Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0244(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0480/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0480/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 31/01/2019 - 9.8

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0053

Pieņemtie teksti
PDF 269kWORD 80k
Ceturtdiena, 2019. gada 31. janvāris - Brisele
Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību, tostarp attiecības starp ES, Grenlandi un Dāniju *
P8_TA(2019)0053A8-0480/2018

Eiropas Parlamenta 2019. gada 31. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību, ietverot attiecības starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas Karalisti, no otras puses (“Lēmums par aizjūras asociāciju”) (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra – apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0461),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 203. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0379/2018),

—  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Attīstības komitejas ziņojumu (A8-0480/2018),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums
(6)  Šajā jaunajā lēmumā būtu jāuzsver sadarbības ar Grenlandi specifiskās iezīmes, piemēram, mērķis saglabāt ciešas un noturīgas saiknes starp Savienību, Grenlandi un Dāniju, Grenlandes ģeostratēģiskā stāvokļa atzīšana, politikas dialoga starp Grenlandi un Savienību nozīmīgums, tas, ka starp Savienību un Grenlandi ir noslēgts zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums, un iespējamā sadarbība Arktikas jautājumos. Tam vajadzētu būt kā atbildei uz globālām problēmām, nodrošinot iespēju izstrādāt proaktīvu rīcības programmu un rīkoties savstarpējās interesēs, jo īpaši ņemot vērā to, ka pieaug klimata pārmaiņu ietekme uz cilvēku darbību un vidi, jūras transportu, dabas resursiem, tostarp izejvielām un zivju krājumiem, kā arī uz pētniecību un inovāciju.
(6)  Jaunajā lēmumā būtu jāuzsver sadarbības ar Grenlandi specifiskās iezīmes. Padome 2003. gadā vienojās Savienības un Grenlandes turpmākās attiecības pēc 2006. gada balstīt uz visaptverošu ilgtspējīgas attīstības partnerību, kas ietvertu īpašu zivsaimniecības nolīgumu, par kuru sarunas risināmas saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem un principiem, kas attiecas uz šādiem nolīgumiem. Turklāt Kopīgajā deklarācijā par attiecībām starp Eiropas Savienību un Grenlandi, ko 2015. gada 19. martā Briselē parakstīja Eiropas Savienība, no vienas puses, un Grenlandes valdība un Dānijas valdība, no otras puses, ir uzsvērtas ciešās vēsturiskās, politiskās, ekonomiskās un kultūras saiknes starp Savienību un Grenlandi un uzsvērta nepieciešamība nostiprināt attiecības un sadarbību, pamatojoties uz abpusējām interesēm. Tāpēc partnerībai saskaņā ar šo jauno lēmumu vajadzētu būt vērstai uz mērķi saglabāt ciešās un ilgstošās saiknes starp Savienību, Grenlandi un Dāniju, un tai būtu jāpalīdz risināt globālas problēmas, izstrādājot dinamisku darba kārtību un rodot abpusējas intereses. Lēmumā būtu jāuzsver sadarbības ar Grenlandi specifiskās iezīmes, atzīstot Grenlandes ģeostratēģisko stāvokli, politikas dialoga starp Grenlandi un Savienību nozīmīgumu, to, ka starp Savienību un Grenlandi ir noslēgts zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums, un iespējamo sadarbību Arktikas jautājumos. Tajā būtu īpaši jāņem vērā klimata pārmaiņu arvien lielākā ietekme uz cilvēku darbību un vidi, jūras transportu, dabas resursiem, tostarp izejvielām un zivju krājumiem, kā arī uz pētniecību un inovāciju.
Grozījums Nr. 2
Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums
(16)  Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām atbilstīgi Savienības saistībām īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, šī programma palīdzēs Savienības politikā integrēt rīcību klimata jomā un sasniegt vispārēju mērķi, proti, 25 % no Savienības budžeta izdevumiem, kas paredzēti klimata mērķu sasniegšanai. Paredzams, ka darbības saskaņā ar šo programmu sniegs ieguldījumu 20 % apmērā no programmas kopējā finansējuma klimata mērķu sasniegšanai. Īstenojot programmu, tiks apzinātas vajadzīgās darbības, un tās pārvērtēs vidusposma novērtēšanas un pārskata kontekstā.
(16)  Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām atbilstīgi Savienības saistībām īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, šī programma palīdzēs Savienības politikā integrēt rīcību klimata jomā un sasniegt vispārēju mērķi, proti, 25 % no Savienības budžeta izdevumiem veltīt klimata mērķu sasniegšanai. Paredzams, ka darbības saskaņā ar šo programmu sniegs ieguldījumu 30 % apmērā no programmas kopējā finansējuma klimata mērķu sasniegšanai. Īstenojot programmu, tiks apzinātas vajadzīgās darbības, un tās pārvērtēs vidusposma novērtēšanas un pārskata kontekstā.
Grozījums Nr. 3
Lēmuma priekšlikums
18. apsvērums
(18)  Savienība un AZT atzīst to, cik īpaša nozīme ir izglītībai un profesionālajai apmācībai, lai panāktu AZT ilgtspējīgu attīstību.
(18)  Savienība un AZT atzīst to, cik īpaša nozīme ir izglītībai un profesionālajai apmācībai, lai panāktu AZT ilgtspējīgu attīstību, īpaši teritorijās, kur vispārējais izglītības līmenis ir samērā zems.
Grozījums Nr. 4
Lēmuma priekšlikums
19. apsvērums
(19)  Asociācijai starp Savienību un AZT būtu jāņem vērā un jāveicina AZT kultūras daudzveidības un identitātes saglabāšana.
(19)  Asociācijai starp Savienību un AZT būtu jāņem vērā un jāveicina AZT kultūras daudzveidības un identitātes saglabāšana. Tai arī būtu jāpievērš īpaša uzmanība AZT pirmiedzīvotāju tiesībām un jānodrošina ieguldījums šo tiesību veicināšanā un ievērošanā.
Grozījums Nr. 5
Lēmuma priekšlikums
20. apsvērums
(20)  Tirdzniecībai un ar to saistītai sadarbībai starp ES un AZT būtu jāveicina ilgtspējīga attīstības mērķa sasniegšana ekonomikas attīstībā, sociālajā attīstībā un vides aizsardzībā.
(20)  Tirdzniecībai un ar to saistītai sadarbībai starp ES un AZT būtu jāveicina ilgtspējīga attīstības mērķa sasniegšana ekonomikas attīstībā, sociālajā attīstībā un vides aizsardzībā atbilstoši ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
Grozījums Nr. 6
Lēmuma priekšlikums
21. apsvērums
(21)  Šajā lēmumā būtu jāparedz elastīgāki izcelsmes noteikumi, tostarp izcelsmes kumulācijas jaunas iespējas. Kumulācija būtu iespējama ne tikai ar AZT un ekonomisko partnerattiecību nolīguma (EPN) valstīm, bet – ievērojot konkrētus nosacījumus – arī attiecībā uz izstrādājumiem, kuru izcelsme ir valstis, kam Savienība piemēro brīvās tirdzniecības nolīgumu, un attiecībā uz izstrādājumiem, ko ieved Eiropas Savienībā bez ievedmuitas nodokļiem un kvotām saskaņā ar Savienības vispārējo preferenču sistēmu, tāpat ievērojot noteiktus nosacījumus. Šie nosacījumi ir nepieciešami, lai novērstu tirdzniecības pasākumu apiešanu un nodrošinātu kumulācijas vienošanās pareizu darbību.
(21)  Šajā lēmumā būtu jāparedz elastīgāki izcelsmes noteikumi, tostarp izcelsmes kumulācijas jaunas iespējas. Kumulācija būtu iespējama ne tikai ar AZT un ekonomisko partnerattiecību nolīguma (EPN) valstīm, bet – ievērojot konkrētus nosacījumus – arī attiecībā uz izstrādājumiem, kuru izcelsme ir valstis, kam Savienība piemēro brīvās tirdzniecības nolīgumu, un attiecībā uz izstrādājumiem, ko ieved Eiropas Savienībā bez ievedmuitas nodokļiem un kvotām saskaņā ar Savienības vispārējo preferenču sistēmu, tāpat ievērojot noteiktus nosacījumus. Šie nosacījumi ir nepieciešami, lai panāktu spēcīgāku tirdzniecības savienību, kas spēj novērst tirdzniecības pasākumu apiešanu un nodrošināt kumulācijas vienošanās pareizu darbību.
Grozījums Nr. 7
Lēmuma priekšlikums
25. apsvērums
(25)  Sadarbībai finanšu pakalpojumu jomā starp ES un AZT būtu jāpalīdz veidot drošāku, stabilāku, pārredzamāku finanšu sistēmu, kas ir svarīga pasaules finanšu stabilitātes uzlabošanai un ilgtspējīgas izaugsmes sekmēšanai. Centieniem šajā jomā būtu jākoncentrējas uz konverģenci ar starptautiski saskaņotiem standartiem un AZT tiesību aktu tuvināšanu Savienības acquis finanšu pakalpojumu jomā. Pienācīga uzmanība būtu jāpievērš AZT iestāžu administratīvo resursu stiprināšanai, tostarp uzraudzības jomā.
(25)  Sadarbībai finanšu pakalpojumu jomā starp ES un AZT būtu jātiecas apkarot krāpšanu nodokļu jomā, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, lai palīdzētu veidot drošāku, stabilāku, pārredzamāku finanšu sistēmu, kas ir svarīga pasaules finanšu stabilitātes uzlabošanai un ilgtspējīgas izaugsmes sekmēšanai. Centieniem šajā jomā būtu jākoncentrējas uz konverģenci ar starptautiski saskaņotiem standartiem un AZT tiesību aktu tuvināšanu Savienības acquis finanšu pakalpojumu jomā. Pienācīga uzmanība būtu jāpievērš AZT iestāžu administratīvo resursu stiprināšanai, tostarp uzraudzības jomā.
Grozījums Nr. 8
Lēmuma priekšlikums
32. apsvērums
(32)  Šajā lēmumā nepieciešamības gadījumā vajadzētu būt atsaucēm uz [Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta regulu], lai īstenotu sadarbību un tādējādi nodrošinātu instrumentu pārvaldības saskaņotību.
svītrots
Grozījums Nr. 9
Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. punkts
1.  Ar šo lēmumu izveido Aizjūras zemju un teritoriju (AZT) asociāciju ar Savienību (“asociācija”), kas ir partnerība, kuras pamatā ir LESD 198. pants, lai atbalstītu AZT ilgtspējīgu attīstību, kā arī veicinātu ES vērtību un standartu izplatīšanu plašākā pasaulē.
1.  Ar šo lēmumu izveido Aizjūras zemju un teritoriju (AZT) asociāciju ar Savienību (“asociācija”), kas ir partnerība, kuras pamatā ir LESD 198. pants, lai atbalstītu AZT ilgtspējīgu attīstību, kā arī veicinātu ES vērtību, principu un standartu izplatīšanu plašākā pasaulē.
Grozījums Nr. 10
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts
1.  Asociācija starp Eiropas Savienību un AZT pamatojas uz mērķiem, principiem un vērtībām, kas kopīgas AZT, dalībvalstīm, ar kurām tās ir saistītas, un Savienībai.
1.  Asociācija starp Eiropas Savienību un AZT pamatojas uz mērķiem, principiem un vērtībām, kas kopīgas AZT, dalībvalstīm, ar kurām tās ir saistītas, un Savienībai. Tā palīdz sasniegt Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus, kā arī īstenot Parīzes klimata nolīgumu.
Grozījums Nr. 11
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts
3.  Īstenojot šo lēmumu, partneri ievēro pārredzamības un subsidiaritātes principus, kā arī vajadzību pēc efektivitātes un vienlīdz pievēršas AZT trīs ilgtspējīgas attīstības pīlāriem: ekonomikas attīstībai, sociālajai attīstībai un vides aizsardzībai.
3.  Īstenojot šo lēmumu, partneri ievēro pārredzamības un subsidiaritātes principus, kā arī vajadzību pēc efektivitātes un vienlīdz pievēršas AZT trīs ilgtspējīgas attīstības pīlāriem: ekonomikas attīstībai, sociālajai un kultūras attīstībai un vides aizsardzībai.
Grozījums Nr. 12
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 4. punkts
4.  Šā lēmuma vispārīgais mērķis ir veicināt AZT ekonomikas un sociālo attīstību un izveidot ciešas ekonomiskās attiecības starp tām un visu Savienību. Asociācija tiecas sasniegt šo galveno mērķi uzlabojot AZT konkurētspēju, stiprinot AZT izturētspēju, samazinot to ekonomisko un ekoloģisko neaizsargātību un veicinot sadarbību starp tām un citiem partneriem.
4.  Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 5. punktu un 21. pantu, kā arī Līguma par Eiropas Savienības darbību 198. pantu šā lēmuma vispārīgais mērķis ir veicināt AZT ekonomikas un sociālo attīstību un izveidot ciešas ekonomiskās attiecības starp tām un visu Savienību.
Grozījums Nr. 13
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
(a)  veicināt un atbalstīt sadarbību ar AZT;
svītrots
Grozījums Nr. 14
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
(b)  sniegt atbalstu Grenlandei un sadarboties tās galveno problēmu risināšanā, piemēram, lai uzlabotu izglītības līmeni, un sekmēt Grenlandes administrācijas spējas formulēt un īstenot valsts politikas nostādnes.
(b)  sniegt atbalstu AZT un sadarboties to galveno problēmu risināšanā, tostarp attiecībā uz izglītības līmeni Grenlandē;
Grozījums Nr. 15
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
(ba)  stiprināt AZT noturību, mazinot to ekonomikas un vides neaizsargātību;
Grozījums Nr. 16
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 5. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
(bb)  uzlabot AZT konkurētspēju, tostarp sociālos standartus;
Grozījums Nr. 17
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 5. punkts – bc apakšpunkts (jauns)
(bc)  veicināt AZT sadarbību ar citiem partneriem.
Grozījums Nr. 18
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 6. punkts
6.  Šo mērķu sasniegšanai asociācija ievēro brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību, tiesiskuma, labas pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus, kas ir kopīgi visām AZT un dalībvalstīm, ar kurām tās ir saistītas.
6.  Šo mērķu sasniegšanai asociācija ievēro demokrātijas, tiesībās balstītas vispārējas pieejas, kas aptver visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, tiesiskuma, labas pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus, kas ir kopīgi visām AZT un dalībvalstīm, ar kurām tās ir saistītas. Tas attiecas arī uz principu par diskriminācijas nepieļaušanu dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ, un uz dzimumu līdztiesības principu.
Grozījums Nr. 19
Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)
Plānošanas un īstenošanas procesā, it īpaši pamatnostādņu pieņemšanā, Komisija pienācīgi ņem vērā AZT ierobežotās administratīvās spējas un ierobežotos cilvēkresursus.
Grozījums Nr. 20
Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
(a)  AZT ekonomiku dažādošana, tostarp to turpmāka integrēšana pasaules un reģionālajā ekonomikā; īpašajā gadījumā, kas attiecas uz Grenlandi, – nepieciešamība paaugstināt tās darbaspēka prasmes;
(a)  AZT ekonomiku ilgtspējīga dažādošana, tostarp to turpmāka integrēšana pasaules un reģionālajā ekonomikā; īpašajā gadījumā, kas attiecas uz Grenlandi, – nepieciešamība paaugstināt tās darbaspēka prasmes;
Grozījums Nr. 21
Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
(aa)   kvalitatīva sociālā modeļa sekmēšana;
Grozījums Nr. 22
Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
(e)  katastrofu riska mazināšanas veicināšana;
(e)  katastrofu riska mazināšanas veicināšana, ņemot vērā Sendai ietvarprogrammā 2015.–2030. gadam noteiktās prioritātes;
Grozījums Nr. 23
Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ha apakšpunkts (jauns)
(ha)  ar Karību jūras reģionu un Kluso okeānu saistīti jautājumi;
Grozījums Nr. 24
Lēmuma priekšlikums
7. pants – 2. punkts
2.  Šajā nolūkā Savienība un AZT var apmainīties ar informāciju un labāko praksi vai izveidot jebkādu citu ciešu sadarbību un koordināciju ar citiem partneriem saistībā ar AZT dalību reģionālajās un starptautiskajās organizācijās, vajadzības gadījumā izmantojot starptautiskus nolīgumus.
2.  Šajā nolūkā Savienība un AZT var apmainīties ar informāciju un labāko praksi vai izveidot jebkādu citu ciešu sadarbību un koordināciju ar citiem partneriem saistībā ar AZT dalību reģionālajās un starptautiskajās organizācijās, vajadzības gadījumā izmantojot starptautiskus nolīgumus, lai veicinātu raitu AZT integrāciju to attiecīgajā ģeogrāfiskajā vidē.
Grozījums Nr. 25
Lēmuma priekšlikums
7. pants – 3. punkts
3.  Asociācijas mērķis ir atbalstīt sadarbību starp AZT un citiem partneriem noteiktajās sadarbības jomās, kuras izklāstītas šā lēmuma II un III daļā. Šajā ziņā asociācijas mērķis ir veicināt sadarbību starp AZT un LESD 349. pantā minētajiem tālākajiem reģioniem, tām kaimiņos esošajām Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm un valstīm, kas nav ĀKK valstis. Lai sasniegtu šo mērķi, Savienība uzlabo koordināciju un sinerģijas starp attiecīgajām Savienības programmām. Savienība cenšas AZT iesaistīt arī tad, kad norit dialogs ar to kaimiņvalstīm, neatkarīgi no tā vai tās ir vai nav ĀKK valstis vai teritorijas, un attiecīgajā gadījumā ar tālākajiem reģioniem.
3.  Asociācijas mērķis ir atbalstīt sadarbību starp AZT un citiem partneriem noteiktajās sadarbības jomās, kuras izklāstītas šā lēmuma II un III daļā. Šajā ziņā asociācijas mērķis ir veicināt sadarbību starp AZT un LESD 349. pantā minētajiem tālākajiem reģioniem, tām kaimiņos esošajām Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm un valstīm, kas nav ĀKK valstis. Lai sasniegtu šo mērķi, Savienība uzlabo koordināciju un sinerģijas starp attiecīgajām Savienības programmām. Savienība iesaista AZT arī tad, kad norit dialogs ar to kaimiņvalstīm, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav ĀKK valstis vai teritorijas, un attiecīgajā gadījumā ar tālākajiem reģioniem, ierosinot tām piešķirt novērotāja statusu.
Grozījums Nr. 26
Lēmuma priekšlikums
7. pants – 4. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
(aa)  AZT spēju nostiprināšana, lai ietekmētu reģionālu stratēģiju pieņemšanu, kurās būtu ņemtas vērā to īpašās iezīmes, potenciāls, kā arī eiropeiskā orientācija;
Grozījums Nr. 27
Lēmuma priekšlikums
9. pants – virsraksts
Īpašs režīms
Īpašs režīms izolētām AZT
Grozījums Nr. 28
Lēmuma priekšlikums
9.a pants (jauns)
9.a pants
Īpašs režīms vismazāk attīstītajām AZT
1.  Asociācija ņem vērā AZT daudzveidību attīstības līmeņa un strukturālo ierobežojumu ziņā.
2.  Tiek noteikts īpašs režīms vismazāk attīstītajām AZT.
3.  Nosakot finansiālā atbalsta apmēru, kā arī atbalsta piešķiršanas nosacījumus, pienācīgi ņem vērā vismazāk attīstīto AZT īpašās iezīmes, lai dotu šīm AZT iespēju pārvarēt atpalicību un pastāvīgos strukturālos ierobežojumus.
4.  Par vismazāk attīstītām uzskatāmās AZT ir Volisa un Futuna.
Grozījums Nr. 29
Lēmuma priekšlikums
10. pants – 1. punkts
1.  Asociācija ir balstīta uz plašu dialogu un apspriedēm par savstarpējas intereses jautājumiem starp AZT, dalībvalstīm, ar kurām tās ir saistītas, un Komisiju, un, ja nepieciešams, ar Eiropas Investīciju banku (EIB).
1.  Asociācija ir balstīta uz plašu dialogu un apspriedēm par savstarpējas intereses jautājumiem starp AZT, dalībvalstīm, ar kurām tās ir saistītas, Komisiju un Eiropas Parlamentu, un, ja nepieciešams, ar Eiropas Investīciju banku (EIB).
Grozījums Nr. 30
Lēmuma priekšlikums
12. pants – virsraksts
Nevalstisko dalībnieku pienākumi
Pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko dalībnieku pienākumi
Grozījums Nr. 31
Lēmuma priekšlikums
12. pants – 1. punkts
1.  Nevalstiskajiem dalībniekiem var būt nozīme informācijas apmaiņā un apspriedēs par sadarbību un jo īpaši, lai sagatavotu un īstenotu sadarbības palīdzību, projektus vai programmas. Tiem var deleģēt finanšu pārvaldības pilnvaras, lai īstenotu šādus projektus vai programmas nolūkā atbalstīt vietējās attīstības iniciatīvas.
1.  Pilsoniskajai sabiedrībai, privātajam sektoram un nevalstiskajiem dalībniekiem var būt nozīme informācijas apmaiņā un apspriedēs par sadarbību un jo īpaši, lai sagatavotu un īstenotu sadarbības palīdzību, projektus vai programmas. Tiem var deleģēt finanšu pārvaldības pilnvaras, lai īstenotu šādus projektus vai programmas nolūkā atbalstīt vietējās attīstības iniciatīvas.
Grozījums Nr. 32
Lēmuma priekšlikums
13. pants – 3. punkts
3.  Dialogs ļauj AZT pilnībā piedalīties asociācijas īstenošanā.
3.  Dialogs ļauj AZT pilnībā piedalīties asociācijas īstenošanā, kā arī ES reģionālo stratēģiju definēšanā un īstenošanā teritorijās, kur atrodas AZT.
Grozījums Nr. 33
Lēmuma priekšlikums
13. pants – 4. punkts
4.  Dialogs, cita starpā, pievēršas konkrētiem abpusējas intereses vai vispārīgas nozīmes politiskiem jautājumiem, lai sasniegtu asociācijas mērķus.
4.  Dialogs, cita starpā, pievēršas konkrētiem abpusējas intereses vai vispārīgas nozīmes politiskiem jautājumiem, lai sasniegtu gan asociācijas mērķus, gan ilgtspējīgas attīstības mērķus.
Grozījums Nr. 34
Lēmuma priekšlikums
13. pants – 5. punkts
5.  Dialogs ar Grenlandi jo īpaši rada pamatu plašai sadarbībai un dialogam jomās, kas citstarp attiecas uz enerģētiku, klimata pārmaiņām un vidi, dabas resursiem, tostarp izejvielām un zivju krājumiem, jūras transportu, pētniecību un inovāciju, kā arī uz Arktikas dimensiju minētajos jautājumos.
5.  Dialogs ar Grenlandi jo īpaši rada pamatu plašai sadarbībai un dialogam jomās, kas citstarp attiecas uz izglītību, enerģētiku, klimata pārmaiņām un vidi, dabu, dabas resursiem, tostarp izejvielām un zivju krājumiem, jūras transportu, pētniecību un inovāciju, kā arī uz Arktikas dimensiju minētajos jautājumos.
Grozījums Nr. 35
Lēmuma priekšlikums
13. pants – 5.a punkts (jauns)
5.a  Dialogs ar Karību jūras reģiona AZT jo īpaši palīdz nostiprināt ES stratēģiju Karību jūras reģionā un sadarboties jautājumos, kas saistīti ar bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, resursu ilgtspējīgu pārvaldību, katastrofu riska novēršanu un pārvaldību, sociālo dimensiju, kā arī ar labas pārvaldības veicināšanu, jo īpaši nodokļu jomā, un organizētās noziedzības apkarošanas veicināšanu.
Grozījums Nr. 36
Lēmuma priekšlikums
13. pants – 5.b punkts (jauns)
5.b  Dialogs ar Klusā okeāna AZT jo īpaši palīdz formulēt un īstenot vērienīgu ES stratēģiju Klusā okeāna reģionā, nostiprinot ES klātbūtni, un jo īpaši sadarboties sociālajos jautājumos un jūras un sauszemes resursu ilgtspējīgas pārvaldības, klimata pārmaiņu, enerģētikas, vides un zilās ekonomikas jautājumos.
Grozījums Nr. 37
Lēmuma priekšlikums
14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a)   AZT un ES dialoga forums (“AZT un ES forums”) sanāk katru gadu, lai pulcinātu AZT iestādes, dalībvalstu pārstāvjus un Komisiju. Eiropas Parlamenta deputāti, EIB pārstāvji un tālāko reģionu pārstāvji vajadzības gadījumā ir saistīti ar AZT un ES forumu;
a)  AZT un ES politiskā dialoga forums (“AZT un ES forums”) sanāk katru gadu, lai pulcinātu AZT iestādes, dalībvalstu pārstāvjus, Komisiju, Padomes prezidentūru un Eiropas Parlamentu. Attiecīgā gadījumā AZT un ES forumā tiek iesaistīta AZT asociācija (OCTA), EIB pārstāvji, tālāko reģionu pārstāvji un trešo valstu vai AZT kaimiņteritoriju pārstāvji;
Grozījums Nr. 38
Lēmuma priekšlikums
14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
(b)  Komisija, AZT un dalībvalstis, ar kurām tās ir saistītas, regulāri organizē trīspusējas apspriedes. Šīs apspriedes organizē vismaz trīs reizes gadā pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc AZT un dalībvalstu, ar kurām tās saistītas, pieprasījuma;
(b)  Komisija, AZT un dalībvalstis, ar kurām tās ir saistītas, regulāri organizē trīspusējas apspriedes. Šīs apspriedes organizē vismaz četras reizes gadā pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc AZT un dalībvalstu, ar kurām tās saistītas, pieprasījuma;
Grozījums Nr. 39
Lēmuma priekšlikums
II daļa – 1. nodaļa – virsraksts
VIDES JAUTĀJUMI, KLIMATA PĀRMAIŅAS, OKEĀNI UN KATASTROFU RISKA MAZINĀŠANA
(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
Grozījums Nr. 40
Lēmuma priekšlikums
15. pants – 1. daļa – ievaddaļa
Asociācijas kontekstā sadarbība vides, klimata pārmaiņu un katastrofu riska mazināšanas jomā var attiekties uz:
Asociācijas kontekstā sadarbība vides, klimata pārmaiņu, katastrofu riska mazināšanas un noturības uzlabošanas jomā var attiekties uz:
Grozījums Nr. 41
Lēmuma priekšlikums
15. pants – 1. daļa – c punkts
(c)  ilgtspējīgu resursu izmantošanas un resursu efektivitātes veicināšanu un ekonomikas izaugsmes nošķiršanu no vides degradācijas; kā arī
(c)  ilgtspējīgas resursu izmantošanas un resursu efektivitātes veicināšanu virzībā uz mazoglekļa ekonomiku, pamatojoties uz taisnīgas pārejas stratēģijām; un
Grozījums Nr. 42
Lēmuma priekšlikums
16. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)
(ea)   cīņu pret problēmām, kas saistītas ar zemes degradāciju, it īpaši jūras līmeņa paaugstināšanos un augsnes piesārņojumu;
Grozījums Nr. 43
Lēmuma priekšlikums
17. pants – 1. daļa
Asociācijas kontekstā sadarbība ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas jomā var attiekties uz mežu saglabāšanas un ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšanu, tostarp uz mežu nozīmi vides aizsardzībā pret eroziju un pārtuksnešošanos, un uz apmežošanu un kokmateriālu eksporta pārvaldību.
Asociācijas kontekstā sadarbība ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas jomā var attiekties uz mežu saglabāšanas un ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšanu, tostarp uz mežu nozīmi vides aizsardzībā pret eroziju un pārtuksnešošanos, un uz apmežošanu un kokmateriālu eksporta pārvaldību, un cīņu pret nelikumīgu mežizstrādi.
Grozījums Nr. 44
Lēmuma priekšlikums
18. pants – 1. daļa – b punkts
(b)  ekonomikas un sociālo darbību, piemēram, zvejniecības un akvakultūras, tūrisma, jūras transporta un lauksaimniecības saskaņošanu ar jūras un piekrastes zonu potenciālu attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, izejmateriāliem, vienlaikus ņemot vērā klimata pārmaiņu un cilvēka darbību ietekmi.
(b)  saimnieciskās darbības un sociālo darbību, piemēram, zvejniecības un akvakultūras, tūrisma, jūras transporta un ilgtspējīgas lauksaimniecības saskaņošanu ar jūras un piekrastes zonu potenciālu attiecībā uz atjaunojamo enerģiju un izejmateriāliem, vienlaikus ņemot vērā klimata pārmaiņu un cilvēka darbību ietekmi.
Grozījums Nr. 45
Lēmuma priekšlikums
23. pants – 1. daļa – c punkts
(c)  attīstīt un stiprināt vides aizsardzību;
(c)  attīstīt un stiprināt cilvēktiesības, kā arī sociālo un vides aizsardzību;
Grozījums Nr. 46
Lēmuma priekšlikums
24. pants – 1. daļa – b punkts
(b)  atbalstu partnervalstu centieniem ievērot savas saistības attiecībā uz klimata pārmaiņām saskaņā ar Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām;
(b)  atbalstu partnervalstu centieniem ievērot savas saistības attiecībā uz klimata pārmaiņu apkarošanu saskaņā ar Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgas attīstības mērķiem;
Grozījums Nr. 47
Lēmuma priekšlikums
II daļa – 4. nodaļa – virsraksts
JAUNATNE, IZGLĪTĪBA, APMĀCĪBA, VESELĪBA, NODARBINĀTĪBA, SOCIĀLAIS NODROŠINĀJUMS, PĀRTIKAS NEKAITĪGUMS UN PĀRTIKAS NODROŠINĀJUMS
JAUNATNE, SIEVIETES, IZGLĪTĪBA, APMĀCĪBA, VESELĪBA, NODARBINĀTĪBA, SOCIĀLAIS NODROŠINĀJUMS, PĀRTIKAS NEKAITĪGUMS UN PĀRTIKAS NODROŠINĀJUMS
Grozījums Nr. 48
Lēmuma priekšlikums
32. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Savienība un AZT sadarbojas, lai nodrošinātu, ka jaunieši aktīvi piedalās darba tirgū, un tādējādi novērstu jauniešu bezdarbu.
Grozījums Nr. 49
Lēmuma priekšlikums
32.a pants (jauns)
32.a pants
Dzimumu līdztiesība
1.  ES tiecas veicināt līdztiesību un vienlīdzību starp AZT vīriešiem un sievietēm, kā arī veicināt sieviešu tiesību nostiprināšanu un sieviešu politisko un ekonomisko izredžu vienlīdzību.
2.  Asociācija tiecas aizsargāt sieviešu un meiteņu tiesības, īpaši pievēršoties aizsardzībai pret jebkāda veida vardarbību.
3.  Turklāt asociācija tiecas veicināt sieviešu tiesību nostiprināšanu, it īpaši sieviešu lomu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā un ekonomikas un finanšu vidē.
Visās iniciatīvās ir jāiekļauj dzimuma aspekts.
Grozījums Nr. 50
Lēmuma priekšlikums
33. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
(b)  atbalstu AZT, nosakot un īstenojot izglītības un profesionālās apmācības politiku.
(b)  atbalstu AZT, tām nosakot un īstenojot izglītības un profesionālās apmācības politiku; kā arī
Grozījums Nr. 51
Lēmuma priekšlikums
33. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
(ba)   atbalstu AZT dalībai programmā “Erasmus+” un to piekļuvei šai programmai, rosinot un palielinot potenciālo programmas atbalsta saņēmēju mobilitāti no AZT un uz tām.
Grozījums Nr. 52
Lēmuma priekšlikums
38. pants – virsraksts
Skatuves māksla
Tēlotājmāksla
Grozījums Nr. 53
Lēmuma priekšlikums
38. pants – 1. daļa – ievaddaļa
Asociācijas kontekstā sadarbība skatuves mākslas jomā var attiekties uz:
Asociācijas kontekstā sadarbība tēlotājmākslas jomā var attiekties uz:
Grozījums Nr. 54
Lēmuma priekšlikums
38. pants – 1. daļa – a punkts
(a)  skatuves mākslinieku savstarpējo kontaktu atvieglošanu tādās jomās kā profesionālā apmaiņa un apmācība, tostarp dalība noklausīšanās pasākumos, kultūras tīklu izveide un veicināšana;
(a)  tēlotājmākslas pārstāvju savstarpējo kontaktu atvieglošanu tādās jomās kā profesionālā apmaiņa un apmācība, tostarp dalība noklausīšanās pasākumos, tīklu izveide un to darbības veicināšana, sniedzot atbilstošu finansiālo atbalstu;
Grozījums Nr. 55
Lēmuma priekšlikums
38. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)
(aa)  AZT mākslas darbu popularizēšanu Eiropas Savienībā;
Grozījums Nr. 56
Lēmuma priekšlikums
39. pants – 1. daļa – ievaddaļa
Saistībā ar asociāciju materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un vēstures pieminekļu jomā izvērstās sadarbības mērķis ir dot iespēju veicināt pieredzes un labākās prakses apmaiņu, šim nolūkam:
Saistībā ar asociāciju materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un vēstures pieminekļu jomā izvērstās sadarbības mērķis ir dot iespēju veicināt pieredzes un labākās prakses apmaiņu un ilgtspējīgi vairot objektu vērtību, šim nolūkam:
Grozījums Nr. 57
Lēmuma priekšlikums
39. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)
(da)  uzlabojot zināšanas par AZT materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu, saglabājot to un vairojot tā vērtību;
Grozījums Nr. 58
Lēmuma priekšlikums
II daļa – 6. nodaļa – virsraksts
CĪŅA PRET ORGANIZĒTO NOZIEDZĪBU
TIESISKUMA VEICINĀŠANA
Grozījums Nr. 59
Lēmuma priekšlikums
-40.a pants (jauns)
-40.a pants
Tiesiskuma veicināšana
1.  Asociācija tiecas veicināt tās pamatā esošo demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību un pamatbrīvību principu ievērošanu, īstenojot dialogu un sadarbību starp ES un AZT.
2.  AZT kā ES priekšposteņiem ir nozīmīga loma ES vērtību un principu izplatīšanā attiecīgajā reģionā.
Grozījums Nr. 60
Lēmuma priekšlikums
41. pants – virsraksts
Cīņa pret organizēto noziedzību, cilvēku tirdzniecību, seksuālo vardarbību pret bērniem un bērnu seksuālo izmantošanu, terorismu un korupciju
Cīņa pret organizēto noziedzību, cilvēku tirdzniecību, seksuālo vardarbību pret bērniem un bērnu seksuālo izmantošanu, terorismu un korupciju un minēto parādību novēršana
Grozījums Nr. 61
Lēmuma priekšlikums
41. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.  Asociācijas kontekstā sadarbība organizētās noziedzības jomā var ietvert:
1.  Asociācijas kontekstā sadarbība organizētās noziedzības apkarošanas un novēršanas jomā var ietvert:
Grozījums Nr. 62
Lēmuma priekšlikums
42.a pants (jauns)
42.a pants
Sarunas par tirdzniecības nolīgumiem ar trešām valstīm
Ja sarunas par tirdzniecības vai zivsaimniecības nolīgumiem ar trešām valstīm draud radīt nopietnu kaitējumu AZT reģionālajai integrācijai vai jutīgām nozarēm, Komisija veic ietekmes novērtējumu, ņemot vērā minēto nolīgumu kumulatīvo ietekmi uz AZT ekonomiku. Veikto ietekmes novērtējumu rezultātus Komisija pirms attiecīgo starptautisko nolīgumu noslēgšanas nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un AZT valdībām un vietējām pārvaldes iestādēm.
Grozījums Nr. 63
Lēmuma priekšlikums
53. pants – 2. punkts
2.  Ar tirdzniecību saistītās sadarbības mērķis ir atbalsts Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) galīgajiem mērķiem un Parīzes nolīguma īstenošana. Tas var attiekties arī uz sadarbību citos ar tirdzniecību saistītos daudzpusējos nolīgumos vides jomā, piemēram, Konvencijā par tirdzniecību ar apdraudētajām sugām.
2.  Ar tirdzniecību saistītās sadarbības mērķis ir atbalsts Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) galīgajiem mērķiem un Parīzes nolīguma, kā arī ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana. Tas var attiekties arī uz sadarbību citos ar tirdzniecību saistītos daudzpusējos nolīgumos vides jomā, piemēram, Konvencijā par tirdzniecību ar apdraudētajām sugām.
Grozījums Nr. 64
Lēmuma priekšlikums
59. pants – 1. daļa – 4 punkts
4.  atbalsts, ko AZT piešķir no valsts līdzekļiem un kas rada vai draud radīt konkurences izkropļojumus, dodot priekšroku konkrētiem uzņēmumiem, ciktāl tam ir ievērojama negatīva ietekme uz tirdzniecību vai ieguldījumiem.
svītrots
Grozījums Nr. 65
Lēmuma priekšlikums
70. pants – 1. daļa
Savienība un AZT pieliek vislielākās pūles, lai nodrošinātu, ka to teritorijā īsteno un piemēro starptautiski saskaņotus standartus attiecībā uz regulējumu un uzraudzību finanšu pakalpojumu jomā, un attiecībā uz izvairīšanās no nodokļu maksāšanas apkarošanu. Šādi starptautiski saskaņoti standarti cita starpā ir Bāzeles Komitejas "Pamatprincipi attiecībā uz banku efektīvu uzraudzību", Starptautiskās apdrošināšanas uzraudzības iestāžu asociācijas "Apdrošināšanas galvenie principi", Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas "Vērtspapīru regulējuma mērķi un principi", ESAO "Nolīgums par informācijas apmaiņu nodokļu jautājumos", G20 ,,Paziņojums par pārredzamību un informācijas apmaiņu nodokļu jomā", Finanšu stabilitātes padomes “Finanšu iestāžu efektīvu noregulējuma režīmu galvenie atribūti”.
Savienība un AZT pieliek vislielākās pūles, lai nodrošinātu, ka to teritorijā īsteno un piemēro starptautiski saskaņotus standartus attiecībā uz regulējumu un uzraudzību finanšu pakalpojumu jomā, un attiecībā uz krāpšanas nodokļu jomā, nodokļu apiešanas un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas apkarošanu. Šādi starptautiski saskaņoti standarti cita starpā ir Bāzeles Komitejas "Pamatprincipi attiecībā uz banku efektīvu uzraudzību", Starptautiskās apdrošināšanas uzraudzības iestāžu asociācijas "Apdrošināšanas galvenie principi", Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas "Vērtspapīru regulējuma mērķi un principi", ESAO "Nolīgums par informācijas apmaiņu nodokļu jautājumos", G20 ,,Paziņojums par pārredzamību un informācijas apmaiņu nodokļu jomā", Finanšu stabilitātes padomes “Finanšu iestāžu efektīvu noregulējuma režīmu galvenie atribūti” un ANO Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību un ar to saistītie protokoli.
Grozījums Nr. 66
Lēmuma priekšlikums
72. pants – 1. daļa – a punkts
(a)  adekvātus finanšu resursus un pienācīgu tehnisko palīdzību, lai stiprinātu AZT spējas formulēt un īstenot stratēģiskus satvarus un tiesiskos regulējumus;
(a)  adekvātus finanšu resursus un pienācīgu tehnisko palīdzību šā lēmuma ietvaros, lai stiprinātu AZT spējas formulēt un īstenot stratēģiskus satvarus un tiesiskos regulējumus;
Grozījums Nr. 67
Lēmuma priekšlikums
72. pants – 1. daļa – b punkts
(b)  ilgtermiņa finansējumu, lai veicinātu privātā sektora izaugsmi;
(b)  ilgtermiņa finansējumu šā lēmuma ietvaros, lai veicinātu privātā sektora izaugsmi;
Grozījums Nr. 68
Lēmuma priekšlikums
72. pants – 1. daļa – c punkts
(c)  attiecīgā gadījumā saskaņā ar šo lēmumu noteiktās darbības var veicināt arī ar citām Savienības programmām, ja vien ar maksājumiem netiek segtas vienas un tās pašas izmaksas. Šā lēmuma īstenošanas ietvaros var veicināt arī citās Savienības programmās paredzētos pasākumus, ja vien ar maksājumiem netiek segtas vienas un tās pašas izmaksas. Šādos gadījumos darba programmā, kas attiecas uz šīm darbībām, nosaka, kuri noteikumi ir piemērojami.
(c)  saskaņā ar šo lēmumu noteiktās darbības var veicināt ar papildu finansējumu no citām Savienības programmām, ja vien ar maksājumiem netiek segtas vienas un tās pašas izmaksas. Šādos gadījumos darba programmā, kas attiecas uz šīm darbībām, nosaka, kuri noteikumi ir piemērojami.
Grozījums Nr. 69
Lēmuma priekšlikums
72. pants – 1.a daļa (jauna)
Šā lēmuma īstenošanas ietvaros var veicināt arī citās Savienības programmās paredzētos pasākumus, ja vien ar maksājumiem netiek segtas vienas un tās pašas izmaksas. Šādos gadījumos darba programmā, kas attiecas uz šīm darbībām, nosaka, kuri noteikumi ir piemērojami.
Grozījums Nr. 70
Lēmuma priekšlikums
73. pants – 1. punkts
1.  Programmas finansējums tās īstenošanai laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam ir EUR 500 000 000 pašreizējās cenās;
1.  Programmas finansējums tās īstenošanai laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam ir EUR 669 000 000 faktiskajās cenās;
Grozījums Nr. 71
Lēmuma priekšlikums
74. pants – 1. daļa – a punkts
(a)  “plānojamais atbalsts” ir neatmaksājams atbalsts, kas AZT piešķirts, lai finansētu teritoriālas, reģionālas un intrareģionālas stratēģijas un prioritātes, kas noteiktas plānošanas dokumentos;
(a)  “plānojamais atbalsts” ir neatmaksājams atbalsts, kas AZT piešķirts, lai finansētu teritoriālas, reģionālas un intrareģionālas stratēģijas un prioritātes, kas attiecīgā gadījumā noteiktas plānošanas dokumentos;
Grozījums Nr. 72
Lēmuma priekšlikums
74. pants – 1. daļa – g punkts
(g)  “intrareģionāls piešķīrums” ir summa reģionāla piešķīruma ietvaros, kura piešķirta plānojamajam atbalstam, lai finansētu intrareģionālās sadarbības stratēģijas un prioritātes, iesaistot vismaz vienu AZT un vienu vai vairākus tālākos reģionus, kas minēti LESD 349. pantā, un/vai vienu vai vairākas ĀKK valstis un/vai vienu vai vairākas kaimiņvalstis vai teritorijas, kas nav ĀKK valstis.
(g)  “intrareģionāls piešķīrums” ir summa reģionāla piešķīruma ietvaros, kura piešķirta plānojamajam atbalstam, lai finansētu intrareģionālās sadarbības stratēģijas un prioritātes, kurās iesaistītas šā lēmuma 82. pantā minētās vienības.
Grozījums Nr. 73
Lēmuma priekšlikums
74.a pants (jauns)
74.a pants
Vispārējie principi
Ja vien šajā lēmumā nav paredzēti īpaši noteikumi, ES finansiālo atbalstu īsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2018/10461a (“Finanšu regula”) un saskaņā ar šā lēmuma mērķiem un principiem.
___________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 74
Lēmuma priekšlikums
75. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
(a)  jāīsteno, pienācīgi ievērojot AZT attiecīgās ģeogrāfiskās, sociālās un kultūras iezīmes, kā arī to īpašo potenciālu;
(a)  jāīsteno, pienācīgi ievērojot AZT attiecīgās demogrāfiskās, ģeogrāfiskās, ekonomiskās un finansiālās, vides, sociālās un kultūras iezīmes, kā arī to īpašo potenciālu;
Grozījums Nr. 75
Lēmuma priekšlikums
75. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a  ES finansējumu var sniegt, izmantojot Finanšu regulā paredzētos finansējuma veidus, jo īpaši:
a)  dotācijas;
b)  publiskā iepirkuma līgumus par pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem,
c)  budžeta atbalstu;
d)  iemaksas Komisijas izveidotajos trasta fondos saskaņā ar Finanšu regulas 234. pantu;
e)  finanšu instrumentus;
f)  budžeta garantijas;
g)  finansējuma apvienošanu;
h)  finansiālu atbalstu;
i)  atalgotus ārējos ekspertus.
Plānojamā atbalsta ietvaros ES finansiālais atbalsts galvenokārt tiek sniegts kā budžeta atbalsts AZT.
ES finansiālo atbalstu saskaņā ar Finanšu regulu var sniegt arī, veicot iemaksas starptautiskos, reģionālos vai valstu fondos, piemēram, fondos, ko nolūkā piesaistīt vairāku līdzekļu devēju kopīgu finansējumu izveido vai pārvalda EIB, dalībvalstis, partnervalstis, partnerreģioni vai starptautiskas organizācijas, vai fondos, ko izveido viens vai vairāki līdzekļu devēji, lai kopīgi īstenotu projektus.
Komisija īsteno ES finansiālo atbalstu saskaņā ar Finanšu regulas noteikumiem tiešā veidā ar savu dienestu, ES delegāciju un izpildaģentūru starpniecību, dalītā pārvaldībā ar dalībvalstīm vai netieši, uzticot budžeta izpildes uzdevumus Finanšu regulā minētajām struktūrām. Attiecīgās struktūras nodrošina atbilstību ES ārpolitikai un var uzticēt budžeta izpildes uzdevumus citām struktūrām, ievērojot tādus pašus nosacījumus, kādi ir piemērojami Komisijai.
Finansētās darbības var īstenot, izmantojot paralēlu vai kopīgu līdzfinansējumu. Paralēla līdzfinansējuma gadījumā darbību sadala vairākās skaidri nosakāmās daļās, un katru no tām finansē dažādi partneri, nodrošinot līdzfinansējumu tā, lai vienmēr būtu iespējams konstatēt finansējuma mērķi. Kopīga līdzfinansējuma gadījumā darbības kopējās izmaksas sadala starp partneriem, kuri nodrošina līdzfinansējumu, un resursus apkopo tā, ka vairs nav iespējams noteikt rīcības ietvaros veiktas konkrētas darbības finansējuma avotu. Šādā gadījumā Finanšu regulas 38. pantā paredzētajā dotācijas un publiskā iepirkuma nolīgumu ex post publikācijā, ja nepieciešams, ievēro atbildīgās struktūras noteikumus.
ES finansējumam netiek uzlikti un iekasēti nodokļi, nodevas vai citas maksas.
Grozījums Nr. 76
Lēmuma priekšlikums
75.a pants (jauns)
75.a pants
Līdzekļu pārnešana, ikgadējie maksājumi, saistību apropriācijas, atmaksājamās summas un ieņēmumi, ko rada finanšu instrumenti
1.  Papildus Finanšu regulas 12. panta 2. punktam automātiski pārnes neizmantotās saistību un maksājumu apropriācijas saskaņā ar šo lēmumu, un tās var izmantot saistībām līdz nākamā finanšu gada 31. decembrim. Nākamajā finanšu gadā vispirms izmanto pārnesto summu. Saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 6. punktu Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par pārnestajām saistību apropriācijām.
2.  Papildus Finanšu regulas 15. panta noteikumiem par kārtību, kādā apropriācijas dara pieejamas atkārtoti, saistību apropriācijas, kas atbilst to saistību summai, kuras atceltas kādas saskaņā ar šo lēmumu īstenojamas darbības pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, atkārtoti dara pieejamas sākotnējā budžeta pozīcijā. Šī lēmuma vajadzībām atsauces uz Finanšu regulas 15. pantu, kas minētas 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā regulā, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu, saprot arī kā atsauces uz šo punktu.
3.  Budžeta saistības darbībām, kuru īstenošana norisinās ilgāk par vienu finanšu gadu, var sadalīt gada maksājumos pa vairākiem finanšu gadiem atbilstīgi Finanšu regulas 112. panta 2. punktam.
Šīm daudzgadu darbībām nepiemēro Finanšu regulas 114. panta 2. punkta trešo daļu. Komisija automātiski atceļ jebkuru darbības budžeta saistību daļu, kura līdz 31. decembrim piektajā gadā pēc attiecīgās budžeta saistības gada nav izmantota priekšfinansējumam vai starpposma maksājumu veikšanai vai attiecībā uz kuru nav iesniegta neviena apstiprināta izdevumu deklarācija vai maksājumu pieprasījums.
Šā panta 2. punktu piemēro arī ikgadējiem maksājumiem.
Grozījums Nr. 77
Lēmuma priekšlikums
76. pants – 1. daļa – b punkts
(b)  institucionālajai attīstībai, spēju veidošanai un vides aspektu integrācijai;
(b)  institucionālajai attīstībai, spēju veidošanai un vides, dzimuma un labas pārvaldības aspektu integrācijai;
Grozījums Nr. 78
Lēmuma priekšlikums
77. pants – 2. punkts
2.  Savienība atbalsta AZT centienus izstrādāt ticamus statistikas datus par šīm jomām.
2.  Savienība atbalsta AZT centienus izstrādāt ticamus un publiski pieejamus statistikas datus par šīm jomām.
Grozījums Nr. 79
Lēmuma priekšlikums
77. pants – 3. punkts
3.  Savienība var atbalstīt aizjūras zemes un teritorijas to centienos uzlabot savu makroekonomisko rādītāju salīdzināmību.
3.  Savienība var atbalstīt aizjūras zemes un teritorijas to centienos uzlabot savu makroekonomisko rādītāju salīdzināmību, īpaši veicinot analīzes par aizjūras zemju un teritoriju IKP pēc pirktspējas paritātes, ja šādi dati ir pieejami.
Grozījums Nr. 80
Lēmuma priekšlikums
78. pants – 1. punkts
1.  Pēc Komisijas iniciatīvas Savienības finansējums var segt izdevumus, kas saistīti ar lēmuma īstenošanu un tā mērķu sasniegšanu, tostarp ar administratīvo atbalstu šādai īstenošanai nepieciešamajām sagatavošanas, turpmākajām, uzraudzības, kontroles, revīzijas un izvērtēšanas darbībām, kā arī izdevumus galvenajā mītnē un Savienības delegācijās saistībā ar programmai nepieciešamo administratīvo atbalstu un saskaņā ar šo lēmumu finansēto darbību pārvaldībai, tostarp informācijas un komunikācijas pasākumiem, kā arī korporatīvajām informācijas tehnoloģiju sistēmām.
1.  Pēc Komisijas iniciatīvas Savienības finansējums var segt atbalsta izdevumus, kas saistīti ar lēmuma īstenošanu un tā mērķu sasniegšanu, tostarp ar administratīvo atbalstu šādai īstenošanai nepieciešamajām sagatavošanas, turpmākajām, uzraudzības, kontroles, revīzijas un izvērtēšanas darbībām.
Grozījums Nr. 81
Lēmuma priekšlikums
79. pants
79. pants
svītrots
Vispārējie principi
Ja vien šajā lēmumā nav noteikts citādi, Savienības finansiālo atbalstu īsteno saskaņā ar mērķiem un principiem, kas noteikti šajā lēmumā, Finanšu regulā un [Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta regulā], jo īpaši II sadaļas I nodaļā, izņemot 13. pantu, 14. panta 1. un 4. punktu un 15. pantu, III nodaļā, izņemot 21. panta 1. punktu, 2. punkta a) un b) apakšpunktu un 3. punktu, un V nodaļā, izņemot 31. panta 1., 4., 6. un 9. punktu un 32. panta 3. punktu. Šā lēmuma 80. pantā noteikto procedūru nepiemēro [Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta regulas] 21. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētajos gadījumos.
Grozījums Nr. 82
Lēmuma priekšlikums
79.a pants (jauns)
79.a pants
Plānošanas dokumentu pieņemšana
1.  ES un AZT partnerībā AZT iestādes uzņemas atbildību par nozaru politikas sagatavošanu un pieņemšanu galvenajās sadarbības jomās, kas minētas šā lēmuma II daļā, un nodrošina pienācīgu turpmāku pasākumu īstenošanu.
Pamatojoties uz to, katra AZT sagatavo un iesniedz savas teritorijas ilgtspējīgas attīstības plānošanas dokumentu. Minētais plānošanas dokuments nodrošina vispusīgu satvaru ES un attiecīgās AZT sadarbībai, kas ir saskaņota ar vispārējo Savienības mērķi un darbības jomu, uzdevumiem, principiem un politikas virzieniem.
Katrā plānošanas dokumentā nosaka:
–  īsu AZT politiskās, ekonomiskās, sociālās, kultūras un vides situācijas izklāstu;
–  īsu AZT ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam) aprakstu, kurā precizē AZT prioritātes un veidu, kā tā plāno sekmēt ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu;
–  prioritārās jomas, kurām paredzēts piešķirt ES finansējumu;
–  konkrētos mērķus;
–  gaidāmos rezultātus;
–  skaidrus un konkrētus snieguma rādītājus;
–  indikatīvo finansējumu gan kopumā, gan katrā prioritārajā jomā;
–  indikatīvu laika grafiku.
2.  Plānošanas dokumentā izmanto gūto pieredzi un paraugpraksi, un tā pamatā ir konsultācijas un dialogs ar pilsonisko sabiedrību, vietējām iestādēm un citiem dalībniekiem, lai nodrošinātu viņu pietiekamu iesaistīšanu un indikatīvā plānošanas dokumenta turpmāku īstenošanu.
3.  Par plānošanas dokumenta projektu notiek viedokļu apmaiņa starp katras AZT iestādēm, saistīto dalībvalsti un Komisiju. AZT iestādes ir atbildīgas par plānošanas dokumenta galīgās redakcijas izstrādi. Komisija AZT adresētās pamatnostādnēs precizē plānošanas kārtību, lai būtu iespējams ātri apstiprināt plānošanas dokumentus.
4.  Pēc plānošanas dokumenta galīgās redakcijas sagatavošanas Komisija to novērtē, lai pārliecinātos, vai tas atbilst šā lēmuma mērķiem un attiecīgajiem Savienības politikas virzieniem un vai tajā ir ietverti visi elementi, kas vajadzīgi, lai pieņemtu ikgadējo finansējuma lēmumu. AZT iestādes nodrošina visu minētajam novērtējumam vajadzīgo informāciju, it īpaši iespējamās priekšizpētēs gūtos rezultātus.
5.  Plānošanas dokumentu apstiprina saskaņā ar šī lēmuma 88. panta 5. punktā norādīto pārbaudes procedūru.
Šādu procedūru piemēro arī tad, ja tiek veikta būtiska pārskatīšana, kuras rezultātā ievērojami mainās stratēģija vai plānojums.
Pārbaudes procedūru nepiemēro tad, ja indikatīvajā plānošanas dokumentā tiek izdarītas nebūtiskas izmaiņas, piemēram, tehniskas korekcijas, līdzekļu pārdale indikatīvo piešķīrumu ietvaros pa prioritārajām jomām vai sākotnējā indikatīvā piešķīruma apmēra palielināšana vai samazināšana par mazāk nekā 20 %, ar noteikumu, ka minētās izmaiņas neskar indikatīvajā plānošanas dokumentā norādītās prioritārās jomas un mērķus. Komisija šādas nebūtiskas izmaiņas paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei viena mēneša laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas.
Grozījums Nr. 83
Lēmuma priekšlikums
79.b pants (jauns)
79.b pants
Rīcības plāni un pasākumi
1.  Komisija pieņem gada vai daudzgadu rīcības plānus vai pasākumus. Minētie pasākumi var būt atsevišķi pasākumi, īpaši pasākumi, atbalsta pasākumi vai ārkārtas palīdzības pasākumi. Rīcības plāni un pasākumi katrai darbībai nosaka mērķus, kuri jāsasniedz, iecerētos rezultātus un galvenās darbības, īstenošanas metodes, budžetu un jebkādus saistītus atbalsta izdevumus.
2.  Rīcības plānu pamatā ir plānošanas dokumenti.
3.  Minētos rīcības plānus un pasākumus pieņem saskaņā ar šī lēmuma 88. panta 5. punktā minēto pārbaudes procedūru. Šā panta 1. punktā minētā procedūra nav jāpiemēro:
a)  rīcības plāniem, atsevišķiem pasākumiem un atbalsta pasākumiem, kuriem Savienības finansējums nepārsniedz 10 000 000 EUR;
b)  tehniskiem grozījumiem ar nosacījumu, ka šādi grozījumi būtiski neietekmē attiecīgā rīcības plāna vai attiecīgā pasākuma mērķus, piemēram:
i)  īstenošanas metodes maiņai,
ii)  līdzekļu pārdalei starp vienā un tajā pašā rīcības plānā paredzētām darbībām,
iii)  rīcības plānu un pasākumu budžeta palielinājumiem vai samazinājumiem, ja tie nepārsniedz 20 % no sākotnējā budžeta un 10 000 000 EUR;
Daudzgadu rīcības plānu un pasākumu gadījumā 3. punkta a) apakšpunktā un b) apakšpunkta iii) punktā minētās robežvērtības piemēro ik gadu. Saskaņā ar šo punktu pieņemtos rīcības plānus un pasākumus, izņemot ārkārtas palīdzības pasākumus un tehniskos grozījumus, paziņo Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm nākamajā mēnesī pēc to pieņemšanas.
4.  Pirms Komisija pieņem vai pagarina ārkārtas palīdzības pasākumus, kuru izmaksas nepārsniedz 20 000 000 EUR, tā informē Padomi par minēto pasākumu būtību un mērķiem un par plānoto finansējumu. Pirms būtisku izmaiņu veikšanas jau pieņemtajos ārkārtas palīdzības pasākumos Komisija informē Padomi. Plānojot un pēc tam īstenojot šos pasākumus, Komisija ņem vērā attiecīgajā jomā pieņemto Padomes stratēģisko pieeju, tiecoties nodrošināt Savienības ārējās darbības konsekvenci. Komisija laikus un pienācīgi informē Eiropas Parlamentu par ārkārtas palīdzības pasākumu plānošanu un īstenošanu saskaņā ar šo pantu, tostarp par paredzētajām finansējuma summām, un informē Eiropas Parlamentu arī par minētās palīdzības būtiskām izmaiņām vai būtiskiem pagarinājumiem.
5.  Pienācīgi pamatotu, nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ, piemēram, dabas vai cilvēka izraisītas katastrofas rezultātā iestājušās krīzes vai demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību vai pamatbrīvību tieša apdraudējuma gadījumā, Komisija saskaņā ar 88. panta 5. punktā paredzēto procedūru var pieņemt rīcības plānus un pasākumus vai pastāvošo rīcības plānu un pasākumu grozījumus.
Grozījums Nr. 84
Lēmuma priekšlikums
80. pants
80. pants
svītrots
Daudzgadu indikatīvo programmu, darbības plānu un pasākumu pieņemšana
Komisija saskaņā ar šo lēmumu “vienoto programmdokumentu” veidā pieņem daudzgadu indikatīvās programmas, kā minēts [Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta regulas] 12. pantā, kopā ar attiecīgajiem [Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta regulas] 19. pantā minētajiem rīcības plāniem un pasākumiem saskaņā ar šā lēmuma 88. panta 5. punktā minēto pārbaudes procedūru. Minēto procedūru piemēro arī [Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta regulas] 14. panta 3. punktā minētajām pārskatīšanām, ar kurām var ievērojami mainīt daudzgadu indikatīvo programmu saturu.
Attiecībā uz Grenlandi [Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta regulas] 19. pantā minētos rīcības plānus un pasākumus var pieņemt atsevišķi no daudzgadu indikatīvajām programmām.
Grozījums Nr. 85
Lēmuma priekšlikums
81. pants – 1. punkts
1.  AZT valsts iestādēm ir tiesības uz finansiālu atbalstu, kas paredzēts šajā lēmumā.
1.  Visu AZT valsts iestādēm ir tiesības uz finansiālu atbalstu, kas paredzēts šajā lēmumā.
Grozījums Nr. 86
Lēmuma priekšlikums
81. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
e)  decentralizētas sadarbības dalībniekiem un citiem nevalstiskiem dalībniekiem no AZT un Savienības, lai viņiem dotu iespēju īstenot ekonomikas, kultūras, sociālus un izglītības projektus un programmas AZT decentralizētas sadarbības ietvaros, ko paredz šā lēmuma 12. pants.
e)  decentralizētas sadarbības dalībniekiem un citiem nevalstiskiem dalībniekiem no AZT un Savienības, lai viņiem dotu iespēju īstenot ekonomikas, vides, kultūras, sociālus un izglītības projektus un programmas AZT decentralizētas sadarbības ietvaros, ko paredz šā lēmuma 12. pants.
Grozījums Nr. 87
Lēmuma priekšlikums
82. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – iii punkts
iii)  vienu vai vairākām reģionālajām organizācijām, kuru locekles ir AZT;
iii)  vienu vai vairākām asociācijām vai reģionālajām organizācijām, kuru locekles ir AZT;
Grozījums Nr. 88
Lēmuma priekšlikums
83. pants – 1. punkts
1.  Fiziskās personas no AZT, kā noteikts 50. pantā un, attiecīgā gadījumā, attiecīgās valsts un/vai privātās iestādes un institūcijas AZT, ir tiesīgas piedalīties Savienības programmās un saņemt no tām finansējumu saskaņā ar programmu noteikumiem un mērķiem un iespējamajiem režīmiem, kas piemērojami dalībvalstī, ar kuru AZT ir saistīta.
1.  Fiziskās personas no AZT, kā noteikts 50. pantā un attiecīgā gadījumā AZT valsts un/vai privātās iestādes un institūcijas ir tiesīgas piedalīties visās Savienības programmās, tostarp Eiropas Savienības Solidaritātes fondā, un saņemt no tām finansējumu saskaņā ar programmu noteikumiem un mērķiem un iespējamajiem režīmiem, kas piemērojami dalībvalstī, ar kuru attiecīgā AZT ir saistīta.
Grozījums Nr. 89
Lēmuma priekšlikums
83. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a  Komisija nodrošina AZT faktisku un efektīvu piekļuvi visām Savienības programmām un instrumentiem, kas paredzēti sadarbībai ar citām valstīm, vajadzības gadījumā paredzot īpašus pasākumus.
Turklāt Komisija nodrošina informācijas pārredzamību un saistībā ar dažādām ES programmām izsludināto uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus pamanāmību, šajā nolūkā izmantojot atjauninātu un AZT paredzētu piekļuves portālu.
Grozījums Nr. 90
Lēmuma priekšlikums
83. pants – 3. punkts
3.  AZT katru gadu, sākot no 2022. gada, paziņo Komisijai par šādu dalību Savienības programmās.
3.  Pamatojoties uz AZT sniegto informāciju, Komisija katru gadu sagatavo ziņojumu par AZT dalību Savienības programmās.
Grozījums Nr. 91
Lēmuma priekšlikums
86. pants – 2. daļa
Lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi novērtēta ar šo lēmumu panāktā virzība uz tās mērķu sasniegšanu, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 87. pantu, lai grozītu I pielikuma 3. pantu nolūkā vajadzības gadījumā pārskatīt vai papildināt rādītājus un papildināt šo lēmumu ar noteikumiem par uzraudzības un novērtēšanas satvara izveidi.
Lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi novērtēta ar šo lēmumu panāktā virzība uz mērķu sasniegšanu, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 87. pantu, lai noteiktu I pielikuma 3. pantā paredzētos snieguma rādītājus vai vajadzības gadījumā tos pārskatītu vai papildinātu, un papildinātu šo lēmumu ar noteikumiem par uzraudzības un novērtēšanas satvara izveidi.
Grozījums Nr. 92
Lēmuma priekšlikums
87. pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt šīs regulas 86. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2021. gada 1. janvāra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
2.  Pilnvaras pieņemt šīs regulas 86. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2021. gada 1. janvāra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. Padome informē Eiropas Parlamentu par savu lēmumu.
Grozījums Nr. 93
Lēmuma priekšlikums
87. pants – 4. punkts
4.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo Padomei.
4.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo Padomei un Eiropas Parlamentam.
Grozījums Nr. 94
Lēmuma priekšlikums
87. pants – 5. punkts
5.  Saskaņā ar 86. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Padomei, Padome nav izteikusi iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām Padome ir informējusi Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
5.  Saskaņā ar 86. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Padomei, Padome nav izteikusi iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām Padome ir informējusi Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. Ja Padome plāno izteikt iebildumus, tā saprātīgā termiņā pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par to informē Eiropas Parlamentu, norādot, pret kuru deleģēto aktu tā plāno iebilst, un izklāstot iebildumu iemeslus.
Grozījums Nr. 95
Lēmuma priekšlikums
90. pants – 1. daļa
Šo regulu piemēro saskaņā ar Padomes Lēmumu 2010/427/ES46.
Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos nodrošina ES ārējās darbības vispārējo politisko koordināciju, nodrošinot ES ārējās darbības vienotību, konsekvenci un efektivitāti.
__________________
46 Padomes 2010. gada 26. jūlija Lēmums 2010/427/ES, ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību (OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.).
Grozījums Nr. 96
Lēmuma priekšlikums
92. pants – 2. daļa
To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.
To piemēro no 2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim.
Grozījums Nr. 97
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. pants – 1 punkts – ievaddaļa
1.  Šā lēmuma nolūkiem kopējo Savienības finansiālo palīdzību 500 000 000 EUR apjomā pašreizējās cenās septiņu gadu laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim sadala šādi:
1.  Šā lēmuma nolūkiem kopējo Savienības finansiālo palīdzību 669 000 000 EUR apjomā faktiskajās cenās septiņu gadu laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim sadala šādi:
Grozījums Nr. 98
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a)  159 000 000 EUR dotāciju veidā divpusējām atbalsta programmām AZT, kuras nav Grenlande, ilgtermiņa attīstībai, jo īpaši, lai finansētu iniciatīvas, kas minētas plānošanas dokumentā. Šo summu piešķir, pamatojoties uz AZT vajadzībām un sniegumu saskaņā ar šādiem kritērijiem. Vajadzības gadījumā plānošanas dokumentā īpašu uzmanību pievērš pasākumiem, kuru mērķis ir pārvaldības un iestāžu spējas stiprināšana saņēmējās AZT, un – vajadzības gadījumā – paredzēto pasākumu varbūtējam grafikam. Piešķirot šo summu, ņem vērā iedzīvotāju skaitu, iekšzemes kopprodukta (IKP) līmeni, līdzšinējo piešķīrumu līmeni un ierobežojumus ģeogrāfiskās nošķirtības dēļ tajās AZT, kas minētas šā lēmuma 9. pantā.
(a)  81 % dotāciju veidā divpusējam plānojamajam atbalstam visu AZT ilgtermiņa attīstībai, jo īpaši, lai finansētu iniciatīvas, kas minētas plānošanas dokumentā.
Šo summu piešķir, pamatojoties uz AZT vajadzībām un sniegumu saskaņā ar šādiem kritērijiem: iedzīvotāju skaitu, iekšzemes kopproduktu (IKP) pēc pirktspējas līmeņa (PSL), ja šādi dati ir pieejami, līdzšinējo piešķīrumu līmeni, ierobežojumus ģeogrāfiskās nošķirtības dēļ tajās AZT, kas minētas šā lēmuma 9. pantā, zemo attīstības līmeni tajās AZT, kas minētas šā lēmuma 9.a pantā, teritoriju lielumu un klimata un vides problemātiku.
4 % Arubai;
1,5 % Bonairei;
5 % Kirasao;
48 % Grenlandei;
10,75 % Jaunkaledonijai;
10,85 % Francijas Polinēzijai;
1,2 % Sabai;
2 % Senbartelmī;
0,8 % Sintēstatiusai;
7,5 % Senpjērai un Mikelonai;
2,5 % Sentmartēnai;
0,4 % Francijas Dienvidjūru un Antarktikas Zemēm;
5,5% Volisai un Futunas salām.
Grozījums Nr. 99
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
(b)  EUR 225 000 000 dotācijas veidā divpusējām atbalsta programmām AZT, kuras nav Grenlande, ilgtermiņa attīstībai, jo īpaši, lai finansētu iniciatīvu, kas minēta plānošanas dokumentā.
svītrots
Grozījums Nr. 100
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
(c)  81 000 000 EUR piešķir, lai atbalstītu AZT reģionālās programmas, no kurām 15 000 000 EUR varētu atbalstīt starpreģionālās darbības, un Grenlande ir atbilstīga tikai šādām starpreģionālām darbībām. Šo sadarbību īstenos saskaņā ar šā lēmuma 7. pantu, jo īpaši attiecībā uz šā lēmuma 5. pantā minētajām abpusējo interešu jomām un apspriežoties šā lēmuma 14. pantā minētajās ES un AZT partnerības struktūrās. Tas notiek, īstenojot koordināciju ar citām attiecīgajām Savienības finanšu programmām un instrumentiem un jo īpaši LESD 349. pantā minētajiem tālākajiem reģioniem.
(c)  12 % piešķir, lai atbalstītu AZT reģionālās programmas, no kurām 30 000 000 EUR varētu izmantot, lai palīdzētu finansēt intrareģionālās darbības, un Grenlande ir atbilstīga tikai šādām intrareģionālām darbībām. Šo sadarbību īstenos saskaņā ar šā lēmuma 7. pantu, jo īpaši attiecībā uz šā lēmuma 5. pantā minētajām abpusējo interešu jomām un apspriežoties šā lēmuma 14. pantā minētajās ES un AZT partnerības struktūrās. Tas notiek, īstenojot koordināciju ar citām attiecīgajām Savienības finanšu programmām un instrumentiem un jo īpaši LESD 349. pantā minētajiem tālākajiem reģioniem.
Grozījums Nr. 101
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
(d)  22 000 000 EUR pētījumiem vai tehniskās palīdzības pasākumiem visām AZT, to vidū Grenlandei, saskaņā ar šā lēmuma 78. pantu49.
(d)  3,5 % pētījumiem vai tehniskās palīdzības pasākumiem visām AZT, to vidū Grenlandei, saskaņā ar šā lēmuma 78. pantu.
__________________
49 No minētās summas 9 725 000 EUR ir rezervēti Komisijai nolūkā segt tehnisko un/vai administratīvo palīdzību un izdevumus, kas rodas, atbalstot ES programmu un/vai darbību īstenošanu, netiešo pētniecību un tiešo pētniecību.
Grozījums Nr. 102
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa
(e)  13 000 000 EUR visiem nepiešķirtajiem līdzekļiem visām AZT, tostarp, inter alia, Grenlandei, lai:
(e)  3,5 % visiem nepiešķirtajiem līdzekļiem visām AZT, tostarp, inter alia, Grenlandei, lai:
Grozījums Nr. 103
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. pants – 2. punkts
2.  Pēc pārskatīšanas Komisija var lemt par nepiešķirto šajā pantā minēto līdzekļu sadalījumu.
2.  Pēc pārskatīšanas, kas veikta pirms 2025. gada, Komisija, apspriedusies ar dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu, var lemt par šajā pantā minēto nepiešķirto līdzekļu piešķiršanu.
Grozījums Nr. 104
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. pants – 1. daļa – ievaddaļa
Šā lēmuma 3.5 pantā izklāstīto mērķus sasniegšanu mēra šādi.
Saskaņoti ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem un atbilstoši 86. pantā paredzētajai procedūrai tiek izstrādāts galveno snieguma rādītāju saraksts, ko izmanto, lai novērtētu, kādā mērā ES ir sekmējusi šā lēmuma 3. panta 5. punktā izklāstīto mērķu sasniegšanu.
Grozījums Nr. 105
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. pants – 1. daļa – 1. punkts
1.  Attiecībā uz AZT, izņemot Grenlandi, preču un pakalpojumu eksports, izteikts kā % no IKP, un kopējie vispārējās valdības ieņēmumi, izteikti kā % no IKP.
svītrots
Grozījums Nr. 106
Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. pants – 1. daļa – 2. punkts
2.  Attiecībā uz Grenlandi preču un pakalpojumu eksports, izteikts kā % no IKP, un zivsaimniecības nozares procentuālā vērtība no kopējā eksporta.
svītrots
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika