Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0267M(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0034/2019

Ingivna texter :

A8-0034/2019

Debatter :

PV 11/02/2019 - 15
CRE 11/02/2019 - 15

Omröstningar :

PV 12/02/2019 - 9.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0064

Antagna texter
PDF 123kWORD 46k
Tisdagen den 12 februari 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) (resolution)
P8_TA(2019)0064A8-0034/2019

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 12 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018-2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10858/2018),

–  med beaktande av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024) (10856/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a led v och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0387/2018),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om utkastet till beslut(1),

–  med beaktande av artikel 99.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0034/2019), och av följande skäl:

A.  Kommissionen och Elfenbenskustens regering har förhandlat fram ett nytt partnerskapsavtal om hållbart fiske (partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Elfenbenskusten) och ett genomförandeprotokoll för en sexårsperiod.

B.  Det övergripande syftet med partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Elfenbenskusten är att öka fiskesamarbetet mellan EU och Elfenbenskusten, vilket ligger i båda parters intresse, genom att främja en politik för hållbart fiske och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Elfenbenskustens exklusiva ekonomiska zon (EEZ).

C.  Utnyttjandet av fiskemöjligheterna inom ramen för det tidigare partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Elfenbenskusten uppgick i genomsnitt till 79 procent, vilket på det stora hela anses vara en tillfredsställande nivå. Under denna period utnyttjades de tillgängliga fiskemöjligheterna emellertid inte av långrevsfartyg.

D.  Att partnerskapsavtalen om hållbart fiske mellan EU och Elfenbenskusten har ingåtts ett efter ett har bidragit till Elfenbenskustens ekonomi i den utsträckning som lokala sjömän och Abidjans hamn och konserveringsanläggningar har använts, bifångsterna från EU:s notfartyg för tonfiskfiske har utnyttjats och den lokala övervakningskapaciteten har stärkts (även om den generellt sett anses vara relativt låg).

E.  Partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Elfenbenskusten bör främja en mer effektiv och hållbar utveckling av Elfenbenskustens fiskesamhällen och av närstående industri och verksamhet. Det stöd som ska tillhandahållas enligt protokollet måste vara förenligt med de nationella utvecklingsplanerna – särskilt den strategiska planen för utveckling av uppfödning, fiske och vattenbruk (PSDEPA) – och handlingsplanen för blå tillväxt, som utarbetats tillsammans med FN för att öka produktionen inom sektorn och göra den mer professionell, i syfte att tillgodose befolkningens behov av livsmedel och sysselsättning. Enligt ovannämnda strategiska plan krävs det en budget på mer än 140 miljoner euro för att dessa mål ska kunna uppnås.

F.  EU bidrar genom Europeiska utvecklingsfonden med en flerårig budget på 273 miljoner euro till Elfenbenskusten, med fokus på bland annat infrastruktur, hälso- och sjukvård och humanitärt bistånd.

1.  Europaparlamentet anser att partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Elfenbenskusten bör eftersträva följande två mål som är lika viktiga: 1) Att ge EU‑fartyg fiskemöjligheter i Elfenbenskustens EEZ på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning och utan att det inkräktar på de bevarande- och förvaltningsåtgärder som vidtas av de regionala organisationer som Elfenbenskusten tillhör – främst Iccat – och utan att det tillgängliga överskottet överskrids. 2) Att främja samarbete mellan EU och Elfenbenskusten, som syftar till en politik för hållbart fiske och ansvarsfullt utnyttjande av fiskeresurserna i Elfenbenskustens fiskezon, och att bidra till en hållbar utveckling av fiskerisektorn i Elfenbenskusten genom ekonomiskt, finansiellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete, utan att Elfenbenskustens suveränitet och strategier i fråga om denna utveckling undergrävs.

2.  Europaparlamentet uppmärksammar resultaten av den retrospektiva och framåtblickande bedömning av protokollet till partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Elfenbenskusten som gjordes i september 2017, där det framgår att protokollet till partnerskapsavtalet om hållbart fiske för 2013–2018 på det hela taget har visat sig vara effektivt och ändamålsenligt för de berörda intressena och förenligt med Elfenbenskustens sektorspolitik samt i hög grad är accepterat av berörda parter, och där det rekommenderas att ett nytt protokoll ingås.

3.  Europaparlamentet håller fast vid att man i samband med genomförandet och en eventuell översyn och/eller förlängning av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Elfenbenskusten med tillhörande protokoll måste beakta och anpassa dem till den strategiska planen (PSDEPA) och handlingsplanen för blå tillväxt för utvecklingen av Elfenbenskustens fiskerisektor, och att man särskilt bör inrikta sig på följande:

   Förbättra styrningen: utarbeta och godkänna lagstiftning och bygga vidare på förvaltningsplaner.
   Stärka kontrollen och övervakningen i Elfenbenskustens EEZ.
   Stärka åtgärderna för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU‑fiske), även i inlandsvatten.
   Möjliggöra bygge och/eller renovering av landningskajer och hamnar, vilket bör inbegripa – men inte begränsas till – hamnen i Abidjan.
   Förbättra förhållandena i rökerier, särskilt för kvinnor, och därmed skapa ett effektivare konserveringssystem.
   Stödja en förbättring av arbetsvillkoren för kvinnor, som är de som i första hand hanterar bifångster.
   Inrätta marina skyddsområden.
   Stärka partnerskapen med tredjeländer i form av fiskeavtal och säkerställa öppenhet genom att offentliggöra innehållet i dessa avtal samt även genom att inrätta ett regionalt program för utbildning och användning av observatörer.
   Möjliggöra uppbyggnad av fiskmarknader.
   Möjliggöra ett stärkande av organisationer som företräder män och kvinnor inom fiskenäringen, särskilt dem som arbetar med småskaligt fiske, och på så sätt bidra till att stärka den tekniska kapaciteten, förvaltnings- och förhandlingskapaciteten.
   Inrätta och/eller modernisera grund- och yrkesutbildningsanstalter och därmed öka kompetensnivån hos fiskare och sjömän.
   Förbättra den vetenskapliga forskningskapaciteten och möjligheterna att övervaka fiskeresurserna.
   Förbättra de marina resursernas hållbarhet rent allmänt.

4.  Europaparlamentet anser att bestämmelserna om anställning av sjömän från AVS‑länderna för EU:s fiskefartyg skulle kunna vara mer långtgående än 20 procent av besättningen. Parlamentet upprepar att ILO:s principer måste följas, och förespråkar i synnerhet att ILO:s konvention nr 188 undertecknas, vilket innebär en skyldighet att följa de allmänna principerna om föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar för arbetstagare samt om icke-diskriminering i arbetslivet och på arbetsplatsen. Parlamentet begär också att hänsyn ska tas till kraven från lokala fackföreningar för sjömän på att socialförsäkring, hälso- och sjukvårdsförsäkring och pensionsförsäkring för sjömän från AVS-länderna ska omsättas bättre i praktiken.

5.  Europaparlamentet anser att det vore intressant att ta fram information om de fördelar som tillämpningen av protokollet medför för de lokala ekonomierna (sysselsättning, infrastruktur, samhällsförbättringar).

6.  Europaparlamentet anser att det krävs fler och mer tillförlitliga uppgifter om alla fångster (målarter och bifångster) och om fiskeresursernas tillstånd och att genomförandet av sektorsstödet måste förbättras, så att man ska kunna bedöma mer exakt hur avtalet påverkar det marina ekosystemet och fiskesamhällena. Parlamentet uppmanar kommissionen att bidra till att säkerställa att de organ med ansvar för att övervaka genomförandet av avtalet, däribland en gemensam vetenskaplig kommitté som ska inrättas för detta ändamål, kan arbeta på ett regelbundet och öppet sätt, med deltagande av organisationer för småskaliga fiskare och för kvinnor som arbetar vid fiskrökerier, fackföreningar, företrädare för kustsamhällena samt civilsamhällesorganisationer i Elfenbenskusten.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i sin politik för samarbete med och officiellt utvecklingsbistånd till Elfenbenskusten beakta att Europeiska utvecklingsfonden och det sektorsstöd som fastställs i detta partnerskapsavtal om hållbart fiske bör komplettera varandra för att snabbare och mer effektivt bidra till stärkandet av lokala fiskesamhällen och till Elfenbenskustens fulla utövande av sin suveränitet över landets resurser.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med kraft uppmuntra Elfenbenskusten att använda det ekonomiska bidrag som beviljas genom protokollet för att stärka landets nationella fiskerinäring, främja efterfrågan på lokala investeringar och industriprojekt och skapa lokala arbetstillfällen.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet och offentliggöra protokollen och slutsatserna från de sammanträden som hållits i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet, det fleråriga sektorsprogram som avses i artikel 4 i protokollet och resultaten av de årliga utvärderingarna. Kommissionen uppmanas också att underlätta för parlamentets företrädare att delta som observatörer i den gemensamma kommitténs möten och att uppmuntra deltagandet av fiskesamhällen i Elfenbenskusten.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom ramen för sina befogenheter omedelbart och fullständigt informera parlamentet i alla skeden av de förfaranden som avser protokollet och dess eventuella förlängning, i enlighet med artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och till regeringen och parlamentet i Republiken Elfenbenskusten.

(1) Antagna texter, P8_TA(2019)0063.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy