Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2523(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0075/2019

Predkladané texty :

B8-0075/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0059

Prijaté texty
PDF 154kWORD 50k
Štvrtok, 31. januára 2019 - Brusel Finálna verzia
Geneticky modifikovaná kukurica MON 87403 (MON-874Ø3-1)
P8_TA(2019)0059B8-0075/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87403 (MON-874Ø3-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (D059691/02 – 2019/2523(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87403 (MON-874Ø3-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (D059691/02),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa konalo 3. decembra 2018 a na základe ktorého sa nevydalo žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 8. marca 2018 a uverejnené 28. marca 2018(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže spoločnosť Monsanto Europe SA/NV predložila 26. júna 2015 v mene spoločnosti Monsanto (USA) v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 vnútroštátnemu príslušnému orgánu Belgicka žiadosť o umiestnenie na trh potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87403, sú z nej zložené alebo vyrobené (ďalej len „žiadosť“), a keďže žiadosť sa týkala aj umiestnenia na trh produktov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87403 alebo sú z nej zložené, na iné použitia než potraviny a krmivá, s výnimkou pestovania;

B.  keďže kukurica MON 87403 je geneticky modifikovaná, aby sa zvýšila biomasa a rodivosť klasov (z ktorých sa stávajú kukuričné klasy na zber), a to vložením zredukovanej génovej sekvencie získanej z iných rastlinných druhov ( Arabidopsis thaliana); keďže to vedie k expresii bielkoviny (ATHB17Δ113) , ktorá má súťažiť s podobnou prirodzenou bielkovinou, ktorá reguluje génovú reguláciu a rast rastlín;

C.  keďže počas trojmesačného obdobia konzultácií bolo predložené množstvo kritických pripomienok(5); keďže pripomienky obsahovali okrem iného poznámky, že experimentálne údaje nepodporujú tvrdenie o zvýšenej rodivosti geneticky modifikovanej kukurice MON 87403, že nie je možné dospieť k záveru o bezpečnosti dlhodobých reprodukčných alebo vývojových účinkov celých potravín a/alebo krmív, že návrh plánu monitorovania životného prostredia, ktorý predložil žiadateľ, nespĺňa ciele stanovené v prílohe VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES(6) a najmä že poskytnuté dôkazy sa nepovažujú za dostatočné na uistenie spotrebiteľov o bezpečnosti geneticky modifikovanej kukurice MON 87403;

D.  keďže napriek povoleniu EFSA, pokiaľ ide o bezpečnosť geneticky modifikovanej kukurice MON 87403, nezávislá analýza hodnotenia EFSA ukazuje, že aj naďalej dostatočne nechápeme presné molekulové mechanizmy zapojené do expresie bielkoviny ATHB17Δ113, ani to, ako to prináša zamýšľané účinky a všetky vedľajšie účinky, a preto je nutný ďalší výskum(7); keďže bez komplexného pochopenia genetickej modifikácie nie je možné v plnej miere vyhodnotiť súvisiace riziká;

E.  keďže z výsledkov poľných pokusov vykonaných žiadateľom vyplýva, že pozorované účinky plánovaného agronomického znaku, t. j. zvýšená biomasa a rodivosť klasov, boli nielen veľmi malé, ale aj nekonzistentné; keďže vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy (vedecká skupina EFSA pre GMO) uznala, že „o zmene v dôsledku plánovaného agronomického znaku vieme, že má obmedzený rozsah..., ktorý naznačuje, že prejav znaku môže závisieť od environmentálnych podmienok poľných pokusov“(8);

F.  keďže poľné pokusy sa vykonali len v Spojených štátoch; keďže geneticky modifikovaná kukurica MON 87403 – ak sa povolí jej dovoz do Únie – môže byť pestovaná v mnohých krajinách pestujúcich kukuricu, ktoré majú výrazne odlišné klimatické a agronomické podmienky a ďalšie stresové faktory, ako sú nedostatok vody alebo sucho; keďže otázka vplyvu týchto stresových faktorov a podmienok – ktoré podľa vedeckej skupiny EFSA pre GMO môžu ovplyvňovať prejavovanie agronomického znaku (a teda aj akékoľvek nezamýšľané účinky) – sa preto primerane neriešila;

G.  keďže vedecká skupina EFSA pre GMO dospela k záveru, že analýzou zloženia (porovnanie zloženia geneticky modifikovanej kukurice MON 87403 s geneticky nemodifikovaným komparátorom na základe výsledkov poľných pokusov) sa „nezistili problémy, ktoré by si vyžadovali ďalšie posúdenie bezpečnosti potravín a krmív a ich vplyvu na životné prostredie“, a skupina sa zároveň paradoxne pozastavuje aj nad tým „či by údaje o zložení získané z poľných pokusov umožnili dôkladné posúdenie rizika“;

H.  keďže vedecká skupina EFSA pre GMO primerane nepreskúmala možné riziká, ktoré táto geneticky modifikovaná kukurica predstavuje pre zdravie ľudí a zvierat a pre životné prostredie; keďže je neprijateľné, že Komisia navrhuje povoliť túto geneticky modifikovanú kukuricu na základe stanoviska EFSA;

I.  keďže jednou zo štúdií, na ktoré sa odkazuje v stanovisku EFSA, bola štúdia, ktorej spoluautormi sú člen vedeckej skupiny EFSA pre GMO a vedecký pracovník spoločnosti Syngenta(9); keďže sa zistilo, že odkazy na túto štúdiu boli neskôr zo stanoviska EFSA odstránené, zatiaľ čo EFSA uviedol, že ich vypustenie „nemá podstatný vplyv na obsah či výsledok“(10);

J.  keďže Európsky parlament víta skutočnosť, že výkonný riaditeľ úradu EFSA sa zaviazal zabezpečiť, aby sa zamestnanci úradu EFSA už v budúcnosti nepodieľali na vytváraní vedeckých publikácií spolu s vedcami, ktorí sú spojení s priemyslom, a to aby nevznikal dojem nevhodnej blízkosti k priemyslu a v záujme zvýšenia dôvery spotrebiteľov v systém Únie v oblasti bezpečnosti potravín(11); keďže je nanajvýš dôležité, aby sa vo všetkých štúdiách použitých úradom EFSA v jeho činnosti jasne uvádzali odkazy;

K.  keďže Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003 hlasovaním 3. decembra 2018 rozhodol, že sa nevydá žiadne stanovisko, čo znamená, že kvalifikovaná väčšina členských štátov povolenie nepodporila;

L.  keďže v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území, a v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 14. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, Komisia vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 rozhodnutia o povoleniach prijímala bez podpory stanoviska výboru členských štátov a že vrátenie dokumentácie Komisii na konečné rozhodnutie, čo je skutočne výnimkou v prípade postupu ako takého, sa stalo normou pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív; keďže predseda Komisie Juncker pri viacerých príležitostiach odsúdil túto prax ako nedemokratickú(12);

M.  keďže Európsky parlament 28. októbra 2015 v prvom čítaní(13) zamietol legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový návrh;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právom Únie, pretože nie je zlučiteľný s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorým je podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(14) poskytovať základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečovať efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  opätovne potvrdzuje svoj záväzok napredovať v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011; vyzýva Radu, aby bezodkladne pokročila vo svojej práci v súvislosti s návrhom Komisie;

5.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie GMO, kým sa postup povoľovania neupraví tak, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

6.  vyzýva Komisiu, aby stiahla návrhy povolení GMO, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko, či už na účely pestovania, alebo na použitie v potravinách alebo krmivách;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Posúdenie geneticky modifikovanej kukurice MON 87403 určenej na použitie v potravinách a krmivách, dovoz a spracovanie podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 (žiadosť EFSA-GMO-BE-2015 – 125), https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225.
(4)––––––––––––––––––––––––––– Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 71).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 19).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 17).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 15).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z týchto genetických modifikácií, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 108).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 111).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 76).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 80).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 70).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 73).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 83).Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 34).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 71).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 67).Uznesenie z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 54).Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 55).Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6 sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 60).Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 122).Uznesenie zo 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 127).Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) and MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 133).Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0051).Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve z udalostí MON 87427, MON 89034 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/420/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0052).Uznesenie z 3. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú cukrovú repu H7-1 (KM-ØØØH71-4), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0197).Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21 (MON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0221).Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2009/815/ES, 2010/428/EÚ a 2010/432/EÚ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanú kukuricu kombinujúcu dva alebo tri z transformačných procesov 1507, 59122, MON 810 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0222).Uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0416).Uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve, tri alebo štyri z transformácií MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/366/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0417).
(5) Pripomienky členských štátov: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222.
(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).
(7) Vyjadrenie Testbiotechu týkajúce sa vedeckej skupiny EFSA pre GMO, 2018, Vedecké stanovisko k posúdeniu geneticky modifikovanej kukurice MON 87403 spoločnosti Monsanto na použitie v potravinách a krmivách, na dovoz a spracovanie: https://www.testbiotech.org/node/2210.
(8) Stanovisko EFSA, s. 3: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225.
(9) Pre ďalšie podrobnosti pozri vyjadrenie Testbiotechu týkajúce sa vedeckej skupiny EFSA pre GMO, 2018, Vedecké stanovisko k posúdeniu geneticky modifikovanej kukurice MON 87403 spoločnosti Monsanto na použitie v potravinách a krmivách, na dovoz a spracovanie: https://www.testbiotech.org/node/2210.
(10) Pozri stanovisko EFSA, s. 2. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225.
(11) List úradu EFSA z júla 2018 adresovaný Testbiotechu: http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf.
(12) Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (15. júla 2014 v Štrasburgu) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (14. septembra 2016 v Štrasburgu).
(13) Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.
(14) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

Posledná úprava: 13. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia