Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0267M(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0034/2019

Predložena besedila :

A8-0034/2019

Razprave :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Glasovanja :

PV 12/02/2019 - 9.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0064

Sprejeta besedila
PDF 123kWORD 51k
Torek, 12. februar 2019 - Strasbourg
Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024) (resolucija)
P8_TA(2019)0064A8-0034/2019

Nezakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. februarja 2019 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10858/2018),

–  ob upoštevanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024) (10856/2018),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0387/2018),

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 12. februarja 2019(1) o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju člena 99(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenja Odbora za razvoj (A8-0034/2019),

A.  ker sta se Komisija in vlada Slonokoščene obale pogajali o novem sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu (sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Slonokoščeno obalo) in protokolu o izvajanju za šestletno obdobje;

B.  ker je splošni cilj sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Slonokoščeno obalo okrepiti sodelovanje na področju ribištva med EU in Slonokoščeno obalo, kar je v interesu obeh strani, s spodbujanjem trajnostne ribiške politike in trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov v izključni ekonomski coni Slonokoščene obale;

C.  ker je koriščenje ribolovnih možnosti v okviru prejšnjega sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Slonokoščeno obalo v povprečju znašalo 79 %, kar je številka, ki se na splošno šteje za dobro; ker v tem obdobju plovila s parangalom niso izkoristila razpoložljivih ribolovnih možnosti;

D.  ker dejstvo, da se sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Slonokoščeno obalo sklepajo eden za drugim, pomaga gospodarstvu Slonokoščene obale, saj se uporabljajo lokalni pomorščaki ter pristanišče in zmogljivosti za konzerviranje v Abidžanu, upošteva se prilov plovil EU za ribolov tunov s potegalko, lokalne zmogljivosti za spremljanje pa so se okrepile (čeprav se šteje, da so na splošno skromne);

E.  ker bi moral sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Slonokoščeno obalo spodbujati učinkovitejši trajnostni razvoj ribiških skupnosti Slonokoščene obale ter povezanih industrij in dejavnosti; ker mora biti podpora, ki se zagotavlja na podlagi Protokola, v skladu z nacionalnimi razvojnimi načrti, zlasti s strateškim načrtom za razvoj živinoreje, ribištva in akvakulture (PSDEPA), in z akcijskim načrtom za modro rast, zasnovanim z Združenimi narodi za povečanje proizvodnje in profesionalizacijo sektorja, da bi se zadovoljile potrebe prebivalstva po hrani in zaposlovanju; ker v skladu z zgoraj navedenim strateškim načrtom doseganje teh ciljev zahteva proračun v višini več kot 140 milijonov EUR;

F.  ker EU prek Evropskega razvojnega sklada prispeva za Slonokoščeno obalo večletni proračun v višini 273 milijonov EUR, s poudarkom med drugim na infrastrukturi, zdravju in humanitarni pomoči;

1.  meni, da ima sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Slonokoščeno obalo dva enako pomembna cilja: (1) zagotavljanje ribolovnih možnosti za plovila EU v izključni ekonomski coni Slonokoščene obale na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in brez poseganja v ukrepe za ohranjanje in upravljanje regionalnih organizacij, katerih članica je Slonokoščena obala, predvsem konvencije ICCAT, ali prekoračitev razpoložljivega presežka; in (2) spodbujanje sodelovanja med EU in Slonokoščeno obalo, da bi se zagotovila trajnostna ribiška politika in odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov na ribolovnem območju Slonokoščene obale, ter prispevanje k trajnostnemu razvoju ribiškega sektorja Slonokoščene obale z gospodarskim, finančnim, tehničnim in znanstvenim sodelovanjem, ne da bi se posegalo v suverene odločitve Slonokoščene obale v zvezi s tem razvojem;

2.  opozarja na ugotovitve retrospektivne in prospektivne ocene protokola k sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Slonokoščeno obalo, ki je bila opravljena septembra 2017 in v kateri je navedeno, da se je protokol k sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu za obdobje 2013–2018 na splošno izkazal kot učinkovit, uspešen, primeren za zadevne interese in skladen s sektorsko politiko Slonokoščene obale ter v veliki meri sprejemljiv za deležnike, in je priporočena sklenitev novega protokola;

3.  vztraja, da morata sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Slonokoščeno obalo ter protokol k temu sporazumu pri svojem izvajanju in morebitni spremembi in/ali prenovi upoštevati PSDEPA in akcijski načrt za modro rast in biti z njima usklajena za razvoj ribiškega sektorja Slonokoščene obale, zlasti pa bi morala:

   izboljšati upravljanje: priprava in potrditev zakonodaje ter nadaljnji razvoj načrtov upravljanja;
   okrepiti nadzor in spremljanje v izključni ekonomski coni Slonokoščene obale;
   okrepiti ukrepe za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, tudi v celinskih vodah;
   omogočati izgradnjo in/ali obnovo privezov in pristanišč, med drugim tudi pristanišča v Abidžanu;
   izboljšati pogoje v prekajevalnicah, zlasti za ženske, da bi se povečala učinkovitost sistema prekajevanja;
   prispevati k izboljšanju delovnih pogojev za ženske, ki se v prvi vrsti ukvarjajo s prilovom;
   vzpostaviti zaščitena morska območja;
   okrepiti partnerstva s tretjimi državami s sporazumi o ribištvu, zagotavljati preglednost z objavo vsebine teh sporazumov in tudi z vzpostavitvijo regionalnega programa za usposabljanje in vključevanje opazovalcev;
   omogočiti izgradnjo ribjih trgov;
   omogočiti okrepitev organizacij, ki zastopajo moške in ženske v ribiškem sektorju, zlasti tiste, ki se ukvarjajo z malim ribolovom, s čimer bi se okrepile tehnične, upravne in pogajalske zmogljivosti;
   omogočiti vzpostavitev in/ali obnovo centrov za osnovno in poklicno usposabljanje, s čimer bi se povečala usposobljenost ribičev in pomorščakov;
   okrepiti znanstvene raziskovalne zmogljivosti in zmožnosti za spremljanje ribolovnih virov;
   izboljšati trajnost morskih virov na splošno;

4.  meni, da bi bila lahko pravila za zaposlovanje pomorščakov iz držav AKP za ribiška plovila EU, ki predstavljajo 20 % posadke, bolj ambiciozna; ponavlja, da je treba spoštovati načela Mednarodne organizacije dela, zlasti pa se zavzema za podpis Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 188, kar vključuje obveznost spoštovanja splošnih načel svobode združevanja in kolektivnih pogajanj delavcev ter prepovedi diskriminacije pri zaposlovanju in na delovnem mestu; poziva tudi k razmisleku o zahtevah sindikatov lokalnih pomorščakov, naj se socialna varnost ter zdravstveno in pokojninsko varstvo pomorščakov iz držav AKP bolje prevedejo v prakso;

5.  meni, da bi bilo treba zbrati informacije o koristih, ki jih izvajanje protokola prinaša lokalnemu gospodarstvu (zaposlovanje, infrastruktura, socialne izboljšave);

6.  meni, da bi bilo treba izboljšati količino in natančnost podatkov o vseh ulovih (ciljnih vrstah in prilovu) in o stanju ohranjenosti ribolovnih virov ter izboljšati izvajanje financiranja sektorske podpore, da bi se lahko natančneje ocenil vpliv sporazuma na morski ekosistem in ribiške skupnosti; poziva Komisijo, naj pomaga zagotoviti, da bodo lahko organi, pristojni za nadzor nad izvajanjem sporazuma, vključno s skupnim znanstvenim odborom, ki bo za to ustanovljen, delovali redno in pregledno ob sodelovanju združenj obrtnih ribičev in žensk v prekajevalnicah, sindikatov, predstavnikov obalnih skupnosti in organizacij civilne družbe Slonokoščene obale;

7.  poziva Komisijo in države članice, naj v okviru politik sodelovanja in uradne razvojne pomoči, osredotočenih na Slonokoščeno obalo, upoštevajo, da se morata Evropski razvojni sklad in sektorska podpora iz tega sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med seboj dopolnjevati, da bi se hitreje in učinkoviteje prispevalo h krepitvi lokalnih ribiških skupnosti in popolnemu izvajanju suverenosti Slonokoščene obale nad njenimi viri;

8.  poziva Komisijo, naj Republiko Slonokoščeno obalo spodbuja k uporabi finančnega prispevka, ki ga zagotavlja protokol, za trajnostno okrepitev ribiške industrije, spodbujanje povpraševanja po lokalnih naložbah in industrijskih projektih ter ustvarjanje lokalnih delovnih mest;

9.  poziva Komisijo, naj Parlamentu pošlje in objavi zapisnike in sklepe sej skupnega odbora iz člena 9 sporazuma, večletni sektorski program iz člena 4 protokola in ugotovitve iz letnih ocen; poziva jo tudi, naj predstavnikom Parlamenta omogoči, da se kot opazovalci udeležujejo sej skupnega odbora, in spodbuja k sodelovanju ribiške skupnosti Slonokoščene obale;

10.  poziva Komisijo in Svet, naj v skladu s členom 13(2) Pogodbe o Evropski uniji in členom 218(10) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter v okviru svojih pristojnosti Parlament hitro in izčrpno obveščata o vseh fazah postopka, povezanega s Protokolom in njegovim morebitnim podaljšanjem;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Republike Slonokoščene obale.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0063.

Zadnja posodobitev: 27. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov