Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2524(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0076/2019

Indgivne tekster :

B8-0076/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0060

Vedtagne tekster
PDF 167kWORD 54k
Torsdag den 31. januar 2019 - Bruxelles Endelig udgave
Genetisk modificeret bomuld GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
P8_TA(2019)0060B8-0076/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 31. januar 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld GHB614 x LLCotton25 × MON 15985, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D059692/02 – 2019/2524(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D059692/02),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer(1), særlig artikel 7, stk. 3, og artikel 19, stk. 3,

–  der henviser til afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. december 2018, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, som ikke mundede ud i en udtalelse,

–  der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(2),

–  der henviser til udtalelse vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 7. marts 2018 og offentliggjort den 20. april 2018(3),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod godkendelsen af genetisk modificerede organismer(4),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3,

A.  der henviser til, at Bayer CropScience AG den 11. februar 2011 indgav en ansøgning i henhold til artikel 5 og 17 i forordning (EF) nr. 1829/2003 om markedsføring af fødevarer, fødevareingredienser og foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af bomuld GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 og underkombination LLCotton25 × MON 15985 (i det følgende benævnt "ansøgningen") til den nationale kompetente myndighed i Nederlandene; der henviser til, at ansøgningen også omfattede markedsføring af genetisk modificeret bomuld GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 og underkombinationen LLCotton25 × MON 15985 i produkter, der indeholder eller består af det til anden brug end føde og foder, undtagen til dyrkning;

B.  der henviser til, at EFSA den 7. marts 2018 vedtog en positiv udtalelse om ansøgningen;

C.  der henviser til, at genetisk modificeret bomuld GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 udtrykker det 2mEPSPS-protein, som giver tolerance over for glyphosatholdige herbicider, proteinet PAT, som giver tolerance over for glufosinatammoniumbaserede herbicider, og proteinerne Cry1Ac og Cry1Ab2, som giver beskyttelse mod visse skadelige sommerfugle; der henviser til, at planten producerer proteiner (NPTII og AAD), som giver resistens over for antibiotika;

D.  der henviser til, at selv om det menneskelige forbrug af bomuldsfrøolie kan være relativt begrænset i Europa, kan det findes i en lang række fødevarer, herunder dressing, mayonnaise, finere bagværk, smøreindhold med indhold af kakao og chips(5);

E.  der henviser til, at bomuld gives som foder til dyr, hovedsagelig i form af bomuldsfrøskager/groft mel eller som fuldfede bomuldsfrø(6);

Restkoncentrationer og bestanddele i de supplerende herbicider

F.  der henviser til, at anvendelsen af de supplerende herbicider, i dette tilfælde glyphosat og glufosinat, er en del af normal landbrugspraksis i forbindelse med dyrkningen af herbicidresistente planter, og at det derfor kan forventes, at de vil blive udsat for både højere og gentagne doser, hvilket ikke blot vil medføre en højere byrde for restkoncentrationer i høsten og dermed også i den importerede vare, men også kan påvirke sammensætningen af den genetisk modificerede plante og dens agronomiske egenskaber;

G.  der henviser til, at brugen af glufosinat ikke længere er tilladt i Unionen siden den 1. august 2018, da det er blevet klassificeret som reproduktionstoksisk og dermed er omfattet af udelukkelseskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009(7);

H.  der henviser til, at det stadig er uvist, om glyphosat er kræftfremkaldende; der henviser til, at EFSA i november 2015 konkluderede, at glyphosat sandsynligvis ikke er kræftfremkaldende, og at Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i marts 2017 konkluderede, at der ikke var behov for en klassificering; der henviser til, at WHO's Internationale Kræftforskningscenter i modsætning hertil i 2015 klassificerede glyphosat som et stof, der sandsynligvis er kræftfremkaldende hos mennesker;

I.  der henviser til, at der ifølge EFSA's panel for plantebeskyttelsesmidler og deres restkoncentrationer generelt ikke kan drages konklusioner om sikkerheden af restprodukter fra sprøjtning af genetisk modificerede afgrøder med glyphosatblandinger(8); der henviser til, at tilsætningsstoffer og blandinger heraf, som anvendes i kommercielle blandinger til sprøjtning med glyphosat, kan have en større toksicitet end det aktive stof alene(9);

J.  der henviser til, at Unionen allerede har fjernet et glyphosattilsætningsstof kaldet POE-tallowamin fra markedet på grund af bekymringer vedrørende dets toksicitet; der henviser til, at problematiske tilsætningsstoffer og blandinger imidlertid stadig kan være tilladt i de lande, hvor den genmodificerede bomuld dyrkes (på nuværende tidspunkt Japan);

K.  der henviser til, at information om grænseværdier for restkoncentrationer af herbicider og deres metabolitter er afgørende for en grundig risikovurdering af herbicidtolerante genetisk modificerede planter; der henviser til, at restprodukter fra sprøjtning med herbicider overvejes uden for rammerne af EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (EFSO GMO-panel); der henviser til, at virkningerne af at sprøjte den genetisk modificerede bomuld med herbicider ikke er blevet vurderet, og ej heller den kumulative virkning af sprøjtning med både glyphosat og glufosinat;

L.  der henviser til, at medlemsstaterne ikke er retligt forpligtede til at måle restkoncentrationer af glyphosat eller glufosinat på importen af bomuld for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne som led i Unionens samordnede flerårige kontrolprogram for 2019, 2020 og 2021(10); der henviser til, at der i den seneste EU-rapport om pesticidrester i fødevarer, som er udarbejdet af EFSA og baseret på resultaterne af det samordnede flerårige program samt medlemsstaternes individuelle programmer, ikke foreligger oplysninger om, at bomuld overholder maksimalgrænseværdierne for pesticidrester(11); der henviser til, at det i følge de seneste data derfor ikke vides, om restkoncentrationer af glyphosat eller glufosinat på genetisk modificeret bomuld GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 overholder Unionens maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer;

Forekomst af det toksiske stof gossypol

M.  der henviser til, at gossypol er en naturligt forekommende toksisk bestanddel af bomuld; der henviser til, at EPSPS-proteinets tilstedeværelse kan føre til højere niveauer af gossypol i genmodificerede planter, der indeholder dette protein(12); der henviser til, at EFSA's GMO-panel bemærkede, at den frie gossypol i rå bomuldsfrø fra genetisk modificeret bomuld GHB614 x LLcotton25 x MON15985 var højere end i dens ikke-genetisk modificerede komparator (henholdsvis 7 200 mg/kg og 6 000 mg/kg)(13), som begge var højere end den tilladte grænse på 5 000, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for dyrefoder(14);

N.  der henviser til, at den mest almindelige toksiske virkning hos dyr ifølge en undersøgelse fra 2014 gossypoltoksicitet fra bomuldsfrøprodukter (Gossypol Toxicity from Cottonseed Products) er svækkelsen af reproduktionen til hanner og hunner, som forårsager alvorlige økonomiske tab for kvægindustrien, samt dets interferens med immunfunktion, begrænsning af dyrets resistens over for infektioner og forringelse af vacciners effektivitet(15); Der henviser til, at EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden har beskrevet gossypol som et uønsket stof i foder(16);

O.  der henviser til, at det af EFSA's GMO-panel fremgår, at det højere indhold af gossypol i bomuldsfrø fra genetisk modificeret bomuld GHB614 x LLCotton25 x MON15985 i forhold til den ikke-genetisk modificerede komparator "ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder for dyr og mennesker i praksis, fordi i) indholdet af fri gossypol reguleres af europæisk lovgivning, og ii) bleget og raffineret bomuldsfrøolie og mel fremstillet af bomuldsfrø, der kan indtages direkte af mennesker, og som i det væsentlige er fri for gossypol”(17); der henviser til, at EFSA ikke har vurderet bomuldsolie (til konsum) eller et bomuldsmel (til dyrefoder) som anbefalet i OECD's konsensusdokument om overvejelser vedrørende sammensætningen af nye bomuldssorter; der henviser til, at erklæringen om, at gossypol er underlagt retlige begrænsninger i henhold til EU-lovgivningen, ikke giver tilstrækkelig sikkerhed for, at GHB614-bomuld x LLCotton25 x MON15985 er sikkert til konsum;

Cry-proteiner og forbindelse til allergiske reaktioner

P.  der henviser til, at GHB614 x LLCotton25 x MON15985 udtrykker to Bt-toksiner (proteinerne Cry1Ac og Cry1Ab2), som giver beskyttelse mod visse skadelige sommerfugle; der henviser til, at selv om Cry1-proteinerne er blevet anerkendt som havende adjuvansegenskaber, hvilket betyder, at de muligvis kan styrke andre fødevarers allergifremkaldende egenskaber, er dette ikke blevet analyseret af EFSA;

Q.  der henviser til, at en videnskabelig undersøgelse fra 2017 om de mulige sundhedsvirkninger af Bt-toksiner og restprodukter fra sprøjtning med supplerende herbicider konkluderer, at der bør lægges særlig vægt på herbicidrester og deres interaktion med Bt-toksiner(18); der henviser til, at dette ikke blev undersøgt af EFSA;

Antibiotikaresistens

R.  der henviser til, at GHB614 x LLcotton25 x MON15985 producerer proteiner (NPTII og AAD), som giver resistens over for antibiotika; der henviser til, at NPT11 giver resistens over for neomycin og kanamycin; der henviser til, at alfa-1-antitrypsin-mangel giver streptomycin; der henviser til, at alle disse antimikrobielle stoffer klassificeres som "kritisk vigtige" af WHO(19);

S.  der henviser til, at artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF(20) kræver, at genetisk modificerede organismer (GMO'er), som indeholder gener, der giver udtryk for resistens over for antibiotika, anvendes til medicinsk eller veterinær behandling, tages særligt hensyn til ved gennemførelsen af en miljørisikovurdering, og at det overordnede mål er at identificere og udfase GMO’ers antibiotikaresistens-markørgener, som kan have negative virkninger for menneskers sundhed eller for miljøet;

T.  der henviser til, at EFSA's GMO-panel i en udtalelse fra 2004 undersøgte anvendelsen af antibiotikaresistens-markørgener i forbindelse med udvælgelsen af transgene hændelser i planter på grund af bekymring for, at anvendelsen af sådanne markørgener potentielt kunne føre til øget resistens over for antibiotika hos mennesker og dyr som følge af genoverførsel fra genetisk modificerede planter til bakterier;

U.  der henviser til, at genet alfa-1-antitrypsin-mangel ifølge denne udtalelse fra 2004 tilhører gruppe II af antibiotikaresistensgener, som "bør begrænses til feltforsøg og ikke bør være til stede genmodificerede planter, der bringes i omsætning”(21);

Bemærkninger fra medlemsstaternes kompetente myndigheder

V.  der henviser til, at de kompetente myndigheder fremsatte mange kritiske bemærkninger i løbet af høringsperioden på tre måneder, herunder, men ikke begrænset til, de ovenfor skitserede spørgsmål(22);

Manglende demokrati i beslutningsprocessen

W.  der henviser til, at afstemningen den 3. december 2018 i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, ikke mundede ud i en udtalelse, hvilket betyder, at godkendelsen ikke blev støttet af et kvalificeret flertal af medlemsstaterne;

X.  der henviser til, at Kommissionen både i begrundelsen til sit lovgivningsmæssige forslag, der blev forelagt den 22. april 2015, om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område og i begrundelsen til det lovforslag, der blev forelagt den 14. februar 2017, om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 beklagede den omstændighed, at Kommissionen siden ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1829/2003 havde vedtaget afgørelser om tilladelser uden støtte i udtalelser fra Medlemsstatsudvalget, og at tilbagegivelse af sager til Kommissionen med henblik på en endelig afgørelse – hvilket i høj grad er en undtagelse fra den generelle procedure – var blevet normen for beslutningstagningen i forbindelse med tilladelser til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer der henviser til, at formand Jean-Claude Juncker ved flere lejligheder har betegnet denne praksis som udemokratisk(23);

Y.  der henviser til, at Parlamentet den 28. oktober 2015 ved førstebehandlingen(24) forkastede det lovgivningsmæssige forslag af 22. april 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 og opfordrede Kommissionen til at trække forslaget tilbage og forelægge et nyt;

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1829/2003;

2.  anmoder Kommissionen om at trække udkastet til gennemførelsesafgørelse tilbage;

3.  opfordrer Kommissionen til ikke at tillade import af genetisk modificerede planter, som er gjort tolerante over for et herbicid, der ikke er godkendt til anvendelse i Unionen, i dette tilfælde glufosinat;

4.  opfordrer Kommissionen til ikke at godkende nogen herbicidtolerante genetisk modificerede planter uden en fuldstændig vurdering af restkoncentrationerne fra sprøjtning med supplerende herbicider, metabolitter og kommercielle blandinger heraf, sådan som de anvendes i dyrkningslandene;

5.  opfordrer Kommissionen til fuldt ud at integrere risikovurderingen af anvendelsen af supplerende herbicider og restkoncentrationer heraf i risikovurderingen af herbicidtolerante genetisk modificerede planter, uanset om den pågældende genetisk modificerede plante er bestemt til dyrkning i Unionen eller til at blive importeret til Unionen og anvendt i fødevarer og foderstoffer;

6.  Kommissionen opfordres til ikke at godkende genetisk modificerede planter, der indeholder antibiotikaresistente gener;

7.  gentager sit tilsagn om at fortsætte arbejdet med Kommissionens forslag om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011; opfordrer Rådet til hurtigst muligt at fortsætte sit arbejde i forbindelse med Kommissionens forslag;

8.  opfordrer Kommissionen til at suspendere alle gennemførelsesafgørelser vedrørende ansøgninger om godkendelse af genetisk modificerede organismer, indtil godkendelsesproceduren er blevet ændret på en sådan måde, at manglerne ved den nuværende procedure, som har vist sig at være uhensigtsmæssig, er afhjulpet;

9.  opfordrer Kommissionen til at trække forslag til GMO-tilladelser tilbage, hvis Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed ikke afgiver nogen udtalelse, hvad enten det er til dyrkning eller til anvendelse i fødevarer og foder;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(3) vurdering af genetisk modificeret GHB614-bomuld × LLCotton25 × MON 15985 til anvendelse i fødevarer og foder i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 (anvendelse af EFSA-GMO-NL-2011-94), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(4)——————————————————————————— - Beslutning af 16. januar 2014 om forslag til Rådets afgørelse om markedsføring med henblik på dyrkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea mays L., linje 1507), der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfuglearter (EUT C 482 af 23.12.2016, s. 110).Beslutning af 16. december 2015 om Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2279 af 4. december 2015 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs NK603 × T25 (EUT C 399 af 24.11.2017, s. 71).Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87705 × MON 89788 (EUT C 35 af 31.1.2018, s. 19).Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 (EUT C 35 af 31.1.2018, s. 17).Beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne FG72 (MST-FGØ72-2) (EUT C 35 af 31.1.2018, s. 15).Beslutning af 8. juni 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af transformationsbegivenhederne (EUT C 86 af 6.3.2018, s. 108).Beslutning af 8. juni 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af en genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (EUT C 86 af 6.3.2018, s. 111).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af genetisk modificerede frø af majs MON 810 til dyrkning (EUT C 215 af 19.6.2018, s. 76).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter af genetisk modificeret majs MON 810 (EUT C 215 af 19.6.2018, s. 80).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af genetisk modificerede frø af majs Bt11 (EUT C 215 af 19.6.2018, s. 70).Beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af genetisk modificerede frø af majs 1507 til dyrkning (EUT C 215 af 19.6.2018, s. 73).Europa-Parlamentets beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (EUT C 215 af 19.6.2018, s. 83).Beslutning af 5. april 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af transformationsbegivenhederne Bt11, 59122, MIR604, 1507 og GA21, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 298 af 23.8.2018, s. 34).Beslutning af 17. maj 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs DAS-40278-9, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 307 af 30.8.2018, s. 71).Beslutning af 17. maj 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld GHB119 (BCS-GHØØ5-8), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT C 307 af 30.8.2018, s. 67).Beslutning af 13. september 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne DAS-68416-4, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 337 af 20.9.2018, s. 54).Beslutning af 4. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne FG72 × A5547-127, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 55).Beslutning af 4. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne DAS-44406-6, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 60).Beslutning af 24. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 122).Beslutning af 24. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 127).Beslutning af 24. oktober 2017 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificerede MON 88302 × Ms8 × Rf3-raps (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8-raps (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) og MON 88302 × Rf3-raps (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT C 346 af 27.9.2018, s. 133).Beslutning af 1. marts 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 59122 (DAS-59122-7), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0051).Beslutning af 1. marts 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to af transformationsbegivenhederne MON 87427, MON 89034 og NK603, og om ophævelse af afgørelse 2010/420/EU (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0052).Beslutning af 3. maj 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af fødevarer og foderstoffer, der er fremstillet af genetisk modificeret H7-1-sukkerroe (KM-ØØØH71-4), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0197).Beslutning af 30. maj 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs GA21 (MON-ØØØ21-9), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0221).Beslutning af 30. maj 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret 1507 × 59122 × MON 810 × NK603-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af de enkelte transformationsbegivenheder 1507, 59122, MON 810 og NK603, og om ophævelse af afgørelse 2009/815/EF, 2010/428/EU og 2010/432/EU i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0222).Beslutning af 24. oktober 2018 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003, (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0416).Beslutning af 24. oktober 2018 om Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af transformationsbegivenhederne MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 og 59122, og om ophævelse af afgørelse 2011/366/EU (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0417).
(5) EFSA’s udtalelse, s. 17 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(6) EFSA’s udtalelse, s. 18 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).
(8) EFSA's konklusion om peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet glyphosat. EFSA Journal 2015;13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(9) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(10) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/555 af 9. april 2018 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2019, 2020 og 2021 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (EUT L 92 af 10.4.2018, s. 6).
(11) EU's rapport fra 2016 om pesticidrester i fødevarer https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348
(12) https://www.testbiotech.org/node/2209 s. 2.
(13) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer (EUT L 140 af 30.5.2002, s. 10) fastsætter en grænseværdi for gossypol i bomuldsfrø (i form af et fodermiddel) på 5 000 mg/kg. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=DA
(14) EFSA’s udtalelse, s. 14 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(15) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/
(16) EFSA’s udtalelse, s. 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(17) EFSA’s udtalelse, s. 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(19) s.21http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1
(20) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12 marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).
(21) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48
(22) Bilag G, medlemsstaternes bemærkninger http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2016-00714
(23) Se bl.a. åbningstalen til Europa-Parlamentets plenarmøde, der er medtaget i de politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission (Strasbourg, den 15. juli 2014), eller talen om Unionens tilstand i 2016 (Strasbourg, den 14. september 2016).
(24) EUT C 355 af 20.10.2017, s. 165.

Seneste opdatering: 13. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik