Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0309(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0180/2018

Indgivne tekster :

A8-0180/2018

Forhandlinger :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Afstemninger :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Stemmeforklaringer
PV 12/02/2019 - 9.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Vedtagne tekster
PDF 129kWORD 52k
Tirsdag den 12. februar 2019 - Strasbourg Endelig udgave
En EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I
P8_TA(2019)0070A8-0180/2018
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0772/2),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 196 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0409/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det tjekkiske Deputeretkammer, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 18. oktober 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 16. maj 2018(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. december 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser og holdning i form af ændringsforslag fra Udviklingsudvalget, Budgetudvalget, Regionaludviklingsudvalget samt Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0180/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(3);

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  opfordrer Kommissionen til at afstå fra at gøre brug af omfordelinger for at finansiere nye politiske prioriteter, der kommer til i løbet af en igangværende flerårig finansiel ramme, da dette uundgåeligt vil have en negativ indvirkning på gennemførelsen af andre af Unionens vigtigste aktiviteter;

5.  opfordrer Kommissionen til at sikre tilstrækkelig finansiering til EU-civilbeskyttelsesmekanismen i den næste flerårige finansielle ramme, der begynder i 2021, med udgangspunkt i denne revision af civilbeskyttelsesmekanismen;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EUT C 361 af 5.10.2018, s. 37.
(3) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 31. maj 2018 (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0236).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. februar 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2019/... om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
P8_TC1-COD(2017)0309

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2019/420.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

Den ekstra finansieringsramme til gennemførelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen i 2019 og 2020 er sat til 205,6 mio. EUR. Uden at det berører budgetmyndighedens beføjelser, bør en del af den samlede forhøjelse af budgettet til rescEU stilles til rådighed gennem omfordelinger af udgiftsområde 3 (sikkerhed og medborgerskab) og udgiftsområde 4 (Et globalt Europa) i den flerårige finansielle ramme for 2014-2020. De tre institutioner minder om, at en del af disse omfordelinger allerede indgår i 2019-budgettet, og at 15,34 mio. EUR allerede var medtaget i den finansielle programmering for 2020.

Som led i budgetproceduren for 2020 opfordres Kommissionen til at foreslå yderligere 18,24 mio. EUR i omfordelinger for at nå op på 50 % for 2019 og 2020 under de samme udgiftsområder.

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik