Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0110(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0394/2018

Внесени текстове :

A8-0394/2018

Разисквания :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Гласувания :

PV 31/01/2019 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0055

Приети текстове
PDF 124kWORD 51k
Четвъртък, 31 януари 2019 г. - Брюксел
Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu ***I
P8_TA(2019)0055A8-0394/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu и за отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията (COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0231),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0170/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 19 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0394/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 367, 10.10.2018 г., стр. 112.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 31 януари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu, за изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и отмяна на Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията
P8_TC1-COD(2018)0110

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/517.)

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност