Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0211(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0064/2019

Ingivna texter :

A8-0064/2019

Debatter :

PV 11/02/2019 - 13
CRE 11/02/2019 - 13

Omröstningar :

PV 12/02/2019 - 9.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0068

Antagna texter
PDF 222kWORD 67k
Tisdagen den 12 februari 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
EU-programmet för bedrägeribekämpning ***I
P8_TA(2019)0068A8-0064/2019
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0386),

–  med beaktande av artiklarna 325 och 33 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0236/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 15 november 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från budgetutskottet (A8-0064/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet påpekar att den finansieringsram som specificeras i lagstiftningsförslaget endast är en vägledning för den lagstiftande myndigheten och att denna ram inte kan fastställas förrän en överenskommelse nåtts om förslaget till förordning om den fleråriga budgetramen för åren 2021–2027.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 10, 10.1.2019, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) /… om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning
P8_TC1-COD(2018)0211

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 33 och 325,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av revisionsrättens yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Enligt artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska unionen och medlemsstaterna bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Unionen bör stödja verksamhet inom dessa områden.

(2)  Tidigare stöd för sådan verksamhet har gjort det möjligt att stärka unionens och medlemsstaternas verksamheter för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen, nämligen genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 804/2004/EG(3) (Hercules-programmet), som ändrades och förlängdes genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 878/2007/EG(4) (Herkules II-programmet), som upphävdes och ersattes med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 250/2014(5) (Herkules III-programmet)..

(3)  Att stödja medlemsstaternas, kandidatländernas och potentiella kandidatländers rapportering av oriktigheter och bedrägeri som skadar unionens ekonomiska intressen genom systemet för hantering av oriktigheter (Irregularity Management System – IMS) är ett krav för programperioden 2014–2020 och framåt i sektorslagstiftningen för Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling(6), Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska havs- och fiskerifonden(7), asyl-, migrations- och integrationsfonden och instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering(8), fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt(9) samt instrumentet för stöd inför anslutningen(10). IMS är ett säkert elektroniskt kommunikationsverktyg som underlättar medlemsstaternas, kandidatländernas och potentiella kandidatländers skyldighet att rapportera upptäckta oriktigheter och som stöder hanteringen och analysen av oriktigheter.

(3a)  Det är nödvändigt att kompensera för det breda spektrumet av rättsliga och administrativa system i medlemsstaterna för att det ska gå att få bukt med oegentligheter och bekämpa bedrägerier. Variationerna i antalet oriktigheter kan kopplas till hur de fleråriga programcyklerna framskrider och till sen rapportering. Allt detta kräver att det inrättas ett enhetligt system för insamling av uppgifter om oriktigheter och fall av bedrägerier i medlemsstaterna, i syfte att standardisera rapporteringsprocessen och säkerställa kvalitet och jämförbarhet mellan de uppgifter som lämnas. [Ändr. 1]

(3b)  Vikten av de förebyggande åtgärder som vidtas av kommissionen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) är odiskutabel, liksom förstärkningen av genomförandet av systemet för tidig upptäckt och uteslutning (Edes) och informationssystemet för bedrägeribekämpning (Afis) och slutförandet av de nationella bedrägeribekämpningsstrategierna. Inom ramen för dessa verksamheter måste det utarbetas en ram för digitaliseringen av alla processer i genomförandet av unionens politik (inbegripet uppmaningar att lämna förslag, tillämpning, utvärdering, genomförande och betalningar), som ska tillämpas av alla medlemsstater. [Ändr. 2]

(4)  Rådets förordning (EG) nr 515/97(11) och rådets beslut 2009/917/RIF(12) föreskriver att unionen ska stödja ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter, och samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen.

(5)  Detta stöd ges till ett flertal operativa verksamheter. Detta inbegriper informationssystemet för bedrägeribekämpning (Afis), en it-plattform som består av en uppsättning program som drivs inom ett gemensamt informationssystem som förvaltas av kommissionen. IMS drivs också inom Afis-plattformen. Ett sådant system förutsätter en stabil och förutsägbar finansiering under åren för att säkerställa dess hållbarhet.

(6)  Unionens stöd på områdena skydd av unionens ekonomiska intressen, rapportering av oriktigheter samt ömsesidigt administrativt bistånd och samarbete i tull- och jordbrukslagstiftningen bör integreras i ett enda program, EU-programmet för bedrägeribekämpning (nedan kallat programmet) för att öka synergieffekter och budgetflexibilitet samt förenkla förvaltningen, utan att detta påverkar en effektiv kontroll från medlagstiftarnas sida av programmets genomförande. [Ändr. 3]

(7)  Programmet kombinerar därför en del i linje med Herkulesprogrammet, en annan del som säkerställer finansieringen av IMS och en tredje del som finansierar verksamhet som uppdragits åt kommissionen enligt förordning (EG) nr 515/97, inbegripet Afis-plattformen.

(7a)   Skyddet av unionens ekonomiska intressen bör inriktas på alla aspekter av unionens budget, både på inkomstsidan och på utgiftssidan. I detta sammanhang bör vederbörlig hänsyn tas till det faktum att programmet är det enda program som specifikt är avsett att skydda utgiftssidan i unionens budget. [Ändr. 4]

(8)  Afis-plattformen omfattar flera informationssystem, inbegripet tullinformationssystemet (TIS). TIS är ett automatiserat informationssystem som syftar till att bistå medlemsstaterna med att förebygga, utreda och lagföra verksamhet som utgör överträdelser av tull- eller jordbrukslagstiftningen och som genom att påskynda informationsspridningen bidrar till att öka effektiviteten i tullmyndigheternas samarbets- och kontrollförfaranden. TIS täcker både fall av administrativt och polisiärt samarbete i en gemensam infrastruktur. TIS upprättades för administrativt samarbete genom förordning (EG) nr 515/97, som antogs på grundval av artiklarna 33 och 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

TIS upprättades för polisiärt samarbete genom beslut (EU) 2009/917/RIF, som antogs på grundval av artiklarna 30.1 a och 34.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Polissamarbetsdimensionen i TIS kan tekniskt inte skiljas från den administrativa, eftersom båda aspekterna drivs inom ett enda it-system. Med tanke på att TIS bara är ett av flera informationssystem inom ramen för Afis och att antalet polissamarbetsfall är lägre än antalet fall av administrativt samarbet i TIS, anses polissamarbetet i Afis vara accessoriskt till det administrativa samarbetet.

(9)  I denna förordning fastställs en finansieringsram för programmets hela löptid, som ska utgöra det särskilda referensbeloppet i den mening som avses i [hänvisningen ska uppdateras i enlighet med det nya inter-institutionella avtalet: punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(13)] för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet.

(10)  Övergripande finansiella regler som antas av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i budgetförordningen och reglerar särskilt förfarandet för fastställande och genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt genomförande och föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Kontrakt som finansieras helt eller delvis genom unionens budget inom ramen för programmet omfattas därför bland annat av principerna om transparens, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering, medan bidrag även omfattas av principerna om samfinansiering, icke-kumulativ tilldelning och icke-dubbelfinansiering, icke-retroaktivitet och icke-vinst. Regler som antas på grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avser också skyddet av unionens budget vid allmänna brister i medlemsstaternas rättsstatsprincip, eftersom respekten för rättsstatsprincipen är en förutsättning för en sund ekonomisk förvaltning och en effektiv EU-finansiering. [Ändr. 5]

(11)  Valet av finansieringstyper och genomförandemetoder inom ramen för denna förordning bör göras utifrån vad som är bäst för att uppnå åtgärdernas särskilda mål och leverera resultat. Hänsyn ska särskilt tas till kostnader för kontroller, administrativa bördor och förväntad risk för bristande regelefterlevnad. Detta bör omfatta användningen av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader och finansiering som inte är kopplad till kostnader i den mening som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.

(11a)   Den maximala samfinansieringsgraden för bidrag som tilldelas enligt programmet bör inte överskrida 80 % av de stödberättigande kostnaderna. I vederbörligen motiverade undantagsfall som anges i arbetsprogrammet, t.ex. fall som gäller medlemsstater som befinner sig i ett riskabelt läge vad gäller unionens ekonomiska intressen, får den maximala samfinansieringsgraden inte överstiga 90 % av de stödberättigande kostnaderna. [Ändr. 6]

(12)  För att säkerställa kontinuitet inom ramen för programmet för finansieringen av all verksamhet som uppdragits åt kommissionen enligt förordning (EG) nr 515/97, inbegripet Afis-plattformen, innehåller bilaga I en vägledande förteckning över verksamheter som ska finansieras.

(12a)   Kommissionen bör anta arbetsprogrammen i enlighet med artikel 110 i budgetförordningen. Arbetsprogrammen bör innehålla en kortfattad beskrivning av de insatser som ska finansieras, uppgifter om finansieringsbelopp för varje åtgärd, en vägledande tidsplan för åtgärdernas genomförande samt den maximala andelen för samfinansiering av bidrag. När kommissionen utarbetar arbetsprogrammet bör den ta hänsyn till de prioriteringar som Europaparlamentet gett uttryck för inom ramen för den årliga utvärderingen av skyddet av unionens ekonomiska intressen. Arbetsprogrammet bör offentliggöras på kommissionens webbplats och översändas till Europaparlamentet. [Ändr. 7]

(12b)   Åtgärder bör vara stödberättigande på grundval av deras förmåga att uppnå de särskilda mål för programmet som avses i artikel 2. Dessa kan omfatta tillhandahållande av särskilt tekniskt bistånd till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, såsom tillhandahållande av särskild kunskap, specialiserad och tekniskt avancerad utrustning och effektiva it-verktyg, säkerställande av nödvändigt stöd och underlättande av utredningar, i synnerhet genom gemensamma utredningsgrupper och gränsöverskridande insatser, eller utökning av personalutbytet i samband med vissa projekt. Stödberättigande åtgärder kan också omfatta särskild specialiserad utbildning, workshoppar om riskanalys samt, när så är lämpligt, konferenser och studier. [Ändr. 8]

(13)  Inköp av utrustning genom unionens instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning(14) kan ha en positiv inverkan på bekämpning av bedrägerier som skadar EU:s ekonomiska intressen. Det finns ett gemensamt ansvar för unionens instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning och programmet för att undvika dubbelarbete inom unionens stöd. Programmets stöd bör i huvudsak inriktas på förvärv av sådana typer av utrustning som inte omfattas av tillämpningsområdet för unionens instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning eller av utrustning för vilka mottagarna är andra myndigheter än de myndigheter som berörs av unionens instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning. Dessutom bör det finnas en tydlig koppling mellan effekterna av den finansierade utrustningen och skyddet av unionens ekonomiska intressen. Vid utarbetandet av de årliga arbetsprogrammen bör det säkerställas att man undviker dubbelarbete samt skapar synergier mellan programmet och andra relevanta program på områden som rättsliga och inrikes frågor och tullfrågor. [Ändr. 9]

(13a)   Programmet stöder samarbete mellan medlemsstaternas administrativa och brottsbekämpande myndigheter och mellan dessa och kommissionen, inbegripet Olaf, samt andra relevanta unionsorgan och byråer, såsom byrån för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol), i syfte att säkerställa ett effektivare skydd för unionens ekonomiska intressen. Det kommer också att stödja samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten i detta avseende, så snart denna myndighet börjat utföra sina uppgifter. [Ändr. 10]

(14)  Programmet bör vara öppet för deltagande av länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det bör också vara öppet för deltagande av anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidatländer, samt länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, i enlighet med de allmänna principer och de allmänna villkor och bestämmelser för deltagande i unionens program som gäller för dessa länder enligt respektive ramavtal och associeringsrådsbeslut eller liknande arrangemang. Programmet bör också vara öppet för andra tredjeländer, under förutsättning att de har ett associeringsavtal eller ingår ett särskilt avtal om deras sitt deltagande i unionens program. [Ändr. 11]

(15)  Med beaktande av tidigare utvärderingar av Herkulesprogrammen och för att stärka programmet, bör ett särskilt deltagande av rättssubjekt som är etablerade i ett tredjeland som inte är associerat till programmet i undantagsfall vara möjligt, utan att dessa rättssubjekt behöver bära kostnaden för sitt deltagande.

(15a)   Deltagande för enheter som är etablerade i länder som har ett associeringsavtal med unionen bör särskilt uppmuntras, i syfte att stärka skyddet av unionens ekonomiska intressen genom samarbete i tullfrågor och utbyte av bästa praxis, särskilt när det gäller metoder för att bekämpa bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen och när det gäller att hantera utmaningar som är kopplade till ny teknisk utveckling. [Ändr. 12]

(16)  Programmet bör genomföras med beaktande av de rekommendationer och åtgärder som anges i kommissionens meddelande av den 6 juni 2013 med titeln Upptrappning av kampen mot cigarettsmuggling och andra former av olaglig handel med tobaksprodukter – en omfattande EU-strategi(15), samt lägesrapporten om genomförandet av detta meddelande den 12 maj 2017(16).

(17)  Under 2016 ratificerade unionen protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll (nedan kallat protokollet). Protokollet bör syfta till att skydda unionens ekonomiska intressen när det gäller bekämpning av gränsöverskridande olaglig handel med tobak, som förorsakar inkomstförluster. Programmet bör stödja sekretariatet för Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, i dess funktioner som rör protokollet. Det bör också stödja andra aktiviteter som anordnas av sekretariatet i samband med bekämpning av olaglig handel med tobaksvaror.

(18)  I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013(17), rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95(18), rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96(19) och rådets förordning (EU) 2017/1939(20), ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt, i tillämpliga fall, administrativa sanktioner.

I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra administrativa utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371(21). I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som mottar medel från unionen till fullo samarbeta för att skydda unionens ekonomiska intressen, bevilja kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som krävs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

(19)  Tredjeländer som ingår i EES får delta i unionens program i samband med det samarbete som inrättats genom EES-avtalet, som ligger till grund för genomförandet av programmen genom ett beslut enligt det avtalet. Tredjeländer får också delta på grundval av andra rättsliga instrument. En särskild bestämmelse bör införas i denna förordning för att den ansvariga utanordnaren, Olaf och Europeiska revisionsrätten ska beviljas nödvändiga rättigheter och tillgång för att de ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt.

(20)  

(21)  I enlighet med [uppdatera hänvisning i enlighet med det nya beslutet om utomeuropeiska länder och territorier (ULT): artikel 94 i rådets beslut 2013/755/EU(22)] är personer och enheter i utomeuropeiska länder och territorier berättigade till finansiering, med förbehåll för programmets regler och mål och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken det berörda utomeuropeiska landet eller territoriet är knutet.

(22)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016(23) behöver detta program utvärderas på grundval av information som samlats in till följd av särskilda övervakningskrav rapporteringskrav, närmare bestämt om resultat, övervakning och utvärdering, samtidigt som överreglering och administrativa bördor undviks, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för utvärdering av programmets faktiska konsekvenser. Utvärderingen bör utföras av en oberoende utvärderare. [Ändr. 13]

(23)  Befogenheten För att komplettera denna förordning bör befogenheten att anta rättsakter akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på antagandet av arbetsprogrammen. I syfte att ändra denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt dessutom delegeras till kommissionen med avseende på att utarbeta bestämmelserna om en övervaknings- och utvärderingsram för programmet de indikatorer som anges i bilaga II till denna förordning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. [Ändr. 14]

(24)  Artikel 42a.1 och 42a.2 i förordning (EG) nr 515/97 ger den rättsliga grunden för finansiering av Afis. Den här förordningen bör ersätta den rättsliga grunden och föreskriva en ny. Artikel 42 a.1 och 42 a.2 i förordning (EG) nr 515/97 bör därför utgå.

(25)  Förordning (EU) nr 250/2014 om inrättande av Herkules III-programmet omfattade perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2020. I den här förordningen föreskrivs en uppföljning av Herkules III-programmet, som inleds den 1 januari 2021. Förordning (EU) nr 250/2014 bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning inrättas EU-programmet för bedrägeribekämpning (nedan kallat programmet).

I förordningen fastställs målen för programmet, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.

Artikel 2

Programmets mål

1.  Programmet har följande allmänna mål:

a)  Skydda unionens ekonomiska intressen.

b)  Stödja ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen.

2.  Programmet har följande särskilda mål:

a)  Förebygga och motverka bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen.

b)  Stödja rapportering av oriktigheter, inklusive bedrägeri, med beaktande av den delade förvaltningen och medel för stöd inför anslutningen i unionens budget.

c)  Tillhandahålla verktyg för informationsutbyte och stöd för den operativa verksamheten på området ömsesidigt administrativt bistånd i tull- och jordbruksfrågor.

Artikel 3

Budget

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021–2027 ska vara 181,207 miljoner 321 314 000 EUR i 2018 års priser (362 414 000 EUR i löpande priser). [Ändr. 15]

2.  Den vägledande fördelningen av det belopp som anges i punkt 1 ska vara följande:

a)  114,207 miljoner 202 512 000 EUR i 2018 års priser (228 414 000 EUR i löpande priser) för det mål som avses i artikel 2.2 a. [Ändr. 16]

b)  7 miljoner 12 412 000 EUR i 2018 års priser (14 miljoner EUR i löpande priser) för målet i artikel 2.2 b. [Ändr. 17]

c)  60 miljoner 106 390 000 EUR i 2018 års priser (120 miljoner EUR i löpande priser) för målet i artikel 2.2 c. [Ändr. 18]

2a.  Kommissionen ges befogenhet att omfördela medel mellan de mål som anges i artikel 2.2. Om en omfördelning innebär att 10 % eller mer av de belopp som anges i punkt 2 i denna artikel ändras ska omfördelningen ske genom en delegerad akt som antas i enlighet med artikel 14. [Ändr. 19]

3.  Det belopp som anges i punkt 1 får användas för tekniskt och administrativt bistånd för genomförandet av programmet, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive centrala informationstekniska system. I den vägledande fördelningen i punkt 2 a ska dessutom vederbörlig hänsyn tas till att programmet är det enda i sitt slag som fokuserar på utgiftssidan av skyddet av unionens ekonomiska intressen. [Ändr. 20]

A

Artikel 4

Tredjeländer som är associerade till programmet

Programmet ska vara öppet för följande tredjeländer:

a)  Medlemmar av Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i enlighet med villkoren i EES-avtalet.

b)  Anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidatländer, i enlighet med de allmänna principer och villkor och bestämmelser som fastställs för dessa länders deltagande i unionens program i ramavtal och associeringsrådsbeslut för respektive land, eller liknande avtal, och i enlighet med de särskilda villkor som föreskrivs i avtal mellan unionen och dessa länder.

c)  Länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, i enlighet med de allmänna principer och villkor och bestämmelser som fastställs för dessa länders deltagande i unionens program i ramavtal och associeringsrådsbeslut för respektive land, eller liknande avtal, och i enlighet med de särskilda villkor som föreskrivs i avtal mellan unionen och dessa länder.

d)  Andra tredjeländer i enlighet med de villkor som föreskrivs i ett särskilt avtal som täcker ett lands deltagande i något av unionens program, förutsatt att avtalet

a)  säkerställer en rimlig balans mellan bidraget från det tredjeland som deltar i unionens program och de fördelar som landet får genom respektive program, [Ändr. 21]

b)  fastställer villkoren för deltagande i programmen, inklusive beräkningen av ekonomiska bidrag till enskilda program och deras administrativa kostnader. Dessa bidrag ska utgöra inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel [21.5] i budgetförordningen,

c)  inte ger tredjelandet beslutsbefogenhet över programmet,

d)  garanterar unionens rätt att säkerställa sund ekonomisk förvaltning och att skydda sina ekonomiska intressen.

Artikel 5

Genomförande av och former för EU-finansiering

1.  Programmet ska genomföras inom ramen för direkt förvaltning i enlighet med budgetförordningen eller indirekt förvaltning inom ramen för organ som avses i artikel 62.1 c i budgetförordningen.

2.  Programmet får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i budgetförordningen, särskilt bidrag i enlighet med avdelning VIII och upphandling i enlighet med avdelning VII, samt ersättning för utgifter för resor och uppehälle i enlighet med vad som anges i artikel 238 i budgetförordningen. [Ändr. 22]

3.  Programmet får tillhandahålla finansiering för åtgärder som genomförs i enlighet med förordning (EG) nr 515/97, särskilt för att täcka olika typer av kostnader som anges i den vägledande förteckningen i bilaga I.

4.  När den åtgärd som får stöd omfattar anskaffning av utrustning, ska kommissionen, i tillämpliga fall, inrätta en samordningsmekanism som säkerställer effektivitet och driftskompatibilitet mellan all utrustning som köps in med stöd av unionsprogram.

Artikel 6

Skydd av unionens ekonomiska intressen

När ett tredjeland deltar i programmet genom ett beslut enligt ett internationellt avtal eller något annat rättsligt instrument ska tredjelandet bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt. När det gäller Europeiska byrån för bedrägeribekämpning ska dessa rättigheter innefatta rätten att utföra utredningar, däribland kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

KAPITEL II

BIDRAG [Ändr. 23]

Artikel 7

Samfinansieringsgraden för bidrag som tilldelas enligt inom programmet ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning VIII i budgetförordningen inte överskrida 80 % av de stödberättigande kostnaderna. I sådana vederbörligen motiverade undantagsfall som anges i de årliga arbetsprogram som avses i artikel 10 får samfinansieringsgraden inte överskrida 90 % av de stödberättigande kostnaderna. [Ändr. 24]

Artikel 8

Stödberättigande åtgärder

Endast Följande åtgärder som genomför de mål som avses i artikel 2 ska berättiga till finansiering.:

(a)  Tillhandahållande av teknisk kunskap, specialiserad och tekniskt avancerad utrustning och effektiva it-verktyg som förbättrar det gränsöverskridande samarbetet och samarbetet med kommissionen.

(b)  Utökning av personalutbytet i vissa projekt, säkerställande av nödvändigt stöd och främjande av utredningar, i synnerhet genom inrättande av gemensamma utredningsgrupper och gränsöverskridande insatser.

(c)  Tillhandahållande av tekniskt och operativt stöd till nationella utredningar, särskilt till tullmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter, för att stärka kampen mot bedrägerier och annan olaglig verksamhet.

(d)  Uppbyggnad av it-kapaciteten i medlemsstaterna och tredjeländer, ökning av utbytet av uppgifter, utveckling och tillhandahållande av it-verktyg för utredning och övervakning av underrättelsearbetet.

(e)  Specialiserad utbildning, workshoppar för riskanalys, konferenser och undersökningar som syftar till att förbättra samarbetet och samordningen när det gäller tjänster relaterade till skyddet av unionens ekonomiska intressen.

(f)  Finansiering av en uppsättning it-applikationer som rör tullfrågor och drivs under ett gemensamt informationssystem förvaltat av kommissionen, och som är utformade att utföra de uppgifter som anförtrotts kommissionen genom förordning (EG) nr 515/97.

(g)  Finansiering av ett säkert elektroniskt kommunikationsverktyg som underlättar medlemsstaternas skyldighet att rapportera upptäckta oriktigheter, inklusive bedrägeri, och som stöder förvaltning och analys av dessa.

(h)  Övriga åtgärder i enlighet med de arbetsprogram som avses i artikel 10 och som är nödvändiga för att nå de allmänna och särskilda mål som avses i artikel 2. [Ändr. 25]

När den åtgärd som får stöd innebär anskaffning av utrustning ska kommissionen se till att den finansierade utrustningen bidrar till skyddet av unionens ekonomiska intressen. [Ändr. 26]

Artikel 9

Stödberättigade enheter

1.  Utöver de kriterier som anges i artikel 197 i budgetförordningen ska de kriterier för stödberättigande som fastställs i punkt 2 tillämpas:

2.  Följande enheter är berättigade till stöd:

a)  Offentliga myndigheter som kan bidra till uppnåendet ett av de mål som anges i artikel 2 och som är etablerade i något av följande länder:

a)  En medlemsstat eller ett utomeuropeiskt land eller territorium som är knutet till den.

b)  Ett tredjeland som är associerat till programmet.

c)  Ett tredjeland som förtecknas i arbetsprogrammet på de villkor som anges i punkt 3.

b)  Forsknings- och undervisningsinstitut och icke vinstdrivande enheter som kan bidra till uppnåendet av de mål som anges i artikel 2, under förutsättning att de har inrättats och varit i drift under minst ett år i en medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet, eller ett tredje land som finns förtecknat i ett arbetsprogram på de villkor som anges i punkt 3.

c)  Varje rättslig enhet som inrättats i enlighet med unionsrätten eller varje internationell organisation, enligt definitionen i artikel 156 i budgetförordningen. [Ändr. 27]

3.  Enheter som avses i punkt 2 etablerade i ett tredjeland som inte är associerat till programmet får i undantagsfall delta när det är nödvändigt för att nå målen för en viss åtgärd.

4.  Enheter som avses i punkt 2 etablerade i ett tredjeland som inte är associerat till programmet bör i princip bära kostnaderna för sitt deltagande.

KAPITEL III

PROGRAMPLANERING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

Artikel 10

Arbetsprogram

Programmet ska genomföras med hjälp av sådana arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen.

Arbetsprogrammen ska antas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 14. [Ändr. 28]

Vid utarbetandet av arbetsprogrammen ska kommissionen undersöka möjliga synergier mellan programmet och andra relevanta program på områden som rättsliga och inrikes frågor och tullfrågor och se till att dubbelarbete undviks. [Ändr. 29]

Arbetsprogrammen ska offentliggöras på kommissionens webbplats och översändas till Europaparlamentet, som ska bedöma deras innehåll och resultat inom ramen för den årliga utvärderingen av skyddet av unionens ekonomiska intressen. [Ändr. 30]

Artikel 11

Övervakning och rapportering

1.  Indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de allmänna och särskilda målen i artikel 2 anges i bilaga II.

2.  För att säkerställa en effektiv bedömning av programmets framsteg i riktning mot uppnåendet av dess mål ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på att ändra bilaga II i syfte att se över eller komplettera indikatorerna där så krävs och att komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering. [Ändr. 31]

2a.  Kommissionen ska årligen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om programmets resultat. [Ändr. 32]

3.  Systemet för resultatrappportering ska säkerställa att uppgifter för övervakning av programmets genomförande och resultat samlas in ändamålsenligt, effektivt och i god tid. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel och, i förekommande fall, medlemsstaterna.

Artikel 12

Utvärdering

1.  Utvärderingar ska utföras i god tid av en oberoende utvärderare för att kunna användas i beslutsprocessen. [Ändr. 33]

2.  En preliminär utvärdering av programmet ska göras så snart det föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras.

3.  Vid utgången av programmets genomförandeperiod, dock senast fyra tre år efter utgången av den period som anges i artikel 1, ska kommissionen göra en slututvärdering av programmet. [Ändr. 34]

4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna iakttagelser till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska revisionsrätten, och offentliggöra dem på kommissionens webbplats. [Ändr. 35]

Artikel 13

Delegering av befogenhet

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på att utarbeta bestämmelserna för den ram för övervakning och utvärdering anta arbetsprogrammen enligt artikel 10 samt ändra de indikatorer som föreskrivs i artikel 11 anges i bilaga II till denna förordning. [Ändr. 44]

Artikel 14

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 13 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5a.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 10 och 13 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 36]

KAPITEL IV

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

Information, kommunikation och offentliggörande

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess största möjliga synlighet för den (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten. Att framhålla ursprunget och säkerställa unionsfinansieringens synlighet ska inte krävas när det finns en risk för att äventyra det effektiva utförandet av bedrägeribekämpning och tullens operativa verksamhet. [Ändr. 37]

2.  Kommissionen ska regelbundet vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 2. [Ändr. 38]

Artikel 16

Ändring av förordning (EG) nr 515/97

I artikel 42a i förordning (EG) nr 515/97 ska punkterna 1 och 2 utgå.

Artikel 17

Upphävande

Förordning (EU) nr 250/2014 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2021.

Artikel 18

Övergångsbestämmelser

1.  Denna förordning ska inte påverka fortsatt genomförande eller ändringar av de berörda åtgärderna fram till dess att de har avslutats, enligt förordning (EU) nr 250/2014 och enligt artikel 42a i förordning (EG) nr 515/97, som ska fortsätta att tillämpas för de berörda åtgärderna fram till dess att de avslutas.

2.  Finansieringsramen för programmet får också omfatta de utgifter för tekniskt och administrativt bistånd som är nödvändiga för övergången mellan programmet och de åtgärder som antagits enligt förordning (EU) nr 250/2014 och artikel 42a i förordning (EG) nr 515/97.

Artikel 19

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den [tjugonde] dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA I

Vägledande förteckning över de typer av kostnader som programmet kommer att finansiera för åtgärder som genomförts i enlighet med förordning (EG) nr 515/97:

a)  Alla kostnader för installation och underhåll av permanent teknisk infrastruktur som ger medlemsstaterna tillgång till logistik-, kontorsautomatiserings- och it-resurser för samordning av gemensamma tullaktioner och annan operativ verksamhet.

b)  Ersättning av utgifter för resor och uppehälle samt, i förekommande fall, eventuella andra ersättningar till företrädare från medlemsstaterna och, i förekommande fall, från tredjeländer som deltar i gemenskapens uppdrag, i gemensamma tullaktioner som anordnas av eller tillsammans med kommissionen samt i utbildning, extra möten, förberedande möten eller utvärderingsmöten i samband med administrativa utredningar eller operativa insatser som genomförs av medlemsstaterna, om de anordnas av eller tillsammans med kommissionen.

c)  Utgifter för anskaffning, utredning, utveckling och underhåll av it-infrastruktur (hårdvara), programvara och nätuppkopplingar, och för därmed sammanhängande produktions, stöd- och utbildningstjänster för genomförandet av de åtgärder s om föreskrivs i förordning (EG) nr 515/97, särskilt förebyggande och bekämpning av bedrägerier.

d)  Utgifter för tillhandahållande av information och utgifter för därmed sammanhängande åtgärder för att underlätta tillgången till information, uppgifter och uppgiftskällor för genomförandet av de åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 515/97, särskilt förebyggande och bekämpning av bedrägerier.

(e)  Utgifter för sådan användning av tullinformationssystemet (TIS) som föreskrivs i de akter som antagits på grundval av artikel 87 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i synnerhet i beslut 2009/917/RIF om användning av informationsteknik för tulländamål, förutsatt att det i dessa akter anges att utgifterna ska belasta Europeiska unionens allmänna budget.

(f)  Utgifter för anskaffning, utredning, utveckling och underhåll av unionens delar i det gemensamma kommunikationsnät som används i enlighet med led c.

BILAGA II

INDIKATORER FÖR ÖVERVAKNING AV PROGRAMMET

Programmet kommer att noggrant övervakas på grundval av en uppsättning indikatorer som är avsedda att mäta i vilken grad de allmänna och särskilda målen har uppnåtts och att minimera administrativa bördor och kostnader. Uppgifter kommer därför att samlas in för följande nyckelindikatorer:

Specifikt mål nr 1: Förebygga och bekämpa bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen.

Indikator nr 1: Stöd för att förebygga och bekämpa bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen, vilket mäts genom följande:

1.1: Grad av tillfredsställelse i samband med verksamhet som organiserats och (sam-) finansierats genom programmet.

a)  Antal och typ av verksamheter som organiserats och (sam-) finansierats genom programmet [Ändr. 39]

1.2: Procentandel av Förteckning över medlemsstater som varje år mottar stöd genom programmet och respektive finansieringsandel. [Ändr. 40]

Specifikt mål nr 2: Stöd för rapportering av oriktigheter, inklusive bedrägeri, med beaktande av den delade förvaltningen och medel för stöd inför anslutningen i unionens budget.

Indikator nr 2: Grad av tillfredsställelse i samband med användningen av systemet för hantering av oriktigheter (IMS).

a)  Antal rapporterade oriktigheter. [Ändr. 41]

Indikator nr 2a: Grad av tillfredsställelse i samband med användningen av informationssystemet för bedrägeribekämpning. [Ändr. 42]

Specifikt mål nr 3: Tillhandahålla verktyg för informationsutbyte och stöd för operativ verksamhet i fråga om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor.

Indikator nr 3: Antalet uppgifter som gjorts tillgängliga genom ömsesidigt bistånd och antalet verksamheter som ges stöd genom ömsesidigt bistånd.

Indikator nr 3a: Antal och typ av verksamheter som omfattas av ömsesidigt bistånd. [Ändr. 43]

(1)EUT C 10, 10.1.2019, s. 1.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 februari 2019.
(3)Europaparlamentets och rådets beslut nr 804/2004/EG av den 21 april 2004 om ett gemenskapsprogram för att främja åtgärder inom området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen (Herkules-programmet) (EUT L 143, 30.4.2004, s. 9).
(4)Europaparlamentets och rådets beslut nr 878/2007/EG av den 23 juli 2007 om ändring och förlängning av beslut nr 804/2004/EG om ett gemenskapsprogram för att främja åtgärder inom området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen (Herkules II-programmet) (EUT L 193, 25.7.2007, s. 18).
(5)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 250/2014 av den 26 februari 2014 om inrättande av ett program för främjande av verksamheter till skydd av ekonomiska intressen för Europeiska unionen (Herkules III-programmet) och om upphävande av beslut nr 804/2004/EG (EUT L 84, 20.3.2014, s. 6).
(6)Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1971 av den 8 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med särskilda bestämmelser om rapportering av oegentligheter avseende Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1848/2006 (EUT L 293, 10.11.2015, s. 6) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1975 av den 8 juli 2015 om fastställande av tidsintervallerna och formen för rapportering av oegentligheter avseende Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (EUT L 293, 10.11.2015, s. 23).
(7)Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1970 av den 8 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 med särskilda bestämmelser om rapportering av oriktigheter avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden (EUT L 293, 10.11.2015, s. 1) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1974 av den 8 juli 2015 om fastställande av tidsintervallerna och formen för rapportering av oriktigheter avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (EUT L 293, 10.11.2015, s. 20).
(8)Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1973 av den 8 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 med särskilda bestämmelser om rapportering av oegentligheter avseende asyl-, migrations- och integrationsfonden och instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (EUT L 293, 10.11.2015, s. 15) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1977 av den 8 juli 2015 om fastställande av tidsintervallerna och formen för rapportering av oegentligheter avseende asyl-, migrations- och integrationsfonden och instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 (EUT L 293, 10.11.2015, s. 29).
(9)Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1972 av den 8 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 med särskilda bestämmelser om rapportering av oriktigheter avseende fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (EUT L 293, 10.11.2015, s. 11) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1976 av den 8 juli 2015 om fastställande av tidsintervallerna och formen för rapportering av oriktigheter avseende fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 (EUT L 293, 10.11.2015, s. 26).
(10)Artikel 16 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 447/2014 om särskilda tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 231/2014 om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA II) (EUT L 132, 3.5.2014, s. 32).
(11)Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen, senast ändrad genom förordning 2015/1525 (EGT L 82, 22.3.1997, s. 1).
(12)Rådets beslut 2009/917/RIF om användning av informationsteknik för tulländamål (EUT L 323, 10.12.2009, s. 20).
(13)Hänvisningen ska uppdateras. EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. Avtalet finns tillgängligt på följande webbplats: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC.
(14)[hänvisning]
(15)COM(2013) 324 final
(16)COM(2017) 235 final
(17)Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).
(18)EUT L 312, 23.12.1995, s. 1.
(19)Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).
(20)Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).
(21)Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).
(22)Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).
(23)Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy