Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0211(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0064/2019

Predkladané texty :

A8-0064/2019

Rozpravy :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Hlasovanie :

PV 12/02/2019 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0068

Prijaté texty
PDF 244kWORD 72k
Utorok, 12. februára 2019 - Štrasburg
Program EÚ pre boj proti podvodom ***I
P8_TA(2019)0068A8-0064/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0386),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 33 a 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0236/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  zo zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z 15. novembra 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0064/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  poukazuje na to, že finančné krytie vymedzené v legislatívnom návrhu je len orientačným údajom pre zákonodarný orgán a že ho nemožno presne stanoviť, kým sa nedosiahne dohoda o návrhu nariadenia, ktorým sa stanoví viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 10, 10.1.2019, s. 1.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. februára 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../..., ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom
P8_TC1-COD(2018)0211

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 33 a 325,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  V článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa vyžaduje, aby Únia a členské štáty bojovali proti podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Únia by mala podporovať činnosti v týchto oblastiach.

(2)  Predchádzajúca podpora takýchto činností prostredníctvom rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 804/2004/ES(3) (program Hercule), ktoré bolo zmenené a predĺžené rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 878/2007/ES(4) (program Hercule II), ktoré bolo zrušené a nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 250/2014(5) (program Hercule III), umožnila posilniť činnosti, ktoré Únia a členské štáty vykonávajú v oblasti boja proti podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

(3)  Podpora oznamovania nezrovnalostí a podvodov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, členskými štátmi, kandidátskymi krajinami a potenciálnymi kandidátskymi krajinami prostredníctvom systému riadenia nezrovnalostí (IMS) je počnúc programovým obdobím 2014 – 2020 požiadavkou sektorových právnych predpisov týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka(6), Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu(7), Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a nástroja pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia(8), Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby(9), ako aj predvstupovej pomoci(10). Systém riadenia nezrovnalostí (ďalej len „IMS“) je bezpečný elektronický komunikačný nástroj uľahčujúci povinnosť členských štátov aj kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín oznamovať zistené nezrovnalosti, ktorý podporuje riadenie a analýzu nezrovnalostí.

(3a)  Na prekonanie nezrovnalostí a boj proti podvodom je potrebné kompenzovať rozmanitosť právnych a administratívnych systémov členských štátov. Zmeny v počte nezrovnalostí môžu súvisieť s vývojom viacročných programových cyklov a oneskoreným podávaním správ. To všetko si vyžaduje vytvorenie jednotného systému na zber údajov o nezrovnalostiach a prípadoch podvodov z členských štátov s cieľom zjednotiť postup podávania správ a zabezpečiť kvalitu a porovnateľnosť poskytovaných údajov. [PN 1]

(3b)  Význam preventívnych opatrení Komisie a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) je nepopierateľný, ale dôležité je aj posilnenie vykonávania systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) a informačného systému pre boj proti podvodom (AFIS) a dokončenie vnútroštátnych stratégií boja proti podvodom. V súvislosti s týmito aktivitami je potrebné vypracovať rámec digitalizácie všetkých postupov pri vykonávaní politík Únie (vrátane výziev na predkladanie návrhov, žiadostí, hodnotenia, vykonávania a platieb), ktorý by mali uplatňovať všetky členské štáty. [PN 2]

(4)  Nariadením Rady (ES) č. 515/97(11) a rozhodnutím Rady 2009/917/SVV(12) sa stanovuje, že Únia má podporovať vzájomnú pomoc medzi správnymi orgánmi členských štátov a spoluprácu medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach.

(5)  Táto podpora sa poskytuje na niekoľko operačných činností. Patrí sem informačný systém pre boj proti podvodom (AFIS), čo je informačno-technologická platforma, ktorá pozostáva zo súboru aplikácií prevádzkovaných v rámci spoločného informačného systému riadeného Komisiou. Aj systém IMS sa prevádzkuje v rámci platformy AFIS. Takýto systém si vyžaduje stabilné a predvídateľné financovanie na obdobie niekoľkých rokov, aby sa zabezpečila jeho udržateľnosť.

(6)  Podpora Únie v oblastiach ochrany finančných záujmov Únie, oznamovania nezrovnalostí a v oblasti vzájomnej administratívnej pomoci a spolupráce v colných a poľnohospodárskych záležitostiach by sa mala zjednodušiť do jedného programu, Európskeho programu pre boj proti podvodom (ďalej len „program“), s cieľom posilniť synergické účinky a rozpočtovú flexibilitu a zjednodušiť riadenie bez toho, aby tým bola dotknutá účinná kontrola vykonávania programov vykonávaná spoluzákonodarcami. [PN 3]

(7)  Program preto spája zložku zodpovedajúcu programu Hercule, druhú zložku zabezpečujúcu financovanie systému IMS a tretiu zložku, ktorá slúži na financovanie činností zverených Komisii podľa nariadenia (ES) č. 515/97 vrátane platformy AFIS.

(7a)   Ochrana finančných záujmov Únie by sa mala zameriavať na všetky aspekty rozpočtu Únie, tak na strane príjmov, ako aj na strane výdavkov. V tejto súvislosti by sa mala venovať náležitá pozornosť skutočnosti, že program je jediným konkrétnym programom na ochranu výdavkovej strany rozpočtu Únie. [PN 4]

(8)  Platforma AFIS zahŕňa niekoľko informačných systémov vrátane colného informačného systému (CIS). CIS je automatizovaný informačný systém, ktorý má členským štátom pomáhať pri prevencii, vyšetrovaní a stíhaní operácií porušujúcich colné alebo poľnohospodárske predpisy, zvyšovaním účinnosti spolupráce a kontrolných postupov ich colných správ prostredníctvom rýchlejšej distribúcie informácií. CIS zastrešuje prípady administratívnej aj policajnej spolupráce v rámci jednej infraštruktúry. Na účely administratívnej spolupráce sa CIS zriaďuje nariadením (ES) č. 515/97 prijatým na základe článkov 33 a 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Na účely policajnej spolupráce sa CIS zriaďuje rozhodnutím 2009/917/SVV prijatým na základe článku 30 ods. 1 písm. a) a článku 34 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii. Policajnú spoluprácu v rámci CIS nemožno technicky oddeliť od administratívnej spolupráce, keďže obidva aspekty sa prevádzkujú v rámci jedného IT systému. Vzhľadom na to, že samotný CIS je len jedným z niekoľkých informačných systémov prevádzkovaných v rámci platformy AFIS a že počet prípadov policajnej spolupráce v systéme CIS je nižší ako počet prípadov administratívnej spolupráce, sa policajná spolupráca v rámci AFIS považuje za doplnkovú k administratívnej spolupráci.

(9)  Týmto nariadením sa stanovuje finančné krytie na celé trvanie programu, ktoré má v priebehu ročného rozpočtového postupu predstavovať pre Európsky parlament a Radu hlavnú referenčnú sumu v zmysle [odkaz sa príslušne aktualizuje podľa novej medziinštitucionálnej dohody: bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(13)].

(10)  Na toto nariadenia nariadenie sa vzťahujú horizontálne finančné pravidlá, ktoré prijali Európsky parlament a Rada na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a upravujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien, nepriamej implementácie, a stanovujú kontroly týkajúce sa zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Na zmluvy, ktoré sú úplne alebo čiastočne financované z rozpočtu Únie v rámci programu, sa preto okrem iného vzťahujú zásady transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, pričom granty musia byť navyše v súlade so zásadami spolufinancovania, nekumulácie a zákazu dvojitého financovania, neretroaktivity a neziskovosti. Pravidla prijaté na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania z prostriedkov EÚ. [PN 5]

(11)  Druhy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele akcií a výsledky s osobitným zreteľom na náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu. Malo by sa zvážiť aj použitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi uvedenými v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(11a)   Maximálna miera spolufinancovania grantov v rámci programu by nemala presiahnuť 80 % oprávnených nákladov. Vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch vymedzených v pracovnom programe, ako sú napríklad prípady týkajúce sa členských štátov vystavených vysokému riziku v súvislosti s finančnými záujmami Únie, by mala byť maximálna miera spolufinancovania stanovená na 90 % oprávnených nákladov. [PN 6]

(12)  S cieľom zabezpečiť kontinuitu v rámci programu pri financovaní všetkých činností zverených Komisii podľa nariadenia (ES) č. 515/97 vrátane platformy AFIS sa v prílohe I uvádza orientačný zoznam činností, ktoré sa majú financovať.

(12a)   Komisia by mala prijať pracovné programy v súlade s článkom 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tieto pracovné programy by mali obsahovať opis akcií, ktoré sa majú financovať, údaje o sume vyčlenenej na každú akciu, orientačný harmonogram vykonávania a maximálnu mieru spolufinancovania grantov. Pri príprave pracovného programu by Komisia mala zohľadniť priority Európskeho parlamentu vyjadrené v rámci jeho ročného hodnotenia ochrany finančných záujmov Únie. Pracovný program by mal byť uverejnený na webovom sídle Komisie a predložený Európskemu parlamentu. [PN 7]

(12b)   Akcie by mali byť oprávnené na základe svojej schopnosti dosiahnuť špecifické ciele programu stanovené v článku 2. Môžu zahŕňať poskytovanie osobitnej technickej pomoci príslušným orgánom členských štátov, ako napríklad poskytovanie špecifických znalostí, špecializovaných a technicky vyspelých zariadení a účinných nástrojov informačných technológií (IT); zabezpečovanie potrebnej podpory a uľahčovanie vyšetrovaní, najmä vytváranie spoločných vyšetrovacích tímov a cezhraničných operácií; alebo zintenzívnenie výmen zamestnancov na konkrétne projekty. Oprávnené akcie môžu okrem toho zahŕňať aj organizovanie cielenej špecializovanej odbornej prípravy, workshopov zameraných na analýzu rizík a v náležitých prípadoch konferencií a štúdií. [PN 8]

(13)  Nákup vybavenia prostredníctvom nástroja finančnej podpory Únie pre vybavenie na colné kontroly(14) môže mať pozitívny vplyv na boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ. V rámci nástroja finančnej podpory Únie pre vybavenie na colné kontroly a programu existuje spoločný záväzok zabrániť duplicitnej podpore Únie. Program by sa mal v zásade zameriavať na podporu nadobudnutia tých druhov vybavenia, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nástroja finančnej podpory Únie pre vybavenie na colné kontroly, alebo na vybavenie, ktorého prijímateľmi sú iné orgány ako tie, na ktoré sa zameriava nástroj finančnej podpory Únie pre vybavenie na colné kontroly. Okrem toho by malo existovať jasné prepojenie medzi vplyvom financovaného vybavenia a ochranou finančných záujmov Únie. Predchádzanie duplicite a vytváranie synergií medzi programom a inými relevantnými programami v oblastiach, ako sú spravodlivosť, clá a vnútorné veci, by sa malo zabrániť zaručiť najmä v rámci prípravy ročných pracovných programov. [PN 9]

(13a)   Program podporuje spoluprácu medzi správnymi orgánmi a orgánmi presadzovania práva členských štátov, a medzi týmito orgánmi a Komisiou vrátane úradu OLAF, ako aj ostatnými príslušnými orgánmi a agentúrami Únie, ako je napríklad Agentúra pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust), Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), s cieľom zabezpečiť účinnejšiu ochranu finančných záujmov Únie. Takisto bude v tejto súvislosti podporovať spoluprácu s Európskou prokuratúrou (EPPO), potom ako tento úrad začne plniť svoje úlohy. [PN 10]

(14)  Program by mal byť otvorený účasti krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“). Mal by byť otvorený účasti pristupujúcich krajín, kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátov kandidátskych krajín, ako aj krajín v rámci Európskej susedskej politiky v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovených v príslušných rámcových zmluvách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dojednaniach. Program by mal byť otvorený aj iným tretím krajinám za predpokladu, že uzatvorili dohodu o pridružení alebo uzatvoria osobitnú dohodu, ktorá zahŕňa ich účasť na programoch Únie. [PN 11]

(15)  Berúc do úvahy predchádzajúce hodnotenia programov Hercule a na účely posilnenia programu by účasť právnych subjektov usadených v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, mala byť výnimočne možná bez toho, aby tieto subjekty museli znášať náklady na svoju účasť.

(15a)   Mala by sa podporovať najmä účasť subjektov so sídlom v krajinách, ktoré majú platnú dohodu o pridružení s Úniou, s cieľom posilniť ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom spolupráce, ktorá sa týka ciel a výmeny najlepších postupov, najmä pokiaľ ide o spôsoby boja proti podvodom, korupcii a inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie a pokiaľ ide o výzvy spojené s novým technologickým vývojom. [PN 12]

(16)  Program by sa mal implementovať s prihliadnutím na odporúčania a opatrenia uvedené v oznámení Komisie zo 6. júna 2013 s názvom „Posilnenie boja proti pašovaniu cigariet a iným formám nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami – Komplexná stratégia EÚ“(15), ako aj na správu o pokroku pri vykonávaní tohto oznámenia z 12. mája 2017(16).

(17)  Únia v roku 2016 ratifikovala Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (ďalej len „protokol“). Protokol by mal slúžiť na ochranu finančných záujmov Únie v rámci boja proti cezhraničnému nezákonnému obchodu s tabakom, ktorý spôsobuje straty príjmov. Program by mal podporovať sekretariát Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku v rámci jeho funkcií súvisiacich s protokolom. Mal by podporovať aj iné činnosti organizované sekretariátom v súvislosti s bojom proti nezákonnému obchodovaniu s tabakovými výrobkami.

(18)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013(17), nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95(18), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(19) a nariadením Rady (EÚ) 2017/1939(20) majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí vrátane podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií.

Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371(21). V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov potrebné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

(19)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi EHP, sa môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci spolupráce zriadenej na základe Dohody o EHP, ktorá umožňuje implementáciu programov rozhodnutím podľa uvedenej dohody. Tretie krajiny sa môžu zúčastňovať aj na základe iných právnych nástrojov. V tomto nariadení by sa malo zaviesť osobitné ustanovenie o udelení potrebných práv a prístupu zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, úradu OLAF a Európskemu dvoru audítorov, ktoré im umožní komplexne uplatňovať ich právomoci.

(20)  

(21)  Podľa [odkaz sa príslušne aktualizuje podľa nového rozhodnutia o zámorských krajinách a územiach: článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ(22)] osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené.

(22)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(23) treba vyhodnotiť tento program na základe informácií získaných splnením osobitných zozbieraných prostredníctvom predkladania správ, konkrétne požiadaviek monitorovania a pritom na výkonnosť, monitorovanie a hodnotenie, pričom by sa malo zabrániť nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, najmä pokiaľ ide o členské štáty. Vo vhodných prípadoch sa do takýchto požiadaviek môžu zaradiť aj merateľné ukazovatele ako základ pre hodnotenie účinkov programu v praxi. Hodnotenie by mal vykonať nezávislý hodnotiteľ. [PN 13]

(23)  S cieľom vytvárať ustanovenia o rámci monitorovania a hodnotenia programu doplniť toto nariadenie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na prijatie pracovných programov. S cieľom zmeniť toto nariadenie by sa okrem toho mala právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o ukazovatele stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov. [PN 14]

(24)  V článku 42a ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 515/97 sa stanovuje právny základ financovania systému AFIS. Týmto nariadením by sa mal nahradiť uvedený právny základ a stanoviť nový právny základ. Článok 42a ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 515/97 by sa preto mal vypustiť.

(25)  Nariadenie (EÚ) č. 250/2014, ktorým sa ustanovuje program Hercule III, sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020. Týmto nariadením sa stanovuje pokračovanie programu Hercule III od 1. januára 2021. Nariadenie (EÚ) č. 250/2014 by sa preto malo zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom (ďalej len „program“).

Stanovujú sa v ňom ciele programu, rozpočet na obdobie 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

Článok 2

Ciele programu

1.  Program má tieto všeobecné ciele:

a)  ochrana finančných záujmov Únie;

b)  podpora vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a podpora spolupráce medzi týmito orgánmi a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach.

2.  Program má tieto špecifické ciele:

a)  predchádzanie podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie, a boj proti nim;

b)  podpora oznamovania nezrovnalostí vrátane podvodov, pokiaľ ide o zdieľané riadenie a finančné prostriedky predvstupovej pomoci z rozpočtu Únie;

c)  poskytovanie nástrojov na výmenu informácií a podporu operačných činností v oblasti vzájomnej administratívnej pomoci v colných a poľnohospodárskych záležitostiach.

Článok 3

Rozpočet

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 181,207 milióna 321 314 000 EUR v cenách z roku 2018 (362 414 000 EUR v bežných cenách). [PN 15]

2.  Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 je takéto:

a)  114,207 milióna 202 512 000 EUR v cenách z roku 2018 (228 414 000 EUR v bežných cenách) na cieľ uvedený v článku 2 ods. 2 písm. a); [PN 16]

b)  7 12 412 000 EUR v cenách z roku 2018 (14 miliónov EUR v bežných cenách) na cieľ uvedený v článku 2 ods. 2 písm. b); [PN 17]

c)  60 106 390 000 EUR v cenách z roku 2018 (120 miliónov EUR v bežných cenách) na cieľ uvedený v článku 2 ods. 2 písm. c). [PN 18]

2a.  Komisia je splnomocnená prerozdeliť finančné prostriedky medzi ciele stanovené v článku 2 ods. 2. Ak prerozdelením dôjde k zmene jednej zo súm stanovených v odseku 2 tohto článku o 10 % alebo viac, prerozdelenie sa uskutoční prostredníctvom delegovaného aktu prijatého v súlade s článkom 14. [PN 19]

3.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií. Orientačné rozdelenie uvedené v odseku 2 písm. a) navyše náležite zohľadní skutočnosť, že program sa ako jediný svojho druhu zameriava v rámci ochrany finančných záujmov Únie na stranu výdavkov. [PN 20]

Článok 4

Tretie krajiny pridružené k programu

Do programu sa môžu zapojiť tieto tretie krajiny:

a)  členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o EHP;

b)  pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálni kandidáti v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami;

c)  krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami;

d)  iné tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode, ktorá sa týka účasti tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie za predpokladu, že dohodou sa:

a)  zabezpečuje spravodlivá rovnováha, pokiaľ ide o príspevky a výhody tretej krajiny, ktorá sa zúčastňuje na programoch Únie; [PN 21]

b)  stanovujú podmienky účasti na programoch vrátane výpočtu finančných príspevkov na jednotlivé programy a ich administratívnych nákladov. Tieto príspevky predstavujú pripísané príjmy v súlade s článkom [21 ods. 5] nariadenia o rozpočtových pravidlách;

c)  tretej krajine neudeľuje rozhodovacia právomoc týkajúca sa programov;

d)  zaručujú práva Únie zabezpečovať správne finančné riadenie a chrániť jej finančné záujmy.

Článok 5

Implementácia a formy financovania zo strany Únie

1.  Program sa implementuje v rámci priameho riadenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách alebo v rámci nepriameho riadenia so subjektmi uvedenými v článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.  Z programu sa môžu poskytovať finančné prostriedky v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to najmä vo forme grantov v súlade s hlavou VIII a verejného obstarávania v súlade s hlavou VII, ako aj vo forme refundácie cestovných výdavkov a výdavkov na pobyt, ako sa stanovuje v článku 238 nariadenia o rozpočtových pravidlách. [PN 22]

3.  Z programu sa môžu poskytovať finančné prostriedky na činnosti vykonávané v súlade s nariadením (ES) č. 515/97, najmä s cieľom pokryť druhy nákladov uvedených v orientačnom zozname v prílohe I.

4.  Ak podporovaná akcia zahŕňa nadobudnutie vybavenia, Komisia v prípade potreby vytvorí koordinačný mechanizmus, ktorým sa zabezpečí účinnosť a interoperabilita medzi všetkým vybavením zakúpeným s podporou programov Únie.

Článok 6

Ochrana finančných záujmov Únie

Ak sa tretia krajina zúčastňuje na programe rozhodnutím podľa medzinárodnej dohody alebo na základe akéhokoľvek iného právneho nástroja, táto tretia krajina udelí potrebné práva a požadovaný prístup zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom a Európskemu dvoru audítorov, aby mohli komplexne uplatňovať svoje príslušné právomoci. V prípade Európskeho úradu pre boj proti podvodom takéto práva zahŕňajú právo vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom.

KAPITOLA II

GRANTY [PN 23]

Článok 7

Granty Miera spolufinancovania v prípade grantov, ktoré boli udelené v rámci programu sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách, nesmie presiahnuť 80 % oprávnených nákladov. Vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch vymedzených v pracovných programoch, ktoré sú uvedené v článku 10, nesmie miera spolufinancovania presiahnuť 90 % oprávnených nákladov. [PN 24]

Článok 8

Oprávnené akcie

Na financovanie sú oprávnené len tieto akcie, ktorými sa plnia ciele uvedené v článku 2.:

a)  poskytovanie technických znalostí, špecializovaných a technicky vyspelých zariadení a účinných IT nástrojov, ktoré posilňujú nadnárodnú a multidisciplinárnu spoluprácu a spoluprácu s Komisiou;

b)  zintenzívnenie výmen zamestnancov na konkrétne projekty, zabezpečovanie potrebnej podpory a uľahčovanie vyšetrovaní, najmä vytváranie spoločných vyšetrovacích tímov a cezhraničných operácií;

c)  poskytovanie technickej a operačnej podpory na účely vnútroštátnych vyšetrovaní, najmä colným orgánom a orgánom presadzovania práva s cieľom posilniť boj proti podvodom a iným nezákonným činnostiam;

d)  budovanie kapacít v oblasti IT v členských štátoch a tretích krajinách, rozširovanie výmen údajov a vytváranie a poskytovanie IT nástrojov na vyšetrovanie a monitorovanie spravodajskej činnosti;

e)  organizovanie špecializovanej odbornej prípravy, workshopov zameraných na analýzu rizík, konferencií a štúdií zameraných na zlepšenie spolupráce a koordinácie služieb, ktorých sa týka ochrana finančných záujmov Únie;

f)  financovanie súboru IT aplikácií, ktoré sa týkajú ciel a sú prevádzkované v rámci spoločného informačného systému spravovaného Komisiou, ktorý bol vytvorený na vykonávanie úloh zverených Komisii nariadením (ES) č. 515/97;

g)  financovanie bezpečného elektronického komunikačného nástroja, ktorý má členským štátom uľahčovať plnenie povinnosti oznamovať zistené nezrovnalosti vrátane podvodov a ktorý podporuje riadenie a analýzu nezrovnalostí;

h)  akékoľvek iné opatrenia stanovené v pracovných programoch podľa článku 10, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie všeobecných a osobitných cieľov uvedených v článku 2. [PN 25]

Ak je súčasťou podporovaných akcií nadobudnutie vybavenia, Komisia zabezpečí, aby financované vybavenie prispievalo k ochrane finančných záujmov Únie. [PN 26]

Článok 9

Oprávnené subjekty

1.  Okrem kritérií stanovených v článku 197 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa uplatňujú aj kritériá oprávnenosti uvedené v odseku 2.

2.  Oprávnené sú tieto subjekty:

a)  verejné orgány, ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu jedného z cieľov uvedených v článku 2 a ktoré majú sídlo v jednej z týchto krajín:

a)  členský štát alebo zámorská krajina alebo zámorské územie s ním spojené;

b)  tretia krajina pridružená k programu;

c)  tretia krajina uvedená v pracovnom programe za podmienok uvedených v odseku 3;

b)  výskumné a vzdelávacie inštitúty a neziskové subjekty, ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 2, ak sú zriadené a pôsobia najmenej jeden rok v členskom štáte alebo v tretej krajine pridruženej k programu, alebo v tretej krajine uvedenej v pracovnom programe za podmienok uvedených v odseku 3;

c)  akýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo akákoľvek medzinárodná organizácia podľa článku 156 nariadenia o rozpočtových pravidlách. [PN 27]

3.  Subjekty uvedené v odseku 2 so sídlom v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, sú výnimočne oprávnené na účasť, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov danej akcie.

4.  Subjekty uvedené v odseku 2 so sídlom v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, by mali v zásade znášať náklady na svoju účasť.

KAPITOLA III

PROGRAMOVANIE, MONITOROVANIE A HODNOTENIE

Článok 10

Pracovný program

Program sa implementuje prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pracovné programy prijíma Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 14. [PN 28]

Komisia preskúma synergie medzi programom a inými relevantnými programami v oblastiach, ako sú spravodlivosť, clá a vnútorné veci, a zabezpečí, aby v rámci prípravy pracovných programov nedochádzalo k duplicite. [PN 29]

Pracovné programy sa uverejnia na webovom sídle Komisie a postúpia sa Európskemu parlamentu, ktorý posúdi ich obsah a výsledky v rámci každoročného hodnotenia ochrany finančných záujmov Únie. [PN 30]

Článok 11

Monitorovanie a podávanie správ

1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní všeobecných a špecifických cieľov programu stanovených v článku 2, sú uvedené v prílohe II.

2.  Na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku programu pri dosahovaní jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14 s cieľom zmeniť prílohu II na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, ak to považuje za potrebné, a na účely doplnenia ustanovení o vytvorení rámca monitorovania a hodnotenia do tohto nariadenia. [PN 31]

2a.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o výkonnosti programu. [PN 32]

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a prípadne členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

Článok 12

Hodnotenie

1.  Hodnotenia sa vykonávajú vykonáva včas nezávislý hodnotiteľ, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese. [PN 33]

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu.

3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však štyri tri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu. [PN 34]

4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskemu dvoru audítorov a uverejní ich na svojom webovom sídle. [PN 35]

Článok 13

Delegovanie právomoci

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14 na účely vytvorenia ustanovení pre rámec monitorovania a hodnotenia podľa článku 11 prijatia pracovných programov stanovených v článku 10 a zmeny ukazovateľov stanovených v prílohe II k tomuto nariadeniu. [PN 44]

Článok 14

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 13 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5a.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 10 a 13 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. [PN 36]

KAPITOLA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

Poskytovanie informácií, komunikácia a zverejňovanie

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú maximálnu viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti. Priznanie pôvodu a zabezpečenie viditeľnosti finančných prostriedkov Únie sa nevyžaduje v prípade, že existuje riziko oslabenia účinného vykonávania činností zameraných proti podvodom a colných operačných činností. [PN 37]

2.  Komisia pravidelne vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 2. [PN 38]

Článok 16

Zmena nariadenia (ES) č. 515/97

V článku 42a nariadenia (ES) č. 515/97 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.

Článok 17

Zrušenie

Nariadenie (ESEÚ) č. 250/2014 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2021.

Článok 18

Prechodné ustanovenia

1.  Toto nariadenie nemá až do ukončenia dotknutých akcií vplyv na ich pokračovanie ani zmenu podľa nariadenia (EÚ) č. 250/2014 a podľa článku 42a nariadenia (ES) č. 515/97, ktoré sa na tieto akcie aj naďalej vzťahujú až do ich ukončenia.

2.  Z finančného krytia programu sa môžu uhrádzať aj výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebné na zabezpečenie prechodu medzi programom a opatreniami prijatými podľa nariadenia (EÚ) č. 250/2014 a podľa článku 42a nariadenia (ES) č. 515/97.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dvadsiatym] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

Orientačný zoznam druhov nákladov, ktoré sa budú z programu financovať v súvislosti s činnosťami podľa nariadenia (ES) č. 515/97:

a)  všetky náklady na inštaláciu a prevádzku stálej technickej infraštruktúry, ktorá členským štátom poskytuje zdroje týkajúce sa logistiky, automatizácie administratívy a informačných technológií na koordináciu spoločných colných operácií a iných operačných činností;

b)  refundácia cestovných výdavkov a diét, a v náležitých prípadoch aj akýchkoľvek iných náhrad zástupcov členských štátov a, ak je to vhodné, zástupcov tretích krajín, ktorí sa zúčastňujú na misiách Spoločenstva, spoločných colných operáciách organizovaných Komisiou alebo spoločne s Komisiou, ako aj na kurzoch odbornej prípravy, ad hoc zasadaniach a prípravných a hodnotiacich stretnutiach na účely administratívnych vyšetrovaní alebo operačných činností, ktoré uskutočňujú členské štáty, ak sú organizované Komisiou alebo spoločne s Komisiou;

c)  výdavky spojené s nadobudnutím, výskumom, rozvojom a údržbou počítačovej technológie (hardvéru), softvéru a špecializovaných sieťových pripojení a so súvisiacimi službami v oblasti výroby, podpory a odbornej prípravy na účely vykonávania činností stanovených v nariadení (ES) č. 515/97, a to najmä tých, ktoré slúžia na predchádzanie podvodom a boj proti nim;

d)  výdavky spojené s poskytovaním informácií a výdavky na súvisiace činnosti, ktoré umožňujú prístup k informáciám, údajom a zdrojom údajov na účely vykonávania činností stanovených v nariadení (ES) č. 515/97, a to najmä tých, ktoré slúžia na predchádzanie podvodom a boj proti nim;

e)  výdavky spojené s využívaním colného informačného systému stanoveného v nástrojoch prijatých podľa článku 87 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a najmä v rozhodnutí 2009/917/SVV o využívaní informačných technológií na colné účely, v rozsahu, v akom sa v uvedených nástrojoch stanovuje, že tieto výdavky sa hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie;

f)  výdavky súvisiace s nadobudnutím, výskumom, rozvojom a údržbou úniových komponentov spoločnej komunikačnej siete používanej na účely podľa písmena c).

PRÍLOHA II

UKAZOVATELE NA MONITOROVANIE PROGRAMU

Program sa bude dôsledne monitorovať na základe súboru ukazovateľov určených na meranie rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a špecifické ciele programu, a s cieľom minimalizovať administratívne zaťaženie a náklady. Na tento účel sa budú zhromažďovať údaje v súvislosti s nasledujúcim súborom hlavných ukazovateľov:

Špecifický cieľ 1: predchádzanie podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie a boj proti nim.

Ukazovateľ 1: podpora pri predchádzaní podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie a v boji proti nim, meraná prostredníctvom:

1.1: miery spokojnosti s činnosťami organizovanými a (spolu)financovanými prostredníctvom programu.

a)  počtu a typu činností organizovaných a (spolu)financovaných prostredníctvom programu; [PN 39]

1.2: podielu zoznamu členských štátov, ktoré každoročne dostanú podporu z programu, a príslušného podielu na financovaní. [PN 40]

Špecifický cieľ 2: podpora oznamovania nezrovnalostí vrátane podvodov, pokiaľ ide o finančné prostriedky zdieľaného riadenia a predvstupovej pomoci z rozpočtu Únie.

Ukazovateľ 2: miera spokojnosti používateľov, pokiaľ ide o používanie systému riadenia nezrovnalostí.

a)  počet správ o nezrovnalostiach. [PN 41]

Ukazovateľ 2a: miera spokojnosti používateľov, pokiaľ ide o používanie informačného systému pre boj proti podvodom. [PN 42]

Špecifický cieľ 3: poskytovanie nástrojov na výmenu informácií a podporu operačných činností v oblasti vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach.

Ukazovateľ 3: počet poskytnutých informácií v rámci vzájomnej pomoci a počet podporených činností týkajúcich sa vzájomnej pomoci.

Ukazovateľ 3a: počet a typ činností týkajúcich sa vzájomnej pomoci. [PN 43]

(1)Ú. v. EÚ C 10, 10.1.2019, s. 1.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 12. februára 2019.
(3)Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 804/2004/ES z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje akčný program Spoločenstva na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Spoločenstva (program Hercule) (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 9).
(4)Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 878/2007/ES z 23. júla 2007, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie č. 804/2004/ES, ktorým sa zriaďuje akčný program Spoločenstva na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Spoločenstva (program Hercule II) (Ú. v. EÚ L 193, 25.7.2007, s. 18).
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 250/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa ustanovuje program na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (program Hercule III) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 804/2004/ES (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 6).
(6)Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1971 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006, a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1975 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (Ú. v. EÚ L 293, 10.11.2015, s. 6).
(7)Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1970 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1974 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky námorný a rybársky fond (Ú. v. EÚ L 293, 10.11.2015, s. 1).
(8)Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1973, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a nástroja pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia, a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1977, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a o nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (Ú. v. EÚ L 293, 10.11.2015, s. 15).
(9)Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1972 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1976 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 293, 10.11.2015, s. 11).
(10)Článok 16 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 447/2014 o osobitných pravidlách pre vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 231/2014, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA II) (Ú. v. EÚ L 132, 3.5.2014, s. 32).
(11)Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach, naposledy zmenené nariadením 2015/1525 (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).
(12)Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV o využívaní informačných technológií na colné účely (Ú. v. EÚ L 323/20, 10.12.2009, s. 20).
(13)Odkaz sa bude aktualizovať: Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1. Dohoda je dostupná na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=SK.
(14)[ref]
(15)COM(2013) 324 final.
(16)COM(2017) 235 final.
(17)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
(18)Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.
(19)Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
(20)Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
(21)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
(22)Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).
(23)Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia