Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0267M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0034/2019

Predkladané texty :

A8-0034/2019

Rozpravy :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Hlasovanie :

PV 12/02/2019 - 9.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0064

Prijaté texty
PDF 133kWORD 46k
Utorok, 12. februára 2019 - Štrasburg
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (uznesenie)
P8_TA(2019)0064A8-0034/2019

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10858/2018),

–  so zreteľom na Protokol, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024) (10856/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0387/2018),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 12. februára 2019 o návrhu rozhodnutia(1),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0034/2019),

A.  keďže Komisia a vláda Pobrežia Slonoviny vyrokovali novú dohodu o partnerstve v sektore udržateľného rybolovu (ďalej len „SFPA EÚ – Pobrežie Slonoviny“) a vykonávací protokol na obdobie šiestich rokov;

B.  keďže celkovým cieľom SFPA EÚ – Pobrežie Slonoviny je zvýšiť spoluprácu v oblasti rybolovu medzi EÚ a Pobrežím Slonoviny, a to v záujme oboch strán, podporou udržateľnej rybárskej politiky a udržateľného využívania rybolovných zdrojov vo výhradnej hospodárskej zóne (ďalej len „VHZ“) Pobrežia Slonoviny;

C.  keďže využívanie rybolovných možností v rámci predchádzajúcej SFPA EÚ – Pobrežie Slonoviny predstavovalo v priemere 79 %, čo je údaj, ktorý sa celkovo považuje za dobrý; keďže počas tohto obdobia však plavidlá s lovnými šnúrami nevyužili dostupné rybolovné možnosti;

D.  keďže skutočnosť, že EÚ a Pobrežie Slonoviny uzavreli viaceré dohody o partnerstve v sektore udržateľného rybárstva, pomohla hospodárstvu Pobrežia Slonoviny tak, že sa využili miestni námorníci a prístavné a konzervárenské zariadenia v Abidžane, využili sa vedľajšie úlovky plavidiel EÚ na lov tuniakov vakovou sieťou a posilnili sa miestne kapacity na monitorovanie (hoci sa všeobecne považujú za skromné);

E.  keďže SFPA EÚ – Pobrežie Slonoviny by mala podporovať účinnejší udržateľný rozvoj rybárskych komunít Pobrežia Slonoviny a súvisiacich priemyselných odvetví a činností; keďže podpora, ktorá sa má poskytnúť podľa protokolu, musí byť v súlade s národnými plánmi rozvoja – najmä so strategickým plánom pre rozvoj chovu, rybolovu a akvakultúry (PSDEPA) – a s akčným plánom pre modrý rast, vytvoreným v spolupráci s Organizáciou Spojených národov, s cieľom zvýšiť výrobu a profesionalizovať tento sektor, aby sa uspokojili potreby obyvateľstva v oblasti potravín a zamestnanosti; keďže podľa uvedeného strategického plánu si dosiahnutie týchto cieľov vyžaduje rozpočet vo výške viac ako 140 miliónov EUR;

F.  keďže EÚ prispieva prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu k viacročnému rozpočtu pre Pobrežie Slonoviny vo výške 273 miliónov EUR, pričom sa okrem iného zameriava na infraštruktúru, zdravotníctvo a humanitárnu pomoc;

1.  zastáva názor, že SFPA EÚ – Pobrežie Slonoviny by mala sledovať dva rovnako dôležité ciele: 1) poskytovanie rybolovných možností plavidlám EÚ vo VHZ Pobrežia Slonoviny na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní a bez toho, aby sa zasahovalo do ochranných a riadiacich opatrení regionálnych organizácií, ktorých je Pobrežie Slonoviny členom – predovšetkým komisie ICCAT, alebo aby sa prekročil dostupný nadbytok; a 2) presadzovanie spolupráce medzi EÚ a Pobrežím Slonoviny, pričom sa zohľadní politika udržateľného rybolovu a zodpovedné využívanie rybolovných zdrojov v rybolovnej zóne Pobrežia Slonoviny, a prispievanie k udržateľnému rozvoju sektora rybolovu Pobrežia Slonoviny prostredníctvom hospodárskej, finančnej, technickej a vedeckej spolupráce, a to bez oslabenia zvrchovaných rozhodnutí a stratégií Pobrežia Slonoviny týkajúcich sa daného rozvoja;

2.  upozorňuje na zistenia vyplývajúce z retrospektívneho a perspektívneho posúdenia protokolu k SFPA EÚ – Pobrežie Slonoviny vypracovaného v septembri 2017, v ktorom sa uvádza, že protokol k SFPA na roky 2013 – 2018 sa celkovo ukázal ako účinný, efektívny a primeraný dotknutým záujmom a v súlade so sektorovou politikou Pobrežia Slonoviny a vyznačujúci sa vysokým stupňom prijateľnosti pre zainteresované strany, a v ktorom odporúča uzavretie nového protokolu;

3.  trvá na tom, že SFPA EÚ – Pobrežie Slonoviny a jej protokol, keď sa budú vykonávať a prípadne revidovať a/alebo obnovovať, budú musieť prihliadať na PPSEPA a plán pre modrý rast v záujme rozvoja sektora rybolovu Pobrežia Slonoviny a byť s nimi v súlade, a predovšetkým by mali:

   zlepšiť riadenie: vypracovanie a schválenie právnych predpisov a následný rozvoj riadiacich plánov;
   sprísniť kontroly a dohľad vo VHZ Pobrežia Slonoviny;
   posilniť opatrenia na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN rybolovu), a to aj vo vnútrozemských vodách;
   umožniť vybudovanie prístavísk a prístavov a/alebo ich renováciu, a to vrátane – nie však výlučne – prístavu Abidžan;
   zlepšiť podmienky v udiarňach, najmä pre ženy, a tým vytvoriť účinnejší systém konzervovania;
   podporovať zlepšovanie pracovných podmienok žien, ktoré sú primárne zodpovedné za nakladanie s vedľajšími úlovkami;
   zriadiť chránené morské oblasti;
   posilňovať partnerstvá s tretími krajinami vo forme rybárskych dohôd, pričom je treba zabezpečiť transparentnosť zverejnením obsahu týchto dohôd, a tiež vytvorením regionálneho programu pre odbornú prípravu a využívaním pozorovateľov;
   umožniť vytvorenie trhov s rybami;
   umožniť vznik organizácií zastupujúcich mužov a ženy pracujúcich v rybárskom priemysle, a to najmä pokiaľ ide o tých, ktorí sa venujú maloobjemovému rybolovu, a tým pomôcť posilniť technické, riadiace a rokovacie schopnosti;
   slúžiť na zriadenie a/alebo renováciu školiacich stredísk základnej a odbornej prípravy, čím sa zvýši úroveň zručností rybárov a námorníkov;
   zlepšiť kapacity vedeckého výskumu a schopnosť monitorovať rybolovné zdroje;
   zlepšiť celkovú udržateľnosť morských zdrojov;

4.  domnieva sa, že pravidlá týkajúce sa najímania námorníkov z krajín AKT pre rybárske plavidlá EÚ vo výške 20 % posádky by mohli byť ambicióznejšie; opakuje, že je potrebné dodržiavať zásady MOP a predovšetkým podporuje podpísanie dohovoru MOP č. 188, z čoho zároveň vyplýva povinnosť rešpektovať všeobecné zásady slobody združovania a slobodného kolektívneho vyjednávania pre pracovníkov a nediskriminácie v zamestnaní a na pracovisku; žiada tiež, aby sa prihliadalo na požiadavky miestnych odborových zväzov námorníkov, aby sa do praxe lepšie premietlo sociálne, zdravotné a dôchodkové zabezpečenie námorníkov z krajín AKT;

5.  domnieva sa, že by sa mali zhromažďovať informácie o prínosoch vykonávania protokolu pre miestne hospodárstva (zamestnanosť, infraštruktúra, sociálne zlepšenia);

6.  považuje za žiaduce, aby sa zlepšila kvantita a presnosť informácií o všetkých úlovkoch (cieľových druhov a vedľajších úlovkoch) a o stave zachovania rybolovných zdrojov a skvalitniť vykonávanie finančnej sektorovej podpory, aby sa dal presnejšie odhadnúť vplyv dohody na morský ekosystém a rybárske spoločenstvá; vyzýva Komisiu, aby pomohla zabezpečiť, aby orgány zodpovedné za dohľad nad vykonávaním dohody vrátane spoločného vedeckého výboru, ktorý sa má zriadiť na tento účel, mohli fungovať pravidelne a transparentne, a to pri zapojení remeselných združení rybárov a združení žien zaoberajúcich sa údením rýb, odborových zväzov, zástupcov pobrežných spoločenstiev a organizácií občianskej spoločnosti Pobrežia Slonoviny;

7.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri svojej politike spolupráce a oficiálnej rozvojovej pomoci zameranej na Pobrežie Slonoviny, mali na pamäti to, že Európsky rozvojový fond a sektorová podpora stanovená v tejto SFPA by sa mali navzájom dopĺňať s cieľom rýchlejšie a účinnejšie prispievať k posilneniu miestnych rybárskych komunít a k plnému uplatňovaniu zvrchovanosti Pobrežia Slonoviny v oblasti zdrojov tejto krajiny;

8.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na Republiku Pobrežia Slonoviny, aby finančný príspevok stanovený protokolom využila na udržateľné posilnenie odvetvia rybolovu na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom podpory dopytu po miestnych investíciách a priemyselných projektoch a vytvárania lokálnych pracovných miest;

9.  vyzýva Komisiu, aby poslala Európskemu parlamentu a zverejnila zápisnicu a závery zo schôdzí Spoločného výboru ustanoveného v článku 9 dohody, viacročný sektorový program uvedený v článku 4 protokolu a príslušné závery ročných hodnotení; vyzýva Komisiu, aby umožnila účasť zástupcov Európskeho parlamentu ako pozorovateľov na schôdzach spoločného výboru a podporila účasť rybárskych spoločenstiev Pobrežia Slonoviny;

10.  vyzýva Komisiu a Radu, aby konajúc v medziach svojich právomocí bezodkladne a v plnej miere informovali Európsky parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa protokolu a prípadne obnovenia jeho platnosti podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a podľa článku 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Republiky Pobrežia Slonoviny.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2019)0063.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia