Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0244(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0480/2018

Teksty złożone :

A8-0480/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 31/01/2019 - 9.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0053

Teksty przyjęte
PDF 273kWORD 84k
Czwartek, 31 stycznia 2019 r. - Bruksela
Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunki między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) *
P8_TA(2019)0053A8-0480/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0461),

–  uwzględniając art. 203 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0379/2018),

—  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju (A8-0480/2018),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6
(6)  W nowej decyzji należy podkreślić specyfikę współpracy z Grenlandią, jak na przykład cel zachowania bliskich i trwałych związków między Unią, Grenlandią i Danią, uznanie geostrategicznego położenia Grenlandii, znaczenie dialogu politycznego między Grenlandią a Unią, istnienie umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią a Grenlandią i potencjalna współpracakwestiach dotyczących Arktyki. Pozwoli ona stawić czoła globalnym wyzwaniom, umożliwiając opracowanie proaktywnego programu i realizację wspólnych interesów, w szczególności rosnącemu wpływowi zmiany klimatu na działalność człowieka i środowisko, transport morski, zasoby naturalne, w tym surowce i stada ryb, a także badania naukowe i innowacje.
(6)  W nowej decyzji należy podkreślić specyfikę współpracy z Grenlandią. W 2003 r. Rada uzgodniła, że stosunki Unii z Grenlandią po 2006 r. będą polegać na kompleksowym partnerstwie na rzecz zrównoważonego rozwoju, obejmującym szczegółowe porozumienie w sprawie połowów wynegocjowane zgodnie z ogólnymi zasadami i regułami mającymi zastosowanie do tego rodzaju porozumień. Podobnie we wspólnej deklaracji Unii Europejskiej oraz rządu Grenlandii i rządu Danii w sprawie stosunków między Unią Europejską a Grenlandią, podpisanej w Brukseli 19 marca 2015 r., przypomniano o związkach historycznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych między Unią a Grenlandią oraz podkreślono konieczność dalszego zacieśniania stosunków i współpracy zgodnie ze wspólnym interesem. Partnerstwo nawiązane na mocy niniejszej nowej decyzji powinno zatem służyć zachowaniu bliskich i trwałych związków między Unią, Grenlandią i Danią oraz pozwolić stawić czoła globalnym wyzwaniom dzięki opracowaniu dynamicznego programu działań i wskazywaniu wspólnych interesów. W decyzji należy podkreślić specyfikę współpracy z Grenlandią przez uznanie jej geostrategicznego położenia, a także odnotować znaczenie dialogu politycznego między Grenlandią a Unią, istnienie umowy o partnerstwie między Unią a Grenlandią w sektorze połowów i potencjalną współpracę w sprawach arktycznych. Należy w niej uwzględnić zwłaszcza rosnący wpływ zmiany klimatu na działalność człowieka i środowisko, transport morski, zasoby naturalne, w tym surowce i stada ryb, a także badania naukowe i innowacje.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 16
(16)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, program ten przyczyni się do włączenia działań w dziedzinie klimatu do głównego nurtu polityki Unii i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć 25 %. Oczekuje się, że w ramach działań objętych tym programem 20 % całkowitej puli środków finansowych programu przyczyni się do osiągnięcia celów klimatycznych. Stosowne działania zostaną określone podczas wdrażania programu i ponownie ocenione w ramach jego oceny śródokresowej i przeglądów.
(16)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, program ten przyczyni się do włączenia działań w dziedzinie klimatu do głównego nurtu polityki Unii i do osiągnięcia celu ogólnego, zgodnie z którym wydatki z budżetu Unii na osiąganie celów klimatycznych mają sięgnąć 25 %. Oczekuje się, że w działaniach objętych tym programem 30 % całkowitej puli środków finansowych programu przyczyni się do osiągnięcia celów klimatycznych. Stosowne działania zostaną określone podczas wdrażania programu i ponownie ocenione w ramach jego oceny śródokresowej i przeglądów.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 18
(18)  Unia i KTZ uznają specjalne znaczenie kształcenia i szkolenia zawodowego jako dźwigni zrównoważonego rozwoju KTZ.
(18)  Unia i KTZ uznają specjalne znaczenie kształcenia i szkolenia zawodowego jako dźwigni zrównoważonego rozwoju KTZ, zwłaszcza na terytoriach o dość niskim ogólnym poziomie edukacji.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 19
(19)  Stowarzyszenie Unii i KTZ powinno brać pod uwagę różnorodność i tożsamość kulturową KTZ i przyczyniać się do ich zachowania.
(19)  Stowarzyszenie Unii i KTZ powinno brać pod uwagę różnorodność i tożsamość kulturową KTZ i przyczyniać się do ich zachowania. W stowarzyszeniu należy zatem przykładać szczególną wagę i przyczyniać się do wspierania i poszanowania praw rdzennych mieszkańców KTZ.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 20
(20)  Współpraca w zakresie handlu i kwestii związanych z handlem między Unią a KTZ powinna przyczyniać się do osiągnięcia celu polegającego na zrównoważonym rozwoju gospodarczym, rozwoju społecznym i ochronie środowiska.
(20)  Współpraca w zakresie handlu i kwestii związanych z handlem między Unią a KTZ powinna przyczyniać się do osiągnięcia celu polegającego na zrównoważonym rozwoju gospodarczym, rozwoju społecznym i ochronie środowiska, na wzór celów zrównoważonego rozwoju.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 21
(21)  Niniejsza decyzja powinna przewidywać większą elastyczność reguł pochodzenia, w tym nowe możliwości kumulacji pochodzenia. Kumulacja powinna być możliwa nie tylko z KTZ i państwami będącymi stroną umów o partnerstwie gospodarczym, ale pod pewnymi warunkami obejmować również produkty pochodzące z krajów, z którymi Unia stosuje umowę o wolnym handlu, i, również zależnie od spełnienia określonych warunków, produkty wprowadzane do Unii bezkontyngentowo i bezcłowo w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych Unii. Warunki te są niezbędne, by zapobiec obchodzeniu przepisów handlowych i zapewnić właściwe funkcjonowanie przepisów dotyczących kumulacji.
(21)  Niniejsza decyzja powinna przewidywać większą elastyczność reguł pochodzenia, w tym nowe możliwości kumulacji pochodzenia. Kumulacja powinna być możliwa nie tylko z KTZ i państwami będącymi stroną umów o partnerstwie gospodarczym, ale pod pewnymi warunkami obejmować również produkty pochodzące z krajów, z którymi Unia stosuje umowę o wolnym handlu, i, również zależnie od spełnienia określonych warunków, produkty wprowadzane do Unii bezkontyngentowo i bezcłowo w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych Unii. Warunki te są niezbędne, by powstała silniejsza unia handlowa, zdolna zapobiec obchodzeniu przepisów handlowych i zapewnić właściwe funkcjonowanie przepisów dotyczących kumulacji.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 25
(25)  Współpraca między Unią a KTZ w obszarze usług finansowych powinna przyczyniać się do stworzenia bezpieczniejszego, solidniejszego i przejrzystszego systemu finansowego, który jest niezbędny do zwiększenia globalnej stabilności finansowej i stworzenia podstaw dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Wysiłki w tym obszarze powinny skupiać się na dążeniu do osiągnięcia konwergencji z normami międzynarodowymi i zbliżenia ustawodawstwa KTZ do dorobku Unii w dziedzinie usług finansowych. Należy zwrócić odpowiednią uwagę na wzmacnianie zdolności administracyjnych władz KTZ, w tym w dziedzinie nadzoru.
(25)  Współpraca między Unią a KTZ w obszarze usług finansowych powinna mieć na celu zwalczanie oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania, aby przyczyniać się do stworzenia bezpieczniejszego, solidniejszego i przejrzystszego systemu finansowego, który jest niezbędny do zwiększenia globalnej stabilności finansowej i stworzenia podstaw dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Wysiłki w tym obszarze powinny skupiać się na dążeniu do osiągnięcia konwergencji z normami międzynarodowymi i zbliżenia ustawodawstwa KTZ do dorobku Unii w dziedzinie usług finansowych. Należy zwrócić odpowiednią uwagę na wzmacnianie zdolności administracyjnych władz KTZ, w tym w dziedzinie nadzoru.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 32
(32)  W niniejszej decyzji należy zawrzeć odesłanie, w stosownych przypadkach, do [rozporządzenia ISRWM] (Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej) do celów wdrożenia współpracy i tym samym zapewnienia spójności w zarządzaniu instrumentami.
skreśla się
Poprawka 9
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1
1.  Niniejsza decyzja ustanawia stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich (KTZ) z Unią („stowarzyszenie”), które stanowi partnerstwo oparte na art. 198 TFUE, mające na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju KTZ oraz szerzenie wartości i standardów Unii na świecie.
1.  Niniejsza decyzja ustanawia stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich (KTZ) z Unią („stowarzyszenie”), które stanowi partnerstwo oparte na art. 198 TFUE, mające na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju KTZ oraz szerzenie wartości, zasad i standardów Unii na świecie.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Stowarzyszenie Unii z KTZ opiera się na celach, zasadach i wartościach podzielanych przez KTZ, państwa członkowskie, z którymi są one powiązane, oraz Unię.
1.  Stowarzyszenie Unii z KTZ opiera się na celach, zasadach i wartościach podzielanych przez KTZ, państwa członkowskie, z którymi są one powiązane, oraz Unię. Przyczynia się ono do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju określonych w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz do wdrożenia porozumienia klimatycznego z Paryża.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 3
3.  Wprowadzając w życie niniejszą decyzję, partnerzy kierują się zasadami przejrzystości, pomocniczości i potrzebą efektywności i uwzględniają trzy filary zrównoważonego rozwoju KTZ: rozwój gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska.
3.  Wprowadzając w życie niniejszą decyzję, partnerzy kierują się zasadami przejrzystości, pomocniczości i potrzebą efektywności, i uwzględniają trzy filary zrównoważonego rozwoju KTZ: rozwój gospodarczy, rozwój społeczny i kulturalny oraz ochronę środowiska.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 4
4.  Ogólnym celem niniejszej decyzji jest promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego krajów i terytoriów zamorskich oraz ustanowienie ścisłych stosunków gospodarczych między nimi a Unią jako całością. Stowarzyszenie realizuje ten ogólny cel poprzez wzmacnianie konkurencyjności i odporności KTZ, zmniejszanie ich podatności na zagrożenia w dziedzinie gospodarki i środowiska oraz wspieranie współpracy między nimi a innymi partnerami.
4.  Zgodnie z art. 3 ust. 5 i art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej oraz z art. 198 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ogólnym celem niniejszej decyzji jest promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego krajów i terytoriów zamorskich oraz ustanowienie ścisłych stosunków gospodarczych między nimi a Unią jako całością.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 5 – litera a
a)  rozwijanie i wspieranie współpracy z KTZ;
skreśla się
Poprawka 14
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 5 – litera b
b)  wspieranie Grenlandii i współpraca z nią podczas rozwiązywania głównych stojących przed nią wyzwań takich jak podnoszenie poziomu kształcenia i przyczynianie się do rozwoju zdolności organów administracji Grenlandii do formułowania i wdrażania polityki krajowej.
b)  wspieranie KTZ w podejmowaniu poważnych wyzwań, przed jakimi stoją, w tym – w przypadku Grenlandii – w dziedzinie edukacji;
Poprawka 15
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 5 – litera b a (nowa)
ba)  poprawa odporności KTZ dzięki zmniejszeniu ich podatności na zagrożenia gospodarcze i środowiskowe;
Poprawka 16
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 5 – litera b b (nowa)
bb)  poprawa konkurencyjności KTZ, w tym standardów socjalnych;
Poprawka 17
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 5 – litera b c (nowa)
bc)  wspieranie współpracy KTZ z innymi partnerami.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 6
6.  Realizując te cele, stowarzyszenie szanuje podstawowe zasady wolności, demokracji, praw człowieka i podstawowych wolności, praworządności, dobrych rządów i zrównoważonego rozwoju, podzielane przez KTZ i państwa członkowskie, z którymi są one powiązane.
6.  Realizując te cele, stowarzyszenie szanuje podstawowe zasady demokracji, podejście oparte na prawie i obejmujące wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności, praworządność, dobre rządy i zrównoważony rozwój, podzielane przez KTZ i państwa członkowskie, z którymi są one powiązane. Dotyczy to również zasady niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz zasady równouprawnienia płci.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit 1 a (nowy)
W procesie programowania i wdrażania, a zwłaszcza w przyjmowaniu wytycznych Komisja należycie uwzględnia ograniczone możliwości administracyjne i zasoby ludzkie KTZ.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a
a)  dywersyfikacja gospodarcza KTZ, w tym ich dalsza integracja z gospodarkami światowymi i regionalnymi; w szczególnym przypadku Grenlandii – potrzeba podnoszenia umiejętności jej siły roboczej;
a)  zrównoważona dywersyfikacja gospodarcza KTZ, w tym ich dalsza integracja z gospodarkami światowymi i regionalnymi; w szczególnym przypadku Grenlandii – potrzeba podnoszenia umiejętności jej siły roboczej;
Poprawka 21
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2– litera a a (nowa)
aa)   wspieranie modelu socjalnego wysokiej jakości;
Poprawka 22
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e
e)  wspieranie działań zmniejszających ryzyko związane z klęskami żywiołowymi;
e)  wspieranie działań zmniejszających ryzyko klęsk żywiołowych, z uwzględnieniem priorytetów określonych w „Ramach z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030”;
Poprawka 23
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2– litera h a (nowa)
ha)  sprawy Karaibów i Pacyfiku.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2
2.  W tym celu Unia i KTZ mogą prowadzić wymianę informacji i najlepszych praktyk lub ustanowić inne formy bliskiej współpracy i koordynacji z innymi partnerami w kontekście udziału KTZ w organizacjach regionalnych i międzynarodowych, w stosownych przypadkach w drodze umów międzynarodowych.
2.  W tym celu Unia i KTZ mogą prowadzić wymianę informacji i najlepszych praktyk lub ustanowić inne formy bliskiej współpracy i koordynacji z innymi partnerami w kontekście udziału KTZ w organizacjach regionalnych i międzynarodowych, w stosownych przypadkach w drodze umów międzynarodowych, aby przyczynić się do płynnej integracji KTZ z ich otoczeniem geograficznym.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 3
3.  Stowarzyszenie ma służyć wspieraniu współpracy między KTZ a innymi partnerami w dziedzinach współpracy określonych w częściach II i III niniejszej decyzji. W tym zakresie celem stowarzyszenia jest promowanie współpracy między KTZ a regionami najbardziej oddalonymi, o których mowa w art. 349 TFUE, sąsiadującymi z nimi państwami AKP i państwami i terytoriami nienależącymi do grupy państw AKP. Aby zrealizować ten cel, Unia usprawnia koordynację i synergię między odpowiednimi programami unijnymi. W stosownych przypadkach Unia stara się także włączać KTZ w prace swoich organów dialogu prowadzonego z sąsiadującymi państwami, zarówno państwami należącymi do grupy państw AKP, jak i państwami lub terytoriami nienależącymi do tej grupy, oraz z regionami najbardziej oddalonymi.
3.  Stowarzyszenie ma służyć wspieraniu współpracy między KTZ a innymi partnerami w dziedzinach współpracy określonych w częściach II i III niniejszej decyzji. W tym zakresie celem stowarzyszenia jest promowanie współpracy między KTZ a regionami najbardziej oddalonymi, o których mowa w art. 349 TFUE, sąsiadującymi z nimi państwami AKP i państwami i terytoriami nienależącymi do grupy państw AKP. Aby zrealizować ten cel, Unia usprawnia koordynację i synergię między odpowiednimi programami unijnymi. Unia włącza KTZ w prace swoich organów dialogu prowadzonego z sąsiadującymi państwami, zarówno państwami należącymi do grupy państw AKP, jak i państwami lub terytoriami nienależącymi do tej grupy, oraz z regionami najbardziej oddalonymi, w stosownych przypadkach proponując nadanie KTZ statusu obserwatora.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 4 – litera a a (nowa)
aa)  zwiększanie zdolności KTZ do wpływania na przyjmowanie strategii regionalnych uwzględniających ich specyfikę, potencjał oraz perspektywę europejską, której są nośnikiem;
Poprawka 27
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – nagłówek
Szczególne traktowanie
Szczególne traktowanie odizolowanych KTZ
Poprawka 28
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 a (nowy)
Artykuł 9a
Szczególne traktowanie najsłabiej rozwiniętych KTZ
1.  Stowarzyszenie uwzględnia różnorodność KTZ pod względem poziomu rozwoju oraz ich ograniczenia strukturalne.
2.  Wprowadza się szczególne traktowanie najsłabiej rozwiniętych KTZ.
3.  By umożliwić najsłabiej rozwiniętym KTZ nadrobienie zaległości w rozwoju oraz sprostanie ich stałym ograniczeniom strukturalnym, należycie uwzględnia się ich specyfikę przy ustalaniu wielkości pomocy finansowej i warunków jej przyznania.
4.  Za najsłabiej rozwinięte spośród KTZ uważa się Terytorium Wysp Wallis i Futuna.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1
1.  Stowarzyszenie opiera się na szerokim dialogu i konsultacjach w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania między KTZ, państwami członkowskimi, z którymi są one powiązane, oraz Komisją i, w stosownych przypadkach, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).
1.  Stowarzyszenie opiera się na szerokim dialogu i konsultacjach w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, między KTZ, państwami członkowskimi, z którymi są one powiązane, oraz Komisją i Parlamentem Europejskim, a także, w stosownych przypadkach, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).
Poprawka 30
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – nagłówek
Obowiązki podmiotów pozarządowych
Rola społeczeństwa obywatelskiego i podmiotów pozarządowych
Poprawka 31
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 1
1.  Podmioty pozarządowe mogą odgrywać rolę w wymianie informacji i konsultacjach dotyczących współpracy, w szczególności tych, które dotyczą przygotowania i wdrażania pomocy, projektów lub programów, odnoszących się do współpracy. Mogą im być przekazywane uprawnienia do zarządzania finansami w ramach realizacji takich projektów lub programów na potrzeby wspierania lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju.
1.  Społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny i podmioty pozarządowe mogą odgrywać rolę w wymianie informacji i konsultacjach dotyczących współpracy, w szczególności tych, które dotyczą przygotowania i wdrażania pomocy, projektów lub programów odnoszących się do współpracy. Mogą im być przekazywane uprawnienia do zarządzania finansami w ramach realizacji takich projektów lub programów na potrzeby wspierania lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 3
3.  Dialog umożliwia KTZ wzięcie pełnego udziału w realizacji stowarzyszenia.
3.  Dialog umożliwia KTZ wzięcie pełnego udziału w realizacji stowarzyszenia, a także w określaniu i wdrażaniu strategii regionalnych Unii na obszarach, na których znajdują się KTZ.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 4
4.  Dialog koncentruje się między innymi na szczególnych zagadnieniach politycznych stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania lub mających ogólne znaczenie dla osiągnięcia celów stowarzyszenia.
4.  Dialog koncentruje się między innymi na szczególnych zagadnieniach politycznych stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania lub mających ogólne znaczenie dla osiągnięcia zarówno celów stowarzyszenia, jak i celów zrównoważonego rozwoju.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 5
5.  Dialog z Grenlandią w szczególności stanowi podstawę szerokiej współpracy i dialogu w obszarach dotyczących m.in. energii elektrycznej, zmiany klimatu i środowiska, zasobów naturalnych, w tym surowców i stad ryb, transportu morskiego, badań naukowych i innowacji, a także arktycznego wymiaru tych kwestii.
5.  Dialog z Grenlandią stanowi w szczególności podstawę szerokiej współpracy i dialogu w obszarach dotyczących m.in. edukacji, energii elektrycznej, zmiany klimatu i środowiska, przyrody, zasobów naturalnych, w tym surowców i stad ryb, transportu morskiego, badań naukowych i innowacji, a także arktycznego wymiaru tych kwestii.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  Dialog z KTZ regionu Karaibów służy w szczególności doskonaleniu europejskiej strategii dla Karaibów oraz współpracy w sprawach różnorodności biologicznej, zmiany klimatu, zrównoważonego gospodarowania zasobami, zapobiegania ryzyku klęsk żywiołowych i zarządzania tym ryzykiem, aspektów socjalnych, a także propagowaniu dobrych rządów, zwłaszcza w dziedzinie podatków i walki z przestępczością zorganizowaną.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 5 b (nowy)
5b.  Dialog z KTZ regionu Pacyfiku służy w szczególności określaniu i wdrażaniu ambitnej strategii europejskiej w regionie Pacyfiku dzięki większej obecności europejskiej na tym obszarze, a także współpracy, zwłaszcza w sprawach zrównoważonego zarządzania zasobami morskimi i lądowymi, zmiany klimatu, energii, środowiska i niebieskiej gospodarki.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a
a)  forum dialogu KTZ-UE („Forum KTZ-UE”), które zbiera się corocznie w składzie władz KTZ, przedstawicieli państw członkowskich i Komisji. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele EBI oraz przedstawiciele regionów najbardziej oddalonych są w stosownych wypadkach włączani w prace Forum KTZ–UE;
a)  forum dialogu politycznego KTZ-UE („Forum KTZ-UE”), które zbiera się corocznie w składzie władz KTZ, przedstawicieli państw członkowskich, Komisji, prezydencji Rady i Parlamentu Europejskiego; Stowarzyszenie KTZ (OCTA), przedstawiciele EBI, przedstawiciele regionów najbardziej oddalonych oraz przedstawiciele państw trzecich lub terytoriów sąsiadujących z KTZ są, w stosownych przypadkach, włączani w prace Forum KTZ-UE;
Poprawka 38
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b
b)  Komisja, KTZ i państwa członkowskie, z którymi są one powiązane, prowadzą regularne konsultacje trójstronne. Konsultacje te są organizowane co najmniej trzy razy do roku, z inicjatywy Komisji lub na wniosek KTZ i państw członkowskich, z którymi są one powiązane;
b)  Komisja, KTZ i państwa członkowskie, z którymi są one powiązane, prowadzą regularne konsultacje trójstronne; konsultacje te są organizowane co najmniej cztery razy do roku, z inicjatywy Komisji lub na wniosek KTZ i państw członkowskich, z którymi są one powiązane;
Poprawka 39
Wniosek dotyczący decyzji
Część II – rozdział 1 – tytuł
KWESTIE ŚRODOWISKA, ZMIANA KLIMATU, OCEANY I ZMNIEJSZANIE RYZYKA ZWIĄZANEGO Z KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI
KWESTIE ŚRODOWISKA, ZMIANA KLIMATU, OCEANY I ZMNIEJSZANIE RYZYKA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
Poprawka 40
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 15 – akapit 1 – wprowadzenie
W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie środowiska, zmiany klimatu i zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi może dotyczyć:
W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie środowiska, zmiany klimatu, zmniejszania ryzyka klęsk żywiołowych i poprawy odporności może dotyczyć:
Poprawka 41
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 15 – akapit 1 – litera c
c)  promowania zrównoważonego wykorzystania zasobów i efektywnego gospodarowania nimi, a także zachęcania do przerwania powiązania wzrostu gospodarczego z degradacją środowiska; oraz
c)  promowania zrównoważonego wykorzystania zasobów i efektywnego gospodarowania nimi z myślą o przejściu na gospodarkę niskoemisyjną z wykorzystaniem strategii sprawiedliwej transformacji; oraz
Poprawka 42
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 16 – akapit 1 – litera e a (nowa)
ea)   rozwiązywania problemów związanych z degradacją gruntów, zwłaszcza podnoszenia się poziomu mórz i skażenia gleby.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 17 – akapit 1
W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie zrównoważonej gospodarki leśnej może dotyczyć promowania ochrony lasów i zrównoważonego gospodarowania nimi, w tym ich roli w ochronie środowiska przed erozją, zwalczania pustynnienia, zalesiania oraz kontroli wywozu drewna.
W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie zrównoważonej gospodarki leśnej może dotyczyć promowania ochrony lasów i zrównoważonego gospodarowania nimi, w tym ich roli w ochronie środowiska przed erozją, przeciwdziałania pustynnieniu, zalesiania oraz kontroli wywozu drewna i zwalczania nielegalnego wyrębu.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 18 – akapit 1 – litera b
b)  połączenia działalności gospodarczej i społecznej w dziedzinach takich jak rybołówstwo i akwakultura, turystyka, transport morski i rolnictwo z potencjałem stref morskich i przybrzeżnych w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz surowców, z uwzględnieniem skutków zmiany klimatu oraz działalności człowieka.
b)  połączenia działalności gospodarczej i społecznej w dziedzinach takich jak rybołówstwo i akwakultura, turystyka, transport morski i zrównoważone rolnictwo z potencjałem stref morskich i przybrzeżnych w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz surowców, z uwzględnieniem skutków zmiany klimatu oraz działalności człowieka.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 23 – akapit 1 – litera c
c)  rozwój oraz wzmocnienie ochrony środowiska;
c)  rozwój oraz wzmocnienie praw człowieka oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony środowiska;
Poprawka 46
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 24 – akapit 1 – litera b
b)  wspomaganie wysiłków krajów partnerskich mających na celu wypełnienie ciążących na nich zobowiązań w zakresie zmiany klimatu zgodnie z porozumieniem klimatycznym z Paryża;
b)  wspomaganie wysiłków krajów partnerskich mających na celu wypełnienie ciążących na nich zobowiązań w zakresie zmiany klimatu zgodnie z porozumieniem klimatycznym z Paryża oraz z celami zrównoważonego rozwoju;
Poprawka 47
Wniosek dotyczący decyzji
Część II – rozdział 4 – tytuł
MŁODZIEŻ, EDUKACJA, SZKOLENIA, ZDROWIE, ZATRUDNIENIE, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE
MŁODZIEŻ, KOBIETY, EDUKACJA, SZKOLENIA, ZDROWIE, ZATRUDNIENIE, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE
Poprawka 48
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Unia i KTZ współpracują, by zapewnić czynny udział młodych ludzi w rynku pracy w celu zwalczania bezrobocia wśród młodzieży.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 32 a (nowy)
Artykuł 32a
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn
1.  Unia wspiera równe i sprawiedliwe traktowanie kobiet i mężczyzn w KTZ, jak również wzmocnienie pozycji kobiet oraz równe szanse polityczne i gospodarcze dla kobiet.
2.  Stowarzyszenie zmierza do ochrony praw kobiet i dziewcząt, szczególnie przed wszelkimi formami przemocy.
3.  Celem stowarzyszenia jest również wspieranie wzmocnienia pozycji kobiet, szczególnie w roli podmiotów uczestniczących w zrównoważonym rozwoju oraz aktywnych w środowisku gospodarczym i finansowym.
Wszystkie inicjatywy uwzględniają problematykę płci.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera b
b)  wspieranie KTZ w opracowywaniu i wdrażaniu polityki edukacyjnej i polityki w zakresie szkolenia zawodowego.
b)  wspieranie KTZ w opracowywaniu i wdrażaniu polityki edukacyjnej i polityki w zakresie szkolenia zawodowego oraz
Poprawka 51
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)   wspieranie udziału KTZ w programie Erasmus+ oraz dostępu KTZ do tego programu przez wspieranie i zwiększanie mobilności potencjalnych uczestników programu pochodzących z KTZ i udających się do KTZ.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 38 – nagłówek
Przedstawienia artystyczne
Sztuki piękne
Poprawka 53
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 38 – akapit 1 – wprowadzenie
W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie przedstawień artystycznych może dotyczyć:
W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie sztuk pięknych może dotyczyć:
Poprawka 54
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 38 – akapit 1 – litera a
a)  ułatwiania intensywniejszych kontaktów pomiędzy osobami uczestniczącymi w przedstawieniach artystycznych, poprzez wymianę pracowników z branży i szkolenia, w tym uczestnictwo w przesłuchaniach, rozwój i propagowanie tworzenia sieci kontaktów;
a)  ułatwiania intensywniejszych kontaktów między osobami uprawiającymi sztuki piękne, przez wymianę pracowników z branży i szkolenia, w tym uczestnictwo w przesłuchaniach, rozwój i propagowanie tworzenia sieci kontaktów dzięki odpowiedniemu wsparciu finansowemu;
Poprawka 55
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 38 – akapit 1 – litera a a (nowa)
aa)  promowania w Unii produkcji artystycznych z KTZ;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 39 – akapit 1 – wprowadzenie
W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i zabytków historycznych ma na celu umożliwienie wymiany wiedzy i najlepszych praktyk poprzez:
W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i zabytków historycznych ma na celu umożliwienie wymiany wiedzy i najlepszych praktyk oraz zrównoważoną waloryzację obiektów przez:
Poprawka 57
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 39 – akapit 1 – litera d a (nowa)
da)  wzbogacanie wiedzy oraz ochronę i eksponowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego KTZ;
Poprawka 58
Wniosek dotyczący decyzji
Część II – rozdział 6 – tytuł
WALKA Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ
PROPAGOWANIE PRAWORZĄDNOŚCI
Poprawka 59
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł -40 a (nowy)
Artykuł 40a
Propagowanie praworządności
1.  Stowarzyszenie ma na celu propagowanie zasad demokracji, praworządności oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, na których się opiera, przez dialog i współpracę między Unią a KTZ.
2.  KTZ jako wysunięte przyczółki Unii odgrywają pierwszoplanową rolę w szerzeniu wartości i zasad Unii Europejskiej w odpowiednich regionach.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 41 – nagłówek
Walka z przestępczością zorganizowaną, handlem ludźmi, niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych i ich seksualnym wykorzystywaniem, terroryzmem i korupcją
Walka z przestępczością zorganizowaną, handlem ludźmi, niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych i ich seksualnym wykorzystywaniem, terroryzmem i korupcją oraz zapobieganie tym zjawiskom
Poprawka 61
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 41 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie przestępczości zorganizowanej może obejmować:
1.  W ramach stowarzyszenia współpraca w dziedzinie przestępczości zorganizowanej i zapobiegania jej może obejmować:
Poprawka 62
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 42 a (nowy)
Artykuł 42a
Negocjowanie umów handlowych z państwami trzecimi
Jeżeli negocjacje z państwami trzecimi dotyczące handlu lub rybołówstwa poważnie zagrażają integracji regionalnej lub wrażliwym sektorom w KTZ, Komisja wykonuje ocenę skutków z uwzględnieniem łącznego wpływu umów handlowych na gospodarkę KTZ. Po przeprowadzeniu oceny Komisja przekazuje jej wyniki Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz organom rządowym i samorządom KTZ przed zawarciem danych umów międzynarodowych.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 53 – ustęp 2
2.  Współpraca związana z handlem ma na celu wspieranie ostatecznych celów Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz wdrażanie porozumienia paryskiego. Może ona również rozciągać się na współpracę w zakresie innych wielostronnych umów środowiskowych powiązanych z handlem, np. konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami.
2.  Współpraca związana z handlem ma na celu wspieranie ostatecznych celów Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz wdrażanie porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju. Może ona również rozciągać się na współpracę w zakresie innych wielostronnych umów środowiskowych powiązanych z handlem, np. konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 59 – akapit 1 – ustęp 4
4.  pomocy przyznawanej z zasobów państwowych przez KTZ, która to pomoc zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji przez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom w zakresie, w jakim ma to niekorzystny wpływ na handel lub inwestycje.
skreśla się
Poprawka 65
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 70 – akapit 1
Unia oraz KTZ dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wdrażanie i stosowanie na swoim terytorium ustalonych na szczeblu międzynarodowym norm dotyczących regulacji sektora usług finansowych i nadzoru nad tym sektorem oraz przeciwdziałania unikaniu zobowiązań podatkowych i uchylaniu się od opodatkowania. Takie normy międzynarodowe to m.in. „Podstawowe zasady efektywnego nadzoru bankowego” komitetu bazylejskiego, „Podstawowe zasady ubezpieczeń” Międzynarodowego Stowarzyszenia Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego, „Cele i zasady regulacji papierów wartościowych” Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, „Umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych” OECD, „Deklaracja w sprawie przejrzystości i wymiany informacji w sprawach podatkowych” przyjęta w ramach G-20, „Kluczowe atrybuty skutecznych systemów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych” Rady Stabilności Finansowej.
Unia oraz KTZ dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wdrażanie i stosowanie na swoim terytorium ustalonych na szczeblu międzynarodowym norm dotyczących regulacji sektora usług finansowych i nadzoru nad tym sektorem oraz przeciwdziałania oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania i uchylaniu się od opodatkowania. Takie normy międzynarodowe to m.in. „Podstawowe zasady efektywnego nadzoru bankowego” komitetu bazylejskiego, „Podstawowe zasady ubezpieczeń” Międzynarodowego Stowarzyszenia Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego, „Cele i zasady regulacji papierów wartościowych” Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych, „Umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych” OECD, „Deklaracja w sprawie przejrzystości i wymiany informacji w sprawach podatkowych” przyjęta w ramach G-20, „Kluczowe atrybuty skutecznych systemów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych” Rady Stabilności Finansowej, czy też Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i protokoły do tej konwencji.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 72 – akapit 1 – litera a
a)  odpowiednich środków finansowych i odpowiedniej pomocy technicznej w celu wzmocnienia zdolności KTZ do opracowywania i realizacji ram strategicznych i regulacyjnych;
a)  odpowiednich środków finansowych i odpowiedniej pomocy technicznej przyznanych na mocy niniejszej decyzji w celu wzmocnienia zdolności KTZ do opracowywania i realizacji ram strategicznych i regulacyjnych;
Poprawka 67
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 72 – akapit 1 – litera b
b)  długoterminowego finansowania w celu wspierania wzrostu sektora prywatnego;
b)  długoterminowego finansowania przyznanego na mocy niniejszej decyzji w celu wspierania wzrostu sektora prywatnego;
Poprawka 68
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 72 – akapit 1 – litera c
c)  w stosownych przypadkach inne unijne programy mogą przyczyniać się do działań ustanowionych na podstawie niniejszej decyzji, pod warunkiem że wkład z obu programów nie pokrywa tych samych kosztów. Niniejsza decyzja może również wnieść wkład we wdrażanie środków ustanowionych na podstawie innych programów unijnych, pod warunkiem że wkład z obu programów nie pokrywa tych samych kosztów. W takich przypadkach w programie prac obejmującym te działania określa się, który zestaw przepisów ma zastosowanie.
c)  dodatkowego finansowania z innych unijnych programów, umożliwiającego przyczynianie się do działań ustanowionych na podstawie niniejszej decyzji, pod warunkiem że wkład z obu programów nie pokrywa tych samych kosztów; w takich przypadkach w programie prac obejmującym te działania określa się, który zestaw przepisów ma zastosowanie.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 72– akapit 1 a (nowy)
Niniejsza decyzja może również przyczyniać się do wdrażania środków przewidzianych w innych programach unijnych, pod warunkiem że wkład z obu programów nie pokrywa tych samych kosztów. W takich przypadkach w programie prac obejmującym te działania określa się, który zestaw przepisów ma zastosowanie.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 73 – ustęp 1
1.  Pula środków finansowych na realizację programu na okres 2021–2027 wynosi 500 000 000 EUR w cenach bieżących.
1.  Pula środków finansowych na realizację programu na okres 2021–2027 wynosi 669 000 000 EUR w cenach bieżących.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 74 – akapit 1 – litera a
a)  „pomoc podlegająca programowaniu” oznacza bezzwrotną pomoc przyznawaną KTZ w celu sfinansowania terytorialnych, regionalnych i wewnątrzregionalnych strategii i priorytetów ustanowionych w dokumentach programowych;
a)  „pomoc podlegająca programowaniu” oznacza bezzwrotną pomoc przyznawaną KTZ w celu sfinansowania terytorialnych, regionalnych i wewnątrzregionalnych strategii i priorytetów, w stosownych przypadkach ustanowionych w dokumentach programowych;
Poprawka 72
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 74 – akapit 1 – litera g
g)  „przydział wewnątrzregionalny” oznacza kwotę – w ramach przydziału regionalnego – przyznaną na pomoc podlegającą programowaniu w celu finansowania wewnątrzregionalnych strategii współpracy i priorytetów obejmujących co najmniej jeden KTZ i co najmniej jeden region najbardziej oddalony, o którym mowa w art. 349 TFUE, co najmniej jedno państwo AKP lub co najmniej jedno państwo lub terytorium nienależące do grupy AKP.
g)  „przydział wewnątrzregionalny” oznacza kwotę – w ramach przydziału regionalnego – przyznaną na pomoc podlegającą programowaniu w celu finansowania wewnątrzregionalnych strategii współpracy i priorytetów obejmujących podmioty, o których mowa w art. 82 niniejszej decyzji.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 74 a (nowy)
Artykuł 74a
Zasady ogólne
Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych niniejszej decyzji pomoc finansową Unii wdraża się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/10461a („rozporządzenie finansowe”) oraz z celami i zasadami niniejszej decyzji.
___________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
Poprawka 74
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 75 – ustęp 3 – litera a
a)  jest udzielana z należytym uwzględnieniem geograficznych, społecznych i kulturowych cech KTZ, a także ich szczególnego potencjału;
a)  jest udzielana z należytym uwzględnieniem demograficznych, geograficznych, ekonomicznych i finansowych, środowiskowych, społecznych i kulturowych cech poszczególnych KTZ, a także ich szczególnego potencjału;
Poprawka 75
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 75 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Finansowanie unijne może przybrać postać jednego z rodzajów finansowania przewidzianych w rozporządzeniu finansowym, w szczególności:
a)  dotacji;
b)  zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane;
c)  pomocy budżetowej;
d)  wpłat na rzecz funduszy powierniczych utworzonych przez Komisję, zgodnie z art. 234 rozporządzenia finansowego;
e)  instrumentów finansowych;
f)  gwarancji budżetowych;
g)  działań łączonych;
h)  pomocy finansowej;
i)  ekspertów zewnętrznych otrzymujących wynagrodzenie.
W przypadku pomocy podlegającej programowaniu unijna pomoc finansowa przybiera głównie formę pomocy budżetowej dla KTZ.
Zgodnie z rozporządzeniem finansowym unijna pomoc finansowa może również przybrać postać wpłat do funduszy międzynarodowych, regionalnych lub krajowych, np. funduszy utworzonych lub zarządzanych przez EBI, państwa członkowskie lub kraje i regiony partnerskie lub organizacje międzynarodowe, by przyciągnąć współfinansowanie od większej liczby darczyńców, lub do funduszy utworzonych przez co najmniej jednego darczyńcę w celu wspólnej realizacji projektów.
Komisja wdraża unijną pomoc finansową zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego, bezpośrednio z wykorzystaniem służb Komisji, delegatur Unii i agencji wykonawczych, w trybie zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi lub też pośrednio, przez powierzenie zadania wykonania budżetu podmiotom wymienionym w rozporządzeniu finansowym. Podmioty te zapewniają spójność z polityką zewnętrzną Unii i mogą powierzyć zadania związane z wykonaniem budżetu innym podmiotom na warunkach odpowiadających warunkom mającym zastosowanie do Komisji.
Finansowane działania mogą być realizowane w drodze współfinansowania równoległego lub wspólnego. W przypadku współfinansowania równoległego dane działanie jest dzielone na kilka jednoznacznie określonych podprojektów, a każdy z nich jest finansowany przez poszczególnych partnerów współfinansujących, w sposób umożliwiający określenie ostatecznego przeznaczenia finansowania. W przypadku współfinansowania wspólnego łączne koszty działania dzieli się między partnerów współfinansujących, a zasoby trafiają do jednej puli, tak że nie można określić źródła finansowania poszczególnych zadań realizowanych w ramach danego działania. W takich przypadkach publikowanie ex post umów o udzielenie dotacji i zamówień publicznych, przewidziane w art. 38 rozporządzenia finansowego, odbywa się, w stosownych przypadkach, zgodnie z zasadami podmiotów, którym powierzono wdrażanie.
Finansowanie unijne nie generuje szczególnych podatków, ceł ani opłat i nie stwarza obowiązku ich pobierania.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 75 a (nowy)
Artykuł 75a
Przeniesienia, roczne raty, środki na zobowiązania, spłaty i przychody wygenerowane przez instrumenty finansowe
1.  W uzupełnieniu do przepisów art. 12 ust. 2 rozporządzenia finansowego środki na zobowiązania i na płatności z tytułu niniejszej decyzji są automatycznie przenoszone i można je wykorzystać do 31 grudnia kolejnego roku budżetowego. Przeniesione kwoty wykorzystuje się w kolejnym roku budżetowym w pierwszej kolejności. Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o środkach na zobowiązania przeniesionych zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia finansowego.
2.  Oprócz zasad określonych w art. 15 rozporządzenia finansowego, dotyczących środków udostępnianych ponownie, środki na zobowiązania odpowiadające kwocie środków umorzonych w związku z niezrealizowaniem lub częściowym zrealizowaniem działania wynikającego z niniejszej decyzji są uzupełniane ponownie w pierwotnej linii budżetowej. Do celów niniejszej decyzji odesłania do art. 15 rozporządzenia finansowego w art. 12 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe należy rozumieć jako obejmujące odesłanie do niniejszego ustępu.
3.  Zobowiązania budżetowe z tytułu działań, których realizacja trwa dłużej niż jeden rok budżetowy, można rozłożyć na kilka rocznych rat na poszczególne lata budżetowe, zgodnie art. 112 ust. 2 rozporządzenia finansowego.
Do tych wieloletnich działań nie ma zastosowania art. 114 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia finansowego. Komisja automatycznie umarza każdą część zobowiązania budżetowego dla danego działania, której do 31 grudnia piątego roku następującego po roku, w którym zaciągnięto zobowiązanie budżetowe, nie wykorzystano na płatności zaliczkowe lub płatności okresowe lub w odniesieniu do której nie przedstawiono żadnej poświadczonej deklaracji wydatków ani żadnego wniosku o płatność.
Ust. 2 niniejszego artykułu stosuje się również do rocznych rat.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 76 – akapit 1 – litera b
b)  rozwój instytucjonalny, budowanie zdolności oraz integrację aspektów środowiskowych;
b)  rozwój instytucjonalny, budowanie zdolności oraz integrację aspektów środowiskowych, aspektów płci i dobrego sprawowania rządów;
Poprawka 78
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 77 – ustęp 2
2.  Unia wspiera wysiłki KTZ na rzecz opracowywania wiarygodnych danych statystycznych dotyczących tych obszarów.
2.  Unia wspiera wysiłki KTZ na rzecz opracowywania wiarygodnych i publicznie dostępnych danych statystycznych dotyczących tych obszarów.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 77 – ustęp 3
3.  Unia może wspierać KTZ w ich wysiłkach na rzecz poprawy porównywalności ich wskaźników makroekonomicznych.
3.  Unia może wspierać KTZ w wysiłkach na rzecz poprawy porównywalności ich wskaźników makroekonomicznych, zwłaszcza przez ułatwianie analiz PKB KTZ według parytetu siły nabywczej, jeżeli wskaźnik ten jest dostępny.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 78 – ustęp 1
1.  Z inicjatywy Komisji unijne finansowanie może obejmować wydatki pomocnicze na wdrożenie decyzji i realizację jej celów, w tym na wsparcie administracyjne związane z przygotowaniem, działaniami następczymi, monitorowaniem, kontrolą oraz działaniami w zakresie audytu i oceny niezbędnymi do wdrożenia, a także wydatki na centrale i delegatury Unii na wsparcie administracyjne potrzebne dla programu oraz do zarządzania operacjami finansowanymi w ramach niniejszej decyzji, w tym działalnością informacyjną i komunikacyjną oraz systemami informatycznymi dla przedsiębiorstw.
1.  Z inicjatywy Komisji unijne finansowanie może obejmować wydatki pomocnicze na wdrożenie decyzji i realizację jej celów, w tym na wsparcie administracyjne związane z przygotowaniem, działaniami następczymi, monitorowaniem, kontrolą oraz działaniami w zakresie audytu i oceny niezbędnymi do wdrożenia.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 79
Artykuł 79
skreśla się
Zasady ogólne
O ile w niniejszej decyzji nie określono inaczej, pomoc finansową Unii wdraża się zgodnie z celami i zasadami niniejszej decyzji, rozporządzeniem finansowym oraz [rozporządzeniem ISWMR], w szczególności z tytułem II rozdział I z wyjątkiem art. 13, art. 14 ust. 1 i 4 i art. 15, rozdział III z wyjątkiem art. 21 ust. 1, art. 21 ust. 2 lit. a) i b) i art. 21 ust. 3, oraz rozdział V z wyjątkiem art. 31 ust. 1, 4, 6, 9 i art. 32 ust. 3. Procedury określonej w art. 80 niniejszej decyzji nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 2 lit. c) [rozporządzenia ISWMR].
Poprawka 82
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 79 a (nowy)
Artykuł 79a
Przyjmowanie dokumentów programowych
1.  W ramach partnerstwa między UE a KTZ władze KTZ są odpowiedzialne za opracowanie i przyjęcie polityki sektorowej w głównych obszarach współpracy, o których mowa w części II niniejszej decyzji, i zapewniają właściwe działania następcze.
Na tej podstawie każdy KTZ przygotowuje i przedkłada dokument programowy dotyczący zrównoważonego rozwoju danego terytorium. Dokument programowy określa spójne ramy współpracy między Unią a danym KTZ, zgodne z przedmiotem i zakresem stosowania, celami, zasadami i politykami Unii Europejskiej.
Każdy dokument programowy zawiera:
–  krótką prezentację sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej i środowiskowej danego KTZ;
–  krótki opis strategii zrównoważonego rozwoju tego KTZ (Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030), ze wskazaniem jego priorytetów i sposobu, w jaki zamierza on przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju;
–  obszary priorytetowe wybrane do finansowania unijnego;
–  cele szczegółowe;
–  spodziewane wyniki;
–  jasne i szczegółowe wskaźniki skuteczności działania;
–  orientacyjne przydziały finansowe, zarówno ogólne, jak i według obszarów priorytetowych;
–  orientacyjny harmonogram.
2.  W dokumencie programowym wykorzystuje się zdobyte doświadczenie i dobre praktyki oraz wyniki konsultacji i dialogu ze społeczeństwem obywatelskim, samorządami i innymi podmiotami, by zapewnić ich wystarczające zaangażowanie oraz późniejszą akceptację indykatywnego dokumentu programowego.
3.  Projekt dokumentu programowego jest przedmiotem wymiany poglądów między władzami danego KTZ, państwem członkowskim, z którym dany KTZ jest powiązany, i Komisją. Władze KTZ są odpowiedzialne za ostateczną redakcję dokumentu programowego. Komisja określa w wytycznych tryb programowania dla KTZ, by umożliwić szybkie zatwierdzanie dokumentów programowych.
4.  Komisja ocenia dokument programowy w ostatecznej redakcji, by stwierdzić, czy jest on spójny z celami niniejszej decyzji i odnośnymi politykami Unii oraz czy zawiera wszystkie elementy wymagane do przyjęcia corocznej decyzji w sprawie finansowania. Do celów tej oceny władze KTZ przedstawiają wszystkie niezbędne informacje, zwłaszcza wyniki ewentualnych studiów wykonalności.
5.  Dokument programowy zatwierdza się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 88 ust. 5 niniejszej decyzji.
Procedura ta ma zastosowanie również do istotnych przeglądów, których skutkiem jest znaczna zmiana strategii lub programowania.
Procedura sprawdzająca nie ma zastosowania do innych niż istotne zmian w indykatywnym dokumencie programowym, wprowadzających poprawki techniczne, przesunięcia środków finansowych w obrębie orientacyjnego przydziału na dany obszar priorytetowy, zwiększenie lub zmniejszenie początkowego orientacyjnego przydziału o mniej niż 20 %, pod warunkiem że te zmiany nie wpływają na obszary priorytetowe i cele ustalone w indykatywnym dokumencie programowym. Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o takich innych niż istotne zmianach w terminie jednego miesiąca od przyjęcia danej decyzji.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 79 b (nowy)
Artykuł 79b
Plany działania i środki
1.  Komisja przyjmuje roczne lub wieloletnie plany działania lub środki. Mogą to być środki indywidualne, środki specjalne, środki wspierające lub nadzwyczajne środki pomocy. Plany działania i środki zawierają dokładne wskazanie – dla poszczególnych działań – wyznaczonych celów, oczekiwanych wyników i głównych rodzajów działalności, trybu wdrażania, budżetu i wszelkich powiązanych wydatków na wsparcie.
2.  Podstawą planów działania są dokumenty programowe.
3.  Plany działania i środki przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 88 ust. 5 niniejszej decyzji. Nie jest konieczne stosowanie procedury, o której mowa w ust. 1, do:
a)  planów działania, środków indywidualnych i środków wspierających, w przypadku których finansowanie unijne nie przekracza kwoty 10 000 000 EUR;
b)  zmian technicznych, pod warunkiem że nie wpływają one zasadniczo na cele danego planu działania lub środka, w szczególności:
(i)  zmiany trybu wdrażania;
(ii)  realokacji środków finansowych między działaniami zapisanymi w tym samym planie działania;
(iii)  zwiększenia lub zmniejszenia budżetu planów działania i środków o nie więcej niż 20 % pierwotnego budżetu i nie więcej niż 10 000 000 EUR.
W przypadku planów działania i środków wieloletnich progi, o których mowa w ust. 3 lit. a), i ust. 3 lit. b) ppkt (iii), stosuje się do poszczególnych lat. Plany działania i środki przyjęte zgodnie z niniejszym ustępem, z wyjątkiem nadzwyczajnych środków pomocy, a także zmiany techniczne przekazuje się Parlamentowi Europejskiemu i państwom członkowskim w terminie jednego miesiąca od ich przyjęcia.
4.  Przed przyjęciem lub przedłużeniem obowiązywania nadzwyczajnych środków pomocy, których koszty nie przekraczają 20 000 000 EUR, Komisja powiadamia Radę o charakterze i celach tych środków pomocy oraz o wysokości środków finansowych, które zamierza na nie przeznaczyć. Komisja informuje Radę, zanim wprowadzi istotne zmiany merytoryczne do uprzednio przyjętych nadzwyczajnych środków pomocy. W planowaniu, a następnie we wdrażaniu takich środków Komisja uwzględnia odpowiednie podejście polityczne Rady, by zachować spójność działań zewnętrznych Unii. Komisja należycie i terminowo informuje Parlament Europejski o nadzwyczajnych środkach pomocy planowanych zgodnie z niniejszym artykułem i o ich wdrażaniu, w tym o przewidywanej wysokości środków finansowych, oraz informuje Parlament Europejski o wszelkich istotnych zmianach lub znacznym przedłużeniu obowiązywania tej pomocy.
5.  W należycie uzasadnionych i szczególnie pilnych przypadkach, takich jak sytuacje kryzysowe wywołane przez klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez człowieka czy też bezpośrednie zagrożenie demokracji, praworządności, praw człowieka lub podstawowych wolności, Komisja może przyjąć plany działania i środki bądź zmiany do dotychczasowych planów działania i środków zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 88 ust. 5.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 80
Artykuł 80
skreśla się
Przyjmowanie wieloletnich programów indykatywnych, planów działania i środków
Komisja przyjmuje, na podstawie niniejszej decyzji, w formie „jednolitych dokumentów programowych”, wieloletnie programy indykatywne, o których mowa w art. 12 [rozporządzenia ISWMR], wraz z odpowiadającymi planami działania i środkami, o których mowa w art. 19 [rozporządzenia ISWMR], zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 88 ust. 5 niniejszej decyzji. Tę procedurę stosuje się również w przypadku przeglądów, o których mowa w art. 14 ust. 3 [rozporządzenia ISWMR], w wyniku których wprowadza się istotne zmiany w treści wieloletniego programu indykatywnego.
W przypadku Grenlandii plany działania oraz środki, o których mowa w art. 19 [rozporządzenia ISWMR], mogą być przyjmowane oddzielnie od wieloletnich programów indykatywnych.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 81 – ustęp 1
1.  Władze publiczne KTZ kwalifikują się do wsparcia finansowego przewidzianego w niniejszej decyzji.
1.  Władze publiczne wszystkich KTZ kwalifikują się do wsparcia finansowego przewidzianego w niniejszej decyzji.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 81 – ustęp 2 – litera e
e)  podmioty współpracy zdecentralizowanej i inne podmioty pozarządowe z KTZ i z Unii w celu umożliwienia im podjęcia się realizacji projektów i programów gospodarczych, kulturalnych, społecznych i edukacyjnych w KTZ w ramach współpracy zdecentralizowanej, o której mowa w art. 12 niniejszej decyzji.
e)  podmioty współpracy zdecentralizowanej i inne podmioty pozarządowe z KTZ i z Unii w celu umożliwienia im podjęcia się realizacji projektów i programów gospodarczych, środowiskowych, kulturalnych, społecznych i edukacyjnych w KTZ w ramach współpracy zdecentralizowanej, o której mowa w art. 12 niniejszej decyzji.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 82 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iii
(iii)  co najmniej jednego ugrupowania regionalnego, którego członkami są KTZ;
(iii)  co najmniej jednego ugrupowania regionalnego lub stowarzyszenia, którego członkami są KTZ;
Poprawka 88
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 83 – ustęp 1
1.  Osoby fizyczne z KTZ, zgodnie z definicją w art. 50, oraz – w stosownych przypadkach – odpowiednie publiczne lub prywatne organy i instytucje w danym KTZ kwalifikują się do udziału w programach unijnych oraz do objęcia finansowaniem w ramach tych programów pod warunkiem przestrzegania zasad i założeń tych programów oraz możliwych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany KTZ jest powiązany.
1.  Osoby fizyczne z KTZ, zgodnie z definicją w art. 50, oraz – w stosownych przypadkach – odpowiednie publiczne lub prywatne organy i instytucje w danym KTZ kwalifikują się do udziału we wszystkich programach unijnych, w tym w Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, oraz do objęcia finansowaniem w ramach tych programów pod warunkiem przestrzegania zasad i założeń tych programów oraz możliwych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany KTZ jest powiązany.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 83 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Komisja zapewnia KTZ skuteczny i wydajny dostęp do wszystkich programów i instrumentów przewidujących współpracę Unii z innymi krajami, a w razie potrzeby wprowadza w tym celu szczególne środki.
Ponadto za pośrednictwem aktualizowanego portalu dostępu przeznaczonego specjalnie dla KTZ Komisja zapewnia przejrzystość informacji i widoczność zaproszeń do składania wniosków ogłaszanych w poszczególnych programach Unii.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 83 – ustęp 3
3.  KTZ co roku, począwszy od 2022 r., przedstawia Komisji sprawozdanie na temat udziału w programach unijnych.
3.  Na podstawie informacji dostarczonych przez KTZ Komisja co roku sporządza sprawozdanie na temat udziału KTZ w programach unijnych.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 86 – akapit 2
Aby zapewnić skuteczną ocenę niniejszej decyzji pod względem realizacji jej celów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 87 w celu zmiany art. 3 załącznika I przez dostosowanie lub uzupełnienie zawartych w nim wskaźników, jeżeli zostanie to uznane za konieczne, oraz w celu uzupełnienia niniejszej decyzji o przepisy dotyczące ustanowienia ram monitorowania i oceny.
Aby zapewnić faktyczną ocenę postępów w osiąganiu celów niniejszej decyzji, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 87 w celu określenia wskaźników skuteczności działania, o których mowa w art. 3 załącznika I, bądź ich dostosowania lub uzupełnienia, jeżeli zostanie to uznane za konieczne, oraz w celu uzupełnienia niniejszej decyzji o przepisy dotyczące ustanowienia ram monitorowania i oceny.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 87 – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 86, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 2021 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Rada sprzeciwi się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 86, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 2021 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Rada sprzeciwi się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. Rada informuje Parlament Europejski o swojej decyzji.
Poprawka 93
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 87 – ustęp 4
4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go Radzie.
4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 87 – ustęp 5
5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 86 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Rada nie wyraziła sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania jej tego aktu lub gdy, przed upływem tego terminu, Rada poinformowała Komisję, że nie wniesie sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Rady.
5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 86 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Rada nie wyraziła sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania jej tego aktu lub gdy, przed upływem tego terminu, Rada poinformowała Komisję, że nie wniesie sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Rady. Jeśli Rada zamierza zgłosić sprzeciw, informuje o tym Parlament Europejski w rozsądnym terminie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując akt delegowany, wobec którego zamierza wyrazić sprzeciw, oraz przyczyny sprzeciwu.
Poprawka 95
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 90 – akapit 1
Niniejszą decyzję stosuje się zgodnie z decyzją Rady 2010/427/UE46.
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zapewnia ogólną polityczną koordynację działań zewnętrznych Unii, gwarantując jedność, spójność i skuteczność działań zewnętrznych Unii.
__________________
46 Decyzja Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30).
Poprawka 96
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 92 – akapit 2
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r., a wygasa ona z dniem 31 grudnia 2027 r.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Do celów niniejszej decyzji, w okresie siedmiu lat trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., całkowita kwota pomocy finansowej Unii w wysokości 500 000 000 EUR w cenach bieżących zostaje przydzielona w następujący sposób:
1.  Do celów niniejszej decyzji w okresie siedmiu lat trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. całkowita kwota pomocy finansowej Unii w wysokości 669 000 000 EUR w cenach bieżących zostaje podzielona w następujący sposób:
Poprawka 98
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – artykuł 1 – ustęp 1 – litera a
a)  159 000 000 EUR w formie dotacji na dwustronne podlegające programowaniu wsparcie długoterminowego rozwoju KTZ innych niż Grenlandia, w szczególności na finansowanie inicjatyw określonych w dokumencie programowym. Kwotę tę przydziela się na podstawie potrzeb i osiągnięć KTZ zgodnie z następującymi kryteriami: w stosownych przypadkach w dokumencie programowym zwraca się szczególną uwagę na działania mające na celu wzmocnienie zarządzania i zdolności instytucjonalnych KTZ będących beneficjentami oraz, w stosownych przypadkach, na prawdopodobny harmonogram planowanych działań. Przy przydziale tej kwoty uwzględnia się liczbę ludności, poziom produktu krajowego brutto (PKB), poziom poprzednich dotacji oraz ograniczenia wynikające z odizolowania geograficznego KTZ, o których mowa w art. 9 niniejszej decyzji;
a)  81 % w formie dotacji na dwustronne podlegające programowaniu wsparcie długoterminowego rozwoju wszystkich KTZ, w szczególności na finansowanie inicjatyw określonych w dokumencie programowym;
Kwotę tę przydziela się na podstawie potrzeb i osiągnięć KTZ zgodnie z następującymi kryteriami: liczba ludności, poziom produktu krajowego brutto (PKB) z zastosowaniem PKB według parytetu siły nabywczej, jeżeli ten wskaźnik jest dostępny, poziom wcześniejszych dotacji oraz ograniczenia wynikające z odizolowania geograficznego KTZ, o których mowa w art. 9 niniejszej decyzji, niski poziom rozwoju KTZ, o których mowa w art. 9a niniejszej decyzji, wielkość danego terytorium oraz wyzwania dotyczące klimatu i środowiska.
4 % dla Aruby
1,5 % dla Bonaire
5 % dla Curaçao
48 % dla Grenlandii
10,75 % dla Nowej Kaledonii
10,85 % dla Polinezji Francuskiej
1,2 % dla Saby
2 % dla Saint Barthélemy
0,8 % dla Sint Eustatius
7,5 % dla Saint-Pierre i Miquelon
2,5 % dla Sint Maarten
0,4 % dla Francuskich Terytoriów Południowych i Antarktycznych
5,5 % dla Terytorium Wysp Wallis i Futuna
Poprawka 99
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – artykuł 1 – ustęp 1 – litera b
b)  225 000 000 EUR w formie dotacji na dwustronne podlegające programowaniu wsparcie długoterminowego rozwoju Grenlandii, w szczególności na finansowanie inicjatyw określonych w dokumencie programowym;
skreśla się
Poprawka 100
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – artykuł 1 – ustęp 1 – litera c
c)  81 000 000 EUR przydziela się na wsparcie programów regionalnych KTZ, z której to kwoty 15 000 000 EUR przeznacza się na wsparcie działań wewnątrzregionalnych, Grenlandia kwalifikuje się bowiem do objęcia wyłącznie działaniami wewnątrzregionalnymi. Współpraca ta wdrażana będzie w koordynacji z art. 7 niniejszej decyzji, w szczególności w odniesieniu do obszarów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, o których mowa w art. 5 decyzji, oraz w drodze konsultacji za pośrednictwem organów partnerstwa UE-KTZ, o których mowa w art. 14 decyzji. Dąży się do koordynacji z innymi odnośnymi programami i instrumentami finansowymi Unii, w szczególności dotyczącymi regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE;
c)  12 % przydziela się na wsparcie programów regionalnych KTZ, z czego 30 000 000 EUR przeznacza się na wsparcie działań wewnątrzregionalnych, Grenlandia kwalifikuje się bowiem do objęcia wyłącznie działaniami wewnątrzregionalnymi; współpraca ta wdrażana będzie w koordynacji z art. 7 niniejszej decyzji, w szczególności w odniesieniu do obszarów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, o których mowa w art. 5 decyzji, oraz w drodze konsultacji za pośrednictwem organów partnerstwa UE-KTZ, o których mowa w art. 14 decyzji; dąży się do koordynacji z innymi odnośnymi programami i instrumentami finansowymi Unii, w szczególności dotyczącymi regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE;
Poprawka 101
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – artykuł 1 – ustęp 1 – litera d
d)  22 000 000 EUR na badania lub środki pomocy technicznej dla wszystkich KTZ łącznie z Grenlandią, zgodnie z art. 78 niniejszej decyzji49;
d)  3,5 % na badania lub środki pomocy technicznej dla wszystkich KTZ łącznie z Grenlandią, zgodnie z art. 78 niniejszej decyzji;
__________________
49 Z tej kwoty 9 725 000 EUR rezerwuje się dla Komisji na sfinansowanie wsparcia technicznego lub administracyjnego oraz wydatków na wsparcie realizacji programów lub działań UE, pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe;
Poprawka 102
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – artykuł 1 – ustęp 1 – litera e – wprowadzenie
e)  13 000 000 EUR na nieprzydzielony fundusz dla wszystkich KTZ łącznie z Grenlandią, aby, między innymi:
e)  3,5 % na nieprzydzielony fundusz dla wszystkich KTZ łącznie z Grenlandią, aby, między innymi:
Poprawka 103
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – artykuł 1 – ustęp 2
2.  Po dokonaniu przeglądu Komisja może podjąć decyzję o przydzieleniu wszelkich nieprzydzielonych środków, o których mowa w niniejszym artykule.
2.  Po dokonaniu przeglądu śródokresowego przed 2025 r. Komisja może, po konsultacji z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim, podjąć decyzję o przydzieleniu wszelkich nieprzydzielonych środków, o których mowa w niniejszym artykule.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – artykuł 3 – akapit 1 – wprowadzenie
Osiągnięcie celów określonych w art. 3 ust. 5 decyzji mierzy się za pomocą następujących wskaźników:
Przy zachowaniu spójności z celami zrównoważonego rozwoju opracowany zostanie zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 86 wykaz kluczowych wskaźników skuteczności działania, wykorzystywany do oceny stopnia, w jakim Unia przyczyniła się do osiągnięcia celów określonych w art. 3 ust. 5 niniejszej decyzji.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – artykuł 3 – akapit 1 – ustęp 1
1.  w przypadku KTZ z wyjątkiem Grenlandii – eksport towarów i usług jako % PKB oraz dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych ogółem jako % PKB;
skreśla się
Poprawka 106
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – artykuł 3 – akapit 1 – ustęp 2
2.  w przypadku Grenlandii – eksport towarów i usług jako % PKB oraz procentowy udział sektora rybołówstwa w eksporcie ogółem.
skreśla się
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności