Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0267M(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0034/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0034/2019

Debates :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Balsojumi :

PV 12/02/2019 - 9.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0064

Pieņemtie teksti
PDF 128kWORD 51k
Otrdiena, 2019. gada 12. februāris - Strasbūra Galīgā redakcija
Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) (rezolūcija)
P8_TA(2019)0064A8-0034/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 12. februāra nenormatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (10858/2018),

–  ņemot vērā protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024) (10856/2018),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. pantu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 7. punktu (C8-0387/2018),

–  ņemot vērā 2019. gada 12. februāra normatīvo rezolūciju par lēmuma projektu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu, kā arī Attīstības komitejas atzinumu (A8-0034/2019),

A.  tā kā Komisija un Kotdivuāras valdība ir vienojušās par jaunu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu (ES un Kotdivuāras IZPN) un īstenošanas protokolu uz sešu gadu laikposmu;

B.  tā kā ES un Kotdivuāras IZPN vispārējais mērķis ir palielināt ES un Kotdivuāras sadarbību zivsaimniecības nozarē, kas ir abu pušu interesēs, veicinot ilgtspējīgu zivsaimniecības politiku un zvejas resursu ilgtspējīgu izmantošanu Kotdivuāras ekskluzīvajā ekonomikas zonā (EEZ);

C.  tā kā iepriekšējā ES un Kotdivuāras IZPN piešķirtās zvejas iespējas tika izmantotas vidēji par 79 %, kas tiek uzskatīts par kopumā labu rādītāju; tā kā attiecīgajā periodā kuģi zvejai ar dreifējošām āķu jedām tomēr neizmantoja tiem pieejamās zvejas iespējas;

D.  tā kā ES un Kotdivuāras IZPN tika noslēgti viens pēc otra, kas ir palīdzējis Kotdivuāras tautsaimniecībai, jo tika izmantots vietējo jūrnieku darbs, Abidžanas osta un konservēšanas infrastruktūra, pilnvērtīgāk izlietota ES tunzivju seineru piezveja un stiprinātas vietējās uzraudzības spējas (lai arī kopumā tās var uzskatīt par pieticīgām);

E.  tā kā ar ES un Kotdivuāras IZPN būtu jāveicina Kotdivuāras zvejnieku kopienu un ar to saistītās rūpniecības un darbību efektīvāka ilgtspējīga attīstība; tā kā ar šo protokolu sniegtajam atbalstam vajadzētu būt saskaņotam ar valsts attīstības plāniem, jo īpaši Stratēģisko lopkopības, zvejniecības un akvakultūras attīstības plānu (PSDEPA), un kopā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju izstrādāto Zilās izaugsmes rīcības plānu ar mērķi palielināt nozares produktivitāti un profesionālismu, lai tā varētu apmierināt iedzīvotāju uztura un nodarbinātības vajadzības; tā kā minētais stratēģiskais plāns paredz, ka šo mērķu sasniegšanai ir vajadzīgs vairāk nekā 140 miljonu EUR liels budžets;

F.  tā kā ES, izmantojot Eiropas Attīstības fondu, Kotdivuārai nodrošina daudzgadu budžetu 273 miljonu EUR apmērā, kas cita starpā koncentrējas uz infrastruktūru, veselību un humāno palīdzību,

1.  uzskata, ka ES un Kotdivuāras IZPN būtu jāīsteno divi vienlīdz svarīgi mērķi: veicināt ES zvejas kuģiem zvejas iespējas Kotdivuāras EEZ, pamatojoties uz labāko pieejamo zinātnisko ieteikumu un neiejaucoties to reģionālo organizāciju, pie kurām pieder Kotdivuāra, (galvenokārt ICCAT) īstenotajos saglabāšanas un pārvaldības pasākumos, kā arī nepārsniedzot pieejamo pārpalikumu; veicināt ES un Kotdivuāras sadarbību, ņemot vērā ilgtspējīgu zivsaimniecības politiku un zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Kotdivuāras zvejas zonā, un sniegt ieguldījumu Kotdivuāras zivsaimniecības nozares ilgtspējīgā attīstībā, īstenojot ekonomisko, finanšu, tehnisko un zinātnisko sadarbību un neierobežojot Kotdivuāras suverēnās izvēles iespējas un stratēģijas attiecībā uz šo attīstību;

2.  vērš uzmanību uz ES un Kotdivuāras IZPN protokola 2017. gada septembrī izstrādātā retrospektīvā un provizoriskā novērtējuma konstatējumiem, kuros ir norādīts, ka 2013.–2018. gada IZPN protokols kopumā ir bijis efektīvs un lietderīgs, pienācīgi ņēmis vērā iesaistītās intereses un atbildis Kotdivuāras nozares politikai, kā arī to ir labi pieņēmušas ieinteresētās personas, un kuros ieteikts noslēgt jaunu protokolu;

3.  joprojām uzskata, ka ES un Kotdivuāras IZPN un tā protokola īstenošanā un pārskatīšanā un/vai atjaunošanā būtu jāiekļauj PSDEPA un Zilās izaugsmes plāns Kotdivuāras zivsaimniecības nozares attīstībai un jāpielāgojas tiem, un konkrēti būtu jāveic sekojošais:

   jāuzlabo pārvaldība: izstrādājot un apstiprinot tiesību aktus un balstoties uz pārvaldības plāniem;
   jāpastiprina kontrole un pārraudzība Kotdivuāras EEZ;
   jāpastiprina nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas (NNN zvejas) apkarošanas pasākumi, tostarp iekšējos ūdeņos;
   jāveicina piestātņu un ostu celtniecība un/vai atjaunošana — šajos pasākumos iekļaujot arī Abidžanas ostu;
   jāuzlabo kūpinātavu apstākļi, jo īpaši sievietēm, nodrošinot efektīvāku konservēšanas sistēmu;
   jāatbalsta darba apstākļu uzlabošana sievietēm, kuras ir galvenokārt atbildīgas par piezvejas apstrādi;
   jānosaka aizsargājamas jūras teritorijas;
   jāpastiprina partnerība ar trešām valstīm, ar tām noslēdzot zivsaimniecības nolīgumus, nodrošinot pārredzamību ar šo nolīgumu satura publicēšanu, kā arī izveidojot reģionālo programmu novērotāju apmācībai un izmantošanai;
   jāveicina zivju tirgu izveide;
   jāveicina zvejnieku (jo īpaši nerūpnieciskajā zvejā iesaistīto zvejnieku) organizāciju izveide, tādējādi palīdzot stiprināt viņu tehniskās, pārvaldības un sarunu vešanas spējas;
   jāizveido un/vai jāatjauno pamatizglītības un profesionālās apmācības centri, tādējādi paaugstinot zvejnieku un jūrnieku prasmju līmeni;
   jāpalielina zinātniskās izpētes spējas un spēja uzraudzīt zvejas resursus;
   kopumā jāuzlabo jūras resursu ilgtspēja;

4.  uzskata, noteikumi par ĀKK jūrnieku pieņemšanu darbā uz ES zvejas kuģiem (pašlaik 20 % no apkalpes) varētu būt vērienīgāki; atkārto, ka ir jāievēro SDO principi, un jo īpaši atbalsta SDO Konvencijas Nr. 188 parakstīšanu, kas paredz pienākumu ievērot biedrošanās brīvību, darba koplīgumu slēgšanu un nediskrimināciju nodarbinātībā un darba vietā; turklāt aicina ņemt vērā vietējo jūrnieku apvienību prasības, lai praksē tiktu labāk īstenots ĀKK jūrnieku sociālā nodrošinājuma, veselības aprūpes un pensiju iemaksu segums;

5.  uzskata, ka varētu apkopot informāciju par labumu, ko minētā protokola īstenošana sniedz vietējai ekonomikai (nodarbinātības, infrastruktūras un sociālo uzlabojumu jomā);

6.  uzskata, ka būtu vēlams uzlabot datu daudzumu un precizitāti par visu nozveju (mērķsugu un piezvejas) un zvejas resursu saglabāšanās stāvokli, kā arī uzlabot nozares atbalsta finansējuma īstenošanu, lai šis nolīgums sniegtu konkrētāku ietekmi uz jūras ekosistēmu un zvejnieku kopienām; aicina Komisiju palīdzēt nodrošināt, lai par nolīguma īstenošanas pārraudzību atbildīgās struktūras, tostarp šim nolūkam izveidojamā apvienotā zinātniskā komiteja, varētu pastāvīgi un pārredzami darboties, iesaistot nerūpniecisko zvejnieku asociācijas un sieviešu zivju kūpinātāju asociācijas, arodbiedrības, piekrastes kopienu pārstāvjus un Kotdivuāras pilsoniskās sabiedrības organizācijas;

7.  aicina Komisiju un dalībvalstis savā Kotdivuārai paredzētajā sadarbības un oficiālās attīstības palīdzības politikā ņemt vērā to, ka Eiropas Attīstības fondam un IZPN paredzētajam nozares atbalstam būtu viens otru jāpapildina, lai tādējādi ātrāk un efektīvāk palīdzētu nodrošināt pilnvērtīgas iespējas vietējām zvejnieku kopienām un palīdzētu Kotdivuārai pilnībā īstenot suverēnās tiesības attiecībā uz saviem resursiem;

8.  aicina Komisiju mudināt Kotdivuāras Republika izmantot protokolā paredzēto finansiālo ieguldījumu, lai ilgtspējīgi stiprinātu valsts zivsaimniecības nozari, veicinot pieprasījumu pēc vietējiem ieguldījumiem un industrijas projektiem, kā arī radot vietējas darbvietas;

9.  aicina Komisiju nosūtīt Parlamentam un darīt publiski pieejamus Partnerattiecību nolīguma 9. pantā paredzētās apvienotās komitejas sanāksmju protokolus un secinājumus, kā arī protokola 4. pantā minēto nozares daudzgadu programmu un attiecīgo gada novērtējumu konstatējumus; aicina Komisiju ļaut Parlamenta pārstāvjiem kā novērotājiem piedalīties apvienotās komitejas sanāksmēs un sekmēt Kotdivuāras zvejnieku kopienu līdzdalību;

10.  aicina Komisiju un Padomi katru savā kompetences jomā un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 13. panta 2. punktu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 10. punktu nekavējoties un pilnībā informēt Parlamentu visos ar protokolu un vajadzības gadījumā tā atjaunošanu saistīto procedūru posmos;

11.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Kotdivuāras Republikas valdībai un parlamentam.

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0063.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 27. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika