Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0211(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0064/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0064/2019

Rasprave :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Glasovanja :

PV 12/02/2019 - 9.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0068

Usvojeni tekstovi
PDF 239kWORD 76k
Utorak, 12. veljače 2019. - Strasbourg
Program EU-a za borbu protiv prijevara ***I
P8_TA(2019)0068A8-0064/2019
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. veljače 2019. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa EU-a za borbu protiv prijevara (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0386),

–  uzimajući u obzir članak 325. i članak 33. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0236/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 15. studenoga 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za proračune (A8-0064/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  ističe da financijska omotnica navedena u zakonodavnom prijedlogu predstavlja samo naznaku zakonodavnom tijelu te se ne može precizno utvrditi prije postizanja sporazuma o prijedlogu uredbe o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.;

3.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 10, 10.1.2019., str. 1.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. veljače 2019. radi donošenja Uredbe (EU) …/… Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa EU-a za borbu protiv prijevara
P8_TC1-COD(2018)0211

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 33. i 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0236/2018),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda(1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  U članku 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije propisano je da Unija i države članice moraju suzbijati prijevare, korupciju i sva druga nezakonita djelovanja koja su usmjerena protiv financijskih interesa Unije. Unija bi trebala podupirati mjere u tim područjima.

(2)  Dosadašnja potpora tim mjerama putem Odluke br. 804/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(3) (program „Hercule”), koja je izmijenjena i produljena Odlukom br. 878/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(4) (program „Hercule II”), koja je stavljena izvan snage i zamijenjena Uredbom (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(5) (program „Hercule III”) omogućila je jačanje mjera Unije i država članica usmjerenih na suzbijanje prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih djelovanja koja štete financijskim interesima Unije.

(3)  Potpora državama članicama, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim zemljama kandidatkinjama pri izvješćivanju o nepravilnostima i prijevarama koje štete financijskim interesima Unije putem Sustava za upravljanje nepravilnostima (IMS) propisana je sektorskim zakonodavstvom o Europskom fondu za jamstva u poljoprivredi i Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj(6), Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo(7), Fondu za azil, migracije i integraciju i instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanje krizama(8), Fondu europske pomoći za najpotrebitije(9) te pretpristupnoj pomoći(10) u programskom razdoblju 2014.–2020. i nakon toga. IMS je alat za sigurnu elektroničku komunikaciju kojim se državama članicama, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim zemljama kandidatkinjama olakšava izvršavanje obveze prijave otkrivenih nepravilnosti te podupire upravljanje nepravilnostima i njihova analiza.

(3a)  Nužno je uskladiti raznolikosti pravnih i administrativnih sustava u državama članicama u cilju prevladavanja nepravilnosti i suzbijanja prijevara. Fluktuacija u broju nepravilnosti može se povezati s napredovanjem višegodišnjih ciklusa programiranja i kasnim izvješćivanjem. Potrebno je uspostaviti jedinstven sustav za prikupljanje podataka o nepravilnostima i slučajevima prijevara od država članica kako bi se standardiziralo postupak izvješćivanja te zajamčilo kvalitetu i usporedivost pruženih podataka. [Am. 1]

(3b)  Važnost preventivnih aktivnosti Komisije i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) je neupitna, kao i jačanje provedbe sustava ranog otkrivanja i isključenja (EDES) te informacijskog sustava za borbu protiv prijevara (AFIS) i dovršenje nacionalnih strategija za borbu protiv prijevara. U kontekstu tih aktivnosti potrebno je izraditi okvir za digitalizaciju svih postupaka u provedbi politika Unije (uključujući pozive na podnošenje prijedloga, zahtjeve, evaluacije, provedbe, plaćanja) koji će se primjenjivati u svim državama članicama. [Am. 2]

(4)  Uredbom Vijeća (EZ) br. 515/97(11) i Odlukom Vijeća 2009/917/JHA(12) propisano je da Unija treba pružati potporu uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i njihovoj suradnji s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima

(5)  Ta se potpora pruža za niz operativnih aktivnosti. Potpora se među ostalim pruža u obliku informacijskog sustava za borbu protiv prijevara (AFIS), informacijske platforme koja se sastoji od skupa aplikacija unutar zajedničkog informacijskog sustava kojim upravlja Komisija. U okviru platforme AFIS djeluje i sustav IMS. Takav sustav zahtijeva stabilno i predvidljivo financiranje tijekom godina kako bi se osigurala njegova održivost.

(6)  Potporu Unije u području zaštite financijskih interesa Unije, izvješćivanja o nepravilnostima i uzajamne administrativne pomoći i suradnje u carinskim i poljoprivrednim pitanjima trebalo bi pojednostavniti i obuhvatiti jedinstvenim programom, odnosno Programom EU-a za borbu protiv prijevara (dalje u tekstu „Program”), radi povećanja sinergijskog učinka i proračunske fleksibilnosti te pojednostavnjenja upravljanja, ne dovodeći u pitanje učinkovitu kontrolu koju provode suzakonodavci u postupku provedbe programa. [Am. 3]

(7)  U Programu su stoga spojene tri komponenti: prva komponenta koja se oslanja na program „Hercule”, druga komponenta kojom se osigurava financiranje IMS-a i treća komponenta kojom se financiraju aktivnosti za koje je zadužena Komisija na temelju Uredbe (EZ) br. 515/97, što uključuje i platformu AFIS.

(7a)   Zaštita financijskih interesa Unije trebala bi biti usmjerena na sve aspekte proračuna Unije, i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani. U tom kontekstu, trebalo bi uzeti u obzir činjenicu da se jedino Programom isključivo štiti rashodovna strana proračuna Unije. [Am. 4]

(8)  Platforma AFIS obuhvaća nekoliko informacijskih sustava, uključujući Carinski informacijski sustav (CIS). CIS je automatizirani informacijski sustav koji je namijenjen kao pomoć državama članicama u sprečavanju, istrazi i kaznenom progonu postupanja kojima se krši carinsko ili poljoprivredno zakonodavstvo jer omogućuje učinkovitiju suradnju i postupke kontrole carinskih uprava država članica zahvaljujući bržoj razmjeni informacija. CIS-om je u okviru iste infrastrukture obuhvaćena i administrativna i policijska suradnja. Za potrebe administrativne suradnje CIS je uspostavljen Uredbom (EZ) br. 515/97, koja je donesena na temelju članaka 33. i 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Za potrebe policijske suradnje CIS je uspostavljen Odlukom 2009/917/JHA, koja je donesena na temelju članka 30. stavka 1. točke (a) i članka 34. stavka 2. točke (c) Ugovora o Europskoj uniji. Primjena CIS-a za potrebe policijske suradnje ne može se tehnički odvojiti od njegove primjene za potrebe administrativne suradnje s obzirom na to da se oba aspekta odvijaju u okviru istog informacijskog sustava. Budući da je CIS samo jedan od nekoliko informacijskih sustava koji se upotrebljavaju u okviru AFIS-a te da je broj slučajeva policijske suradnje manji od broja slučajeva administrativne suradnje u CIS-u, primjena AFIS-a za potrebe policijske suradnje smatra se dopunskom funkcijom u odnosu na njegovu administrativnu funkciju.

(9)  Ovom Uredbom utvrđuje se financijska omotnica za cjelokupno trajanje Programa, koja predstavlja primarni referentni iznos u smislu [upućivanje prema potrebi ažurirati u skladu s novim međuinstitucijskim sporazumom: točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom flinancijskom upravljanju(13)], za Europski parlament i Vijeće tijekom godišnjeg proračunskog postupka.

(10)  Na ovu se Uredbu primjenjuju horizontalna financijska pravila koja su donijeli Europski parlament i Vijeće na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ta su pravila utvrđena u Financijskoj uredbi i njima se posebice utvrđuje postupak za utvrđivanje i izvršenje proračuna putem bespovratnih sredstava, javne nabave, nagrada i neizravnog izvršenja, te predviđaju kontrole u pogledu odgovornosti financijskih izvršitelja. Na ugovore koji se iz proračuna Unije u cijelosti ili djelomično financiraju u okviru Programa primjenjuju se, među ostalim, načela transparentnosti, proporcionalnosti, jednakog postupanja i nediskriminacije, dok su bespovratna sredstva osim toga podložna načelima sufinanciranja, nekumulativnosti i zabrani dvostrukog financiranja, neretroaktivnosti i neprofitnosti. Pravila donesena na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije odnose se i na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama jer je poštovanje vladavine prava bitan preduvjet za dobro financijsko upravljanje i učinkovito financiranja sredstvima EU-a. [Am. 5]

(11)  Vrste financiranja i načine izvršenja na temelju ove Uredbe trebalo bi odabrati u skladu s time koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanjâ i ostvariti rezultate, uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik od nepoštovanja propisa. To bi trebalo uključivati mogućnost uporabe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova te financiranje koje nije povezano s troškovima, kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe.

(11a)   Najveća stopa sufinanciranja za bespovratna sredstva dodijeljena u sklopu Programa ne bi smjela prelaziti 80 % prihvatljivih troškova. U iznimnim i propisno opravdanim slučajevima, koji su definirani u programima rada, kao što su oni koji se tiču država članica izloženih visokom riziku u vezi s financijskim interesima Unije, najveća stopa sufinanciranja ne bi smjela premašivati 90 % prihvatljivih troškova. [Am. 6]

(12)  Kako bi se u okviru Programa osigurao kontinuitet financiranja svih aktivnosti za koje je na temelju Uredbe (EZ) br. 515/97 zadužena Komisija, uključujući platformu AFIS, u Prilogu I. naveden je okvirni popis aktivnosti koje se financiraju.

(12a)   Komisija bi programe rada trebala usvojiti u skladu s člankom110. Financijske uredbe. U programima rada u trebale bi se opisati aktivnosti koje će se financirati, navesti iznos dodijeljen za svaku aktivnost, okvirni raspored provedbe i najviša stopa sufinanciranja za bespovratna sredstva. Pri pripremi programa rada, Komisija bi trebala uzeti u obzir prioritete Europskog parlamenta izražene u okviru njegove godišnje ocjene zaštite financijskih interesa Unije. Program rada trebao bi se objaviti na internetskim stranicama Komisije i proslijediti Europskom parlamentu. [Am. 7]

(12b)   Aktivnosti bi trebale biti prihvatljive na temelju mogućnosti da se njima ostvare konkretni ciljevi Programa navedeni u članku 2. One mogu uključivati pružanje posebne tehničke pomoći nadležnim tijelima država članica, kao što je pružanje posebnog znanja, specijalizirane i tehnički napredne opreme te učinkovitih alata informacijske tehnologije; osiguravanje nužne potpore i olakšavanje istraga, pogotovo uspostavom zajedničkih istražiteljskih timova i prekograničnih operacija ili poticanje razmjene zaposlenika za posebne projekte. Nadalje, prihvatljive aktivnosti mogu obuhvaćati organizaciju ciljanog specijaliziranog osposobljavanja, radionica za osposobljavanje na području analize rizika kao i, prema potrebi, konferencija i studija. [Am. 8]

(13)  Nabava opreme u okviru instrumenta Unije za financijsku potporu za nabavu opreme za carinske kontrole(14) mogla bi imati pozitivan učinak na borbu protiv prijevara koje utječu na financijske interese EU-a. Zajednička je obveza instrumenta Unije za financijsku potporu za nabavu opreme za carinske kontrole i Programa spriječiti dupliciranje potpore Unije. Potpora u okviru Programa trebala bi prvenstveno biti usmjerena na nabavu vrsta opreme koje nisu obuhvaćene instrumentom Unije za financijsku potporu za nabavu opreme za carinske kontrole ili opreme čiji su korisnici tijela koja nisu tijela obuhvaćena instrumentom Unije za financijsku potporu za nabavu opreme za carinske kontrole. Izbjegavanje preklapanja osobito bi trebalo osigurati u kontekstu pripreme godišnjih programa rada Nadalje, trebala bi postojati jasna veza između učinka financirane opreme i zaštite financijskog interesa Unije. U okviru pripreme godišnjih programa potrebno je zajamčiti izbjegavanje preklapanja te omogućiti uspostavu sinergija između Programa i drugih relevantnih programa u područjima kao što su pravosuđe, carine i unutarnji poslovi. [Am. 9]

(13a)   Programom se podupire suradnja između upravnih tijela i tijela za izvršavanje zakona u državama članicama te između potonjih i Komisije, uključujući OLAF, kao i drugih relevantnih tijela i agencija Unije, kao što su Agencija za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust), Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), u cilju osiguranja učinkovitije zaštite financijskih interesa Unije. Njime će se također podupirati suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) nakon što taj ured započne s radom. [Am. 10]

(14)  U Programu bi trebale moći sudjelovati zemlje Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su članice Europskoga gospodarskog prostora (EGP). Osim toga, u Programu bi trebale moći sudjelovati i zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalni kandidati potencijalne zemlje kandidatkinje te zemlje na koje se odnosi europska politika susjedstva, u skladu s općim načelima i općim uvjetima sudjelovanja tih zemalja u programima Unije uspostavljenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća o pridruživanju ili sličnim sporazumima. Program bi trebao biti otvoren i za ostale treće zemlje pod uvjetom da potpišu sporazum o pridruživanju ili sklope poseban sporazum kojim se uređuje njihovo sudjelovanje u programima Unije. [Am. 11]

(15)  Uzimajući u obzir prethodne evaluacije programa „Hercule” te radi jačanja Programa, sudjelovanje pravnih subjekata osnovanih u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu trebalo bi iznimno biti moguće bez potrebe da ti subjekti snose troškove sudjelovanja.

(15a)   Potrebno je poticati sudjelovanje tijela osnovanih u zemljama koje imaju potpisan sporazum o pridruživanju s Unijom koji je na snazi, s ciljem jačanja zaštite financijskih interesa Unije kroz suradnju vezanu uz carinu i razmjenu najboljih praksi, osobito u pogledu načina borbe protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih radnji koje utječu na financijske interese Unije te suočavanja s izazovima koje predstavljaju tehnološki noviteti. [Am. 12]

(16)  Program bi se trebao provesti uzimajući u obzir preporuke i mjere navedene u Komunikaciji Komisije od 6. lipnja 2013. naslovljene „Jačanje borbe protiv krijumčarenja cigareta i drugih oblika nezakonite trgovine duhanskim proizvodima – cjelovita strategija EU-a”(15) te izvješću o napretku u provedbi te komunikacije od 12. svibnja 2017.(16)

(17)  Unija je 2016. ratificirala Protokol o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom (dalje u tekstu „Protokol”). Protokolom bi se trebali štiti financijski interesi Unije u mjeri u kojoj se odnosi na borbu protiv prekogranične nezakonite trgovine duhanom koja dovodi do gubitka prihoda. U okviru Programa trebala bi se pružati potpora Tajništvu Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom pri obavljanju njegovih funkcija povezanih s Protokolom. Trebale bi se podupirati i druge aktivnosti Tajništva u vezi s borbom protiv nezakonite trgovine duhanom.

(18)  U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(17), Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95(18), Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96(19) i Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939(20), financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti, uključujući prijevare, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija.

Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi administrativne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) može provoditi istrage i kazneni progon u slučaju prijevara i drugih kaznenih djela kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća(21). U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.

(19)  Treće zemlje koje su članice EGP-a mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene na temelju Sporazuma o EGP-u, kojim se predviđa provedba programâ na temelju odluke donesene u skladu s tim sporazumom. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U ovoj bi Uredbi trebalo uvesti posebnu odredbu o dodjeli potrebnih prava i pristupa odgovornom dužnosniku za ovjeravanje, OLAF-u i Europskom revizorskom sudu za sveobuhvatno izvršavanje njihovih nadležnosti.

(20)  

(21)  U skladu s [upućivanje prema potrebi ažurirati u skladu s novom odlukom o PZP-ovima: člankom 94. Odluke Vijeća 2013/755/EU(22)] osobe i subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima ispunjavaju uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima Programa i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani.

(22)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.(23), potrebno je provesti evaluaciju ovog Programa na temelju podataka prikupljenih putem posebnih zahtjeva za izvješćivanja, osobito o zahtjevima za uspješnost, praćenje i evaluaciju, izbjegavajući pritom prekomjerne propise i administrativna opterećenja, posebice za države članice. Ti zahtjevi, prema potrebi, mogu uključivati mjerljive pokazatelje kao temelj za evaluaciju učinaka Programa na terenu. Evaluaciju bi trebao provesti neovisni evaluator. [Am. 13]

(23)  Radi dopune ove Uredbe Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi utvrđivanja odredbi o okviru za praćenje i evaluaciju Programa u pogledu donošenja programa rada. Osim toga, radi izmjene ove Uredbe, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi dodijeliti Komisiji u pogledu pokazatelja utvrđenih u Prilogu II. ovoj Uredbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata. [Am. 14]

(24)  Pravna osnova za financiranje AFIS-a predviđena je člankom 42.a stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 515/97. Ovom bi se Uredbom trebala zamijeniti ta pravna osnova i predvidjeti nova. Stoga bi trebalo izbrisati članak 42.a stavke 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 515/97.

(25)  Uredbom (EU) br. 250/2014 o uspostavi programa „Hercule III” obuhvaćeno je razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. Tom je uredbom predviđen nasljednik programa „Hercule III” od 1. siječnja 2021. Uredbu (EU) br. 250/2014 trebalo bi stoga staviti izvan snage,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom uspostavlja Program EU-a za borbu protiv prijevara („Program”).

Njome se određuju ciljevi Programa, proračun za razdoblje 2021.–2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila za osiguravanje tog financiranja.

Članak 2.

Ciljevi Programa

1.  Opći su ciljevi Programa sljedeći:

(a)  zaštita financijskih interesa Unije;

(b)  potpora uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i njihovoj suradnji s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima.

2.  Posebni su ciljevi Programa sljedeći:

(a)  sprečavanje i suzbijanje prijevara, korupcije i svih ostalih nezakonitih radnji koje štete financijskim interesima Unije;

(b)  potpora prijavljivanju nepravilnosti, uključujući prijevare, u vezi sa sredstvima u okviru podijeljenog upravljanja i sredstvima pretpristupne pomoći iz proračuna Unije;

(c)  osiguravanje alata za razmjenu informacija i potporu operativnim aktivnostima u području uzajamne administrativne pomoći u carinskim i poljoprivrednim pitanjima.

Članak 3.

Proračun

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 181,207 milijuna 321 314 000 EUR u cijenama iz 2018. (362 414 000 EUR u tekućim cijenama). [Am. 15]

2.  Indikativna raspodjela iznosa iz stavka 1.:

(a)  114,207 milijuna 202 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (228 000 000 EUR u tekućim cijenama) za cilj iz članka 2. stavka 2. točke (a); [Am. 16]

(b)  7 milijuna 12 412 000 EUR u cijenama iz 2018. (14 milijuna EUR u tekućim cijenama) za cilj iz članka 2. stavka 2. točke (b); [Am. 17]

(c)  60 milijuna 106 390 000 EUR u cijenama iz 2018. (120 milijuna EUR u tekućim cijenama) za cilj iz članka 2. stavka 2. točke (c). [Am. 18]

2.a  Komisija je ovlaštena preraspodijeliti sredstva među ciljevima utvrđenima u članku 2. stavku 2. Ako preraspodjela uključuje promjenu od 10 % ili više jednog od iznosa iz stavka 2. ovog članka, preraspodjela se provodi delegiranim aktom donesenim u skladu s člankom 14. [Am. 19]

3.  Iznos naveden u stavku 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne informacijske sustave. Nadalje, okvirnom raspodjelom u stavku 2. točki (a) uzima se u obzir činjenica da je Program jedini koji se odnosi na rashodovnu stranu kada je riječ o zaštiti financijskih interesa Unije. [Am. 20]

Članak 4.

Treće zemlje pridružene Programu

Program je otvoren za sljedeće treće zemlje:

(a)  članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) u skladu s uvjetima utvrđenima u Sporazumu o EGP-u;

(b)  zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidate u skladu s općim načelima i općim uvjetima sudjelovanja tih zemalja u programima Unije uspostavljenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća o pridruživanju ili sličnim ugovorima te u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u sporazumima između Unije i tih zemalja;

(c)  zemlje na koje se odnosi europska politika susjedstva u skladu s općim načelima i općim uvjetima sudjelovanja tih zemalja u programima Unije uspostavljenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća o pridruživanju ili sličnim ugovorima te u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u sporazumima između Unije i tih zemalja;

(d)  ostale treće zemlje, u skladu s uvjetima utvrđenima u relevantnom sporazumu kojim je obuhvaćena suradnja treće zemlje u programima Unije, pod uvjetom da se sporazumom;

(a)  osigurava pravedna ravnoteža u pogledu doprinosa i koristi trećih zemalja koje sudjeluju u programima Unije; [Am. 21]

(b)  utvrđuju uvjeti za sudjelovanje u programima, uključujući izračun financijskih doprinosa za pojedinačne programe i njihove administrativne troškove. Ti doprinosi čine namjenske prihode u skladu s člankom [21. stavkom 5.] Financijske uredbe;

(c)  državi članici ne dodjeljuju ovlasti donošenja odluka o programima;

(d)  jamče prava Unije da osigura dobro financijsko upravljanje i zaštiti svoje financijske interese.

Članak 5.

Provedba i oblici Unijina financiranja

1.  Program se provodi u okviru izravnog upravljanja u skladu s Financijskom uredbom ili neizravnog upravljanja s tijelima navedenima u članku 62. stavku 1. točki (c) Financijske uredbe.

2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, posebice u obliku bespovratnih sredstava u skladu s glavom VIII. i javne nabave u skladu s glavom VII. te u obliku nadoknade putnih troškova i troškova boravka kako je predviđeno člankom 238. Financijske uredbe. [Am. 22]

3.  Programom se može omogućiti financiranje djelovanja koja se provode u skladu s Uredbom (EZ) br. 515/97, posebno za pokrivanje vrsta troškova navedenih u okvirnom popisu u Prilogu I.

4.  Ako djelovanje koje se podupire uključuje nabavu opreme, Komisija prema potrebi uspostavlja koordinacijski mehanizam kojim se osigurava učinkovitost i interoperabilnost sve opreme nabavljene uz potporu iz programâ Unije.

Članak 6.

Zaštita financijskih interesa Unije

Treće zemlje koje sudjeluju u Programu na temelju odluke donesene u okviru međunarodnog sporazuma ili na temelju drugog pravnog instrumenta odgovornom dužnosniku za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara i Europskom revizorskom sudu dodjeljuju potrebna prava i pristup koji su nužni za sveobuhvatno izvršavanje njihovih nadležnosti. U slučaju Europskog ureda za borbu protiv prijevara ta prava uključuju pravo provođenja istraga, uključujući provjere i inspekcije na licu mjesta u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara.

POGLAVLJE II.

BESPOVRATNA SREDSTVA [Am. 23]

Članak 7.

Bespovratna sredstva Stopa sufinanciranja za bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u okviru Programa dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe ne smije premašiti 80 % prihvatljivih troškova. U iznimnim i opravdanim slučajevima, definiranima u programima rada iz članka 10., stopa sufinanciranja ne smije premašiti 90 % prihvatljivih troškova. [Am. 24]

Članak 8.

Prihvatljiva djelovanja

Samo Sljedeća djelovanja kojima se provode ciljevi navedeni u članku 2. prihvatljiva su za financiranje:

(a)  pružanje tehničkog znanja, specijalizirane i tehnički napredne opreme i učinkovitih alata informacijske tehnologije kojima se jača transnacionalna i multidisciplinarna suradnja te suradnja s Komisijom;

(b)  jačanje razmjene zaposlenika za posebne projekte, osiguravanje nužne potpore i olakšavanje istraga, osobito uspostavom zajedničkih istražiteljskih timova i prekograničnih operacija;

(c)  pružanje tehničke i operativne potpore nacionalnim istragama, osobito carinskim tijelima i tijelima kaznenog progona, radi jačanja borbe protiv prijevara i drugih nezakonitih radnji;

(d)  izgradnja kapaciteta informacijske tehnologije u svim državama članicama i trećim zemljama, povećanje razmjene podataka, razvoj i osiguravanje alata informacijske tehnologije za istrage i nadzor nad obavještajnim poslovima;

(e)  organizacija specijaliziranog osposobljavanja, radionica o analizi rizika, konferencija i studija o poboljšanju suradnje i koordinacije među službama koje se bave zaštitom financijskih interesa Unije;

(f)  financiranje skupa carinskih IT aplikacija u okviru zajedničkog informacijskog sustava kojim upravlja Komisija, uspostavljenog za obavljanje zadaća koje su Komisiji dodijeljene Uredbom (EZ) br. 515/97;

(g)  financiranje alata za sigurnu elektroničku komunikaciju kojim se državama članicama olakšava izvršavanje obveze prijave otkrivenih nepravilnosti, uključujući prijevare, te podupire upravljanje nepravilnostima i njihova analiza;

(h)  sva druga djelovanja predviđena programima rada u skladu s člankom 10., nužna za postizanje općih i posebnih ciljeva predviđenih u članku 2. [Am. 25]

Ako djelovanje koje se podupire uključuje nabavu opreme, Komisija jamči da financirana oprema doprinosi zaštiti financijskih interesa Unije. [Am. 26]

Članak 9.

Prihvatljivi subjekti

1.  Osim kriterija iz članka 197. Financijske uredbe primjenjuju se kriteriji prihvatljivosti iz stavka 2.

2.  Sljedeći su subjekti prihvatljivi:

(a)  tijela javne vlasti koja mogu doprinijeti ostvarenju jednog od ciljeva iz članka 2. i imaju poslovni nastan u nekoj od sljedećih zemalja:

(a)  državi članici ili prekomorskoj zemlji ili području koji su s njom povezani;

(b)  trećoj zemlji pridruženoj Programu;

(c)  trećoj zemlji navedenoj u programu rada pod uvjetima navedenima u stavku 3;

(b)  istraživačke i obrazovne ustanove i neprofitni subjekti koji mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva iz članka 2., pod uvjetom da najmanje godinu dana imaju poslovni nastan i djeluju u državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu, ili trećoj zemlji navedenoj u programu rada pod uvjetima navedenima u stavku 3;

(c)  svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka međunarodna organizacija, kako je utvrđeno člankom 156. Financijske uredbe. [Am. 27]

3.  Subjekti iz stavka 2. osnovani u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu iznimno su prihvatljivi za sudjelovanje ako je to potrebno radi ostvarenja ciljeva određenog djelovanja.

4.  Subjekti iz stavka 2. osnovani u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu trebali bi u načelu snositi troškove svojeg sudjelovanja.

POGLAVLJE III.

PROGRAMIRANJE, PRAĆENJE I EVALUACIJA

Članak 10.

Program rada

Program se provodi prema programima rada iz članka 110. Financijske uredbe.

Komisija delegiranim aktom donosi programe rada u skladu s člankom 14. [Am. 28]

U okviru pripreme godišnjih programa Komisija ispituje sinergije između Programa i drugih relevantnih programa u područjima kao što su pravosuđe, carine i unutarnji poslovi, i jamči izbjegavanje preklapanja. [Am. 29]

Programi rada objavljuju se na internetskim stranicama Komisije i prosljeđuju Europskom parlamentu koji njihov sadržaj i rezultate ocjenjuje u okviru godišnje ocjene zaštite financijskih interesa Unije. [Am. 30]

Članak 11.

Praćenje i izvješćivanje

1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Programa prema ostvarivanju općih i posebnih ciljeva iz članka 2. navedeni su u prilogu II.

2.  Kako bi se osigurala učinkovita procjena napretka Programa prema ostvarenju njegovih ciljeva, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14. kako bi prema potrebi izmijenila Prilog II. radi preispitivanja ili nadopune pokazatelja te kako bi dopunila ovu Uredbu odredbama o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju. [Am. 31]

2.a  Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću godišnje izvješće o uspješnosti programa. [Am. 32]

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i, ako je potrebno, države članice.

Članak 12.

Evaluacija

1.  Evaluacije se provode pravodobno provodi neovisni evaluator kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja. [Am. 33]

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa.

3.  Na kraju provedbe Programa, a najkasnije četiri tri godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1. Komisija provodi završnu evaluaciju Programa. [Am. 34]

4.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija te Europskom revizorskom sudu te ih objavljuje na internetskoj stranici Komisije. [Am. 35]

Članak 13.

Delegiranje ovlasti

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14. radi utvrđivanja odredbi o okviru za praćenje i evaluaciju donošenja programa rada kako je predviđeno predviđenih u članku 11 10. i radi izmjene pokazatelja utvrđenih u Prilogu II. ovoj Uredbi. [Am. 44]

Članak 14.

Postupak delegiranja

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 13. dodjeljuje se Komisiji s trajanjem do 31. prosinca 2028.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 13. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.a  Delegirani akt donesen u skladu s člancima 10. i 13. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnese nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća. [Am. 36]

POGLAVLJE IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Informiranje, priopćavanje i promidžba

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče maksimalnu vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost. Priznavanje porijekla i jamčenje vidljivosti financiranja Unije nije potrebno ako postoji rizik od ugrožavanja djelotvornog izvršavanja aktivnosti suzbijanja prijevara i operativnih carinskih aktivnosti. [Am. 37]

2.  Komisija redovito provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa, djelovanja i rezultata. Financijski izvori dodijeljeni Programu također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku 2. [Am. 38]

Članak 16.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 515/97

U članku 42.a Uredbe (EZ) br. 515/97 brišu se stavci 1. i 2.

Članak 17.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EU) br. 250/2014 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2021.

Članak 18.

Prijelazne odredbe

1.  Ova Uredba ne utječe na nastavak ili izmjenu predmetnih djelovanja do njihova zaključenja, na temelju Uredbe (EU) br. 250/2014 i na temelju članka 42.a Uredbe (EZ) br. 515/97, koje se nastavljaju primjenjivati na predmetna djelovanja do njihova zaključenja.

2.  Financijskom omotnicom za Program mogu se pokriti i troškovi tehničke i administrativne pomoći potrebne radi osiguravanja prijelaza između Programa i mjera donesenih na temelju Uredbe (EU) br. 250/2014 i na temelju članka 42.a Uredbe (EZ) br. 515/97.

Članak 19.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu [dvadesetog] dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu, ...

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

PRILOG I.

Okvirni popis vrsta troškova koji će se financirati iz Programa za djelovanja provedena u skladu s Uredbom (EZ) br. 515/97:

(a)  svi troškovi izgradnje i održavanja trajne tehničke infrastrukture putem koje se državama članicama stavljaju na raspolaganje logistički, uredski i informacijski resursi za koordinaciju zajedničkih carinskih postupaka i drugih operativnih aktivnosti;

(b)  naknada troškova prijevoza, smještaja i dnevnica te prema potrebi druge naknade predstavnicima država članica i, prema potrebi, predstavnicima trećih zemalja, koji sudjeluju u misijama Zajednice iz članka 20., zajedničkim carinskim akcijama koje organizira ili u čijoj organizaciji sudjeluje Komisija, te tečajevima izobrazbe, ad hoc sastancima i pripremnim i evaluacijskim sastancima za upravne istrage ili operativne akcije koje provode države članice, ako ih organizira ili u njihovoj organizaciji sudjeluje Komisija;

(c)  troškovi povezani s nabavom, proučavanjem, razvijanjem i održavanjem računalne infrastrukture (hardver), programske opreme (softver) i posebnih mrežnih priključaka, te troškovi povezani sa službama za opskrbu, potporu i izobrazbu u svrhu obavljanja radnji predviđenih Uredbom (EZ) br. 515/97, a posebno sprečavanja i suzbijanja prijevara;

(d)  troškovi povezani s pružanjem podataka i troškovi s tim povezanih radnji, kojima se omogućuje pristup informacijama, podacima i izvorima podataka u svrhu obavljanja radnji predviđenih Uredbom (EZ) br. 515/97, a posebno sprečavanja i suzbijanja prijevara;

(e)  troškovi povezani s uporabom Carinskog informacijskog sustava, koji su predviđeni instrumentima donesenima na temelju članka 87. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, a posebno u Odluci 2009/917/JHA o uporabi informacijske tehnologije u carinske svrhe, u mjeri u kojoj je tim instrumentima predviđeno da se ti troškovi pokrivaju sredstvima iz općeg proračuna Europske unije;

(f)  troškovi povezani s nabavom, proučavanjem, razvijanjem i održavanjem Unijine komponente zajedničke komunikacijske mreže koja se upotrebljava za namjene iz točke (c).

PRILOG II.

POKAZATELJI ZA PRAĆENJE PROGRAMA

Program će se pomno pratiti na temelju skupa pokazatelja za mjerenje ostvarenja općih i posebnih ciljeva Programa te u cilju smanjenja administrativnog opterećenja i troškova. U tu će se svrhu prikupljati podaci u vezi sa sljedećim skupom ključnih pokazatelja:

Posebni cilj br. 1: sprečavanje i suzbijanje prijevara, korupcije i svih ostalih nezakonitih radnji koje štete financijskim interesima Unije.

Pokazatelj br. 1: potpora sprečavanju i suzbijanje prijevara, korupcije i svih ostalih nezakonitih radnji koje štete financijskim interesima EU-a mjerena:

1.1: stopom zadovoljstva aktivnostima koje se provode u okviru programa i iz njega se (su)financiraju;

(a)  brojem i vrstom aktivnosti koje se provode u okviru programa i iz njega se (su)financiraju [Am. 39]

1.2: postotkom Popis država članica koje iz programa svake godine primaju potporu svake godine trajanja programa i postotak udjela financijskih sredstava koji primaju. [Am. 40]

Posebni cilj br. 2 potpora prijavljivanju nepravilnosti, uključujući prijevare, u vezi sa sredstvima u okviru podijeljenog upravljanja i sredstvima pretpristupne pomoći iz proračuna Unije.

Pokazatelj br. 2: stopa zadovoljstva korisnika uporabom Sustava za upravljanje nepravilnostima.

(a)  broj izvješća o nepravilnostima; [Am. 41]

Pokazatelj br. 2.a: Stopa zadovoljstva korisnika informacijskog sustava za borbu protiv prijevara. [Am. 42]

Posebni cilj br. 3 osiguravanje alata za razmjenu informacija i potporu operativnim aktivnostima u području uzajamne administrativne pomoći u carinskim pitanjima.

Pokazatelj br. 3: broj dostavljenih informacija o uzajamnoj pomoći i broj poduprtih aktivnosti povezanih s uzajamnom pomoći.

Pokazatelj br. 3.a: Broj i vrsta aktivnosti povezanih s uzajamnom pomoći. [Am. 43]

(1)SL C 10, 10.1.2019., str. 1.
(2)Stajalište Europskog parlamenta od 12. veljače 2019.
(3)Odluka br. 804/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o utvrđivanju akcijskog programa Zajednice za poticanje mjera u području zaštite financijskih interesa Zajednice (program „Hercule”) (SL L 143, 30.4.2004., str. 9.).
(4)Odluka br. 878/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2007. o izmjeni i produljenju Odluke br. 804/2004/EZ o utvrđivanju akcijskog programa Zajednice za poticanje mjera u području zaštite financijskih interesa Zajednice (program „Hercule II.”) ( SL L 193, 25.7.2007., str. 18.).
(5)Uredba (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uspostavi programa za promicanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije (program „Hercule III”) i stavljanju izvan snage Odluke br. 804/2004/EZ (SL L 84, 20.3.2014., str. 6.).
(6)Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1971 оd 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 i Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1975 оd 8. srpnja 2015. o utvrđivanju učestalosti i formata za izvješćivanje o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj, u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 293, 10.11.2015., str. 6.).
(7)Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1970 оd 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za regionalni razvoj, Europskim socijalnim fondom, Kohezijskim fondom i Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo i Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1974 оd 8. srpnja 2015. o utvrđivanju učestalosti i formata za izvješćivanje o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za regionalni razvoj, Europskim socijalnim fondom, Kohezijskim fondom i Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo, u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 293, 10.11.2015., str. 1.).
(8)Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1973 o dopuni Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Fondom za azil, migracije te integraciju i instrumentom za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama; Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1977 o utvrđivanju učestalosti i formata za izvješćivanje o nepravilnostima povezanima s Fondom za azil, migracije te integraciju i s Instrumentom za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama, u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 293, 10.11.2015., str. 15.).
(9)Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1972 оd 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Fondom europske pomoći za najpotrebitije i Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1976 оd 8. srpnja 2015. o utvrđivanju učestalosti i formata za izvješćivanje o nepravilnostima povezanima s Fondom europske pomoći za najpotrebitije, u skladu s Uredbom (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 293, 10.11.2015., str. 11.).
(10)Članak 16. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 447/2014 o posebnim pravilima primjene Uredbe (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) (SL L 132, 3.5.2014., str. 32.).
(11)Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima kako je zadnje izmijenjena Uredbom 2015/1525 (SL L 82, 22.3.1997., str. 1.).
(12)Odluka Vijeća 2009/917/JHA o uporabi informacijske tehnologije u carinske svrhe (SL L 323/20, 10.12.2009., str. 20.).
(13)Upućivanje ažurirati: SL C 373, 20.12.2013., str. 1. Sporazum je dostupan na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC.
(14)[ref]
(15)COM(2013) 324 final
(16)COM(2017) 235 final
(17)Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999, (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).
(18)SL L 312, 23.12.1995., str. 1.
(19)Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).
(20)Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).
(21)Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).
(22)Odluka Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) (SL L 344, 19.12.2013., str. 1.).
(23)Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 27. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti