Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0309(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0180/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0180/2018

Keskustelut :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Äänestykset :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Äänestysselitykset
PV 12/02/2019 - 9.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Hyväksytyt tekstit
PDF 117kWORD 53k
Tiistai 12. helmikuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Unionin pelastuspalvelumekanismi ***I
P8_TA(2019)0070A8-0180/2018
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. helmikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0772/2),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 196 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0409/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Tšekin tasavallan edustajainhuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 16. toukokuuta 2018 antaman lausunnon(2)

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 19. joulukuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä kehitysvaliokunnan, budjettivaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot ja kannan tarkistuksina (A8-0180/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(3);

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa komissiota pidättäytymään määrärahojen kohdentamisesta uudelleen nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana lisättäviä uusia poliittisia painopisteitä varten, koska tällä on väistämättä kielteinen vaikutus unionin muiden keskeisten toimien täytäntöönpanoon;

5.  kehottaa komissiota myöntämään riittävästi rahoitusta unionin pelastuspalvelumekanismia varten vuonna 2021 alkavan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa pelastuspalvelumekanismin nykyisen uudistuksen pohjalta;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) EUVL C 361, 5.10.2018, s. 37
(3) Tämä kanta korvaa 31. toukokuuta 2018 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0236).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. helmikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2019/… antamiseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
P8_TC1-COD(2017)0309

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2019/420.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma

Unionin pelastuspalvelumekanismin täytäntöönpanoon vuosina 2019 ja 2020 varatut lisämäärärahat ovat 205,6 miljoonaa euroa. Osa rescEU:n määrärahojen kokonaislisäyksestä olisi asetettava saataville kohdentamalla uudelleen vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) ja otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) määrärahoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta budjettivallan käyttäjän valtuuksia. Kolme toimielintä muistuttavat, että osa uudelleen kohdennettavista määrärahoista sisältyy jo vuoden 2019 talousarvioon ja 15,34 miljoonaa euroa sisältyy jo vuotta 2020 koskevaan rahoitussuunnitelmaan.

Komissiota kehotetaan tämän lisäksi ehdottamaan vuotta 2020 koskevan talousarviomenettelyn yhteydessä 18,24 miljoonan euron kohdentamista uudelleen, jotta kyseisissä otsakkeissa saavutetaan 50 prosentin taso vuosina 2019 ja 2020.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö