Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0267M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0034/2019

Внесени текстове :

A8-0034/2019

Разисквания :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0064

Приети текстове
PDF 133kWORD 54k
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.) (резолюция)
P8_TA(2019)0064A8-0034/2019

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10858/2018),

—  като взе предвид Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д'Ивоар (2018–2024 г.) (10856/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0387/2018),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 12 февруари 2019 г. относно проекта на решение(1),

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по развитие (A8-0034/2019),

А.  като има предвид, че Комисията и правителството на Кот д’Ивоар са договорили ново партньорство в областта на устойчивото рибарство (ЕС – Кот д'Ивоар СПОУР) и протокол за прилагане за период от шест години;

Б.  като има предвид, че общата цел на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д'Ивоар е засилване на сътрудничеството между ЕС и Кот д’Ивоар в областта на рибарството, в интерес и на двете страни, като се насърчава устойчивата политика в областта на рибарството и устойчивото използване на рибните ресурси в рамките на изключителна икономическа зона на Кот д’Ивоар;

В.  като има предвид използването на възможностите за риболов по предишното партньорство на ЕС и Кот д'Ивоар СПОУР, изчислено на средно 79%, което като цяло се счита за добра цифра; като има предвид, че по време на този период обаче корабите с повърхностни парагади не са се възползвали от наличните възможности за риболов;

Г.  като има предвид факта, че сключването едно след друго на Споразуменията за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар подпомага икономиката на Кот д’Ивоар, доколкото местните моряци използват пристанищните и консервните съоръжения в Абиджан, приловът на кораби на ЕС за мрежов улов на риба тон е станал предмет на строга отчетност и капацитетът за наблюдение на място е бил засилен (въпреки че се счита, че този капацитет е със скромни възможности);

Д.  като има предвид, че СПОУР между ЕС и Кот д’Ивоар следва да насърчава по-ефективното устойчиво развитие на рибарските общности на Кот д’Ивоар и на свързаните с него отрасли и дейности; като има предвид, че подкрепата, която следва да бъде предоставяна съгласно протокола, трябва да бъде в съответствие с националните планове за развитие, по-специално със Стратегическия план за развитие на животновъдството, рибарството и аквакултурите (PSTDEPA), и с плана за действие за „син растеж“, който се изготвя съвместно с Организацията на обединените нации с цел увеличаване на производството и професионализиране на сектора с цел задоволяване на потребностите от храна и заетост на населението; като има предвид, че съгласно гореспоменатия стратегически план постигането на тези цели изисква бюджет в размер на повече от 140 милиона евро;

Е.  като има предвид, че ЕС, чрез Европейския фонд за развитие, допринася с многогодишен бюджет в размер на 273 милиона евро за Кот д’Ивоар, като се съсредоточава върху, наред с други области, инфраструктурата, здравеопазването и хуманитарната помощ;

1.  счита, че СПОУР между ЕС и Кот д’Ивоар следва да преследва две еднакво важни цели: 1) предоставяне на възможности за риболов на кораби на ЕС в изключителната икономическа зона на Кот д’Ивоар въз основа на най-добрите налични научни становища и без да се засягат мерките за опазване и управление от страна на регионалните организации, към които принадлежи Кот д’Ивоар — преди всичко от ICCAT — или в границите на наличния излишък; и 2) насърчаване на сътрудничеството между Европейския съюз и Кот д’Ивоар с цел постигане на политика на устойчиво рибарство и на отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на Кот д’Ивоар и оказване на принос за устойчивото развитие на сектора на рибарството на Кот д’Ивоар чрез икономическо, финансово, техническо и научно сътрудничество, при зачитане на суверенния избор и на стратегиите на Кот д’Ивоар по отношение на това развитие;

2.  привлича вниманието към констатациите от ретроспективната и прогнозната оценка на протокола към СПОУР между ЕС и Кот д’Ивоар, изготвена през септември 2017 г., в която се посочва, че Протоколът към споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство за периода 2013—2018 г. като цяло се е доказал като ефективен, ефикасен и подходящ за интересите на участниците, той е в съответствие със секторната политика на Кот д’Ивоар и се радва на висока степен на приемливост за заинтересованите страни и който препоръчва възможността за сключване на нов протокол;

3.  твърди, че когато започнат да се прилагат и ако следва да бъдат преразгледани и/или подновени, СПОУР между ЕС и Кот д’Ивоар и Протоколът към него, трябва да позволяват и да бъдат приведени в съответствие със Стратегическия план за развитие на животновъдството, рибарството и аквакултурите (PSDEPA) и с плана за син растеж за развитието на сектора на рибарството в Кот д’Ивоар, и по-специално следва да:

   водят до подобряване на управлението: чрез изготвяне и валидиране на законодателство и доразвиване на плановете за управление;
   водят до повишаване на строгостта на контрола и наблюдението в изключителната икономическа зона на Кот д’Ивоар;
   водят до засилване на мерките за борба с незаконния, недекларирания и нерегулирания (ННН) риболов , включително във вътрешните води;
   позволяват изграждането и/или обновяването на кейовете за акостиране и пристанищата, като това включва — но без да се ограничава до — пристанището на Абиджан;
   водят до подобряване на условията в сушилните-пушилни, особено за жените, като по този начин се създава по-ефективна система за сушене и опушване;
   подпомагат подобряването на условията на труд на жените, които носят основната отговорност за справянето със съпътстващия улов;
   спомагат за създаването на морски защитени територии;
   спомагат за засилване на партньорствата с държави страни под формата на споразумения в областта на рибарството, които гарантират прозрачност чрез публикуването на съдържанието на тези споразумения, както и чрез създаване на регионална програма за обучение и използване на наблюдатели;
   дават възможност за изграждане на рибни пазари;
   подпомагат засилването на организациите, представляващи мъжете и жените в риболовния отрасъл, особено тези, които се занимават с непромишлен риболов, като по този начин се оказва принос за засилването на техническите и управленските способности и капацитета за водене на преговори;
   служат за създаването и/или обновяването на центрове за основно и професионално обучение, като по този начин се повишава равнището на квалификация на рибарите и моряците;
   спомагат за повишаване на капацитета за научни изследвания и на мониторинга на рибните ресурси;
   водят до подобряване на устойчивостта на морските ресурси като цяло;

4.  счита, че правилата за наемане на моряци от АКТБ за риболовни кораби на ЕС, възлизащи на 20% от екипажа, биха могли да бъдат по-амбициозни; отново заявява, че е необходимо да се спазват принципите на МОТ, и по-специално се застъпва за подписването на Конвенция № 188 на МОТ, която предполага задължение за спазване на общите принципи на свобода на сдружаване и свободно колективно трудово договаряне на работниците и недопускане на дискриминация в областта на заетостта и на работното място; също така призовава да се обръща внимание на исканията на синдикалните организации на местните моряци, които изискват по-добро прилагане на принципите на социалната сигурност и здравното и пенсионното осигуряване за моряците от АКТБ;

5.  счита, че следва да се събира информация за ползите, които прилагането на протокола носи за местните икономики (заетост, инфраструктура, социални подобрения);

6.  счита, че е желателно да се подобри количеството и точността на данните за целия улов (целеви видове и прилов) и за природозащитния статус на рибните ресурси, както и да се подобри изпълнението на финансирането за секторна подкрепа, за да се оценява по-точно въздействието на Споразумението върху морската екосистема и риболовните общности; призовава Комисията да помогне да се гарантира, че органите, които отговарят за надзора върху изпълнението на Споразумението, включително съвместен научен комитет, който ще бъде създаден за тази цел, могат да извършват редовно и по прозрачен начин своята дейност, с участието на сдруженията на непромишления риболов и на жените, работещи в пушилните за риба, профсъюзите, представителите на крайбрежните общности и организациите на гражданското общество в Кот д’Ивоар;

7.  призовава Комисията и държавите членки, в рамките на своите официални политики за сътрудничество за подпомагане на развитието, насочени към Кот д’Ивоар, да имат предвид, че Европейският фонд за развитие и секторната подкрепа, предвидени в това СПОУР, следва да се допълват взаимно, за да се допринесе по-бързо и ефективно за овластяването на местните рибарски общности и за пълното упражняване на суверенитета на Кот д’Ивоар, що се отнася до ресурсите на страната;

8.  призовава Европейската комисия да призове настоятелно Република Кот д’Ивоар да използва финансовата вноска, предвидена в протокола, за укрепване на националната риболовна промишленост на страната, като насърчава търсенето на местни инвестиции и промишлени проекти и създава работни места на местно равнище;

9.  призовава Комисията да предаде на Парламента и да направи обществено достояние протокола и заключенията от заседанията на съвместния комитет, предвиден в член 9 от Споразумението, многогодишната секторна програма, предвидена в член 4 от Протокола, както и констатациите от годишните оценки; призовава Комисията също така да дава възможност на представители на Парламента да присъстват като наблюдатели в заседанията на съвместния комитет и да насърчава участието на рибарските общности от Кот д’Ивоар;

10.  призовава Комисията и Съвета да предоставят на Парламента в рамките на своите правомощия незабавна и цялостна информация на всеки етап на процедурите, свързани с Протокола и, ако е приложимо, неговото подновяване съгласно член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

11.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Република Кот д’Ивоар.

(1) Приети текстове, P8_TA(2019)0063.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност