Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0309(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0180/2018

Předložené texty :

A8-0180/2018

Rozpravy :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Hlasování :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Vysvětlení hlasování
PV 12/02/2019 - 9.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Přijaté texty
PDF 139kWORD 48k
Úterý, 12. února 2019 - Štrasburk
Mechanismus civilní ochrany Unie ***I
P8_TA(2019)0070A8-0180/2018
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2019 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0772/2),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 196 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0409/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. října 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 16. května 2018(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. prosince 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska a postoje ve formě pozměňovacích návrhů Výboru pro rozvoj, Rozpočtového výboru, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0180/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(3);

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  vyzývá Komisi, aby se zdržela přerozdělování rozpočtových prostředků k financování nových politických priorit, které jsou doplňovány v průběhu probíhajícího víceletého finančního rámce, neboť tato skutečnost bude mít nevyhnutelně negativní dopad na provádění dalších klíčových činností Unie;

5.  vyzývá Komisi, aby na mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM) poskytla dostatečné množství prostředků v rámci příštího víceletého finančního rámce, který začne platit v roce 2021, a aby vycházela ze současné revize UCPM;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
(2) Úř. věst. C 361, 5.10.2018, s. 37.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 31. května 2018 (Přijaté texty, P8_TA(2018)0236).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. února 2019 k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/…, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie
P8_TC1-COD(2017)0309

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2019/420.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise

Dodatečné finanční krytí pro provádění mechanismu civilní ochrany Unie v letech 2019 a 2020 bylo stanoveno na 205,6 milionů EUR. Aniž jsou dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu, část celkového navýšení rozpočtu rescEU by měla být k dispozici prostřednictvím přerozdělení prostředků v okruhu 3 (bezpečnost a občanství) a okruhu 4 (Globální Evropa) víceletého finančního rámce na období 2014–2020. Uvedené tři orgány připomínají, že část přerozdělených prostředků již byla zahrnuta do rozpočtu na rok 2019 a 15,34 milionů EUR již bylo zahrnuto do finančního plánu na rok 2020.

V rámci rozpočtového procesu na rok 2020 se Komise vyzývá, aby navrhla další přerozdělení ve výši 18,24 milionů EUR s cílem dosáhnout 50 % pro roky 2019 a 2020 v rámci stejných okruhů.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí