Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0309(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0180/2018

Esitatud tekstid :

A8-0180/2018

Arutelud :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Hääletused :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta
PV 12/02/2019 - 9.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Vastuvõetud tekstid
PDF 121kWORD 53k
Teisipäev, 12. veebruar 2019 - Strasbourg
Liidu elanikkonnakaitse mehhanism ***I
P8_TA(2019)0070A8-0180/2018
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 12. veebruari 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0772/2),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 196, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0409/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Tšehhi Esindajatekoja poolt protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. oktoobri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 16. mai 2018. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 19. detsembri 2018. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning arengukomisjoni, eelarvekomisjoni, regionaalarengukomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi ning muudatusettepanekutena esitatud seisukohta (A8-0180/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha(3);

2.  kiidab heaks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  kutsub komisjoni üles hoiduma ümberpaigutuste kasutamisest selliste uute poliitiliste prioriteetide rahastamiseks, mis lisanduvad käimasoleva mitmeaastase finantsraamistiku jooksul, kuna see kahjustab paratamatult teiste oluliste liidu meetmete rakendamist;

5.  palub, et komisjon näeks järgmises mitmeaastases finantsraamistikus alates 2021. aastast liidu elanikkonnakaitse mehhanismi rahastamiseks ette piisavad vahendid, arvestades praegust elanikkonnakaitse mehhanismi läbivaatamist;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
(2) ELT C 361, 5.10.2018, lk 37.
(3) Käesolev seisukoht asendab 31. mail 2018. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0236).


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. veebruaril 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2019/…, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta
P8_TC1-COD(2017)0309

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (otsus (EL) 2019/420) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus

Liidu kodanikukaitse mehhanismi rakendamiseks 2019. ja 2020. aastal on otsustatud eraldada 205,6 miljoni euro suurune lisarahastamispakett. Ilma et see piiraks eelarvepädevate institutsioonide volitusi, tuleks osa summast, mille võrra rescEU kogueelarvet on suurendatud, teha kättesaadavaks summade ümberpaigutamisega 2014.–2020. aasta finantsraamistiku rubriiki 3 („Julgeolek ja kodakondsus“) ja rubriiki 4 („Globaalne Euroopa“). Kolm institutsiooni tuletavad meelde, et osa ümberpaigutatavatest summadest on juba kantud 2019. aasta eelarvesse ning 15,34 miljonit eurot on juba lisatud 2020. aasta finantsplaneeringusse.

Komisjonil palutakse 2020. aasta eelarve menetlemisel teha ettepanek veel 18,24 miljoni euro ümberpaigutamiseks, et jõuda 2019. ja 2020. aastal samades rubriikides 50 %‑ni.

Viimane päevakajastamine: 27. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika