti UŠT ekonominį ir socialinį vystymąsi bei įtvirtinti glaudžius UŠT ir Sąjungos kaip visumos ekonominius santykius.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 5 dalies a punktas
a)  skatinti ir remti bendradarbiavimą su UŠT,
Išbraukta.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 5 dalies b punktas
b)  remti Grenlandiją ir bendradarbiauti su ja, sprendžiant pagrindinius jai kylančius uždavinius, kaip antai išsilavinimo lygio kėlimo, ir padėti stiprinti Grenlandijos administracinius gebėjimus formuoti ir įgyvendinti nacionalinę politiką.
b)  padėti UŠT spręsti pagrindinius joms kylančius uždavinius, įskaitant švietimo sritį, kiek tai susiję su Grenlandija,
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)
ba)  didinti UŠT atsparumą, mažinant jų pažeidžiamumą dėl ekonominių ir aplinkos sąlygų;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 5 dalies b punktas (naujas)
bb)  gerinti UŠT konkurencingumą, įskaitant socialinius standartus;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 5 dalies b c punktas (naujas)
bc)  skatinti UŠT bendradarbiavimą su kitais partneriais.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 6 dalis
6.  Siekiant šių tikslų asociacija grindžiama pagrindiniais laisvės, demokratijos, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, teisinės valstybės, gero valdymo ir darnaus vystymosi principais, kurie yra bendri UŠT ir valstybėms narėms, su kuriomis jos yra susijusios.
6.  Siekiant šių tikslų asociacija grindžiama pagrindiniais demokratijos, visas žmogaus teises ir pagrindines laisves apimančio požiūrio, teisinės valstybės, gero valdymo ir darnaus vystymosi principais, kurie yra bendri UŠT ir valstybėms narėms, su kuriomis jos yra susijusios. Ji taip pat vadovaujasi nediskriminavimo dėl lyties, rasės, etninės kilmės, religijos, negalios, amžiaus, lytinės orientacijos ir lyčių lygybės principu.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Dėl ribotų UŠT administracinių ir žmogiškųjų pajėgumų Komisija į juos deramai atsižvelgia vykdydama programavimo ir įgyvendinimo procesą bei, visų pirma, priimdama gaires.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  UŠT ekonomikos įvairinimas, įskaitant jų tolesnę integraciją į pasaulio ir regioninę ekonomiką; konkrečiai Grenlandijos atveju – poreikis gerinti jos darbo jėgus įgūdžius;
a)  darnus UŠT ekonomikos įvairinimas, įskaitant jų tolesnę integraciją į pasaulio ir regioninę ekonomiką; konkrečiai Grenlandijos atveju – poreikis gerinti jos darbo jėgus įgūdžius;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)
aa)   kokybiško socialinio modelio skatinimas;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  nelaimių rizikos mažinimo skatinimas;
e)  nelaimių rizikos mažinimo skatinimas, atsižvelgiant į 2015–2030 m. Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programoje nustatytus prioritetus;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 punkto h a punktas (naujas)
ha)  klausimai, susiję su Karibais ir Ramiuoju vandenynu.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalis
2.  Siekdamos to tikslo Sąjunga ir UŠT gali keistis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais ar užmegzti kitokį glaudų bendradarbiavimą ir koordinuoti veiksmus su kitais partneriais, atsižvelgdamos į UŠT dalyvavimą regioninių ir tarptautinių organizacijų veikloje, kai reikia, sudarius tarptautinius susitarimus.
2.  Siekdamos to tikslo Sąjunga ir UŠT gali keistis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais ar užmegzti kitokį glaudų bendradarbiavimą ir koordinuoti veiksmus su kitais partneriais, atsižvelgdamos į UŠT dalyvavimą regioninių ir tarptautinių organizacijų veikloje, kai reikia, sudarius tarptautinius susitarimus, siekiant prisidėti prie sklandžios UŠT integracijos į jų atitinkamą geografinę aplinką.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 3 dalis
3.  Asociacijos tikslas yra remti UŠT ir kitų partnerių bendradarbiavimą šio sprendimo II ir III dalyse nurodytose bendradarbiavimo srityse. Šiuo atžvilgiu asociacijos tikslas yra skatinti UŠT ir SESV 349 straipsnyje nurodytų atokiausių regionų, jų kaimyninių AKR valstybių ir ne AKR valstybių ir teritorijų bendradarbiavimą. Siekdama šio tikslo Sąjunga tobulina atitinkamų Sąjungos programų koordinavimą ir sinergiją. Sąjunga taip pat siekia įtraukti UŠT į savo dialogą su jų kaimyninėmis šalimis, nepriklausomai nuo to, ar jos yra AKR valstybės ar teritorijos, ar ne, ir su atokiausiais regionais, kai tinkama.
3.  Asociacijos tikslas yra remti UŠT ir kitų partnerių bendradarbiavimą šio sprendimo II ir III dalyse nurodytose bendradarbiavimo srityse. Šiuo atžvilgiu asociacijos tikslas yra skatinti UŠT ir SESV 349 straipsnyje nurodytų atokiausių regionų, jų kaimyninių AKR valstybių ir ne AKR valstybių ir teritorijų bendradarbiavimą. Siekdama šio tikslo Sąjunga tobulina atitinkamų Sąjungos programų koordinavimą ir sinergiją. Sąjunga įtraukia UŠT į savo dialogą su jų kaimyninėmis šalimis, nepriklausomai nuo to, ar jos yra AKR valstybės ar teritorijos, ar ne, ir su atokiausiais regionais, kai tinkama, pasiūlydama suteikti joms stebėtojo statusą.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 dalies a punktas (naujas)
aa)  UŠT gebėjimų stiprinimui siekiant paskatinti priimti regionines strategijas, kuriose būtų atsižvelgiama į UŠT ypatumus, potencialą ir europines perspektyvas;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio pavadinimas
Specialus režimas
Izoliuotosioms UŠT taikomas specialus režimas
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a straipsnis (naujas)
9 a straipsnis
Mažiausiai išsivysčiusioms UŠT taikomas režimas
1.  Asociacija atsižvelgia į skirtingą UŠT išsivystymo lygį ir į jų struktūrinius apribojimus.
2.  Mažiausiai išsivysčiusioms UŠT nustatomas specialus režimas.
3.  Siekiant padėti mažiausiai išsivysčiusioms UŠT įveikti atsilikimą ir nuolatinius struktūrinius apribojimus, nustatant finansinės paramos dydį ir su ja susijusias sąlygas, deramai atsižvelgiama į jų ypatumus.
4.  Mažiausiai išsivysčiusia UŠT laikomas Volisas ir Futūna.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalis
1.  Asociacija yra grindžiama UŠT ir valstybių narių, su kuriomis jos susijusios, ir Komisijos, ir, kai tinkama, Europos investicijų banko (EIB) plataus masto dialogu ir konsultacijomis abipusio intereso klausimais.
1.  Asociacija yra grindžiama UŠT ir valstybių narių, su kuriomis jos susijusios, Komisijos, Europos Parlamento ir, kai tinkama, Europos investicijų banko (EIB) plataus masto dialogu ir konsultacijomis abipusio intereso klausimais.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio pavadinimas
Nevyriausybinių dalyvių pareigos
Pilietinės visuomenės ir nevyriausybinių dalyvių pareigos
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 1 dalis
1.  Nevyriausybinės organizacijos gali būti svarbios keičiantis informacija ir konsultuojantis dėl bendradarbiavimo, ypač rengiant ir įgyvendinant bendradarbiavimo paramą, projektus ar programas. Joms gali būti deleguoti finansų valdymo įgaliojimai įgyvendinti tokius projektus ar programas, siekiant remti vietos vystymosi iniciatyvas.
1.  Pilietinė visuomenė, privatusis sektorius ir nevyriausybinės organizacijos gali būti svarbios keičiantis informacija ir konsultuojantis dėl bendradarbiavimo, ypač rengiant ir įgyvendinant bendradarbiavimo paramą, projektus ar programas. Joms gali būti deleguoti finansų valdymo įgaliojimai įgyvendinti tokius projektus ar programas, siekiant remti vietos vystymosi iniciatyvas.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 3 dalis
3.  Dialogu UŠT sudaromos galimybės visapusiškai dalyvauti asociacijos įgyvendinimo veikloje.
3.  Dialogu UŠT sudaromos galimybės visapusiškai dalyvauti asociacijos įgyvendinimo veikloje bei kurti ir įgyvendinti Sąjungos regionines strategijas zonose, kuriose yra UŠT.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 4 dalis
4.  Vykdant dialogą dėmesys, inter alia, skiriamas konkretiems politiniams klausimams, kurie kelia abipusį susirūpinimą arba yra apskritai svarbūs siekiant asociacijos tikslų.
4.  Vykdant dialogą dėmesys, inter alia, skiriamas konkretiems politiniams klausimams, kurie kelia abipusį susirūpinimą arba yra apskritai svarbūs siekiant tiek asociacijos tikslų, tiek darnaus vystymosi tikslų.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 5 dalis
5.  Dialogu su Grenlandija visų pirma grindžiamas platesnio masto bendradarbiavimas ir dialogas srityse, inter alia, susijusiose su energetika, klimato kaita ir aplinka, gamtos ištekliais, įskaitant žaliavas ir žuvų išteklius, jūrų transportu, moksliniais tyrimais ir inovacijomis bei su Arktimi susijusiais šių klausimų aspektais.
5.  Dialogu su Grenlandija visų pirma grindžiamas platesnio masto bendradarbiavimas ir dialogas srityse, inter alia, susijusiose su švietimu, energetika, klimato kaita ir aplinka, gamta, gamtos ištekliais, įskaitant žaliavas ir žuvų išteklius, jūrų transportu, moksliniais tyrimais ir inovacijomis bei su Arktimi susijusiais šių klausimų aspektais.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Dialogas su Karibų UŠT visų pirma yra priemonė stiprinti ES ir Karibų šalių partnerystės strategiją bei bendradarbiauti su biologine įvairove, klimato kaita, tvariu išteklių valdymu, nelaimių rizikos prevencija ir valdymu, socialiniu aspektu, gero valdymo skatinimu, visų pirma mokesčių skirtyje, ir kova su organizuotu nusikalstamumu susijusiais klausimais.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 5 b dalis (nauja)
5b.  Dialogas su Ramiojo vandenyno UŠT visų pirma yra priemonė apibrėžti ir įgyvendinti plačių užmojų ES Ramiojo vandenyno regiono strategiją, skatinti ES dalyvavimą ir bendradarbiauti, visų pirma, socialiniais, tvaraus jūrų ir žemės išteklių valdymo, klimato kaitos, energetikos, aplinkos ir mėlynosios ekonomikos klausimais.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl sprendimo
14 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  UŠT ir ES dialogo forumas (toliau – UŠT ir ES forumas), kuriame kasmet dalyvauja UŠT valdžios institucijos ir valstybių narių bei Komisijos atstovai. Europos Parlamento nariai, EIB ir atokiausių regionų atstovai, kai tinkama, yra įtraukiami į UŠT ir ES forumo darbą;
a)  UŠT ir ES politinio dialogo forumas (toliau – UŠT ir ES forumas), kuriame kasmet dalyvauja UŠT valdžios institucijos ir valstybių narių, Komisijos, Tarybai pirmininkaujančios šalies ir Europos Parlamento atstovai. UŠT asociacija (OCTA), EIB, atokiausių regionų atstovai ir trečiųjų šalių bei UŠT kaimyninių teritorijų atstovai, kai tinkama, yra įtraukiami į UŠT ir ES forumo darbą;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl sprendimo
14 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  Komisija, UŠT ir valstybės narės, su kuriomis jos yra susijusios, reguliariai rengia trišales konsultacijas. Šios konsultacijos rengiamos bent tris kartus per metus Komisijos iniciatyva arba UŠT ir valstybių narių, su kuriomis jos yra susijusios, prašymu;
b)  Komisija, UŠT ir valstybės narės, su kuriomis jos yra susijusios, reguliariai rengia trišales konsultacijas. Šios konsultacijos rengiamos bent keturis kartus per metus Komisijos iniciatyva arba UŠT ir valstybių narių, su kuriomis jos yra susijusios, prašymu;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl sprendimo
II antraštinės dalies 1 skyriaus antraštė
APLINKOS KLAUSIMAI, KLIMATO KAITA, VANDENYNAI IR NELAIMIŲ RIZIKOS MAŽINIMAS
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl sprendimo
15 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis
Siekiant asociacijos tikslų, bendradarbiavimas aplinkos, klimato kaitos ir nelaimių rizikos mažinimo srityje gali būti susijęs su:
Siekiant asociacijos tikslų, bendradarbiavimas aplinkos, klimato kaitos, nelaimių rizikos mažinimo ir atsparumo didinimo srityje gali būti susijęs su:
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl sprendimo
15 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  tvaraus išteklių naudojimo ir išteklių naudojimo efektyvumo skatinimu ir ekonomikos augimo atsiejimo nuo aplinkos būklės blogėjimo skatinimu ir
c)  tvaraus išteklių naudojimo ir išteklių naudojimo efektyvumo skatinimu siekiant sukurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką, grindžiamą sąžiningo perėjimo strategijomis; ir
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl sprendimo
16 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)
ea)   spręsti problemas, susijusias su dirvožemio būklės blogėjimu, įskaitant jūros lygio kilimą ir dirvožemio užterštumą.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl sprendimo
17 straipsnio 1 pastraipa
Siekiant asociacijos tikslų, tvarios miškotvarkos srities bendradarbiavimas gali būti susijęs su miškų išsaugojimo ir tvarios miškotvarkos skatinimu, taip pat atsižvelgiant į miškų vaidmenį apsaugant aplinką nuo erozijos ir kontroliuojant dykumėjimą, miškų įveisimu ir medienos eksporto valdymu.
Siekiant asociacijos tikslų, tvarios miškotvarkos srities bendradarbiavimas gali būti susijęs su miškų išsaugojimo ir tvarios miškotvarkos skatinimu, taip pat atsižvelgiant į miškų vaidmenį apsaugant aplinką nuo erozijos ir kontroliuojant dykumėjimą, miškų įveisimu ir medienos eksporto valdymu, ir vykdant kovą su neteisėtu miškų kirtimu.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl sprendimo
18 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  ekonominės ir socialinės veiklos, pvz., žuvininkystės ir akvakultūros, turizmo, jūrų transporto ir žemės ūkio, derinimu su jūrų ir pakrančių zonų potencialu, susijusiu su atsinaujinančiąja energija, žaliavomis, kartu atsižvelgiant į klimato kaitos ir žmogaus veiklos poveikį.
b)  ekonominės ir socialinės veiklos, pvz., žuvininkystės ir akvakultūros, turizmo, jūrų transporto ir darnaus žemės ūkio, derinimu su jūrų ir pakrančių zonų potencialu, susijusiu su atsinaujinančiąja energija, žaliavomis, kartu atsižvelgiant į klimato kaitos ir žmogaus veiklos poveikį.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl sprendimo
23 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  plėtoti ir stiprinti aplinkos apsaugą;
c)  plėtoti ir stiprinti žmogaus teisių ir socialinę bei aplinkos apsaugą;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl sprendimo
24 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  pagalbą šalių partnerių pastangoms įgyvendinti su klimato kaita susijusius įsipareigojimus, laikantis Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos;
b)  pagalbą šalių partnerių pastangoms įgyvendinti su klimato kaita susijusius įsipareigojimus, laikantis Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos ir darnaus vystymosi tikslų;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl sprendimo
II antraštinės dalies 4 skyriaus antraštė
JAUNIMAS, ŠVIETIMAS, MOKYMAS, SVEIKATA, UŽIMTUMAS, SOCIALINĖ APSAUGA, MAISTO SAUGA IR APRŪPINIMO MAISTU SAUGUMAS
JAUNIMAS, MOTERYS, ŠVIETIMAS, MOKYMAS, SVEIKATA, UŽIMTUMAS, SOCIALINĖ APSAUGA, MAISTO SAUGA IR APRŪPINIMO MAISTU SAUGUMAS
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl sprendimo
32 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Sąjunga ir UŠT bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad jaunimas aktyviai dalyvautų darbo rinkoje ir tokiu būdu būtų užkertamas kelias jaunimo nedarbui.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl sprendimo
32 a straipsnis (naujas)
32a straipsnis
Lyčių lygybė
1.  Sąjunga siekia paskatinti lyčių lygybę ir vienodas teises UŠT, taip pat moterų įgalėjimą ir lygias politines bei ekonomines galimybes.
2.  Asociacija siekia ginti moterų ir merginų teises, visų pirma apsaugoti jas nuo visų formų smurto.
3.  Asociacija taip pat siekia skatinti moterų įgalėjimą, visų pirma jų aktyvią veiklą tvaraus vystymosi, ekonomikos ir finansų srityse.
Lyčių aspektas turi būti įtrauktas į visas iniciatyvas.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl sprendimo
33 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  paramą UŠT, skirtą švietimo ir profesinio mokymo politikai apibrėžti ir įgyvendinti.
b)  paramą UŠT, skirtą švietimo ir profesinio mokymo politikai apibrėžti ir įgyvendinti; ir
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl sprendimo
33 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)   paramą UŠT dalyvavimui ir prieigai prie programos „Erasmus +“, skatinant ir didinant galimų paramos gavėjų judumą iš UŠT ir į ją.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl sprendimo
38 straipsnio pavadinimas
Scenos menas
Dailė
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl sprendimo
38 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Siekiant asociacijos tikslų, bendradarbiavimas scenos meno srityje gali būti susijęs su:
Siekiant asociacijos tikslų bendradarbiavimas dailės srityje gali būti susijęs su:
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl sprendimo
38 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  palankesnių sąlygų sudarymu aktyvesniems scenos meno specialistų ryšiams tokiose srityse kaip profesiniai mainai ir mokymas, įskaitant dalyvavimą atrankose, tinklų kūrimą ir dalyvavimo tinklų veikloje skatinimą;
a)  palankesnių sąlygų sudarymu aktyvesniems dailės specialistų ryšiams tokiose srityse kaip profesiniai mainai ir mokymas, įskaitant dalyvavimą atrankose, tinklų kūrimą ir dalyvavimo tinklų veikloje skatinimą skiriant tinkamą finansinę paramą;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl sprendimo
38 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)
aa)  UŠT meninės kūrybos populiarinimu Sąjungoje;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl sprendimo
39 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Siekiant asociacijos tikslų, bendradarbiavimu materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldo ir istorinių paminklų srityje siekiama sudaryti sąlygas skatinti keitimąsi patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais:
Siekiant asociacijos tikslų, bendradarbiavimu materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldo ir istorinių paminklų srityje siekiama sudaryti sąlygas skatinti keitimąsi patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais ir darnų paveldo vietovių panaudojimą:
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl sprendimo
39 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da)  gerinant žinias ir UŠT materialiojo ir nematerialiojo paveldo išsaugojimą ir puoselėjimą.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl sprendimo
II antraštinės dalies 6 skyriaus antraštė
KOVA SU ORGANIZUOTU NUSIKALSTAMUMU
TEISINĖS VALSTYBĖS SKATINIMAS
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl sprendimo
-40 a straipsnis (naujas)
-40a straipsnis
Teisinės valstybės skatinimas
1.   Asociacija siekia remti demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, kuriomis ji yra grindžiama, principus, skatindama Sąjungos ir UŠT dialogą ir bendradarbiavimą.
2.   UŠT kaip Sąjungos avanpostas yra pagrindinės Sąjungos vertybių ir principų skleidėjos atitinkamuose regionuose.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl sprendimo
41 straipsnio pavadinimas
Kova su organizuotu nusikalstamumu, prekyba žmonėmis, seksualine prievarta prieš vaikus ir jų seksualiniu išnaudojimu, terorizmu ir korupcija
Kova su organizuotu nusikalstamumu, prekyba žmonėmis, seksualine prievarta prieš vaikus ir jų seksualiniu išnaudojimu, terorizmu ir korupcija bei prevencija šiose srityse
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl sprendimo
41 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Siekiant asociacijos tikslų, bendradarbiavimas kovos su organizuotu nusikalstamumu srityje gali apimti:
1.  Siekiant asociacijos tikslų, bendradarbiavimas kovos su organizuotu nusikalstamumu srityje bei prevencija šioje srityje gali apimti:
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl sprendimo
42 a straipsnis (naujas)
42a straipsnis
Derybos dėl prekybos susitarimų su trečiosiomis šalimis
Tais atvejais, kai dėl derybų dėl prekybos arba žuvininkystės susitarimų su trečiosiomis šalimis kyla didelė žala UŠT regioninei integracijai arba jautriems sektoriams, Komisija atlieka poveikio vertinimą, atsižvelgdama į šių susitarimų bendrą poveikį UŠT ekonomikai. Prieš sudarydama minėtuosius tarptautinius susitarimus Komisija perduoda atliktų vertinimų rezultatus Europos Parlamentui, Tarybai ir UŠT vietos ar regionų valdžios institucijoms.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl sprendimo
53 straipsnio 2 pastraipa
2.  Su prekyba susijusio bendradarbiavimo tikslas – padėti įgyvendinti galutinius Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (UNFCCC) tikslus ir Paryžiaus susitarimą. Taip pat gali būti bendradarbiaujama dėl kitų su prekyba susijusių daugiašalių aplinkos susitarimų, kaip antai Nykstančių rūšių prekybos konvencijos.
2.  Su prekyba susijusio bendradarbiavimo tikslas – padėti įgyvendinti galutinius Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (UNFCCC) tikslus, Paryžiaus susitarimą ir darnaus vystymosi tikslus. Taip pat gali būti bendradarbiaujama dėl kitų su prekyba susijusių daugiašalių aplinkos susitarimų, kaip antai Nykstančių rūšių prekybos konvencijos.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl sprendimo
59 straipsnio 1 dalies 4 punktas
4.  UŠT valstybiniais ištekliais suteiktą pagalbą, kai palaikant tam tikras įmones iškraipoma ar gali būti iškraipoma konkurencija ir labai neigiamai veikiama prekyba ar investicijos.
Išbraukta.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl sprendimo
70 straipsnio 1 dalis
Sąjunga ir UŠT deda visas pastangas užtikrinti, kad jų teritorijoje būtų įgyvendinti ir taikomi tarptautiniu mastu sutarti finansinių paslaugų sektoriaus reglamentavimo bei priežiūros ir kovos su mokesčių vengimu ir slėpimu standartai. Inter alia, tokie tarptautiniu mastu sutarti standartai yra: Bazelio komiteto „Pagrindinis veiksmingos bankų priežiūros principas“, Tarptautinės draudimo priežiūros institucijų asociacijos „Pagrindiniai draudimo principai“, Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos „Vertybinių popierių reglamentavimo tikslai ir principai“, EBPO susitarimas dėl keitimosi mokesčių srities informacija, Didžiojo dvidešimtuko (G 20) „Pranešimas dėl skaidrumo ir dalijimosi informacija mokesčių tikslais“ ir Finansinio stabilumo tarybos „Pagrindiniai veiksmingų finansų įstaigų pertvarkymo režimų elementai“.
Sąjunga ir UŠT deda visas pastangas užtikrinti, kad jų teritorijoje būtų įgyvendinti ir taikomi tarptautiniu mastu sutarti finansinių paslaugų sektoriaus reglamentavimo bei priežiūros ir kovos su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu standartai. Bazelio komiteto „Pagrindinis veiksmingos bankų priežiūros principas“, Tarptautinės draudimo priežiūros institucijų asociacijos „Pagrindiniai draudimo principai“, Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos „Vertybinių popierių reglamentavimo tikslai ir principai“, EBPO susitarimas dėl keitimosi mokesčių srities informacija, Didžiojo dvidešimtuko (G 20) „Pranešimas dėl skaidrumo ir dalijimosi informacija mokesčių tikslais“ ir Finansinio stabilumo tarybos „Pagrindiniai veiksmingų finansų įstaigų pertvarkymo režimų elementai“ ir Jungtinių Tautų konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą bei atitinkami protokolai.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl sprendimo
72 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  pakankamai finansinių išteklių ir tinkamą techninę paramą, kuria siekiama stiprinti UŠT gebėjimus formuoti ir įgyvendinti strategines ir reguliavimo sistemas;
a)  pakankamai finansinių išteklių ir tinkamą techninę paramą, teikiamą pagal šį sprendimą, kuria siekiama stiprinti UŠT gebėjimus formuoti ir įgyvendinti strategines ir reguliavimo sistemas;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl sprendimo
72 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  ilgalaikį finansavimą, kuriuo skatinamas privačiojo sektoriaus augimas;
b)  ilgalaikį finansavimą, teikiamą pagal šį sprendimą, kuriuo skatinamas privačiojo sektoriaus augimas;
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl sprendimo
72 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  kai tinkama, pagal šį sprendimą nustatytiems veiksmams remti gali būti naudojamos kitos Sąjungos programos, jei įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos. Šis sprendimas taip pat gali būti naudojamas pagal kitas Sąjungos programas nustatytoms priemonėms remti, jei įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos. Tokiais atvejais tų veiksmų darbo programoje nustatoma, kurias taisykles taikyti.
c)  papildomam finansavimui pagal šį sprendimą nustatytiems veiksmams remti gali būti naudojamos kitos Sąjungos programos, jei įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos. Tokiais atvejais tų veiksmų darbo programoje nustatoma, kurias taisykles taikyti.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl sprendimo
72 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)
Šis sprendimas taip pat gali būti naudojamas pagal kitas Sąjungos programas nustatytoms priemonėms remti, jei įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos. Tokiais atvejais tų veiksmų darbo programoje nustatoma, kurias taisykles taikyti.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl sprendimo
73 straipsnio 1 dalis
1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 500 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.
1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 669 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl sprendimo
74 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  Programuojama pagalba UŠT skiriama negrąžintina pagalba programavimo dokumentuose nustatytoms teritorinėms, regioninėms ir tarpregioninėms strategijoms ir prioritetams finansuoti;
a)  Programuojama pagalba UŠT skiriama negrąžintina pagalba programavimo dokumentuose galimai nustatytoms teritorinėms, regioninėms ir tarpregioninėms strategijoms ir prioritetams finansuoti;
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl sprendimo
74 straipsnio 1 dalies g punktas
g)  tarpregioninis asignavimas – programuojamos pagalbos regioninio asignavimo dalis, skiriama finansuoti tarpregioninio bendradarbiavimo strategijoms ir prioritetams, kuriuos įgyvendinant dalyvauja bent viena UŠT ir vienas ar keli SESV 349 straipsnyje nurodyti atokiausi regionai ir (arba) viena ar kelios AKR valstybės ir (arba) viena ar kelios ne AKR valstybės ar teritorijos.
g)  tarpregioninis asignavimas – programuojamos pagalbos regioninio asignavimo dalis, skiriama finansuoti tarpregioninio bendradarbiavimo strategijoms ir prioritetams, kuriuos įgyvendinant dalyvauja šio sprendimo 82 straipsnyje nurodyti subjektai.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl sprendimo
74 a straipsnis (naujas)
74a straipsnis
Bendrasis principas
Jeigu šiame sprendime nenurodoma kitaip, Sąjungos finansinė parama teikiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/10461a (Finansinis reglamentas) ir šiame sprendime nustatytus tikslus bei principus.
___________________
1a 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl sprendimo
75 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  teikiama deramai atsižvelgiant į atitinkamas UŠT geografines, socialines ir kultūrines ypatybes ir į jų specifinį potencialą;
a)  teikiama deramai atsižvelgiant į atitinkamas UŠT demografines, geografines, ekonomines, finansines, aplinkos, socialines ir kultūrines ypatybes ir į jų specifinį potencialą;
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl sprendimo
75 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Sąjungos finansavimas gali būti teikiamas Finansiniame reglamente numatytų rūšių finansavimu, visų pirma:
a)  dotacijomis;
b)  paslaugų, prekių arba darbų pirkimo sutartimis;
c)  parama biudžetui;
d)  įnašais į patikos fondus, Komisijos įsteigtus pagal Finansinio reglamento 234 straipsnį;
e)  finansinėmis priemonėmis;
f)  biudžeto garantijomis;
g)  dotacijų ir paskolų derinimu;
h)  finansine parama;
i)  už atlygį dirbančių išorės ekspertų paslaugomis.
Sąjungos finansinė parama programuojamos pagalbos srityje dažniausiai teikiama paramos UŠT biudžetui forma.
Sąjungos finansinė parama taip pat gali būti teikiama pagal Finansinį reglamentą, skiriant įnašus į tarptautinius, regioninius arba nacionalinius fondus, pavyzdžiui, įsteigtus arba valdomus EIB, valstybių narių, šalių ir regionų partnerių arba tarptautinių organizacijų įsteigtus arba valdomus fondus, siekiant sutelkti kelių paramos teikėjų bendrą finansavimą, arba į fondus, kuriuos vienas arba keli paramos teikėjai sukuria siekdami bendrai įgyvendinti projektus.
Sąjungos finansinę paramą, kaip numatyta Finansiniame reglamente, Komisija – Komisijos departamentai, Sąjungos delegacijos ir vykdomosios įstaigos – įgyvendina tiesiogiai, taikydama pasidalijamąjį valdymą su valstybėmis narėmis arba netiesiogiai, pavesdama biudžeto vykdymo užduotis įgyvendinti Finansiniame reglamente nurodytiems subjektams. Tie subjektai užtikrina suderinamumą su Sąjungos išorės politika ir gali pavesti biudžeto vykdymo užduotis kitiems subjektams tokiomis sąlygomis, kurios yra lygiavertės Komisijai taikomoms sąlygoms.
Finansuojamų veiksmų bendras finansavimas gali būti lygiagretus arba jungtinis. Jeigu bendras finansavimas yra lygiagretus, veiksmas padalijamas į keletą aiškiai apibrėžtų sudedamųjų dalių, kurių kiekvieną finansuoja skirtingi partneriai, o bendras finansavimas suteikiamas taip, kad visais atvejais būtų galima nustatyti, kaip galiausiai panaudojamos lėšos. Jeigu bendras finansavimas yra jungtinis, bendros veiksmo sąnaudos padalijamos tarp partnerių, kurie suteikia bendrą finansavimą, o ištekliai yra sutelkiami taip, kad nebeįmanoma nustatyti konkrečios pagal veiksmą įvykdytos veiklos finansavimo šaltinio. Tokiais atvejais susitarimų dėl dotacijų ir viešųjų pirkimų paskelbimas ex post, kaip numatyta Finansinio reglamento 38 straipsnyje, atitinka atsakingo subjekto taisykles, jeigu jos nustatomos.
Už Sąjungos paramą specialūs mokesčiai, muitai arba rinkliavos nemokami.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl sprendimo
75 a straipsnis (naujas)
75a straipsnis
Perkėlimai, metinės dalys, įsipareigojimų asignavimai, grąžinimai ir iš finansinių priemonių gautos pajamos
1.  Be to, kaip nustatyta Finansinio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje, nepanaudoti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai pagal šį sprendimą perkeliami automatiškai ir gali būti priskirti įsipareigojimams ne vėliau kaip kitų finansinių metų gruodžio 31 d. Kitais finansiniais metais pirmiausia naudojama perkelta suma. Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie perkeltus įsipareigojimų asignavimus, vadovaudamasi Finansinio reglamento 12 straipsnio 6 dalimi.
2.  Laikantis Finansinio reglamento 15 straipsnyje nustatytų panaikintų asignavimų pakartotinio panaudojimo taisyklių, įsipareigojimų asignavimai, panaikinti po to, kai tam tikras šiame sprendime nustatytas veiksmas buvo iš dalies arba visiškai neįvykdytas, pakartotinai priskiriami pirminei biudžeto eilutei. Taikant šį sprendimą, bet kokia Reglamento, kuriuo nustatoma daugiametė finansinė programa, 12 straipsnio 1 dalies b punkte pateikiama nuoroda į Finansinio reglamento 15 straipsnį suprantama kaip nuoroda, apimanti nuorodą į šią dalį.
3.  Biudžetiniai įsipareigojimai dėl veiksmų, kurie tęsiasi ilgiau kaip vienus finansinius metus, pagal Finansinio reglamento 112 straipsnio 2 dalį gali būti suskaidyti į keletą metų mokamas metines dalis.
Finansinio reglamento 114 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa šiems daugiamečiams veiksmams netaikoma. Komisija automatiškai panaikina bet kokią tam tikram veiksmui skirtą biudžetinio įsipareigojimo dalį, kuri iki penktųjų metų, einančių po to biudžetinio įsipareigojimo metų, gruodžio 31 d. nebuvo panaudota išankstiniam finansavimui arba tarpiniams mokėjimams, arba dėl kurios nebuvo pateikta patvirtinta išlaidų suvestinė arba mokėjimo prašymas.
Šio straipsnio 2 dalis taikoma ir metinėms įmokoms.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl sprendimo
76 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  institucijoms plėtoti, gebėjimams stiprinti ir aplinkosaugos aspektams integruoti;
b)  institucijoms plėtoti, gebėjimams stiprinti ir aplinkosaugos, lyčių ir gero valdymo aspektams integruoti;
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl sprendimo
77 straipsnio 2 dalis
2.  Sąjunga remia UŠT pastangas rengti patikimus su tomis sritimis susijusius statistikos duomenis.
2.  Sąjunga remia UŠT pastangas rengti patikimus su tomis sritimis susijusius ir viešai skelbiamus statistikos duomenis.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl sprendimo
77 straipsnio 3 dalis
3.  Sąjunga gali remti UŠT pastangas gerinti jų makroekonominių rodiklių palyginamumą.
3.  Sąjunga gali remti UŠT pastangas gerinti jų makroekonominių rodiklių palyginamumą, visų pirma supaprastindama UŠT BVP tyrimus ir užtikrindama vienodą perkamąją galią, jei tokie duomenys prieinami.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl sprendimo
78 straipsnio 1 dalis
1.  Komisijos iniciatyva Sąjungos finansavimas gali būti skiriamas šio sprendimo įgyvendinimo ir jo tikslų siekimo rėmimo išlaidoms, įskaitant administracinę paramą, susijusią su tokiam įgyvendinimui reikalinga parengiamąja, tolesne, stebėsenos, audito ir vertinimo veikla, taip pat būstinėse patiriamoms išlaidoms ir Sąjungos delegacijų išlaidoms administracinei programos paramai, taip pat pagal šį sprendimą finansuojamiems veiksmams valdyti, įskaitant informavimo ir komunikacijos veiksmus ir institucines informacines ir technologines sistemas.
1.  Komisijos iniciatyva Sąjungos finansavimas gali būti skiriamas šio sprendimo įgyvendinimo ir jo tikslų siekimo rėmimo išlaidoms, įskaitant administracinę paramą, susijusią su tokiam įgyvendinimui reikalinga parengiamąja, tolesne, stebėsenos, audito ir vertinimo veikla.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl sprendimo
79 straipsnis
79 straipsnis
Išbraukta.
Bendrasis principas
Jeigu šiame sprendime nenurodyta kitaip, Sąjungos finansinė parama įgyvendinama remiantis šio sprendimo tikslais ir principais, Finansiniu reglamentu ir [KVTBP reglamentu], visų pirma II antraštinės dalies I skyriumi, išskyrus 13 straipsnį, 14 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 4 dalį ir 15 straipsnį, III skyriumi, išskyrus 21 straipsnio 1 dalį, 21 straipsnio 2 dalies a ir b punktus ir 21 straipsnio 3 dalį, ir V skyriumi, išskyrus 31 straipsnio 1, 4, 6 ir 9 dalis ir 32 straipsnio 3 dalį. Šio sprendimo 80 straipsnyje nustatyta procedūra netaikoma [KVTBP reglamento] 21 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems atvejams.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl sprendimo
79 a straipsnis (naujas)
79a straipsnis
Programavimo dokumentų priėmimas
1.  Sąjungai bendradarbiaujant su UŠT, UŠT institucijos yra atsakingos už sektorių politikos kūrimą ir priėmimą šio sprendimo II dalyje nurodytose pagrindinėse bendradarbiavimo srityse ir užtikrina tinkamą jų stebėseną.
Tuo remdamasi, kiekviena UŠT parengia ir pristato programavimo dokumentą jos teritorijos tvariam vystymuisi. Šiuo programavimo dokumentu siekiama užtikrinti suderintą Sąjungos ir UŠT bendradarbiavimo pagrindą, atitinkantį taikymo objektą ir sritį, tikslus, principus ir Sąjungos politiką.
Kiekviename programavimo dokumente pateikiami:
–  trumpas UŠT politinių, ekonominių, socialinių, kultūrinių ir aplinkos sąlygų pristatymas;
–  trumpas UŠT Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. aprašymas, kuriame nustatomi konkrečios UŠT prioritetai ir būdai, kuriais ji ketina prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo;
–  prioritetinės sritys, kurioms skiriamas Sąjungos finansavimas;
–  konkretūs tikslai;
–  numatomi rezultatai;
–  aiškūs ir konkretūs rezultatyvumo rodikliai;
–  preliminarios finansinių dotacijų sumos, paskirstytos pagal prioritetinę sritį;
–  preliminarus tvarkaraštis.
2.  Programavimo dokumentas yra grindžiamas įgyta patirtimi ir gerąja praktika, konsultacijomis su pilietine visuomene, vietos valdžios institucijomis ir kitais veikėjais bei dialogu su jais, palaikomu siekiant užtikrinti pakankamai aktyvų jų dalyvavimą ir programavimo dokumento perėmimą ateityje.
3.  Visų UŠT valdžios institucijos, atitinkama valstybė ir Komisija pasikeičia nuomonėmis dėl programavimo dokumento projekto. Už galutinį programavimo dokumento parengimą atsakingos UŠT valdžios institucijos. Kad programavimo dokumentai būtų sparčiai patvirtinami, Komisija specialiose gairėse nurodo UŠT programavimo būdus.
4.  Parengus galutinę programavimo dokumento redakciją, Komisija ją įvertina, patikrina, ar jis atitinka šio sprendimo ir atitinkamos Sąjungos politikos tikslus ir ar jame yra visi elementai, būtini metiniam sprendimui dėl finansavimo priimti. UŠT valdžios institucijos pateikia visą būtiną informaciją tam įvertinimui atlikti, įskaitant galimų galimybių studijų rezultatus.
5.  Programavimo dokumentas patvirtinamas pagal šio sprendimo 88 straipsnio 5 dalyje nustatytą nagrinėjimo procedūrą.
Ši procedūra taip pat taikoma esminiam pakartotiniam persvarstymui siekiant iš esmės pakeisti strategiją arba programavimą.
Nagrinėjimo procedūra netaikoma neesminiams preliminaraus programavimo dokumento pakeitimams, kaip antai techniniams pakeitimams, pagal prioritetines sritis nustatytų orientacinių asignavimų lėšų perskirstymui arba pirminio orientacinio asignavimo sumos padidinimui arba sumažinimui ne daugiau kaip 20 proc., jeigu tie pakeitimai neturi poveikio preliminariame programavimo dokumente nurodytoms prioritetinėms sritims ir tikslams. Komisija apie tokius neesminius pakeitimus praneša Europos Parlamentui ir Tarybai per vieną mėnesį nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl sprendimo
79 b straipsnis (naujas)
79b straipsnis
Veiksmų planai ir priemonės
1.  Komisija priima metinius arba daugiamečius veiksmų planus ar priemones. Priemonės gali būti atskiros priemonės, specialiosios priemonės, rėmimo priemonės arba išimtinės paramos priemonės. Veiksmų planuose ir priemonėse nurodomi siektini kiekvieno veiksmo tikslai, tikėtini rezultatai ir pagrindinė veikla, įgyvendinimo metodai, biudžetas ir visos susijusios rėmimo išlaidos.
2.  Veiksmų planai yra grindžiami programavimo dokumentais.
3.  Veiksmų planai ir priemonės priimami laikantis šios sprendimo 88 straipsnio 5 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. 1 dalyje nurodytos tvarkos nebūtina taikyti:
a)  veiksmų planams, atskiroms priemonėms ir rėmimo priemonėms, kurioms skiriamas Sąjungos finansavimas neviršija 10 mln. EUR;
b)  toliau nurodytiems techniniams pakeitimams, jei jie iš esmės neturi įtakos atitinkamo veiksmų plano ar priemonės tikslams:
i)  įgyvendinimo metodo pakeitimui;
ii)  lėšų perskirstymui tarp veiksmų plane nurodytų veiksmų;
iii)  veiksmų planų ir priemonių biudžeto padidinimui arba sumažinimui ne daugiau kaip 20 proc. pradinio biudžeto ir ne daugiau kaip 10 mln. EUR.
Daugiamečiams veiksmų planams ir daugiametėms priemonėms kasmet taikomos 3 dalies a punkte ir b punkto iii papunktyje nustatytos apatinės ribos. Pagal šią dalį priimami veiksmų planai ir priemonės pateikiami Europos Parlamentui ir valstybėms narėms per vieną mėnesį nuo jų priėmimo.
4.  Prieš patvirtindama arba pratęsdama išimtines paramos priemones, kurios neviršija 20 mln. EUR, Komisija praneša Tarybai apie priemonių pobūdį, tikslus ir planuojamas finansines sumas. Prieš atlikdama reikšmingus esminius jau priimtų išimtinių paramos priemonių pakeitimus Komisija apie tai praneša Tarybai. Siekdama užtikrinti Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą Komisija atsižvelgia į susijusį Tarybos politikos požiūrį į tokių priemonių planavimą ir tolesnį įgyvendinimą. Komisija tinkamai laiku informuoja Europos Parlamentą apie išimtinių paramos priemonių planavimą ir įgyvendinimą pagal šį straipsnį, įskaitant planuojamas finansines sumas, be to, Europos Parlamentą informuoja apie atliekamus esminius tokios paramos pakeitimus ar pratęsimus.
5.  Deramai pagrįstais ypatingos svarbos atvejais, kaip antai ištikus krizėms dėl stichinių arba žmogaus sukeltų nelaimių arba iškilus grėsmei demokratijai, teisinei valstybei, žmogaus teisėms arba pagrindinėms laisvėms, Komisija gali priimti veiksmų planus ir priemones arba iš dalies pakeisti esamus veiksmų planus ir priemones, laikydamasi 88 straipsnio 5 dalyje nustatytos procedūros.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl sprendimo
80 straipsnis
80 straipsnis
Išbraukta.
Daugiamečių orientacinių programų, veiksmų planų ir priemonių priėmimas
Pagal šį sprendimą Komisija, laikydamasi šio sprendimo 88 straipsnio 5 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, kaip bendruosius programavimo dokumentus priima [KVTBP reglamento] 12 straipsnyje nurodytas daugiametes orientacines programas ir susijusius veiksmų planus bei priemones, nurodytus [KVTBP reglamento] 19 straipsnyje. Minėta procedūra taip pat taikoma [KVTBP reglamento] 14 straipsnio 3 dalyje nurodytoms peržiūroms, dėl kurių gali smarkiai pasikeisti daugiametės orientacinės programos turinys.
Grenlandijos atveju [KVTBP reglamento] 19 straipsnyje nurodyti veiksmų planai ir priemonės gali būti priimami atskirai nuo daugiamečių orientacinių programų.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl sprendimo
81 straipsnio 1 dalis
1.  UŠT viešojo sektoriaus institucijos yra tinkamos gauti šiame sprendime numatytą finansinę paramą.
1.  Visų UŠT viešojo sektoriaus institucijos yra tinkamos gauti šiame sprendime numatytą finansinę paramą.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl sprendimo
81 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  decentralizuoto bendradarbiavimo dalyviai ir kiti UŠT ir Sąjungos nevyriausybiniai dalyviai, kad jie galėtų imtis ekonominių, kultūrinių, socialinių ir švietimo projektų bei programų UŠT decentralizuoto bendradarbiavimo sistemoje, kaip nurodyta šio sprendimo 12 straipsnyje.
e)  decentralizuoto bendradarbiavimo dalyviai ir kiti UŠT ir Sąjungos nevyriausybiniai dalyviai, kad jie galėtų imtis ekonominių, aplinkos, kultūrinių, socialinių ir švietimo projektų bei programų UŠT decentralizuoto bendradarbiavimo sistemoje, kaip nurodyta šio sprendimo 12 straipsnyje.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl sprendimo
82 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis
iii)  viena ar daugiau regioninių organizacijų, kurių narės yra UŠT;
iii)  viena ar daugiau regioninių organizacijų arba asociacijų, kurių narės yra UŠT;
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl sprendimo
83 straipsnio 1 dalis
1.  UŠT fiziniai asmenys, kaip apibrėžta 50 straipsnyje, ir, kai taikytina, atitinkamos viešosios ir (arba) privačios UŠT įstaigos ir institucijos, yra tinkami dalyvauti Sąjungos programose ir gauti jų finansavimą, atsižvelgiant į programų taisykles ir tikslus bei galimas priemones, taikomas valstybei narei, su kuria UŠT yra susijusi.
1.  UŠT fiziniai asmenys, kaip apibrėžta 50 straipsnyje, ir, kai taikytina, atitinkamos viešosios ir (arba) privačios UŠT įstaigos ir institucijos, yra tinkami dalyvauti visose Sąjungos programose, įskaitant Europos Sąjungos solidarumo fondą, ir gauti jų finansavimą, atsižvelgiant į programų taisykles ir tikslus bei galimas priemones, taikomas valstybei narei, su kuria UŠT yra susijusi.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl sprendimo
83 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija užtikrina, kad UŠT turėtų tikrą ir veiksmingą prieigą prie visų Sąjungos bendradarbiavimo su kitomis šalimis programų ir instrumentų ir prireikus nustato specialias šios srities priemones.
Be to, Komisija užtikrina informacijos skaidrumą ir kvietimų teikti pasiūlymus pagal įvairias Sąjungos programas UŠT skirtame atnaujintame portale matomumą.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl sprendimo
83 straipsnio 3 dalis
3.  Nuo 2022 m. UŠT kasmet praneša Komisijai apie tokį savo dalyvavimą Sąjungos programose.
3.  Remdamasi UŠT pateikta informacija, Komisija parengia metinę ataskaitą apie UŠT dalyvavimą Sąjungos programose.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl sprendimo
86 straipsnio 2 pastraipa
Siekiant veiksmingai įvertinti pažangą, kuri daroma siekiant šio sprendimo tikslų, Komisijai pagal 87 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedo 3 straipsnis, kad, jei manoma, kad būtina, rodikliai būtų peržiūrėti arba papildyti, ir kuriais šis sprendimas papildomas nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo.
Siekiant veiksmingai įvertinti pažangą, kuri daroma siekiant šio sprendimo tikslų, Komisijai pagal 87 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi I priedo 3 straipsnyje nustatyti rezultatyvumo kriterijai ir, jei manoma, kad būtina, jie peržiūrimi arba papildomi, ir šis sprendimas papildomas nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl sprendimo
87 straipsnio 2 dalis
2.  86 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkeriems metams nuo 2021 m. sausio 1 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
2.  86 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkeriems metams nuo 2021 m. sausio 1 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. Apie savo sprendimą Taryba informuoja Europos Parlamentą.
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl sprendimo
87 straipsnio 4 dalis
4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama praneša Tarybai.
4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama praneša Tarybai ir Europos Parlamentui.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl sprendimo
87 straipsnio 5 dalis
5.  Pagal 86 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Tarybai apie šį aktą dienos Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
5.  Pagal 86 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Tarybai apie šį aktą dienos Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. Jeigu Taryba ketina pateikti prieštaravimą, informuoja apie tai Europos Parlamentą per pagrįstą laikotarpį prieš priimdama galutinį sprendimą, nurodydama, dėl kurio deleguotojo akto ji rengiasi pareikšti prieštaravimą bei galimas šio prieštaravimo priežastis.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl sprendimo
90 straipsnio 1 pastraipa
Šis sprendimas taikomas laikantis Tarybos sprendimo 2010/427/ES46.
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai užtikrina bendrą Sąjungos išorės veiksmų politikos koordinavimą ir Sąjungos išorės veiksmų vienovę, nuoseklumą bei veiksmingumą.
__________________
46 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas (OL L 201, 2010 8 3, p. 30).
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl sprendimo
92 straipsnio 2 pastraipa
Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.
Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Taikant šį sprendimą, per septynerių metų laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. bendra 500 000 000 EUR Sąjungos finansinės paramos suma dabartinėmis kainomis paskirstoma taip:
1.  Taikant šį sprendimą, per septynerių metų laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. bendra 669 000 000 EUR Sąjungos finansinės paramos suma dabartinėmis kainomis paskirstoma taip:
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  159 000 000 EUR – dotacijoms dvišalei programuojamai paramai, skirtai ilgalaikiam UŠT, išskyrus Grenlandiją, vystymuisi, visų pirma programavimo dokumente nurodytoms iniciatyvoms finansuoti. Ši suma paskirstoma pagal UŠT poreikius ir veiklos rezultatus, taikant šiuos kriterijus: kai tinkama, programavimo dokumente ypatingas dėmesys skiriamas veiksmams, kuriais siekiama stiprinti finansavimą gaunančių UŠT valdymą bei institucinius gebėjimus, ir, kai tikslinga, tikėtinam planuojamų veiksmų tvarkaraščiui. Skirstant šią sumą atsižvelgiama į gyventojų skaičių, bendrojo vidaus produkto (BVP) lygį, ankstesnių asignavimų lygį ir suvaržymus dėl UŠT geografinės izoliacijos, kaip nurodyta šio sprendimo 9 straipsnyje;
a)  81 proc. – dotacijoms dvišalei programuojamai paramai, skirtai ilgalaikiam visų UŠT vystymuisi, visų pirma programavimo dokumente nurodytoms iniciatyvoms finansuoti.
Ši suma paskirstoma pagal UŠT poreikius ir veiklos rezultatus, taikant šiuos kriterijus: gyventojų skaičių, bendrojo vidaus produkto (BVP) lygį, jeigu įmanoma, pagal perkamosios galios paritetą, ankstesnių asignavimų lygį, suvaržymus dėl UŠT geografinės izoliacijos, kaip nurodyta šio sprendimo 9 straipsnyje, žemą šio sprendimo 9a straipsnyje nurodytų UŠT išsivystymo lygį, teritorijų dydį ir uždavinių klimato bei aplinkos srityse mastą.
4 proc. Arubai
1,5 proc. Bonerui
5 proc. Kiurasao
48 proc. Grenlandijai
10,75 proc. Naujajai Kaledonijai
10,85 proc. Prancūzijos Polinezijai
1,2 proc. Sabai
2 proc. Šv. Bartolomėjui
0,8 proc. Sint Eustatijui
7,5 proc. Sen Pjerui ir Mikelonui
2,5 proc. Sint Martenui
0,4 proc. Prancūzijos Pietų ir Antarkties Sritims
5,5 proc. Volisui ir Futūnai
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  225 000 000 EUR – dotacijoms dvišalei programuojamai paramai, skirtai ilgalaikei Grenlandijos plėtrai, visų pirma programavimo dokumente nurodytai iniciatyvai finansuoti;
Išbraukta.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  81 000 000 EUR skiriama UŠT regioninėms programoms remti, iš jų 15 000 000 EUR gali būti skirta tarpregioninei veiklai remti, kai Grenlandija atitinka tik tarpregioninės veiklos rėmimo reikalavimus; šis bendradarbiavimas bus įgyvendinamas laikantis šio sprendimo 7 straipsnio, visų pirma dėl šio sprendimo 5 straipsnyje nurodytų abipusiškai svarbių sričių ir konsultuojantis šio sprendimo 14 straipsnyje nurodytomis ES ir UŠT partnerystės formomis. Šį bendradarbiavimą siekiama derinti su kitomis susijusiomis Sąjungos finansinėmis programomis ir priemonėmis, visų pirma skirtomis SESV 349 straipsnyje nurodytiems atokiausiems regionams;
c)  12 proc. skiriama UŠT regioninėms programoms remti, iš jų 30 000 000 EUR gali būti skirta tarpregioninei veiklai remti, kai Grenlandija atitinka tik tarpregioninės veiklos rėmimo reikalavimus; šis bendradarbiavimas bus įgyvendinamas laikantis šio sprendimo 7 straipsnio, visų pirma dėl šio sprendimo 5 straipsnyje nurodytų abipusiškai svarbių sričių ir konsultuojantis šio sprendimo 14 straipsnyje nurodytomis ES ir UŠT partnerystės formomis. Šį bendradarbiavimą siekiama derinti su kitomis susijusiomis Sąjungos finansinėmis programomis ir priemonėmis, visų pirma skirtomis SESV 349 straipsnyje nurodytiems atokiausiems regionams;
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  22 000 000 EUR – studijoms arba techninės paramos priemonėms visoms UŠT, įskaitant Grenlandiją, pagal šio sprendimo 78 straipsnį49;
d)  3,5 % – studijoms arba techninės paramos priemonėms visoms UŠT, įskaitant Grenlandiją, pagal šio sprendimo 78 straipsnį;
__________________
49 Iš šios sumos 9 725 000 EUR rezervuojama Komisijai finansuoti techninę ir (arba) administracinę paramą bei išlaidas ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti, netiesioginius mokslinius tyrimus, tiesioginius mokslinius tyrimus.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis
e)  13 000 000 EUR nepaskirstytų lėšų fondui visoms UŠT, įskaitant Grenlandiją, siekiant, be kita ko:
e)  3,5 % nepaskirstytų lėšų fondui visoms UŠT, įskaitant Grenlandiją, siekiant, be kita ko:
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 straipsnio 2 dalis
2.  Atlikusi peržiūrą, Komisija gali priimti sprendimą dėl šiame straipsnyje minėtų nepaskirstytų lėšų paskirstymo.
2.  Iki 2025 m. atlikusi laikotarpio vidurio peržiūrą, Komisija gali, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir Europos Parlamentu, priimti sprendimą dėl šiame straipsnyje minėtų nepaskirstytų lėšų paskirstymo.
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Sprendimo 3 straipsnio 5 dalyje nurodytų tikslų įgyvendinimas vertinamas pagal:
Atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus, vadovaujantis 86 straipsnyje nustatyta procedūra, parengiamas rezultatyvumo rodiklių sąrašas, kuriuo naudojamasi siekiant padėti įvertinti, kiek Sąjunga prisidėjo prie šio Sprendimo 3 straipsnio 5 dalyje nurodytų tikslų įgyvendinimo.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 dalies 1 skirsnio 1 punktas
1.  UŠT, išskyrus Grenlandiją, atveju – prekių ir paslaugų eksportą kaip BVP procentinę dalį ir bendrąsias valdžios sektoriaus pajamas kaip BVP procentinę dalį;
Išbraukta.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 1 pastraipos 2 punktas
2.  Grenlandijos atveju – prekių ir paslaugų eksportą kaip BVP procentinę dalį ir žuvininkystės sektoriaus užimamą viso eksporto procentinę dalį.
Išbraukta.
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika