Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2524(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0076/2019

Predložena besedila :

B8-0076/2019

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0060

Sprejeta besedila
PDF 177kWORD 58k
Četrtek, 31. januar 2019 - Bruselj Končna izdaja
Gensko spremenjeni bombaž GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
P8_TA(2019)0060B8-0076/2019

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 31. januarja 2019 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D059692/02 – 2019/2524(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka izvedbene uredbe Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D059692/02)

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1829/2003 z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi(1), zlasti členov 7(3) in 19(3),

–  ob upoštevanju glasovanja Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 35 Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 3. decembra 2018 in pri katerem ni bilo sprejeto mnenje,

–  ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(2),

–  ob upoštevanju mnenja, ki ga je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) sprejela 7. marca 2018 in ki je bilo objavljeno 20. aprila 2018(3),

–  ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, s katerimi je nasprotoval odobritvi gensko spremenjenih organizmov(4),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika,

A.  ker je družba Bayer CropScience AG 11. februarja 2011 v skladu s členoma 5 in 17 Uredbe (ES) št. 1829/2003 pri nizozemskem pristojnem organu oddala vlogo za dajanje živil, živilskih sestavin in krme, ki vsebujejo bombaž GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 in podkombinacijo LLCotton25 × MON 15985, so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, na trg (v nadaljnjem besedilu: vloga); ker vloga zajema tudi dajanje proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 in podkombinacijo LLCotton25 × MON 15985 ali so iz njega sestavljeni, na trg za uporabo v druge namene, ne le za živila in krmo, z izjemo gojenja;

B.  ker je v zvezi s to vlogo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 7. marca 2018 sprejela pozitivno mnenje;

C.  ker gensko spremenjeni bombaž GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 izraža beljakovino 2mEPSPS, ki zagotavlja odpornost proti herbicidom, ki vsebujejo glifosat, beljakovino PAT, ki zagotavlja odpornost proti herbicidom na osnovi amonijevega glufosinata, ter beljakovini CryAc in Cry1Ab2, ki zagotavljata zaščito pred nekaterimi škodljivimi vrstami metuljev; ker poleg tega ta rastlina proizvaja beljakovini (NPTII in AAD), ki zagotavljata odpornost proti antibiotikom;

D.  ker v Evropi sicer samega olja iz bombaževih semen zaužijemo relativno malo, ga pa lahko vsebuje veliko različnih živilskih izdelkov, med katerimi so prelivi, majoneza, fini pekovski izdelki, čokoladni namazi in čipsi(5);

E.  ker se bombaž za krmo živali uporablja v glavnem v obliki tropine/moke ali polnomastnih bombaževih semen(6);

Ostanki in sestavine komplementarnih herbicidov

F.  ker se pri gojenju rastlin, odpornih proti herbicidom, običajno uporabljajo komplementarni herbicidi, v tem primeru sta to glifosat in glufosinat, zato je mogoče pričakovati, da bodo te rastline izpostavljene večjim in večkratnim odmerkom herbicidov, kar ne bo povzročilo le več ostankov v pridelku in s tem v uvoženih proizvodih, temveč lahko vpliva na sestavo gensko spremenjene rastline in njenih agronomskih značilnosti;

G.  ker uporaba glufosinata od 1. avgusta 2018 v Uniji ni več dovoljena, saj je bil razvrščen kot strupen za razmnoževanje in zato zanj veljajo merila za izločitev, določena v Uredbi (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(7);

H.  ker še vedno obstajajo pomisleki glede rakotvornosti glifosata; ker je agencija EFSA novembra 2015 sklenila, da glifosat verjetno ni rakotvoren, Evropska agencija za kemikalije pa je marca 2017 sklenila, da njegova razvrstitev med rakotvorne snovi ne bi bila utemeljena; ker je prav nasprotno Mednarodna agencija za raziskave raka, ki deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, leta 2015 glifosat razvrstila med snovi, ki so verjetno rakotvorne za ljudi;

I.  ker po mnenju odbora EFSA za pesticide in njihove ostanke v splošnem ni mogoče sklepati o varnosti ostankov škropljenja gensko spremenjenih rastlin s pripravki glifosata(8); ker so dodatki in njihove mešanice, uporabljeni v komercialnih pripravkih glifosata za škropljenje, lahko bolj toksični kot sama aktivna snov(9);

J.  ker je Unija dodatek glifosatu, znan kot polietoksilirani lojni amin (POEA), že umaknila s trga zaradi pomislekov o njegovi toksičnosti; ker so problematični dodatki in mešanice še vedno dovoljeni v državah, kjer se goji ta gensko spremenjeni bombaž (Japonska);

K.  ker so informacije o vrednostih ostankov herbicidov in njihovih metabolitov ključnega pomena za temeljito oceno tveganja gensko spremenjenih rastlin, odpornih proti herbicidom; ker ostanki škropljenja s herbicidi ne sodijo v področje pristojnosti odbora EFSA za gensko spremenjene organizme (odbor EFSA za GSO); ker učinki škropljenja gensko spremenjenega bombaža s herbicidi niso bili ocenjeni, prav tako ni bil ocenjen kumulativni učinek škropljenja z glifosatom in glufosinatom;

L.  ker državam članicam po predpisih ni treba meriti ostankov glifosata ali glufosinata na uvoženem bombažu, da bi v okviru usklajenega večletnega programa nadzora za leta 2019, 2020 in 2021(10) zagotovile skladnost z mejnimi vrednostmi ostankov; ker najnovejše poročilo Evropske unije o ostankih pesticidov v hrani, ki ga je pripravila agencija EFSA na podlagi rezultatov usklajenega večletnega programa in posameznih programov držav članic, ne vsebuje informacij o skladnosti bombaža z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov(11); ker torej po najnovejših podatkih ni znano, ali so ostanki glifosata ali glufosinata na gensko spremenjenem bombažu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 skladni z mejnimi vrednostmi ostankov na ravni Unije;

Prisotnost toksičnega gosipola

M.  ker je gosipol toksična snov, ki je naravno prisotna v bombažu; ker lahko beljakovina EPSPS pri gensko spremenjenih rastlinah, ki jo vsebujejo, povzroči višje vrednosti gosipola(12); ker je odbor EFSA za GSO ugotovil, da so vrednosti prostega gosipola v surovih semenih gensko spremenjenega bombaža GHB614 ×LLcotton25 × MON15985 višje kot v primeru bombaža, ki ni bil gensko spremenjen (7200 mg/kg in 6000 mg/kg(13)), obe vrednosti pa sta bili višji od zgornje meje, določene v Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta(14), tj. 5000 mg/kg;

N.  ker se na podlagi študije iz leta 2014 o toksičnosti gosipola iz bombaževih semen posledica toksičnosti najpogosteje kaže v motnjah v razmnoževanju pri samcih in samicah, kar povzroča hude gospodarske izgube v živinoreji, kaže pa se tudi v delovanju imunskega sistema, tako da so živali manj odporne na okužbe ter so cepiva manj učinkovita(15); ker odbor EFSA o onesnaževalih v prehranski verigi gosipol obravnava kot neželeno snov v živalski krmi(16);

O.  ker odbor EFSA za GSO trdi, da višja vsebnost gosipola v semenih gensko spremenjenega bombaža GHB614 ×LLcotton25 × MON15985 v primerjavi z bombažem, ki ni bil gensko spremenjen, v praksi ni nevarna za živali in ljudi, saj (i) evropska zakonodaja ureja najvišjo vsebnost prostega gosipola ter (ii) očiščeno in rafinirano olje ter moka iz bombaževih semen, ki ju lahko neposredno zaužijejo ljudje, v bistvu ne vsebujeta gosipola(17); ker agencija EFSA tega olja (za prehrano ljudi) ali moke (za živalsko krmo) ni ocenjevala v skladu s priporočilom iz obstoječega dokumenta OECD o soglasju v zvezi s preudarki o sestavi za nove sorte bombaža; ker izjava, da za gosipol veljajo zgornje meje, določene v zakonodaji Unije, ni dovolj dobro zagotovilo, da je gensko spremenjeni bombaž GHB614 × LLcotton25 ×MON15985 varen za prehrano;

Beljakovine Cry in povezava z alergijskimi reakcijami

P.  ker bombaž GHB614 ×LLcotton25 ×MON15985 izraža toksina Bt (beljakovini Cry1Ac in Cry1Ab2), ki zagotavljata zaščito pred nekaterimi škodljivimi vrstami metuljev; ker je bilo za beljakovine Cry1 ugotovljeno, da imajo adjuvantne lastnosti, kar pomeni, da lahko okrepijo alergene lastnosti drugih živil, vendar agencija EFSA tega ni analizirala;

Q.  ker je bilo v znanstveni študiji iz leta 2017 o morebitnih učinkih toksinov Bt in ostankov škropljenja s komplementarnimi herbicidi na zdravje ugotovljeno, da je treba ostankom herbicidov in njihovi interakciji s toksini Bt posvetiti posebno pozornost(18); ker agencija EFSA tega ni raziskala;

Odpornost proti antibiotikom

R.  ker bombaž GHB614 ×LLcotton25 ×MON15985 proizvaja beljakovini (NPTII in AAD), ki zagotavljata odpornost proti antibiotikom; ker beljakovina NPT11 zagotavlja odpornost proti neomicinu in kanamicinu; ker beljakovina AAD zagotavlja odpornost proti streptomicinu; ker Svetovna zdravstvena organizacija(19) vse te antibiotike uvršča med kritično pomembne antibiotike;

S.  ker je treba na podlagi člena 4(2) Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta(20) gensko spremenjene organizme, ki vsebujejo gene, ki izražajo odpornost proti antibiotikom, ki se uporabljajo za medicinsko ali veterinarsko zdravljenje, posebej upoštevati pri oceni tveganja, da se določijo in postopoma odpravijo označevalci odpornosti proti antibiotikom v GSO, ki lahko škodujejo zdravju ljudi in okolju;

T.  ker je odbor EFSA za GSO v mnenju leta 2004 preučil uporabo označevalnih genov za odpornost proti antibiotikom pri izbiri transgenskih transformacij v rastlinah zaradi zaskrbljenosti, da lahko uporaba teh označevalnih genov zaradi njihovega prenosa iz gensko spremenjene rastline na bakterije povzroči večjo odpornost proti antibiotikom pri ljudeh in živalih;

U.  ker na podlagi tega mnenja iz leta 2004 gen AAD sodi med gene za odpornost proti antibiotikom skupine II, katerih uporabo bi bilo treba omejiti na poljske poskuse in ki ne bi smeli biti prisotni v gensko spremenjenih rastlinah, ki se dajo na trg(21);

Pripombe pristojnih organov držav članic

V.  ker so pristojni organi v trimesečnem posvetovalnem obdobju posredovali veliko kritičnih pripomb, ki so se med drugim nanašale na zgoraj navedena vprašanja(22);

Pomanjkanje demokracije v postopku odločanja

W.  ker pri glasovanju Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 35 Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 3. decembra 2018, ni bilo sprejeto mnenje, kar pomeni, da države članice odobritve niso podprle s kvalificirano večino;

X.  ker je Komisija v obrazložitvenem memorandumu zakonodajnega predloga z dne 22. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovedo uporabo gensko spremenjenih živil in krme, in v obrazložitvenem memorandumu zakonodajnega predloga z dne 14. februarja 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 obžalovala dejstvo, da je od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejemala odločbe o odobritvi, ki niso bile podprte z mnenjem odbora držav članic, in da je vrnitev dosjeja Komisiji v končno odločanje, ki naj bi bila kvečjemu izjema v postopku kot celoti, postala pravilo pri odločanju o odobritvi gensko spremenjenih živil in krme; ker je predsednik Komisije Jean-Claude Juncker to prakso že večkrat označil za nedemokratično(23);

Y.  ker je Parlament v prvi obravnavi 28. oktobra 2015(24) zavrnil zakonodajni predlog z dne 22. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 ter Komisijo pozval, naj ga umakne in predloži novega;

1.  meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije presega izvedbena pooblastila, določena v Uredbi (ES) št. 1829/2003;

2.  poziva Komisijo, naj umakne svoj osnutek izvedbenega sklepa;

3.  poziva Komisijo, naj ne odobri uvoza gensko spremenjenih rastlin, namenjenih za živila ali krmo, ki so odporne proti herbicidu, ki ni registriran za uporabo v Uniji (glufosinat v tem primeru);

4.  poziva Komisijo, naj gensko spremenjenih rastlin, odpornih proti herbicidom, ne odobri brez popolne ocene ostankov škropljenja s komplementarnimi herbicidi in njihovimi komercialnimi pripravki, ki se uporabljajo v državah gojenja;

5.  poziva Komisijo, naj oceno tveganja uporabe komplementarnih herbicidov in njihovih ostankov v celoti vključi v oceno tveganja gensko spremenjenih rastlin, odpornih proti herbicidom, ne glede na to, ali je gensko spremenjena rastlina namenjena gojenju v Uniji ali se v Unijo uvaža za živila in krmo;

6.  poziva Komisijo, naj ne odobri nobene gensko spremenjene rastline, ki vsebuje gene za odpornost proti antibiotikom;

7.  znova poudarja, da je odločen doseči napredek v zvezi s predlogom Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011; poziva Svet, naj nujno nadaljuje svoje delo v zvezi s tem predlogom;

8.  poziva Komisijo, naj prekine izvajanje vseh izvedbenih sklepov glede vlog za odobritev gensko spremenjenih organizmov, dokler se postopek odobritve ne spremeni in se ne odpravijo pomanjkljivosti sedanjega postopka, za katerega se je izkazalo, da je neustrezen;

9.  poziva Komisijo, naj umakne predloge za odobritev GSO, če stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali ne bo izdal mnenja, bodisi za gojenje ali za uporabo v živilih in krmi;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 268, 18.10.2003, str. 1.
(2) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(3) Assessment of genetically modified cotton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (Ocena gensko spremenjenega bombaža GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 za uporabo v živilih in krmi v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003, vloga EFSA‐GMO‐NL‐2011‐94), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(4)––––––––––––––––––––––––––– – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2014 o predlogu Sklepa Sveta o dajanju v promet za gojenje koruznega proizvoda (Zea mays L., linija 1507), gensko spremenjenega za odpornost proti nekaterim škodljivcem iz reda Lepidoptera, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL C 482, 23.12.2016, str. 110).Resolucija z dne 16. decembra 2015 o izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2015/2279 z dne 4. decembra 2015 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × T25, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni (UL C 399, 24.11.2017, str. 71).Resolucija z dne 3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87705 × MON 89788, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (UL C 35, 31.1.2018, str. 19).Resolucija z dne 3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87708 × MON 89788, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (UL C 35, 31.1.2018, str. 17).Resolucija z dne 3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 (MST-FGØ72-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (UL C 35, 31.1.2018, str. 15).Resolucija z dne 8. junija 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh ali treh transformacij Bt11, MIR162, MIR604 in GA21, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (UL C 86, 6.3.2018, str. 108).Resolucija z dne 8. junija 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dajanju gensko spremenjenih nagljev na trg (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) (UL C 86, 6.3.2018, str. 111).Resolucija z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg za gojenje semen gensko spremenjene koruze MON 810 (UL C 215, 19.6.2018, str. 76).Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi za dajanje na trg proizvodov iz gensko spremenjene koruze MON 810 (UL C 215, 19.6.2018, str. 80).Resolucija z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dajanju semen gensko spremenjene koruze Bt11 v promet za gojenje (UL C 215, 19.6.2018, str. 70).Resolucija z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dajanju semen gensko spremenjene koruze 1507 v promet za gojenje (UL C 215, 19.6.2018, str. 73).Resolucija z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, so iz njega sestavljeni ali proizvedeni (UL C 215, 19.6.2018, str.83).Resolucija z dne 5. aprila 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacijskih dogodkov Bt11, 59122, MIR604, 1507 in GA21 na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL C 298, 23.8.2018, str. 34).Resolucija z dne 17. maja 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo DAS-40278-9, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL C 307, 30.8.2018, str. 71).Resolucija z dne 17. maja 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž GHB119 (BCS-GHØØ5-8), so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL C 307, 30.8.2018, str. 67).Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS-68416-4, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL C 337, 20.9.2018, str. 54).Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. oktobra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 × A5547-127, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL C 346, 27.9.2018, str. 55).Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. oktobra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS-44406-6, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL C 346, 27.9.2018, str. 60).Resolucija z dne 24. oktobra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL C 346, 27.9.2018, str. 122).Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL C 346, 27.9.2018, str. 127).Resolucija z dne 24. oktobra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno oljno ogrščico MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) in MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL C 346, 27.9.2018, str. 133).Resolucija z dne 1. marca 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 59122 (DAS-59122-7), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0051).Resolucija z dne 1. marca 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh transformacij MON 87427, MON 89034 in NK603, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, in razveljavitvi Sklepa 2010/420/EU (Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0052).Resolucija z dne 3. maja 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjene sladkorne pese H7-1 (KM-ØØØH71-4), v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0197).Resolucija z dne 30. maja 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo GA21 (MON-ØØØ21-9), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0221).Resolucija z dne 30. maja 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh ali treh transformacij 1507, 59122, MON 810 in NK603, ter o razveljavitvi sklepov 2009/815/ES, 2010/428/EU in 2010/432/EU v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0222).Resolucija z dne 24. oktobra 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0416).Resolucija z dne 24. oktobra 2018 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacij MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 in 59122, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg in razveljavitvi Sklepa 2011/366/EU (Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0417).
(5) Mnenje EFSA 2017, str. 17 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(6) Mnenje EFSA 2017, str. 18 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(7) Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).
(8) Sklep agencije EFSA o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo glifosat. Strokovno glasilo EFSA 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf.
(9) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(10) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/555 z dne 9. aprila 2018 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2019, 2020 in 2021 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v ali na živilih rastlinskega in živalskega izvora ter oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov (UL L 92, 10.4.2018, str. 6).
(11) Poročilo Evropske unije za leto 2016 o ostankih pesticidov v hrani https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348.
(12) https://www.testbiotech.org/node/2209 str. 2
(13) Mnenje EFSA 2017, str. 14, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(14) Direktiva 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (UL L 140, 30.5.2002, str. 10), v kateri je največja vsebnost gosipola v krmi, ki sestavljajo bombažna semena, določena na 5000 mg/kg https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=ES
(15) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/
(16) Mnenje EFSA 2017, str. 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(17) Mnenje EFSA 2017, str. 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(19) Str. 21 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1.
(20) Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (UL L 106, 17.4.2001, str. 1).
(21) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48
(22) Priloga G, pripombe držav članic,http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147.
(23) Glej na primer uvodni govor na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, vključen v politične smernice za naslednjo Evropsko komisijo (Strasbourg, 15. julij 2014), ali govor o stanju v Uniji iz leta 2016 (Strasbourg, 14. september 2016).
(24) UL C 355, 20.10.2017, str. 165.

Zadnja posodobitev: 13. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov