Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2152(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0003/2019

Внесени текстове :

A8-0003/2019

Разисквания :

PV 30/01/2019 - 26
CRE 30/01/2019 - 26

Гласувания :

PV 31/01/2019 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0054

Приети текстове
PDF 206kWORD 70k
Четвъртък, 31 януари 2019 г. - Брюксел
Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите
P8_TA(2019)0054A8-0003/2019

Резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. относно годишния доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и борбата с измамите (2017 г.) (2018/2152(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 310, параграф 6 и член 325, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид своите резолюции относно предходните годишни доклади на Комисията и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF),

—  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 3 септември 2018 г., озаглавен „29-ти годишен доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и борбата с измамите (2017 г.)“ (COM(2018)0553), и придружаващите го работни документи на службите ((SWD(2018)0381), (SWD(2018)0382), (SWD(2018)0383), (SWD(2018)0384), (SWD(2018)0385) и (SWD(2018)0386)),

—  като взе предвид доклада на OLAF за 2017 г.(1) и доклада за дейността на Надзорния съвет на OLAF за 2017 г.,

—  като взе предвид становище № 8/2018 на Европейската сметна палата от 22 ноември 2018 г. относно предложението на Комисията от 23 май 2018 г. за изменение на Регламента за OLAF (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF,

—  като взе предвид годишния доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на институциите,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013(2) на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и междинния преглед на посочения регламент, публикуван от Комисията на 2 октомври 2017 г. (COM(2017)0589),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2017/1371(3) на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред („Директивата за защита на финансовите интереси“) ,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(4) от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(5) на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета,

—  като взе предвид доклада от 2015 г, изготвен по поръчка на Комисията и озаглавен „Проучване за количествено измерване и анализ на несъответствието в приходите от ДДС в държавите членки на ЕС“, и съобщението на Комисията от 7 април 2016 г. относно план за действие във връзка с ДДС, озаглавено „Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС — Време за избор“ (COM(2016)0148),

—  като взе предвид решението на Съда по дело C-105/14(6), наказателно производство срещу Taricco и др.,

—  като взе предвид решението на Съда по дело C-42/17(7), наказателно производство срещу M.A.S. и M.B.,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС(8),

—  като взе предвид доклада за напредъка от 12 май 2017 г. относно изпълнението на Съобщението на Комисията „Засилване на борбата с контрабандата на цигари и други форми на незаконна търговия с тютюневи изделия — всеобхватна стратегия на ЕС“ ((COM(2013)0324 final от 6 юни 2013 г.)“, COM(2017)0235,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 юни 2011 г., озаглавено „Борбата с корупцията в ЕС“ (COM(2011)0308),

—  като взе предвид доклада, координиран от OLAF, озаглавен „Измами в областта на обществените поръчки — набор от червени флагове и най-добри практики“, публикуван на 20 декември 2017 г., и наръчника на OLAF от 2017 г. относно „Докладване на нередности при споделено управление“,

—  като взе предвид Директива 2014/24/ЕС(9) на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО,

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2018 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — събиране на средства и активи от трети държави в случаи на измама(10),

—  като взе предвид доклада на Комисията „Доклад на ЕС за борба с корупцията“ от 3 февруари 2014 г. (COM(2014)0038),

—  като взе предвид Специален доклад № 19/2017 на Европейската сметна палата, озаглавен „Процедури за внос — неефективното им прилагане и недостатъците в правната рамка се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на ЕС“

—  като взе предвид становище № 9/2018 на Европейската сметна палата относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите,

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава. Многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.“ (COM(2018)0321),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2018 г. относно борбата срещу митническите измами и защитата на собствените ресурси на ЕС(11),

—  като взе предвид специален доклад № 26/2018 на Европейската сметна палата от 10 октомври 2018 г., озаглавен „Закъснения при внедряването на информационните системи за Митническия съюз: какви са причините?“,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0003/2019),

A.  като има предвид, че de jure държавите членки и Комисията носят споделена отговорност за изпълнението на 74% от бюджета на Съюза за 2017 г.; като има предвид обаче, че de facto държавите членки изразходват тези ресурси, а Комисията е отговорна за надзора върху тях чрез своите механизми за контрол;

Б.  като има предвид, че доброто разходване на публични средства и защитата на финансовите интереси на ЕС следва да бъдат основни елементи от политиката на ЕС, за да се повиши доверието на гражданите, като се гарантира, че техните пари се използват правилно и ефективно;

В.  като има предвид, че член 310, параграф 6 от ДФЕС гласи, че „Съюзът и държавите членки, в съответствие с член 325, се борят с измамата и всяка друга незаконна дейност, която може да накърни финансовите интереси на Съюза.“;

Г.  като има предвид, че постигането на добри резултати чрез процеси на опростяване изисква редовно оценяване на приходите, разходите, резултатите и въздействието чрез одити на изпълнението;

Д.  като има предвид, че е необходимо да се предприемат подходящи действия във връзка с многообразието от правни и административни системи в държавите членки, за да се преодолеят нередностите и да се води борба с измамите; като има предвид, че поради това Комисията следва да положи повече усилия, за да гарантира, че борбата с измамите се провежда ефективно и води до по-конкретни и по-задоволителни резултати;

Е.  като има предвид, че член 325, параграф 2 от ДФЕС гласи: „Държавите членки приемат същите мерки за борба с измамата, засягаща финансовите интереси на Съюза, каквито предприемат за борба с измамата, засягаща собствените им финансови интереси.“;

Ж.  като има предвид, че ЕС има общото право да предприема действия в сферата на политиките за борба с корупцията в рамките на установените от ДФЕС граници: като има предвид, че в член 67 от ДФЕС е предвидено задължението на Съюза да гарантира високо равнище на сигурност, включително чрез предотвратяване и борба с престъпността и сближаване на законовите разпоредби в областта на наказателното право; като има предвид, че в член 83 от ДФЕС корупцията е посочена като едно от особено тежките престъпления с трансгранично измерение;

З.  като има предвид, че член 325, параграф 3 от ДФЕС гласи, че „държавите членки координират действията си, насочени към защита на финансовите интереси на Съюза срещу измамата“ и че „те организират заедно с Комисията тясно и редовно сътрудничество между компетентните власти“;

И.  като има предвид, че корупцията е широкоразпространена в държавите членки и че представлява сериозна заплаха за финансовите интереси на Съюза, което от своя страна представлява заплаха за доверието в публичната администрация;

Й.  като има предвид, че ДДС е важен източник на приходи за националния бюджет и че през 2017 г. собствените ресурси на база ДДС са представлявали 12,1% от общите приходи в бюджета на ЕС;

К.  като има предвид, че в Резолюция 6902/05 на Съвета от 14 април 2005 г. относно всеобхватна политика на ЕС срещу корупцията Комисията е призована да обмисли всички осъществими възможности, като например участие в Групата държави срещу корупцията (GRECO) или механизъм за оценяване и наблюдение на инструментите на ЕС във връзка с разработването на механизъм за взаимна оценка и наблюдение;

Л.  като има предвид, че систематичните и институционализирани случаи на корупция в определени държави членки сериозно накърняват финансовите интереси на ЕС, като същевременно представляват заплаха за демокрацията, върховенството на закона и основните права;

М.  като има предвид, че в Специален доклад 470 на Евробарометър относно корупцията, публикуван през 2017 г., се заявява, че като цяло възприятията и нагласите към корупцията остават стабилни в сравнение с 2013 г., което сочи, че не са показани конкретни резултати от гледна точка на подобряването на доверието на гражданите на ЕС в техните институции;

Откриване и докладване на нередности

1.  отбелязва със задоволство, че броят на докладваните през 2017 г. нередности — свързани и несвързани с измами (общо 15 213 случая) — е бил с 20,8% по-нисък, отколкото през 2016 г. (19 080 случая), и че тяхната стойност е намаляла с 13% (от 2,97 милиарда евро през 2016 г. на 2,58 милиарда евро през 2017 г.);

2.  припомня, че не всички нередности са свързани с измами и че трябва да се прави ясно разграничение между допуснатите грешки;

3.  отбелязва значителния спад в размер на 19,3% на годишна база в броя на нередностите, докладвани като измами, което продължава тенденцията за спад, започнала през 2014 г.; изразява надежда, че спадът отразява действително намаляване на измамите, а не недостатъци по отношение на откриването им;

4.  счита, че е необходимо по-тясно сътрудничество между държавите членки по отношение на обмена на информация с цел както да се подобри събирането на данните, така и да се повиши ефективността на проверките;

5.  изразява съжаление относно факта, че повече от половината държави членки не са приели национални стратегии за борба с измамите (НСБИ); приканва Комисията да насърчи останалите държави членки да ускорят приемането на НСБИ;

6.  отново призовава Комисията да създаде единна система за събиране на съпоставими данни от държавите членки относно нередностите и случаите на измама, за да стандартизира процеса на докладване и да осигури качеството и съпоставимостта на предоставяните данни;

7.  посочва, че много държави членки нямат специални закони срещу организираната престъпност, а същевременно участието на тази престъпност в трансгранични дейности и сектори, засягащи финансовите интереси на ЕС, като например контрабанда или фалшифициране на валута, непрекъснато се увеличава;

8.  изразява загриженост по отношение на проверките, свързани с финансовите инструменти, управлявани от посредници, и по отношение на слабостите, открити при проверката на седалищата на бенефициентите; подчертава, че е необходимо отпускането на преки и непреки заеми да се обвързва с условието за публикуване на данъчни и счетоводни данни за отделните държави, както и за разкриване от бенефициентите и финансовите посредници, участващи във финансовите операции, на информация относно действителните собственици на дружествата;

Приходи – собствени ресурси

9.  изразява своята загриженост, че според статистическите данни на Комисията неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС през 2016 г. възлиза на 147 милиарда евро, което представлява повече от 12% от общите очаквани приходи от ДДС, както и че според оценки на Комисията случаите на вътреобщностни измами с ДДС струват на Съюза около 50 милиарда евро годишно;

10.  приветства Плана за действие във връзка с ДДС на Комисията от 7 април 2016 г., който има за цел реформа на рамката за ДДС, и 13-те законодателни предложения, приети от Комисията от декември 2016 г. насам, насочени към прехода към окончателен режим на ДДС, премахването на свързаните с ДДС препятствия пред електронната търговия, прегледа на режима на ДДС за МСП, модернизирането на политиката за ставките на ДДС и справянето с неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС; отбелязва, че предложението за „окончателна система“ би могло да изкорени вътреобщностната измама с липсващ търговец, но няма да влезе в сила преди 2022 г.; призовава държавите членки бързо да приложат реформата на системата за ДДС и да предприемат по-неотложни действия за контрол междувременно на щетите, включително в рамките на Eurofisc, OLAF, ЕВРОПОЛ и бъдещата Европейска прокуратура;

11.  приветства решението на Съда по дело M.A.S. (C-42/17), според което държавите членки са задължени да гарантират, че се приемат ефективни и възпиращи наказания по дела относно сериозни измами, засягащи финансовите интереси на ЕС във връзка с ДДС, в съответствие със задълженията им по член 325, параграфи 1 и 2 от ДФЕС;

12.  изразява съжаление, че при извършеното от OLAF разследване на митнически измами в Обединеното кралство, приключило през 2017 г., бяха разкрити случаи на значителни измами с ДДС във връзка с вноса в Обединеното кралство посредством злоупотреба със спиране на плащането на ДДС, така наречената „митническа процедура 42“ (CP42); приветства започнатата от Комисията през май 2018 г. процедура срещу Обединеното кралство, предшестваща производството за установяване на неизпълнение на задължения; припомня, че посочените загуби се изчисляват на обща стойност от порядъка на 3,2 милиарда евро за периода 2013—2016 г., което също така представлява загуба за бюджета на ЕС; загрижен е от факта, че нововъведените изменения на Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност(12) във връзка с мерките за укрепване на административното сътрудничество в сферата на ДДС може да не са достатъчни за предотвратяване на измамите с митническа процедура 42, и призовава Комисията да обмисли нови стратегии за проследяване на територията на ЕС на стоките, попадащи в рамките на митническа процедура 42;

13.  приветства изменението на Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета, прието на 2 октомври 2018 г., и изразява надежда, че по-силното сътрудничество ще се справи ефикасно с основни аспекти на трансграничните измами в рамките на единния пазар, като например вътреобщностните измами с липсващ търговец;

14.  приветства приемането на Директивата за защита на финансовите интереси, в която се изясняват въпросите, свързани с трансграничното сътрудничество и правната взаимопомощ между държавите членки, Евроюст, Европейската прокуратура и Комисията в сферата на борбата с измамите с ДДС;

15.  подчертава в това отношение, че понастоящем положението във връзка с измамите, извършвани чрез невнасяне на ДДС, по-специално т.нар. „измами от верижен тип“, е сериозно; призовава всички държави членки да участват във всички области на дейност на Eurofisc, така че да способстват обмена на информация за подпомагане на борбата с измамите;

16.  припомня, че Съдът потвърди в няколко случаи, последно по дело Taricco C-105/14), че ДДС е финансов интерес за Съюза; отбелязва обаче, че OLAF много рядко извършва разследвания на нередности, свързани с ДДС, поради липса на инструменти; призовава държавите членки да одобрят предложението на Комисията за предоставяне на нови инструменти на OLAF, така че службата да обработва случаи, свързани с ДДС, като например достъп до Eurofisc, системата за обмен на информация за ДДС (VIES) или информация за банкови сметки;

17.  отбелязва стабилната тенденция в докладвания брой на свързаните и несвързаните с измами случаи, отнасящи се до традиционните собствени ресурси (ТСР) (4 647 през 2016 г., 4 636 през 2017 г.), както и на съответните суми (537 милиона евро през 2016 г. и 502 милиона евро през 2017 г.); отбелязва обаче неравномерното разпределение на нередностите между държавите членки, като Гърция (7,17%), Испания (4,31%) и Унгария (3,35%) са значително над средната стойност за ЕС от 1,96% несъбрани ТСР;

18.  изразява силна загриженост поради факта, че контрабандният внос на тютюневи изделия в ЕС се е увеличил през последните години и според оценките представлява загуба на публични приходи в бюджета на ЕС и в бюджетите на държавите членки в размер на 10 милиарда евро годишно, като едновременно с това е важен източник на организирана престъпност, включително тероризъм; счита за необходимо държавите членки да положат по-големи усилия за справяне с тези незаконни дейности, например като подобрят процедурите за сътрудничество и обмена на информация между държавите членки;

19.  счита, че комбинацията от различни методи за откриване (контрол при митническото вдигане на стоките, контрол след вдигането на стоките, инспекции от службите за борба с измамите и др.) е най-ефективна за откриване на измами и че ефективността на всеки метод зависи от съответната държава членка, от ефективното координиране на нейната администрация и от способността на съответните служби на държавите членки да комуникират помежду си;

20.  счита, че е тревожно, че някои държави членки редовно не докладват за нито един случай на измама; приканва Комисията да проучи положението, тъй като счита, че вероятността тези държави членки да са рай, в който не съществуват измами, е по-скоро ниска; призовава Комисията да извършва на случаен принцип проверки на място в тези държави;

21.  отбелязва с тревога, че средният процент на събиране на вземанията по случаите, докладвани като измами през периода 1989 – 2017 г., е бил само 37%; приканва Комисията да потърси начини за подобряване на това ужасяващо положение;

22.  отново призовава Комисията ежегодно да докладва сумата на собствените ресурси на ЕС, събрани в резултат на препоръките, формулирани от OLAF, и да оповестява сумите, които остава да бъдат събрани;

Програма на ЕС за борба с измамите

23.  приветства създаването на Програмата на ЕС за борба с измамите, която ще бъде изпълнявана от OLAF в режим на пряко управление (COM(2018)0386), и призовава за електронно управление на безвъзмездните средства посредством системата за управление на Комисията eGrants, считано от юни 2019 г.;

Европейската прокуратура и бъдещата ѝ връзка с OLAF

24.  приветства решението на 22 държави членки да пристъпят към създаването на Европейската прокуратура в контекста на засилено сътрудничество; призовава Комисията да стимулира държавите членки, които до момента не желаят да се присъединят към Европейската прокуратура, да го сторят;

25.  посочва, че споразуменията за сътрудничество между OLAF и Европейската прокуратура следва да гарантират, че съществува ясно разграничение на правомощията, за да се избегнат двойните структури, противоречащите си правомощия и пропуските в законодателството поради липса на правомощия;

26.  приветства факта, че в проектобюджета на ЕС за 2019 г. за първи път са включени бюджетни кредити за Европейската прокуратура (4,9 милиона евро), и настоява, че е важно Европейската прокуратура да разполага с подходящ персонал и бюджет; отбелязва, че са предвидени само 37 длъжности, което предполага, че след приспадане на 23-те длъжности „европейски прокурор“, остават само 14 длъжности за изпълнението на административни задачи; счита, че това не е реалистично, по-специално предвид факта, че наскоро още две държави членки взеха решение да участват в Европейската прокуратура; поради това изисква планираното за 2020 г. увеличение на персонала да се извърши в по-кратък срок, за да се помогне на Европейската прокуратура да започне да функционира пълноценно до края на 2020 г., както е предвидено в регламента;

27.  приветства конкретното предложение на Комисията за преразглеждане на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, обусловено главно от създаването на Европейската прокуратура; подчертава, че бъдещото сътрудничество между OLAF и Европейската прокуратура следва да се основава на тясно сътрудничество, ефективен обмен на информация и допълване, като същевременно се избягват двойната работа и конфликтите на компетентности;

Борба с корупцията

28.  приветства предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки; подчертава, че за да осигури обективна и систематична оценка, Комисията следва редовно да публикува оценка на заплахите за върховенството на закона, включително рисковете от системна корупция, във всяка държава членка въз основа на набор от показатели и независими доклади;

29.  подчертава, че след създаването на Европейската прокуратура OLAF ще остане единствената служба, отговорна за защитата на финансовите интереси на ЕС в държавите членки, които решиха да не се присъединят към Европейската прокуратура; подчертава, че според Становище № 8/2018 на Европейската сметна палата с предложението на Комисията за изменение на регламента за OLAF не се разрешава въпросът за слабата ефективност на административните разследвания на OLAF; подчертава, че е важно да се гарантира, че OLAF продължава да бъде силен и напълно функциониращ партньор на Европейската прокуратура;

30.   изразява съжаление във връзка с факта, че Комисията вече не счита за необходимо да публикува доклада относно борбата с корупцията; изразява съжаление във връзка с решението на Комисията да включи мониторинг на борбата с корупцията в рамките на процеса на икономическо управление на Европейския семестър; счита, че с това извършваният от Комисията мониторинг е допълнително съкратен, като са налични данни само за няколко държави; изразява съжаление също така във връзка с факта, че тази смяна на подхода е съсредоточена главно върху икономическото въздействие на корупцията и почти напълно са пренебрегнати останалите измерения, които могат да бъдат засегнати от корупцията, като например доверието на гражданите в публичната администрация и дори демократичните структури на държавите членки; поради това настоятелно призовава Комисията да продължи да публикува своите доклади за борбата с корупцията; отново призовава Комисията да се ангажира с по-всеобхватна и последователна политика на ЕС за борба с корупцията, включително задълбочена оценка на политиките за борба с корупцията във всяка държава членка;

31.  отново изтъква, че ефектът на „кадрова въртележка между държавния и частния сектор“ може да навреди на отношенията между институциите и представителите на интереси; призовава институциите на ЕС да разработят систематичен и пропорционален подход към това предизвикателство;

32.   изразява съжаление във връзка с факта, че Комисията не насърчи участието на ЕС в Групата държави срещу корупцията (GRECO) на Съвета на Европа; призовава Комисията да поднови възможно най-скоро преговорите с GRECO, за да оцени своевременно дали ЕС изпълнява Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията (UNCAC) и да създаде вътрешен механизъм за оценка на институциите на ЕС;

33.  повтаря призива си към Комисията да разработи, въз основа на изискванията, изложени в Стокхолмската програма, една система от строги показатели и лесно приложими единни критерии с оглед измерване на равнището на корупция в държавите членки и оценка на техните политики за борба с корупцията; приканва Комисията да разработи индекс за корупцията, за да позиционира държавите членки; счита, че един индекс за корупцията би могъл да предостави солидна основа, върху която Комисията да установи своите специфични за всяка държава механизми за контрол на изразходването на средства на ЕС;

34.  припомня, че Комисията няма достъп до информацията, обменяна между държавите членки с оглед предотвратяване и борба с вътреобщностната измама с липсващ търговец, наричана обикновено „верижна измама“; счита, че Комисията следва да има достъп до Eurofisc с цел по-добър контрол, оценка и усъвършенстване на обмена на данни между държавите членки; призовава всички държави членки да участват във всички области на дейност на Eurofisc, така че да улеснят и ускорят обмена на информация със съдебните и правоприлагащите органи, например Европол и OLAF, както препоръчва Европейската сметна палата; призовава държавите членки и Съвета да предоставят на Комисията достъп до тези данни с цел насърчаване на сътрудничеството, укрепване на надеждността на данните и провеждане на борба с трансграничната престъпност;

Обществени поръчки

Цифровизация

35.  отбелязва, че значителна част от публичните инвестиции се осъществяват чрез възлагане на обществени поръчки (2 трилиона евро годишно); подчертава ползите от електронните обществени поръчки в борбата с измамите, като например икономии за всички страни, по-голяма прозрачност, опростени и съкратени процедури;

36.  призовава Комисията да изготви рамка за цифровизацията на всички процеси на изпълнение на политиките на ЕС (покани за представяне на предложения, прилагане, оценка, изпълнение, плащане), която да бъде приложена от всички държави членки;

37.  изразява съжаление във връзка с факта, че само няколко държави членки използват нови технологии за всички основни етапи от процеса на възлагане на обществени поръчки (електронно уведомяване, електронен достъп до тръжните документи, електронно подаване, електронно оценяване, електронно възлагане, електронно поръчване, електронно фактуриране, електронно плащане); призовава държавите членки до юли 2019 г. да осигурят онлайн достъп, в машинночетим формат, до всички формуляри в процеса на възлагане на обществени поръчки, както и до обществено достъпни регистри на договорите;

38.  призовава Комисията да разработи стимули за създаване на електронен профил на възлагащите органи за онези държави членки, в които такива профили не съществуват;

39.  приветства графика на Комисията за въвеждане на електронни обществени поръчки в ЕС и призовава Комисията да се придържа към него;

Превенция и ранни етапи на процедурата за възлагане на обществени поръчки

40.  счита, че дейностите по превенция са много важни за намаляване на равнището на измамите при разходването на средства на ЕС и че преминаването към електронни обществени поръчки е важна стъпка към предотвратяването на измами и насърчаването на почтеността и прозрачността;

41.  приветства създаването на системата за ранно откриване и отстраняване (EDES) и счита, че комбинация от различни методи за откриване (контрол) в ранните етапи на процедурата за възлагане на обществени поръчки е най-ефикасна в областта на предотвратяването на измами, тъй като позволява пренасочване на средствата към други проекти;

42.  приветства насоките, изготвени от Консултативния комитет за координиране на предотвратяването на измамите (COCOLAF), относно червените флагове и най-добрите практики в областта на обществените поръчки и при докладването на нередности;

43.  приветства опростяването на финансовите правила, приложими за общия бюджет на ЕС, и счита, че по-нататъшното опростяване увеличава ефикасността; изразява надежда, че други получатели на средства на Съюза ще се възползват в още по-голяма степен от опростените варианти за разходите;

Процедури за внос

44.  отбелязва, че митата съставляват 14% от бюджета на ЕС и счита, че тяхното неефективно прилагане и липсата на хармонизирани правила оказват отрицателно въздействие върху финансовите интереси на ЕС;

45.  отбелязва, че митническите служби на някои държави членки обменят информация относно подозрения за измама, за да се гарантира спазването на митническите разпоредби (взаимопомощ); счита, че подобна комуникация е по-лесна в случаите, когато посочването на изпращача е задължително в митническата декларация за внос, и призовава Комисията да направи това означение задължително във всички държави членки до юли 2019 г.;

46.  изразява загриженост относно митническите проверки и свързаното с тях събиране на мита, които са един от собствените ресурси в бюджета на ЕС; изтъква, че проверките за това дали вносителите спазват правилата относно митническите тарифи и вноса се осъществяват от митническите органи на държавите членки и призовава Комисията да гарантира, че проверките по границите на ЕС са целесъобразни и хармонизирани, като гарантира по този начин сигурността, безопасността и икономическите интереси на ЕС, и да поеме ангажимент по-специално за борба с търговията с незаконни и фалшифицирани стоки;

47.  изразява съжаление, че прилагането на новите ИТ системи за митническия съюз е претърпяло поредица от забавяния, което означава, че някои от ключовите системи няма да бъдат на разположение в определения в МКС срок 2020 г. подчертава, че бързият преход към безкнижна митническа среда е от ключово значение, за да се гарантира, че митническите администрации работят като едно цяло; призовава Комисията и държавите членки да допринесат за завършването и финансовата устойчивост на митническите информационни системи в ЕС;

48.  приветства 11-те съвместни митнически операции на OLAF, с които успешно бяха предотвратени различни заплахи, като например измами с приходи, незаконно движение на парични средства, фалшифицирани стоки, контрабанда на цигари и наркотици; в допълнение към това приветства откриването на нередности в резултат на известията за взаимопомощ, издадени от OLAF, и особено на измами със слънчеви панели;

49.  подчертава, че са необходими хармонизирани и стандартизирани митнически проверки на всички входни пунктове, тъй като липсата на баланс при извършването на митнически проверки от страна на държавите членки възпрепятства ефективното функциониране на митническия съюз.

Разходи

50.  приветства значителния спад в броя на случаите (от 272 през 2016 г. на 133 през 2017 г.), докладвани като измами в областта на развитието на селските райони, и съответния спад в стойността на измамите от 47 милиона евро на 20 милиона евро; отбелязва обаче, че в прякото подпомагане на селското стопанство се наблюдава обратната тенденция, при която стойността на нередностите, докладвани като измами, рязко се е увеличила от 11 милиона евро на 39 милиона евро, а средната финансова стойност, свързана с всеки отделен случай, е нараснала с 227%; изразява надежда, че това не представлява отрицателна тенденция;

51.  очаква, че опростяването на административните правила, за което се призовава в общите разпоредби за периода 2014 – 2020 г., ще позволи да се намали броят на несвързаните с измами нередности, да се установят случаите на измами и да се подобри достъпът на бенефициентите до фондовете на Съюза;

52.  приканва Комисията да продължи да полага усилия за стандартизиране на номенклатурата на грешките, свързани с разходите, тъй като данните показват, че различните държави членки декларират едни и същи грешки в различни категории (SWD(2018)0386);

53.  подчертава факта, че способността за откриване на измами е ключова характеристика в контекста на цикъла за борба с измамите, която допринася за ефективността и ефикасността на системата за защита на бюджета на ЕС; следователно приветства факта, че най-активните държави членки в откриването и докладването на нередности, свързани потенциално с измами, са били Полша, Румъния, Унгария, Италия и България, като през периода 2013 – 2017 г. на тях се падат 73% от нередностите, докладвани като измами в общата селскостопанска политика; във връзка с това подчертава, че оценка само въз основа на броя на подадените сигнали може да създаде погрешна представа за ефективността на проверките; поради това призовава Комисията да продължи да подкрепя държавите членки, за да се повиши както качеството, така и броят на проверките и да се обменят най-добрите практики в борбата с измамите;

54.  отбелязва, че броят на нередностите, които не са докладвани като измами в рамките на политиката на сближаване и политиката в областта на рибарството (5 129 случая през 2017 г.), се е върнал на равнищата от 2013 г. и 2014 г. (съответно 4 695 и 4 825 случая) след пикови стойности в продължение на две години;

55.  посочва, че пълната прозрачност при отчитането на разходите е от съществено значение, особено по отношение на инфраструктурните дейности, финансирани пряко чрез фондове или финансови инструменти на ЕС; призовава Комисията да предостави на гражданите на ЕС пълен достъп до информацията за съфинансираните проекти;

56.  отбелязва факта, че броят на докладваните нередности при предприсъединителната помощ (ППП) е продължил да намалява през 2017 г. и че с постепенното спиране на предприсъединителните програми броят на нередностите, докладвани като измами, се е доближил до нула;

Установени проблеми и необходими мерки

По-добър контрол

57.  подкрепя програмата „Херкулес III“, която е добър пример за подхода за „оптимално използване на всяко евро“; очаква нейният наследник за периода след 2020 г. да бъде дори още по-ефективен;

58.  изразява надежда, че с предвидения нов регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане на оборудването за митнически контрол, като част от Фонда за интегрирано управление на границите, ще се подобри допълнително координацията и ще се засили сътрудничеството между митническите органи и други правоприлагащи органи за целите на финансирането, чрез подобряване на партньорството на равнище ЕС;

Транснационални измами

59.  подчертава, че една система, която позволява на органите да обменят информация, би улеснила извършването на кръстосана проверка на счетоводни записи за трансакции между две или повече държави членки, с цел предотвратяване на трансгранични измами по отношение на структурните и инвестиционните фондове, като по този начин се гарантира хоризонтален и всеобхватен подход към защитата на финансовите интереси на държавите членки; отново отправя искане към Комисията да представи законодателно предложение относно административната взаимопомощ в онези области на разходване на фондове на ЕС, където не е предвидена такава разпоредба;

60.  изразява загриженост във връзка с увеличаващите се заплахи и случаите на транснационални измами, открити от OLAF; приветства приемането на доклада на Парламента от 25 октомври 2018 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама, и успешно включената клауза за борба с измамите в споразумението за свободна търговия с Япония; призовава Комисията да направи обща практиката на добавяне на клаузи за борба с измамите към споразумения, подписвани между ЕС и трети държави;

Лица, сигнализиращи за нередности

61.  приветства предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218); изразява надежда, че това значително ще подобри безопасността на лицата, сигнализиращи за нередности в Съюза, което ще доведе до значително подобряване на финансовата защита на ЕС и на върховенството на закона; изразява надежда, че директивата ще влезе в сила в съвсем близко бъдеще; призовава всички институции на ЕС възможно най-скоро да приложат определените в директивата стандарти в своите вътрешни политики, за да гарантират най-високо равнище на защита на финансовите интереси на Съюза; насърчава държавите членки да прилагат директивата в своите национални правни системи във възможно най-широк мащаб;

62.  подчертава важната роля на лицата, сигнализиращи за нередности, за предотвратяването, разкриването и докладването на измами и подчертава необходимостта от защита на тези лица;

Разследваща журналистика

63.  счита, че разследващата журналистика играе съществена роля за стимулиране на необходимото равнище на прозрачност в ЕС и държавите членки и че тя трябва да бъде насърчавана и подкрепяна както от държавите членки, така и от ЕС;

Тютюн

64.  отбелязва със загриженост, че според оценки на OLAF незаконната търговия с цигари причинява годишни финансови загуби в размер на повече от 10 милиарда евро за бюджетите на Съюза и на държавите членки;

65.  приветства влизането в сила на 25 септември 2018 г. на Протокола на Световната Здравна Организация (СЗО) за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия след 41-то ратифициране на 27 юни 2018 г.; приветства факта, че първото заседание на страните по Протокола се състоя в периода 8—10 октомври 2018 г.; въпреки това настоятелно призовава държавите членки, които все още не са ратифицирали протокола, да направят това възможно най-скоро; призовава Комисията да играе активна роля с оглед изготвянето на изчерпателен доклад, в който да се посочват добри практики и да се изпълняват експерименти по отношение на системите за засичане и проследяване в държавите — страни по протокола; призовава държавите членки, които са подписали протокола, но все още не са го ратифицирали, да направят това;

66.  припомня решението на Комисията да не поднови споразумението с „Филип Морис Интернешънъл Корпорейшън“ (PMI), което изтече на 9 юли 2016 г.; припомня, че на 9 март 2016 г. Парламентът изиска от Комисията да не подновява, удължава или предоговаря споразумението след датата на изтичането му; счита, че другите 3 споразумения с дружества от тютюневата промишленост (с „Бритиш американ табако“ (BAT), „Джапан табако интернешънъл“ (JTI) и „Империъл табако лимитид“ (ITL) не следва да се подновяват, удължават или предоговарят; призовава Комисията да представи доклад до края на 2018 г. относно осъществимостта на прекратяването на останалите три споразумения;

67.  призовава Комисията бързо да изготви нов план за действие и всеобхватна стратегия на ЕС за борба с незаконната търговия с тютюн, което беше предвидено за края на лятото на 2018 г.;

68.  призовава Комисията да гарантира, че системата за проследяване и механизмите за сигурност, които трябва да бъдат въведени от държавите членки до 20 май 2019 г. за цигарите и за тютюна за ръчно свиване на цигари и до 20 май 2024 г. за всички други тютюневи изделия (като пури, пурети и бездимни тютюневи изделия), са в съответствие с насоките по отношение на независимостта на Протокола на СЗО за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия, който Европейският съюз ратифицира на 24 юни 2016 г.;

69.  призовава Комисията да предвиди скритите рискове от имитация на индивидуалните маркировки от тютюневата промишленост с цел снабдяване на паралелния пазар;

70.  отбелязва със загриженост, че съдебните препоръки на OLAF са били изпълнявани само в много ограничена степен в държавите членки; счита, че подобно положение е недопустимо, и призовава Комисията настоятелно да призове държавите членки да гарантират цялостното изпълнение на препоръките на OLAF и да определи правила за улесняване допустимостта на доказателствата, открити от OLAF;

Разследвания и ролята на OLAF

71.  приветства предложението на Комисията за оправомощаване на OLAF да разследва въпроси, свързани с данък добавена стойност; призовава Комисията да установи определено ниво на прозрачност на докладите и препоръките на OLAF след приключване на всички европейски и национални процедури; счита, че след приемане на необходимите промени в регламента за OLAF, свързани със създаването на Европейска прокуратура, Комисията следва да подготви по-цялостна и изчерпателна модернизация на нормативната уредба за OLAF;

72.  изразява съжаление относно непоследователността на терминологията в докладите на OLAF, като например „closed investigations“ и „concluded investigations“ във вариантите на английски език; призовава Комисията и OLAF да използват последователна терминология, за да се гарантира сравнимост през годините във връзка с докладването и възобновяването на делата, свързани с измами;

73.  отбелязва продължаващите проблеми с новата база данни на OLAF за управление на съдържанието (OCM); изразява съжаление по-специално от факта, че в новата база данни са загубени дела; приветства факта, че проблемът е от основен приоритет; приканва Комисията да предостави на Парламента задълбочена оценка на ИТ проекта за OCM, по-специално във връзка с проектирането, пълните разходи, прилагането, опита на потребителите и списък със срещнатите проблеми съгласно препоръките, отправени от Надзорния съвет на OLAF(13);

74.  призовава Комисията и държавите членки съвместно да гарантират, че разследванията на OLAF и на държавите членки се допълват взаимно, че OLAF разполага с еднакви правомощия на разследване във всички държави членки, включително достъп до информация за банкови сметки, и че съдебната власт във всички държави членки счита събраните от OLAF доказателства за допустими доказателства за престъпление, тъй като това е от съществено значение за ефективните последващи действия по разследванията на OLAF;

o
o   o

75.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Съда на Европейския съюз, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите и Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите.

(1) OLAF, „Осемнадесети доклад на Европейската служба за борба с измамите, 1 януари – 31 декември 2017 г.“, 5.10.2018 г.
(2) OВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.
(3) OВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29.
(4) OВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(6) Решение на Съда (голям състав) от 8 септември 2015 г., наказателно производство, образувано срещу Ivo Taricco и др.,105/14, ECLI:EU:C:2015:555.
(7) Решение на Съда (голям състав) от 5 декември 2017 г., Наказателно производство срещу M.A.S. и M.B.,42/17, ECLI:EU:C:2017:936.
(8) ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 56.
(9) ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.
(10) Приети текстове, P8_TA(2018)0419.
(11) Приети текстове, P8_TA(2018)0384.
(12) OВ L 268, 12.10.2010 г., стр. 1.
(13) Становище на Надзорния комитет на OLAF № 1/2018 относно предварителния проектобюджет на OLAF за 2019 г.

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност