Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2524(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0076/2019

Předložené texty :

B8-0076/2019

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0060

Přijaté texty
PDF 193kWORD 54k
Čtvrtek, 31. ledna 2019 - Brusel
Geneticky modifikovaná bavlna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
P8_TA(2019)0060B8-0076/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 31. ledna 2019 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D059692/02 – 2019/2524(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D059692/02),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech(1), a zejména na čl. 7 odst. 3 a čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat uvedeného v článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 3. prosince 2018 a na němž nebylo přijato žádné stanovisko,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 7. března 2018, které bylo zveřejněno dne 20. dubna 2018(3),

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o námitkách proti povolení geneticky modifikovaných organismů(4),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 11. února 2011 podala společnost Bayer CropScience AG v souladu s články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 příslušnému orgánu Nizozemska žádost o uvedení potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují bavlnu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 a podkombinaci LLCotton25 × MON 15985, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (dále jen „žádost“); vzhledem k tomu, že žádost se vztahovala i na uvedení výrobků, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 a podkombinaci LLCotton25 × MON 15985, nebo z ní sestávají, na trh pro jakákoli jiná použití než v potravinách a krmivech, s výjimkou pěstování;

B.  vzhledem k tomu, že úřad EFSA přijal dne 7. března 2018 kladné stanovisko k žádosti;

C.  vzhledem k tomu, že geneticky modifikovaná bavlna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 exprimuje protein 2mEPSPS, který rostlinám propůjčuje schopnost tolerance vůči herbicidům obsahujícím glyfosát, protein PAT, který rostlinám propůjčuje schopnost tolerance vůči herbicidům na bázi glufosinátu amonného, a proteiny Cry1Ac a Cry1Ab2, který rostlinám poskytuje ochranu proti některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera; vzhledem k tomu, že rostlina navíc produkuje proteiny (NPTII a AAD), které jí propůjčují rezistenci vůči antibiotikům;

D.  vzhledem k tomu, že i když lidská spotřeba bavlníkového oleje může být v Evropě relativně omezena, lze jej nalézt v široké škále potravinářských výrobků, včetně dresinků, majonéz, jemného pečiva, čokoládových pomazánek a chipsů(5);

E.  vzhledem k tomu, že bavlna je používána jako krmivo pro zvířata ve formě bavlníkových pokrutin/bavlníkové mouky nebo plnotučných bavlníkových semen(6);

Rezidua a složky doplňkových herbicidů

F.  vzhledem k tomu, že použití doplňkových herbicidů, v tomto případě glyfosátu a glufosinátu, je součástí běžné zemědělské praxe při pěstování rostlin odolných vůči herbicidům a lze proto očekávat, že tyto rostliny budou vystaveny jak vyšším, tak opakovaným dávkám, které povedou nejen k vyššímu zatížení rezidui při sklizni, a tedy i v dováženém produktu, ale mohou také ovlivnit složení geneticky modifikované rostliny a její agronomické vlastnosti;

G.  vzhledem k tomu, že používání glufosinátu již není od 1. srpna 2018 v Unii povoleno, protože je klasifikován jako toxický pro reprodukci, a proto splňuje kritéria pro vyloučení stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009(7);

H.  vzhledem k tomu, že stále přetrvávají otázky ohledně karcinogenity glyfosátu; vzhledem k tomu, že úřad EFSA dospěl v listopadu 2015 k závěru, že glyfosát pravděpodobně není karcinogenní, a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) dospěla v březnu 2017 k závěru, že žádná klasifikace není nutná; vzhledem k tomu, že v roce 2015 naopak Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny při Světové zdravotnické organizaci klasifikovala glyfosát jako pravděpodobný karcinogen pro člověka;

I.  vzhledem k tomu, že podle závěrů komise EFSA pro přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin nelze vyvodit závěry o bezpečnosti reziduí z postřiku geneticky modifikovaných plodin se skupinami glyfosátů(8); vzhledem k tomu, že přísady a směsi používané v komerčních přípravcích k postřiku glyfosátem mohou vykazovat vyšší toxicitu než samotná účinná látka(9);

J.  vzhledem k tomu, že Unie již odstranila z trhu přísadu glyfosátu známou jako ethoxylovaný amin loje z důvodu obav ohledně toxicity této látky; vzhledem k tomu, že problematické přísady a směsi však mohou být přesto povoleny v zemích, kde se pěstuje geneticky modifikovaná bavlna (v současné době Japonsko);

K.  vzhledem k tomu, že informace o úrovni reziduí herbicidů a jejich metabolitů jsou zásadní pro důkladné posouzení rizik geneticky modifikovaných rostlin tolerantních k herbicidům; vzhledem k tomu, že rezidua z postřiku herbicidy jsou posuzována mimo oblast působnosti komise EFSA pro geneticky modifikované organismy (komise EFSA GMO); vzhledem k tomu, že nebyl posuzován dopad postřiku geneticky modifikované bavlny herbicidy ani kumulativní účinek postřiku glyfosátem i glufosinátem;

L.  vzhledem k tomu, že členské státy nemají ze zákona povinnost měřit rezidua glyfosátu nebo glufosinátu v dovážené bavlně, aby bylo zajištěno dodržování maximálních limitů reziduí v rámci koordinovaného víceletého kontrolního programu Unie pro roky 2019, 2020 a 2021(10); vzhledem k tomu, že v poslední zprávě Evropské unie o reziduích pesticidů v potravinách vypracované úřadem EFSA a založené na výsledcích koordinovaného víceletého programu a jednotlivých programů členských států nejsou uvedeny žádné informace o souladu bavlny s maximálními limity reziduí pro jakékoli pesticidy(11); vzhledem k tomu, že podle nejnovějších údajů tak není známo, zda jsou rezidua glyfosátu nebo glufosinátu na geneticky modifikované bavlně GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 v souladu s maximálními limity Unie pro rezidua;

Přítomnost toxické látky gossypol

M.  vzhledem k tomu, že gossypol je přirozeně se vyskytující toxická složka bavlny; vzhledem k tomu, že přítomnost proteinu EPSPS může vést k vyšší úrovni gossypolu v geneticky modifikovaných rostlinách, které obsahují tento protein(12); vzhledem k tomu, že komise EFSA pro geneticky modifikované organismy uvedla, že obsah volného gossypolu v surových bavlníkových semenech geneticky modifikované bavlny GHB614 x LLcotton25 × MON15985 byl vyšší než u srovnatelné rostliny bez genetické modifikace (7 200 mg/kg a 6 000 mg/kg)(13), přičemž oba byly vyšší, než je zákonná hranice 5 000 stanovená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech(14);

N.  vzhledem k tomu, že podle studie z roku 2014 „Gossypol Toxicity from Cottonseed Products“ (Toxicita gossypolu v produktech z bavlníkových semen) je nejčastějším toxickým účinkem u zvířat poškození reprodukce samců i samic, což způsobuje vážné hospodářské ztráty v chovu hospodářských zvířat, a zásah do imunitní funkce, což snižuje odolnost zvířat vůči infekcím a narušuje účinnosti vakcín(15); vzhledem k tomu, že komise EFSA pro kontaminující látky v potravinovém řetězci popisuje gossypol jako nežádoucí látku v krmivu(16);

O.  vzhledem k tomu, že komise EFSA pro geneticky modifikované organismy uvádí, že vyšší obsah gossypolu v bavlníkovém semeni u geneticky modifikované bavlny GHB614 × LLcotton25 × MON15985 ve srovnání se srovnatelnou rostlinou bez genetické modifikace „není pro zvířata a člověka v praxi žádným bezpečnostním problémem, neboť i) maximální obsah volného gossypolu je regulován evropskými právními předpisy a ii) bělený a rafinovaný bavlníkový olej a mouka vyrobená z bavlníkových semen, které mohou být přímo konzumovány lidmi, jsou v podstatě prosté gossypolu“(17); vzhledem k tomu, že EFSA nevyhodnotila bavlníkový olej (pro lidskou spotřebu) ani bavlníkovou mouku (jako krmivo) jako doporučované současným konsensuálním dokumentem OECD o kompozičních aspektech nových odrůd bavlny; vzhledem k tomu, že tvrzení, že gossypol podléhá právním omezením podle právních předpisů Unie, neposkytuje dostatečné záruky, že geneticky modifikovaná bavlna GHB614 × LLcotton25 × MON15985 je bezpečná pro spotřebu;

Proteiny Cry a souvislost s alergickými reakcemi

P.  vzhledem k tomu, že GHB614 × LLcotton25 × MON15985 exprimuje dva toxiny Bt (proteiny Cry1Ac a Cry1Ab2), které poskytují ochranu proti některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera; vzhledem k tomu, že ačkoli bylo uznáno, že proteiny Cry1 mají adjuvantní vlastnosti, což znamená, že mohou případně posílit alergické vlastnosti jiných potravin, nebylo to úřadem EFSA analyzováno;

Q.  vzhledem k tomu, že vědecká studie z roku 2017 o možných zdravotních dopadech toxinů Bt a reziduí z postřiku doplňkovými herbicidy dospěla k závěru, že je třeba věnovat zvláštní pozornost reziduím herbicidů a jejich interakci s toxiny Bt(18); vzhledem k tomu, že tento aspekt úřad EFSA neprozkoumal;

Rezistence vůči antibiotikům

R.  vzhledem k tomu, že GHB614 × LLcotton25 × MON15985 produkuje proteiny (NPTII a AAD), které jí propůjčují rezistenci vůči antibiotikům; vzhledem k tomu, že NPT11 jí propůjčují rezistenci vůči neomycinu a kanamycinu; vzhledem k tomu, že AAD jí propůjčují rezistenci vůči streptomycinu, vzhledem k tomu, že všechny tyto antimikrobiální látky jsou ze strany WHO klasifikovány jako „rozhodující“(19);

S.  vzhledem k tomu, že čl. 4 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES(20) vyžaduje, aby byly při provádění posouzení rizika v oblasti životního prostředí zohledněny zvláště geneticky modifikované organismy (GMO) obsahující geny exprimující odolnost vůči antibiotikům používaným k lékařskému nebo veterinárnímu ošetření, a že celkovým cílem je identifikovat a postupně odstranit z geneticky modifikovaných organismů markerové geny odolnosti vůči antibiotikům (ARMG), které mohou mít nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo na bezpečnost životního prostředí;

T.  vzhledem k tomu, že komise EFSA pro geneticky modifikované organismy ve stanovisku z roku 2004 zkoumala použití ARMG při výběru transgenních událostí v rostlinách kvůli obavám, že použití takových markerových genů by mohlo vést k případné zvýšené odolnosti vůči antibiotikům u lidí a zvířat v důsledku genového přenosu z geneticky modifikovaných rostlin na bakterie;

U.  vzhledem k tomu, že podle tohoto stanoviska z roku 2004 patří gen AAD do skupiny II genů rezistence vůči antibiotikům, které by měly být „omezeny na účely terénních pokusů a neměly by být přítomné v geneticky modifikovaných rostlinách, které mají být uváděny na trh“(21);

Připomínky příslušných orgánů členských států

V.  vzhledem k tomu, že příslušné orgány během tříměsíčního období konzultací předložily řadu kritických připomínek, mimo jiné včetně výše uvedených otázek(22);

Nedostatek demokracie v procesu rozhodování

W.  vzhledem k tomu, že na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat uvedeného v článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 3. prosince 2018, nebylo přijato žádné stanovisko, což znamená, že vydání povolení nebylo podpořeno kvalifikovanou většinou členských států;

X.  vzhledem k tomu, že jak v důvodové zprávě ke svému legislativnímu návrhu předloženému dne 22. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území, tak v důvodové zprávě k legislativnímu návrhu předloženému dne 14. února 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, vyjádřila Komise politování nad skutečností, že od vstupu nařízení (ES) č. 1829/2003 v platnost přijímala Komise rozhodnutí o povolení bez podpory stanovisek výborů členských států a že navracení dokumentace Komisi ke konečnému rozhodnutí, což byla v podstatě výjimka pro tento postup jako celek, se stalo při rozhodování o povolování geneticky modifikovaných potravin a krmiv pravidlem; vzhledem k tomu, že předseda Juncker tuto praxi při několika příležitostech odsoudil jako nedemokratickou(23);

Y.  vzhledem k tomu, že Parlament legislativní návrh ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, dne 28. října 2015 v prvním čtení zamítl(24) a vyzval Komisi, aby svůj návrh stáhla a předložila nový;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené v nařízení (ES) č. 1829/2003;

2.  vyzývá Komisi, aby vzala návrh prováděcího rozhodnutí zpět;

3.  vyzývá Komisi, aby nepovolovala dovoz geneticky modifikovaných rostlin, které jsou tolerantní vůči herbicidu, který není povolen pro použití v Unii, v tomto případě glufosinát, pro použití jako potraviny nebo krmivo;

4.  vyzývá Komisi, aby nepovolovala žádné geneticky modifikované rostliny tolerantní vůči herbicidům, aniž by bylo provedeno plné posouzení reziduí z postřiku doplňkovými herbicidy, metabolity a z nich vyrobenými komerčními přípravky tak, jak jsou používány v zemích, kde se tyto rostliny pěstují;

5.  vyzývá Komisi, aby plně začlenila posouzení rizik využití doplňkových herbicidů a jejich reziduí do posouzení rizik geneticky modifikovaných rostlin tolerantních vůči herbicidům bez ohledu na to, zda je daná geneticky modifikovaná rostlina určena k pěstování v Unii nebo k dovozu jako potravina a krmivo;

6.  vyzývá Komisi, aby nepovolovala žádné geneticky modifikované rostliny, které obsahují geny rezistentní vůči antimikrobiálním látkám;

7.  opakovaně zdůrazňuje své odhodlání pokračovat v práci na návrhu Komise, jímž se mění nařízení (EU) č. 182/2011; vyzývá Radu, aby se vší naléhavostí pokročila v práci ve vztahu k tomuto návrhu Komise;

8.  vyzývá Komisi, aby pozastavila jakékoli prováděcí rozhodnutí týkající se žádostí o povolení geneticky modifikovaných organismů do doby, než bude postup pro udělení povolení, který se ukázal jako nedostatečný, přepracován tak, aby se odstranily nedostatky stávajícího postupu;

9.  vyzývá Komisi, aby stáhla návrhy na povolení geneticky modifikovaných organismů, pokud Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nepřijal žádné stanovisko, ať již jde o pěstování, nebo o použití jako potraviny a krmiva;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Assessment of genetically modified cotton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (Posouzení geneticky modifikované bavlny GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 pro použití jako potraviny a krmiva, s to podle nařízení (ES) č. 1829/2003), (application EFSA‐GMO‐NL‐2011‐94) (žádost EFSA‐GMO‐NL‐2011‐94), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(4)––––––––––––––––––––––––––– – Usnesení ze dne 16. ledna 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení na trh produktu z kukuřice (Zea mays L., linie 1507) geneticky modifikovaného pro rezistenci vůči některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera za účelem pěstování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 110).Usnesení ze dne 16. prosince 2015 o prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/2279 ze dne 4. prosince 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 71).Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 19).Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 17).Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 15).Usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 86, 6.3.2018, s. 108).Usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, pokud jde o uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh, (Úř. věst. C 86, 6.3.2018, s. 111).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení pro uvedení osiva geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh za účelem pěstování, (Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 76).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů z geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh (Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 80).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o uvedení geneticky modifikovaných semen kukuřice Bt11 na trh za účelem pěstování (Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 70).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o uvedení geneticky modifikovaného osiva kukuřice 1507 na trh za účelem pěstování (Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 73).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 83).Usnesení ze dne 5. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 34).Usnesení ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-40278-9, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. C 307, 30.8.2018, s. 71).Usnesení ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. C 307, 30.8.2018, s. 67).Usnesení ze dne 13. září 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-68416-4, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 54).Usnesení ze dne 4. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 × A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 55).Usnesení ze dne 4. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 60).Usnesení ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-Ø15Ø7-1, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 122).Usnesení ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 127).Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 133).Usnesení ze dne 1. března 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122 (DAS-59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2018)0051).Usnesení ze dne 1. března 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě z genetických modifikací MON 87427, MON 89034 a NK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2010/420/EU (Přijaté texty, P8_TA(2018)0052).Usnesení ze dne 3. května 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikované cukrovky H7-1 (KM-ØØØH71-4) na trh podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2018)0197).Usnesení ze dne 30. května 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici GA21 (MON-ØØØ21-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2018)0221).Usnesení ze dne 30. května 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací 1507, 59122, MON 810 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, a o zrušení rozhodnutí 2009/815/ES, 2010/428/EU a 2010/432/EU v souladu s nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2018)0222).Usnesení ze dne 24. října 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Přijaté texty, P8_TA(2018)0416).Usnesení ze dne 24. října 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × 1507× MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2011/366/EU (Přijaté texty, P8_TA(2018)0417).
(5) stanovisko EFSA, s. 17 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(6) Stanovisko EFSA, s. 18 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309 24.11.2009, s. 1).
(8) Závěr Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o vzájemném hodnocení posouzení rizik účinné látky glyfosát z hlediska jejího použití jako pesticidu. Sborník EFSA 2015;13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf.
(9) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(10) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/555 ze dne 9. dubna 2018 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2019, 2020 a 2021 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Úř. věst. L 92, 10.4.2018, s. 6).
(11) Zpráva Evropské unie za rok 2016 o reziduích pesticidů v potravinách https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348.
(12) https://www.testbiotech.org/node/2209 s. 2.
(13) Stanovisko EFSA, s. 14 ,https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(14) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10) stanoví maximální úroveň gossypolu v bavlníkovém semeni (jako krmivu) ve výši 5 000 mg/kg https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=ES.
(15) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/.
(16) Stanovisko EFSA, s. 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(17) Stanovisko EFSA, s. 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/.
(19) s. 21 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1.
(20) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1).
(21) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48.
(22) Viz příloha G, Připomínky členských států http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147.
(23) Viz například jeho úvodní projev na plenárním zasedání Evropského parlamentu obsažený v politických pokynech pro novou Evropskou komisi (Štrasburk, 15. července 2014) nebo jeho projev o stavu Unie v roce 2016 (Štrasburk, 14. září 2016).
(24) Úř. věst. C 355, 20.10.2017, s. 165.

Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí