Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0309(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0180/2018

Внесени текстове :

A8-0180/2018

Разисквания :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Гласувания :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Обяснение на вота
PV 12/02/2019 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Приети текстове
PDF 135kWORD 58k
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург
Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I
P8_TA(2019)0070A8-0180/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2017)0772/2) – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0772/2),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 196 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0409/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Камарата на депутатите на Чешката република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 16 май 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 19 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата и позицията под формата на изменения на комисията по развитие, комисията по бюджети, комисията по регионално развитие и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0180/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  oдобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  приканва Комисията да не прибягва до преразпределение на средства с цел финансиране на новите политически приоритети, които се добавят в хода на текущата многогодишна финансова рамка, тъй като това неизбежно ще окаже отрицателно въздействие върху изпълнението на други ключови дейности на Съюза;

5.  приканва Комисията да осигури достатъчно финансиране за Механизма за гражданска защита на Съюза в рамките на следващата многогодишна финансова рамка, започваща през 2021 г., като използва за основа настоящото преразглеждане на Механизма за гражданска защита на Съюза;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) OВ C 361, 5.10.2018 г., стр. 37.
(3) Тази позиция заменя измененията, приети на 31 май 2018 г. (Приети текстове, P8_TA(2018)0236).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
P8_TC1-COD(2017)0309

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2019/420.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

Допълнителният финансов пакет за изпълнението на Механизма за гражданска защита на Съюза през 2019 г. и 2020 г. бе определен на 205,6 милиона евро. Без да се засягат правомощията на бюджетния орган, част от общото увеличение на бюджета на rescEU следва да бъде предоставено чрез преразпределение на средства по функция 3 (Сигурност и гражданство) и функция 4 (Глобална Европа) на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. Трите институции припомнят, че част от преразпределените средства вече е включена в бюджета за 2019 г., а 15,34 милиона евро вече са включени във финансовото програмиране за 2020 г.

В рамките на бюджетната процедура за 2020 г. Комисията се приканва да предложи преразпределение на допълнителни 18,24 милиона евро, за да се достигне до 50% по същите функции за 2019 г. и 2020 г.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност