Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0110(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0394/2018

Ingivna texter :

A8-0394/2018

Debatter :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Omröstningar :

PV 31/01/2019 - 9.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0055

Antagna texter
PDF 117kWORD 44k
Torsdagen den 31 januari 2019 - Bryssel
Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu ***I
P8_TA(2019)0055A8-0394/2018
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 31 januari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 (COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0231),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 172 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0170/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet av den 11 juli 2018 från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 19 december 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0394/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 367, 10.10.2018, s. 112.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 31 januari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 874/2004
P8_TC1-COD(2018)0110

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/517.)

Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy