Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0267M(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0034/2019

Esitatud tekstid :

A8-0034/2019

Arutelud :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Hääletused :

PV 12/02/2019 - 9.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0064

Vastuvõetud tekstid
PDF 117kWORD 51k
Teisipäev, 12. veebruar 2019 - Strasbourg
Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (resolutsioon)
P8_TA(2019)0064A8-0034/2019

Euroopa Parlamendi 12. veebruari 2019. aasta muu kui seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10858/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) (10856/2018),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 43 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning lõikele 7 (C8‑0387/2018),

–  võttes arvesse oma 12. veebruari 2019. aasta seadusandlikku resolutsiooni otsuse eelnõu kohta(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõiget 2,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust (A8‑0034/2019),

A.  arvestades, et komisjon ja Côte d’Ivoire’i valitsus on pidanud läbirääkimisi uue säästva kalapüügi partnerluslepingu (ELi ja Côte d’Ivoire’i säästva kalapüügi partnerlusleping) ja selle rakendusprotokolli üle kuueaastaseks perioodiks;

B.  arvestades, et ELi ja Côte d’Ivoire’i säästva kalapüügi partnerluslepingu üldine eesmärk on suurendada kalandusalast koostööd ELi ja Côte d’Ivoire’i vahel mõlema poole huvides, edendades selleks jätkusuutlikku kalanduspoliitikat ja kalavarude säästvat kasutamist Côte d’Ivoire’i majandusvööndis;

C.  arvestades, et ELi ja Côte d’Ivoire’i eelmise säästva kalapüügi partnerluslepingu kohaselt kasutati kalapüügivõimalusi keskmiselt 79 % ulatuses, mida peetakse üldiselt heaks tulemuseks; arvestades, et selle ajavahemiku jooksul õngejadalaevad aga lubatavaid kalapüügivõimalusi ei kasutanud;

D.  arvestades, et ELi ja Côte d’Ivoire’i säästva kalapüügi partnerluslepingute järjepidev sõlmimine on Côte d’Ivoire’i majandust aidanud, selleks on kasutatud kohalikke meremehi ning Abidjani sadama- ja konservimisrajatisi, ära kasutatud ELi tuunipüügiseinerite kaaspüüki ning tugevdatud kohalikku järelevalvesuutlikkust (ehkki seda peetakse üldiselt tagasihoidlikuks);

E.  arvestades, et ELi ja Côte d’Ivoire’i säästva kalapüügi partnerluslepinguga tuleks edendada Côte d’Ivoire’i kalapüügiga tegelevate kogukondade ja kalapüügiga seotud tööstusharude ja tegevuse säästlikku arengut; arvestades, et protokolli kohaselt antav toetus peab olema kooskõlas riiklike arengukavadega, eeskätt loomakasvatuse, kalanduse ja vesiviljeluse strateegilise arengukavaga, ning meremajanduse tegevuskavaga, mis koostati koostöös ÜROga, et suurendada sektoris toomist ja professionaalsust ja reageerida elanikkonna toidu ja tööhõivevajadustele; arvestades, et eespool toodud strateegiakava kohaselt on nende eesmärkide täitmiseks vaja rohkem kui 140 miljoni euro suurust eelarvet;

F.  arvestades, et EL eraldab Euroopa Arengufondi kaudu Côte d’Ivoire’ile mitmeaastase eelarve 273 miljoni euro ulatuses ja keskendub muude valdkondade hulgas taristutele, tervishoiule ja humanitaarabile;

1.  on seisukohal, et ELi ja Côte d’Ivoire’i säästva kalapüügi partnerluslepinguga tuleks püüelda kahe võrdselt olulise eesmärgi poole: 1) pakkuda ELi laevadele Côte d’Ivoire’i majandusvööndis kalapüügivõimalusi, lähtudes parimatest kättesaadavatest teaduslikest nõuannetest ning sekkumata nende piirkondlike organisatsioonide kaitse- ja majandamismeetmetesse, kuhu Côte d’Ivoire kuulub, eelkõige Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) tegevusse, või ületamata kasutamata ülejääki; 2) edendada ELi ja Côte d’Ivoire’i koostööd säästva kalanduspoliitika saavutamise ja kalavarude vastutustundliku kasutamise eesmärgil Côte d’Ivoire’i kalapüügi piirkonnas ning aidata majandus-, rahandus-, tehnilise ja teaduskoostöö kaudu kaasa Côte d’Ivoire’i kalandussektori säästvale arengule, kahjustamata seejuures Côte d’Ivoire’i suveräänset otsustusõigust ja selle arenguga seotud strateegiaid;

2.  juhib tähelepanu ELi ja Côte d’Ivoire’i säästva kalapüügi partnerluslepingu protokolli 2017. aasta septembris toimunud tagasi- ja ettevaatava hindamise tulemustele, milles sätestati, et säästva kalapüügi partnerluslepingu (2013–2018) protokoll oli üldiselt mõjus, tulemuslik, asjakohane osaliste huve silmas pidades ja kooskõlas Côte d’Ivoire’i valdkondliku poliitikaga ning sellele sai osaks sidusrühmade ulatuslik toetus, ning milles soovitati uue protokolli koostamise võimalust;

3.  leiab, et ELi ja Côte d’Ivoire’i säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle protokoll, kui neid rakendatakse ning kui need läbi vaadatakse ja/või neid uuendatakse, peaksid arvesse võtma loomakasvatuse, kalanduse ja vesiviljeluse strateegilist arengukava ning meremajanduse tegevuskava Côte d’Ivoire’i kalandussektori arendamiseks ja olema nendega kooskõlas, ning eeskätt peaksid need:

   parandama valitsemistavasid: õigusaktide koostamine ja heakskiitmine ning majandamiskavade arendamine;
   muutma rangemaks Côte d’Ivoire’i majandusvööndi kontrolli ja järelevalvet;
   tugevdama ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemise meetmeid, sh sisevetes;
   võimaldama lossimiskaide ja sadamate ehitamist ja/või renoveerimist, mis peaks hõlmama ka Abidjani sadamat, kuid mitte üksnes sellele keskenduma;
   parandama eelkõige naiste töötingimusi suitsutusmajades ja töötama välja tõhusama suitsutussüsteemi;
   toetama eelkõige kaaspüügiga tegelevate naiste töötingimuste parandamist;
   looma merekaitsealasid;
   tugevdama partnerlusi kolmandate riikidega kalanduskokkulepete kaudu, tagades kokkulepete avaldamisega nende läbipaistvuse, ja looma piirkondliku programmi vaatlejate koolitamiseks ja rakendamiseks;
   võimaldama kalaturgude ehitamist;
   võimaldama organisatsioonide loomist, mis esindavad kalatööstuses eelkõige väikesemahulises kalapüügis tegutsevaid isikuid ja aitavad seeläbi tugevdada tehnilist, haldus- ja läbirääkimissuutlikkust;
   võimaldama põhi- ja kutseõppekeskuste loomist ja/või renoveerimist ning parandama seeläbi kalurite ja meremeeste oskusi;
   suurendama teadustöö tegemise suutlikkust ning võimekust teostada järelevalvet kalavarude üle;
   parandama mereressursside üldist jätkusuutlikkust;

4.  leiab, et AKV riikide meremeeste palkamise eeskirjad ELi kalalaevadele, kus nad võivad moodustada kuni 20 % meeskonnast, võiks olla põhjalikumad; kordab, et tuleb järgida ILO deklaratsiooni põhimõtteid ning pooldab eelkõige ILO konventsiooni nr 188 allkirjastamist, mis tooks kaasa kohustuse jälgida, et töötajatele oleksid tagatud ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste vabaduse üldised põhimõtted ning et ei toimuks diskrimineerimist töösuhetes ja töökohal; kutsub lisaks üles kaaluma kohalike meremeeste liitude nõuet, et tõhustataks AKV riikide meremeeste sotsiaalkaitset, tervise- ja pensionikindlustust;

5.  on seisukohal, et tuleks koguda teavet kasu kohta, mida protokolli rakendamine toob kohalikule majandusele (tööhõive, taristu, parandused sotsiaalvaldkonnas);

6.  leiab, et tuleb suurendada kogu püüki (sihtliigid ja kaaspüük) ja kalavarude kaitsetaseme säilitamist käsitlevate andmete kogust ja täpsust ning parandada valdkondliku toetuse kasutamist, et oleks võimalik täpsemini hinnata lepingu mõju mereökosüsteemidele ja kalurikogukondadele; palub, et komisjon aitaks tagada olukorra, et lepingu rakendamise järelevalve eest vastutavad asutused, sealhulgas selleks loodav ühine teaduskomitee, saaksid tegutseda korrapäraselt ja läbipaistvalt, sealhulgas võimaldades väikesemahulise kalapüügiga tegelevate kalurite ja naissoost kalasuitsutajate liitude, kutseühingute, rannikukogukondade esindajate ning Côte d’Ivoire’i kodanikuühiskonna organisatsioonide osalemist;

7.  palub, et komisjon ja liikmesriigid peaksid oma Côte d’Ivoire’ile suunatud koostöö- ja ametliku arenguabi poliitikasuundade puhul silmas seda, et Euroopa Arengufond ja kõnealuses säästva kalapüügi partnerluslepingus sätestatud valdkondlik abi peaksid üksteist täiendama, et aidata kiiremini ja mõjusamalt suurendada kohalike kalapüügikogukondade võimekust ning kehtestada Côte d’Ivoire’i piiramatu suveräänsus riigi ressursside üle;

8.  palub komisjonil nõuda, et Côte d’Ivoire’i Vabariik kasutaks riikliku kalandussektori jätkusuutlikuks tugevdamiseks protokolli alusel eraldatavat rahalist toetust, ergutades nõudlust kohalike investeeringute ja tööstusprojektide järele ja luues kohalikke töökohti;

9.  palub komisjonil edastada Euroopa Parlamendile ja avalikustada lepingu artiklis 9 ette nähtud ühiskomitee koosolekute protokollid ja järeldused, protokolli artiklis 4 osutatud mitmeaastane valdkondlik programm ja iga-aastaste hindamiste tulemused; palub, et komisjon võimaldaks Euroopa Parlamendi esindajatel osaleda ühiskomitee koosolekutel vaatlejatena ning ergutaks Côte d’Ivoire’i kalurikogukondade osalust;

10.  nõuab, et komisjon ja nõukogu teavitaksid oma volituste piires Euroopa Parlamenti viivitamata ja ammendavalt kõigist protokolliga seotud menetlustest nende kõikidel etappidel ning vajaduse korral protokolli uuendamisest vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõikele 2 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 10;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Côte d’Ivoire’i Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0063.

Viimane päevakajastamine: 27. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika