Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0211(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0064/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0064/2019

Συζήτηση :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0068

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 262kWORD 66k
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης ***I
P8_TA(2019)0068A8-0064/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0386),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 33 και 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0236/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 15ης Νοεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0064/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  επισημαίνει ότι η συνολική χρηματοδότηση που ορίζεται στη νομοθετική πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος της δεν μπορεί να καθοριστεί μέχρις ότου επιτευχθεί συμφωνία επί της πρότασης κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021-2027·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) EE C 10 της 10.1.2019, σ. 1.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης
P8_TC1-COD(2018)0211

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 33 και 325,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) απαιτεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη να καταπολεμούν την απάτη, τη διαφθορά και κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η Ένωση πρέπει να στηρίζει δραστηριότητες στους τομείς αυτούς.

(2)  Η στήριξη κατά το παρελθόν τέτοιων δραστηριοτήτων μέσω της απόφασης αριθ. 804/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) (πρόγραμμα Hercule), η οποία τροποποιήθηκε και παρατάθηκε από την απόφαση αριθ. 878/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) (πρόγραμμα Hercule ΙΙ), η οποία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 250/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) (πρόγραμμα Hercule III), κατέστησε εφικτή την ενίσχυση των δραστηριοτήτων που αναλήφθηκαν από την Ένωση και τα κράτη μέλη σε θέματα καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

(3)  Η στήριξη από τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες χώρες στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με παρατυπίες και περιπτώσεις απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μέσω του συστήματος διαχείρισης παρατυπιών (IMS), είναι απαίτηση της τομεακής νομοθεσίας για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης(6), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας(7), το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων(8), το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους(9), καθώς και την προενταξιακή βοήθεια(10) όσον αφορά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και εφεξής. Το IMS είναι ένα ασφαλές εργαλείο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διευκολύνει την εκπλήρωση της υποχρέωσης των κρατών μελών, των υποψήφιων και εν δυνάμει υποψήφιων χωρών να αναφέρουν τις εντοπισθείσες παρατυπίες και στηρίζει τη διαχείριση και την ανάλυση των παρατυπιών.

(3α)  Είναι αναγκαία η αντιστάθμιση της πολυμορφίας των νομικών και διοικητικών συστημάτων των κρατών μελών, προκειμένου να αποφεύγονται οι παρατυπίες και να καταπολεμάται η απάτη. Η διακύμανση του αριθμού των παρατυπιών μπορεί να συνδεθεί με την εξέλιξη των πολυετών κύκλων προγραμματισμού και την καθυστερημένη υποβολή στοιχείων. Όλα αυτά απαιτούν την καθιέρωση ενιαίου συστήματος συλλογής δεδομένων από τα κράτη μέλη για τις παρατυπίες και τα κρούσματα απάτης, προκειμένου να τυποποιηθεί η διαδικασία υποβολής στοιχείων και να εξασφαλιστούν η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων. [Τροπολογία 1]

(3β)  Η σημασία των δραστηριοτήτων πρόληψης της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) είναι αδιαμφισβήτητη, όπως και η ενίσχυση της εφαρμογής του συστήματος έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (EDES) και του συστήματος πληροφοριών κατά της απάτης (AFIS), και η ολοκλήρωση των εθνικών στρατηγικών για την καταπολέμηση της απάτης. Εντός των ορίων των εν λόγω δραστηριοτήτων, είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί πλαίσιο για την ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, της αίτησης, της αξιολόγησης, της εφαρμογής και των πληρωμών), το οποίο θα εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 2]

(4)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου(11) και η απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου(12) προβλέπουν ότι η Ένωση πρέπει να στηρίζει την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και τη συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων.

(5)  Η εν λόγω στήριξη παρέχεται σε σειρά επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Η στήριξη αφορά το σύστημα πληροφοριών κατά της απάτης (AFIS), μια πλατφόρμα τεχνολογίας πληροφοριών η οποία περιλαμβάνει δέσμη εφαρμογών που λειτουργούν στο πλαίσιο ενός κοινού συστήματος πληροφοριών υπό τη διαχείριση της Επιτροπής. Το IMS λειτουργεί επίσης στο πλαίσιο της πλατφόρμας AFIS. Ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί σταθερή και προβλέψιμη χρηματοδότηση με τη πάροδο των ετών προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά του.

(6)  Η ενωσιακή στήριξη στους τομείς της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, της υποβολής έκθεσης παρατυπιών και της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας σε τελωνειακά και γεωργικά θέματα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί στο πλαίσιο ενός ενιαίου προγράμματος, του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης (το «πρόγραμμα»), με σκοπό την ενίσχυση των συνεργειών και της δημοσιονομικής ευελιξίας, καθώς και την απλούστευση της διαχείρισης, χωρίς να θίγεται ο αποτελεσματικός έλεγχος της εφαρμογής του προγράμματος από τους συννομοθέτες. [Τροπολογία 3]

(7)  Επομένως, το πρόγραμμα συνδυάζει μια συνιστώσα με γνώμονα τις κατευθύνσεις του προγράμματος Hercule, μια άλλη συνιστώσα που διασφαλίζει τη χρηματοδότηση του IMS και μια τρίτη συνιστώσα που χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας AFIS.

(7α)   Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης θα πρέπει να στοχεύει σε όλες τις πτυχές του προϋπολογισμού της Ένωσης, τόσο από πλευράς εσόδων όσο και από πλευράς δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στο γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι το μόνο που προστατεύει ειδικά το σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης. [Τροπολογία 4]

(8)  Η πλατφόρμα AFIS περιλαμβάνει αρκετά συστήματα πληροφοριών, μεταξύ άλλων το τελωνειακό σύστημα πληροφοριών (ΤΣΠ). To ΤΣΠ είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα πληροφοριών, το οποίο έχει στόχο να συνδράμει στην πρόληψη, την έρευνα και τη δίωξη πράξεων που αντίκεινται στις τελωνειακές και γεωργικές ρυθμίσεις, ενισχύοντας, χάρη στην ταχύτερη διαβίβαση των πληροφοριών, την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών συνεργασίας και ελέγχου των τελωνειακών διοικητικών αρχών. Το ΤΣΠ καλύπτει υποθέσεις διοικητικής και αστυνομικής συνεργασίας υπό μια ενιαία δομή. Για τους σκοπούς της διοικητικής συνεργασίας, το ΤΣΠ θεσπίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97, ο οποίος έχει εγκριθεί βάσει των άρθρων 33 και 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους σκοπούς της αστυνομικής συνεργασίας, το ΤΣΠ θεσπίζεται από την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ, η οποία έχει εγκριθεί βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 34 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διάσταση της αστυνομικής συνεργασίας του ΤΣΠ δεν μπορεί, τεχνικά, να διαχωριστεί από τη διάσταση της διοικητικής συνεργασίας, καθώς αμφότερες οι πτυχές λειτουργούν στο πλαίσιο ενός ενιαίου συστήματος τεχνολογίας πληροφοριών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο το ΤΣΠ είναι απλά ένα από τα διάφορα συστήματα πληροφοριών στο πλαίσιο του AFIS και ότι ο αριθμός των υποθέσεων αστυνομικής συνεργασίας είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποθέσεων διοικητικής συνεργασίας στο ΤΣΠ, η διάσταση της αστυνομικής συνεργασίας στο AFIS θεωρείται επικουρική σε σχέση με τη διοικητική συνεργασία.

(9)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει, για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, χρηµατοδοτικό κονδύλιο το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του [η παραπομπή πρέπει να επικαιροποιηθεί κατάλληλα σύμφωνα με τη νέα διοργανική συμφωνία: σηµείου 17 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(13)], για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά την ετήσια δημοσιονομική διαδικασία.

(10)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Ως εκ τούτου, οι συμβάσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος υπόκεινται, μεταξύ άλλων, στις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, ενώ οι επιχορηγήσεις υπόκεινται επιπλέον στις αρχές της συγχρηματοδότησης, της μη σωρευτικής ανάθεσης και της μη επικαλυπτόμενης χρηματοδότησης, της μη αναδρομικότητας και του μη κερδοσκοπικού σκοπού. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ. [Τροπολογία 5]

(11)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ' αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(11α)   Τα ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης για τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 80 % των επιλέξιμων δαπανών. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι οποίες ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας, όπως περιπτώσεις που αφορούν κράτη μέλη τα οποία είναι εκτεθειμένα σε υψηλό κίνδυνο σε σχέση με τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης θα πρέπει να ορίζεται στο 90 % των επιλέξιμων δαπανών. [Τροπολογία 6]

(12)  Για να διασφαλιστεί η συνέχεια, στο πλαίσιο του προγράμματος, της χρηματοδότησης όλων των δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας AFIS, το παράρτημα Ι περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων.

(12α)   Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα προγράμματα εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει να περιέχουν περιγραφή των προς χρηματοδότηση δράσεων, ενδεικτικό ποσό διατιθέμενο ανά δράση, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, καθώς και το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για επιχορηγήσεις. Κατά την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως διατυπώνονται στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Επιτροπής και να διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. [Τροπολογία 7]

(12β)   Οι δράσεις θα πρέπει να είναι επιλέξιμες βάσει της ικανότητάς τους για επίτευξη των ειδικών στόχων του προγράμματος που προβλέπονται στο άρθρο 2. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται η παροχή ειδικής τεχνικής βοήθειας για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως η παροχή ειδικών γνώσεων, εξειδικευμένου και τεχνικά προηγμένου εξοπλισμού, και αποτελεσματικών εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ)· η διασφάλιση της απαιτούμενης στήριξης και διευκόλυνσης των ερευνών, ιδίως με τη σύσταση κοινών ομάδων έρευνας και με διασυνοριακές επιχειρήσεις· ή η ενίσχυση των ανταλλαγών προσωπικού για συγκεκριμένα έργα. Επιπλέον, στις επιλέξιμες δράσεις μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται η διοργάνωση στοχευμένης εξειδικευμένης κατάρτισης, εργαστηρίων ανάλυσης κινδύνου καθώς και, κατά περίπτωση, διασκέψεων και μελετών. [Τροπολογία 8]

(13)  Η αγορά εξοπλισμού μέσω του ενωσιακού µέσου χρηµατοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων(14) μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην καταπολέμηση των περιπτώσεων απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Το ενωσιακό μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων και το πρόγραμμα είναι από κοινού υπεύθυνα για την αποφυγή τυχόν επαναλήψεων στην ενωσιακή στήριξη. Το πρόγραμμα θα πρέπει ουσιαστικά να στηρίζει την απόκτηση τύπων εξοπλισμού που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων, ή εξοπλισμού του οποίου δικαιούχοι είναι αρχές άλλες εκτός των αρχών που καλύπτονται από το ενωσιακό μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ του αντικτύπου του χρηματοδοτούμενου εξοπλισμού και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και η δημιουργία συνεργειών ανάμεσα στο πρόγραμμα και σε άλλα συναφή προγράμματα σε τομείς όπως η δικαιοσύνη, τα τελωνειακά θέματα και οι εσωτερικές υποθέσεις θα πρέπει να διασφαλίζεται διασφαλίζονται κυρίως στο πλαίσιο της κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας. [Τροπολογία 9]

(13α)   Το πρόγραμμα στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των διοικητικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των τελευταίων και της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της OLAF, καθώς και άλλων σχετικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, όπως ο Οργανισμός για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), με σκοπό τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Εν προκειμένω, θα στηρίζει επίσης τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), αφότου αυτή αναλάβει τα καθήκοντά της. [Τροπολογία 10]

(14)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Επίσης, θα πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή υπό προσχώρηση χωρών, υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψηφίων χωρών, καθώς και χωρών που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή αυτών των χωρών στα προγράμματα της Ένωσης που ορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης ή σε παρόμοιες συμφωνίες. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι επίσης ανοικτό σε άλλες τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης ή συνάπτουν ειδικές συμφωνίες που καλύπτουν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ένωσης. [Τροπολογία 11]

(15)  Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες αξιολογήσεις των προγραμμάτων Hercule και προκειμένου να ενισχυθεί το πρόγραμμα, η συμμετοχή νομικών οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι δυνατή κατ᾽ εξαίρεση, χωρίς να απαιτείται οι εν λόγω οντότητες να επιβαρύνονται με το κόστος της δικής τους συμμετοχής.

(15α)   Ειδικότερα, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή οντοτήτων εγκατεστημένων σε χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Ένωση, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω της συνεργασίας σχετικά με τα τελωνεία και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τρόπους καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων των νέων τεχνολογικών εξελίξεων. [Τροπολογία 12]

(16)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να εφαρμοστεί λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων και μέτρων που απαριθμούνται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2013, με τίτλο «Ενίσχυση της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου τσιγάρων και άλλων μορφών παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού — Μια συνολική στρατηγική της ΕΕ»(15), καθώς και στην έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αυτής της ανακοίνωσης, της 12ης Μαΐου 2017(16).

(17)  Η Ένωση επικύρωσε το πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού (το «πρωτόκολλο») το 2016. Το πρωτόκολλο θα πρέπει να συμβάλλει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, καθόσον αφορά την καταπολέμηση του διασυνοριακού παράνομου εμπορίου καπνού, το οποίο προκαλεί απώλειες εσόδων. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τη γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού ως προς τις αρμοδιότητές της που συνδέονται με το πρωτόκολλο. Επίσης, θα πρέπει να στηρίζει άλλες δραστηριότητες που διοργανώνονται από τη γραμματεία σε σχέση με την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού.

(18)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17), τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(18), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(19) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(20), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης των παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο τη διαπίστωση τυχόν απάτης, διαφθοράς ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης ενέργειας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(21). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(19)  Τρίτες χώρες μέλη του ΕΟΧ μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα της Ένωσης στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει θεσπιστεί δυνάμει της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων με απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων νομικών πράξεων. Στον κανονισμό αυτό, θα πρέπει να εισαχθεί ειδική διάταξη προκειμένου να παρέχει τα απαραίτητα δικαιώματα και την απαιτούμενη πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, στην OLAF καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

(20)  

(21)  Σύμφωνα με [η παραπομπή πρέπει να επικαιροποιηθεί κατάλληλα σύμφωνα με μια νέα απόφαση σχετικά με τις ΥΧΕ: άρθρο 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου(22)], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.

(22)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(23), το παρόν πρόγραμμα πρέπει να αξιολογείται βάσει πληροφοριών που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων σχετικά με την υποβολή στοιχείων, ιδίως όσον αφορά τις επιδόσεις, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Αυτές οι απαιτήσεις, κατά περίπτωση, μπορούν να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες, ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος επιτόπου. Η αξιολόγηση θα πρέπει να διενεργείται από ανεξάρτητο αξιολογητή. [Τροπολογία 13]

(23)  Για να συμπληρωθεί ο παρών κανονισμός, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την ανάπτυξη διατάξεων για ένα πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος έγκριση των προγραμμάτων εργασίας. Επιπλέον, προκειμένου να τροποποιηθεί ο παρών κανονισμός, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους δείκτες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 14]

(24)  Το άρθρο 42α παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 προβλέπει τη νομική βάση για τη χρηματοδότηση του AFIS. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αντικαταστήσει την εν λόγω νομική βάση και να προβλέψει νέα βάση. Το άρθρο 42α παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 θα πρέπει, συνεπώς, να καταργηθεί.

(25)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 250/2014 που θέσπισε το πρόγραμμα Hercule III κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη συνέχεια του προγράμματος Hercule ΙΙΙ, από την 1η Ιανουαρίου 2021. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 250/2014 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης (το «πρόγραμμα»).

Καθορίζει τους στόχους του προγράμματος, τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Στόχοι του προγράμματος

1.  Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

α)  προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

β)  στήριξη της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας τους με την Επιτροπή για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων.

2.  Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

α)  πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

β)  στήριξη της υποβολής εκθέσεων παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης, όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση και τα κονδύλια προενταξιακής βοήθειας του προϋπολογισμού της Ένωσης·

γ)  Παροχή εργαλείων για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στήριξη επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στον τομέα της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά και γεωργικά θέματα.

Άρθρο 3

Προϋπολογισμός

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 181 207 εκατ. 321 314 000 EUR σε τιμές 2018 (362 414 000 EUR σε τρέχουσες τιμές). [Τροπολογία 15]

2.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:

α)  114 207 εκατ. 202 512 000 EUR σε τιμές 2018 (228 414 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)· [Τροπολογία 16]

β)  12 412 000 EUR σε τιμές 2018 (7 14 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)· [Τροπολογία 17]

γ)  106 390 000 EUR σε τιμές 2018 (60 120 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ). [Τροπολογία 18]

2α.  Στην Επιτροπή ανατίθεται η εξουσία να ανακατανέμει τα κονδύλια μεταξύ των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2. Εάν η ανακατανομή συνεπάγεται τη μεταβολή κατά τουλάχιστον 10 % ενός από τα ποσά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η ανακατανομή πραγματοποιείται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14. [Τροπολογία 19]

3.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εκτέλεση του προγράμματος, όπως π.χ. για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας. Επιπλέον, η ενδεικτική κατανομή στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 λαμβάνει δεόντως υπόψη το γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι το μόνο του είδους του που αφορά ειδικά το σκέλος των δαπανών σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. [Τροπολογία 20]

Άρθρο 4

Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στις ακόλουθες τρίτες χώρες:

α)  τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) τα οποία είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία για τον ΕΟΧ·

β)  τις υπό προσχώρηση χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

γ)  τις χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

δ)  άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε ειδική συμφωνία που καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε ενωσιακό πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία:

α)  εξασφαλίζει δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις συνεισφορές και τα οφέλη της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης· [Τροπολογία 21]

β)  ορίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματοδοτικών συνεισφορών σε επιμέρους προγράμματα και των διοικητικών τους δαπανών. Αυτές οι συνεισφορές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

γ)  δεν παρέχει στην τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με τα προγράμματα·

δ)  εγγυάται τα δικαιώματα της Ένωσης ώστε να διασφαλίζεται χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

Άρθρο 5

Εκτέλεση και μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης

1.  Το πρόγραμμα εκτελείται με άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, ή με έμμεση διαχείριση με φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ειδικότερα επιχορηγήσεις σύμφωνα με τον τίτλο VIII και δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τον τίτλο VII, καθώς και επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και διαμονής όπως προβλέπεται στο άρθρο 238 του δημοσιονομικού κανονισμού. [Τροπολογία 22]

3.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση για δράσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97, ειδικότερα για την κάλυψη των ειδών δαπανών που αναφέρονται στον ενδεικτικό κατάλογο στο παράρτημα Ι.

4.  Όταν η υποστηριζόμενη δράση περιλαμβάνει την απόκτηση εξοπλισμού, η Επιτροπή, κατά περίπτωση, θεσπίζει μηχανισμό συντονισμού που διασφαλίζει την αποδοτικότητα και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των εξοπλισμών που αποκτώνται με τη στήριξη προγραμμάτων της Ένωσης.

Άρθρο 6

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Σε περίπτωση συμμετοχής τρίτης χώρας στο πρόγραμμα με απόφαση στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που απαιτείται στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ [Τροπολογία 23]

Άρθρο 7

Η παροχή και η διαχείριση επιχορηγήσεων Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για επιχορηγήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού δεν υπερβαίνει το 80 % των επιλέξιμων δαπανών. Σε έκτακτες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, που προσδιορίζονται στα κατά το άρθρο 10 προγράμματα εργασίας, το ποσοστό συγχρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 90 % των επιλέξιμων δαπανών. [Τροπολογία 24]

Άρθρο 8

Επιλέξιμες δράσεις

Μόνο Οι ακόλουθες δράσεις που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

α)  παροχή τεχνικών γνώσεων, εξειδικευμένου και τεχνικά προηγμένου εξοπλισμού και αποτελεσματικών εργαλείων ΤΠ που ενισχύουν τη διεθνική και πολυτομεακή συνεργασία και τη συνεργασία με την Επιτροπή·

β)  ενίσχυση των ανταλλαγών προσωπικού για συγκεκριμένα σχέδια, διασφάλιση της αναγκαίας στήριξης και διευκόλυνση των ερευνών, ιδίως δε τη σύσταση κοινών ομάδων έρευνας και τη διενέργεια διασυνοριακών επιχειρήσεων·

γ)  παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής στήριξης σε εθνικές έρευνες, ιδίως δε σε τελωνειακές αρχές και σε αρχές επιβολής του νόμου, για την ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων·

δ)  ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών σε όλα τα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, ενίσχυση της ανταλλαγής δεδομένων, καθώς και ανάπτυξη και παροχή εργαλείων ΤΠ για έρευνα και για παρακολούθηση των εργασιών στον τομέα των πληροφοριών·

ε)  οργάνωση εξειδικευμένης κατάρτισης, εργαστηρίων ανάλυσης κινδύνου, διασκέψεων και μελετών που αποσκοπούν στη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών που σχετίζονται με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

στ)  χρηματοδότηση δέσμης σχετικών με τα τελωνεία εφαρμογών ΤΠ που λειτουργούν στο πλαίσιο κοινού συστήματος πληροφοριών υπό τη διαχείριση της Επιτροπής, η σύσταση του οποίου έχει σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97·

ζ)  χρηματοδότηση ασφαλούς εργαλείου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ώστε να διευκολυνθεί η εκπλήρωση της υποχρέωσης των κρατών μελών να αναφέρουν τις εντοπισθείσες παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, και το οποίο στηρίζει τη διαχείριση και την ανάλυση των παρατυπιών αυτών·

η)  κάθε άλλη δράση, προβλεπόμενη από τα προγράμματα εργασίας βάσει του άρθρου 10, η οποία είναι αναγκαία για την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 2. [Τροπολογία 25]

Όταν η στηριζόμενη δράση συνεπάγεται την απόκτηση εξοπλισμού, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ο χρηματοδοτούμενος εξοπλισμός συμβάλλει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. [Τροπολογία 26]

Άρθρο 9

Επιλέξιμες οντότητες

1.  Επιπλέον των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 197 του δημοσιονομικού κανονισμού, εφαρμόζονται και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δαπανών που ορίζονται στην παράγραφο 2.

2.  Οι εξής οντότητες είναι επιλέξιμες:

α)  δημόσιες αρχές που μπορεί να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός εκ των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2 και έχουν συσταθεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες:

α)  κράτος μέλος ή υπερπόντια χώρα ή έδαφος συνδεδεμένο με αυτό·

β)  τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα·

γ)  τρίτη χώρα που απαριθμείται στο πρόγραμμα εργασίας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3·

β)  ερευνητικά και εκπαιδευτικά ινστιτούτα και μη κερδοσκοπικές οντότητες που μπορεί να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν επί τουλάχιστον ένα έτος σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε τρίτη χώρα που απαριθμείται σε πρόγραμμα εργασίας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3·

γ)  νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης ή διεθνείς οργανισμοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 156 του δημοσιονομικού κανονισμού. [Τροπολογία 27]

3.  Οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες για συμμετοχή, αν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων μιας συγκεκριμένης δράσης.

4.  Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα θα πρέπει, καταρχήν, να επωμίζονται το κόστος της συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 10

Πρόγραμμα εργασίας

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τα προγράμματα εργασίας εγκρίνονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 14. [Τροπολογία 28]

Η Επιτροπή διερευνά τις συνέργειες μεταξύ του προγράμματος και άλλων συναφών προγραμμάτων σε τομείς όπως η δικαιοσύνη, τα τελωνειακά θέματα και οι εσωτερικές υποθέσεις, και διασφαλίζει την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων στο πλαίσιο της προετοιμασίας των προγραμμάτων εργασίας. [Τροπολογία 29]

Τα προγράμματα εργασίας δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αξιολογεί τα περιεχόμενα και τα αποτελέσματά τους στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. [Τροπολογία 30]

Άρθρο 11

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Στο παράρτημα ΙΙ παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 2.

2.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος, προκειμένου να επανεξετάσει ή να συμπληρώσει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης. [Τροπολογία 31]

2α.  Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος. [Τροπολογία 32]

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση του προγράμματος και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης και, αν συντρέχει περίπτωση, στα κράτη μέλη.

Άρθρο 12

Αξιολόγηση

1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως από ανεξάρτητο αξιολογητή ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. [Τροπολογία 33]

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος.

3.  Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα τρία έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος. [Τροπολογία 34]

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, και τα δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. [Τροπολογία 35]

Άρθρο 13

Εξουσιοδότηση

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14, με σκοπό την ανάπτυξη διατάξεων σχετικών με ένα πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολογήσεων έγκριση των προγραμμάτων εργασίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 10 και την τροποποίηση των δεικτών που καθορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 44]

Άρθρο 14

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 13 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 13 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5α.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 10 και 13 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, προτού λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 36]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την τη μέγιστη προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. Η ρητή μνημόνευση της προέλευσης της ενωσιακής χρηματοδότησης και η εξασφάλιση της προβολής της δεν είναι απαραίτητες σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος διακύβευσης της αποτελεσματικής άσκησης των δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση της απάτης και των τελωνειακών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. [Τροπολογία 37]

2.  Η Επιτροπή προβαίνει τακτικά σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2. [Τροπολογία 38]

Άρθρο 16

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97

Στο άρθρο 42α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97, οι παράγραφοι 1 και 2 διαγράφονται.

Άρθρο 17

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 250/2014 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 18

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των οικείων δράσεων, μέχρι τη λήξη τους, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 250/2014 και του άρθρου 42α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97, ο οποίος εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις εν λόγω δράσεις μέχρι τη λήξη τους.

2.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα μπορεί επίσης να καλύπτει τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδρομής που απαιτούνται για την εξασφάλιση της μετάβασης μεταξύ του προγράμματος και των μέτρων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 250/2014 και του άρθρου 42α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την [εικοστή] ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο πρόεδρος Ο πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενδεικτικός κατάλογος των ειδών δαπανών που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα για δράσεις που υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97:

α)  όλες οι δαπάνες εγκατάστασης και συντήρησης της μόνιμης τεχνικής υποδομής που θέτει στη διάθεση των κρατών μελών τα υλικοτεχνικά μέσα, τα μέσα οργάνωσης γραφείου και τα μέσα πληροφορικής για τον συντονισμό των κοινών τελωνειακών επιχειρήσεων και άλλων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων·

β)  η επιστροφή των εξόδων μετάβασης και διαμονής ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κάθε άλλης αποζημίωσης, των εκπροσώπων των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, των εκπροσώπων τρίτων χωρών, που συμμετέχουν στις ενωσιακές αποστολές, στις κοινές τελωνειακές επιχειρήσεις που διοργανώνονται από την Επιτροπή ή από κοινού με αυτή, καθώς και στα προγράμματα κατάρτισης, στις ειδικές και τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις και τις συναντήσεις αξιολόγησης για διοικητικές έρευνες ή επιχειρησιακές ενέργειες που διεξάγουν τα κράτη μέλη, όταν αυτές διοργανώνονται από ή σε συνεργασία με την Επιτροπή·

γ)  οι δαπάνες που έχουν σχέση με την απόκτηση, μελέτη, ανάπτυξη και συντήρηση ηλεκτρονικής υποδομής (υλισμικό – hardware), λογισμικών, ειδικών δικτυακών συνδέσεων, καθώς και με τις σχετικές υπηρεσίες παραγωγής, υποστήριξης και κατάρτισης, για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97, ιδίως για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης·

δ)  οι δαπάνες που έχουν σχέση με την παροχή πληροφοριών και οι δαπάνες για σχετικές δράσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση στην πληροφορία, στα δεδομένα και στις πηγές δεδομένων, για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97, ιδίως για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης·

ε)  οι δαπάνες που έχουν σχέση με τη χρήση του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών που προβλέπεται από πράξεις εκδοθείσες βάσει του άρθρου 87 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ για τη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών για τελωνειακούς σκοπούς, στο μέτρο που οι πράξεις αυτές προβλέπουν την ανάληψη των εν λόγω δαπανών από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

στ)  οι δαπάνες που έχουν σχέση με την απόκτηση, μελέτη, ανάπτυξη και συντήρηση του ενωσιακού εξοπλισμού του κοινού δικτύου επικοινωνιών που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του στοιχείου γ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα παρακολουθείται στενά, στη βάση μιας δέσμης δεικτών που αποσκοπούν στη μέτρηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος και στην ελαχιστοποίηση της διοικητικής επιβάρυνσης και του κόστους. Προς τον σκοπό αυτό, συλλέγονται στοιχεία όσον αφορά την ακόλουθη δέσμη κύριων δεικτών:

Ειδικός στόχος 1: Πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Δείκτης 1: Στήριξη της πρόληψης και της καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, που εκφράζεται από:

1.1: Το ποσοστό ικανοποίησης από τις δραστηριότητες που οργανώνονται και (συγ)χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος.

α)  Τον αριθμό και τον τύπο των δραστηριοτήτων που οργανώνονται και (συγ)χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος· [Τροπολογία 39]

1.2: Το ποσοστό Τον κατάλογο των κρατών μελών που λαμβάνουν στήριξη σε κάθε έτος του προγράμματος και αντίστοιχο μερίδιο στη χρηματοδότηση. [Τροπολογία 40]

Ειδικός στόχος 2: Στήριξη της υποβολής εκθέσεων παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης, όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση και τα κονδύλια προενταξιακής βοήθειας του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Δείκτης 2: Ποσοστό ικανοποίησης των χρηστών που χρησιμοποιούν το σύστημα διαχείρισης παρατυπιών.

α)  Αριθμός αναφορών παρατυπιών· [Τροπολογία 41]

Δείκτης 2α: Ποσοστό ικανοποίησης των χρηστών που χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφοριών κατά της απάτης. [Τροπολογία 42]

Ειδικός στόχος 3: Παροχή εργαλείων για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στήριξη επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στον τομέα της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά θέματα.

Δείκτης 3: Αριθμός διαθέσιμων πληροφοριών για την αμοιβαία συνδρομή και αριθμός υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αμοιβαία συνδρομή.

Δείκτης 3α: Αριθμός και τύπος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αμοιβαία συνδρομή. [Τροπολογία 43]

(1) ΕΕ C 10 της 10.1.2019, σ. 1.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019.
(3) Απόφαση αριθ. 804/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας (Πρόγραμμα «Hercule») (ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 9).
(4) Απόφαση αριθ. 878/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2007, που τροποποιεί και παρατείνει την απόφαση αριθ. 804/2004/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας (πρόγραμμα Hercule II) (ΕΕ L 193 της 25.7.2007, σ. 18).
(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 250/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με πρόγραμμα για την προώθηση δραστηριοτήτων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραμμα «Hercule III») και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 804/2004/ΕΚ (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 6).
(6) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1971 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ειδικές διατάξεις για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής· και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1975 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2015, για τον καθορισμό της συχνότητας και του μορφότυπου της έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 293 της 10.11.2015, σ. 6).
(7) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1970 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ειδικές διατάξεις για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας· και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1974 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2015, για τον καθορισμό της συχνότητας και του μορφότυπου της έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 293 της 10.11.2015, σ. 1).
(8) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1973 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ειδικές διατάξεις για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων · και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1977 της Επιτροπής για τον καθορισμό της συχνότητας και του μορφότυπου της έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 293 της 10.11.2015, σ. 15).
(9) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1972, της 8ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ειδικές διατάξεις για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1976 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2015, για τον καθορισμό της συχνότητας και του μορφότυπου της έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 293 της 10.11.2015, σ. 11).
(10) Άρθρο 16 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 447/2014 της Επιτροπής, σχετικά με τους ειδικούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) (ΕΕ L 132 της 3.5.2014, σ. 32).
(11) Κανονισμός (EΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό 2015/1525 (ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1).
(12) Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς (ΕΕ L 323 της 10.12.2009, σ. 20).
(13) Παραπομπή που πρέπει να επικαιροποιηθεί. ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1. Η συμφωνία διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.373.01.0001.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2013%3A373%3ATOC.
(14) [αναφ.]
(15) COM(2013)0324 τελικό.
(16) COM(2017)0235 τελικό.
(17) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(18) ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.
(19) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(20) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(21) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(22) Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).
(23) Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου