Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0267M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0034/2019

Předložené texty :

A8-0034/2019

Rozpravy :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Hlasování :

PV 12/02/2019 - 9.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0064

Přijaté texty
PDF 133kWORD 46k
Úterý, 12. února 2019 - Štrasburk
Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (usnesení)
P8_TA(2019)0064A8-0034/2019

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2019 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10858/2018),

–  s ohledem na protokol o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (10856/2018),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0387/2018),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 12. února 2019 o návrhu rozhodnutí(1),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0034/2019),

A.  vzhledem k tomu, že Komise a vláda Republiky Pobřeží slonoviny sjednaly novou dohodu o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Pobřežím slonoviny) a prováděcí protokol na období šesti let;

B.  vzhledem k tomu, že obecným cílem dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Pobřežím slonoviny je posílit spolupráci v odvětví rybolovu mezi EU a Pobřežím slonoviny v zájmu obou stran, a to podporou politiky udržitelného rybolovu a udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve výlučné ekonomické zóně Pobřeží slonoviny;

C.  vzhledem k tomu, že využívání rybolovných práv v rámci předchozí dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Pobřežím slonoviny činilo průměrně 79 %, což lze celkově považovat za dobrou hodnotu; vzhledem k tomu, že během tohoto období však svá dostupná rybolovná práva nevyužívala plavidla používající dlouhé lovné šňůry;

D.  vzhledem k tomu, že skutečnost, že dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Pobřežím slonoviny byly uzavřeny jedna po druhé, pomáhá hospodářství Pobřeží slonoviny v té míře, že jsou využíváni místní námořníci a přístav Abidžan a konzervárenská zařízení, jsou zužitkovány vedlejší úlovky plavidel EU lovících tuňáky vlečnou sítí a rovněž byly posíleny místní kapacity pro sledování (ačkoli jsou obecně považovány za skromné);

E.  vzhledem k tomu, že dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Pobřežím slonoviny by měla podporovat účinnější udržitelný rozvoj rybolovných komunit Pobřeží slonoviny a souvisejících odvětví a činností; vzhledem k tomu, že podpora poskytovaná v rámci protokolu musí odpovídat vnitrostátním rozvojovým plánům – zejména strategickému plánu rozvoje chovu, rybolovu a akvakultury – a akčnímu plánu pro modrý růst, který byl vypracován ve spolupráci s Organizací spojených národů za účelem zvýšení výroby a profesionalizace daného odvětví, aby byly uspokojeny potřeby obyvatel v oblasti potravy a zaměstnanosti; vzhledem k tomu, že podle výše uvedeného strategického plánu vyžaduje dosažení těchto cílů rozpočet přesahující 140 milionů EUR;

F.  vzhledem k tomu, že EU prostřednictvím Evropského rozvojového fondu přispívá k víceletému rozpočtu pro Pobřeží slonoviny ve výši 273 milionů EUR, přičemž se zaměřuje mimo jiné na oblasti infrastruktury, zdravotnictví a humanitární pomoci;

1.  je toho názoru, že dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Pobřežím slonoviny by měla usilovat o dosažení dvou stejně důležitých cílů: 1) zajištění rybolovných práv pro plavidla EU ve výlučné ekonomické zóně Pobřeží slonoviny na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení a bez zasahování do opatření regionálních organizací, k nimž Pobřeží slonoviny náleží – především Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) –, pro zachování a řízení a rovněž bez překročení dostupného přebytku; a 2) podpora spolupráce mezi EU a Pobřežím slonoviny s ohledem na udržitelnou rybářskou politiku a odpovědné využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny, a dále přispívání k udržitelnému rozvoji rybářského odvětví Pobřeží slonoviny prostřednictvím hospodářské, finanční, technické a vědecké spolupráce, aniž by byla narušena svrchovaná řešení a strategie Pobřeží slonoviny týkající se tohoto rozvoje;

2.  upozorňuje na zjištění zpětného a prospektivního posouzení protokolu k dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Pobřežím slonoviny vypracovaného v září 2017, podle kterého lze protokol k dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu na období 2013–2018 obecně považovat za účinný, účelný, přiměřený dotčeným zájmům a odpovídající odvětvové politice Pobřeží slonoviny a vysoké míře přijatelnosti pro zúčastněné strany a který doporučil možnost uzavření nového protokolu;

3.  trvá na tom, že až budou dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Pobřežím slonoviny a protokol k této dohodě provedeny, a pokud mají být revidovány nebo prodlouženy, musí umožnit rozvoj odvětví rybolovu Pobřeží slonoviny a musí být sladěny se strategickým plánem rozvoje chovu, rybolovu a akvakultury a plánem modrého růstu za účelem tohoto rozvoje a konkrétně by měly:

   zlepšit řízení: navrhování a ověřování právních předpisů a navazování na řídící plány;
   zpřísnit kontrolu a dohled ve výlučné ekonomické zóně Pobřeží slonoviny;
   posílit opatření pro boj s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem, a to i ve vnitrozemských vodách;
   umožnit výstavbu nebo přestavbu přístavních hrází a přístavů, a to i pokud jde o přístav Abidžan;
   zlepšit podmínky v udírnách, zejména pro ženy, a zajistit tak účinnější systém konzervování nasolením;
   podporovat zlepšování pracovních podmínek žen, neboť jsou to především ony, kdo zpracovává vedlejší úlovky;
   zřídit chráněné mořské oblasti;
   posílit partnerství se třetími zeměmi formou dohod o rybolovu, přičemž je třeba zajistit transparentnost zveřejněním obsahu těchto dohod, a rovněž zřízením regionálního programu pro odbornou přípravu a využívání pozorovatelů;
   umožnit výstavbu rybích trhů;
   umožnit vznik organizací zastupujících muže a ženy pracující v rybolovném odvětví, a to zejména pokud jde o pracovníky věnující se drobnému rybolovu, a tím přispět k posílení technických schopností a kapacit pro řízení a vyjednávání;
   pomoci se zřízením nebo modernizací středisek pro základní a odbornou přípravu, a tím zvýšit úroveň dovedností rybářů a námořníků;
   zlepšit schopnosti v oblasti vědeckého výzkumu a schopnost sledovat rybolovné zdroje;
   zlepšit celkovou udržitelnost mořských zdrojů;

4.  domnívá se, že pravidla týkající se najímání námořníků ze zemí AKT na rybářská plavidla EU, podle nichž mohou tito námořníci činit až 20 % členů posádky, by mohla být ambicióznější; znovu potvrzuje, že je třeba dodržovat zásady Mezinárodní organizace práce (MOP), a zejména doporučuje podepsat úmluvu MOP č. 188, jejíž součástí je povinnost dodržovat obecnou zásadu svobody sdružování a svobodného kolektivního vyjednávání pro pracovníky a obecnou zásadu zákazu diskriminace v zaměstnání a při práci; rovněž vyzývá k zohlednění požadavků svazů místních námořníků na lepší účinnost sociálního zabezpečení, zdravotnictví a penzijní podpory pro námořníky ze zemí AKT;

5.  domnívá se, že je třeba shromáždit informace o přínosech provádění protokolu pro místní hospodářství (zaměstnanost, infrastrukturu, zlepšení v sociální oblasti);

6.  považuje za žádoucí zlepšit kvantitu a správnost údajů ohledně všech úlovků (cílové druhy a vedlejší úlovky) a o stavu rybolovných zdrojů z hlediska ochrany a zlepšit provádění financování z odvětvové podpory, aby bylo možné přesněji odhadovat dopad dohody na mořský ekosystém a rybářské komunity; žádá Komisi o pomoc se zajištěním toho, aby subjekty odpovědné za dohled nad prováděním dohody, včetně smíšeného vědeckého výboru, který má být pro tyto účely zřízen, mohly pravidelně a transparentně pracovat, a to za účasti sdružení drobného rybolovu, odborových svazů, zástupců pobřežních komunit a organizací občanské společnosti Pobřeží slonoviny;

7.  vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci spolupráce a politik pro oficiální rozvojovou pomoc zaměřených na Pobřeží slonoviny zohlednily to, že by se Evropský rozvojový fond a odvětvová podpora stanovená v této dohodě o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu měly vzájemně doplňovat, aby rychleji a účinněji přispívaly k posílení postavení místních rybářských komunit a k výkonu plné svrchovanosti Pobřeží slonoviny nad zdroji této země;

8.  vyzývá Komisi, aby naléhala na Republiku Pobřeží slonoviny, aby peněžní příspěvek poskytnutý na základě protokolu použila na udržitelné posílení svého rybolovného odvětví na vnitrostátní úrovni, na podporu poptávky po místních investicích a projektech v tomto odvětví a na vytváření pracovních míst na lokální úrovni;

9.  vyzývá Komisi, aby zaslala Evropskému parlamentu a zveřejnila zápisy a závěry ze schůzí smíšeného výboru podle článku 9 dohody, víceletý odvětvový program podle článku 4 protokolu a zjištění ročních hodnocení; vyzývá Komisi, aby umožnila zástupcům Evropského parlamentu účastnit se schůzí smíšeného výboru jakožto pozorovatelé a aby vybídla k účasti rybářské komunity Pobřeží slonoviny;

10.  vyzývá Komisi a Radu, aby Parlament v rámci svých příslušných pravomocí ve všech etapách postupů týkajících se protokolu a případně prodloužení jeho platnosti okamžitě a plně informovaly v souladu s čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii a čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování Evropské unie;

11.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Republiky Pobřeží slonoviny.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2019)0063.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí