Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0110(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0394/2018

Indgivne tekster :

A8-0394/2018

Forhandlinger :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Afstemninger :

PV 31/01/2019 - 9.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0055

Vedtagne tekster
PDF 121kWORD 50k
Torsdag den 31. januar 2019 - Bruxelles Endelig udgave
Implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion ***I
P8_TA(2019)0055A8-0394/2018
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 31. januar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion og om ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 (COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0231),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0170/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. december 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0394/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 367 af 10.10.2018, s. 112.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 31. januar 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om gennemførelse af topdomænet .eu og dets funktion, om ændring og ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004
P8_TC1-COD(2018)0110

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/517.)

Seneste opdatering: 8. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik