Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2523(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0075/2019

Ingivna texter :

B8-0075/2019

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2019)0059

Antagna texter
PDF 160kWORD 49k
Torsdagen den 31 januari 2019 - Bryssel
Genetiskt modifierade majsen MON 87403 (MON-874Ø3-1)
P8_TA(2019)0059B8-0075/2019

Europaparlamentets resolution av den 31 januari 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87403 (MON-874Ø3-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D059691/02 – 2019/2523(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87403 (MON-874Ø3-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D059691/02),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(1), särskilt artiklarna 7.3 och 19.3,

–  med beaktande av omröstningen den 3 december 2018 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, där inget yttrande avgavs,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 8 mars 2018, och som offentliggjordes den 28 mars 2018(3),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner där parlamentet har invänt mot godkännande av genetiskt modifierade organismer(4),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 26 juni 2015 lämnade Monsanto Europe SA/NV, på vägnar av företaget Montsanto i Förenta staterna, in en ansökan i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003, om utsläppande på marknaden av livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87403 (nedan kallad ansökan) till den behöriga nationella myndigheten i Belgien, och ansökan omfattade även utsläppande av marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierad majs MON 87403 för andra ändamål än livsmedel och foder, med undantag av odlingsändamål.

B.  Majsen MON 87403 är genetiskt modifierad för att öka biomassan och avkastningen av ax (som blir de majskolvar som skördas) genom att det i den majsen införts en trunkerad gensekvens från en annan växtart (Arabidopsis thaliana). Detta resulterar i ett genuttryck av ett protein (AtHB17Δ113), avsett att konkurrera med ett liknande naturligt protein som kontrollerar växternas genreglering och tillväxt.

C.  Många kritiska synpunkter inkom från de behöriga medlemsstaterna under den tre månader långa samrådsperioden(5). Bland dessa märktes att försöksdata inte stödde påståendet om att den genetiskt modifierade majsen MON 87403 gav högre avkastning, att det inte går att dra slutsatser om säkerheten när det gäller hela livsmedlets och/eller fodermedlets långsiktiga effekter på förökningen eller utvecklingen, att sökandens förslag till en miljöövervakningsplan inte leder till uppnående av målen i bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG(6), samt, vilket är av avgörande betydelse, att de bevis som framlagts inte ansågs tillräckliga för att få konsumenterna att känna sig lugna för att den genetiskt modifierade majsen MON 87403 var säker.

D.  Efsa ger visserligen klartecken för att den genetiskt modifierade majsen MON 87403 är säker, men vid en oberoende analys av Efsas utvärdering kommer det fram att man fortfarande inte vet särskilt mycket, vare sig om de exakta molekylära mekanismerna som medverkar i genuttrycket AtHB17Δ11 eller om hur deras medverkan ger den effekt som är avsedd uppkomma, och att ytterligare forskning behövs(7). Utan en grundläggande förståelse av den genetiska modifikationen kan man inte fullständigt utvärdera vilka risker den är förknippad med.

E.  De fältförsök som gjorts av sökanden visar att de iakttagna effekterna av den avsedda egenskapen, alltså ökad biomassa och större avkastning av ax inte bara var mycket små, utan dessutom inkonsekventa. Efsas panel för genetiskt modifierade organismer (nedan kallad Efsas GMO-panel) medgav att den avsedda egenskapen inte för med sig några förändringar, annat än i begränsad skala, något som antyder att förekomsten av denna egenskap kan bero på miljöförhållandena vid fältförsöken.(8)

F.  Fältförsöken utfördes endast i Förenta staterna. Om den genetiskt modifierade majsen MON 87403 godkänns för import till unionen kommer den att få odlas i många majsproducerande länder med högst olika klimat- och jordbruksförhållanden och ytterligare stressfaktorer såsom vattenbrist och torka. Såsom Efsas GMO-panel medgett har det inte vidtagits tillräckliga åtgärder mot hur dessa stressfaktorer och förhållanden kan komma att påverka att egenskapen kommer till synes (och således inte heller mot några eventuella oavsiktliga effekter).

G.  Efsas GMO-panel drog paradoxalt nog den slutsatsen att man vid sammansättningsanalysen (en jämförelse av den genetiskt modifierade majsen MON 87403 med ett jämförelsematerial som inte genomgått någon genetisk modifiering) visserligen inte kommit fram till något som skulle kräva en ytterligare bedömning av antingen livsmedels- och fodersäkerheten eller påverkan på miljön, men samtidigt ifrågasatte panelen om de sammansättningsdata man fått vid fältförsöken verkligen tillät en grundlig riskbedömning.

H.  Efsas GMO-panel har inte gjort en tillräcklig undersökning av vilka eventuella risker denna genetiskt modifierade majs kan innebära för människors och djurs hälsa och för miljön. Det är oacceptabelt att kommissionen föreslår att denna genetiskt modifierade majs ska godkännas på grundval av Efsas yttrande.

I.  En av de studier som det hänvisades till i Efsas yttrande hade som medförfattare en medlem av Efsas GMO-panel och en vetenskapsman som arbetade för Syngenta(9). Det har konstaterats att hänvisningar till denna studie sedermera tagits bort från Efsas yttrande, låt vara att Efsa konstaterat att det i sak varken påverkar innehållet i eller resultatet av yttrandet att dessa hänvisningar tagits bort(10).

J.  Europaparlamentet välkomnar att Efsas verkställande direktör åtagit sig att se till att Efsas personal framgent inte kommer att verka som medförfattare i vetenskapliga publikationer tillsammans med näringslivsanknutna vetenskapsmän, för att Efsa inte ska upplevas stå olämpligt nära näringslivet och av omsorg om ökat förtroende bland konsumenterna för EU:s system för livsmedelssäkerhet(11). Det är av yttersta vikt med tydliga hänvisningar till alla studier som Efsa använt i sitt arbete.

K.  Vid omröstningen den 3 december 2018 i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som avses i förordning (EG) nr 1829/2003, avgavs inget yttrande, vilket innebär att godkännandet inte fick stöd av en kvalificerad majoritet bland medlemsstaterna.

L.  Både i motiveringen till det lagstiftningsförslag som kommissionen lade fram den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier och i motiveringen till det lagstiftningsförslag som lades fram den 14 februari 2017 om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 beklagade kommissionen att den sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft antagit beslut om godkännande utan stöd av yttrandet från medlemsstaternas kommitté och att det vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit gängse praxis att åter hänskjuta ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som i högsta grad borde vara ett undantag inom detta förfarande. Denna praxis har vid flera tillfällen beklagats av ordförande Juncker, som ansett den som odemokratisk(12).

M.  Den 28 oktober 2015 förkastade parlamentet vid första behandlingen(13) lagstiftningsförslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 och uppmanade kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1829/2003.

2.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut inte överensstämmer med unionslagstiftningen, eftersom det inte är förenligt med målet med förordning (EG) nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002(14), skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt engagemang till förmån för arbetet med kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 182/2011. Parlamentet uppmanar rådet att driva på sitt arbete med kommissionens förslag som en brådskande fråga.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upphäva alla genomförandebeslut avseende ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade organismer till dess att godkännandeförfarandet har reviderats så att bristerna åtgärdats i det nuvarande förfarandet, som har visat sig vara olämpligt.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka förslag om godkännande av genetiskt modifierade organismer, antingen för odlingsändamål eller för användning som livsmedel eller foder, om ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa inte avger något yttrande.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Assessment of genetically modified maize MON 87403 for food and feed uses, import and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐BE‐2015‐125), https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
(4)––––––––––––––––––––––– – Resolution av den 16 januari 2014 om förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare (EUT C 482, 23.12.2016, s. 110).Resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (EUT C 399, 24.11.2017, s. 71).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (EUT C 35, 31.1.2018, s. 19).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 x MON 89788 (EUT C 35, 31.1.2018, s. 17).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) (EUT C 35, 31.1.2018, s. 15).Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av dessa transformationshändelser (EUT C 86, 6.3.2018, s. 108). Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (EUT C 86, 6.3.2018, s. 111).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 76).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 80).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 70).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 73).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 83).Resolution av den 5 april 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av transformationshändelserna Bt11, 59122, MIR604, 1507 och GA21, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 298, 23.8.2018, s. 34).Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278-9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 307, 30.8.2018, s. 71).Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB119 (BCS-GHØØ5-8), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT C 307, 30.8.2018, s. 67).Resolution av den 13 september 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 337, 20.9.2018, s. 54).Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 × A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 55).Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 60).Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 122).Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 127).Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad raps av typ MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) och MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 133).Resolution av den 1 mars 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 59122 (DAS-59122-7), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0051).Resolution av den 1 mars 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av transformationshändelserna MON 87427, MON 89034 och NK603, och om upphävande av beslut 2010/420/EU (Antagna texter, P8_TA(2018)0052).Resolution av den 3 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av livsmedel och foder som har framställts av den genetiskt modifierade sockerbetan H7-1 (KM-ØØØH71-4) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0197). Resolution av den 30 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen GA21 (MON-ØØØ21-9), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0221). Resolution av den 30 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna 1507, 59122, MON 810 och NK603, och om upphävande av besluten 2009/815/EG, 2010/428/EU och 2010/432/EU i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (P8_TA(2018)0222). –Resolution av den 24 oktober 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (antagna texter, P8_TA(2018)0416).Resolution av den 24 oktober 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 och 59122 och om upphävande av beslut 2011/366/EU (antagna texter, P8_TA(2018)0417).
(5) Medlemsstaternas synpunkter http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222
(6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1).
(7) Synpunkter från Testbiotech på Efsas GMO-panels vetenskapliga yttrande från 2018 om användningen av den genetiskt modifierade majsen MON 87403 från Monsanto för livsmedels- och foderändamål samt för import och förädling. https://www.testbiotech.org/node/2210
(8) Se Efsas yttrande, s. 3. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
(9) För närmare upplysningar hänvisas till synpunkterna från Testbiotech på Efsas GMO-panels vetenskapliga yttrande från 2018 om användningen av den genetiskt modifierade majsen MON 87403 från Monsanto för livsmedels- och foderändamål samt för import och förädling. https://www.testbiotech.org/node/2210
(10) Se Efsas yttrande, s. 2. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
(11) Skrivelse från Efsa till Testbiotech, juli 2018: http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf
(12) Se till exempel öppningsanförandet vid Europaparlamentets plenarsammanträde, som ingick i de politiska riktlinjerna för nästa Europeiska kommission (Strasbourg den 15 juli 2014), och talet om tillståndet i unionen 2016 (Strasbourg den 14 september 2016).
(13) EUT C 355, 20.10.2017, s. 165.
(14) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

Senaste uppdatering: 9 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy