Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2524(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0076/2019

Ingivna texter :

B8-0076/2019

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2019)0060

Antagna texter
PDF 178kWORD 53k
Torsdagen den 31 januari 2019 - Bryssel Slutlig utgåva
Genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
P8_TA(2019)0060B8-0076/2019

Europaparlamentets resolution av den 31 januari 2019 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D059692/02 – 2019/2524(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D059692/02),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(1), särskilt artiklarna 7.3 och 19.3,

–  med beaktande av omröstningen den 3 december 2018 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, där inget yttrande avgavs,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 7 mars 2018, och som offentliggjordes den 20 april 2018(3),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner där parlamentet har invänt mot godkännande av genetiskt modifierade organismer(4),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 11 februari 2011 lämnade Bayer CropScience AG in en ansökan, i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003, om tillstånd att släppa ut livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 och klyvningsprodukten LLCotton25 × MON 15985 på marknaden (nedan kallad ansökan) till den behöriga nationella myndigheten i Nederländerna. Ansökan gällde även utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 och klyvningsprodukten LLCotton25 × MON 15985 och som avses för andra ändamål än livsmedel och foder, med undantag för odling.

B.  Den 7 mars 2018 antog Efsa ett positivt yttrande till ansökan.

C.  Genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 uttrycker 2mEPSPS-protein som ger tolerans mot herbicider som innehåller glyfosat, PAT-protein, som ger tolerans mot glufosinatammoniumbaserade herbicider samt Cry1Ac- och Cry1Ab2-protein som ger skydd mot vissa fjärilsarter som är skadegörare. Dessutom producerar växten proteiner (NPTII och AAD) som ger resistens mot antibiotika.

D.  Människor konsumerar visserligen bomullsfröolja i relativt begränsad utsträckning i Europa, men den förekommer i ett stort antal olika livsmedelsprodukter, bland annat dressingar, majonnäs, finare bageriprodukter, chokladpålägg och chips(5).

E.  Djur får framförallt foder med bomull i form av bomullsfrökakor/bomullsfrömjöl eller som hela bomullsfrön(6).

Restprodukter av och komponenter i kompletterande herbicider

F.  Det tillhör gängse jordbrukspraxis att använda kompletterande herbicider, i detta fall glyfosat och glufosinat, vid odlingen av herbicidresistenta växter, och man kan därför utgå från att de exponeras för både högre och upprepade doser, vilket inte bara leder till högre resthalter i skörden, och därmed även i den importerade produkten, utan även kan påverka den genetiskt modifierade växtens sammansättning och odlingstekniska egenskaper.

G.  Användningen av glufosinat är sedan den 1 augusti 2018 inte längre tillåten i unionen, eftersom det har klassificerats som reproduktionstoxiskt och därmed omfattas av de uteslutningskriterier som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009(7).

H.  Frågor kvarstår kring huruvida glyfosat är cancerframkallande. Efsa kom i november 2015 fram till att glyfosat sannolikt inte är cancerframkallande, och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) kom i mars 2017 fram till att det inte var motiverat med någon klassificering. Däremot klassificerade WHO:s internationella centrum för cancerforskning 2015 glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor.

I.  Enligt Efsas panel för växtskyddsmedel och restsubstanser av dem går det i allmänhet inte att dra några slutsatser om säkerheten i fråga om restprodukter från besprutning av genetiskt modifierade grödor med glyfosatberedningar(8). Tillsatsämnen och blandningar av dem som används i kommersiella beredningar för glyfosatbesprutning kan vara giftigare än det verksamma ämnet ensamt(9).

J.  Unionen har redan tagit bort en glyfosattillsats, känd som POE-talgamin, från marknaden på grund av frågetecken kring dess toxicitet. Problematiska tillsatsämnen och blandningar kan emellertid fortfarande vara tillåtna i de länder där den genetiskt modifierade bomullen odlas (för närvarande Japan).

K.  Information om resthalter av herbicider och dessas metaboliter är avgörande för en grundlig riskbedömning av herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter. Restprodukter från besprutning med herbicider anses falla utanför ansvarsområdet för Efsas panel för genetiskt modifierade organismer. Varken effekterna av besprutning av den genetiskt modifierade bomullen med herbicider eller den kumulativa effekten av besprutning med både glyfosat och glufosinat har bedömts.

L.  Medlemsstaterna är inte rättsligt skyldiga att mäta resthalterna av glyfosat eller glufosinat i importerad bomull för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs i enlighet med det samordnade fleråriga kontrollprogrammet för unionen för 2019, 2020 och 2021(10). I unionens senaste rapport om bekämpningsmedelsrester i livsmedel, som sammanställts av Efsa och som grundar sig på resultaten av det samordnade fleråriga programmet samt medlemsstaternas enskilda program, finns det inte någon information om hur gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs när det gäller bomull, för något bekämpningsmedel(11). Enligt de senaste uppgifterna vet man därför inte om resthalterna av glyfosat eller glufosinat i genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 följer unionens gränsvärden.

Förekomst av det toxiska ämnet gossypol

M.  Gossypol är ett toxiskt ämne som förekommer naturligt i bomull. Förekomsten av EPSPS-protein kan leda till förhöjda nivåer av gossypol i genetiskt modifierade växter som innehåller detta protein(12). Efsas panel för genetiskt modifierade organismer konstaterade att halten av fri gossypol i råa bomullsfrön från genetiskt modifierad bomull GHB614 x LLcotton25 x MON15985 var högre än i den icke genetiskt modifierade jämförelseprodukten (7 200 mg/kg respektive 6 000 mg/kg)(13), och att båda halterna var högre än det lagstadgade gränsvärdet på 5 000 mg/kg som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG om djurfoder(14).

N.  Enligt en studie från 2014 om gossypoltoxicitet från bomullsfröprodukter är de vanligaste toxiska effekterna hos djur försämrad reproduktionsförmåga för både handjur och hondjur, vilket orsakar allvarliga ekonomiska förluster för boskapsindustrin, och påverkan på immunfunktionen, vilket minskar djurets resistens mot infektioner och försämrar effekten av vacciner(15). Efsas panel för främmande ämnen i livsmedelskedjan har beskrivit gossypol som ett främmande ämne i djurfoder(16).

O.  Efsas panel för genetiskt modifierade organismer menar att den högre halten av gossypol i bomullsfrön från genetiskt modifierad bomull GHB614 x LLcotton25 x MON15985 jämfört med den icke genetiskt modifierade jämförelseprodukten i praktiken inte utgör någon säkerhetsrisk för människor och djur eftersom i) gränsvärdet för fri gossypol regleras i EU:s lagstiftning och ii) blekt och raffinerad bomullsfröolja och bomullsfrömjöl, som kan konsumeras direkt av människor, i princip är fria från gossypol(17). Efsa utvärderade varken bomullsfröolja (för användning som livsmedel) eller bomullsfrömjöl (för djurfoder) på det sätt som rekommenderas i OECD:s nuvarande konsensusdokument om hänsynstaganden vad gäller nya bomullssorters sammansättning. Uttalandet om att gossypol omfattas av lagstadgade gränsvärden enligt unionslagstiftningen ger inte tillräckliga garantier för att genetiskt modifierad bomull GHB614 x LLcotton25 x MON15985 är säker för konsumtion.

Cry-proteiner och kopplingar till allergiska reaktioner

P.  GHB614 x LLcotton25 x MON15985 uttrycker två Bt-toxiner (Cry1Ac- och Cry1Ab2-protein) som ger skydd mot vissa fjärilsarter som är skadegörare. Trots att det har fastställts att Cry1-protein har adjuvansegenskaper, vilket innebär att de eventuellt kan förstärka allergiframkallande egenskaper hos andra livsmedel, undersöktes inte detta av Efsa.

Q.  I en vetenskaplig studie från 2017 om möjliga hälsokonsekvenser av Bt-toxiner och restprodukter från besprutning med kompletterande herbicider drogs slutsatsen att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt herbicidrester och deras samverkan med Bt-toxiner(18). Detta utreddes inte av Efsa.

Antibiotikaresistens

R.  GHB614 x LLcotton25 x MON15985 producerar proteiner (NPTII och AAD) som ger resistens mot antibiotika. NPT11 ger resistens mot neomycin och kanamycin. AAD ger resistens mot streptomycin. Samtliga dessa antimikrobiella substanser har klassificerats som ”mycket viktiga” av WHO(19).

S.  I artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG(20) föreskrivs det att genetiskt modifierade organismer som innehåller gener som är resistenta mot antibiotika som används för medicinsk eller veterinärmedicinsk behandling beaktas särskilt när en miljöriskbedömning utförs, med det övergripande syftet att fastställa och gradvis ta bort markörer för antibiotikaresistens i genetiskt modifierade organismer som kan ha negativa effekter på människors hälsa och på miljön.

T.  Efsas panel för genetiskt modifierade organismer granskade i ett yttrande från 2004 användningen av markörgener för antibiotikaresistens vid valet av transgena händelser i växter, eftersom man befarade att användningen av sådana markörgener eventuellt kan leda till ökad antibiotikaresistens hos människor och djur, som ett resultat av genöverföring mellan genetiskt modifierade växter och bakterier.

U.  Enligt detta yttrande från 2004 hör AAD-genen till grupp II av de antibiotikaresistenta gener som endast bör användas för fältstudier och inte bör förekomma i genetiskt modifierade växter som ska släppas ut på marknaden(21).

Synpunkter från medlemsstaternas behöriga myndigheter

V.  Många kritiska synpunkter inkom från de behöriga myndigheterna under den tre månader långa samrådsperioden, bland annat, men inte enbart, om de problem som har beskrivits ovan(22).

Bristande demokrati i beslutsprocessen

W.  Vid omröstningen den 3 december 2018 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, avgavs inget yttrande, vilket innebär att godkännandet inte fick stöd av en kvalificerad majoritet bland medlemsstaterna.

X.  Både i motiveringen till det lagstiftningsförslag som kommissionen lade fram den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier och i motiveringen till det lagstiftningsförslag som lades fram den 14 februari 2017 om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 beklagade kommissionen att den sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft har antagit beslut om godkännande utan stöd av yttrandet från medlemsstatskommittén och att det vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit norm att åter hänskjuta ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen tillhör undantagen i förfarandet i stort. Denna praxis har vid flera tillfällen beklagats av ordförande Juncker, som ansett den vara odemokratisk(23).

Y.  Den 28 oktober 2015 förkastade parlamentet vid första behandlingen(24) lagstiftningsförslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 och uppmanade kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1829/2003.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte godkänna import av någon genetiskt modifierad växt som har gjorts tolerant mot en herbicid som inte är godkänd för användning i unionen, i detta fall glufosinat, varken för användning som livsmedel eller som foder.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte godkänna några herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter utan att det gjorts en fullständig bedömning av restprodukterna från besprutning med kompletterande herbicider, metaboliter och kommersiella beredningar såsom de används i odlingsländerna.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i riskbedömningen av herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter ta med bedömningen av riskerna med användning av kompletterande herbicider och deras restprodukter i sin helhet, oavsett om den genetiskt modifierade växten är avsedd att odlas inom unionen eller att importeras till unionen för att användas som livsmedel och foder.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte godkänna några genetiskt modifierade växter som innehåller gener som är resistenta mot antimikrobiella substanser.

7.  Europaparlamentet upprepar sitt engagemang till förmån för arbetet med kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 182/2011. Parlamentet uppmanar rådet att driva på sitt arbete med kommissionens förslag som en brådskande fråga.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upphäva alla genomförandebeslut avseende ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade organismer till dess att godkännandeförfarandet har reviderats så att bristerna åtgärdas i det nuvarande förfarandet, som har visat sig vara olämpligt.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka förslag om godkännande av genetiskt modifierade organismer, såväl för odling som för användning som livsmedel eller foder, om den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa inte avger något yttrande.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Bedömning av genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 för livsmedels- och foderändamål i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003 (ansökan EFSA‐GMO‐NL‐2011‐94), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(4)––––––––––––––––––––––––––– – Resolution av den 16 januari 2014 om förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare (EUT C 482, 23.12.2016, s. 110).Resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (EUT C 399, 24.11.2017, s. 71).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (EUT C 35, 31.1.2018, s. 19).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 x MON 89788 (EUT C 35, 31.1.2018, s. 17).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) (EUT C 35, 31.1.2018, s. 15).Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av dessa transformationshändelser (EUT C 86, 6.3.2018, s. 108).Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (EUT C 86, 6.3.2018, s. 111).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 76).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 80).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 70).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 73).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (EUT C 215, 19.6.2018, s. 83).Resolution av den 5 april 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av transformationshändelserna Bt11, 59122, MIR604, 1507 och GA21, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 298, 23.8.2018, s. 34).Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278-9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 307, 30.8.2018, s. 71).Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB119 (BCS-GHØØ5-8), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT C 307, 30.8.2018, s. 67).Resolution av den 13 september 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 337, 20.9.2018, s. 54).Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 × A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 55).Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 60).Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 122).Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 127).Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad raps av typ MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) och MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT C 346, 27.9.2018, s. 133).Resolution av den 1 mars 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 59122 (DAS-59122-7), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0051).Resolution av den 1 mars 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av transformationshändelserna MON 87427, MON 89034 och NK603, och om upphävande av beslut 2010/420/EU (Antagna texter, P8_TA(2018)0052).Resolution av den 3 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av livsmedel och foder som har framställts av den genetiskt modifierade sockerbetan H7-1 (KM-ØØØH71-4) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0197).Resolution av den 30 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen GA21 (MON-ØØØ21-9), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0221).Resolution av den 30 maj 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna 1507, 59122, MON 810 och NK603, och om upphävande av besluten 2009/815/EG, 2010/428/EU och 2010/432/EU i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2018)0222).Resolution av den 24 oktober 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna texter, P8_TA(2018)0416).Resolution av den 24 oktober 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 och 59122 och om upphävande av beslut 2011/366/EU (Antagna texter, P8_TA(2018)0417).
(5) Efsas yttrande, s. 17, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(6) Efsas yttrande, s. 18, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).
(8) Efsas slutsatser om expertgranskningen av riskbedömningen av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet glyfosat. EFSA Journal, vol. 13 (2015):11, artikelnr 4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf.
(9) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(10) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/555 av den 9 april 2018 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2019, 2020 och 2021 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (EUT L 92, 10.4.2018, s. 6).
(11) EU-rapporten från 2016 om bekämpningsmedelsrester i livsmedel, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348.
(12) https://www.testbiotech.org/node/2209, s. 2.
(13) Efsas yttrande, s. 14, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(14) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder (EUT L 140, 30.5.2002, s. 10) anger ett gränsvärde för gossypol i bomullsfrön (som foderråvara) på 5 000 mg/kg. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=ES
(15) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/
(16) Efsas yttrande, s. 15, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(17) Efsas yttrande, s. 15, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213.
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(19) http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1, s. 21.
(20) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1).
(21) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48
(22) Jfr bilaga G, medlemsstaternas kommentarer, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147.
(23) Se till exempel öppningsanförandet vid Europaparlamentets plenarsammanträde, som ingick i de politiska riktlinjerna för nästa Europeiska kommission (Strasbourg den 15 juli 2014), och talet om tillståndet i unionen 2016 (Strasbourg den 14 september 2016).
(24) EUT C 355, 20.10.2017, s. 165.

Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy