Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0211(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0064/2019

Pateikti tekstai :

A8-0064/2019

Debatai :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Balsavimas :

PV 12/02/2019 - 9.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0068

Priimti tekstai
PDF 237kWORD 64k
Antradienis, 2019 m. vasario 12 d. - Strasbūras
ES kovos su sukčiavimu programa ***I
P8_TA(2019)0068A8-0064/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. vasario 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kovos su sukčiavimu programos (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0386),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 33 bei 325 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0236/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 15 d. Audito Rūmų nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0064/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  nurodo, kad pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nurodytas finansinis paketas yra tik nuoroda teisėkūros institucijai ir negali būti nustatytas, kol nebus pasiektas susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 10, 2019 1 10, p. 1.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. vasario 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../... dėl ES kovos su sukčiavimu programos
P8_TC1-COD(2018)0211

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 33 ir 325 straipsnius,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje reikalaujama, kad Sąjunga ir valstybės narės kovotų su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla. Sąjunga turėtų remti šiose srityse vykdomą veiklą;

(2)  ankstesnė parama tokiai veiklai, teikta pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 804/2004/EB(3) (programa „Hercule“), kuris buvo iš dalies pakeistas ir kurio galiojimas buvo pratęstas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 878/2007/EB(4) (programa „Hercule II“) ir kuris buvo panaikintas ir pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 250/2014(5) (programa „Hercule III“), leido sustiprinti Sąjungos ir valstybių narių veiklą kovojant su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla;

(3)  Europos žemės ūkio garantijų fondui ir Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai(6), Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui(7), Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonei(8), Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondui(9) ir pasirengimo narystei paramai(10) skirtuose sektorių teisės aktuose nustatytas reikalavimas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ir vėliau teikti paramą valstybėms narėms, šalims kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms per Pažeidimų valdymo sistemą (IMS) pranešant apie Sąjungos finansiniams interesams kenkiančius pažeidimus ir sukčiavimą. IMS yra saugių elektroninių ryšių priemonė, kuria valstybėms narėms, šalims kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms sudaromos geresnės sąlygos vykdyti pareigą pranešti apie nustatytus pažeidimus ir padedama tuos pažeidimus valdyti ir analizuoti;

(3a)  reikia mažinti valstybių narių teisinių ir administracinių sistemų įvairovę, kad būtų šalinami pažeidimai ir kovojama su sukčiavimu. Pažeidimų skaičiaus svyravimas gali būti susijęs su daugiamečio programavimo ciklų raida ir vėlavimu pateikti ataskaitas. Todėl reikia nustatyti vienodą duomenų apie pažeidimus ir sukčiavimo atvejus rinkimo iš valstybių narių sistemą, kad būtų galima standartizuoti pranešimo procesą bei užtikrinti teikiamų duomenų kokybę ir palyginamumą; [1 pakeit.]

(3b)  Komisijos ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) prevencijos veiklos svarba neginčytina, taip pat svarbu gerinti ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemos (EDES) ir Kovos su sukčiavimu informacinės sistemos (AFIS) taikymą ir užbaigti rengti nacionalines kovos su sukčiavimu strategijas. Vykdant šią veiklą būtina parengti visų Sąjungos politikos įgyvendinimo procesų (įskaitant kvietimus teikti pasiūlymus, taikymą, vertinimą, įgyvendinimą ir mokėjimus) skaitmeninimo sistemą, kurią turėtų taikyti visos valstybės narės; [2 pakeit.]

(4)  Tarybos reglamente (EB) Nr. 515/97(11) ir Tarybos sprendime 2009/917/TVR(12) nustatyta, kad Sąjunga turi remti valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbą ir jų bei Komisijos bendradarbiavimą, siekdama užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą;

(5)  ta parama teikiama įvairiai operatyvinei veiklai. Ši veikla vykdoma ir per Kovos su sukčiavimu informacinę sistemą (AFIS) – informacinių technologijų platformą, kurią sudaro taikomosios programos, veikiančios Komisijos valdomos bendros informacinės sistemos pagrindu. AFIS platformoje veikia ir IMS. Siekiant užtikrinti tokios sistemos tvarumą, būtinas stabilus ir nuspėjamas daugiametis jos finansavimas;

(6)  siekiant didinti sąveiką, biudžeto lankstumą ir supaprastinti valdymą, Sąjungos parama Sąjungos finansinių interesų apsaugos, pranešimų apie pažeidimus, tarpusavio administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo muitinės ir žemės ūkio klausimais srityse turėtų būti racionalizuota ir teikiama pagal vieną programą – ES kovos su sukčiavimu programą (toliau – Programa), nedarant poveikio teisėkūros institucijų vykdomai veiksmingai Programos įgyvendinimo kontrolei; [3 pakeit.]

(7)  tuo tikslu Programoje derinamas komponentas, pagrįstas programa „Hercule“, komponentas, kuriuo užtikrinamas IMS finansavimas, ir komponentas, pagal kurį finansuojama veikla, kurią Komisijai pavesta vykdyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 515/97, įskaitant AFIS platformą;

(7a)   Sąjungos finansinių interesų apsauga turėtų būti taikoma visiems Sąjungos biudžeto aspektams, susijusiems tiek su pajamomis, tiek su išlaidomis. Šiomis aplinkybėmis reikėtų tinkamai atsižvelgti į tai, kad Programa yra vienintelė, kurią taikant konkrečiai saugoma Sąjungos biudžeto išlaidų sritis; [4 pakeit.]

(8)  AFIS platforma apima keletą informacinių sistemų, be kita ko, Muitinės informacinę sistemą (MIS). MIS yra automatizuota informacinė sistema, kurios paskirtis – padėti valstybėms narėms vykdyti operacijų, kuriomis pažeidžiami muitinės ar žemės ūkio srities teisės aktai, prevenciją, jas tirti ir už jas patraukti baudžiamojon atsakomybėn, greičiau platinant informaciją ir taip didinant valstybių narių muitinių administracijų bendradarbiavimo ir kontrolės procedūrų efektyvumą. MIS leidžia tiek administracinio, tiek policijos bendradarbiavimo bylas tvarkyti naudojantis bendra infrastruktūra. Administracinio bendradarbiavimo tikslais MIS teisinis pagrindas yra Reglamentas (EB) Nr. 515/97, priimtas remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 33 ir 325 straipsniais.

Policijos bendradarbiavimo tikslais MIS teisinis pagrindas yra Sprendimas Nr. 2009/917/TVR, priimtas remiantis Europos Sąjungos sutarties 30 straipsnio 1 dalies a punktu ir 34 straipsnio 2 dalies c punktu. Atskirti MIS policijos bendradarbiavimo ir administracinio bendradarbiavimo rėmimo funkcijas nėra techninės galimybės, nes jos abi atliekamos remiantis viena bendra informacinių technologijų sistema. Atsižvelgiant į tai, kad pati MIS yra tik viena iš keleto AFIS pagrindu veikiančių informacinių sistemų, o MIS policijos bendradarbiavimo bylų skaičius yra mažesnis už administracinio bendradarbiavimo bylų skaičių, galima laikyti, kad AFIS policijos bendradarbiavimo rėmimo funkcija papildo administracinio bendradarbiavimo rėmimo funkciją;

(9)  šiame reglamente nustatomas viso Programos laikotarpio finansinis paketas, kuris Europos Parlamentui ir Tarybai yra svarbiausias orientacinis dydis metinės biudžeto sudarymo procedūros metu, kaip apibrėžta [nuoroda turės būti atitinkamai atnaujinta atsižvelgiant į naująjį tarpinstitucinį susitarimą: 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(13) 17 punkte];

(10)  šiam reglamentui taikomos Europos Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos horizontaliosios finansinės taisyklės. Šios taisyklės nustatytos Finansiniame reglamente, jos visų pirma apibrėžia biudžeto sudarymo ir vykdymo (dotacijų, viešųjų pirkimų, apdovanojimų, netiesioginio vykdymo) procedūrą ir numato su finansais susijusių asmenų atsakomybės kontrolę. Taigi sutartims, pagal Programą visiškai arba iš dalies finansuojamoms iš Sąjungos biudžeto, inter alia, taikomi skaidrumo, proporcingumo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai, o dotacijoms dar papildomai taikomi bendro finansavimo, nekaupiamojo skyrimo ir dvigubo finansavimo vengimo, neskyrimo atgaline data ir pelno nesiekimo principai. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį priimtos taisyklės yra susijusios ir su Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų, kadangi teisinės valstybės principo laikymasis yra viena esminių patikimo finansų valdymo ir veiksmingo ES finansavimo prielaidų; [5 pakeit.]

(11)  šiame reglamente nustatytos finansavimo rūšys ir įgyvendinimo būdai turėtų būti pasirenkami remiantis tuo, ar jais galima pasiekti konkrečių veiksmų tikslų ir rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės išlaidas, administracinę naštą ir numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. Be kita ko, turėtų būti apsvarstyta galimybė naudoti fiksuotąsias sumas, finansavimą taikant fiksuotąją normą ir vieneto įkainius, taip pat Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje nurodytą su išlaidomis nesusijusį finansavimą;

(11a)   maksimalios dotacijoms skirtos bendro finansavimo normos pagal Programą neturėtų viršyti 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Darbo programoje nustatytais išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, pavyzdžiui, kai valstybės narės patiria didelę su Sąjungos finansiniais interesais susijusią riziką, maksimali bendro finansavimo norma turėtų būti 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų; [6 pakeit.]

(12)  siekiant pagal Programą užtikrinti visos veiklos, kurią vykdyti Komisijai pavesta pagal Reglamentą (EB) Nr. 515/97, be kita ko, AFIS platformos, finansavimo tęstinumą, I priede pateikiamas preliminarus finansuotinos veiklos sąrašas;

(12a)   Komisija turėtų patvirtinti darbo programas pagal Finansinio reglamento 110 straipsnį. Darbo programose turėtų būti aprašomi finansuotini veiksmai, nurodoma kiekvienos rūšies veiksmui skirta orientacinė lėšų suma, pateikiamas preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis ir didžiausia dotacijų bendro finansavimo dalis. Rengdama darbo programą Komisija turėtų atsižvelgti į Europos Parlamento prioritetus, nurodytus jo metiniame Sąjungos finansinių interesų apsaugos vertinime. Darbo programa turėtų būti paskelbta Komisijos interneto svetainėje ir perduota Europos Parlamentui; [7 pakeit.]

(12b)   veiksmai turėtų būti pasirenkami remiantis tuo, ar jais galima pasiekti konkrečius Programos tikslus, numatytus 2 straipsnyje. Šie veiksmai gali apimti specialios techninės pagalbos teikimą kompetentingoms valstybių narių institucijoms, pavyzdžiui, specialių žinių teikimą, aprūpinimą specialia ir pažangių technologijų įranga ir veiksmingomis informacinių technologijų (IT) priemonėmis; užtikrinant reikiamą paramą tyrimams ir sudarant jiems palankesnes sąlygas, visų pirma sudarant jungtines tyrimų grupes ir organizuojant tarpvalstybines operacijas arba gerinant darbuotojų mainus pagal konkrečius projektus. Be to, reikalavimus atitinkantys veiksmai taip pat gali apimti tikslinio specializuoto mokymo organizavimą, rizikos analizės praktinius seminarus ir, jei reikia, konferencijas bei tyrimus; [8 pakeit.]

(13)  įsigyjant įrangą pagal Sąjungos priemonę, kuria teikiama finansinė parama muitinio tikrinimo įrangai įsigyti(14), gali būti prisidedama prie kovos su ES finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu. Tiek taikant Sąjungos priemonę, kuria teikiama finansinė parama muitinio tikrinimo įrangai įsigyti, tiek įgyvendinant Programą būtina užtikrinti, kad Sąjungos parama nesidubliuotų. Parama pagal Programą iš esmės turėtų būti skirta įsigyti tokių rūšių įrangai, kuri nepatenka į Sąjungos priemonės, kuria teikiama finansinė parama muitinio tikrinimo įrangai įsigyti, taikymo sritį, arba įrangai, kurios gavėjos būtų kitos institucijos, nei pagal Sąjungos priemonę, kuria teikiama finansinė parama muitinio tikrinimo įrangai įsigyti. Be to, turėtų būti aiškus ryšys tarp finansuojamos įrangos daromo poveikio ir Sąjungos finansinių interesų apsaugos. Rengiant darbo programas visų pirma turi būti siekiama užtikrinti, kad būtų išvengta dubliavimosi, visų pirma turi būti siekiama rengiant metines darbo programas ir kad būtų kuriama Programos ir kitų sričių, kaip antai teisingumo, muitų ir vidaus reikalų sričių, atitinkamų programų sąveika; [9 pakeit.]

(13a)   pagal Programą remiamas valstybių narių administracinių ir teisėsaugos institucijų bei valstybių narių ir Komisijos, įskaitant OLAF, bendradarbiavimas, taip pat kitų atitinkamų Sąjungos įstaigų ir agentūrų, tokių kaip Bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas) ir Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas), bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti veiksmingesnę Sąjungos finansinių interesų apsaugą. Pagal ją taip pat remiamas šios srities bendradarbiavimas su Europos prokuratūra (EPPO), kai tik ji pradės vykdyti savo užduotis; [10 pakeit.]

(14)  Programoje turėtų būti leidžiama dalyvauti Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalims, kurios yra Europos ekonominės erdvės (EEE) narės. Joje taip pat turėtų būti leidžiama dalyvauti stojančiosioms šalims, šalims kandidatėms, potencialioms šalims kandidatėms ir šalims, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika, pagal tų šalių dalyvavimo Sąjungos programose bendruosius principus ir sąlygas, nustatytus atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose ir Asociacijos tarybos sprendimuose arba panašiuose susitarimuose. Be to, Programoje turėtų būti leidžiama dalyvauti kitoms trečiosioms valstybėms, su sąlyga, kad jos yra sudariusios asociacijos susitarimą arba sudarys konkretų susitarimą dėl dalyvavimo Sąjungos programose; [11 pakeit.]

(15)  atsižvelgiant į programų „Hercule“ ankstesnių vertinimų rezultatus ir siekiant sustiprinti Programą, trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, įsisteigusiems teisės subjektams turėtų būti leidžiama dalyvauti Programoje išimties tvarka nereikalaujant, kad jie padengtų savo dalyvavimo išlaidas;

(15a)   visų pirma turėtų būti skatinamas valstybėse, sudariusiose galiojantį asociacijos susitarimą su Sąjunga, įsteigtų subjektų dalyvavimas, kad būtų stiprinama Sąjungos finansinių interesų apsauga naudojant muitinių bendradarbiavimą ir keičiamasi geriausia praktika, ypač kovos su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, kenkiančia Sąjungos finansiniams interesams, praktika ir atremti iššūkius, susijusius su naujais technologiniais pokyčiais; [12 pakeit.]

(16)  Programa turėtų būti įgyvendinama atsižvelgiant į rekomendacijas ir priemones, išvardytas 2013 m. birželio 6 d. Komisijos komunikate „Kovos su cigarečių kontrabanda ir kitokia neteisėta prekyba tabako gaminiais stiprinimas. Visapusė ES strategija“(15), taip pat 2017 m. gegužės 12 d. šio komunikato įgyvendinimo pažangos ataskaitoje(16);

(17)  2016 m. Sąjunga ratifikavo Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolą dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo (toliau – protokolas). Šis protokolas turėtų padėti apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, kiek tai susiję su kova su tarpvalstybine neteisėta prekyba tabako gaminiais, dėl kurios prarandama pajamų. Be to, pagal Programą turėtų būti remiamas Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos sekretoriato funkcijų, susijusių su tuo protokolu, vykdymas. Pagal Programą turėtų būti remiama ir kita sekretoriato organizuojama veikla, susijusi su kova su tarpvalstybine neteisėta prekyba tabako gaminiais;

(18)  pagal Finansinį reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013(17), Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95(18), Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96(19) ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939(20) Sąjungos finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių sankcijų skyrimą.

Visų pirma pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti administracinius tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, kenkiančių Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti Sąjungos finansiniams interesams kenkiantį sukčiavimą ir kitas nusikalstamas veikas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/1371(21), ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšas, turi visapusiškai bendradarbiauti siekdamas apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises;

(19)  trečiosios valstybės, kurios yra EEE narės, Sąjungos programose gali dalyvauti vykdydamos bendradarbiavimą pagal EEE susitarimą, kuriame numatoma, kad programos įgyvendinamos priėmus sprendimą pagal tą susitarimą. Be to, trečiosios valstybės gali dalyvauti remdamosi kitomis teisinėmis priemonėmis. Šiame reglamente turėtų būti nustatyta konkreti nuostata dėl būtinų teisių ir prieigos, kurių reikia atsakingam leidimus suteikiančiam pareigūnui, OLAF ir Europos Audito Rūmams, kad jie galėtų visapusiškai vykdyti savo atitinkamus įgaliojimus, suteikimo;

(20)  

(21)  remiantis [nuoroda turės būti atitinkamai atnaujinta atsižvelgiant į naująjį UŠT sprendimą: pagal Tarybos sprendimo 2013/755/ES(22) 94 straipsnį] užjūrio šalyse bei teritorijose (toliau – UŠT) įsisteigę asmenys ir subjektai atitinka reikalavimus gauti finansavimą, atsižvelgiant į Programos taisykles ir tikslus bei galimas priemones, taikomas valstybei narei, su kuria atitinkama užjūrio šalis ar teritorija yra susijusi;

(22)  remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 ir 23 punktais(23), šią Programą būtina vertinti remiantis informacija, surinkta nustačius tam tikrus ataskaitų teikimo, t. y. rezultatyvumo, stebėsenos ir vertinimo reikalavimus, kartu vengiant pernelyg didelio reguliavimo ir administracinės naštos, visų pirma valstybėms narėms. Kai tinkama, tokie reikalavimai gali apimti išmatuojamus rodiklius, naudojamus kaip Programos poveikio vietoje vertinimo pagrindas. Vertinimą turėtų atlikti nepriklausomas vertintojas; [13 pakeit.]

(23)  siekiant papildyti šį reglamentą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai parengti Programos stebėsenos ir vertinimo sistemos nuostatas priimti aktus dėl darbo programų tvirtinimo. Be to, siekiant iš dalies pakeisti šį reglamentą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būtų suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio reglamento II priede nustatytų rodiklių. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose; [14 pakeit.]

(24)  Reglamento (EB) Nr. 515/97 42a straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas AFIS finansavimo teisinis pagrindas. Šiuo reglamentu turėtų būti pakeistas tas teisinis pagrindas ir nustatytas naujas pagrindas. Todėl Reglamento (EB) Nr. 515/97 42a straipsnio 1 ir 2 dalis reikėtų išbraukti;

(25)  Reglamentas (ES) Nr. 250/2014, kuriuo nustatoma programa „Hercule III“, apėmė laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Šiame reglamente numatyta tęsti programos „Hercule III“ įgyvendinimą nuo 2021 m. sausio 1 d. Todėl Reglamentas (ES) Nr. 250/2014 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatoma ES kovos su sukčiavimu programa (toliau – Programa).

Jame nustatomi Programos tikslai, 2021–2027 m. biudžetas, Sąjungos finansavimo formos ir tokio finansavimo teikimo taisyklės.

2 straipsnis

Programos tikslai

1.  Bendrieji Programos tikslai:

a)  Sąjungos finansinių interesų apsauga;

b)  valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir jų bei Komisijos bendradarbiavimo rėmimas, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą.

2.  Konkretūs Programos tikslai:

a)  Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veiklos prevencija ir kova su jais;

b)  pranešimų apie pažeidimus, įskaitant sukčiavimą, susijusius su pasidalijamojo valdymo ir pasirengimo narystei paramos lėšomis iš Sąjungos biudžeto, rėmimas;

c)  tarpusavio administracinei pagalbai muitinės bei žemės ūkio reikalų srityse skirtų informacijos keitimosi priemonių ir paramos operatyvinei veiklai teikimas.

3 straipsnis

Biudžetas

1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 181,207 mln. EUR 321 314 000 EUR 2018 m. kainomis (362 414 000 EUR dabartinėmis kainomis). [15 pakeit.]

2.  1 dalyje nurodyta suma preliminariai paskirstoma taip:

a)  2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytam tikslui – 114,207 mln. EUR 202 512 000 EUR 2018 m. kainomis (228 414 000 EUR dabartinėmis kainomis); [16 pakeit.]

b)  2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam tikslui – 7 mln. EUR 12 412 000 EUR 2018 m. kainomis (14 mln. EUR dabartinėmis kainomis); [17 pakeit.]

c)  2 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytam tikslui – 60 mln. EUR 106 390 000 EUR 2018 m. kainomis (120 mln. EUR dabartinėmis kainomis);. [18 pakeit.]

2a.  Komisijai suteikiami įgaliojimai perskirstyti lėšas 2 straipsnio 2 dalyje nustatytiems tikslams. Jei dėl perskirstymo viena iš šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sumų pasikeičia 10 % ar daugiau procentų, perskirstymas atliekamas priimant deleguotąjį aktą pagal 14 straipsnį. [19 pakeit.]

3.  1 dalyje nurodyta suma gali būti panaudota teikiant Programai įgyvendinti skirtą techninę ir administracinę paramą, kaip antai parengiamąją, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veiklą, įskaitant institucines informacinių technologijų sistemas. Be to, atliekant 2 dalies a punkte nurodytą preliminarų paskirstymą tinkamai atsižvelgiama į tai, kad ši Programa yra vienintelė tokio pobūdžio programa, skirta Sąjungos finansinių interesų apsaugos išlaidų klausimams spręsti. [20 pakeit.]

4 straipsnis

Programos asocijuotosios trečiosios valstybės

Programoje gali dalyvauti šios trečiosios valstybės:

a)  Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) narės, kurios yra Europos ekonominės erdvės (EEE) narės, EEE susitarime nustatytomis sąlygomis;

b)  stojančiosios šalys, šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės pagal tų šalių dalyvavimo Sąjungos programose bendruosius principus ir sąlygas, nustatytus atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose ir Asociacijos tarybos sprendimuose arba panašiuose susitarimuose, taip pat Sąjungos ir tų šalių susitarimuose nustatytomis konkrečiomis sąlygomis;

c)  šalys, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika, pagal tų šalių dalyvavimo Sąjungos programose bendruosius principus ir sąlygas, nustatytus atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose ir Asociacijos tarybos sprendimuose arba panašiuose susitarimuose, taip pat Sąjungos ir tų šalių susitarimuose nustatytomis konkrečiomis sąlygomis;

d)  kitos trečiosios valstybės konkrečiame susitarime dėl tos trečiosios valstybės dalyvavimo bet kurioje Sąjungos programoje nustatytomis sąlygomis, jeigu tuo susitarimu:

a)  užtikrinama sąžininga Sąjungos programose dalyvaujančios trečiosios valstybės įnašų ir gaunamos naudos pusiausvyra; [21 pakeit.]

b)  nustatomos dalyvavimo programose sąlygos, įskaitant atskiroms programoms skirtų finansinių įnašų ir administravimo išlaidų apskaičiavimą. Pagal Finansinio reglamento [21 straipsnio 5 dalį] šie įnašai sudaro asignuotąsias pajamas;

c)  trečiajai valstybei nesuteikiama teisės priimti sprendimus programų atžvilgiu;

d)  garantuojamos Sąjungos teisės užtikrinti patikimą finansų valdymą ir apsaugoti Sąjungos finansinius interesus.

5 straipsnis

Sąjungos finansavimas ir jo formos

1.  Programa įgyvendinama taikant tiesioginio valdymo principą, laikantis Finansinio reglamento, arba kartu su Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytomis įstaigomis, taikant netiesioginio valdymo principą.

2.  Pagal Programą gali būti teikiamas bet kurios Finansiniame reglamente nustatytos formos finansavimas, visų pirma skiriamos dotacijos pagal VIII antraštinę dalį ir vykdomi viešieji pirkimai pagal VII antraštinę dalį, taip pat kompensuojamos kelionės ir pragyvenimo išlaidos, kaip nurodyta Finansinio reglamento 238 straipsnyje. [22 pakeit.]

3.  Pagal Programą gali būti teikiamas finansavimas veiksmams, vykdomiems pagal Reglamentą (EB) Nr. 515/97, visų pirma siekiant padengti I priede pateiktame preliminariame sąraše nurodytų rūšių išlaidas.

4.  Jei veiksmas, kuriam teikiama parama, apima įrangos įsigijimą, kai tinkama, Komisija nustato koordinavimo mechanizmą, kuriuo užtikrinamas visos įrangos, kuri įsigyjama su Sąjungos programų parama, veiksmingumas ir sąveika.

6 straipsnis

Sąjungos finansinių interesų apsauga

Kai trečioji valstybė dalyvauja Programoje remdamasi pagal tarptautinį susitarimą priimtu sprendimu arba kita teisine priemone, ji suteikia būtinas teises ir prieigą, kurių reikia atsakingam leidimus suteikiančiam pareigūnui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai ir Europos Audito Rūmams, kad jie galėtų visapusiškai vykdyti savo atitinkamus įgaliojimus. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atveju tokios teisės apima teisę atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, numatytus Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų tyrimų.

II SKYRIUS

DOTACIJOS [23 pakeit.]

7 straipsnis

Programos dotacijos skiriamos ir valdomos pagal Finansinio reglamento VIII antraštinę dalį Pagal Programą skiriamų dotacijų bendro finansavimo dalis negali viršyti 80 % finansavimo reikalavimus atitinkančių išlaidų. 10 straipsnyje nurodytose darbo programose nustatytais išimtiniais tinkamai pagrįstais atvejais bendro finansavimo dalis neviršija 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. [24 pakeit.]

8 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys veiksmai

Reikalavimus gauti finansavimą atitinka tik tie toliau nurodyti veiksmai, kuriais siekiama 2 straipsnyje nurodytų tikslų.:

a)  teikti technines žinias, aprūpinti specialia ir pažangių technologijų įranga ir veiksmingomis informacinių technologijų (IT) priemonėmis, siekiant sustiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su Komisija;

b)  intensyvinti darbuotojų mainus pagal konkrečius projektus, užtikrinti reikiamą paramą tyrimams ir sudaryti jiems palankesnes sąlygas, visų pirma, kurti jungtines tyrimų grupes ir organizuoti tarpvalstybines operacijas;

c)  teikti techninę ir operatyvinę paramą nacionalinėms tyrimų ir ypač muitinės bei teisėsaugos institucijoms, siekiant stiprinti kovą su sukčiavimu ir kitokia neteisėta veikla;

d)  stiprinti visų valstybių narių ir trečiųjų šalių IT pajėgumus, intensyvinti duomenų mainus ir kurti žvalgomosios veiklos tyrimams ir stebėsenai skirtas IT priemones bei aprūpinti jomis;

e)  organizuoti specializuoto mokymo kursus, rizikos analizės praktinius seminarus, konferencijas ir tyrimus siekiant pagerinti tarnybų, užtikrinančių Sąjungos finansinių interesų apsaugą, bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą;

f)  finansuoti muitinėms skirtas IT taikomąsias programas, veikiančias Komisijos valdomos bendros informacinės sistemos pagrindu ir sukurtas užduotims, kurios Komisijai pavestos Reglamentu (EB) Nr. 515/97, vykdyti;

g)  finansuoti saugią elektroninių ryšių priemonę, kuria valstybėms narėms sudaromos geresnės sąlygos vykdyti pareigą pranešti apie nustatytus pažeidimus, įskaitant sukčiavimą, ir padedama tuos pažeidimus valdyti ir analizuoti;

h)  vykdyti bet kokius kitus darbo programose pagal 10 straipsnį numatytus veiksmus, reikalingus 2 straipsnyje nustatytiems bendriesiems ir konkretiems tikslams pasiekti. [25 pakeit.]

Kai remiamas veiksmas susijęs su įrangos pirkimu, Komisija užtikrina, kad finansuojama įranga prisidėtų prie Sąjungos finansinių interesų apsaugos. [26 pakeit.]

9 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys subjektai

1.  Be Finansinio reglamento 197 straipsnyje nustatytų kriterijų, taikomi 2 dalyje nustatyti tinkamumo finansuoti kriterijai.

2.  Reikalavimus atitinka šie subjektai:

a)  valdžios institucijos, kurios gali padėti pasiekti kurį nors iš 2 straipsnyje nurodytų tikslų ir kurios yra įsisteigusios bet kurioje iš šių šalių:

a)  valstybėje narėje arba su ja susijusioje užjūrio šalyje ar teritorijoje;

b)  Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje;

c)  teisės subjektai, įsteigti pagal Sąjungos teisę, ar tarptautinės organizacijos;

b)  mokslinių tyrimų bei švietimo institutai ir pelno nesiekiantys subjektai, kurie gali padėti pasiekti 2 straipsnyje nurodytus tikslus, su sąlyga, kad jie buvo įsteigti ir bent vienus metus vykdė veiklą valstybėje narėje, Programos asocijuotojoje trečiojoje valstybėje ar darbo programoje nurodytoje trečiojoje valstybėje, laikantis 3 dalyje nustatytų sąlygų;

c)  teisės subjektai, įsteigti pagal Sąjungos teisę, ar tarptautinės organizacijos, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 156 straipsnyje. [27 pakeit.].

3.  Trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, įsisteigę 2 dalyje nurodyti subjektai išimties tvarka atitinka dalyvavimo reikalavimus, jei to reikia tam tikro veiksmo tikslams pasiekti.

4.  Trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, įsisteigę 2 dalyje nurodyti subjektai paprastai turėtų padengti savo dalyvavimo išlaidas.

III SKYRIUS

PROGRAMAVIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS

10 straipsnis

Darbo programa

Programa įgyvendinama vykdant Finansinio reglamento 110 straipsnyje nurodytas darbo programas.

Komisija darbo programą priima deleguotaisiais aktais pagal 14 straipsnį. [28 pakeit.]

Komisija tiria Programos ir kitų sričių, pvz., teisingumo, muitų ir vidaus reikalų sričių, atitinkamų programų sąveiką ir užtikrina, kad, rengiant darbo programas, būtų išvengta dubliavimosi. [29 pakeit.]

Darbo programos skelbiamos Komisijos interneto svetainėje ir perduodamos Europos Parlamentui, kuris įvertina jų turinį ir rezultatus per metinį Sąjungos finansinių interesų apsaugos vertinimą. [30 pakeit.]

11 straipsnis

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

1.  Rodikliai, kuriais grindžiama Programos įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant 2 straipsnyje nustatytų bendrųjų ir konkrečių tikslų, ataskaita, pateikti II priede.

2.  Siekiant užtikrinti veiksmingą Programos įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant jos tikslų, vertinimą Komisijai pagal 14 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant persvarstyti ar papildyti rodiklius, jei tai būtų laikoma esant reikalinga, ir papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo, iš dalies keičiamas II priedas. [31 pakeit.]

2a.  Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę programos veiksmingumo ataskaitą. [32 pakeit.]

3.  Atsiskaitymo už veiklą sistema užtikrinama, kad Programos įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir, jei reikia, valstybėms narėms nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.

12 straipsnis

Vertinimas

1.  Nepriklausomas vertintojas atlieka vertinimus laiku, kad jų rezultatus būtų galima panaudoti priimant sprendimus. [33 pakeit.]

2.  Tarpinis Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo Programos įgyvendinimo pradžios.

3.  Baigiant įgyvendinti Programą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems trejiems metams nuo 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį Programos vertinimą. [34 pakeit.]

4.  Vertinimų išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos Audito Rūmams ir jas paskelbia Komisijos interneto svetainėje. [35 pakeit.]

13 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

Komisijai pagal 14 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais priimamos 10 straipsnyje numatytos darbo programos ir iš dalies keičiami šio reglamento II priede nustatyti rodikliai. [44 pakeit.]

14 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5a.  Pagal 10 ir 13 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [36 pakeit.]

IV SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Informavimas, komunikacija ir viešinimas

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina didžiausią galimą jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę. Nurodyti Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrinti jų matomumą nereikalaujama, jei dėl to kyla pavojus veiksmingam kovos su sukčiavimu ir muitinės operatyvinės veiklos vykdymui. [37 pakeit.]

2.  Komisija reguliariai vykdo su programa ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su 2 straipsnyje nurodytais tikslais. [38 pakeit.]

16 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 515/97 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 515/97 42a straipsnio 1 ir 2 dalys išbraukiamos.

17 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 250/2014 panaikinamas nuo 2021 m. sausio 1 d.

18 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  Šis reglamentas neturi poveikio susijusių veiksmų tęsimui ar keitimui iki jų užbaigimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 250/2014 ir Reglamento (EB) Nr. 515/97 42a straipsnį, kurie toliau taikomi tiems veiksmams tol, kol jie užbaigiami.

2.  Programos finansinio paketo lėšomis taip pat gali būti finansuojamos techninės ir administracinės paramos išlaidos, būtinos užtikrinti perėjimui nuo priemonių, patvirtintų pagal Reglamentą (ES) Nr. 250/2014 ir Reglamento (EB) Nr. 515/97 42a straipsnį, prie šios Programos.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja [dvidešimtą] dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I PRIEDAS

Preliminarus išlaidų, kurios pagal Programą bus dengiamos teikiant finansavimą veiksmams, vykdomiems pagal Reglamentą (EB) Nr. 515/97, rūšių sąrašas:

a)  visos nuolatinės techninės infrastruktūros, kuria sudaromos sąlygos valstybėms narėms naudotis logistiniais, biuro kompiuterizavimo ir IT ištekliais siekiant koordinuoti bendras muitinių operacijas ir kitą operatyvinę veiklą, diegimo ir priežiūros išlaidos;

b)  kompensuojamos valstybių narių ir, kai tinkama, trečiųjų valstybių atstovų, dalyvaujančių Bendrijos misijose, Komisijos arba kartu su Komisija organizuojamose bendrose muitinių operacijose ir mokymo kursuose, ad hoc posėdžiuose ir valstybių narių įgyvendinamų administracinių tyrimų ar operatyvinių veiksmų parengiamuosiuose ir vertinimo posėdžiuose, jei jie organizuojami Komisijos ar kartu su Komisija, kelionės ir pragyvenimo išlaidos, taip pat, kai tinkama, mokamos kitos kompensacijos;

c)  kompiuterinės infrastruktūros (aparatinės įrangos), programinės įrangos bei tinklų jungčių įsigijimo, tyrimo, plėtros bei priežiūros ir susijusių gamybos, palaikymo ir mokymo paslaugų išlaidos, siekiant vykdyti Reglamente (EB) Nr. 515/97 numatytus veiksmus, visų pirma siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir kovoti su juo;

d)  informacijos teikimo išlaidos ir susijusių veiksmų, kuriais sudaromos sąlygos susipažinti su informacija, duomenimis ir duomenų šaltiniais, siekiant vykdyti Reglamente (EB) Nr. 515/97 numatytus veiksmus, visų pirma siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir kovoti su juo, išlaidos;

e)  išlaidos, susijusios su naudojimusi Muitinės informacine sistema, kuri numatyta priemonėse, priimtose pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 87 straipsnį ir ypač pagal Sprendimą 2009/917/TVR dėl informacinių technologijų naudojimo muitinės tikslais, jei pagal tas priemones nustatyta, kad išlaidos turi būti dengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto;

f)  bendrojo ryšių tinklo Sąjungos komponentų, naudojamų c punkte nurodytais tikslais, įsigijimo, tyrimo, plėtros ir priežiūros išlaidos.

II PRIEDAS

PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIAI

Programa bus atidžiai stebima remiantis rodikliais, kuriais siekiama nustatyti, kokiu mastu buvo pasiekti Programos bendrieji ir konkretūs tikslai, ir sumažinti administracinę naštą ir išlaidas. Tuo tikslu bus renkami duomenys, susiję su šiais pagrindiniais rodikliais:

1 konkretus tikslas. Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veiklos prevencija ir kova su jais.

1 rodiklis: parama vykdant ES finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veiklos prevenciją ir kovojant su jais, vertinama atsižvelgiant į:

1.1. pasitenkinimo pagal programą organizuojamos ir (bendrai) finansuojamos veiklos lygį;

a)  pagal Programą organizuojamų ir (bendrai) finansuojamų veiksmų skaičių ir tipą; [39 pakeit.]

1.2. kiekvienais programos metais paramą gaunančių valstybių narių procentinę dalį sąrašą ir atitinkamą paskirstyto finansavimo dalį. [40 pakeit.]

2 konkretus tikslas. Pranešimų apie pažeidimus, įskaitant sukčiavimą, susijusius su pasidalijamojo valdymo ir pasirengimo narystei paramos lėšomis iš Sąjungos biudžeto, rėmimas.

2 rodiklis. Naudotojų pasitenkinimo Pažeidimų valdymo sistema lygis.

a)  pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius; [41 pakeit.]

2a rodiklis. Naudotojų pasitenkinimo Kovos su sukčiavimu informacine sistema lygis. [42 pakeit.]

3 konkretus tikslas. Tarpusavio administracinei pagalbai muitinės reikalų srityje skirtų informacijos keitimosi priemonių ir paramos operatyvinei veiklai teikimas.

3 rodiklis. Suteiktos tarpusavio pagalbos informacijos kiekis ir su tarpusavio pagalba susijusių veiksmų, kuriems buvo skirta parama, skaičius.

3a rodiklis. Su tarpusavio pagalba susijusių veiksmų skaičius ir tipas. [43 pakeit.]

(1)OL C 10, 2019 1 10, p. 1.
(2) 2019 m. vasario 12 d. Europos Parlamento pozicija.
(3)2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 804/2004/EB, steigiantis Bendrijos veiksmų programą, skatinančią veiklą Bendrijos finansinių interesų apsaugos srityje (Herkulio programa) (OL L 143, 2004 4 30, p. 9).
(4)2007 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 878/2007/EB, iš dalies keičiantis ir pratęsiantis Sprendimą Nr. 804/2004/EB, steigiantį Bendrijos veiksmų programą, skatinančią veiklą Bendrijos finansinių interesų apsaugos srityje (Herkulio programa II) (OL L 193, 2007 7 25, p. 18).
(5)2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 250/2014, kuriuo nustatoma programa, skirta Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti (programa „Hercule III“), ir panaikinamas Sprendimas Nr. 804/2004/EB (OL L 84, 2014 3 20, p. 6).
(6)2015 m. liepos 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1971, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondu ir Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai, ataskaitų teikimo ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1848/2006, ir 2015 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1975, kuriuo nustatomas pranešimų apie pažeidimus, susijusius su Europos žemės ūkio garantijų fondu ir Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai, dažnumas ir forma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 (OL L 293, 2015 11 10, p. 6).
(7)2015 m. liepos 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1970, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Europos regioninės plėtros fondu, Europos socialiniu fondu, Sanglaudos fondu ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu, ataskaitų teikimo, ir 2015 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1974, kuriuo nustatomas pranešimų apie pažeidimus, susijusius su Europos regioninės plėtros fondu, Europos socialiniu fondu, Sanglaudos fondu ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu, dažnumas ir forma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 (OL L 293, 2015 11 10, p. 1).
(8)2015 m. liepos 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1973, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemone, ataskaitų teikimo; Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1977, kuriuo nustatomas pranešimų apie pažeidimus, susijusius su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemone, dažnumas ir forma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014 (OL L 293, 2015 11 10, p. 15).
(9)2015 m. liepos 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1972, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 papildomas specialiomis nuostatomis dėl pažeidimų, susijusių su Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondu, ataskaitų teikimo, ir 2015 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1976, kuriuo nustatomas pranešimų apie pažeidimus, susijusius su Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondu, dažnumas ir forma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 223/2014 (OL L 293, 2015 11 10, p. 11).
(10)Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 447/2014 dėl konkrečių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP II), įgyvendinimo taisyklių (OL L 132, 2014 5 3, p. 32), 16 straipsnis.
(11)1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2015/1525 (OL L 82, 1997 3 22, p. 1).
(12)Tarybos sprendimas 2009/917/TVR dėl informacinių technologijų naudojimo muitinės tikslais (OL L 323, 2009 12 10, p. 20).
(13)Nuoroda turės būti atnaujinta: OL C 373, 2013 12 20, p. 1. Susitarimo tekstas pateikiamas https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01).
(14)[nuor.]
(15)COM(2013) 324 final.
(16)COM(2017) 235 final.
(17)2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).
(18)OL L 312, 1995 12 23, p. 1.
(19)1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).
(20)2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).
(21)2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).
(22)2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (OL L 344, 2013 12 19, p. 1).
(23)2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1).

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika