Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0211(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0064/2019

Внесени текстове :

A8-0064/2019

Разисквания :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Гласувания :

PV 12/02/2019 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0068

Приети текстове
PDF 264kWORD 76k
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург
Програма на ЕС за борба с измами ***I
P8_TA(2019)0068A8-0064/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0386),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, и членове 33 и 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0236/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Сметната палата от 15 ноември 2018 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по бюджети (A8-0064/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  посочва, че определеният в законодателното предложение финансов пакет е единствено указание за законодателния орган и че той не може да бъде определен, преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 10, 10.1.2019 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите
P8_TC1-COD(2018)00211

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 33 и 325 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Сметната палата (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  В член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз се изисква Съюзът и държавите членки да се борят с измамите, корупцията и всички други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Съюза. Съюзът следва да подкрепя дейностите в тези области.

(2)  В миналото подкрепата за такива дейности чрез Решение № 804/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(3) (програма „Херкулес“), изменено и удължено с Решение № 878/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(4) (програма „Херкулес II“), отменено и заменено с Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета(5) (програма „Херкулес III“), даде възможност да се подобрят дейностите, предприемани от Съюза и държавите членки в областта на противодействието на измамите, корупцията и всички други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза.

(3)  Подпомагането на докладването от държавите членки, държавите кандидатки и държавите потенциални кандидатки на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Съюза, чрез Системата за управление на нередностите (IMS) е изискване на секторното законодателство за Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони(6), Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство(7), фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи(8), Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица(9), както и предприсъединителната помощ(10) за програмния период 2014—2020 г. и след него. IMS представлява сигурно електронно комуникационно средство, което улеснява изпълнението на задължението на държавите членки, както и на държавите кандидатки и държавите потенциални кандидатки, да докладват откритите нередности и което подпомага управлението и анализа на нередностите.

(3a)  Необходимо е да се компенсира многообразието от правни и административни системи в държавите членки, за да се преодолеят нередностите и да се води борба с измамите; Промените в броя на нередностите могат да бъдат свързани с напредъка в изпълнението на многогодишните програмни цикли и със закъсненията в докладването. Всичко това налага създаването на единна система за събиране на данни от държавите членки относно нередностите и случаите на измама, за да се стандартизира процесът на докладване и да се осигури качеството и съпоставимостта на предоставяните данни. [Изм. 1]

(3б)  Значението на превантивните дейности на Комисията и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е безспорно, така както и засилването на прилагането на системата за ранно откриване и отстраняване (EDES), информационната система за борба с измамите (AFIS) и завършването на националните стратегии за борба с измамите. В контекста на тези дейности е необходимо да се изготви рамка за цифровизацията на всички процеси в изпълнението на политиките на Съюза (включително покани за представяне на предложения, кандидатстване, оценка, изпълнение и плащания), която да бъде приложена от всички държави членки. [Изм. 2]

(4)  Съгласно Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета(11) и Решение 2009/917/ПВР на Съвета(12) Съюзът следва да подкрепя взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията, за да се гарантира правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси.

(5)  Тази помощ се предоставя за редица оперативни дейности. Това включва Информационната система за борба с измамите (AFIS) — платформа за информационни технологии, която се състои от набор от приложения, работещи в рамките на обща информационна система, управлявана от Комисията. IMS работи и на платформата AFIS. Такава система се нуждае от стабилно и предвидимо финансиране през годините, за да се гарантира нейната устойчивост.

(6)  Подкрепата от Съюза в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза, на докладването на нередности и на административната взаимопомощ и сътрудничеството по митническите и земеделските въпроси следва да бъде рационализирана в една-единствена програма — Програмата на ЕС за борба с измамите („програмата“), за да се увеличат синергиите и бюджетната гъвкавост и да се опрости управлението, без да се засяга ефективният контрол от страна на съзаконодателите върху изпълнението на програмата. [Изм. 3]

(7)  Поради това програмата съчетава компонент, сходен на програмата „Херкулес“, друг компонент, гарантиращ финансирането на IMS, и трети компонент, който финансира дейностите, възложени на Комисията по силата на Регламент (ЕО) № 515/97, включително платформата AFIS.

(7a)   Защитата на финансовите интереси на Съюза следва да бъде насочена към всички аспекти на бюджета на Съюза, както от страната на приходите, така и от страната на разходите. В този контекст следва да се вземе надлежно предвид фактът, че програмата е единствената, която изрично подкрепя разходната част на бюджета на Съюза. [Изм. 4]

(8)  Платформата AFIS включва няколко информационни системи, включително Митническата информационна система (МИС). МИС е автоматизирана информационна система, която има за цел да помага на държавите членки при предотвратяването, разследването и наказателното преследване на операции, които нарушават митническото или земеделското законодателство, чрез увеличаване — благодарение на по-бързо разпространение на информацията — на ефективността на сътрудничеството и на процедурите за контрол, прилагани от митническите им администрации. МИС обхваща както случаите на административно, така и случаите на полицейско сътрудничество в рамките на една и съща инфраструктура. За целите на административното сътрудничество МИС бе създадена с Регламент (ЕО) № 515/97, приет на основание на членове 33 и 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

За целите на полицейското сътрудничество МИС бе създадена с Решение 2009/917/ПВР, прието на основание на член 30, параграф 1, буква а) и член 34, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз. Измерението на МИС, свързано с полицейското сътрудничество, не може технически да бъде отделено от това за административното сътрудничество, тъй като и двата аспекта функционират в рамките на една и съща ИТ система. Като се има предвид, че самата МИС е само една от няколко информационни системи, функциониращи в рамките на AFIS, и че броят на случаите на полицейско сътрудничество е по-малък от броя на случаите на административно сътрудничество в МИС, измерението на AFIS, свързано с полицейското сътрудничество, се счита за допълващо административното измерение.

(9)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за целия срок на програмата, който следва да бъде основната референтна сума, по смисъла на [reference to be updated as appropriate according to the new inter-institutional agreement: точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(13)], за Европейския парламент и Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(10)  Към настоящия регламент се прилагат хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета въз основа на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за изготвяне и изпълнение на бюджета посредством безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат извършването на проверки във връзка с отговорността на финансовите участници. Договорите, финансирани изцяло или частично от бюджета на Съюза по линия на програмата, следователно подлежат, наред с другото, на принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация, а безвъзмездните средства в допълнение подлежат на принципите на съфинансиране, некумулативно отпускане и недопускане на двойно финансиране, забрана за отпускане на средства със задна дата и недопускане на печалба. Правилата, приети на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се отнасят също до защитата на бюджета на ЕС в случай на всеобщи слабости в прилагането на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като прилагането на принципите на правовата държава е съществена предпоставка за добро финансово управление и за ефективно финансиране от ЕС. [Изм. 5]

(11)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им да постигат конкретните цели на действията и да постигат резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, фиксирани ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходите, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

(11а)   Максималните ставки за съфинансиране на безвъзмездни средства по линия на програмата следва да не надвишават 80% от допустимите разходи. В изключителни и надлежно обосновани случаи, определени в работната програма, като случаи на държави членки, изложени на висок риск по отношение на финансовите интереси на Съюза, максималната ставка на съфинансиране следва да бъде определена на 90% от допустимите разходи. [Изм. 6]

(12)  За да се осигури непрекъснатост по линия на програмата, във финансирането на всички дейности, възложени на Комисията по силата на Регламент (ЕО) № 515/97, включително платформата AFIS, приложение I съдържа примерен списък на дейностите, които подлежат на финансиране.

(12а)   Комисията следва да приема работните програми в съответствие с член 110 от Финансовия регламент. Работните програми следва да съдържат описание на действията, които ще бъдат финансирани, посочване на сумата, отделена за всяко действие, примерен график за изпълнение и максималната ставка за съфинансиране на безвъзмездни средства. При изготвянето на работната програма Комисията следва да вземе предвид приоритетите на Европейския парламент, изразени в рамките на неговата годишна оценка на защитата на финансовите интереси на Съюза. Работната програма следва да бъде публикувана на уебсайта на Комисията и предадена на Европейския парламент. [Изм. 7]

(12б)   Дейностите следва да са допустими въз основа на способността им за постигане на специфичните цели на програмата, предвидени в член 2. Те могат да включват предоставянето на специална техническа помощ за компетентните органи на държавите членки, като например предоставяне на специфични познания, специализирано и технически усъвършенствано оборудване и ефективни инструменти на информационните технологии (ИТ); осигуряване на необходимата подкрепа и улесняване на разследванията, и по-специално сформиране на съвместни екипи за разследване и организиране на трансгранични операции; или засилване на обмена на персонал за конкретни проекти. Освен това допустимите действия могат да включват и организирането на целево специализирано обучение, семинари за анализ на риска и когато е целесъобразно, конференции и проучвания. [Изм. 8]

(13)  Закупуването на оборудване чрез инструмента на Съюза за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол(14) може да окаже положително въздействие върху борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Съществува съвместна отговорност инструментът на Съюза за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол и програмата да избягват дублиране на подкрепата от Съюза. Програмата следва по същество да насочи подкрепата си към закупуването на видове оборудване, които не попадат в обхвата на инструмента на Съюза за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол, или към оборудване, което ще се ползва от органи, различни от органите, към които е насочен инструментът на Съюза за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол. Освен това следва да има ясна връзка между въздействието на финансираното оборудване и защитата на финансовите интереси на Съюза. Избягването на припокриването и установяването на полезни взаимодействия между програмата и други имащи отношение програми в области като правосъдие, митници и вътрешни работи, следва по-конкретно да бъде гарантирано при подготвянето на годишните работни работните програми. [Изм. 9]

(13а)   Програмата подпомага сътрудничеството между административните и правоприлагащите органи на държавите членки, както и между тях и Комисията, включително OLAF, както и други компетентни органи и агенции на Съюза, като например Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), с оглед на осигуряването на по-ефективна защита на финансовите интереси на Съюза. Тя също така ще подпомага сътрудничеството с Европейската прокуратура в това отношение, след като тя започне да изпълнява задачите си. [Изм. 10]

(14)  В програмата следва да могат да участват държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП). В нея следва да могат да участват и присъединяващите се държави, държавите кандидатки и потенциални кандидати, както и държавите, попадащи в обхвата на европейската политика за съседство, в съответствие с общите принципи и общия ред и условия за участие на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения. В програмата следва също така да могат да участват други трети държави, при условие че те са сключили споразумение за асоцииране или сключат специално споразумение, обхващащо участието им в програми на Съюза. [Изм. 11]

(15)  Като се вземат предвид миналите оценки на програмите „Херкулес“ и с цел подсилване на програмата, участието на правни субекти, установени в трета държава, която не е асоциирана към програмата, следва да бъде възможно по изключение, без да е необходимо тези субекти да поемат разходите, свързани с тяхното участие.

(15а)   По-специално следва да се насърчава участието на субекти, установени в държави, които имат действащо споразумение за асоцииране със Съюза, с оглед засилване на защитата на финансовите интереси на Съюза чрез сътрудничество в областта на митниците и обмена на най-добри практики, особено по отношение на начините за борба с измамите, корупцията и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, и по отношение на предизвикателствата, свързани с технологичното развитие. [Изм. 12]

(16)  Програмата следва да се изпълнява, като се вземат предвид препоръките и мерките, изброени в съобщението на Комисията от 6 юни 2013 г., озаглавено „Засилване на борбата с контрабандата на цигари и други форми на незаконна търговия с тютюневи изделия — всеобхватна стратегия на ЕС“(15), както и в доклада за напредъка по изпълнението на това съобщение от 12 май 2017 г.(16)

(17)  Съюзът ратифицира Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна („Протоколът“) през 2016 г. Протоколът следва да служи за защита на финансовите интереси на Съюза, що се отнася до борбата срещу трансграничната незаконна търговия с тютюневи изделия, която причинява загуби на приходи. Програмата следва да подкрепя секретариата на Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна в неговите функции, свързани с Протокола. Тя следва да подкрепя и други дейности, организирани от Секретариата във връзка с борбата срещу незаконната търговия с тютюневи изделия.

(18)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(17), Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(18), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(19) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(20) финансовите интереси на Съюза следва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности, включително измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е целесъобразно, налагане на административни санкции.

По-специално в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(21). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, следва да оказват пълно сътрудничество при защитата на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата и да гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(19)  Третите държави, които членуват в ЕИП, могат да участват в програмите на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно това споразумение. Третите държави могат да участват и на основание на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, OLAF и Европейската сметна палата, за да могат да упражняват правомощията си в пълна степен.

(20)  

(21)  Съгласно [reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета(22)] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.

(22)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.(23), необходимо е тази програма да се оцени въз основа на информацията, събрана чрез специфични изисквания за докладване, а именно по отношение на изискванията за изпълнение, наблюдение и оценяване, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като база за оценяване на последиците от програмата на място. Оценката следва да бъде извършена от независим оценител. [Изм. 13]

(23)  Правомощието За да допълва настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за приемане на работните програми. Освен това, за да изменя настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано на Комисията, за да изготви разпоредбите за рамка за мониторинг и оценка на програмата правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с показателите, включени в приложение II към настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. [Изм. 14]

(24)  Член 42а, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 515/97 съдържа правното основание за финансирането на AFIS. Настоящият регламент следва да замени това правно основание и да осигури ново. Поради това член 42а, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 515/97 следва да бъде заличен.

(25)  Регламент (ЕС) № 250/2014 за създаване на програма „Херкулес III“ обхваща периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Настоящият регламент осигурява последваща мярка на програма „Херкулес III“, считано от 1 януари 2021 г. Поради това Регламент (ЕС) № 250/2014 следва да бъде отменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава Програма на ЕС за борба с измамите („програмата“).

С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Член 2

Цели на програмата

1.  Програмата има следните общи цели:

a)  защита на финансовите интереси на Съюза;

б)  подкрепа на взаимопомощта между административните органи на държавите членки и на сътрудничеството между последните и Комисията за гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси.

2.  Програмата има следните специфични цели:

a)  предотвратяване на измамите, корупцията и всички други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и борба с тях;

б)  подкрепа за докладването на нередности, включително на измами, по отношение на средствата под споделено управление и предприсъединителната помощ от бюджета на Съюза;

в)  предоставяне на инструменти за обмен на информация и подкрепа за оперативните дейности в областта на административната взаимопомощ по митнически и земеделски въпроси.

Член 3

Бюджет

1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021—2027 г. е 181 207 милиона евро 321 314 000 EUR по цени за 2018 г. (362 414 000 EUR по текущи цени). [Изм. 15]

2.  Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е:

a)  114 207 милиона евро 202 512 000 EUR по цени за 2018 г. (228 414 000 EUR по текущи цени) за целта, посочена в член 2, параграф 2, буква а); [Изм. 16]

б)  7 12 412 000 EUR по цени за 2018 г. (14 милиона евро за по текущи цени) целта, посочена в член 2, параграф 2, буква б); [Изм. 17]

в)  60 106 390 000 EUR по цени за 2018 г. (120 милиона евро по текущи цени) за целта, посочена в член 2, параграф 2, буква в). [Изм. 18]

2a.  Комисията се оправомощава да преразпределя средства между целите, посочени в член 2, параграф 2. Ако преразпределението включва промяна с 10% или повече на една от сумите, посочени в параграф 2 от настоящия член, преразпределението се прави чрез делегиран акт, приет в съответствие с член 14. [Изм. 19]

3.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи. Освен това индикативното разпределение, посочено в параграф 2, буква а), надлежно отчита факта, че програмата е единствената, която разглежда разходната част на защитата на финансовите интереси на Съюза. [Изм. 20]

Член 4

Трети държави, асоциирани към програмата

В програмата могат да участват следните трети държави:

а)  членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членки на Европейско икономическо пространство (ЕИП) — в съответствие с условията, определени в Споразумението за ЕИП;

б)  присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални кандидати — в съответствие с общите принципи и условия за участие на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

в)  държави, попадащи в обхвата на Европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и условия за участие на тези държави в програми на Съюза, определени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

г)  други трети държави в съответствие с условията, определени в специално споразумение относно участието на третата държава в програми на Съюза, при условие че споразумението;

а)  гарантира справедлив баланс по отношение на вноските на третата държава, която участва в програмите на Съюза, и ползите за нея; [Изм. 21]

б)  определя условията за участие в програмите, включително изчислението на финансовите вноски за отделните програми и техните административни разходи. Тези вноски представляват целеви приходи в съответствие с [член 21, параграф 5] от Финансовия регламент;

в)  не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения относно програмите;

г)  гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.

Член 5

Изпълнение и форми на финансиране от Съюза

1.  Програмата се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент или при непряко управление с органите, определени в член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент.

2.  Чрез програмата може да се предоставя финансиране във всяка от формите, посочени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства в съответствие с дял VІІІ и обществени поръчки в съответствие с дял VІІ, както и възстановяване на пътни и дневни разходи, както е предвидено в член 238 от Финансовия регламент. [Изм. 22]

3.  Програмата може да осигурява финансиране за действия, провеждани в съответствие с Регламент (ЕО) № 515/97, по-специално за покриване на видовете разходи, посочени в примерния списък в приложение I.

4.  Когато подпомаганите действия включват придобиване на оборудване, Комисията, когато е целесъобразно, създава механизъм за координация, който гарантира ефективността и оперативната съвместимост на цялото оборудване, закупено с подкрепата на програми на Съюза.

Член 6

Защита на финансовите интереси на Съюза

Когато трета държава участва в програмата по силата на решение в рамките на международно споразумение или по силата на друг правен инструмент, третата държава предоставя правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата, за да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. По отношение на Европейската служба за борба с измамите тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите.

ГЛАВА II

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА [Изм. 23]

Член 7

Безвъзмездните Ставката на съфинансиране за безвъзмездни средства, отпуснати по линия на програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент, не надвишава 80% от допустимите разходи. В изключителни и надлежно обосновани случаи, определени в работните програми по член 10, ставката на съфинансиране не надвишава 90% от допустимите разходи. [Изм. 24]

Член 8

Допустими действия

Допустими за финансиране са само следните действия, с които се постигат целите, посочени в член 2:

a)  предоставяне на технически познания, специализирано и технически усъвършенствано оборудване и ефективни инструменти в областта на информационните технологии (ИТ), които засилват транснационалното и мултидисциплинарното сътрудничество и сътрудничеството с Комисията;

б)  засилване на обмена на служители за конкретни проекти, осигуряване на необходимата подкрепа и улесняване на разследванията, по-специално създаване на съвместни екипи за разследване и трансгранични операции;

в)  предоставяне на техническа и оперативна подкрепа за националните разследвания, по-специално за митническите и правоприлагащите органи с цел засилване на борбата срещу измамите и други незаконни дейности;

г)  изграждане на капацитет за информационни технологии в държавите членки и трети държави, увеличаване на обмена на данни, разработване и предоставяне на ИТ инструменти за разследване и наблюдение на разузнавателните дейности;

д)  организиране на специализирано обучение, семинари за анализ на риска, конференции и проучвания, насочени към подобряване на сътрудничеството и координацията между службите, свързани със защитата на финансовите интереси на Съюза;

е)  финансиране на набор от ИТ приложения за митниците, използвани в рамките на обща информационна система, управлявана от Комисията, създадена с цел извършване на задачите, възложени на Комисията с Регламент (ЕО) № 515/97;

ж)  финансиране на сигурно електронно комуникационно средство, което улеснява изпълнението на задължението на държавите членки да докладват за откритите нередности, включително измами, и което подпомага управлението и анализа на нередностите;

з)  всяко друго действие, предвидено в работните програми по член 10, което е необходимо за постигане на общата и специфичните цели, предвидени в член 2. [Изм. 25]

Когато подпомаганата дейност включва придобиване на оборудване, Комисията гарантира, че финансираното оборудване допринася за защитата на финансовите интереси на Съюза. [Изм. 26]

Член 9

Допустими субекти

1.  В допълнение към критериите, определени в член 197 от Финансовия регламент, се прилагат и критериите за допустимост, определени в параграф 2.

2.  Допустими са следните субекти:

а)  публичните органи, които могат да допринесат за постигането на една от целите, посочени в член 2, и са установени в която и да е от следните държави:

а)  държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с нея;

б)  трета държава, асоциирана към програмата;

в)  трета държава, включена в работната програма при условията, посочени в параграф 3;

б)  научноизследователски и образователни институти и организации с нестопанска цел, които могат да допринесат за постигането на целите, посочени в член 2, при условие че са установени и са функционирали поне една година в държава членка или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, включена в работна програма при условията, посочени в параграф 3;

в)  всеки правен субект, учреден съгласно съюзното право, или всяка международна организация съгласно определението в член 156 от Финансовия регламент. [Изм. 27]

3.  Субектите, посочени в параграф 2, установени в трета държава, която не е асоциирана към програмата, са допустими за участие по изключение, когато това е необходимо за постигането на целите на дадено действие.

4.  Субектите, посочени в параграф 2, установени в трета държава, която не е асоциирана към програмата, следва по принцип да поемат разходите за своето участие.

ГЛАВА III

ПРОГРАМИРАНЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Член 10

Работна програма

Програмата се изпълнява чрез работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент.

Работните програми се приемат от Комисията посредством делегирани актове в съответствие с член 14. [Изм. 28]

Комисията проучва полезните взаимодействия между програмата и други имащи отношение програми в области като правосъдие, митници и вътрешни работи и гарантира, че припокриването се избягва в контекста на подготовката на работните програми. [Изм. 29]

Работните програми се публикуват на уебсайта на Комисията и се предават на Европейския парламент, който оценява тяхното съдържание и резултати в рамките на годишната оценка на защитата на финансовите интереси на Съюза. [Изм. 30]

Член 11

Мониторинг и докладване

1.  Показателите за докладване относно напредъка на програмата към изпълнението на общите и специфичните цели, определени в член 2, се съдържат в приложение II.

2.  За да се гарантира ефективна оценка на напредъка на програмата към постигането на нейните цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14, да изменя приложение II с цел преразглеждане и допълване на показателите, когато това бъде счетено за необходимо, и да допълва настоящия регламент с разпоредби за създаване на рамка за мониторинг и оценка. [Изм. 31]

2a.  Комисията предоставя годишен доклад за резултатите от програмата на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 32]

3.  Системата за докладване за изпълнението трябва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и където е приложимо, на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Член 12

Оценка

1.  Провеждат се навременни оценки от независим оценител, които да послужат в процеса на вземане на решения. [Изм. 33]

2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като се натрупа достатъчно информация за изпълнението на програмата, но не по-късно от четири години след началото на изпълнението на програмата.

3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от четири три години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата. [Изм. 34]

4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската сметна палата и ги публикува на своя уебсайт. [Изм. 35]

Член 13

Делегиране на правомощие

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14 с цел изготвяне на разпоредбите за рамка за мониторинг и оценка, както е предвидено в член 11 приемане на работните програми, както е предвидено в член 10, и изменяне на показателите, посочени в приложение ІІ към настоящия регламент. [Изм. 44]

Член 14

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията, при условие че се спазват предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.

3.  Делегирането на правомощие, посочено в член 13, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощие. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5a.  Делегиран акт, приет съгласно членове 10 и 13, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 36]

ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Информация, комуникация и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза максимална видимост на това финансиране (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността. Посочване на произхода и гарантиране на видимостта на финансирането от Съюза не се изискват, когато има риск от компрометиране на ефективното изпълнение на дейности за борба с измамите и митнически оперативни дейности. [Изм. 37]

2.  Комисията осъществява редовно информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 2. [Изм. 38]

Член 16

Изменение на Регламент (ЕО) № 515/97

В член 42а от Регламент (ЕО) № 515/97 параграфи 1 и 2 се заличават.

Член 17

Отмяна

Регламент (ЕС) № 250/2014 се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

Член 18

Преходни разпоредби

1.  Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните дейности — до тяхното приключване — съгласно Регламент (ЕС) № 250/2014 и член 42a от Регламент (ЕО) № 515/97, които продължават да се прилагат за съответните дейности до тяхното приключване.

2.  Финансовият пакет за програмата може да обхваща и разходи за техническа и административна помощ, необходими, за да се гарантира преходът между програмата и мерките, приети по Регламент (ЕС) № 250/2014 и член 42a от Регламент (ЕО) № 515/97.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на [двадесетия] ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Регламентът се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ....

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Примерен списък на видовете разходи, които програмата ще финансира за дейности, извършвани в съответствие с Регламент (ЕО) № 515/97:

а)  всички разходи за инсталиране и поддръжка на постоянната техническа инфраструктура, осигуряваща на държавите членки ресурси за логистика, автоматизация на работата и ИТ за координиране на съвместни митнически операции и други оперативни дейности;

б)  възстановяване на пътни и дневни разходи, както и други обезщетения, когато е целесъобразно, на представителите на държавите членки и когато е целесъобразно, на представителите на трети държави, участващи в мисии на Общността, в съвместни митнически операции, организирани от или съвместно с Комисията, както и в курсове за обучение, в специални срещи и в срещи за подготовка и оценка на административни разследвания или оперативни действия, извършвани от държавите членки, когато същите са организирани от или съвместно с Комисията;

в)  разходите, свързани с придобиването, проучването, разработката и поддръжката на компютърна инфраструктура (хардуер), софтуер и специализирани мрежови връзки, както и със съответните услуги по производство, подкрепа и обучение за целите на извършването на дейностите, предвидени в Регламент (ЕО) № 515/97, и по-специално предотвратяване на измамите и борба с тях;

г)  разходите, свързани с предоставянето на информация, и разходите за свързани дейности, позволяващи достъп до информация, данни и източници на данни за целите на извършването на дейностите, предвидени в Регламент (ЕО) № 515/97, и по-специално предотвратяване на измамите и борба с тях;

д)  разходите, свързани с използването на Митническата информационна система, предвидени в актовете, приети по силата на член 87 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално Решение 2009/917/ПВР относно използването на информационни технологии за митнически цели, доколкото тези актове предвиждат, че тези разходи са за сметка на общия бюджет на Европейския съюз;

е)  разходите, свързани с придобиването, проучването, разработката и поддръжката на съюзните компоненти на общата комуникационна мрежа, използвана за целите на буква в).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА МОНИТОРИНГА НА ПРОГРАМАТА

Програмата ще бъде следена отблизо въз основа на набор от показатели, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и специфичните цели на програмата, и с цел свеждане до минимум на административната тежест и разходите. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели:

Специфична цел 1: Предотвратяване на измамите, корупцията и всички други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, и борба с тях.

Показател 1: Подкрепа на предотвратяването на измамите, корупцията и всички други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на ЕС, и на борбата с тях. Тази подкрепа се измерва чрез:

1.1: Степен на удовлетвореност от дейностите, организирани и (съ)финансирани по линия на програмата.

a)  брой и видове дейности, организирани и (съ)финансирани по линия на програмата; [Изм. 39]

1.2: Процент Списък на държавите членки, получаващи подкрепа всяка година от програмата, и съответен дял от финансирането. [Изм. 40]

Специфична цел 2: Подкрепа на докладването на нередности, включително измами, по отношение на споделеното управление и средствата за предприсъединителна помощ от бюджета на Съюза.

Показател 2: Степен на удовлетвореност на потребителите от използването на Системата за управление на нередностите.

a)  брой на докладите за нередности; [Изм. 41]

Показател 2a: Степен на удовлетвореност на потребителите от използването на информационната система за борба с измамите. [Изм. 42]

Специфична цел 3: Предоставяне на инструменти за обмен на информация и подкрепа на оперативните дейности в областта на административната взаимопомощ по митнически въпроси.

Показател 3: Брой на случаите на предоставена информация за взаимопомощ и брой на подпомаганите дейности, свързани с взаимопомощ.

Показател 3a: Брой и видове дейности, свързани с взаимопомощ. [Изм. 43]

(1)ОВ C 10, 10.1.2019 г., стр. 1.
(2) Позиция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г.
(3)Решение № 804/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно създаване на програма за действие на Общността за насърчаване на дейности в областта на защита на финансовите интереси на Общността (програма „Херкулес“) (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 9).
(4)Решение № 878/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2007 г. за изменение и удължаване на срока на действие на Решение № 804/2004/EО за създаване на програма за действие на Общността за насърчаване на дейности в областта на защита на финансовите интереси на Общността (програма „Херкулес II“) (ОВ L 193, 25.7.2007 г., стр. 18).
(5)Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес III“) и за отмяна на Решение № 804/2004/ЕО (OВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 6).
(6)Делегиран регламент (ЕС) 2015/1971 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1975 на Комисията от 8 юли 2015 г. за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 293, 10.11.2015 г., стр. 6).
(7)Делегиран регламент (ЕС) 2015/1970 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1974 на Комисията от 8 юли 2015 г. за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, в съответствие с Регламент (ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 293, 10.11.2015 г., стр. 1).
(8)Делегиран регламент (ЕС) 2015/1973 на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи; и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1977 на Комисията за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и с инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 293, 10.11.2015 г., стр. 15).
(9)Делегиран регламент (ЕС) 2015/1972 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1976 на Комисията от 8 юли 2015 г. за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в съответствие с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 293, 10.11.2015 г., стр. 11).
(10)Член 16 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 на Комисията относно специфичните правила за изпълнение на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (ОВ L 132, 3.5.2014 г., стр. 32).
(11)Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси, последно изменен с Регламент 2015/1525 (ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1).
(12)Решение 2009/917/ПВР на Съвета относно използването на информационни технологии за митнически цели (OB L 323, 10.12.2009 г., стр. 20).
(13)Reference to be updated: ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1. Споразумението е публикувано на адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=EN.
(14)[ref]
(15)COM(2013)0324 final.
(16)COM(2017)0235 final.
(17)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(18)ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.
(19)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(20)Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(21)Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(22)Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
(23)Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност