Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0211(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0064/2019

Texte depuse :

A8-0064/2019

Dezbateri :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Voturi :

PV 12/02/2019 - 9.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0068

Texte adoptate
PDF 245kWORD 67k
Marţi, 12 februarie 2019 - Strasbourg
Programul UE de luptă antifraudă ***I
P8_TA(2019)0068A8-0064/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0386),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 33 și 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0236/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi din 15 noiembrie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0064/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  subliniază că pachetul financiar specificat în propunerea legislativă are doar un caracter indicativ pentru autoritatea legislativă și nu poate fi stabilit în mod definitiv până când nu se ajunge la un acord asupra propunerii de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 10, 10.1.2019, p. 1.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă
P8_TC1-COD(2018)0211

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 33 și 325,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Curții de Conturi(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  În temeiul articolului 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene Comisia și statele membre trebuie să combată fraudele, corupția și orice alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. Uniunea ar trebui să sprijine activitățile din aceste domenii.

(2)  Prin sprijinul anterior pentru astfel de activități acordat prin intermediul Deciziei nr. 804/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului(3) (programul „Hercule”), care a fost modificată și aplicarea acesteia a fost prelungită prin Decizia nr. 878/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului(4) (programul „Hercule II”), la rândul său abrogată și înlocuită de Regulamentul (UE) nr. 250/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(5) (programul „Hercule III”), s-au putut intensifica activitățile întreprinse de Uniune și de statele membre în ceea ce privește combaterea fraudei, a corupției și a oricăror altor activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii.

(3)  Sprijinirea raportării, de către statele membre și țările candidate și entitățile potențial candidate, a neregulilor și a fraudelor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul Sistemului de gestionare a neregulilor (IMS) este o cerință a legislației sectoriale pentru următoarele fonduri sau instrumente: Fondul european de garantare agricolă și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală(6), Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime(7), Fondul pentru azil, migrație și integrare, Instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor(8), Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane(9) și asistența pentru preaderare(10) în ceea ce privește perioada de programare 2014-2020 și ulterior. ISM este un instrument de comunicații electronice securizate prin care se facilitează îndeplinirea de către statele membre, țările candidate și entitățile potențial candidate a obligației acestora de a raporta neregulile depistate și care sprijină gestionarea și analiza neregulilor.

(3a)  Este nevoie să se compenseze diversitatea sistemelor juridice și administrative ale statelor membre pentru a combate neregulile și fraudele. Fluctuațiile privind numărul de nereguli pot fi asociate evoluției ciclurilor de programare multianuală și raportării tardive a neregulilor. Prin urmare, este nevoie să se înființeze un sistem uniform de colectare de date privind neregulile și cazurile de fraudă din statele membre, pentru a standardiza procesul de raportare și a asigura calitatea și comparabilitatea datelor furnizate. [AM 1]

(3b)  Importanța activităților de prevenire ale Comisiei și ale Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) este incontestabilă, la fel ca și importanța consolidării punerii în aplicare a sistemului de detectare timpurie și de excludere (EDES) și a Sistemului de informații antifraudă (AFIS), precum și a finalizării strategiilor naționale de combatere a fraudei. În contextul acestor activități, este necesar să se elaboreze un cadru pentru digitalizarea tuturor procedurilor de punere în aplicare a politicilor Uniunii (inclusiv cererile de propuneri, candidaturile, evaluarea, implementarea și plățile) care urmează să fie aplicate de toate statele membre. [AM 2]

(4)  Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului(11) și Decizia 2009/917/JAI a Consiliului(12) prevăd obligația Uniunii de a sprijini asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol.

(5)  Sprijinul este acordat pentru o serie de activități operaționale. Printre acestea se numără Sistemul de informații antifraudă (AFIS), o platformă tehnologică care cuprinde un set de aplicații utilizate în cadrul unui sistem de informații comun gestionat de Comisie. IMS este, de asemenea, utilizat în platforma AFIS. Acest sistem necesită finanțare stabilă și previzibilă în timp pentru a-i asigura sustenabilitatea.

(6)  Sprijinul acordat de Uniune în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii, al raportării neregulilor și al asistenței administrative reciproce și cooperării în domeniul vamal și în cel agricol ar trebui să fie raționalizat în cadrul unui singur program, Programul UE de luptă antifraudă („programul”), cu scopul de a spori sinergiile și flexibilitatea bugetară și de a simplifica gestionarea, fără a aduce atingere unui control eficient al punerii în aplicare a programului de către colegiuitori. [AM 3]

(7)  Prin urmare, programul combină o componentă similară programului Hercule, o altă componentă care asigură finanțarea IMS și o a treia componentă care finanțează activitățile aflate în sarcina Comisiei în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 515/97, inclusiv platforma AFIS.

(7a)   Protejarea intereselor financiare ale Uniunii ar trebui să aibă în vedere toate aspectele bugetului Uniunii, atât în ceea ce privește veniturile, cât și cheltuielile. În acest context, ar trebui să se acorde atenția cuvenită faptului că acest program este singurul care sprijină în mod specific partea de cheltuieli a bugetului Uniunii. [AM 4]

(8)  Platforma AFIS cuprinde mai multe sisteme de informații, inclusiv Sistemul de informații al vămilor (SIV). SIV este un sistem de informații automatizat care vizează sprijinirea statelor membre în prevenirea, investigarea și urmărirea penală a operațiunilor care încalcă legislația vamală sau agricolă, prin sporirea, printr-o difuzare mai rapidă a informațiilor, a eficacității procedurilor de cooperare și de control ale administrațiilor lor vamale. SIV acoperă atât cazurile de cooperare administrativă, cât și cele de cooperare polițienească în cadrul unei singure infrastructuri. În sensul cooperării administrative, SIV este instituit prin Regulamentul (CE) nr. 515/97, adoptat în temeiul articolelor 33 și 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

În sensul cooperării polițienești, SIV este instituit prin Decizia 2009/917/JAI a Consiliului, adoptată în temeiul articolului 30 alineatul (1) litera (a) și al articolului 34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Dimensiunea legată de cooperarea polițienească a SIV nu poate fi disociată, din punct de vedere tehnic, de dimensiunea administrativă, întrucât ambele aspecte sunt exploatate în cadrul aceluiași sistem IT. Având în vedere faptul că SIV este doar unul dintre diferitele sisteme de informații care funcționează în cadrul AFIS și că numărul de cazuri de cooperare polițienească este mai mic decât numărul de cazuri de cooperare administrativă în SIV, dimensiunea legată de cooperarea polițienească a AFIS este considerată accesorie dimensiunii administrative.

(9)  Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru întreaga durată a programului, care urmează să constituie principala valoare de referință, în sensul [trimiterea urmează să fie actualizată, după caz, în conformitate cu noul acord interinstituțional: punctului 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(13)], pentru Parlamentul European și Consiliu în cadrul procedurii bugetare anuale.

(10)  Normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se aplică prezentului regulament. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul financiar și instituie în special procedura de stabilire și de execuție a bugetului prin intermediul granturilor, al achizițiilor, al premiilor și al execuției indirecte, precum și verificări privind responsabilitatea actorilor financiari. Prin urmare, contractele finanțate integral sau parțial din bugetul Uniunii în cadrul acestui program sunt supuse, printre altele, principiilor transparenței, proporționalității, tratamentului egal și nediscriminării, în timp ce granturile fac, în plus, obiectul principiilor cofinanțării, acordării necumulative și evitării dublei finanțări, neretroactivității și non-profit. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept este o condiție prealabilă esențială pentru o bună gestiune financiară și o finanțare eficace din partea UE. [AM 5]

(11)  Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute în prezentul regulament ar trebui alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile controalelor, sarcina administrativă și un eventual risc de nerespectare. Acest lucru ar trebui să includă luarea în considerare a posibilității utilizării de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și o finanțare nelegată de costuri, după cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

(11a)   Ratele maxime de cofinanțare pentru granturile acordate în cadrul programului nu ar trebui să depășească 80 % din costurile eligibile. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, definite în programul de lucru, cum ar fi cazurile legate de statele membre expuse unui risc ridicat în ceea ce privește interesele financiare ale Uniunii, rata maximă de cofinanțare ar trebui stabilită la 90 % din costurile eligibile. [AM 6]

(12)  Pentru a asigura continuitatea, în cadrul programului, a finanțării tuturor activităților aflate în sarcina Comisiei în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 515/97, inclusiv a platformei AFIS, anexa I oferă o listă orientativă a activităților care urmează să fie finanțate.

(12a)   Comisia ar trebui să adopte programele de lucru în conformitate cu articolul 110 din Regulamentul financiar. Programele de lucru ar trebui să conțină o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, o precizare a sumei alocate fiecărei acțiuni, un calendar orientativ al punerii în aplicare și rata maximă de cofinanțare pentru subvenții. La pregătirea programului de lucru, Comisia ar trebui să țină seama de prioritățile Parlamentului European exprimate în cadrul evaluării sale anuale a protecției intereselor financiare ale Uniunii. Programul de lucru ar trebui să fie publicat pe site-ul de internet al Comisiei și transmis Parlamentului European. [AM 7]

(12b)   Acțiunile ar trebui să fie eligibile pe baza capacității lor de a îndeplini obiectivele specifice ale programului prevăzute la articolul 2. Acestea pot include furnizarea de asistență tehnică specială pentru autoritățile competente din statele membre, cum ar fi furnizarea de cunoștințe specifice, echipamente specializate și avansate din punct de vedere tehnic și instrumente eficiente din domeniul tehnologiei informației (TI); asigurarea sprijinului necesar și facilitarea investigațiilor, în special constituirea de echipe comune de anchetă și operațiuni transfrontaliere; sau intensificarea schimburilor de personal pentru proiecte specifice. În plus, acțiunile eligibile pot include, de asemenea, organizarea de cursuri de formare specializată cu obiective clare, de ateliere de analiză a riscurilor, precum și, după caz, de conferințe și studii. [AM 8]

(13)  Achiziționarea de echipamente prin intermediul instrumentului de sprijin financiar pentru echipamentele de control vamal(14) poate avea un impact pozitiv asupra combaterii fraudei care afectează interesele financiare ale UE. Există o responsabilitate comună de a se evita suprapunerile în cadrul sprijinului oferit de Uniune, pe de o parte, prin instrumentul Uniunii de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal și, pe de altă parte, prin program. Programul ar trebui, în esență, să își canalizeze sprijinul către achiziția de tipuri de echipamente care nu intră sub incidența instrumentului Uniunii de sprijin financiar pentru echipamentele de control vamal sau de echipamente pentru care beneficiarii sunt alte autorități decât cele vizate de instrumentul Uniunii de sprijin financiar pentru echipamentele de control vamal. În plus, ar trebui să existe o legătură clară între impactul echipamentelor finanțate și protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Evitarea suprapunerilor În contextul pregătirii programelor de lucru anuale activitate, ar trebui să fie asigurată, în special, ar trebui să se asigure că se evită suprapunerile și că se stabilesc sinergii între acest program și alte programe relevante în domenii precum cel vamal, al justiției și al afacerilor interne. [AM 9]

(13a)   Programul sprijină cooperarea dintre autoritățile administrative și de aplicare a legii ale statelor membre, precum și dintre acestea și Comisie, inclusiv cu OLAF și cu alte organisme și agenții relevante ale Uniunii, cum ar fi Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), în vederea asigurării unei protecții mai eficiente a intereselor financiare ale Uniunii. De asemenea, programul va sprijini cooperarea cu Parchetul European (EPPO) în acest sens, de îndată ce organismul își intră în atribuții. [AM 10]

(14)  Programul ar trebui să fie deschis participării țărilor din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) care fac parte din Spațiul Economic European (SEE). De asemenea, ar trebui să fie deschis participării țărilor în curs de aderare, țărilor candidate și entităților țărilor potențial candidate, precum și țărilor din cadrul politicii europene de vecinătate, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii, stabilite în acordurile-cadru aferente, în deciziile Consiliului de asociere sau în acorduri similare. De asemenea, programul ar trebui să fie deschis și altor țări terțe, cu condiția ca acestea din urmă să aibă un acord de asociere sau încheie un acord specific privind participarea lor la programele Uniunii. [AM 11]

(15)  Luând în considerare evaluările anterioare ale programelor „Hercule” și pentru a consolida programul, ar trebui să fie posibilă, în mod excepțional, și participarea persoanelor juridice stabilite într-o țară terță care nu este asociată la program, fără a fi necesar ca aceste entități să suporte costurile aferente participării lor.

(15a)   Ar trebui încurajată în special participarea entităților stabilite în țări care au un acord de asociere în vigoare cu Uniunea, în vederea consolidării protecției intereselor financiare ale Uniunii prin cooperare în domeniul vamal și schimb de bune practici, în special în ceea ce privește modalități de combatere a fraudei, a corupției și a altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii și în ceea ce privește depășirea provocărilor legate de noile evoluții tehnologice. [AM 12]

(16)  Programul ar trebui pus în aplicare ținându-se seama de recomandările și măsurile enumerate în Comunicarea Comisiei din 6 iunie 2013 intitulată „Intensificarea luptei împotriva contrabandei cu țigări și a altor forme de comerț ilicit cu produse din tutun – O strategie globală a UE”(15), precum și în Raportul din 12 mai 2017 privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a acestei comunicări(16).

(17)  Uniunea a ratificat Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului (denumit în continuare „protocolul”) în 2016. Protocolul ar trebui să aibă rolul de a proteja interesele financiare ale Uniunii în ceea ce privește lupta împotriva comerțului transfrontalier ilicit cu tutun, care cauzează pierderi de venituri. Programul ar trebui să sprijine Secretariatul Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului în atribuțiile sale legate de acest protocol. Acesta ar trebui, de asemenea, să sprijine alte activități organizate de secretariat în legătură cu lupta împotriva comerțului ilicit cu tutun.

(18)  În conformitate cu Regulamentul financiar, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(17), Regulamentul (CE, Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului(18), Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului(19) și Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului(20), interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor, în special a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative.

În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și cazuri privind alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului(21). În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi a Uniunii Europene, asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

(19)  Țările terțe care sunt membre ale SEE pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării stabilite în conformitate cu Acordul privind SEE, care prevede punerea în aplicare a programelor printr-o decizie în temeiul respectivului acord. Țările terțe pot participa, de asemenea, pe baza altor instrumente juridice. În prezentul regulament ar trebui introdusă o dispoziție specifică prin care să se acorde accesul și drepturile necesare astfel încât ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Curtea de Conturi Europeană să își exercite în mod exhaustiv competențele care le revin.

(20)  

(21)  În temeiul [trimiterea urmează să fie actualizată, după caz, în conformitate cu o nouă decizie cu privire la TTPM: articolului 94 din Decizia 2013/755/UE a Consiliului(22)], persoanele și entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări sunt eligibile pentru finanțare, sub rezerva regulilor și obiectivelor programului și a eventualelor mecanisme aplicabile statului membru de care aparține țara respectivă sau teritoriul respectiv.

(22)  În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016(23), este necesar să se evalueze acest program pe baza informațiilor colectate în urma aplicării cerințelor raportării, mai exact privind cerințele de performanță, de monitorizare specifice și de evaluare, evitându-se totodată reglementarea și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra statelor membre. Aceste cerințe, după caz, pot include indicatori cuantificabili ca bază pentru evaluarea efectelor programului pe teren. Evaluarea ar trebui să fie realizată de un evaluator independent. [AM 13]

(23)  Este necesar să se delege Comisiei În vederea completării prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei pentru adoptarea programelor de lucru. În plus, pentru modificarea prezentului regulament, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta prevederile acte în conformitate cu dispozițiile articolului 290 din Tratatul privind cadrul de monitorizare și evaluare al programului funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește indicatorii prevăzuți în anexa II la prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. [AM 14]

(24)  Articolul 42a alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 515/97 prevede temeiul juridic pentru finanțarea AFIS. Prezentul regulament ar trebui să înlocuiască acest temei juridic și să prevadă unul nou. Prin urmare, ar trebui să se elimine articolul 42a alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 515/97.

(25)  Regulamentul (UE) 250/2014 de instituire a programului „Hercule III” a acoperă perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2020. Prezentul regulament prevede o continuare a programului „Hercule III”, începând cu data de 1 ianuarie 2021. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 250/2014 ar trebui abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie Programul UE de luptă antifraudă (denumit în continuare „programul”).

Acesta prevede obiectivele programului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele de furnizare a finanțării.

Articolul 2

Obiectivele programului

1.  Programul are următoarele obiective generale:

(a)  protecția intereselor financiare ale Uniunii;

(b)  sprijinul în domeniul asistenței reciproce între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniul vamal și cel agricol.

2.  Programul are următoarele obiective specifice:

(a)  prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene;

(b)  sprijinirea raportării neregulilor, inclusiv a fraudelor, legate de gestiunea partajată și de fondurile de asistență pentru preaderare din bugetul Uniunii;

(c)  punerea la dispoziție a unor instrumente pentru schimbul de informații și acordarea de sprijin pentru activitățile operaționale în materie de asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal și cel agricol.

Articolul 3

Buget

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 181,207 milioane 321 314 000 EUR la prețurile din 2018 (362 414 000 EUR în prețuri la prețurile curente). [AM 15]

2.  Repartizarea orientativă a sumei menționate la alineatul (1) este următoarea:

(a)  114,207 milioane 202 512 000 EUR la prețurile din 2018 (228 414 000 EUR în prețuri curente) pentru obiectivul menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (a); [AM 16]

(b)  7 12 412 000 EUR la prețurile din 2018 (14 milioane EUR în prețuri curente) pentru obiectivul menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (b); [AM 17]

(c)  60 106 390 000 EUR la prețurile din 2018 (120 de milioane EUR în prețuri curente) pentru obiectivul menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (c). [AM 18]

2a.  Comisia este împuternicită să realoce fonduri între obiectivele prevăzute la articolul 2 alineatul (2). În cazul în care o realocare implică modificarea cu 10 % sau mai mult a uneia dintre sumele prevăzute la alineatul (2) de la prezentul articol, realocarea se face prin intermediul unui act delegat adoptat în conformitate cu articolul 14. [AM 19]

3.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistență tehnică și administrativă în punerea în aplicare a programului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme corporative de tehnologie a informației. În plus, repartizarea orientativă de la alineatul (2) litera (a) ține seama în mod corespunzător de faptul că programul este singurul care abordează partea de cheltuieli a protejării intereselor financiare ale Uniunii. [AM 20]

Articolul 4

Țări terțe asociate la program

Programul este deschis participării următoarelor țări terțe:

(a)  membrii Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt membri ai Spațiului Economic European (SEE), în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind SEE;

(b)  țările în curs de aderare, țările candidate și entitățile potențial candidate, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a țărilor respective la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru și deciziile consiliilor de asociere corespunzătoare sau în alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective;

(c)  țările cărora li se aplică politica europeană de vecinătate, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a țărilor respective la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru și deciziile consiliilor de asociere corespunzătoare sau în alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective;

(d)  alte țări terțe, în conformitate cu condițiile prevăzute de un acord specific care are ca obiect participarea țării terțe în cauză la orice program al Uniunii, cu condiția ca acordul:

(a)  să asigure un echilibru adecvat între contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la programele Uniunii; [AM 21]

(b)  să prevadă condițiile de participare la programe, inclusiv calcularea contribuțiilor financiare la programele individuale și costurile administrative ale acestora. Aceste contribuții constituie venituri alocate în conformitate cu articolul [21 alineatul (5)] din Regulamentul financiar;

(c)  să nu confere unei țări terțe competența decizională privind programele;

(d)  să garanteze drepturile Uniunii de a asigura o bună gestiune financiară și de a proteja interesele financiare ale acesteia.

Articolul 5

Punere în aplicare și forme de finanțare din partea Uniunii

1.  Programul este pus în aplicare prin gestiune directă în conformitate cu Regulamentul financiar sau prin gestiune indirectă cu organismele menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar.

2.  Programul poate oferi finanțare în oricare dintre formele prevăzute de Regulamentul financiar, în special prin granturi, în conformitate cu titlul VIII, și achiziții, în conformitate cu titlul VII, precum și prin rambursarea cheltuielilor de deplasare și de ședere în conformitate cu articolul 238 din Regulamentul financiar. [AM 22]

3.  Programul poate oferi finanțare pentru acțiunile desfășurate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 515/97, în special pentru a acoperi noile tipuri de costuri menționate în lista orientativă din anexa I.

4.  Atunci când acțiunea sprijinită implică achiziționarea de echipamente, Comisia stabilește, dacă este cazul, un mecanism de coordonare care să asigure eficiența și interoperabilitatea dintre toate echipamentele achiziționate cu sprijinul programelor Uniunii.

Articolul 6

Protecția intereselor financiare ale Uniunii

În cazul în care o țară terță participă la program în baza unei decizii adoptate în temeiul unui acord internațional sau al oricărui alt instrument juridic, țara terță în cauză trebuie să acorde accesul și drepturile necesare pentru ca ordonatorul de credite competent, Oficiul European de Luptă Antifraudă și Curtea de Conturi Europeană să își exercite în mod exhaustiv competențele care îi revin. În cazul Oficiului European de Luptă Antifraudă, aceste drepturi includ dreptul de a efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă.

CAPITOLUL II

GRANTURI [AM 23]

Articolul 7

Rata de cofinanțare pentru granturile din acordate în cadrul programului sunt atribuite și gestionate în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul financiar nu depășește 80 % din costurile eligibile. În cazuri excepționale și motivate corespunzător, definite în programele de lucru menționate la articolul 10, rata de cofinanțare nu depășește 90 % din costurile eligibile. [AM 24]

Articolul 8

Acțiuni eligibile

Numai acțiunile Următoarele acțiuni de punere în aplicare a obiectivelor prevăzute la articolul 2 sunt eligibile pentru finanțare.:

(a)  furnizarea de cunoștințe tehnice, echipamente specializate și avansate din punct de vedere tehnic și instrumente eficiente în domeniul IT care să îmbunătățească cooperarea transnațională și multidisciplinară și cooperarea cu Comisia;

(b)  intensificarea schimburilor de personal pentru proiecte specifice, asigurarea sprijinului necesar și facilitarea investigațiilor, în special constituirea de echipe comune de anchetă și operațiuni transfrontaliere;

(c)  furnizarea de sprijin tehnic și operațional pentru anchetele naționale, în special autorităților vamale și autorităților de aplicare a legii, pentru a consolida lupta împotriva fraudei și a altor activități ilegale;

(d)  consolidarea capacității informatice la nivelul statelor membre și al țărilor terțe, intensificarea schimbului de date și dezvoltarea și furnizarea de instrumente IT pentru investigații și pentru monitorizarea activității de informații;

(e)  organizarea de cursuri de formare specializate, ateliere de analiză a riscurilor, conferințe și studii menite să îmbunătățească cooperarea și coordonarea între serviciile vizate de protejarea intereselor financiare ale Uniunii;

(f)  finanțarea unui set de aplicații informatice legate de vamă și gestionate de Comisie în cadrul unui sistem comun de informații, dezvoltate pentru a îndeplini sarcinile încredințate Comisiei prin Regulamentul (CE) nr. 515/97;

(g)  finanțarea unui instrument de comunicații electronice securizate care să faciliteze îndeplinirea de către statele membre a obligației de a raporta neregulile depistate, inclusiv frauda, și care sprijină gestionarea și analiza acestora;

(h)  orice alte acțiuni, prevăzute în cadrul programelor de lucru la articolul 10, necesare pentru atingerea obiectivelor generale și specifice prevăzute la articolul 2. [AM 25]

În cazul în care acțiunea sprijinită implică achiziționarea de echipamente, Comisia se asigură că echipamentul finanțat contribuie la protejarea intereselor financiare ale Uniunii. [AM 26]

Articolul 9

Entități eligibile

1.  Criteriile de eligibilitate stabilite la alineatul (2) se aplică pe lângă criteriile stabilite la articolul 197 din Regulamentul financiar.

2.  Sunt eligibile următoarele entități:

(a)  autoritățile publice care pot contribui la realizarea unuia dintre obiectivele menționate la articolul 2 și care sunt instituite într-una dintre următoarele țări:

(a)  un stat membru ori o țară sau un teritoriu de peste mări legat de acesta;

(b)  o țară terță asociată la program;

(c)  o țară terță care figurează în programul de lucru în condițiile specificate la alineatul (3);

(b)  institute de cercetare și de învățământ și entități nonprofit care pot contribui la îndeplinirea obiectivelor menționate la articolul 2, cu condiția să fi fost stabilite și să fi funcționat de cel puțin un an într-un stat membru, într-o țară terță asociată la program ori într-o țară terță care figurează în programul de lucru, în condițiile specificate la alineatul (3);

(c)  orice entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice organizație internațională, așa cum este definită la articolul 156 din Regulamentul financiar. [AM 27]

3.  Entitățile menționate la alineatul (2) stabilite într-o țară terță care nu este asociată la program sunt în mod excepțional eligibile pentru participare dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor unei anumite acțiuni.

4.  Entitățile menționate la alineatul (2) stabilite într-o țară terță care nu este asociată la program ar trebui în principiu să își suporte cheltuielile de participare.

CAPITOLUL III

PROGRAMARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE

Articolul 10

Programul de lucru

Programul este pus în aplicare prin programele de lucru menționate la articolul 110 din Regulamentul financiar.

Programul de lucru este adoptat de Comisie prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 14. [AM 28]

Comisia analizează sinergiile dintre program și alte programe relevante în domenii precum cel vamal, al justiției și al afacerilor interne și se asigură că se evită suprapunerile în contextul pregătirii programelor de lucru. [AM 29]

Programele de lucru se publică pe site-ul de internet al Comisiei și se transmit Parlamentului European, care evaluează conținutul și rezultatele acestora în cadrul evaluării anuale a protecției intereselor financiare ale Uniunii. [AM 30]

Articolul 11

Monitorizare și raportare

1.  În anexa II se prevăd indicatorii care trebuie utilizați pentru raportarea progreselor înregistrate în cadrul programului în direcția îndeplinirii obiectivelor generale și specifice prevăzute la articolul 2.

2.  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate în cadrul programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 14, pentru a modifica anexa II în vederea revizuirii și completării indicatorilor, atunci când este necesar, și în vederea adăugării de dispoziții în prezentul regulament privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare. [AM 31]

2a.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual cu privire la performanța programului. [AM 32]

3.  Sistemele de raportare cu privire la performanță au rolul de a garanta că datele referitoare la monitorizarea punerii în aplicare a programului și la rezultate sunt colectate în mod eficient, cu eficacitate și la timp. În acest scop, destinatarilor de fonduri ale Uniunii și, dacă este cazul, statelor membre li se vor impune cerințe de raportare proporționale.

Articolul 12

Evaluare

1.  Evaluările se efectuează de către un evaluator independent în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor. [AM 33]

2.  Evaluarea interimară a programului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea punerii în aplicare a programului.

3.  La finalul punerii în aplicare a programului, dar nu mai târziu de patru trei ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a programului. [AM 34]

4.  Comisia transmite concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor și Curții de Conturi a Uniunii Europeneși le publică pe site-ul de internet al Comisiei. [AM 35]

Articolul 13

Delegarea de competențe

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 pentru a elabora un cadru adopta programele de monitorizare și evaluare lucru, astfel cum se prevede la articolul 11 10, și pentru a modifica indicatorii prevăzuți în anexa II la prezentul regulament. [AM 44]

Articolul 14

Exercitarea delegării de competențe

1.  Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 13 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.

3.  Parlamentul European sau Consiliul pot revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 13. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

4.  Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

5a.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 10 și 13 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 36]

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 15

Informare, comunicare și publicitate

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea finanțării Uniunii și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii maximă a acesteia (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora lor), oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg. Recunoașterea faptului că finanțarea a fost acordată de Uniune și asigurarea vizibilității în acest sens nu sunt obligatorii în cazul în care există un risc de a compromite executarea eficace a activităților operaționale în domeniul vamal și de luptă antifraudă. [AM 37]

2.  Comisia derulează cu regularitate acțiuni de informare și de comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prevăzute la articolul 2. [AM 38]

Articolul 16

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 515/97

La articolul 42a din Regulamentul (CE) nr. 515/97, se elimină alineatele (1) și (2).

Articolul 17

Abrogare

Regulamentul (UE) nr. 250/2014 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2021.

Articolul 18

Dispoziții tranzitorii

1.  Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea acțiunilor vizate înainte de încheierea lor, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 250/2014 și în temeiul articolului 42a din Regulamentul (CE) nr. 515/97, care continuă să se aplice acțiunilor vizate până la încheierea lor.

2.  Pachetul financiar pentru program poate acoperi, de asemenea, cheltuielile cu asistența tehnică și administrativă necesare pentru asigurarea tranziției între program și măsurile adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 250/2014 și în temeiul articolului 42a din Regulamentul (CE) nr. 515/97.

Articolul 19

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a [douăzecea] zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,

Președintele Președintele

ANEXA I

Lista orientativă a tipurilor de costuri pe care programul le va finanța pentru acțiunile desfășurate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 515/97:

(a)  toate costurile de instalare și de întreținere a infrastructurii tehnice permanente care pune la dispoziția statelor membre resursele logistice, birotice și informatice pentru coordonarea operațiunilor vamale comune și a altor activități operaționale;

(b)  rambursarea cheltuielilor de deplasare și de ședere, precum și a altor indemnizații, dacă este cazul, ale reprezentanților statelor membre – și, după caz, ale reprezentanților țărilor terțe – care participă la misiunile comunitare, la operațiunile vamale comune organizate de către sau în colaborare cu Comisia, precum și la sesiunile de formare, la reuniunile ad-hoc și la reuniunile pregătitoare și la cele de evaluare pentru anchetele administrative sau acțiunile operative întreprinse de statele membre, atunci când acestea sunt organizate de către sau în colaborare cu Comisia;

(c)  cheltuielile legate de achiziționarea, studiul, dezvoltarea și întreținerea infrastructurii informatice (hardware), a programelor informatice (software) și a conexiunilor de rețea specifice, precum și a serviciilor conexe de producție, asistență și formare pentru realizarea acțiunilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 515/97, în special prevenirea și combaterea fraudei;

(d)  cheltuielile legate de furnizarea de informații și cheltuielile privind acțiunile conexe care permit accesul la informații, date și surse de date, în scopul desfășurării acțiunilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 515/97, în special prevenirea și combaterea fraudei;

(e)  cheltuielile legate de utilizarea Sistemului de informații al vămilor, prevăzute în instrumentele adoptate în temeiul articolului 87 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în special în Decizia 2009/917/JAI a Consiliului privind utilizarea tehnologiei informației în domeniul vamal, în măsura în care aceste instrumente prevăd că respectivele cheltuieli sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene;

(f)  cheltuielile legate de achiziționarea, studiul, dezvoltarea și întreținerea componentelor Uniunii ale rețelei comune de comunicații utilizate în sensul literei (c).

ANEXA II

INDICATORI PENTRU MONITORIZAREA PROGRAMULUI

Programul va fi monitorizat îndeaproape pe baza unui set de indicatori care au scopul de a evalua măsura în care au fost îndeplinite obiectivele generale și specifice ale programului și de a reduce la minimum sarcinile și costurile administrative. În acest scop, se vor colecta date cu privire la următorul set de indicatori-cheie:

Obiectivul specific nr. 1: prevenirea și combaterea fraudei, a corupției și a oricăror altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii.

Indicatorul nr. 1: sprijinirea prevenirii și combaterii fraudei, a corupției și a oricăror altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, măsurată prin:

1.1: gradul de satisfacție privind activitățile organizate și (co)finanțate prin program;

(a)  numărul și tipul activităților organizate și (co)finanțate prin program; [AM 39]

1.2: procentul de state lista statelor membre care primesc sprijin în fiecare an în cadrul programului și cotele de finanțare respective. [AM 40]

Obiectivul specific nr. 2: sprijinirea raportării neregulilor, inclusiv a fraudelor, legate de gestiunea partajată și de fondurile de asistență pentru preaderare din bugetul Uniunii.

Indicatorul nr. 2: gradul de satisfacție a utilizatorilor privind utilizarea Sistemului de gestionare a neregulilor.

(a)  Numărul neregulilor raportate; [AM 41]

Indicatorul nr. 2a: gradul de satisfacție a utilizatorilor privind utilizarea Sistemului de informații antifraudă. [AM 42]

Obiectivul specific nr. 3: punerea la dispoziție a unor instrumente pentru schimbul de informații și acordarea de sprijin pentru activitățile operaționale în materie de asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal.

Indicatorul nr. 3: numărul informațiilor puse la dispoziție și numărul de activități sprijinite prin intermediul asistenței reciproce.

Indicatorul nr. 3a: numărul și tipul activităților sprijinite prin intermediul asistenței reciproce. [AM 43]

(1)JO C 10, 10.1.2019, p. 1.
(2) Poziția Parlamentului European din 12 februarie 2019.
(3)Decizia nr. 804/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 de stabilire a unui program de acțiune comunitară în vederea promovării unor acțiuni în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunității (programul „Hercule”) (JO L 143, 30.4.2004, p. 9).
(4)Decizia nr. 878/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2007 de modificare și de prelungire a termenului de aplicare a Deciziei nr. 804/2004/CE de stabilire a unui program de acțiune comunitară în vederea promovării unor acțiuni în domeniul protecției intereselor financiare ale Comunității (programul „Hercule II”) (JO L 193, 25.7.2007, p. 18).
(5)Regulamentul (UE) nr. 250/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 de instituire a unui program în vederea promovării unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene (programul „Hercule III”) și de abrogare a Deciziei nr. 804/2004/CE (JO L 84, 20.3.2014, p. 6).
(6)Regulamentul delegat (UE) 2015/1971 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul european de garantare agricolă și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1975 al Comisiei din 8 iulie 2015 de stabilire a frecvenței și a formatului de raportare a neregulilor privind Fondul european de garantare agricolă și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 293, 10.11.2015, p. 6).
(7)Regulamentul delegat (UE) 2015/1970 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1974 al Comisiei din 8 iulie 2015 de stabilire a frecvenței și a formatului de raportare a neregulilor privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 293, 10.11.2015, p. 1).
(8)Regulamentul delegat (UE) 2015/1973 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și de instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1977 al Comisiei de stabilire a frecvenței și a formatului de raportare a neregulilor privind Fondul pentru azil, migrație și integrare și Instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 293, 10.11.2015, p. 15).
(9)Regulamentul delegat (UE) 2015/1972 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1976 al Comisiei din 8 iulie 2015 de stabilire a frecvenței și a formatului de raportare a neregulilor privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 293, 10.11.2015, p. 11).
(10)Articolul 16 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II) (JO L 132, 3.5.2014, p. 32).
(11)Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul 2015/1525 (JO L 82, 22.3.1997, p. 1).
(12)Decizia 2009/917/JAI a Consiliului privind utilizarea tehnologiei informației în domeniul vamal (JO L 323/20, 10.12.2009, p. 20).
(13)Trimiterea trebuie actualizată: JO C 373, 20.12.2013, p. 1. Acordul este disponibil la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=RO.
(14)[ref.]
(15)COM(2013) 324 final.
(16)COM(2017) 235 final.
(17)Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).
(18)JO L 312, 23.12.1995, p. 1.
(19)Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).
(20)Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European („EPPO”) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
(21)Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
(22)Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).
(23)Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate