Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2521(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0073/2019

Внесени текстове :

B8-0073/2019

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2019)0057

Приети текстове
PDF 164kWORD 58k
Четвъртък, 31 януари 2019 г. - Брюксел
Генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3
P8_TA(2019)0057B8-0073/2019

Резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за изменение на Решение за изпълнение 2013/327/ЕС по отношение на подновяването на разрешението за пускане на пазара на фуражи, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3 съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D059688/02 – 2019/2521(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за изменение на Решение за изпълнение 2013/327/ЕС по отношение на подновяването на разрешението за пускане на пазара на фуражи, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3 съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 11, параграф 3 и член 23, параграф 3 от него,

—  като взе предвид гласуването в посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 3 декември 2018 г., по време на което не беше прието становище,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището на Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ), прието на 25 октомври 2017 г. и публикувано на 28 ноември 2017 г.(3),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 14 февруари 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

—  като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че на 20 май 2016 г. Bayer CropScience AG подаде до Комисията заявление в съответствие с членове 11 и 23 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за подновяване на разрешението за пускане на пазара на продуктите, обхванати от Решение № 2007/232/ЕО на Комисията(5) ( наричано по-долу „заявлението за подновяване“);

Б.  като има предвид, че с Решение № 2007/232/ЕО се разрешава пускането на пазара на фуражи, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани видове маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3, и че в обхвата на това разрешение са включени и продукти, съдържащи или състоящи се от видовете маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3, за друга употреба освен за храна или фураж, с изключение на отглеждане;

В.  като има предвид, че на 25 октомври 2017 г. ЕОБХ прие положително становище относно заявлението за подновяване в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003;

Г.  като има предвид, че Комисията, по искане на заявителя, реши да измени предишното Решение за изпълнение 2013/327/ЕС(6) , така че да обхваща и продуктите, които попадат в приложното поле на Решение 2007/232/ЕО; като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията изменя по този начин Решение за изпълнение 2013/327/ЕС и отменя Решение 2007/232/ЕО; като има предвид, че законосъобразността на такъв подход е спорна;

Д.  като има предвид, че през тримесечния период на консултации бяха представени многобройни критични забележки от компетентните органи(7); като има предвид, наред с другото, че държавите членки критикуват факта, че подходът за мониторинг, възприет от заявителя, не е в съответствие с изискванията на приложение VII към Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(8) или с документите с насоки на ЕОБХ, че докладите за мониторинг на околната среда след пускането на пазара, представени от заявителя, имат съществени недостатъци и че в тях не се предоставят надеждни данни в подкрепа на заключението, че не е имало неблагоприятни последици за здравето и околната среда, свързани с вноса или използването на генетично модифицираните видове рапица Ms8, Rf3 и Ms8 x Rf3;

Е.  като има предвид, че генетично модифицираните видове маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 x Rf3 са създадени да бъдат устойчиви на прилагането на хербицида глуфосинат;

Ж.  като има предвид, че прилагането на добавъчен хербицид е част от обичайната земеделска практика в отглеждането на хербицидноустойчиви растения и следователно може да се очаква, че тези растения ще бъдат изложени на по-високи и на повтарящи се дози, което не само ще доведе до по-голямо количество остатъчни вещества в реколтата и следователно във внесените продукти, но може също така да повлияе и на състава на генетично модифицираното растение и неговите агрономични характеристики;

З.  като има предвид, че употребата на глуфосинат вече не е разрешена в Съюза, тъй като той е класифициран като токсичен за възпроизвеждането и следователно попада в критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета(9);

И.  като има предвид, че остатъчните вещества от пръскането с хербициди се считат извън обхвата на компетентността на експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми; като има предвид, че въздействието от пръскането с глуфосинат на генетично модифицираните видове маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 x Rf3 не е оценено; като има предвид, че информацията относно остатъчните нива на хербициди и техните метаболити е от съществено значение за цялостната оценка на риска от генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди;

Й.  като има предвид, че от държавите членки не се изисква да измерват остатъчните количества глуфосинат във внесените видове маслодайна рапица, за да се гарантира съответствие с максимално допустимите граници на остатъчни вещества като част от координираната многогодишна контролна програма на Съюза за 2019, 2020 и 2021 година(10);

К.  като има предвид, че в допълнение на вероятността животните и хората в Съюза да продължат да бъдат изложени на високи остатъчни нива на глуфосинат, налични в генетично модифицираните видове маслодайна рапица, един експертен компетентен орган също така изрази опасения относно метаболита N-ацетил-глуфосинат, който се произвежда в генетично модифицираните видове маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 x Rf3, но не и в техните аналози без генетични модификации(11); като има предвид, че макар проучване от 2013 г. да показа, че N-ацетил-глуфосинат може да има невротоксични ефекти, това не е включено като част от оценката на ЕОБХ;

Л.  като има предвид, че при гласуването, проведено на 3 декември 2018 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 на Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище и следователно разрешението не беше подкрепено от квалифицирано мнозинство на държавите членки;

М.  като има предвид, че в двата обяснителни меморандума на законодателните си предложения, представени съответно на 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия и на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011, Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване бяха приемани от Комисията, без да бъдат подкрепени от становището на комитета на държавите членки, както и че връщането на досието на Комисията за вземане на окончателно решение, което до голяма степен е изключение за процедурата като цяло, се превърна в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че тази практика на няколко пъти беше критикувана от председателя Юнкер като недемократична(12);

Н.  като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли на първо четене(13) законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с една от целите на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(14), е да се гарантира основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и на хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  призовава Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  призовава Комисията да не разрешава вноса на каквито и да било генетично модифицирани растения, при които е създадена устойчивост на хербицид, който не е разрешен за употреба в Съюза, в настоящия случай глуфосинат;

5.  призовава Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани растения, които са устойчиви на хербициди, без да е извършена пълна оценка на остатъчните вещества от пръскането с добавъчни хербициди, метаболити и техните търговски формули, използвани в държавите на отглеждането им;

6.  призовава Комисията да включи изцяло оценката на риска от прилагането на добавъчни хербициди и техните остатъчни вещества в оценката на риска от генетично модифицирани растения, които са устойчиви на хербициди, независимо дали съответното генетично модифицирано растение е предназначено за отглеждане в Съюза или ще се внася в Съюза за използване като храна и фураж;

7.  отново потвърждава ангажимента си за продължаване на работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011; призовава Съвета спешно да продължи работата си във връзка с това предложение на Комисията;

8.  призовава Комисията да преустанови действието на всички решения за изпълнение относно заявления за разрешение за ГМО, докато процедурата по разрешаване не бъде преразгледана по такъв начин, че да се коригират слабостите в сегашната процедура, която се оказа неподходяща;

9.  призовава Комисията да оттегли предложенията за даване на разрешения за ГМО, ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не излезе със становище, както по отношение на отглеждането, така и по отношение на употребата в храни и фуражи;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Оценка на генетично модифицираната маслодайна рапица MS8 × RF3 за подновяване на разрешение съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA-GMO-RX-004) , https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.5067
(4)——————————————————————————— Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара — в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета — с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110).Резолюция от 16 декември 2015 г. относно решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 71).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 19).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 17).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 15).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21 (OВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 108).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 111).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 76).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на Решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 80).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 70).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 73).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 83).Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 34).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 71).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 67).Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 54).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 55).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 60).Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 122).Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 127).Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 133).Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 (DAS-59122-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0051).Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) и генетично модифицирана царевица, комбинираща две от събитията MON 87427, MON 89034 и NK603, и за отмяна на Решение № 2010/420/ЕС (Приети текстове, P8_TA(2018)0052).Резолюция от 3 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускане на пазара на храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 (KM-ØØØH71-4), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0197).Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0221).Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията 1507, 59122, MON 810 и NK603, и за отмяна на решения 2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0222).Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2018)0416).Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две, три или четири от събитията MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 и 59122, и за отмяна на Решение № 2011/366/ЕС (Приети текстове, P8_TA(2018)0417).
(5) Решение 2007/232/ЕО на Комисията от 26 март 2007 г. относно пускането на пазара, в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на продукти от маслодайна рапица (Brassica napus L., линии Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3), генетично модифицирани за резистентност към хербицида амониев глуфосинат (ОВ L 100, 17.4.2007 г., стр. 20).
(6) Решение за изпълнение 2013/327/ЕС на Комисията от 25 юни 2013 г. за разрешаване на пускането на пазара на храни, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3, или храни и фуражи, произведени от тези генетично модифицирани организми съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 57).
(7) Коментари на държавите членки, приложение Ж, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00569
(8) Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1).
(9) Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).
(10) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/555 на Комисията от 9 април 2018 г. относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2019, 2020 и 2021 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци (ОВ L 92, 10.4.2018 г., стр. 6).
(11) Коментари на държавите членки, приложение Ж, стр. 18 http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00569
(12) Вж. например встъпителното му изявление на пленарното заседание на Европейския парламент на 15 юли 2014 г., което по-късно беше включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, или речта му за състоянието на Съюза, произнесена на 14 септември 2016 г.
(13) ОВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165.
(14) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейския орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност