Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2524(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0076/2019

Внесени текстове :

B8-0076/2019

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2019)0060

Приети текстове
PDF 206kWORD 61k
Четвъртък, 31 януари 2019 г. - Брюксел Окончателна версия
Генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
P8_TA(2019)0060B8-0076/2019

Резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D059692/02 – 2019/2524(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D059692/02),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

—  като взе предвид гласуването, проведено на 3 декември 2018 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 на Регламент (ЕО) № 1829/2003, по време на което не беше прието становище,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), прието на 7 март 2018 г. и публикувано на 20 април 2018 г.(3),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

—  като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 11 февруари 2011 г. Bayer CropScience AG подаде заявление в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 и вторичната комбинация LLCotton25 × MON 15985 („заявлението“), пред националния компетентен орган на Нидерландия; като има предвид, че заявлението се отнася и за пускането на пазара на генетично модифициран (ГМ) памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 и вторичната комбинация LLCotton25 × MON 15985 в продукти, които го съдържат или се състоят от него, предназначени за употреби, различни от храна и фураж, с изключение на отглеждане;

Б.  като има предвид, че на 7 март 2018 г. ЕОБХ прие положително становище относно заявлението;

В.  като има предвид, че генетично модифицираният памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 експресира протеина 2mEPSPS, който придава поносимост към хербициди, съдържащи глифосат, протеина PAT, който придава поносимост към хербициди на базата на амониев глуфосинат, и протеините Cry1Ac и Cry1Ab2, които придават защита срещу някои люспокрили вредители; като има предвид освен това, че растението произвежда протеини (NPTII и AAD), които придават резистентност към антибиотици;

Г.  като има предвид, че макар консумацията на памучно масло в Европа да е относително ограничена, то се съдържа в широк спектър от хранителни продукти, включително заливки, майонеза, фини печива, шоколадови пасти за намазване и чипс(5);

Д.  като има предвид, че памукът се използва за храна на животните главно под формата на памучно кюспе/брашно или като пълномаслено памуково семе(6);

Остатъчни вещества и съставки на добавъчните хербициди

Е.  като има предвид, че използването на добавъчен хербицид, в случая глифосат и глуфосинат, е част от обичайната земеделска практика при отглеждането на устойчиви на хербициди растения и следователно може да се очаква, че тези растения ще бъдат изложени на по-високи и на многократни дози, което не само ще доведе до по-голямо количество остатъчни вещества в реколтата, а следователно и във внесените продукти, но може също така да повлияе и на състава на генетично модифицираното растение и неговите агрономични характеристики;

Ж.  като има предвид, че употребата на глуфосинат вече не е разрешена в Съюза (от 1 август 2018 г.), тъй като той е класифициран като токсичен за възпроизвеждането и следователно попада в обхвата на критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета(7);

З.  като има предвид, че остава неизяснен въпросът относно канцерогенността на глифосата; като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ заключи, че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен, а през март 2017 г. Европейската агенция по химикали (ECHA) заключи, че не е необходимо класифициране; като има предвид, че противно на горепосоченото, през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака на Световната здравна организация класифицира глифосата като вероятно канцерогенен за хората;

И.  като има предвид, че по принцип според експертната група на ЕОБХ по растителна защита, препарати за растителна защита и остатъчните вещества от тях, не могат да се правят заключения относно безопасността на остатъчните вещества при пръскане на генетично модифицирани култури с глифозатни препарати(8); като има предвид, че добавките и техните смеси, използвани в търговски препарати за пръскане с глифосат, могат да имат по-голяма токсичност, отколкото самата активна съставка(9);

Й.  като има предвид, че Съюзът вече премахна от пазара добавка към глифосата, известна като POE tallowamine, поради опасения относно нейната токсичност; като има предвид, че проблемните добавки и смеси може обаче да продължават да са разрешени в държавите, в които се отглежда съответният генетично модифициран памук (понастоящем Япония);

К.  като има предвид, че информацията относно остатъчните нива на хербициди и техните метаболити е от съществено значение за цялостната оценка на риска от генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди; като има предвид, че остатъчните вещества от пръскането с хербициди се считат извън обхвата на компетентността на експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми; като има предвид, че въздействието на пръскането с хербициди на генетично модифицирания памук не са оценени, както не са оценени и кумулативните последици от пръскането с глифосат и глуфосинат;

Л.  като има предвид, че от държавите членки не се изисква със законодателен акт да измерват остатъчните количества глифосат или глуфосинат във внасяния памук, за да се гарантира съответствие с максимално допустимите граници на остатъчни вещества като част от координираната многогодишна контролна програма на Съюза за 2019, 2020 и 2021 г.(10); като има предвид, че в последния доклад на Европейския съюз относно остатъчните вещества от пестициди в храните, съставен от ЕОБХ и основаващ се на резултатите от координираната многогодишна програма, както и на отделните програми на държавите членки, липсва информация относно съответствието на памука с максимално допустимите граници на остатъчни вещества по отношение на който и да било пестицид(11); като има предвид, че според най-актуалните данни съответно не е известно дали остатъчните количества глифосат или глуфосинат в памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 отговарят на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от глифосат, приложими в Съюза;

Наличие на токсичното вещество госипол

М.  като има предвид, че госипол е естествен токсичен съставен елемент на памука; като има предвид, че наличието на протеина EPSPS може да доведе до по-високи нива на госипол в генетично модифицираните растения, съдържащи посочения протеин(12); като има предвид, че експертната група на ЕОБХ по ГМО отбеляза, че свободният госипол в сурови семена на генетично модифициран памук GHB614 x LLCotton25 x MON15985 е в по-голямо количество, отколкото в неговата немодифицирана генетично база за сравнение (съответно 7 200 mg/kg и 6 000 mg/kg)(13), като и двете стойности са по-високи от законовата пределна стойност от 5 000  mg/kg , установена с Директива № 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно фуражите за животни(14);

Н.  като има предвид, че според резултатите от изследване от 2015 г., озаглавено „Токсичност на госипол в продукти от памучно семе“ (Gossypol Toxicity from Cottonseed Products), най-често срещаното токсично въздействие при животните е увреждането на репродуктивната функция при двата пола, което води до значителни икономически загуби за животновъдството, както и увреждане на функционирането на имунната система, което намалява устойчивостта на животните спрямо инфекции и намалява ефективността на ваксините(15); като има предвид, че експертната група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига описва госипол като нежелано вещество във фуражите(16);

О.  като има предвид, че експертната група на ЕОБХ по ГМО посочва, че по-високото съдържание на госипол в памучно семе от генетично модифициран памук GHB614 x LLCotton25 x MON15985 в сравнение с немодифицираната генетично база за сравнение „на практика не поражда опасения във връзка с безопасността на животните и хората, тъй като i) максималното съдържание на свободен госипол се регулира от европейското законодателство, и ii) избеленото и рафинирано масло от памуково семе, както и брашното, произведено от памуково семе, което може да се консумира пряко от хората, по същество не съдържат госипол“(17); като има предвид, че ЕОБХ не направи оценка на памучното масло (за консумация от човека) и на памучното брашно (за фуражи), както се препоръчва в настоящия документ на ОИСР за консенсус относно съображенията във връзка със съдържанието на нови сортове памук; като има предвид, че твърдението, че госипол е предмет на правни ограничения съгласно законодателството на Съюза, не предоставя достатъчно гаранции, че генетично модифицираният памук GHB614 х LLCotton25 x MON15985 е безопасен за консумация;

Протеините Cry и връзката с алергичните реакции

П.  като има предвид, че GHB614 x LLCotton25 x MON15985 експресира два Bt токсина (протеините Cry1Ac и Cry1Ab2), които придават защита срещу някои люспокрили вредители; като има предвид, че макар да се признава, че протеините Cry имат адювантни свойства, което означава, че те могат да засилват алергенните свойства на други храни, ЕОБХ не анализира този аспект;

Р.  като има предвид, че в научно изследване от 2017 г. относно потенциалното въздействие върху здравето на Bt токсини и остатъци от пръскане с добавъчни хербициди се стига до заключението, че на остатъчните вещества от хербициди и тяхното взаимодействие с Bt токсини следва да се обърне специално внимание(18); като има предвид, че този аспект не е проучван от ЕОБХ;

Антибиотична резистентност

С.  като има предвид, че GHB614 x LLcotton25 x MON15985 произвежда протеини (NPTII и AAD), които придават резистентност към антибиотици; като има предвид, че NPT11 придава резистентност към неомицин и канамицин; като има предвид, че AAD придава резистентност към стрептомицин; като има предвид, че всички тези антимикробни средства са класифицирани като „извънредно важни“ от СЗО(19);

Т.  като има предвид, че съгласно член 4, параграф 2 от Директива № 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(20) се изисква да се обърне особено внимание на генетично модифицираните организми (ГМО), които съдържат гени, проявяващи резистентност към антибиотици, използвани за лечение на хора или животни, когато се извършва оценка на риска за околната среда, и че общата цел е да се установи и постепенно да се изведат от употреба маркерните гени за антибиотична резистентност (ARMG) в генетично модифицираните организми, които могат да имат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве или върху околната среда;

У.  като има предвид, че експертната група на ЕОБХ по ГМО разгледа в становище от 2004 г. употребата на ARMG при избора на трансгенни събития при растенията поради опасения, че използването на такива маркерни гени може потенциално да доведе до повишена резистентност към антибиотици при хората и животните в резултат на пренасянето на гени от генетично модифицирани растения към бактерии;

Ф.  като има предвид, че съгласно посоченото становище от 2004 г. генът AAD принадлежи към група II на гените за антибиотична резистентност, които „следва да бъдат ограничени до целите на полевите опити и следва да не присъстват в генетично модифицираните растения, които се пускат на пазара“(21);

Коментари от компетентните органи на държавите членки

Х.  като има предвид, че през тримесечния период на консултации бяха представени многобройни критични забележки от компетентните органи, които включват посочените по-горе въпроси, но не се ограничават до тях(22);

Липса на демократичност в процеса на вземане на решения

Ц.  като има предвид, че при гласуването, проведено на 3 декември 2018 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 на Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище, което означава, че разрешението не беше подкрепено от квалифицирано мнозинство от държавите членки;

Ч.  като има предвид, че както в обяснителния меморандум на законодателното си предложение, представено на 22 април 2015 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, така и в обяснителния меморандум на законодателното предложение, представено на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011, Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване бяха приемани от Комисията без подкрепата на становището на комитета на държавите членки, както и че връщането на досието на Комисията за окончателно решение, което е в голяма степен изключение за процедурата като цяло, се превърна в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят Юнкер многократно е критикувал тази практика като недемократична(23);

Ш.  като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли на първо четене(24) законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

3.  призовава Комисията да не разрешава внос с цел употреба в храни или фуражи на каквито и да било генетично модифицирани растения, при които е създадена поносимост към хербицид, който не е разрешен за употреба в Съюза, в настоящия случай глуфосинат;

4.  призовава Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани растения с поносимост към хербициди, без да е извършена пълна оценка на остатъчните вещества от пръскането с добавъчни хербициди, метаболити и техните търговски формули, използвани в държавите на отглеждането им;

5.  призовава Комисията да включи изцяло оценката на риска от използването на добавъчни хербициди и техните остатъчни вещества в оценката на риска от генетично модифицирани растения с поносимост към хербициди, независимо дали съответното генетично модифицирано растение е предназначено за отглеждане в Съюза или ще се внася в Съюза за използване в храни или фуражи;

6.  призовава Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани растения, които съдържат гени с антимикробна резистентност;

7.  потвърждава отново ангажимента си за постигане на напредък в работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011; призовава Съвета спешно да постигне напредък в работата си във връзка с разглежданото предложение на Комисията;

8.  призовава Комисията да спре всички решения за изпълнение относно заявления за разрешаване на ГМО, докато процедурата по разрешаване не бъде преработена по такъв начин, че да се коригират слабостите в сегашната процедура, която се оказа неподходяща;

9.  призовава Комисията да оттегли предложенията за разрешаване на ГМО, ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не даде становище относно отглеждането или употребата в храни или фуражи на съответния ГМО;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Оценка на генетично модифицирания памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 за употреба в храни и фуражи съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA‐GMO‐NL‐2011‐94) , https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(4)——————————————————————————— — Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара – в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета – с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110).Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 71).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 19).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 17).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 15).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21 (OВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 108).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 111).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 76).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на Решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 80).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 70).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 73).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 83).Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 34).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 71).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 67).Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 54).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 55).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 60).Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 122).Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 127).Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 133).Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 (DAS-59122-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0051).Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) и генетично модифицирана царевица, комбинираща две от събитията MON 87427, MON 89034 и NK603, и за отмяна на Решение № 2010/420/ЕС (Приети текстове, P8_TA(2018)0052).Резолюция от 3 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускане на пазара на храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 (KM-ØØØH71-4), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0197).Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0221).Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията 1507, 59122, MON 810 и NK603, и за отмяна на решения 2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0222).Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2018)0416).Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две, три или четири от събитията MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 и 59122, и за отмяна на Решение № 2011/366/ЕС (Приети текстове, P8_TA(2018)0417).
(5) Становище на ЕОБХ, стр. 17 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(6) Становище на ЕОБХ, стр. 18 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(7) Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).
(8) Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глифосат като пестицид. EFSA journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015 г., 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(9) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(10) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/555 на Комисията от 9 април 2018 г. относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2019, 2020 и 2021 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци (ОВ L 92, 10.4.2018 г., стр. 6).
(11) Доклад на Европейския съюз за 2016 г. относно остатъчните вещества от пестициди в храните https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348
(12) https://www.testbiotech.org/node/2209 стр. 2.
(13) Становище на ЕОБХ, стр. 14 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(14) Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно нежелателните вещества в храните за животни (ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10) определя пределно допустимо равнище на глифосат в памучно семе (използвано за фураф) от 5 000 mg/kg. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0032&from=EN
(15) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/
(16) Становище на ЕОБХ, стр. 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(17) Становище на ЕОБХ, стр. 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(19) Стр. 21 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1
(20) Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1).
(21) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48
(22) Приложение Ж, коментари на държавите членки, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147
(23) Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(24) ОВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165.

Последно осъвременяване: 13 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност